נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969

רשויות ומשפט מנהלי – גימלאות נושאי משרה

תוכן ענינים

סעיף 1

גמלאות ותשלומים אחרים

Go

2

סעיף 1א

פנסיה צוברת

Go

2

סעיף 1ב

הוראות לענין חבר הכנסת שחברותו בכנסת הושעתה

Go

2

סעיף 2

טובות הנאה אחרות והיוון

Go

2

סעיף 2א

עדיפות הוראות

Go

2

סעיף 3

שינוי התוספת

Go

2

סעיף 4

פרסום החלטות

Go

2

סעיף 4א

ערעור

Go

2

סעיף 4ב

תביעות נגד צד שלישי

Go

2

סעיף 5

ביטולים

Go

3

סעיף 6

תיקון חוקים שונים

Go

3

סעיף 7

שמירת זכויות

Go

3

סעיף 8

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 9

תחילה

Go

3

תוספת

Go

3


חוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969*

גמלאות ותשלומים אחרים

1.    לנושאי המשרה המפורטים בתוספת ולשאיריהם ישולמו, מאוצר המדינה גימלאות ותשלומים אחרים נוספים כפי שייקבע בהחלטות הכנסת והיא רשאית להסמיך לכך ועדה מועדותיה[1].

פנסיה צוברת  (תיקון מס' 3) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 5) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 6) תשע"ה-2015

1א.     (א)  על אף האמור בסעיף 1, לא ישולמו גמלאות מאוצר המדינה לנושאי משרה כאמור בו שהחלו בכהונתם לאחר יום כ"ט באייר תשנ"ט (15 במאי 1999) (להלן – היום הקובע) ולשאיריהם, וזכויותיהם לגמלה יבוטחו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; הוראה זו תחול גם על חברי כנסת, על שרים ועל סגני שרים שהחלו בכהונתם לפני היום הקובע ונבחרו או מונו לתקופת כהונה נוספת לאחר תקופה העולה על שנה שבה לא כיהנו כחברי כנסת, כשרים או כסגני שרים, וזאת לגבי תקופת הכהונה הנוספת האמורה ואילך.

          (ב)  הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על מי שערב תחילת כהונתו כנושא משרה היה מועסק בשירות המדינה ולגבי העסקתו זו חלו הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 (להלן – חוק הגמלאות), לענין תשלום קצבה מאוצר המדינה, אלא אם כן ביקש, בתוך שנה ממועד תחילת תקופת כהונתו, שזכויותיו יבוטחו בקופת גמל כאמור בסעיף קטן (א).

          (ג)   על נושא משרה כאמור בסעיף קטן (ב), תחול ההחלטה שנתקבלה לפי סעיף 1 ולגבי אותו סוג של משרה (להלן – ההחלטה), בכפוף לשינויים האלה:

(1)   שיעור הקצבה של נושא משרה כאמור לגבי תקופת כהונתו כנושא משרה, יחושב לפי מספר שנות כהונתו במשרה כפול השיעור השנתי שלפיו היתה מחושבת קצבתו אילו פרש לפי חוק הגמלאות בתנאי העסקתו הקודמים;

(2)   הפחתת קצבה של נושא משרה בשל הכנסה מקצבה אחרת כאמור בהחלטה, תיעשה באופן שיופחת מהקצבה כל סכום שבו עולה אותה קצבה בצירוף הקצבה האחרת על 70% מהמשכורת הקובעת לפי ההחלטה.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 92 (ה"ח 2785)

הוספת סעיף 1א

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 914 (ה"ח 175)

מיום 6.8.2015

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

(א) על אף האמור בסעיף 1, לא ישולמו גמלאות מאוצר המדינה לנושאי משרה כאמור בו שהחלו בכהונתם לאחר יום כ"ט באייר תשנ"ט (15 במאי 1999) (להלן – היום הקובע) ולשאיריהם, וזכויותיהם לגמלה יבוטחו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; הוראה זו תחול גם על חברי כנסת ועל שרים על שרים ועל סגני שרים שהחלו בכהונתם לפני היום הקובע ונבחרו או מונו לתקופת כהונה נוספת לאחר תקופה העולה על שנה שבה לא כיהנו כחברי כנסת או כשרים כשרים או כסגני שרים, וזאת לגבי תקופת הכהונה הנוספת האמורה ואילך.

הוראות לענין חבר הכנסת שחברותו בכנסת הושעתה (תיקון מס' 4) תשס"א-2001

1ב.     ועדת הכנסת רשאית לקבוע הוראות בדבר גמלאות ותשלומים אחרים נוספים לענין חבר הכנסת הזכאי לגמלאות ולתשלומים אחרים נוספים מאוצר המדינה לפי חוק זה, שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב לחוק- יסוד: הכנסת, ולענין שאיריו.

מיום 17.5.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"א מס' 1788 מיום 17.5.2001 עמ' 378 (ה"ח 2998)

הוספת סעיף 1ב

טובות הנאה אחרות והיוון

2.    בהחלטה לפי סעיף 1 מותר לקבוע כי -

(1)   לנושאי המשרה או לשאירים יינתנו, בנוסף לגמלאות ולתשלומים האחרים המשתלמים לאחר תקופת הכהונה, גם טובת הנאה או שירות שייקבעו;

(2)   הזכות לגמלאות, לתשלומים אחרים, לטובת הנאה או לשירות ושיעוריהם ייקבעו בהתחשב בתפקיד שמילא נושא המשרה, בדרגתו, בתקופת שירותו, או בכל גורם אחר שייקבע;

(3)   מותר, בתנאים שייקבעו, להוון אותו חלק מהגמלאות, כפי שייקבע, המגיעות לזכאי;   

(תיקון מס' 2) תשל"ח-1978

(4)   לצורך חישוב הזכות לגמלה ושיעורה מותר לצרףלתקופת הכהונה באותה שעה תקופת כהונה קודמת אחרת, כולה או מקצתה, במדינה או באחד ממוסדותיה או מפעליה, או ברשויות או במוסדות אחרים שייקבעו, והכל בתנאים שייקבעו;

(5)   מגמלה המשתלמת ינוכו סכומים שהזכאי לגמלה מקבל כמשכורת או כגמלה מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 28 לחוק שירות המדינה (גמלאות),
תשט"ו-1955;

(6)   הגמלה המשתלמת לשאירים שאינם סמוכים על שולחן אחד תחולק בדרך שתיקבע;

(7)   התשלומים, טובת ההנאה או השירות יהיו פטורים כולם או מקצתם ממס המוטל על ההכנסה.

מיום 1.4.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 909 מיום 11.8.1978 עמ' 209 (ה"ח 1358)

(4) לצורך חישוב הזכות לגמלה ושיעורה מותר לצרףלתקופת הכהונה באותה שעה תקופת כהונה קודמת אחרת, כולה או מקצתה, במדינה או באחד ממוסדותיה או מפעליה, או במוסדות ציבור ברשויות או במוסדות אחרים שייקבעו, והכל בתנאים שייקבעו;

עדיפות הוראות (תיקון מס' 2) תשל"ח-1978

2א.     קביעה בהחלטה על פי סעיף 1 ינהגו על פיה על אף האמור בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, או בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות),
תשי"ד-1954.

מיום 1.4.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 909 מיום 11.8.1978 עמ' 209 (ה"ח 1358)

הוספת סעיף 2א

שינוי התוספת

3.    הכנסת רשאית בהחלטה להוסיף על נושאי המשרות המפורטים בתוספת או לגרוע ממנה.

פרסום החלטות

4.    החלטות לפי סעיפים 1 ו-3 יפורסמו ברשומות.

ערעור (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

4א.     (א)  על החלטתו של מי שנקבע בתקנות על פי סעיף 8 כממונה על גמלאות, בדבר מתן גמלה או תשלום אחר לפי חוק זה, רשאי הרואה את עצמו מקופח על ידי ההחלטה לערער לפני נשיא בית המשפט העליון; הנשיא רשאי להכריע בערעור בעצמו או להעבירו להכרעתו של ממלא מקומו.

          (ב)  שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור לפי סעיף זה ואת סדרי הדין בו.

מיום 26.1.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 884 מיום 26.1.1978 עמ' 73 (ה"ח 1317)

הוספת סעיף 4א

תביעות נגד צד שלישי (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

4ב.     (א)  היה המקרה שחייב את אוצר המדינה בתשלום גמלה לפי חוק זה משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן - פקודת הנזיקין) או חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - חוק תאונות דרכים), רשאי אוצר המדינה לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה ששילם או שהוא עתיד לשלם, עד שיעור הפיצויים שחייב בהם הצד השלישי.

          (ב)  הזכאי לגמלה לפי חוק זה חייב להושיט כל עזרה ולעשות כל פעולה סבירה כדי לסייע לאוצר המדינה במימוש זכותו לפי סעיף זה, ולא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אוצר המדינה לפי סעיף זה או למנוע בעד מימושה; עבר הזכאי לגמלה על איסור לפי סעיף זה, או לא עשה את המוטל עליו לפיו, רשאי מי שממונה על מתן הגמלה לפי חוק זה לשלול ממנו את הזכות לגמלה, כולה או מקצתה.

          (ג)   (1)   היה אוצר המדינה חייב בפיצויים האמורים, הברירה בידי הזכאי לבחור בגמלה או בפיצויים;

(2)   הגיש הזכאי תובענה לפי פקודת הנזיקין או לפי חוק תאונות דרכים נגד המדינה, תהיה הברירה כאמור בפסקה (1) בידי הזכאי עד לאחר מתן פסק הדין שאין עליו ערעור, ובפסק הדין שיש עליו ערעור ולא הוגש - עד לאחר תום תקופת הערעור.

          (ד)  לענין סעיף 86 לפקודת הנזיקין רואים גמלה כזכות הנובעת מחוזה.

          (ה)  שיטת ההיוון של קצבאות שנקבעה לפי סעיף 8(ב)(3), כוחה יפה גם לענין סעיף זה.

מיום 26.1.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 884 מיום 26.1.1978 עמ' 73 (ה"ח 1317)

הוספת סעיף 4ב

ביטולים

5.    בטלים –

(1)  חוק גמלאות לשרים, תשי"ז-1957;

(2)  חוק גמלאות לחברי הכנסת, תשי"ח-1958.

תיקון חוקים שונים

6.    (א)  בסעיף 16 לחוק יסוד: נשיא המדינה יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לשאיריו".

          (ב)  בסעיף 4א לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לשאיריו לאחר מותו".

          (ג)   בסעיף 18 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, יימחקו המילים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים לאחר מותו".

          (ד)  בסעיף 17 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו".

          (ה)  בסעיף 14 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו".

          (ו)   בסעיף 20 לחוק בתי הדין הדרוזיים, תשכ"ג-1963, יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו".

          (ז)   בסעיף 14 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, יימחקו המלים "ועדת הכספים של הכנסת תקבע את הגמלאות שישולמו לנגיד ולמשנה עם פרישה מהתפקיד ולשאיריהם לאחר פטירה".

          (ח)  החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים לישראל, תשי"א-1950, לא יחול עוד על גמלתו של רב ראשי ושאיריו.

שמירת זכויות

7.    (א)  אין בחוק זה ובהחלטות שיתקבלו על פיו כדי לגרוע מזכות שנרכשה או שנולדה לפי החוקים המפורטים בסעיפים 5 ו-6.

          (ב)  כל עוד לא ייקבע אחרת בהחלטה על פי סעיף 1 ישולמו גמלאות לזכאים להם על פי החוקים המפורטים בסעיפים 5 ו-6.

ביצוע ותקנות

8.    (א)  הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה.

          (ב)  שר האוצר יהיה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, ובין היתר -

(1)   סדרי הגשת תביעות לגמלאות;

(2)   סדרי תשלום ומועדם;

(3)   שיטת ההיוון של קצבאות;

(4)   תשלום גמלה שלא לידי הזכאי לה.

תחילה

9.    תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

(תיקון מס' 6) תשע"ה-2015

תוספת

(סעיף 1)

נשיא המדינה                                                        מבקר המדינה

שר                                                                       נגיד בנק ישראל ומשנהו

סגן שר                                                                 דיין

חבר הכנסת                                                           קאדי

שופט                                                                    קאדי מד'הב

רב ראשי

  שניאור זלמן שזר                                             גולדה מאיר

        נשיא המדינה                                                               ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ט מס' 555 מיום 4.4.1969 עמ' 98 (ה"ח תשכ"ט מס' 824 עמ' 152); תחילתו ביום 26.3.1969.

תוקן ס"ח תשל"ח מס' 884 מיום 26.1.1978 עמ' 73 (ה"ח תשל"ח מס' 1317 עמ' 59) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ח מס' 909 מיום 11.8.1978 עמ' 209 (ה"ח תשל"ח מס' 1355 עמ' 279) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.4.1978.

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 92 (ה"ח תשנ"ט מס' 2785 עמ' 230) – תיקון מס' 3 בסעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), תשנ"ט-1999; תחילתו ביום 1.1.1999.

ס"ח תשס"א מס' 1788 מיום 17.5.2001 עמ' 378 (ה"ח תשס"א מס' 2998 עמ' 614) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק לקביעת תנאים למי שחברותו בכנסת הושעתה (תיקוני חקיקה), תשס"א-2001.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 914 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 767) – תיקון מס' 5 בסעיף 70 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 940 עמ' 888) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ה-2015.

[1] ועדת הכספים הוסמכה לקבוע את הגמלאות והתשלומים האחרים הנוספים שישולמו לסגן שר: י"פ תשע"ו מס' 7136 מיום 1.11.2015 עמ' 786.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות