נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – גז

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': בטיחות הטיפול בגז ובמיתקני גז

Go

3

סעיף 2

צו בטיחות

Go

3

סעיף 4

התקנת מיתקן גז

Go

4

סעיף 5

הפסקת פעולה של מיתקן גז

Go

4

סעיף 7

אחזקה תקינה של מיתקן גז

Go

4

סעיף 8

תכנית בטיחות

Go

4

 

פרק ב'1: מיתקני גז טבעי לצריכה

Go

4

סעיף 8ב

הגדרות ופרשנות   פרק ב'1

Go

4

סעיף 8ג

התקנה ושימוש במיתקן גז טבעי לצריכה

Go

5

סעיף 8ד

אישור תקינות למיתקן גז טבעי לצריכה

Go

5

סעיף 8ה

התליית אישור תקינות, ביטולו או סירוב לחדשו

Go

5

סעיף 8ו

אישור תקינות זמני

Go

5

סעיף 8ז

אחזקה תקינה ובטוחה של מיתקן גז טבעי לצריכה

Go

5

סעיף 8ח

איסור אספקת גז טבעי למיתקן שאין לגביו אישור תקינות

Go

5

סעיף 8ט

הסמכת גופים בודקים

Go

5

סעיף 8י

סמכות המנהל לעניין מיתקן גז טבעי לצריכה

Go

5

סעיף 8יא

קביעת הוראות בנושאים שלא נקבעו בתקן

Go

5

סעיף 8יב

שינוי התוספת הראשונה א' והתוספת השלישית

Go

5

סעיף 8יג

אי תחולה של הוראות על מיתקני גז טבעי לצריכה

Go

5

סעיף 8יד

סייג לתחולה    פרק ב'1

Go

5

סעיף 8טו

הוראות מעבר    פרק ב'1

Go

5

 

פרק ג': רישוי

Go

5

סעיף 9

איסור עיסוק ללא רשיון

Go

5

סעיף 10

בקשה לרשיון ספק גז

Go

5

סעיף 11

בקשה לרשיון לעיסוק בעבודת גז

Go

5

סעיף 12

תנאים למתן רישיון ספק גז

Go

5

סעיף 13

החלטה בבקשה

Go

5

סעיף 14

קיום תנאים בידי בעל רשיון ספק גז

Go

5

סעיף 15

תנאים למתן רשיון לעיסוק בעבודת גז

Go

5

סעיף 16

תקפו של רשיון

Go

5

סעיף 17

ביטול רשיון

Go

5

סעיף 18

תעודת הסמכה

Go

5

 

פרק ד': חקירות ועונשין

Go

5

סעיף 22

סמכויות חקירה

Go

5

סעיף 23

ביקורת ותפיסה

Go

5

סעיף 24

ביצוע צווים

Go

5

סעיף 25

עונשין

Go

5

סעיף 26

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

5

 

פרק ה': הוראות שונות

Go

5

סעיף 28

תחולה על המדינה

Go

5

סעיף 29

ביצוע ותקנות

Go

5

סעיף 30

תקנות וצווים - התייעצות, הסכמה ואישור

Go

5

סעיף 31

הוראות הממונה - התייעצות

Go

5

סעיף 32

הוראות מעבר

Go

5

סעיף 33

שמירת דינים וחובות

Go

5

סעיף 34

תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה

Go

5

סעיף 35

תיקון פקודת הבטיחות בעבודה

Go

5

סעיף 36

תחילה

Go

5

 

תוספת ראשונה א'

Go

5

 

תוספת שניה

Go

5

 

תוספת שלישית

Go

5

 

תוספת רביעית

Go

5

 


חוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          "גז" – (נמחקה);

מיום 3.1.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1820 מיום 3.1.2002 עמ' 84 (ה"ח 3011)

"גז" – גז טבעי, לרבות גז טבעי נוזלי או גז פחמימני מעובה;

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

מחיקת הגדרת "גז"

הנוסח הקודם:

"גז" – גז טבעי, לרבות גז טבעי נוזלי או גז פחמימני מעובה;

 

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          "גז", "גז טבעי", "הממונה" ו"המנהל" – כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי;

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

החלפת הגדרת "גז טבעי" בהנדרת ""גז", "גז טבעי", "הממונה" ו"המנהל""

הנוסח הקודם:

"גז טבעי" – תערובת של גזים פחמימניים נדיפים בתכולה עיקרית של גז מתאן (4CH) ותכולה מזערית של גז אתאן פרופן, חנקן ואחרים המתהווים בתהליך רקבון של חומר אורגני;

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          "גז פחמימני מעובה" – (נמחקה);

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

מחיקת הגדרת "גז פחמימני מעובה"

הנוסח הקודם:

"גז פחמימני מעובה" – תערובת המורכבת בעיקרה מפרופן, פרופילן, בוטן ובוטילן והאיזומרים שלהם והנמצאת במצב נוזלי או גז;

(תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

          "חוק משק הגז הטבעי" – חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 62 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "חוק משק הגז הטבעי"

(תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

          "חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג-1953;

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 62 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "חוק התקנים"

(תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015 (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          "מיתקן גז" – מיתקן או מכשיר, המשמש להחסנה, למדידה, לצריכה, לצבירה, או לשריפה של גז ולפליטתם של גזי שריפה, לרבות מבנים, מכלים, צינורות ואבזרים המשמשים במיתקן;

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 62 (ה"ח 951)

"מיתקן גז" – מיתקן, מכשיר, רכב מסחרי כמשמעותו בפקודת התעבורה, או אבזר, המשמש להחסנה, להולכה, להובלה, למדידה, לשקילה, להפצה, לצריכה, לצבירה, או לשריפת גזי שריפה של גז ולפליטתם, לרבות מבנים, מכלים, צינורות ואבזרים קבועים או מיטלטלים המשמשים במיתקן;

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

"מיתקן גז" – מיתקן, מכשיר, או אבזר מיתקן או מכשיר, המשמש להחסנה, להולכה, למדידה, לשקילה, להפצה למדידה, לצריכה, לצבירה, או לשריפת גזי שריפה של גז ולפליטתם לשריפה של גז ולפליטתם של גזי שריפה, לרבות מבנים, מכלים, צינורות ואבזרים קבועים או מיטלטלים המשמשים במיתקן;

 

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

          "מיתקן גז טבעי לצריכה" – כמשמעותו בסעיף 8ב;

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 128 (ה"ח 335)

"מיתקן גז לצריכה עצמית" – מיתקן גז המשמש לצריכה עצמית המפורט בתוספת הראשונה;

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 62 (ה"ח 951)

החלפת הגדרת "מיתקן גז לצריכה עצמית" בהגדרת "מיתקן גז טבעי לצריכה"

הנוסח הקודם:

"מיתקן גז לצריכה עצמית" – מיתקן גז המשמש לצריכה עצמית המפורט בתוספת הראשונה;

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          "מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית" – (נמחקה);

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 62 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית"

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

מחיקת הגדרת "מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית"

הנוסח הקודם:

"מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית" – מיתקן גז המשמש לצריכה עצמית של גז פחמימני מעובה, המפורט בתוספת הראשונה;

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

          "נותן שירותי הזרמת גז" – ספק גז של גז טבעי או מי שקיבל רישיון לפי פרק ב' לחוק משק הגז הטבעי;

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 62 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "נותן שירותי הזרמת גז"

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          "עבודת גז" – תכנון, התקנה, בדיקה, הפעלה, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן גז, מילוי של גז, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור;

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

"עבודת גז" – תכנון, התקנה, בדיקה, הפעלה, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן גז, מילוי, הולכה או הובלה או הולכה של גז, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור;

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          "ספק גז" – אדם שעסקו ייצור, מילוי, החסנה או הולכה של גז, למעט אם העיסוק כאמור נעשה בתחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי רק לשם תדלוק של כלי רכב באותה תחנה, ולמעט אדם שעסקו שיווק של גז;

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

"ספק גז" – אדם שעסקו ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז החסנה או הולכה של גז, למעט אם העיסוק כאמור נעשה בתחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי רק לשם תדלוק של כלי רכב באותה תחנה, ולמעט אדם שעסקו שיווק של גז;

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          "השר" – שר האנרגיה.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

"השר" – שר האנרגיה והתשתית האנרגיה.

פרק ב': בטיחות הטיפול בגז ובמיתקני גז

צו בטיחות (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

2.    השר רשאי להסדיר בצו את בטיחות הייצור, המילוי, ההחסנה, ההולכה או השיווק של גז או של מיתקן גז וכן את הצריכה של גז, ובלבד שאינה צריכה לשימוש ביתי; כן רשאי השר להסדיר בצו את בטיחות הביצוע של עבודת גז; צו כאמור יכול להיות כללי או לסוגים של גז או של מיתקני גז או של עבודות גז או לגז מסויים או למיתקן גז מסויים או לעבודת גז מסויימת.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

2. השר רשאי להסדיר בצו את בטיחות הייצור, המילוי, ההחסנה, ההולכה, ההובלה ההולכה או השיווק של גז או של מיתקן גז וכן את הצריכה של גז, ובלבד שאינה צריכה לשימוש ביתי; כן רשאי השר להסדיר בצו את בטיחות הביצוע של עבודת גז; צו כאמור יכול להיות כללי או לסוגים של גז או של מיתקני גז או של עבודות גז או לגז מסויים או למיתקן גז מסויים או לעבודת גז מסויימת.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

3.    (בוטל).

מיום 3.1.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1820 מיום 3.1.2002 עמ' 84 (ה"ח 3011)

3. (א) השר ימנה אדם שהוא לדעתו בעל ידע וכישורים מתאימים להיות מנהל עניני בטיחות הגז (להלן – המנהל); הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

(ב) בחוק זה, "המנהל" – לעניני גז פחמימני מעובה – מי שמונה לפי סעיף קטן (א), ולעניני גז טבעי – הממונה כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002.

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח 1346)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

מינוי מנהל

3. (א) השר ימנה אדם שהוא לדעתו בעל ידע וכישורים מתאימים להיות מנהל עניני בטיחות הגז; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

(ב) בחוק זה, "המנהל" – לעניני גז פחמימני מעובה – מי שמונה לפי סעיף קטן (א), ולעניני גז טבעי – הממונה כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002.

התקנת מיתקן גז (תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

4.    (א)  לא יתקין אדם מיתקן גז ולא יעשה בו שינוי יסודי אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, למעט מיתקן גז שהוא אחד מאלה:

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

(1)   (נמחקה);

(2)   מיתקן גז טבעי לצריכה;

(3)   מיתקן גז המשמש לצריכת גז טבעי לשימוש ביתי.

          (ב)  המנהל יתן היתר לפי סעיף קטן (א) אם שוכנע שתכנית ההתקנה או השינוי יש בהם כדי להבטיח שהשימוש במיתקן יהיה באופן שאין בו סיכון לאדם או לרכוש וכי נתקיימו תנאי הבטיחות לפי כל חיקוק.

          (ג)   הותקן מיתקן גז כאמור בסעיף קטן (א) ללא היתר או שלא לפי תנאים שבהיתר, רשאי המנהל לתת הוראה למחזיק במיתקן הגז לרוקן את המיתקן מגז, ללא דיחוי, ולאסור את השימוש בו לצרכי גז; נתן המנהל הוראה כאמור, תיעשה הרקת הגז מהמיתקן על-ידי מי שהוא בעל רשיון לעסוק בעבודת גז מאותו סוג.

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

          (ד)  השר רשאי לקבוע כי מיתקן כאמור בסעיף קטן (א)(3), כולו או חלקו, מסוגים שיקבע, יהיה חייב בהיתר לפי הוראות סעיף זה, באישור תקינות לפי סעיף 8ד או באישור בטיחות אחר כפי שיקבע.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 62 (ה"ח 951)

4. (א) לא יתקין אדם מיתקן גז שאינו מיתקן גז לצריכה עצמית ולא יעשה בו שינוי יסודי אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

(א) לא יתקין אדם מיתקן גז ולא יעשה בו שינוי יסודי אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, למעט מיתקן גז שהוא אחד מאלה:

(1) מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית;

(2) מיתקן גז טבעי לצריכה;

(3) מיתקן גז המשמש לצריכת גז טבעי לשימוש ביתי.

(ב) המנהל יתן היתר לפי סעיף קטן (א) אם שוכנע שתכנית ההתקנה או השינוי יש בהם כדי להבטיח שהשימוש במיתקן יהיה באופן שאין בו סיכון לאדם או לרכוש וכי נתקיימו תנאי הבטיחות לפי כל חיקוק.

(ג) הותקן מיתקן גז כאמור בסעיף קטן (א) ללא היתר או שלא לפי תנאים שבהיתר, רשאי המנהל לתת הוראה למחזיק במיתקן הגז לרוקן את המיתקן מגז, ללא דיחוי, ולאסור את השימוש בו לצרכי גז; נתן המנהל הוראה כאמור, תיעשה הרקת הגז מהמיתקן על-ידי מי שהוא בעל רשיון לעסוק בעבודת גז מאותו סוג.

(ד) השר רשאי לקבוע כי מיתקן כאמור בסעיף קטן (א)(3), כולו או חלקו, מסוגים שיקבע, יהיה חייב בהיתר לפי הוראות סעיף זה, באישור תקינות לפי סעיף 8ד או באישור בטיחות אחר כפי שיקבע.

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

מחיקת פסקה 4(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית;

הפסקת פעולה של מיתקן גז (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

5.    הממונה רשאי, אם ראה שטעמי בטיחות של אדם או רכוש מחייבים זאת, להורות על הפסקת השימוש במיתקן הגז ולתת הוראה לרוקן את המיתקן מגז ללא דיחוי; כן רשאי הממונה להתנות את המשך השימוש במיתקן בקיום תנאים שיקבע.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

5. המנהל הממונה רשאי, אם ראה שטעמי בטיחות של אדם או רכוש מחייבים זאת, להורות על הפסקת השימוש במיתקן הגז ולתת הוראה לרוקן את המיתקן מגז ללא דיחוי; כן רשאי המנהל הממונה להתנות את המשך השימוש במיתקן בקיום תנאים שיקבע.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

6.    (בוטל).

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

תוקף הוראת בטיחות

6. הוראה לפי סעיף 5 תעמוד בתקפה כל עוד לא שינה או ביטל אותה המנהל או כל עוד לא שונתה בערר לפי סעיף 19 או בערעור לפי סעיף 21.

אחזקה תקינה של מיתקן גז

7.    בעל או מחזיק של מיתקן גז שקיבל היתר לפי סעיף 4 יחזיק את המיתקן ויפעילו באופן תקין ובטוח.

תכנית בטיחות (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

8.    (א)  הממונה רשאי להורות לבעל או למחזיק של מיתקן גז כאמור בסעיף 4 להכין תכנית בטיחות של המיתקן לפי הנחיות ותוך המועד שיקבע; הוראה כאמור יכולה להיות לגבי סוג של מיתקני גז או לגבי מיתקן גז מסויים.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

8. (א) המנהל הממונה רשאי להורות לבעל או למחזיק של מיתקן גז כאמור בסעיף 4 להכין תכנית בטיחות של המיתקן לפי הנחיות ותוך המועד שיקבע; הוראה כאמור יכולה להיות לגבי סוג של מיתקני גז או לגבי מיתקן גז מסויים.

(ב) המנהל ימסור העתק מתכנית בטיחות, שהוכנה לפי סעיף קטן (א) לגבי מיתקן גז המשמש להחסנת גז, למפקח עבודה אזורי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, שבאזור פעולתו נמצא המיתקן האמור.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

8א.     (בוטל).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 128 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

ביטול סעיף 8א

הנוסח הקודם:

בדיקת תקינות מערכת גז ואחריות

8א. (א) ספק גז יבדוק מיתקן גז של צרכן גז ומיתקן גז המשמש צרכן גז ויוודא את תקינותם, טרם הספקת הגז לצרכן הגז.

(ב) החל במועד הספקת גז בידי ספק גז, אחראי הספק לתקינות מיתקן הגז של צרכן גז שהוא מספק לו גז ושל מיתקן הגז המשמש את אותו צרכן.

(ג) בסעיף זה, "צרכן גז" – כהגדרתו בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989.

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

פרק ב'1: מיתקני גז טבעי לצריכה

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 62 (ה"ח 951)

הוספת פרק ב'1

הגדרות ופרשנות – פרק ב'1 (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

8ב.     (א)  בפרק זה –

          "אישור תקינות" – כמשמעותו בסעיף 8ד, ולעניין סעיפים 8ג, 8ח, 8י, 8יא ו-8טו – לרבות אישור תקינות זמני;

          "אישור תקינות זמני" – כמשמעותו בסעיף 8ו, או אישור שניתן לפי סעיף 8ד(ז), לפי העניין;

          "גוף בודק" – גוף שהוסמך ואושר לפי סעיף 8ט;

          "חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" – חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997;

          "יום התחילה" – י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015);

          "מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס" – מיתקן להפחתת לחץ של גז טבעי דחוס, המתקבל ממכלי לחץ שהם חלק מרכב מסחרי כמשמעותו בפקודת התעבורה, בלחץ שאינו עולה על 250 בר (bar), לרבות צנרת בשטחו של צרכן הגז הטבעי שמספקת רק לו את הגז הטבעי ומחברת בין המיתקן לבין הצנרת של הצרכן;

          "מכון התקנים" – מכון התקנים הישראלי כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים;

          "הממונה על התקינה" – הממונה על התקינה שמונה לפי סעיף 5 לחוק התקנים;

          "הרשות להסמכת מעבדות" – הרשות כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות;

          "תקן" – הוראות לעניין גז טבעי בתקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, המנוי בתוספת הראשונה א', החלות על מיתקן גז טבעי לצריכה.

          (ב)  בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), מיתקן גז טבעי לצריכה הוא כל אחד מאלה:

(1)   מיתקן גז המשמש לצריכת גז טבעי, ובכלל זה לייצור חומרים אחרים מגז טבעי או לייצור אנרגיה תרמית, חשמלית או מכנית;

(2)   מיתקן המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי;

(3)   מיתקן גז לפריקת גז טבעי דחוס;

(4)   צנרת המחברת בין מיתקנים כאמור בפסקאות (1) ו-(2) לבין מיתקני הגז של נותן שירותי הזרמת גז;

(5)   מבנים, מכשירים ואבזרים קבועים או מיטלטלים לאורך המיתקנים כאמור בפסקאות (1) עד (3), המחוברים אליהם.

          (ג)   מיתקן גז טבעי לצריכה הוא מיתקן שמתקיימים בו כל אלה, ולעניין מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס – האמור בפסקה (3) בלבד:

(1)   הוא נמצא בשטח שבשליטתו של המחזיק במיתקן;

(2)   הוא אינו מופעל על ידי נותן שירותי הזרמת גז;

(3)   הוא אינו משמש לשימוש ביתי, להחסנה, להפצה או לצבירה; לעניין זה, "החסנה" – למעט אם נעשית בתחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי, לצרכיה התפעוליים של התחנה.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 62 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8ב

התקנה ושימוש במיתקן גז טבעי לצריכה (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

8ג.     לא יתקין אדם מיתקן גז טבעי לצריכה ולא ישתמש בו בגז טבעי, אלא אם כן ניתן לגביו אישור תקינות לפי פרק זה.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 63 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8ג

 

אישור תקינות למיתקן גז טבעי לצריכה (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

8ד.     (א)  מי שמעוניין בהפעלה של מיתקן גז טבעי לצריכה או בהסבתו של מיתקן לשימוש כמיתקן גז טבעי לצריכה, יפנה אל גוף בודק לשם קבלת אישור תקינות של המיתקן, לעניין השימוש בו בגז טבעי, או לשם חידוש האישור.

          (ב)  הגוף הבודק יבדוק את המיתקן האמור בסעיף קטן (א), בהתאם לתקן ולהוראות לפי סעיף 8יא; בדיקות לחידושו של אישור תקינות יבוצעו בשים לב לכך שניתן בעבר אישור תקינות לאותו מיתקן.

          (ג)   מצא הגוף הבודק כי מתקיימות במיתקן האמור בסעיף קטן (א) הוראות התקן וההוראות לפי סעיף 8יא, ייתן לו אישור תקינות.

          (ד)  אישור תקינות יינתן לחמש שנים; השר רשאי, בצו, לשנות את התקופה האמורה, ובכלל זה לקבוע תקופות שונות לעניין סוגים שונים של מיתקני גז טבעי לצריכה; ניתן אישור תקינות זמני, לא תובא תקופת תוקפו במניין תקופת אישור התקינות לפי סעיף קטן זה.

          (ה)  גוף בודק יפרסם באתר האינטרנט שלו רשימה של מסמכים ופעולות הנדרשים לשם בדיקת מיתקן גז טבעי לצריכה, כפי שנקבעו בהוראות התקן ובהוראות לפי סעיף 8יא.

          (ו)   קיבל גוף בודק פנייה כאמור בסעיף קטן (א), יבצע בדיקה מקדימה אחת לפחות במיתקן וישיב לפנייה עד המועד כאמור בתוספת השלישית, לפי העניין, ובלבד שאותה פנייה כללה את כל המסמכים ובוצעו כל הפעולות כנדרש לפי סעיף קטן (ה); תגובת הגוף הבודק תכלול את פירוט הדרישות לפי התקן וההוראות לפי סעיף 8יא, לשם השלמת הבדיקה, ככל שישנן.

          (ז)   בלי לגרוע מהוראות סעיף 8ו, הוגשה בקשה לחידוש אישור תקינות, והגוף הבודק סבר כי דרוש לו זמן נוסף לשם השלמת הבדיקה, רשאי הוא לתת אישור לגבי המיתקן לתקופה הדרושה לו להשלמת הבדיקה, ובלבד שמצא כי אין בשימוש בגז טבעי במיתקן משום סכנה לבטיחות הציבור ובעל אישור התקינות הגיש את הבקשה לחידוש האישור חודשיים לפחות לפני פקיעת תוקפו; הגוף הבודק רשאי להאריך את תוקף האישור לפי סעיף קטן זה בתקופות נוספות, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שמונה חודשים.

          (ח)  מצא גוף בודק כי הוראות התקן או ההוראות לפי סעיף 8יא אינן מתקיימות במיתקן, יודיע למבקש האישור, בהודעה מנומקת בכתב, כי הוא דוחה את הבקשה למתן אישור התקינות.

          (ט)  גוף בודק יודיע לנותן שירותי הזרמת גז שמיתקניו מחוברים או אמורים להיות מחוברים למיתקן שנבדק על ידי הגוף הבודק על מתן אישור תקינות, על חידושו ועל סיום תקופת האישור, ובכלל זה על מתן אישור לפי סעיף קטן (ז) ועל הארכת תוקפו.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 64 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8ד

התליית אישור תקינות, ביטולו או סירוב לחדשו (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

8ה.     (א)  מצא גוף בודק כי הוראות התקן או ההוראות לפי סעיף 8יא אינן מתקיימות במיתקן גז טבעי לצריכה אשר יש לגביו אישור תקינות, רשאי הוא להתלות את האישור עד לקיום תנאים שיורה עליהם, לבטלו או לסרב לחדשו, ובלבד שייתן לבעל אישור התקינות הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה לא יאוחר מ-30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

          (ב)  הגוף הבודק ימסור, באופן מיידי, לבעל אישור התקינות, לנותן שירותי הזרמת גז שמיתקניו מחוברים למיתקן ולרשות להסמכת מעבדות הודעה מנומקת בכתב על החלטתו לפי סעיף קטן (א).

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 65 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8ה

אישור תקינות זמני (תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

8ו.      (א)  על אף האמור בסעיף 8ד(ג) ו-(ח), גוף בודק רשאי לתת אישור תקינות זמני למי שהגיש בקשה לחידוש אישור תקינות, אף אם אינו עומד בהוראות התקן או בהוראות לפי סעיף 8יא, ובלבד שמצא כי אין בשימוש בגז טבעי במיתקן משום סכנה לבטיחות הציבור.

          (ב)  אישור תקינות זמני יינתן לתקופה שיקבע הגוף הבודק, בשים לב לליקויים שמצא, ורשאי הגוף הבודק להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות, ובלבד שהתקופה הכוללת לפי סעיף קטן זה לא תעלה על ארבעה חודשים.

          (ג)   ניתן אישור תקינות זמני או הוארך תוקפו, ימסור הגוף הבודק, באופן מיידי, הודעה על כך לנותן שירותי הזרמת הגז שמיתקניו מחובריו למיתקן שלגביו ניתן אישור התקינות הזמני.

          (ד)  לעניין סעיף זה, בקשה לחידוש אישור תקינות יכול שתוגש בתקופת תוקפו של האישור או בתוך שנה ממועד פקיעתו.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 65 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8ו

אחזקה תקינה ובטוחה של מיתקן גז טבעי לצריכה (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

8ז.      בעל ומחזיק של מיתקן גז טבעי לצריכה יחזיקו את המיתקן ויפעילו אותו באופן תקין ובטוח.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 65 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8ז

 

איסור אספקת גז טבעי למיתקן שאין לגביו אישור תקינות (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

8ח.     (א)  לא יזרים אדם לראשונה גז טבעי למיתקן גז טבעי לצריכה שאין לגביו אישור תקינות תקף, אלא במסגרת בדיקה מקדימה הכוללת הזרמת גז בהתאם להוראות התקן או להוראות לפי סעיף 8יא.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  נותן שירותי הזרמת גז שקיבל הודעה בכתב מאת גוף בודק לפי הוראות פרק זה, או מאת הממונה לפי הוראות סעיף 8י(ד), ולפיה אישור תקינות לגבי מיתקן שהוא מזרים אליו גז טבעי אינו תקף או שקיבל הודעה כאמור על סיום תקופת האישור, יפסיק, בתוך שלושה ימים מיום קבלת ההודעה, את הזרמת הגז הטבעי למיתקן הנוגע בדבר, ולא יחדש את הזרמתו אלא אם כן קיבל הודעה מגוף בודק על מתן אישור תקינות או חידושו לגבי המיתקן האמור.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 65 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8ח

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

(ב) נותן שירותי הזרמת גז שקיבל הודעה בכתב מאת גוף בודק לפי הוראות פרק זה, או מאת המנהל הממונה לפי הוראות סעיף 8י(ד), ולפיה אישור תקינות לגבי מיתקן שהוא מזרים אליו גז טבעי אינו תקף או שקיבל הודעה כאמור על סיום תקופת האישור, יפסיק, בתוך שלושה ימים מיום קבלת ההודעה, את הזרמת הגז הטבעי למיתקן הנוגע בדבר, ולא יחדש את הזרמתו אלא אם כן קיבל הודעה מגוף בודק על מתן אישור תקינות או חידושו לגבי המיתקן האמור.

הסמכת גופים בודקים (תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

8ט.     (א)  בדיקות שגוף בודק מבצע לפי פרק זה, יראו אותן כאילו נקבע לגביהן לפי סעיף 5(1) לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, כי הרשות להסמכת מעבדות תיתן לגביהן הסמכה כאמור בסעיף קטן (ב).

          (ב)  הרשות להסמכת מעבדות תסמיך גופים לבדוק מיתקני גז טבעי לצריכה, לתת אישור תקינות ואישורי תקינות זמניים, לחדש אישורי תקינות ולאשר מפרטים הנדסיים לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, בעניין מיתקני גז טבעי לצריכה, בהתאם להוראות התקן ולהוראות לפי סעיף 8יא, וכן בהתאם לנהלים, לכללים, לאמות המידה ולתקנים הבין-לאומיים החלים על פעילות הרשות להסמכת מעבדות, כמשמעותם בסעיף 10 לחוק הרשות להסמכת מעבדות.

          (ג)   על הסמכת הגופים כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו ההוראות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

          (ג1) הרשות להסמכת מעבדות תמסור את החלטתה לעניין הסמכת גוף כאמור בסעיף קטן (ב) בתוך חמישה חודשים מהמועד שבו הוגשו לה כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה בהתאם להוראות לפי סעיף זה.

          (ד)  גוף שהוסמך בידי הרשות להסמכת מעבדות לפי סעיף קטן (ב), לא ישמש גוף בודק לפי פרק זה אלא לאחר שאושר לעניין זה בידי הממונה על התקינה לפי סעיף 12 לחוק התקנים, ויראו גוף שהוסמך כאמור כעומד בתנאים לפי סעיף 12 לחוק התקנים, לעניין יכולת וכשירות מקצועית, לשם מתן אישור הממונה על התקינה; הממונה על התקינה רשאי להתחיל בהליכים למתן אישור כאמור אף לפני הסמכתו של הגוף.

          (ה)  הממונה על התקינה ימסור את החלטתו לעניין מתן אישור כאמור בסעיף קטן (ד), בתוך 30 ימים מאחד מהמועדים האלה, לפי המאוחר:

(1)   המועד שבו הוגשו לרשות להסמכת מעבדות כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה;

(2)   המועד שבו הוגשו לו כל המסמכים הנדרשים לפי סעיף 12 לחוק התקנים לשם מתן האישור, בהתאם לרשימה שפרסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה.

          (ו)   הרשות להסמכת מעבדות תבצע בקרה על פעילותם של גופים בודקים שהסמיכה, לעניין עמידתם בתנאי הסמכתם, לרבות באמצעות ביצוע בדיקות מדגמיות לגבי אופן מילוי תפקידו.

          (ז)   על אף האמור בסעיף זה, יראו את מכון התקנים לעניין פרק זה כגוף בודק, ובלבד שלעניין הוראות שנקבעו לפי סעיף 8יא לגבי בדיקות וביצוען, יוסמך בידי הרשות להסמכת מעבדות כגוף בודק, והסמכויות לפי סעיפים קטנים (א), (ב), (ג) ו-(ו) יהיו נתונות לרשות להסמכת מעבדות בנוגע למכון התקנים, לגבי ההוראות האמורות בלבד.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 66 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8ט

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 69 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף קטן 8ט(ג1)

סמכות הממונה לעניין מיתקן גז טבעי לצריכה (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015 (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

8י.      (א)  סבר הממונה, בעקבות פנייה מנומקת בכתב שהועברה אליו בידי גורם מוסמך, כי יש בשימוש בגז טבעי במיתקן גז טבעי לצריכה, משום חשש לסכנה לבטיחות הציבור, רשאי הוא, בתוך שני ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה –

(1)   לתת לבעל אישור התקינות של המיתקן (בסעיף זה – בעל האישור) כל הוראה הנדרשת לדעתו למניעת הסכנה לבטיחות הציבור משימוש בגז טבעי במיתקן, ובכלל זה להורות לו על הפסקת השימוש בגז טבעי במיתקן; לא יורה הממונה כאמור אלא לאחר שנתן לבעל האישור הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בתוך התקופה כאמור;

(2)   לתת הוראה לגוף בודק, ובכלל זה למכון התקנים, לבצע בדיקת תקינות של המיתקן, ובלבד שהגוף הבודק האמור או מכון התקנים אינו מי שנתן את אישור התקינות של המיתקן התקף באותה עת (בסעיף זה – מבצע הבדיקה).

          (ב)  הורה הממונה על הפסקת השימוש בגז טבעי במיתקן לפי סעיף קטן (א), יראו את אישור התקינות של המיתקן כאישור שבוטל באותו מועד.

          (ג)   (1)   נתן הממונה הוראה למבצע הבדיקה כאמור בסעיף קטן (א)(2), ומצא מבצע הבדיקה כי המיתקן אינו עומד בתנאי בדיקת התקינות, רשאי הוא להתלות את אישור התקינות עד לקיום תנאים שיורה עליהם, לבטל את האישור או לתת לגבי המיתקן אישור תקינות זמני;

(2)   על החלטה לפי פסקה (1) יודיע מבצע הבדיקה, באופן מיידי ובהודעה מנומקת בכתב, לבעל האישור, למחזיק המיתקן, לנותן שירותי הזרמת הגז שמיתקניו מחוברים למיתקן ולרשות להסמכת מעבדות.

          (ד)  הורה הממונה על הפסקת השימוש בגז טבעי במיתקן לפי סעיף זה, יודיע על כך באופן מיידי, בהודעה מנומקת בכתב, לבעל האישור ולנותן שירותי הזרמת גז שמיתקניו מחוברים למיתקן.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות גורמים מוסמכים לפי דין לפעול במקרה של סכנה מיידית לבטיחות הציבור בשל שימוש בגז טבעי במיתקן גז טבעי לצריכה.

          (ו)   הממונה רשאי להסמיך עובד ברשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (בחוק זה – רשות הגז הטבעי), לעניין סמכויותיו לפי סעיף זה.

          (ז)   בסעיף זה –

          "בדיקת תקינות" – בדיקה של התקיימות התנאים למתן אישור תקינות;

          "גורם מוסמך" – אחד מאלה:

(1)   גוף בודק;

(2)   נותן שירותי הזרמת גז;

(3)   מהנדס הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המיתקן;

(4)   ממונה כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;

(5)   הרשות להסמכת מעבדות;

(6)   מפקח כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970;

(7)   מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, שמונה לפקח על בטיחות בעבודה לפי החוק האמור;

(8)   הממונה על התקינה.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 67 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8י

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

סמכות המנהל הממונה לעניין מיתקן גז טבעי לצריכה

(א) סבר המנהל הממונה, בעקבות פנייה מנומקת בכתב שהועברה אליו בידי גורם מוסמך, כי יש בשימוש בגז טבעי במיתקן גז טבעי לצריכה, משום חשש לסכנה לבטיחות הציבור, רשאי הוא, בתוך שני ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה –

(1) לתת לבעל אישור התקינות של המיתקן (בסעיף זה – בעל האישור) כל הוראה הנדרשת לדעתו למניעת הסכנה לבטיחות הציבור משימוש בגז טבעי במיתקן, ובכלל זה להורות לו על הפסקת השימוש בגז טבעי במיתקן; לא יורה המנהל הממונה כאמור אלא לאחר שנתן לבעל האישור הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בתוך התקופה כאמור;

(2) לתת הוראה לגוף בודק, ובכלל זה למכון התקנים, לבצע בדיקת תקינות של המיתקן, ובלבד שהגוף הבודק האמור או מכון התקנים אינו מי שנתן את אישור התקינות של המיתקן התקף באותה עת (בסעיף זה – מבצע הבדיקה).

(ב) הורה המנהל הממונה על הפסקת השימוש בגז טבעי במיתקן לפי סעיף קטן (א), יראו את אישור התקינות של המיתקן כאישור שבוטל באותו מועד.

(ג) (1) נתן המנהל הממונה הוראה למבצע הבדיקה כאמור בסעיף קטן (א)(2), ומצא מבצע הבדיקה כי המיתקן אינו עומד בתנאי בדיקת התקינות, רשאי הוא להתלות את אישור התקינות עד לקיום תנאים שיורה עליהם, לבטל את האישור או לתת לגבי המיתקן אישור תקינות זמני;

(2) על החלטה לפי פסקה (1) יודיע מבצע הבדיקה, באופן מיידי ובהודעה מנומקת בכתב, לבעל האישור, למחזיק המיתקן, לנותן שירותי הזרמת הגז שמיתקניו מחוברים למיתקן ולרשות להסמכת מעבדות.

(ד) הורה המנהל הממונה על הפסקת השימוש בגז טבעי במיתקן לפי סעיף זה, יודיע על כך באופן מיידי, בהודעה מנומקת בכתב, לבעל האישור ולנותן שירותי הזרמת גז שמיתקניו מחוברים למיתקן.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות גורמים מוסמכים לפי דין לפעול במקרה של סכנה מיידית לבטיחות הציבור בשל שימוש בגז טבעי במיתקן גז טבעי לצריכה.

(ו) המנהל והממונה רשאי להסמיך עובד ברשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (בחוק זה – רשות הגז הטבעי), לעניין סמכויותיו לפי סעיף זה.

קביעת הוראות בנושאים שלא נקבעו בתקן (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

8יא.    (א)  לא נקבעו בתקן הוראות בעניינים המפורטים להלן, יקבע השר הוראות באותם עניינים, בהתייעצות עם שר הכלכלה[1]:

(1)   סוגי הבדיקות שיש לבצע לשם מתן אישורים לפי פרק זה;

(2)   מסמכים שבעל אישור התקינות חייב בשמירתם, ובכלל זה תיעוד בדיקות שעליו לבצע לפי כל דין; בתקנות לפי פסקה זו רשאי השר לקבוע גם תקופות לשמירת מסמכים כאמור.

          (ב)  השר, בהתייעצות עם שר הכלכלה, רשאי לקבוע הוראות נוספות על ההוראות שנקבעו לפי חוק הרשות להסמכת מעבדות, בעניין תנאי הסמכתם של גופים בודקים, תקופת תוקף ההסמכה ותנאים לביטולה.

          (ג)   לא נמסרה עמדת שר הכלכלה לעניין קביעת ההוראות לפי סעיף זה בתוך 21 ימים מיום שפנה אליו השר בעניין, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה עמו חובת ההתייעצות לפי סעיף זה.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 68 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8יא

שינוי התוספת הראשונה א' והתוספת השלישית (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015

8יב.    (א)  השר, בהתייעצות עם שר הכלכלה1, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה א'; לא נמסרה עמדת שר הכלכלה בתוך 21 ימים מיום שפנה אליו השר בעניין, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה עמו חובת ההתייעצות.

          (ב)  השר רשאי, בצו, לשנות את התוספת השלישית.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 69 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8יב

אי-תחולה של הוראות על מיתקני גז טבעי לצריכה (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2015 (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

8יג.    הוראות סעיפים 5 ו-22 עד 24 לא יחולו לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 69 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8יג

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

8יג. הוראות סעיפים 5, 6, 14(5) 5 ו-22 עד 24 לא יחולו לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה.

 

 

סייג לתחולה –  פרק ב'1 (תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

8יד.    הוראות פרק זה לא יחולו על מיתקן גז טבעי לצריכה שהוזרם אליו גז טבעי לפני יום התחילה מבעל רישיון לפי סעיף 102 לחוק משק הגז הטבעי.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 69 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8יד

הוראות מעבר –  פרק ב'1 (תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

8טו.   (א)  על אף האמור בסעיפים 8ג, 8ד ו-8ח –

 

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

(1)   מיתקן גז טבעי לצריכה, למעט מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס, שערב יום התחילה הוזרם אליו גז טבעי או שניתן לגביו אישור להזרמת גז טבעי לפני יום התחילה אך טרם הוזרם אליו גז טבעי (בסעיף זה – מיתקן קיים), אינו חייב באישור תקינות לשם שימוש בו והזרמת גז טבעי אליו, עד לבדיקתו הראשונה לפי הוראות פסקה (2); בסעיף זה, "אישור להזרמת גז טבעי" – אישור בכתב, שנתן הממונה או מי מטעמו או מכון התקנים, ובלבד שניתנו כלל האישורים לכל חלקי המיתקן אליו יוזרם גז טבעי;

(2)   גוף בודק יבדוק מיתקן קיים לשם מתן אישור תקינות, בהתאם להוראות בתקן שעניינן הערכת בטיחותם של מיתקנים קיימים ובהתחשב באישורים להזרמת גז טבעי שניתנו לגבי אותו מיתקן בעבר; בדיקה ראשונה של מיתקן קיים כאמור תבוצע במהלך התקופות האלה, לפי העניין:

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 7) תש"ף-2020

(א)   לעניין מיתקן קיים שקיבל אישור להזרמת גז טבעי מרשות הגז הטבעי בלבד, והאישור היה בתוקף ערב יום התחילה – עד יום י"ב בתשרי התשפ"א (30 בספטמבר 2020);

(ב)   לעניין מיתקן קיים שקיבל אישורים להזרמת גז טבעי מרשות הגז הטבעי וממכון התקנים והאישורים היו בתוקף ערב יום התחילה – עד תום חמש שנים מיום קביעת תקן בעניין המיתקן, ובלבד שאם הותנה האישור שנתן מכון התקנים בתנאים, מכון התקנים אישר את התקיימות התנאים בטרם פקע תוקף האישור המותנה שנתן.

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 7) תש"ף-2020 (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  (1)   הוראות סעיף 8י יחולו לעניין מיתקן כאמור בפסקה (2), בתקופה האמורה בה, והכול בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הממונה רשאי לתת הוראה למכון התקנים לבצע בדיקה לפי סעיף 8י(א)(2), גם אם הוא הגוף שנתן את אישור התקינות התקף באותה העת כאמור באותו סעיף;

(תיקון מס' 7) תש"ף-2020

(2)   לעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(2) או (3) – עד יום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024).

          (ג)   על אף האמור בסעיף 8ט, לעניין מיתקנים כאמור בסעיף קטן (ד), יחולו הוראות אלה במהלך התקופות כאמור באותו סעיף קטן:

(1)   מכון התקנים ישמש גוף בודק; ואולם לבקשת מבקש האישור, גורם שהחל בבדיקת מיתקן גז טבעי לצריכה לפני יום י"ג בחשוון התשע"ו (26 באוקטובר 2015) לשם מתן אישור להזרמת גז אל המיתקן, ישלים את הליך הבדיקה לגבי אותו חלק במיתקן שהחל לבדוק; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהחובה לקבל אישור מאת מכון התקנים לגבי שאר חלקי המיתקן;

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

(2)   השר, בהתייעצות עם המנהל הכללי של הרשות להסמכת מעבדות, יאשר גוף הפועל במדינה מפותחת בעלת שווקים משמעותיים והוסמך לפי הדין החל בה, לשמש כגוף בודק לעניין פרק זה, ובלבד שסבר כי אותו גוף כשיר לערוך בדיקות למיתקני גז טבעי לצריכה לפי דרישות המנויות בתוספת הרביעית; אישור לפי פסקה זו לגבי מיתקן גז טבעי לצריכה שאינו מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס יינתן עד ליום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ולגבי מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס – עד ליום ג' באדר התשע"ז (1 במרס 2017); החלטה על מתן אישור כאמור ורשימה מעודכנת של הגופים שאושרו יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים;

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

(3)   הגורמים המנויים בפסקה (1) וגוף בודק שניתן לו אישור לפי הוראות פסקה (2) יערכו בדיקות למיתקן גז טבעי לצריכה בהתאם לדרישות המנויות בתוספת הרביעית, בשינויים המחויבים, וייתנו אישור תקינות למיתקן אם מתקיימות לגביו דרישות כאמור, וניתן לגביו אישור מאת הרשות הארצית לכבאות והצלה; הגורמים המנויים בפסקה (1) וגוף בודק כאמור ברישה לפסקה זו רשאים לתת אישור תקינות זמני לפי פסקה זו גם אם לא מתקיימות הנסיבות כאמור בסעיף 8ו(א);

(4)   אישור כאמור בפסקאות (1) ו-(3), למעט אישור תקינות זמני, יינתן לתקופה של חמש שנים או לתקופה שקבע השר לפי סעיף 8ד;

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

(5)   אישור שנתן השר לגוף בודק לפי פסקה (2) (בסעיף קטן זה – אישור השר) יעמוד בתוקפו עד ליום ה' בשבט התשע"ז (1 בפברואר 2017), אלא אם כן נקבע בו מועד מוקדם יותר; ואולם גוף שניתן לו אישור השר והגיש בקשה לקבלת הסמכה לפי סעיף 8ט(ב), ועד ליום ה' באייר התשע"ז (1 בפברואר) קיבל אישור מהרשות להסמכת מעבדות כי הגיש את כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה לפי אותו סעיף, אישור השר לגביו יעמוד בתוקפו עד ליום י' באלול התשע"ז (1 בספטמבר 2017), אלא אם כן נקבע מועד מוקדם יותר באותו אישור;

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

(6)   על אף האמור בפסקה (5), אישור שנתן השר לגוף בודק לפי פסקה (2) לעניין מיתקן לפריקה גז טבעי דחוס יעמוד בתוקפו עד תום שלושה חודשים ממועד קביעת התקן בעניין מיתקן כאמור, בהתאם לצו לפי סעיף קטן (ד)(2); ואולם גוף שניתן לו אישור השר והגיש בקשה לקבלת הסמכה לפי סעיף 8ט(ב), ועד תום שלושת החודשים כאמור קיבל אישור מהרשות להסמכת מעבדות כי הגיש את כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה לפי אותו סעיף, אישור השר לגביו יעמוד בתוקפו עד תום שמונה חודשים ממועד קביעת התקן בעניין מיתקן כאמור בהתאם לצו לפי סעיף קטן (ד)(2), אלא אם כן נקבע מועד מוקדם יותר באותו אישור.

          (ד)  הוראות סעיף קטן (ג) יחולו במהלך התקופות האלה:

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

(1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

(2)   לעניין מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס – בתקופה שמיום כ"א באדר א' התשע"ו (1 במרס 2016) ועד תום שמונה חודשים מיום קביעת התקן בעניין מיתקן כאמור; השר יודיע, בצו, על קביעת התקן ועל סיום התקופה לפי פסקה זו[2]; על אף האמור בסעיף 30, צו כאמור אינו טעון אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת;

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

(3)   לעניין מיתקן גז טבעי לצריכה שאינו מיתקן כאמור בפסקה (2) – בתקופה שמיום התחילה ועד ליום י' באלול התשע"ז (1 בספטמבר 2017).

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

          (ד1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), החל גורם מהגורמים המנויים בפסקה (1) של אותו סעיף קטן או גוף בודק שניתן לו אישור לפי הוראות פסקה (2) של אותו סעיף קטן , בבדיקת מיתקן גז טבעי לצריכה במהלך התקופה האמורה בסעיף קטן (ד)(2) או (3), לפי העניין, והאישור האמור היה בתוקף במועד תחילת הבדיקה, יחולו הוראות אלה:

(1)   הגורם שהחל בבדיקה יהיה רשאי, לבקשת מבקש האישור, להשלים את הליך הבדיקה לגבי אותו מיתקן, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג)(3) ו-(4), גם לאחר תום התקופה הקבועה בסעיף קטן (ד) לגבי אותו מיתקן, ובלבד שאותו גורם קיבל ממבקש האישור את כל המסמכים הדרושים למתן האישור, ביצע בדיקה מקדימה אחת לפחות במיתקן והשיב לפניית מבקש האישור תוך פירוט הדרישות לפי התוספת הרביעית, עד תום התקופה שבה היה רשאי לתת אישור תקינות בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

(2)   אישור תקינות למיתקן לפי הוראות סעיף קטן זה יכול שיינתן עד תום חצי שנה מתום התקופה הקבועה בסעיף קטן (ד) לגבי אותו מיתקן, לכל המאוחר; בפסקה זו, "אישור תקינות" – למעט אישור תקינות זמני.

          (ה)  השר, בהתייעצות עם שר הכלכלה1, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הרביעית; לא נמסרה עמדת שר הכלכלה בתוך 21 ימים מהיום שפנה אליו השר בעניין, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה עמו חובת ההתייעצות; לא יקבע השר צו כאמור אלא לאחר שנתן לבעלי רישיונות חלוקה ורישיונות הולכה לפי חוק משק הגז הטבעי, לגופים העוסקים בשיווק גז טבעי, להתאחדות התעשיינים, לרשות להסמכת מעבדות ולמכון התקנים הזדמנות להשמיע את עמדתם.

          (ו)   (1)   מתום התקופה המנויה בסעיף קטן (ד)(2) וכל עוד לא נקבע תקן לעניין מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס, יבדוק גוף בודק מיתקן כאמור לשם מתן אישור תקינות לגביו, בהתאם לדרישות המנויות בפרט 1(ב) לתוספת הרביעית;

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

(2)   בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ה), חלפו חמש שנים מיום התחילה וטרם נקבע תקן כאמור בפסקה (1), ולא תוקן פרט 1(ב) לתוספת הרביעית, יבחן הממונה את הצורך בעדכון הדרישות כאמור כדי להתאימן להתקדמות הטכנולוגיה והמדע ולהתפתחות המשק, ויעביר את המלצותיו בנושא לידי השר שיבחן את הצורך לשנות את התוספת הרביעית בהתאם להמלצותיו; ואולם העדר החלטה של השר לפי פסקה זו, אין בה כדי לגרוע מתוקפן של אותן דרישות.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 69 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 8טו

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 69 (ה"ח 1083)

(א) על אף האמור בסעיפים 8ג, 8ד ו-8ח –

(1) מיתקן גז טבעי לצריכה, למעט מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס, שערב יום התחילה הוזרם אליו גז טבעי או שניתן לגביו אישור להזרמת גז טבעי לפני יום התחילה אך טרם הוזרם אליו גז טבעי (בסעיף זה – מיתקן קיים), אינו חייב באישור תקינות לשם שימוש בו והזרמת גז טבעי אליו, עד לבדיקתו הראשונה לפי הוראות פסקה (2); בסעיף זה, "אישור להזרמת גז טבעי" – אישור בכתב, שנתן המנהל או מי מטעמו או מכון התקנים, ובלבד שניתנו כלל האישורים לכל חלקי המיתקן אליו יוזרם גז טבעי;

(2) גוף בודק יבדוק מיתקן קיים לשם מתן אישור תקינות, בהתאם להוראות בתקן שעניינן הערכת בטיחותם של מיתקנים קיימים ובהתחשב באישורים להזרמת גז טבעי שניתנו לגבי אותו מיתקן בעבר; בדיקה ראשונה של מיתקן קיים כאמור תבוצע במהלך התקופות האלה, לפי העניין:

(א) לעניין מיתקן קיים שקיבל אישור להזרמת גז טבעי מרשות הגז הטבעי בלבד, והאישור היה בתוקף ערב יום התחילה – עד תום שלוש שנים מיום קביעת תקן בעניין המיתקן עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020);

(ב) לעניין מיתקן קיים שקיבל אישורים להזרמת גז טבעי מרשות הגז הטבעי וממכון התקנים והאישורים היו בתוקף ערב יום התחילה – עד תום חמש שנים מיום קביעת תקן בעניין המיתקן, ובלבד שאם הותנה האישור שנתן מכון התקנים בתנאים, מכון התקנים אישר את התקיימות התנאים בטרם פקע תוקף האישור המותנה שנתן.

(ב) (1) בתקופה של שנה מיום התחילה, יחולו הוראות סעיף 8י, הוראות סעיף 8י יחולו לעניין מיתקן כאמור בפסקה (2), בתקופות האמורות בה, והכול בשינויים המחויבים ובשינוי זה: המנהל רשאי לתת הוראה למכון התקנים לבצע בדיקה לפי סעיף 8י(א)(2), גם אם הוא הגוף שנתן את אישור התקינות התקף באותה העת כאמור באותו סעיף;

(2) לעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(2) – התקופה של חצי שנה מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן, ולעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(3) – בתקופה של חצי שנה מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן.

(ג) על אף האמור בסעיף 8ט, לעניין מיתקנים כאמור בסעיף קטן (ד), יחולו הוראות אלה במהלך התקופות כאמור באותו סעיף קטן:

(1) מכון התקנים ישמש גוף בודק; ואולם לבקשת מבקש האישור, גורם שהחל בבדיקת מיתקן גז טבעי לצריכה לפני יום י"ג בחשוון התשע"ו (26 באוקטובר 2015) לשם מתן אישור להזרמת גז אל המיתקן, ישלים את הליך הבדיקה לגבי אותו חלק במיתקן שהחל לבדוק; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהחובה לקבל אישור מאת מכון התקנים לגבי שאר חלקי המיתקן;

(2) השר, בהתייעצות עם המנהל הכללי של הרשות להסמכת מעבדות, יאשר גוף הפועל במדינה מפותחת בעלת שווקים משמעותיים והוסמך לפי הדין החל בה, לשמש כגוף בודק לעניין פרק זה, ובלבד שסבר כי אותו גוף כשיר לערוך בדיקות למיתקני גז טבעי לצריכה לפי דרישות המנויות בתוספת הרביעית; אישור לפי פסקה זו לגבי מיתקן גז טבעי לצריכה שאינו מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס יינתן עד ליום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ולגבי מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס – עד ליום ג' באדר התשע"ז (1 במרס 2017); החלטה על מתן אישור כאמור ורשימה מעודכנת של הגופים שאושרו יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים;

(3) מכון התקנים הגורמים המנויים בפסקה (1) וגוף בודק שניתן לו אישור לפי הוראות פסקה (2) יערכו בדיקות למיתקן גז טבעי לצריכה בהתאם לדרישות המנויות בתוספת הרביעית, בשינויים המחויבים, וייתנו אישור תקינות למיתקן אם מתקיימות לגביו דרישות כאמור, וניתן לגביו אישור מאת הרשות הארצית לכבאות והצלה; מכון התקנים הגורמים המנויים בפסקה (1) וגוף בודק כאמור ברישה לפסקה זו רשאים לתת אישור תקינות זמני לפי פסקה זו גם אם לא מתקיימות הנסיבות כאמור בסעיף 8ו(א);

(4) אישור כאמור בפסקאות (1) ו-(3), למעט אישור תקינות זמני, יינתן לתקופה של חמש שנים או לתקופה שקבע השר לפי סעיף 8ד;

(5) אישור שנתן השר לגוף בודק לפי פסקה (2) (בסעיף קטן זה – אישור השר) יעמוד בתוקפו עד ליום ה' בשבט התשע"ז (1 בפברואר 2017), אלא אם כן נקבע בו מועד מוקדם יותר; ואולם גוף שניתן לו אישור השר והגיש בקשה לקבלת הסמכה לפי סעיף 8ט(ב), ועד ליום ה' באייר התשע"ז (1 בפברואר) קיבל אישור מהרשות להסמכת מעבדות כי הגיש את כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה לפי אותו סעיף, אישור השר לגביו יעמוד בתוקפו עד ליום י' באלול התשע"ז (1 בספטמבר 2017), אלא אם כן נקבע מועד מוקדם יותר באותו אישור;

(6) על אף האמור בפסקה (5), אישור שנתן השר לגוף בודק לפי פסקה (2) לעניין מיתקן לפריקה גז טבעי דחוס יעמוד בתוקפו עד תום שלושה חודשים ממועד קביעת התקן בעניין מיתקן כאמור, בהתאם לצו לפי סעיף קטן (ד)(2); ואולם גוף שניתן לו אישור השר והגיש בקשה לקבלת הסמכה לפי סעיף 8ט(ב), ועד תום שלושת החודשים כאמור קיבל אישור מהרשות להסמכת מעבדות כי הגיש את כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה לפי אותו סעיף, אישור השר לגביו יעמוד בתוקפו עד תום שמונה חודשים ממועד קביעת התקן בעניין מיתקן כאמור בהתאם לצו לפי סעיף קטן (ד)(2), אלא אם כן נקבע מועד מוקדם יותר באותו אישור.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) יחולו במהלך התקופות האלה:

(1) לעניין מיתקן המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי – התקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ועד למועד שקבע השר בצו בהתאם למועד שבו הוסמך גוף בודק ראשון לפי סעיף 8ט; על אף האמור בסעיף 30, צו כאמור אינו טעון אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת;

(2) לעניין מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס – בתקופה שמיום כ"א באדר א' התשע"ו (1 במרס 2016) ועד למועד שקבע השר בצו בהתאם למועד שבו הוסמך גוף בודק ראשון לפי סעיף 8ט תום שמונה חודשים מיום קביעת התקן בעניין מיתקן כאמור; השר יודיע, בצו, על קביעת התקן ועל סיום התקופה לפי פסקה זו; על אף האמור בסעיף 30, צו כאמור אינו טעון אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3) לעניין מיתקן גז טבעי לצריכה שאינו מיתקן כאמור בפסקאות (1) או (2) בפסקה (2) – בתקופה שמיום התחילה ועד ליום כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016) או עד למועד מאוחר יותר שיקבע השר בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ורשאי הוא להאריך את התקופה האמורה בתקופות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת י' באלול התשע"ז (1 בספטמבר 2017).

(ד1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), החל גורם מהגורמים המנויים בפסקה (1) של אותו סעיף קטן או גוף בודק שניתן לו אישור לפי הוראות פסקה (2) של אותו סעיף קטן , בבדיקת מיתקן גז טבעי לצריכה במהלך התקופה האמורה בסעיף קטן (ד)(2) או (3), לפי העניין, והאישור האמור היה בתוקף במועד תחילת הבדיקה, יחולו הוראות אלה:

(1) הגורם שהחל בבדיקה יהיה רשאי, לבקשת מבקש האישור, להשלים את הליך הבדיקה לגבי אותו מיתקן, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג)(3) ו-(4), גם לאחר תום התקופה הקבועה בסעיף קטן (ד) לגבי אותו מיתקן, ובלבד שאותו גורם קיבל ממבקש האישור את כל המסמכים הדרושים למתן האישור, ביצע בדיקה מקדימה אחת לפחות במיתקן והשיב לפניית מבקש האישור תוך פירוט הדרישות לפי התוספת הרביעית, עד תום התקופה שבה היה רשאי לתת אישור תקינות בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

(2) אישור תקינות למיתקן לפי הוראות סעיף קטן זה יכול שיינתן עד תום חצי שנה מתום התקופה הקבועה בסעיף קטן (ד) לגבי אותו מיתקן, לכל המאוחר; בפסקה זו, "אישור תקינות" – למעט אישור תקינות זמני.

 

מיום 16.7.2018

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 751 (ה"ח 1202)

(ב) (1) הוראות סעיף 8י יחולו לעניין מיתקן כאמור בפסקה (2), בתקופות האמורות בה, והכול בשינויים המחויבים ובשינוי זה: המנהל רשאי לתת הוראה למכון התקנים לבצע בדיקה לפי סעיף 8י(א)(2), גם אם הוא הגוף שנתן את אישור התקינות התקף באותה העת כאמור באותו סעיף;

(2) לעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(2) – התקופה של חצי שנה שנתיים מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן, ולעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(3) – בתקופה של חצי שנה שנתיים מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן.

 

מיום 30.6.2020

סעיף קטן 8טו(ב) מיום 17.6.2020

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ף מס' 2812 מיום 30.6.2020 עמ' 152 (ה"ח 1317)

(א) על אף האמור בסעיפים 8ג, 8ד ו-8ח –

(1) מיתקן גז טבעי לצריכה, למעט מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס, שערב יום התחילה הוזרם אליו גז טבעי או שניתן לגביו אישור להזרמת גז טבעי לפני יום התחילה אך טרם הוזרם אליו גז טבעי (בסעיף זה – מיתקן קיים), אינו חייב באישור תקינות לשם שימוש בו והזרמת גז טבעי אליו, עד לבדיקתו הראשונה לפי הוראות פסקה (2); בסעיף זה, "אישור להזרמת גז טבעי" – אישור בכתב, שנתן המנהל או מי מטעמו או מכון התקנים, ובלבד שניתנו כלל האישורים לכל חלקי המיתקן אליו יוזרם גז טבעי;

(2) גוף בודק יבדוק מיתקן קיים לשם מתן אישור תקינות, בהתאם להוראות בתקן שעניינן הערכת בטיחותם של מיתקנים קיימים ובהתחשב באישורים להזרמת גז טבעי שניתנו לגבי אותו מיתקן בעבר; בדיקה ראשונה של מיתקן קיים כאמור תבוצע במהלך התקופות האלה, לפי העניין:

(א) לעניין מיתקן קיים שקיבל אישור להזרמת גז טבעי מרשות הגז הטבעי בלבד, והאישור היה בתוקף ערב יום התחילה – עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020) י"ב בתשרי התשפ"א (30 בספטמבר 2020);

(ב) לעניין מיתקן קיים שקיבל אישורים להזרמת גז טבעי מרשות הגז הטבעי וממכון התקנים והאישורים היו בתוקף ערב יום התחילה – עד תום חמש שנים מיום קביעת תקן בעניין המיתקן, ובלבד שאם הותנה האישור שנתן מכון התקנים בתנאים, מכון התקנים אישר את התקיימות התנאים בטרם פקע תוקף האישור המותנה שנתן.

(ב) (1) הוראות סעיף 8י יחולו לעניין מיתקן כאמור בפסקה (2), בתקופות האמורות בה בתקופה האמורה בה, והכול בשינויים המחויבים ובשינוי זה: המנהל רשאי לתת הוראה למכון התקנים לבצע בדיקה לפי סעיף 8י(א)(2), גם אם הוא הגוף שנתן את אישור התקינות התקף באותה העת כאמור באותו סעיף;

(2) לעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(2) – התקופה של שנתיים מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן, ולעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(3) – בתקופה של שנתיים מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן.

(2) לעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(2) או (3) – עד יום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024).

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

(א) על אף האמור בסעיפים 8ג, 8ד ו-8ח –

(1) מיתקן גז טבעי לצריכה, למעט מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס, שערב יום התחילה הוזרם אליו גז טבעי או שניתן לגביו אישור להזרמת גז טבעי לפני יום התחילה אך טרם הוזרם אליו גז טבעי (בסעיף זה – מיתקן קיים), אינו חייב באישור תקינות לשם שימוש בו והזרמת גז טבעי אליו, עד לבדיקתו הראשונה לפי הוראות פסקה (2); בסעיף זה, "אישור להזרמת גז טבעי" – אישור בכתב, שנתן המנהל הממונה או מי מטעמו או מכון התקנים, ובלבד שניתנו כלל האישורים לכל חלקי המיתקן אליו יוזרם גז טבעי;

(ב) (1) הוראות סעיף 8י יחולו לעניין מיתקן כאמור בפסקה (2), בתקופה האמורה בה, והכול בשינויים המחויבים ובשינוי זה: המנהל הממונה רשאי לתת הוראה למכון התקנים לבצע בדיקה לפי סעיף 8י(א)(2), גם אם הוא הגוף שנתן את אישור התקינות התקף באותה העת כאמור באותו סעיף;

(ו) (1) מתום התקופה המנויה בסעיף קטן (ד)(2) וכל עוד לא נקבע תקן לעניין מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס, יבדוק גוף בודק מיתקן כאמור לשם מתן אישור תקינות לגביו, בהתאם לדרישות המנויות בפרט 1(ב) לתוספת הרביעית;

(2) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ה), חלפו חמש שנים מיום התחילה וטרם נקבע תקן כאמור בפסקה (1), ולא תוקן פרט 1(ב) לתוספת הרביעית, יבחן המנהל הממונה את הצורך בעדכון הדרישות כאמור כדי להתאימן להתקדמות הטכנולוגיה והמדע ולהתפתחות המשק, ויעביר את המלצותיו בנושא לידי השר שיבחן את הצורך לשנות את התוספת הרביעית בהתאם להמלצותיו; ואולם העדר החלטה של השר לפי פסקה זו, אין בה כדי לגרוע מתוקפן של אותן דרישות.

פרק ג': רישוי

איסור עיסוק ללא רשיון  (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

9.    (א)  לא יהיה אדם ספק גז ולא יעסוק בעבודת גז מסוג שקבע השר בתקנות, אלא אם כן הוא בעל רשיון שניתן לו לפי חוק זה; ואולם מי שקיבל רישיון לפי פרק ב' לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אינו חייב ברישיון גם לפי חוק זה.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  אדם לא יעסיק אדם אחר בעבודת גז שחלה עליה חובת רישוי לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן אותו אדם הוא בעל רישיון לפי אותו סעיף קטן.

מיום 3.1.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1820 מיום 3.1.2002 עמ' 85 (ה"ח 3011)

9. לא יהיה אדם ספק גז ולא יעסוק בעבודת גז מסוג שקבע השר בתקנות, אלא אם כן הוא בעל רשיון שניתן לו לפי חוק זה; ואולם מי שקיבל רישיון לפי פרק ב' לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אינו חייב ברישיון גם לפי חוק זה.

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

9. (א) לא יהיה אדם ספק גז ולא יעסוק בעבודת גז מסוג שקבע השר בתקנות, אלא אם כן הוא בעל רשיון שניתן לו לפי חוק זה; ואולם מי שקיבל רישיון לפי פרק ב' לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אינו חייב ברישיון גם לפי חוק זה.

(ב) אדם לא יעסיק אדם אחר בעבודת גז שחלה עליה חובת רישוי לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן אותו אדם הוא בעל רישיון לפי אותו סעיף קטן.

 

בקשה לרשיון ספק גז

10.  (א)  המבקש להיות ספק גז יגיש בקשה למנהל לקבל רשיון ויכלול בה פרטים ומסמכים כפי שקבע השר בתקנות.

          (ב)  המנהל רשאי לדרוש מן המבקש פרטים או מסמכים נוספים אם נראה לו כי הדבר דרוש, בנסיבות הענין, לצורך החלטה בבקשה.

בקשה לרשיון לעיסוק בעבודת גז (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

11.  המבקש לעסוק בעבודת גז מסוג שקבע השר בתקנות יגיש בקשה לממונה, בטופס שקבע השר בתקנות, לקבל רשיון לאותו סוג של עבודת גז.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

11. המבקש לעסוק בעבודת גז מסוג שקבע השר בתקנות יגיש בקשה למנהל לממונה, בטופס שקבע השר בתקנות, לקבל רשיון לאותו סוג של עבודת גז.

תנאים למתן רישיון ספק גז (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

12.    המנהל רשאי לתת רישיון ספק גז למבקש שהוא תאגיד שנרשם על פי דין בישראל.

מיום 15.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 98 (ה"ח 2982)

(1) ביחיד – הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים ובגיר;

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

תנאים למתן רשיון ספק גז

12. המנהל רשאי לתת למבקש רשיון ספק גז אם נתקיימו בו תנאים אלה:

(1) ביחיד – הוא תושב ישראל ובגיר;

(2) בתאגיד – הוא נרשם על פי דין בישראל.

 

החלטה בבקשה (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

13.  (א)  סבר הממונה כי יש להיעתר לבקשה כאמור בסעיפים 10 או 11, יתן למבקש רשיון ספק גז לעסק מן הסוג שיצויין בו או לעבודת גז מן הסוג שיצויין בו, הכל לפי הענין, והוא רשאי להתנות תנאים ברשיון.

          (ב)  סבר הממונה כי אין להיעתר לבקשה, יודיע למבקש את נימוקיו ויתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, לפני מתן החלטתו.

          (ג)   לא נתן הממונה החלטה בבקשה תוך ששים ימים מיום שהוגשה ייחשב הדבר כהיענות לה, ואולם השר רשאי, בהודעה למבקש ומטעמים מיוחדים שירשום, להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שיקבע; הזמן מיום מתן הודעה לפי סעיף קטן (ב) עד יום השמעת הטענות לא יבוא במנין תקופה לפי סעיף זה.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

13. (א) סבר המנהל הממונה כי יש להיעתר לבקשה כאמור בסעיפים 10 או 11, יתן למבקש רשיון ספק גז לעסק מן הסוג שיצויין בו או לעבודת גז מן הסוג שיצויין בו, הכל לפי הענין, והוא רשאי להתנות תנאים ברשיון.

(ב) סבר המנהל הממונה כי אין להיעתר לבקשה, יודיע למבקש את נימוקיו ויתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, לפני מתן החלטתו.

(ג) לא נתן המנהל הממונה החלטה בבקשה תוך ששים ימים מיום שהוגשה ייחשב הדבר כהיענות לה, ואולם השר רשאי, בהודעה למבקש ומטעמים מיוחדים שירשום, להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שיקבע; הזמן מיום מתן הודעה לפי סעיף קטן (ב) עד יום השמעת הטענות לא יבוא במנין תקופה לפי סעיף זה.

קיום תנאים בידי בעל רשיון ספק גז

14.  מי שקיבל רשיון ספק גז יחולו לגביו תנאים אלה:

 

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

(1)  לכל עוסק מטעמו בעבודת גז רשיון מתאים לעיסוק בעבודת גז;

(2)  הוא עומד בדרישות הבטיחות לענין מיתקני הגז שבבעלותו או בשימושו, כפי שקבע השר בצו ולפי כל חיקוק;

(תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

(3)  הוא מקיים את ההוראות בדבר ביטוח חבותו על נזקים, בהתאם להוראות התוספת השניה וכפי שקבע השר בתקנות; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השניה;

(תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

(4)  הוא מספק גז רק לצרכנים שיש לו עמם חוזה בכתב להספקת גז; הוראות אלה יחולו לעניין התקשרות להספקת גז, שנעשתה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ואילך, לרבות שינוי בתנאי התקשרות קיימת והארכת תקופת ההתקשרות;

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

(5)  (נמחקה).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 129 (ה"ח 335)

(3) הוא מקיים את ההוראות בדבר ביטוח חבותו על נזקים, כפי שקבע השר בצו בהתאם להוראות התוספת השניה וכפי שקבע השר בתקנות; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השניה;

(4) הוא מספק גז רק לצרכנים שיש לו עמם חוזה בכתב להספקת גז; הוראות אלה יחולו לעניין התקשרות להספקת גז, שנעשתה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ואילך, לרבות שינוי בתנאי התקשרות קיימת והארכת תקופת ההתקשרות;

(5) הוא מבצע בדיקות תקופתיות לכל הצרכנים שהוא מספק להם גז, ואינו מספק גז למיתקן של צרכן שלא איפשר את ביצוע הבדיקה כאמור; בדיקות כאמור יבוצעו אחת לחמש שנים לפחות או אחת לתקופה קצרה יותר ככל שנקבעו הוראות לעניין זה על ידי השר או בתקן ישראלי ת"י 158.

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

(1) לכל עוסק מטעמו בעבודת גז, ואם הוא יחיד – גם לו עצמו, רשיון מתאים לעיסוק בעבודת גז;

(5) הוא מבצע בדיקות תקופתיות לכל הצרכנים שהוא מספק להם גז, ואינו מספק גז למיתקן של צרכן שלא איפשר את ביצוע הבדיקה כאמור; בדיקות כאמור יבוצעו אחת לחמש שנים לפחות או אחת לתקופה קצרה יותר ככל שנקבעו הוראות לעניין זה על ידי השר או בתקן ישראלי ת"י 158.

תנאים למתן רשיון לעיסוק בעבודת גז (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

15.  (א)  הממונה רשאי לתת רשיון למבקש לעסוק בעבודת גז אם נתקיימו לגביו תנאים אלה:

(1)   מלאו לו שמונה עשרה שנים;

(2)   הוא לא הורשע בעבירה שיש בה, בנסיבות הענין, כדי לפסול אותו מעיסוק בעבודת גז;

(3)   הוא ממלא אחר תנאי כשירות, מומחיות וידע מקצועי שקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה;

(4)   הוא עמד בבחינות מקצועיות בנושאים ולפי סדרים שקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  בבואו להחליט בדבר מתן רשיון לפי סעיף זה, יביא הממונה בחשבון שיקולים הנוגעים לשלום הציבור ובטחונו, לאחר שקיבל חוות דעת ממשטרת ישראל או מגורמים מוסמכים אחרים, לפי הענין.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

(א) המנהל הממונה רשאי לתת רשיון למבקש לעסוק בעבודת גז אם נתקיימו לגביו תנאים אלה:

(ב) בבואו להחליט בדבר מתן רשיון לפי סעיף זה, יביא המנהל הממונה בחשבון שיקולים הנוגעים לשלום הציבור ובטחונו, לאחר שקיבל חוות דעת ממשטרת ישראל או מגורמים מוסמכים אחרים, לפי הענין.

תקפו של רשיון (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

16.  (א)  תקפו של רשיון לפי סעיף 10 הוא לעשר שנים ותוקפו של רישיון לפי סעיף 11 הוא לחמש שנים.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  המנהל או הממונה, לפי העניין, רשאי, מטעמים שיפרט בהחלטתו, לתת רשיון לתקופה קצרה מזו האמורה בסעיף קטן (א) ובלבד שלפני מתן החלטתו נתן למבקש הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

16. (א) תקפו של רשיון לפי סעיפים 10 או 11 הוא לשלוש שנים סעיף 10 הוא לעשר שנים ותוקפו של רישיון לפי סעיף 11 הוא לחמש שנים.

(ב) המנהל או הממונה, לפי העניין, רשאי, מטעמים שיפרט בהחלטתו, לתת רשיון לתקופה קצרה מזו האמורה בסעיף קטן (א) ובלבד שלפני מתן החלטתו נתן למבקש הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

ביטול רשיון (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

17.  (א)  המנהל או הממונה, לפי העניין, רשאי לבטל רשיון או לסרב לחדשו, אם נתקיים בבעל הרשיון אחד מאלה:

(1)   הוא חדל לעסוק בעיסוק נושא הרשיון;

(2)   הרשיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה;

(3)   הוא הורשע בעבירה שהיה בה, בנסיבות הענין, כדי לפסול אותו מלקבל רשיון;

(4)   הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון;

(5)   הוא הפר בענין מהותי, הוראה שנקבעה לפי חוק זה או הוראה לפי כל חיקוק הנוגע לבטיחות;

(6)   הוא הוכרז פסול דין;

(7)   הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או שהוא החליט על פירוק מרצון.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  לא יבטל המנהל או הממונה, לפי העניין, רשיון ולא יסרב לחדשו אלא לאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ג)   אם תלויים ועומדים נגד בעל רשיון הליכים בשל עבירה לפי חוק זה או לפי כל חיקוק אחר, שיש בה, בנסיבות הענין, כדי לפסול אותו מן העיסוק נושא הרשיון, רשאי המנהל או הממונה, לפי העניין, להתלות את הרשיון עד לסיום ההליכים, ובלבד שנתן לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

(א) המנהל או הממונה, לפי העניין, רשאי לבטל רשיון או לסרב לחדשו, אם נתקיים בבעל הרשיון אחד מאלה:

(ב) לא יבטל המנהל או הממונה, לפי העניין, רשיון ולא יסרב לחדשו אלא לאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

(ג) אם תלויים ועומדים נגד בעל רשיון הליכים בשל עבירה לפי חוק זה או לפי כל חיקוק אחר, שיש בה, בנסיבות הענין, כדי לפסול אותו מן העיסוק נושא הרשיון, רשאי המנהל או הממונה, לפי העניין, להתלות את הרשיון עד לסיום ההליכים, ובלבד שנתן לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

תעודת הסמכה (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

18.  השר רשאי לקבוע בתקנות סוגים של עבודות גז מאלה שאינן טעונות רשיון לפי סעיף 11, שרשאי לעסוק בהם מי שקיבל תעודת הסמכה לעיסוק בעבודת גז כאמור מאת ספק גז או מי שקיבל רישיון לפי פרק ב' לחוק משק הגז הטבעי; בתקנות כאמור רשאי השר להתנות מתן תעודת הסמכה בהכשרת העוסקים כפי שיקבע.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

18. השר רשאי לקבוע בתקנות סוגים של עבודות גז מאלה שאינן טעונות רשיון לפי סעיף 11, שרשאי לעסוק בהם מי שקיבל תעודת הסמכה לעיסוק בעבודת גז כאמור מאת ספק גז או מי שקיבל רישיון לפי פרק ב' לחוק משק הגז הטבעי; בתקנות כאמור רשאי השר להתנות מתן תעודת הסמכה בהכשרת העוסקים כפי שיקבע.

(תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

19.  (בוטל).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 129 (ה"ח 335)

ביטול סעיף 19

הנוסח הקודם:

ערר

19. (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל שלא להיעתר לבקשה לקבל רשיון או לתתו לתקופה קצרה מזו שנקבעה בסעיף 16(א), או מתנאי שקבע ברשיון, או מהחלטתו לבטל רשיון או לסרב לחדשו, או מתנאי שהתנה לפי סעיפים 4(א) או 5, רשאי, תוך 14 ימים מיום שההחלטה נמסרה לו בכתב, לערור עליה לפני ועדת ערר.

(ב) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת המנהל, לשנותה או לבטלה.

(ג) ועדת הערר תתן את החלטתה המנומקת תוך שלושים ימים מיום שהוגש הערר, זולת אם האריכה את המועד האמור מטעמים שנרשמו.

(תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

20.  (בוטל).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 129 (ה"ח 335)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

ועדת ערר

20. (א) שר המשפטים ימנה ועדת ערר בהרכב זה:

(1) אדם הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, והוא יהיה היושב ראש;

(2) שני נציגי ציבור בעלי ידע מקצועי מתאים שהמליץ עליהם השר.

(ב) לועדת הערר יהיו הסמכויות הנתונות לועדת חקירה לפי סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, למעט סעיפים 9(א)(4) ו-11(ה), ואולם לא יוטל עונש מאסר בכפיה על התייצבות של אדם שלא ציית להזמנה לפי סעיף 9(א)(1) לאותו חוק.

(ג) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לענין ערר; בהעדר תקנות כאמור או בהעדר הוראה בתקנות לענין פלוני, תפעל ועדת הערר כפי שייראה לה צודק ומועיל.

(ד) ועדת הערר לא תהיה קשורה בדיני הראיות הנוהגים בבתי המשפט, אך פרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, יחול על דיוניה.

(תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

21.  (בוטל).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 129 (ה"ח 335)

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

ערעור

21. (א) על החלטת ועדת הערר רשאים המבקש או בעל הרשיון, לפי הענין, והמנהל, לערער לפני בית משפט מחוזי, בענין שבמשפט, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה להם ההחלטה.

(ב) בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד; פסק דינו יהיה ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך.

פרק ד': חקירות ועונשין

סמכויות חקירה

22.  (א)  כדי להבטיח ביצוע ההוראות לפי חוק זה או אם התעורר חשד לעבירה על הוראה לפיו, רשאי מי שהשר הסמיך לכך בכתב, לדרוש מכל אדם כל ידיעה ומסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי חוק זה או כדי להוכיח את ביצוע העבירה.

          (ב)  מי שהוסמך לפי סעיף קטן (א) יחזיר מסמך שנמסר לו למי שממנו נלקח לא יאוחר מתום ששה חדשים מיום שניתן לו המסמך, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמך עשוי לשמש ראיה; שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת המנהל או בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שניתנה למי שממנו נלקח המסמך הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע.

ביקורת ותפיסה

23.  (א)  מי שהשר הסמיך לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי חוק זה או למנוע עבירה עליהן, להיכנס בכל עת סבירה למקום שיש לו יסוד להניח שנמצא בו מיתקן גז או שנעברת בו עבירה על הוראות לפי חוק זה, כדי לבדוק את המקום ולתפוס דבר שיש לו יסוד להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה או שעשוי לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור וכן ליטול דוגמה לשם בדיקה, ובלבד שאין להיכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו מאת בית משפט מוסמך.

          (ב)  הוראות סעיף 22(ב) יחולו גם על דבר שנתפס לפי הוראות סעיף זה.

          (ג)   לענין כניסה לצרכי בדיקה למקום שנמצא בו מיתקן המוחזק בידי מערכת הבטחון, יקבע השר, בהסכמת שר הבטחון, הסדרים של דרכי הכניסה והבדיקה.

ביצוע צווים (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

24.  לא בוצעו צו או הוראה לפי חוק זה, וראה הממונה שאי ביצועם מהווה סכנה ממשית ומיידית, רשאי הוא לנקוט צעדים לכפיית קיומם או לבצעם במקום החייב בביצועם ולגבות מאותו אדם את כל ההוצאות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור יחולו הוראות פקודת המסים (גביה) כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

24. לא בוצעו צו או הוראה לפי חוק זה, וראה המנהל הממונה שאי ביצועם מהווה סכנה ממשית ומיידית, רשאי הוא לנקוט צעדים לכפיית קיומם או לבצעם במקום החייב בביצועם ולגבות מאותו אדם את כל ההוצאות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור יחולו הוראות פקודת המסים (גביה) כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.

עונשין (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

25.  (א)  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס פי שלושה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין):

(1)   העוסק בעבודת גז החייבת ברישוי לפי חוק זה ללא רישיון בתוקף לביצוע אותה עבודה, בניגוד להוראות סעיף 9(א);

(2)   אדם שאינו צרכן ביתי המעסיק אדם אחר בעבודת גז החייבת ברישוי ללא רישיון בתוקף לביצוע אותה עבודה, בניגוד להוראות סעיף 9(ב).

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  העובר על הוראה אחרת מהוראות חוק זה, דינו – מאסר שנה או פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ג)   העובר על תקנות שהותקנו לפי חוק זה או צו או הוראה שניתנו מכוחו, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), השר רשאי לקבוע בתקנות או בצווים לפי חוק זה כי הפרת הוראה שנקבעה בהם לא תהווה עבירה.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 173 (ה"ח 1346)

25. (א) העוסק בעבודת גז בלי שיש בידו רשיון בר תוקף לפי חוק זה, דינו – מאסר שנתיים או קנס פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

(א) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס פי שלושה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין):

(1) העוסק בעבודת גז החייבת ברישוי לפי חוק זה ללא רישיון בתוקף לביצוע אותה עבודה, בניגוד להוראות סעיף 9(א);

(2) אדם שאינו צרכן ביתי המעסיק אדם אחר בעבודת גז החייבת ברישוי ללא רישיון בתוקף לביצוע אותה עבודה, בניגוד להוראות סעיף 9(ב).

(ב) העובר על הוראה אחרת מהוראות חוק זה, או תקנות שהותקנו מכוחו או צו או הוראה שניתנו מכוחו, דינו – מאסר שנה או פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

(ג) העובר על תקנות שהותקנו לפי חוק זה או צו או הוראה שניתנו מכוחו, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), השר רשאי לקבוע בתקנות או בצווים לפי חוק זה כי הפרת הוראה שנקבעה בהם לא תהווה עבירה.

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

26.  (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 25 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו לעניין עבירה כאמור בסעיף 25(א) או (ב) – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ולעניין עבירה כאמור בסעיף 25(ג) – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 25 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו כאמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ג)   בסעיף זה, "נושא משרה בתאגיד" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 174 (ה"ח 1346)

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

אחריות של תאגיד

26. נעברה עבירה לפי סעיף 25 בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה דירקטור, מנהל כללי, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

27.  (בוטל).

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 174 (ה"ח 1346)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

אחריותו של מעביד ומרשה

27. נעברה עבירה לפי חוק זה בידי עובד במהלך עיסוקו של מעבידו, או בידי מורשה כשהוא פועל בתחום תפקידיו, ייאשם בעבירה גם מעבידו או מרשהו אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

פרק ה': הוראות שונות

תחולה על המדינה

28.  הוראות חוק זה יחולו על המדינה.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

29.  (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות קביעת כללים לעניין ביצוע עבודות גז והטלת אגרות.

 

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 129 (ה"ח 335)

29. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות קביעת כללים לביצוע עבודות לעניין מתן הודעה מוקדמת לצרכן גז על מועד ביצוע בדיקה של מיתקן גז ולעניין ביצוע עבודות גז והטלת אגרות.

(ב) השר רשאי בצו לשנות את התוספת הראשונה, להוסיף עליה או לגרוע ממנה.

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 174 (ה"ח 1346)

29. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות קביעת כללים לעניין מתן הודעה מוקדמת לצרכן גז על מועד ביצוע בדיקה של מיתקן גז ולעניין ביצוע עבודות גז והטלת אגרות.

(ב) השר רשאי בצו לשנות את התוספת הראשונה, להוסיף עליה או לגרוע ממנה.

 

תקנות וצווים – התייעצות, הסכמה ואישור (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

30.  (א)  תקנות וצווים לגבי מיתקני גז המשמשים לייצור, מילוי, החסנה, הולכה או שיווק של גז ועבודות הקשורות באלה, ייקבעו בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה.

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  תקנות וצווים לעניין מיגון או אבטחה של מיתקני גז ייקבעו בהסכמת השר לביטחון הפנים.

          (ג)   תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 174 (ה"ח 1346)

(א) תקנות וצווים לגבי מיתקני גז המשמשים לייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה הולכה או שיווק של גז ועבודות הקשורות באלה, ייקבעו בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ולגבי מיתקן גז הממוקם במקום עבודה שעיקר עיסוקו אינו בענינים האמורים או לגבי עבודות גז המתבצעות בתחום מקום עבודה כאמור – בהסכמת שר העבודה והרווחה.

(ב) תקנות וצווים לענין הובלה של גז טעונים גם הסכמת שר התחבורה, ולענין מיגון או הבטחה של מיתקני גז – גם הסכמת שר המשטרה.

(ב) תקנות וצווים לעניין מיגון או אבטחה של מיתקני גז ייקבעו בהסכמת השר לביטחון הפנים.

הוראות הממונה – התייעצות (תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

31.  (א)  (בוטל).

 

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

          (ב)  הוראות הממונה לפי חוק זה בעניין מיגון או אבטחה של מיתקני גז יהיו בהתייעצות עם עובד המשרד לביטחון הפנים שהשר לביטחון הפנים הסמיך לכך.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 174 (ה"ח 1346)

הוראות המנהל הממונה – התייעצות

31. (א) הוראות מאת המנהל לגבי מיתקן גז הממוקם במקום עבודה שעיקר עיסוקו אינו ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז או לגבי עבודת גז המתבצעת במקום עבודה כאמור, יהיו בהתייעצות עם מי שהסמיך לכך שר העבודה והרווחה.

(ב) הוראות מאת המנהל לענין הובלה של גז יהיו בהתייעצות עם מי שהסמיך לכך שר התחבורה, ובענין מיגון או הבטחה של מיתקני גז – בהתייעצות עם מי שהסמיך לכך שר המשטרה.

(ב) הוראות הממונה לפי חוק זה בעניין מיגון או אבטחה של מיתקני גז יהיו בהתייעצות עם עובד המשרד לביטחון הפנים שהשר לביטחון הפנים הסמיך לכך.

הוראות מעבר

32.  (א)  בעל או מחזיק של מיתקן שערב תחילתו של חוק זה שימש מיתקן גז, רשאי להמשיך ולהשתמש בו במשך ששה חדשים מיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), ובלבד שתוך התקופה האמורה יעשה בו שינויים והתאמות לפי דרישות חוק זה והוראות המנהל.

          (ב)  הותקנו בתקופה האמורה תקנות וצווים לפי חוק זה לענין מיתקן גז, יעשה הבעל או מחזיק המיתקן את השינויים וההתאמות לפי התקנות והצווים כאמור תוך ששה חדשים מיום תחילתם.

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי המנהל להשתמש בסמכותו לפי סעיף 8 לגבי מיתקן כאמור בסעיף קטן (א) מיום התחילה.

          (ד)  מי שלפני יום התחילה היה ספק גז או עסק בעבודת גז מסוג שנקבע בתקנות לפי סעיף 11, רשאי להמשיך בעיסוקו לתקופה של ששה חדשים מיום התחילה, אף אם לא נתקיימו לגביו התנאים למתן רשיון לפי חוק זה, ובלבד שנתקיימו לגביו הוראות כל חיקוק אחר הנוגעות לעיסוקו.

          (ה)  המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ד) אם הוא סבור שיש סיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

שמירת דינים וחובות

33.  (א)  חוק זה בא להוסיף על האמור בכל חיקוק אחר ולא לגרוע ממנו.

          (ב)  קיום חובה לפי חוק זה אין בו כדי לפטור מקיום חובה לפי כל חיקוק אחר.

תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה

34.  בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 –

(1)  בסוף סעיף 8ד יבוא:

"(ח) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מקום עבודה שעיקר עיסוקו ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז (להלן – מפעל גז)";

(2)  בסעיף 25(א), בסופו יבוא: "הוראה כאמור לגבי מפעל גז כמשמעותו בסעיף 8ד(ח) תינתן לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית".

תיקון פקודת הבטיחות בעבודה

35.  בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 –

(1)  בסעיף 32, בסופו יבוא:

"(ג)  תקנות לפי סעיף זה, שיוחדו למפעלים שעיקר עיסוקם ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז יותקנו לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית";

(2)  בסעיף 173(א), במקום הסיפה שלאחר המלה "אלא" יבוא: "שתקנות שיוחדו למקומות עבודה שעיקר עיסוקם ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז יותקנו בהסכמת שר האנרגיה והתשתית, ותקנות בדבר השימוש בחומר הדברה בחקלאות יותקנו בהסכמת שר החקלאות ושר הבריאות".

תחילה

36.  תחילתו של חוק זה ביום 1 לחודש שלאחר תום ששים ימים מיום קבלתו בכנסת.

 

(תיקון מס' 8) תשפ"א-2020

תוספת ראשונה

(נמחקה)

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 129 (ה"ח 335)

תוספת ראשונה

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 71 (ה"ח 951)

מיתקן גז מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית

מיתקן גז מיתקן גז פחמימני מעובה המשמש לצריכה עצמית, לרבות מיתקן שאינו בבעלות המשתמש ונתקיים בו אחד מאלה:

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 175 (ה"ח 1346)

מחיקת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית

מיתקן גז פחמימני מעובה המשמש לצריכה עצמית, לרבות מיתקן שאינו בבעלות המשתמש ונתקיים בו אחד מאלה:

א. קיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טונות והוא נמצא באזור מגורים;

ב. קיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טונות והוא נמצא באזור תעשיה או חקלאות.

 

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

תוספת ראשונה א'

(סעיף 8ב – להגדרה "תקן")

1.        תקן לעניין מיתקני צריכה של גז טבעי.

2.        תקן לעניין תחנות תדלוק כלי רכב בגז טבעי.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 71 (ה"ח 951)

הוספת תוספת ראשונה א'

 

(תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

תוספת שניה

(סעיף 14)

א.    ספק גז יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל כל אירוע בסכום שלא יפחת מסכום השווה, בשקלים חדשים, ל-5 מיליון דולר ארצות הברית לפי שער החליפין היציג של הדולר של ארצות הברית לעומת השקל החדש כפי שמפרסם בנק ישראל.

ב.    הביטוח ייעשה אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

ג.    הביטוח יהיה תקף במשך כל תקופת הרישיון של ספק גז, וייעשה באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת תוקפה של הפוליסה, גם אם הוגשו לאחר מכן.

ד.    סכום ההשתתפות העצמית בביטוח כאמור לא יעלה על 1% מסכום הביטוח לאירוע.

מיום 1.6.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 129 (ה"ח 335)

הוספת תוספת שניה

 

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

תוספת שלישית

(סעיף 8ד)

בתוספת זו –

          "מיתקן קצה" – חלק של מיתקן גז טבעי לצריכה, שבו הגז הטבעי מגיע לכדי בעירה או שמתבצע בו תהליך של הרכבת חומר אחר מגז טבעי;

          "מיתקן בעל ספיקה נמוכה" – מיתקן גז טבעי לצריכה שצריכתו הכוללת המרבית אינה עולה על 300 מטרים מעוקבים לשעה, ביחס לתנאי לחץ של 1.01325 בר (bar), לטמפרטורה של 15 מעלות צלסיוס ולתנאי אוויר יבש;

          "בקשת השלמה" – פנייה של גוף בודק למבקש אישור התקינות שפנה אליו, בבקשה להמציא לגוף הבודק מסמכים או לבצע פעולות לשם ביצוע הבדיקה או לשם מתן אישור התקינות בהתאם לתקן ולהוראות לפי סעיף 8יא.

                                                                                                                                   המועד לתגובת

                                                                                                                               הגוף הבודק (ממועד

                                                            הבקשה                                                             קבלת הפנייה)

1.        בקשה לקבלת אישור תקינות לגבי מיתקן גז טבעי לצריכה, שהוא מיתקן בעל ספיקה נמוכה וכולל חמישה מיתקני קצה לכל היותר       30 ימי עבודה

2.        בקשה לקבלת אישור תקינות לגבי מיתקן גז טבעי לצריכה המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי       45 ימי עבודה

3.        בקשה לקבלת אישור תקינות לגבי מיתקן גז טבעי דחוס       60 ימי עבודה

4.        בקשה לקבלת אישור תקינות לגבי מיתקן גז טבעי לצריכה שאינו מיתקן כאמור בפרטים 1 עד 3       45 ימי עבודה

5.        מענה לבקשת השלמה       15 ימי עבודה

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 72 (ה"ח 951)

הוספת תוספת שלישית

 

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

תוספת רביעית

(סעיף 8טו)

1.        הדרישות המפורטות במסמכים שלהלן, כנוסחם ביום התחילה כהגדרתו בסעיף 8ב, המפורסמים באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים:

(א)  Industrial Gas Installation Directive (IGID), Revision 8 (מיום 1 בינואר 2014);

(ב)  Compressed Natural Gas Directive, Revision P1.

2.        הדרישות כנוסחן ביום התחילה כהגדרתו בסעיף 8ב, המפורטות ב-SII Guidelines for the Approval of Industrial Appliance to NG System, המפורסם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי.

3.        תקן ישראלי 6236 – תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס, העומד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 72 (ה"ח 951)

הוספת תוספת רביעית

 

 

                                                          יצחק שמיר                      משה שחל

                                                                         ראש הממשלה                     שר האנרגיה והתשתית

                    חיים הרצוג

                          נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ט מס' 1286 מיום 29.9.1989 עמ' 108 (ה"ח תשמ"ט מס' 1940 עמ' 110).

תוקן ס"ח תשס"ב מס' 1820 מיום 3.1.2002 עמ' 84 (ה"ח תשס"א מס' 3011 עמ' 676) – תיקון מס' 1 בסעיף 100 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 98 (ה"ח תשס"א מס' 2982 עמ' 527) – תיקון מס' 2 בסעיף 11 לחוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 128 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 142) – תיקון מס' 3 בסעיף 3 לחוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; ר' סעיף 5 לענין תחילה.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 61 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 4 בסעיף 27 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; ר' סעיפים 34, 42 לענין תחילה.

34. (א) תחילתו של חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989, כנוסחו בחוק זה, תהיה כמפורט להלן:

  (1) לעניין מיתקן גז טבעי לצריכה המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי – כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016);

  (2) לעניין מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס – כ"א באדר א' התשע"ו (1 במרס 2016).

 (ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועדים האמורים בסעיף קטן (א), בתקופות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.

42. תחילתו של חוק זה ביום י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 69 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 184) – תיקון מס' 5 בסעיף 9 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 751 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1202 עמ' 680) – תיקון מס' 6.

ס"ח תש"ף מס' 2812 מיום 30.6.2020 עמ' 152 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1317 עמ' 216) – תיקון מס' 7; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 172 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1346 עמ' 528) – תיקון מס' 8 בסעיף 85 לחוק הגז הפחמימני המעובה, תשפ"א-2020; תחילתו ביום 1.7.2021 ור' סעיפים 100-94 לענין הוראות מעבר.

[1] סמכויותיו בחוק זה הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

[2] תקופת המעבר תסתיים ביום 30.9.2017: ק"ת תשע"ז מס' 7852 מיום 17.8.2017 עמ' 1676.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות