נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק בתי קברות צבאיים, תש"י-1950

בטחון – צה"ל – בתי קברות צבאיים

רשויות ומשפט מנהלי – קבורה – בתי קברות צבאיים

רשויות ומשפט מנהלי – רבנות ושירותי דת – קבורה ובתי עלמין – צבאי

תוכן ענינים

2

Go

פירושים

סעיף 1

2

Go

ללא כותרת

סעיף 2

3

Go

בתי קברות צבאיים

סעיף 3

3

Go

בתי קברות צבאיים ארעיים

סעיף 3א

3

Go

מקום קבורתו של חייל

סעיף 4

3

Go

מקום קבורה בתקופת לחימה

סעיף 4א

3

Go

העברת גופה של חייל מבית קברות צבאי ארעי

סעיף 4ב

4

Go

העברת גופה של חייל שנפטר בשעת לחימה שלא מבית קברות צבאי ארעי

סעיף 4ג

4

Go

הודעה לפקיד רישום

סעיף 4ד

4

Go

דין בית קברות צבאי ארעי

סעיף 4ה

4

Go

מצבות

סעיף 5

5

Go

העברת גופות

סעיף 6

6

Go

הוצאת גופה מקבר צבאי

סעיף 7

6

Go

הסדרים בבתי קברות צבאיים

סעיף 8

6

Go

תחולת פקודת בריאות העם, 1940

סעיף 9

6

Go

עונשין

סעיף 10

7

Go

ראיות

סעיף 11

7

Go

מועצה ציבורית מייעצת

סעיף 12

7

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 13

7

Go

תוספת


חוק בתי קברות צבאיים, תש"י-1950*

פירושים

1.    בחוק זה –

           "שירות צבאי" פירושו –

           (א)  שירות בצבא-הגנה לישראל;

           (ב)  לגבי התקופה מיום י"ז בכסלו תש"ח (30 בנובמבר 1947) עד יום כ"ט בכסלו תש"ט (21 בדצמבר 1948) – כל שירות אחר ששר הבטחון הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כשירות צבאי לצורך חוק זה;

           "חייל" פירושו – אדם בשירות צבאי;

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           "חייל מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

הוספת הגדרת "חייל מילואים"

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           "חניך" ו"שוחר" – כהגדרתם בפקודות הצבא; לעניין זה, "פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

הוספת הגדרת ""חניך" ו"שוחר""

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           "כוחות הביטחון" – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

הוספת הגדרת "כוחות הביטחון"

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           "סוהר" – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

הוספת הגדרת "סוהר"

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           "עובד שירותי הביטחון" – עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

הוספת הגדרת "עובד שירותי הביטחון"

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           "שוטר" – כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

הוספת הגדרת "שוטר"

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           "בית קברות שאינו צבאי" פירושו – שטח קרקע שקבורת מתים מותרת בו בתוקף סעיף 8(4) לפקודת בריאות העם, 1940;

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

"בית קברות אזרחי שאינו צבאי" פירושו – שטח קרקע שקבורת מתים מותרת בו בתוקף סעיף 8(4) לפקודת בריאות העם, 1940;

           "קבר צבאי" פירושו – קבר של חייל שנפטר;

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           "מצבה צבאית" – כל הבנוי על קבר צבאי;

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח 2461, ה"ח 2469)

הוספת הגדרת "מצבה צבאית"

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           "הרשות המוסמכת" – ראש היחידה להנצחת החייל במשרד הבטחון, ואם נבצר ממנו למלא את תפקידו – מי ששר הביטחון מינה לכך;

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח 2461, ה"ח 2469)

הוספת הגדרת "הרשות המוסמכת"

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

"הרשות המוסמכת" – ראש היחידה להנצחת החייל במשרד הבטחון, ואם נבצר ממנו למלא את תפקידו – מי ששר הביטחון מינה לכך;

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           "קרוב", לגבי חייל שנפטר, פירושו – אדם ששמו רשום בכרטיס הרישום האישי הנהוג בצבא-הגנה לישראל כאדם הקרוב ביותר לנפטר; ובאין רישום כזה – הקרוב לו ביותר לפי האמור בתוספת לחוק זה; ולענין סעיף 5 כל אחד מהקרובים המנויים בסעיף (א)(1) עד (4) לתוספת;

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח 2461, ה"ח 2469)

"קרוב", לגבי חייל שנפטר, פירושו – אדם ששמו רשום בכרטיס הרישום האישי הנהוג בצבא-הגנה לישראל כאדם הקרוב ביותר לנפטר; ובאין רישום כזה – הקרוב לו ביותר לפי האמור בתוספת לחוק זה; ולענין סעיף 5 כל אחד מהקרובים המנויים בסעיף (א)(1) עד (4) לתוספת;

           "רופא צבאי" פירושו – רופא מוסמך המשרת בצבא-הגנה לישראל.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

2.    (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח 2461, ה"ח 2469)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

קצינים מוסמכים

2. (א) שר הבטחון רשאי למנות קצינים מוסמכים לצורך חוק זה.

(ב) הודעה על מינויו של קצין מוסמך תפורסם ברשומות.

בתי קברות צבאיים

3.    שר הבטחון רשאי להכריז, באכרזה שתפורסם ברשומות, ששטח קרקע המתואר באכרזה יהיה בית קברות צבאי.

בתי קברות צבאיים ארעיים (תיקון מס' 1) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

3א.     (א)  הרשות המוסמכת רשאית להכריז כי שטח קרקע המתואר באכרזה יהיה בית קברות צבאי ארעי, והוא על אף האמור בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, או בתכניות או תקנות אחרות שעל פיו.

           (ב)  האכרזה לפי סעיף זה אינה טעונה פרסום ברשומות, והיא תינתן, ככל האפשר, אחרי התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות ועם הממונה על המחוז או עם מי שכל אחד מאלה הסמיך לכך.

           (ג)   ניתנה אכרזה לפי סעיף זה, מותר להשתמש בשטח הקרקע שהוכרז עליו לצרכי קבורת חיילים שנפטרו בשעת לחימה.

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           (ד)  הרשות המוסמכת רשאית לבטל את האכרזה בכל עת, לאחר שהועברו מבית הקברות הצבאי הארעי כל הגופות לבתי קברות אחרים, והיא חייבת לעשות כן לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילתה של האכרזה או מהיום שבו הובא לאחרונה חייל לקבורה באותו בית קברות מכוח סעיף זה, הכל לפי המאוחר יותר.

מיום 17.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 565 מיום 17.7.1969 עמ' 188 (ה"ח 826)

הוספת סעיף 3א

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

3א. (א) מי ששר הבטחון מינה לכך רשאי הרשות המוסמכת רשאית להכריז כי שטח קרקע המתואר באכרזה יהיה בית קברות צבאי ארעי, והוא על אף האמור בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, או בתכניות או תקנות אחרות שעל פיו.

(ב) האכרזה לפי סעיף זה אינה טעונה פרסום ברשומות, והיא תינתן, ככל האפשר, אחרי התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות ועם הממונה על המחוז או עם מי שכל אחד מאלה הסמיך לכך.

(ג) ניתנה אכרזה לפי סעיף זה, מותר להשתמש בשטח הקרקע שהוכרז עליו לצרכי קבורת חיילים שנפטרו בשעת לחימה.

(ד) המוסמך להכריז על בית קברות צבאי ארעי לפי סעיף זה רשאי לבטל את האכרזה בכל עת, לאחר שהועברו ממנו הרשות המוסמכת רשאית לבטל את האכרזה בכל עת, לאחר שהועברו מבית הקברות הצבאי הארעי כל הגופות לבתי קברות אחרים, והוא חייב היא חייבת לעשות כן לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילתה של האכרזה או מהיום שבו הובא לאחרונה חייל לקבורה באותו בית קברות מכוח סעיף זה, הכל לפי המאוחר יותר.

מקום קבורתו של חייל (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

4.    (א)  חייל שנפטר יובא לקבורה בבית קברות צבאי, אשר בו בחר קרובו של הנפטר, אלא אם כן בחר קרובו להביאו לקבורה בבית קברות שאינו צבאי.

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

           (ב)  בתקנות בדבר קבורת חייל נפטר בבית קברות שאינו צבאי ייקבעו –

(1)   דרכי השתתפותו של צבא-הגנה לישראל בקבורה;

(2)   תנאים להבטחת קבורתו הסדירה של הנפטר, שקרובו חייב למלאם;

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

(3)   השיעור המרבי של השתתפות המדינה בהוצאות קבורה בבית קברות שאינו צבאי.

           (ג)   לא בחר קרובו של הנפטר, תוך 12 שעות לאחר שהודע לו על פטירת החייל, את בית הקברות כאמור או לא מילא אחרי התנאים שנקבעו בתקנות האמורות – יובא הנפטר לקבורה באחד מבתי הקברות הצבאיים.

           (ד)  חייל נפטר, שאין אחריו קרוב או שקרוביו אינם ידועים או שהם נמצאים מחוץ למדינה – יובא לקבורה באחד מבתי הקבורה הצבאיים.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

(א) חייל שנפטר יובא לקבורה בבית קברות צבאי, אשר בו בחר קרובו של הנפטר, אלא אם כן בחר קרובו להביאו לקבורה בבית קברות אזרחי שאינו צבאי.

(ב) בתקנות בדבר קבורת חייל נפטר בבית קברות אזרחי שאינו צבאי ייקבעו –

(1) דרכי השתתפותו של צבא-הגנה לישראל בקבורה;

(2) תנאים להבטחת קבורתו הסדירה של הנפטר, שקרובו חייב למלאם;

(3) השיעור המרבי של השתתפות המדינה בהוצאות קבורה בבית קברות שאינו צבאי.

מקום קבורה בתקופת לחימה  (תיקון מס' 1) תשכ"ט-1969

4א.     נפטר חייל בתקופת לחימה, מותר להביאו לקבורה בלי שניתן לקרובו לבחור במקום קבורתו כאמור בסעיף 4.

מיום 17.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 565 מיום 17.7.1969 עמ' 188 (ה"ח 826)

הוספת סעיף 4א

 

העברת גופה של חייל מבית קברות צבאי ארעי (תיקון מס' 1) תשכ"ט-1969

4ב.     חייל שנפטר בתקופת לחימה והובא לקבורה בבית קברות צבאי ארעי, יחולו על העברת גופתו ממקום הקבורה הוראות אלה:

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

(1)  הרשות המוסמכת רשאית, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או עם מי שהסמיך לכך, לצוות כי הגופה תועבר לבית קברות צבאי או שאינו צבאי, הכל כפי שבחר קרובו של הנפטר;

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

(2)  הרשות המוסמכת תודיע בכתב לקרובו של החייל על כוונתה לצוות כאמור בפסקה (1); לא הודיע הקרוב לרשות המוסמכת על בית הקברות הצבאי או בית הקברות שאינו צבאי שבו בחר לקבורת החייל, בתוך 60 ימים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, תועבר גופתו של החייל לקבורה בבית קברות צבאי שהרשות המוסמכת תקבע, והוא הדין כשאין לחייל קרוב או כשקרוביו או מעניהם אינם ידועים;

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

(3)  לא תצווה הרשות המוסמכת על העברת הגופה כאמור בפסקה (1) לפני תום אחד עשר חודש מהיום שבו הובא החייל לקבורה, והיא חייבת לצוות על ההעברה לא יאוחר מתום שלוש שנים מאותו יום.

מיום 17.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 565 מיום 17.7.1969 עמ' 188 (ה"ח 826)

הוספת סעיף 4ב

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח 669)

4ב. חייל שנפטר בתקופת לחימה והובא לקבורה בבית קברות צבאי ארעי, יחולו על העברת גופתו ממקום הקבורה הוראות אלה:

(1) מי ששר הבטחון מינה לכך (להלן – הממונה) רשאי הרשות המוסמכת רשאית, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או עם מי שהסמיך לכך, לצוות כי הגופה תועבר לבית קברות צבאי או אזרחי שאינו צבאי, הכל כפי שבחר קרובו של הנפטר;

(2) הממונה יודיע בכתב לקרובו של החייל על כוונתו לצוות כאמור בפסקה (1); לא הודיע הקרוב לממונה על בית הקברות הצבאי או האזרחי שבו בחר לקבורת החייל, תוך 60 יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, תועבר גופתו של החייל לקבורה בבית קברות צבאי שהממונה יקבע, והוא הדין כשאין לחייל קרוב או כשקרוביו או מעניהם אינם ידועים;

(2) הרשות המוסמכת תודיע בכתב לקרובו של החייל על כוונתה לצוות כאמור בפסקה (1); לא הודיע הקרוב לרשות המוסמכת על בית הקברות הצבאי או בית הקברות שאינו צבאי שבו בחר לקבורת החייל, בתוך 60 ימים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, תועבר גופתו של החייל לקבורה בבית קברות צבאי שהרשות המוסמכת תקבע, והוא הדין כשאין לחייל קרוב או כשקרוביו או מעניהם אינם ידועים;

(3) לא יצווה הממונה לא תצווה הרשות המוסמכת על העברת הגופה כאמור בפסקה (1) לפני תום אחד עשר חודש מהיום שבו הובא החייל לקבורה, והוא חייב והיא חייבת לצוות על ההעברה לא יאוחר מתום שלוש שנים מאותו יום.

העברת גופה של חייל שנפטר בשעת לחימה שלא מבית קברות צבאי ארעי (תיקון מס' 1) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

4ג.      חייל שנפטר בתקופת לחימה והובא לקבורה בבית קברות צבאי או בבית קברות שאינו צבאי שלא בחר בהם קרובו, יחולו על העברת גופתו ממקום הקבורה הוראות אלה:

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

(1)  הרשות המוסמכת, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או עם מי שהסמיך לכך, רשאית לצוות כי הגופה תועבר לבית קברות צבאי או לבית קברות שאינו צבאי, הכל כפי שבחר קרובו של הנפטר;

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

(2)  הרשות המוסמכת תודיע בכתב לקרובו של החייל על זכותו לבחור בבית קברות אחר שאליו תועבר גופת החייל; לא הודיע הקרוב לרשות המוסמכת על בית הקברות הצבאי או בית קברות שאינו צבאי שבו בחר לקבורת החייל תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, לא תצווה הרשות המוסמכת על העברת הגופה לפי פסקה (1);

(תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

(3)  הרשות המוסמכת לא תצווה על העברת הגופה כאמור בפסקה (1) לפני תום אחד עשר חודש מהיום שבו הובא החייל לקבורה, ובכפוף לאמור בפסקה (2) חייבת היא לצוות על ההעברה, על פי דרישת הקרוב, לא יאוחר מתום שלוש שנים מאותו יום.

מיום 17.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 565 מיום 17.7.1969 עמ' 189 (ה"ח 826)

הוספת סעיף 4ג

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 21 (ה"ח 669)

4ג. חייל שנפטר בתקופת לחימה והובא לקבורה בבית קברות צבאי או בבית קברות אזרחי שאינו צבאי שלא בחר בהם קרובו, יחולו על העברת גופתו ממקום הקבורה הוראות אלה:

(1) הממונה הרשות המוסמכת, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או עם מי שהסמיך לכך, רשאי רשאית לצוות כי הגופה תועבר לבית קברות צבאי או אזרחי לבית קברות שאינו צבאי, הכל כפי שבחר קרובו של הנפטר;

(2) הממונה יודיע הרשות המוסמכת תודיע בכתב לקרובו של החייל על זכותו לבחור בבית קברות אחר שאליו תועבר גופת החייל; לא הודיע הקרוב לממונה לרשות המוסמכת על בית הקברות הצבאי או האזרחי בית קברות שאינו צבאי שבו בחר לקבורת החייל תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, לא יצווה הממונה לא תצווה הרשות המוסמכת על העברת הגופה לפי פסקה (1);

(3) הממונה לא יצווה הרשות המוסמכת לא תצווה על העברת הגופה כאמור בפסקה (1) לפני תום אחד עשר חודש מהיום שבו הובא החייל לקבורה, ובכפוף לאמור בפסקה (2) חייב הוא חייבת היא לצוות על ההעברה, על פי דרישת הקרוב, לא יאוחר מתום שלוש שנים מאותו יום.

הודעה לפקיד רישום (תיקון מס' 1) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

4ד.     הרשות המוסמכת תודיע לפקיד רישום כאמור בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, לצרכי רישום לפי אותו חוק, על בית הקברות הצבאי או על בית הקברות שאינו צבאי שאליו הועברה גופתו של חייל שנפטר בתקופת לחימה.

מיום 17.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 565 מיום 17.7.1969 עמ' 189 (ה"ח 826)

הוספת סעיף 4ד

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 21 (ה"ח 669)

4ד. הממונה יודיע הרשות המוסמכת תודיע לפקיד רישום כאמור בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, לצרכי רישום לפי אותו חוק, על בית הקברות הצבאי או על בית הקברות האזרחי שאינו צבאי שאליו הועברה גופתו של חייל שנפטר בתקופת לחימה.

דין בית קברות צבאי ארעי (תיקון מס' 1)  תשכ"ט-1969

4ה.     לענין סעיפים 8 ו-10, דין בית קברות צבאי ארעי כדין בית קברות צבאי.

מיום 17.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 565 מיום 17.7.1969 עמ' 189 (ה"ח 826)

הוספת סעיף 4ה

זכאות לקבורה של אנשי כוחות הביטחון ומשרתים אחרים (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

4ו.      סעיף 4 יחול, בשינויים המחויבים, על מי שבעת פטירתו היה אחד מאלה:

(1)  שוטר;

(2)  עובד שירותי הביטחון;

(3)  סוהר שנהרג בעת שירותו ועקב שירותו;

(4)  חייל מילואים שנהרג בדרכו לשירות מילואים או בחזרתו ממנו;

(5)  חניך שנהרג במהלך הכשרה קדם-צבאית הנערכת במסגרת צבאית ועקב פעילות צבאית שנערכה במסגרת הכשרה כאמור;

(6)  מיועד לשירות ביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, שנפטר במהלך פעילות הכנה לשירות ביחידה מובחרת, הנערכת במסגרת צבאית;

(7)  שוחר שנהרג במהלך הכשרתו עקב פעילות צבאית שנערכה במסגרתה.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 21 (ה"ח 669)

הוספת סעיף 4ו

זכאות לקבורה בשל עיטור, דרגה או תפקיד (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

4ז.      סעיף 4 יחול, בשינויים המחויבים, גם על אחד מאלה:

(1)  בעל עיטור הגבורה לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש"ל-1970;

(2)  קצין בדימוס בדרגות רב-אלוף או אלוף של צבא הגנה לישראל;

(3)  שוטר קצין בדימוס בדרגות רב-ניצב או ניצב של משטרת ישראל;

(4)  מי שכיהן כראש שירות הביטחון הכללי, כראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או כנציב בתי הסוהר.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 21 (ה"ח 669)

הוספת סעיף 4ז

זכאות לקבורה בשל פטירה בעת אשפוז רצוף (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

4ח.     אושפז חייל או אחד מהמנויים בסעיף 4ו, באשפוז הרצוף לחבלה שנחבל תוך כדי שירותו או הכשרתו, לפי העניין, ובשל חבלה כאמור, ונפטר במהלך אשפוזו, יחולו עליו הוראות חוק זה בשינויים המחויבים, גם אם שוחרר או פוטר משירותו במהלך האשפוז; בסעיף זה, "אשפוז" – אשפוז שאינו אשפוז יום.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 22 (ה"ח 669)

הוספת סעיף 4ח

ייחוד חלקה לאנשי כוחות הביטחון (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

4ט.     בבית קברות צבאי תיוחד, ככל האפשר, ולפי החלטת הרשות המוסמכת, חלקה למי שהיה איש כוחות הביטחון הזכאי להיקבר בבית קברות צבאי לפי סעיפים 4ו(1) עד (3) ו-4ז(3) ו-(4).

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 22 (ה"ח 669)

הוספת סעיף 4ט

שלילת זכאות לקבורה במקרים מסוימים (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

4י.      על אף האמור בסעיפים 4 עד 4ג ו-4ו עד 4ח, לא יובא לקבורה בבית קברות צבאי –

(1)  מי שנפטר בעת שנעדר משירות צבאי או שירות בכוחות הביטחון בלא היתר או הצדק סביר לתקופה רצופה של 21 ימים רצופים לפחות;

(2)  מי שהרשות המוסמכת קבעה, לאחר שעיינה בחוות דעת שנתן הגוף שאליו השתייך הנפטר, כי נפטר בנסיבות המטילות דופי בהתנהגותו והמצדיקות שלילת זכאותו לקבורה בבית קברות צבאי.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 22 (ה"ח 669)

הוספת סעיף 4י

מצבות (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

5.    (א)  על כל קבר צבאי תוקם מצבה צבאית על חשבון המדינה, אולם רשות מוסמכת רשאית להתיר לקרובו של חייל נפטר שהובא לקבורה בבית קברות שאינו צבאי, להקים על קברו מצבה אחרת.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ב)  בצורתן של מצבות צבאיות, ממדיהן והכיתוב שעל גביהן לרבות בתוכן ובנוסח, תישמר מתכונת של אחידות ושוויון; לכיתוב בנוסח האחיד שעל המצבה (להלן - הכיתוב האחיד) ניתן להוסיף, לבקשת קרובו של חייל שנפטר ועל דעת שאר הקרובים, גם כיתוב לביטוי אישי, בנוסח שתאשר הרשות המוסמכת בהתאם לכללים שייקבעו לפי סעיף קטן (ג).

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ג)   כללים באשר לכיתוב האחיד ובאשר לכיתוב לביטוי אישי, תוכנם, צורתם ומקומם על גבי מצבה צבאית, ודרך אישורם על ידי הרשות המוסמכת ייקבעו בידי שר הבטחון בתקנות, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ד)  צורתה וממדיה של מצבה צבאית ייקבעו על ידי הרשות המוסמכת.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ה)  (1)   קרוב הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת שלא לאשר תוספת כיתוב לביטוי אישי לפי סעיף קטן (ב) סיפה, רשאי לערער עליה, על דעת שאר הקרובים, בפני ועדת ערר;

(2)   שר המשפטים, בהסכמת שר הבטחון, ימנה ועדת ערר של שלושה; יושב ראש הועדה יהיה שופט ואחד מחבריה יהיה קרוב שהוא הורה, בן או בת זוג, או ילד, של חייל אחר שנספה במערכה;

(3)   ועדת הערר רשאית לקבל את הערר במלואו או בחלקו, לשנות את החלטת הרשות המוסמכת או לאשר את החלטתה;

(4)   החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת;

(5)   המועדים להגשת ערר ולמתן החלטת הועדה, וכן סדרי עבודת הועדה, ייקבעו בידי שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבטחון, בתקנות.

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח 2461, ה"ח 2469)

5. (א) על כל קבר צבאי תוקם מצבה צבאית על חשבון המדינה, אולם קצין מוסמך רשאי רשות מוסמכת רשאית להתיר לקרובו של חייל נפטר שהובא לקבורה בבית קברות אזרחי, להקים על קברו מצבה אחרת.

(ב) צורתה וממדיה של מצבה צבאית ייקבעו על ידי קצין מוסמך.

(ב) בצורתן של מצבות צבאיות, ממדיהן והכיתוב שעל גביהן לרבות בתוכן ובנוסח, תישמר מתכונת של אחידות ושוויון; לכיתוב בנוסח האחיד שעל המצבה (להלן - הכיתוב האחיד) ניתן להוסיף, לבקשת קרובו של חייל שנפטר ועל דעת שאר הקרובים, גם כיתוב לביטוי אישי, בנוסח שתאשר הרשות המוסמכת בהתאם לכללים שייקבעו לפי סעיף קטן (ג).

(ג) כללים באשר לכיתוב האחיד ובאשר לכיתוב לביטוי אישי, תוכנם, צורתם ומקומם על גבי מצבה צבאית, ודרך אישורם על ידי הרשות המוסמכת ייקבעו בידי שר הבטחון בתקנות, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.

(ד) צורתה וממדיה של מצבה צבאית ייקבעו על ידי הרשות המוסמכת.

(ה) (1) קרוב הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת שלא לאשר תוספת כיתוב לביטוי אישי לפי סעיף קטן (ב) סיפה, רשאי לערער עליה, על דעת שאר הקרובים, בפני ועדת ערר;

(2) שר המשפטים, בהסכמת שר הבטחון, ימנה ועדת ערר של שלושה; יושב ראש הועדה יהיה שופט ואחד מחבריה יהיה קרוב שהוא הורה, בן או בת זוג, או ילד, של חייל אחר שנספה במערכה;

(3) ועדת הערר רשאית לקבל את הערר במלואו או בחלקו, לשנות את החלטת הרשות המוסמכת או לאשר את החלטתה;

(4) החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת;

(5) המועדים להגשת ערר ולמתן החלטת הועדה, וכן סדרי עבודת הועדה, ייקבעו בידי שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבטחון, בתקנות.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 22 (ה"ח 669)

(א) על כל קבר צבאי תוקם מצבה צבאית על חשבון המדינה, אולם רשות מוסמכת רשאית להתיר לקרובו של חייל נפטר שהובא לקבורה בבית קברות אזרחי שאינו צבאי, להקים על קברו מצבה אחרת.

העברת גופות (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

6.       (א)  רשות מוסמכת רשאית, בהסכמת מנהל השירותים הרפואיים או בא כוחו המוסמך ובהתייעצות עם הרב הצבאי הראשי, לצוות על העברת גופה –

(1)   מקבר צבאי הנמצא מחוץ לבית קברות צבאי - לבית קברות צבאי;

(2)   מבית קברות צבאי אחד למשנהו.

           (ב)  לגבי העברת גופה כאמור בפסקה (א) של חייל לא יהודי, תבוא במקום ההתיעצות עם הרב הצבאי הראשי התיעצות עם כוהן-הדת הצבאי של אותו חייל.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ג)   לא תעביר רשות מוסמכת גופה מבית קברות צבאי אחד למשנהו, אלא אם כן היא סבורה שיש סיבה מיוחדת לכך.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ד)  רשות מוסמכת לא תעביר לפי סעיף קטן (א) גופה של חייל נפטר שיש אחריו קרוב הנמצא במדינה, אלא בהסכמת אותו קרוב.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ה)  לפני העברת גופה לפי סעיף קטן (א), תשלח הרשות המוסמכת הודעה על כך לשר הבריאות, ושר הבריאות רשאי לשלוח את בא-כוחו להיות נוכח בשעת ההעברה.

           (ו)   בהעברת גופה לפי סעיף קטן (א) יש לקיים את הוראת תקנה 6(2) לתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941; אלא שהמונח "רופא ממשלתי" באותה תקנה יפורש ככולל "רופא צבאי".

(תיקון מס' 1) תשכ"ט-1969 ת"ט תש"ל-1969

           (ז)   סעיף זה אינו חל על העברת גופות לפי סעיפים 4ב ו-4ג.

מיום 17.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 565 מיום 17.7.1969 עמ' 189 (ה"ח 826)

ת"ט תש"ל-1969

ס"ח תש"ל מס' 576 מיום 5.10.1969 עמ' 4

הוספת סעיף קטן 6(ז)

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח 2461, ה"ח 2469)

(א) קצין מוסמך רשאי רשות מוסמכת רשאית, בהסכמת מנהל השירותים הרפואיים או בא כוחו המוסמך ובהתייעצות עם הרב הצבאי הראשי, לצוות על העברת גופה –

(1) מקבר צבאי הנמצא מחוץ לבית קברות צבאי - לבית קברות צבאי;

(2) מבית קברות צבאי אחד למשנהו.

(ב) לגבי העברת גופה כאמור בפסקה (א) של חייל לא יהודי, תבוא במקום ההתיעצות עם הרב הצבאי הראשי התיעצות עם כוהן-הדת הצבאי של אותו חייל.

(ג) לא יעביר קצין מוסמך גופה מבית קברות צבאי אחד למשנהו, אלא אם הוא סבור שיש סיבה מיוחדת לכך.

(ג) לא תעביר רשות מוסמכת גופה מבית קברות צבאי אחד למשנהו, אלא אם כן היא סבורה שיש סיבה מיוחדת לכך.

(ד) קצין מוסמך לא יעביר רשות מוסמכת לא תעביר לפי סעיף קטן (א) גופה של חייל נפטר שיש אחריו קרוב הנמצא במדינה, אלא בהסכמת אותו קרוב.

(ה) לפני העברת גופה לפי סעיף קטן (א), ישלח הקצין המוסמך תשלח הרשות המוסמכת הודעה על כך לשר הבריאות, ושר הבריאות רשאי לשלוח את בא-כוחו להיות נוכח בשעת ההעברה.

הוצאת גופה מקבר צבאי (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

7.    (א)  לא יוציא אדם גופה מקבר צבאי או מבית קברות צבאי, אלא על פי רשיון מאת רשות מוסמכת, ובהתאם לתנאי הרשיון.

           (ב)  סעיף זה בא להוסיף על הוראות תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941, ולא לגרוע מהן.

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח 2461, ה"ח 2469)

(א) לא יוציא אדם גופה מקבר צבאי או מבית קברות צבאי, אלא על פי רשיון מאת קצין מוסמך רשות מוסמכת, ובהתאם לתנאי הרשיון.

הסדרים בבתי קברות צבאיים

8.    (א)  שר הבטחון רשאי להתקין תקנות בדבר הסדרים בבתי קברות צבאיים.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ב)  בהתחשב עם התקנות האמורות, רשאית רשות מוסמכת ליתן הוראות בדבר ההסדרים המקומיים של בית קברות צבאי מסויים.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ג)   הוראות של רשות מוסמכת אינן טעונות פרסום ברשומות ויוצגו במקום הנראה לעין בכניסה לבית הקברות הצבאי שלגביו הן חלות.

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח 2461, ה"ח 2469)

(ב) בהתחשב עם התקנות האמורות, רשאי קצין מוסמך רשאית רשות מוסמכת ליתן הוראות בדבר ההסדרים המקומיים של בית קברות צבאי מסויים.

(ג) הוראות של קצין מוסמך רשות מוסמכת אינן טעונות פרסום ברשומות ויוצגו במקום הנראה לעין בכניסה לבית הקברות הצבאי שלגביו הן חלות.

תחולת פקודת בריאות העם, 1940

9.    הוראות הסעיפים 7(2), (3) ו-(5), 8(2) ו-(3) ו-20(3) - לפקודת בריאות העם, 1940, יחולו על בתי קברות צבאיים וקבורת חיילים בהם בשינויים המחוייבים לפי הענין; אלא שבמקום המונחים "רופא ממשלתי", "מושל המחוז" ו"מפקח על בריאות", שבסעיפים 8(2) ו-(3) ו-20(3) יבוא המונח "רופא צבאי".

עונשין (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

10.   (א)  המוציא גופה מקבר צבאי או מבית קברות צבאי ללא רשיון או שלא בהתאם לתנאי הרשיון כאמור בסעיף 7, דינו - מאסר שלוש שנים.

           (ב)  העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים:

(1)   מקים מצבה על קבר צבאי או מוריד מצבה מקבר צבאי ללא היתר כדין או שלא בהתאם להיתר כאמור;

(2)   עובר על הוראות שניתנו כדין בדבר ההסדרים המקומיים של בית קברות צבאי כאמור בסעיף 8(ב).

מיום 30.6.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1470 מיום 30.6.1994 עמ' 236 (ה"ח 2265)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

עבירות

10. (א) המחלל או גורם לחילולו של קבר צבאי או של בית קברות צבאי או העובר על סעיף 7(א), דינו – מאסר עד שנה אחת או קנס עד שלוש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

(ב) המקים מצבה על קבר צבאי או המוריד מצבה מקבר צבאי, שלא על פי היתר מאת קצין מוסמך, דינו – מאסר עד שלושה חודשים או קנס עד שבעים וחמש לירות או שני הענשים כאחד.

(ג) העובר על הוראה מההוראות שניתנו על פי סעיף 8(2), דינו – קנס עד עשרים לירות.

ראיות

11.   (א)  לצורך חוק זה –

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

(1)   תעודה חתומה בידי רשות מוסמכת, המאשרת שאדם מסויים היה חייל, תשמש ראיה חותכת לכך;

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

(2)   תעודה חתומה בידי רשות מוסמכת, המאשרת שקבר מסויים הוא קבר צבאי, תשמש ראיה חותכת לכך.

(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

           (ב)  תעודה שנראה מתוכה כי היא חתומה בידי רשות מוסמכת, יראו אותה כתעודה כזאת, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח 2461, ה"ח 2469)

11. (א) לצורך חוק זה –

(1) תעודה חתומה בידי קצין מוסמך רשות מוסמכת, המאשרת שאדם מסויים היה חייל, תשמש ראיה חותכת לכך;

(2) תעודה חתומה בידי קצין מוסמך רשות מוסמכת, המאשרת שקבר מסויים הוא קבר צבאי, תשמש ראיה חותכת לכך.

(ב) תעודה שנראה מתוכה כי היא חתומה בידי קצין מוסמך רשות מוסמכת, יראו אותה כתעודה כזאת, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

מועצה ציבורית להנצחת החייל (תיקון מס' 4) תשע"ה-2014

12.     (א)  שר הבטחון ימנה מועצה ציבורית להנצחת החייל (להלן – המועצה); הרכב המועצה ישקף, ככל האפשר, את הקבוצות השונות של משפחות החללים שחוק זה חל עליהן.

           (ב)  המועצה תייעץ לשר הביטחון בעניין בתי קברות צבאיים ובענייני הנצחת חיילים ואנשי כוחות הביטחון ותפקידיה ייקבעו בתקנות.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 22 (ה"ח 669)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

מועצה ציבורית מייעצת

12. שר הבטחון ימנה, לצורך חוק זה, מועצה ציבורית מייעצת, שתפקידיה ייקבעו בתקנות.

ביצוע ותקנות

13.   (א)  שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה.

           (ב)  שר הבטחון רשאי, בהתיעצות עם שר הדתות[1] ושר הבריאות, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה.

תוספת

(סעיף 1)

א.        הקרוב ביותר לנפטר הוא האדם שנשאר בחיים וקודם בתוך המפורט בזה:

(1)   בן זוגו;

(2)   בניו ובנותיו;

(3)   הוריו;

(4)   אחיו ואחיותיו;

(5)   אחי הוריו ואחיותיהם.

ב.        היה הנפטר חבר קבוצה, קיבוץ או מושב ולא השאיר אחריו את הנזכרים בפסקאות א(1), (2), (3) ו-(4), רואים את הקבוצה, הקיבוץ או המושב, כמי שקרוב לו ביותר.

                                      דוד בן-גוריון               דוד בן-גוריון

                                                   ראש הממשלה                      שר הבטחון

     יוסף שפרינצק

     יושב ראש הכנסת

ממלא מקום נשיא המדינה* פורסם ס"ח תש"י מס' 55 מיום 1.8.1950 עמ' 258 (ה"ח תש"י מס' 30 עמ' 67).

תוקן ס"ח תשכ"ט מס' 565 מיום 17.7.1969 עמ' 188 (ה"ח תשכ"ט מס' 826 עמ' 161) – תיקון מס' 1. ת"ט ס"ח תש"ל מס' 576 מיום 5.10.1969 עמ' 4.

ס"ח תשנ"ד מס' 1470 מיום 30.6.1994 עמ' 236 (ה"ח תשנ"ד מס' 2265 עמ' 410) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 315 (ה"ח תשנ"ו מס' 2461 עמ' 297, ה"ח תשנ"ו  מס' 2469 עמ' 341) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 8 לענין תחולה.

ס"ח תשע"ה מס' 2473 מיום 16.11.2014 עמ' 20 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 669 עמ' 520) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 10 לענין הוראת מעבר.

10. מי שערב פרסומו של חוק זה כיהן במועצה הציבורית המייעצת לפי סעיף 12 לחוק העיקרי, כנוסחו במועד האמור, יראו אותו כאילו מונה למועצה הציבורית להנצחת החייל לפי סעיף 12 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה.

[1] סמכויותיו הועברו לראש הממשלה בי"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642. הועברו לשר לשירותי דת י"פ תשס"ח מס' 5774 מיום 7.2.2008 עמ' 1820.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות