נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

אכרזה על שמורת טבע (חולות משאבים), תשנ"ג-1992

חקלאות טבע וסביבה – גנים שמורות ואתרים

תוכן ענינים

סעיף 1

אכרזה על שמורת טבע

Go

2

סעיף 2

הפקדת העתקים של התשריט

Go

2


אכרזה על שמורת טבע (חולות משאבים), תשנ"ג-1992*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות אני מכריז לאמור:

אכרזה על שמורת טבע

1.    השטח המתואר בתוספת, הנמצא כ-4 קילומטרים מערבית למשאבי שדה והמותחם בקו כחול בתשריט מס' ש/62/40 הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביום ז' בתשרי התשנ"ג (4 באוקטובר 1992) ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

הפקדת העתקים של התשריט

2.    העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר–רמת-נגב–ערבה תיכונה בנוה זוהר, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת

(סעיף 1)

           השטח נמצא בתחום המועצה האזורית רמת-נגב שבו חלה תכנית מפורטת מס' 159/03/10, וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 3740, התש"ן, עמ' 1745, מיום ט' בשבט התש"ן (4 בפברואר 1990).

ז' בתשרי התשנ"ג (4 באוקטובר 1992)                         אריה דרעי

                                                                                                         שר הפנים* פורסמה ק"ת תשנ"ג מס' 5483 מיום 1.12.1992 עמ' 120.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות