נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סדרי דין (עתירות אסירים), תש"ם-1980

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר – עתירות אסירים

רשויות ומשפט מנהלי – בתי סוהר – כליאה ואסירים – עתירות אסירים

בטחון – בתי סוהר – כליאה ואסירים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הגשת עתירה

סעיף 2

2

Go

ישיבות בית המשפט

סעיף 3

2

Go

דיון בעתירה

סעיף 4

2

Go

צווי ביניים

סעיף 5

2

Go

סדר דין באין הוראות

סעיף 6

2

Go

רשות ערעור וערעור

סעיף 7

2

Go

תקופת פגרה לא תובא במנין

סעיף 7א

2

Go

תחילה

סעיף 8


תקנות סדרי דין (עתירות אסירים), תש"ם-1980*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "עתירה" – עתירת אסיר לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר [נוסח משולב], תשל"ב-1971;

          "בית המשפט" – בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו מוחזק העותר.

הגשת עתירה תק' תשמ"ו-1985

2.    (א)  עתירה תוגש לבית המשפט בכתב, במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל המשיבים, ויפורטו בה מספר זהותו של העותר והנימוקים שעליהם היא מתבססת.

          (ב)  לעתירה יצורף תצהיר לאימות העובדות המשמשות לה יסוד.

מיום 31.12.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4889 מיום 31.12.1985 עמ' 346

(א) עתירה תוגש לבית המשפט בכתב, במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל המשיבים, ויפורטו בה הנימוקים מספר זהותו של העותר והנימוקים שעליהם היא מתבססת.

ישיבות בית המשפט תק' תשס"ח-2007

3.    בית המשפט רשאי לשבת לדין בענין העתירה, כולה או מקצתה, בבית סוהר המצוי באזור שיפוטו של בית המשפט או במיתקן אחר השייך לשירות בתי הסוהר, ואשר מצוי סמוך לבית הסוהר כאמור, אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען יעילות הדיון.

מיום 26.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6632 מיום 26.12.2007 עמ' 254

3. בית המשפט רשאי לשבת לדין בענין העתירה, כולה או מקצתה, בבית הסוהר שבו מוחזק העותר בבית סוהר המצוי באזור שיפוטו של בית המשפט או במיתקן אחר השייך לשירות בתי הסוהר, ואשר מצוי סמוך לבית הסוהר כאמור, אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען יעילות הדיון.

דיון בעתירה

4.       (א)  העתירה תישמע במעמד העותר והמשיב או באי כוחם, במועד שקבע בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על המשיב להשיב תשובה בכתב, בלווית תצהיר או בלעדיו תוך זמן שיורה בית המשפט.

          (ב)  תשובה בכתב תהיה במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל העותרים.

תק' תשע"ו-2016

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט למחוק עתירה על הסף, כולה או מקצתה, לאחר עיון בכתב העתירה בלבד או לאחר שקיבל תגובה מקדמית מהמשיב, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

(1)   העותר לא מיצה את כל אפשרויות הפנייה בעניין זה לשירות בתי הסוהר לפי פקודת השירות כהגדרתן בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, בטרם הגשת העתירה;

(2)   העתירה על פניה היא קנטרנית או טורדנית;

(3)   העתירה לא גובתה בתצהיר כנדרש בתקנה 2(ב);

(4)   התקיימו שני אלה, ובלבד שלא חל שינוי בנסיבות:

(א)   עתירה קודמת של העותר בעניין זהה בעיקרו נדחתה בהחלטה שיפוטית;

(ב)   טרם חלף פרק זמן משמעותי ממועד מתן ההחלטה השיפוטית האחרונה כאמור בפסקת משנה (א) ובלבד שלא יעלה על שישה חודשים.

מיום 29.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7717 מיום 29.9.2016 עמ' 2306

הוספת תקנת משנה 4(ג)

צווי ביניים

5.    השופט או – כאשר בית המשפט דן בשלושה – אב בית הדין, רשאי לתת צווי ביניים, לבטלם או לשנותם, כפי שייראה לו בנסיבות הענין.

סדר דין באין הוראות

6.    בכל ענין של סדר דין שלא נקבע בתקנות אלה, ידון בית המשפט בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

רשות ערעור וערעור תק' תשנ"ז-1997 תק' תשע"ז-2017

7.    (א)  בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט תוגש לבית המשפט העליון תוך שלושים ימים מיום ההחלטה אם ניתנה בפני העותר, או מהיום שהומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.

          (ב)  הבקשה תוגש בכתב, במספר עותקים כאמור בתקנה 2(א) ויפורטו בה הנימוקים שעליהם היא מתבססת.

          (ג)   הוגשה הבקשה לבית המשפט העליון, רשאי הוא לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור.

          (ד)  בית המשפט העליון רשאי להחליט בערעור על פי סיכומים בכתב גם בלא טענות שבעל פה.

מיום 1.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 894

(א) בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט תוגש לבית המשפט העליון תוך עשרה ימים חמישה עשר ימים מיום ההחלטה אם ניתנה בפני העותר, או מהיום שהומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.

מיום 5.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7798 מיום 5.4.2017 עמ' 948

(א) בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט תוגש לבית המשפט העליון תוך חמישה עשר שלושים ימים מיום ההחלטה אם ניתנה בפני העותר, או מהיום שהומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.

תקופת פגרה לא תובא במנין תק' תשנ"ז-1997

7א.     תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה, או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי הענין, הוראה אחרת.

מיום 1.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 894

הוספת תקנה 7א

תחילה

8.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד באלול תש"ם (5 בספטמבר 1980).

ו' באלול תש"ם (18 באוגוסט 1980)                            משה נסים

                                                                                                שר המשפטים* פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4160 מיום 29.8.1980 עמ' 2322.

תוקנו ק"ת תשמ"ו מס' 4889 מיום 31.12.1985 עמ' 346 – תק' תשמ"ו-1985.

ק"ת תשנ"ז מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 894 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תשס"ח מס' 6632 מיום 26.12.2007 עמ' 254 – תק' תשס"ח-2007.

ק"ת תשע"ו מס' 7717 מיום 29.9.2016 עמ' 2306 – תק' תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7798 מיום 5.4.2017 עמ' 948 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות