נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), תשס"א-2001

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – גז

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

התאמת הגפמ לתקן

סעיף 2

2

Go

הספקת גפמ

סעיף 3

2

Go

התקן דגימה

סעיף 4

2

Go

דגימה

סעיף 5

2

Go

ביטול

סעיף 6

2

Go

תחילה

סעיף 7


תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), תשס"א-2001*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989 (להלן – החוק) וסעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "גפ"מ" – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק;

           "המנהל" – מי שמונה לפי סעיף 3 לחוק;

           "מכל מיטלטל" – מכל שחל עליו תקן ישראלי ת"י 70 – מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ) (להלן – ת"י 70).

התאמת הגפ"מ לתקן

2.    לא ייצר אדם גפ"מ, לא ייבאו ולא ירכשו מיבוא, אלא אם כן הגפ"מ עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1134 חלק 1 - "גז פחמימני מעובה: דרישות כימיות ופיסיקליות".

הספקת גפ"מ

3.    לא יספק אדם גפ"מ או מכל גפ"מ, ולא ימלא אדם מכל גפ"מ, אלא אם כן קוימו כל הוראות תקן ישראלי ת"י 1134 חלק 2 - "גז פחמימני מעובה: סימון מילוי ומסירה".

התקן דגימה

4.    לא יפעיל אדם מיתקן לאחסנת גפ"מ, להזרמתו או למילויו במכליות ומכלים מיטלטלים, אלא אם כן צויד בהתקן דגימה לפי סעיף 4 לתקן ישראלי ת"י 1134 חלק 3 - "גז פחמימני מעובה: דגימה" (להלן - ת"י 3–1134).

דגימה

5.    לא ידגום אדם גפ"מ, אלא בהתאם לדרישות ת"י 3–1134.

ביטול

6.    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מפרט לגז פחמימני מעובה), תשמ"ז–1986 - בטל.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 2 ו-6, 60 ימים מיום פרסומן.

כ"ז באדר תשס"א (22 במרס 2001)                אביגדור ליברמן

                                                                                 שר התשתיות הלאומיות* פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 789.

* ר' הוראת שעה עד יום 1.7.2008: ק"ת תשס"ו מס' 6429 מיום 11.10.2005 עמ' 12 – הוראת שעה. תוקנה ק"ת תשס"ז מס' 6581 מיום 26.4.2007 עמ' 745 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.4.2007.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות