נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949

דיני חוקה  – דגל סמל והמנון מדינה

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – נכסי תרבות – דגל סמל והמנון מדינה

תוכן ענינים

סעיף 1

פירושים

Go

2

סעיף 1א

חובת רכישת דגל המדינה מתוצרת הארץ

Go

2

סעיף 2

שימוש בדגל המדינה לשם מסחר וכו'

Go

2

סעיף 2א

חובת הנפת הדגל והצבתו

Go

2

סעיף 3

שימוש בסמל המדינה

Go

2

סעיף 4

תנאי רשיון או  כתב היתר

Go

2

סעיף 5

פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה

Go

2

סעיף 6

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 7

העברת סמכויות

Go

3

סעיף 8

דגלים וסמלים דומים

Go

3

תוספת

Go

3

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2004


חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949*

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 6 (ה"ח 51)

חוק הדגל והסמל הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949

פירושים

1.    (א)  "דגל המדינה" – פירושו הדגל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום כ"ה בתשרי תש"ט (28 באוקטובר 1948) כעל דגל מדינת ישראל, או דגל, בכל גודל שהוא, שדמותו כדמות הדגל האמור, וכולל כל דבר שיש בו דמות דגל המדינה.

           (ב)  "סמל המדינה" – פירושו הסמל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום י"א בשבט תש"ט (10 בפברואר 1949) כעל סמל מדינת ישראל.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2004

           (ג)   "המנון המדינה" – השיר "התקווה" בנוסח המובא בתוספת.

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

           (ד)  "שם המדינה" – פירושו השם "ישראל" כפי שמועצת העם הכריזה עליו ביום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948) כעל שם המדינה.

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 6 (ה"ח 51)

הוספת סעיף קטן 1(ד)

מיום 17.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 628 (ה"ח 605)

הוספת סעיף קטן 1(ד)

חובת רכישת דגל המדינה מתוצרת הארץ (תיקון מס' 5) תשע"א-2010

1א.     (א)  לא ירכשו המדינה וכל גוף אחר שחוק חובת המכרזים חל עליו או רשות מקומית את דגל המדינה, אלא אם כן הוא דגל מתוצרת הארץ.

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו ככל שאינן סותרות התחייבויות של המדינה באמנה בין-לאומית.

           (ג)   בסעיף זה –

           "אזור" – כהגדרתו בסעיף 3א לחוק חובת המכרזים;

           "דגל מתוצרת הארץ" – דגל המדינה שיוצא בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה 35% לפחות ממחירו; לעניין זה, "ייצור" – הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים;

           "חוק חובת המכרזים" – חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992;

           "רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2266 מיום 15.12.2010 עמ' 94 (ה"ח 354)

הוספת סעיף 1א

שימוש בדגל המדינה לשם מסחר וכו'

2.    (א)  לא ישתמש אדם שימוש כל שהוא בדגל המדינה לשם מסחר, עסק או משלח-יד, אלא על פי רשיון או כתב-היתר מאת שר הפנים; אך הנפת דגל המדינה, ייצור דגלי המדינה ומסחר בהם אינם בגדר שימוש בדגל המדינה כאמור בסעיף קטן זה.

           (ב)  העובר על סעיף זה דינו – מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמישים לירות או שני הענשים כאחד.

חובת הנפת הדגל והצבתו (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

2א.     (א)  דגל המדינה יונף במקומות אלה:

(1)   על המשרד הראשי של משרדי הממשלה ושל הרשויות והתאגידים שהוקמו בחוק;

(2)   על הבנין שבו נמצאת לשכתו של ראש רשות מקומית;

(3)   על בנין המינהלה של המוסדות להשכלה גבוהה;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

(3א) על הבנין הראשי או בחזית הבנין הראשי של מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

(4)   על בנייני ציבור אחרים ובנינים של תאגידים המספקים שירותים לציבור, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

           (ב)  דגל המדינה יוצב בלשכות שרים ומנהלים כלליים של משרדי הממשלה, באולמות בתי המשפט ובלשכות נושאי משרה אחרים בשירות הציבורי, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

           (ג)   העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שנה.

           (ד)  לביצוע ההנפה וההצבה בכל מקום מהמקומות המנויים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יתמנו אחראים; נעברה עבירה על הוראות סעיף זה, ניתן להאשים בה גם אחראי שנתמנה כאמור.

           (ה)  נאשם אדם בעבירה על הוראות סעיף זה, תהא זו הגנה טובה אם הוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים לקיום ההוראות האמורות.

מיום 1.1.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1201 מיום 1.1.1987 עמ' 24 (ה"ח 1792)

הוספת סעיף 2א

מיום 24.7.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1631 מיום 24.7.1997 עמ' 194 (ה"ח 2424)

הוספת פסקה 2א(א)(3א)

שימוש בסמל המדינה

3.    (א)  לא ייצר אדם דבר ובו סמל המדינה, אלא על פי רשיון או כתב-היתר מאת שר הפנים.

           (ב)  לא ישתמש אדם שימוש כל שהוא בסמל המדינה, אלא על פי רשיון או כתב-היתר מאת שר הפנים.

           (ג)   העובר על סעיף זה דינו - מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמישים לירות או שני הענשים כאחד.

תנאי רשיון או  כתב-היתר

4.    (א)  רשיון או כתב-היתר הניתן על פי חוק זה יכול להיות כללי או לאדם מסויים או לסוג מסוים של בני אדם, ושר הפנים רשאי לקבוע בו תנאים והגבלות כטוב בעיניו.

           (ב)  שר הפנים רשאי לבטל בכל עת רשיון או כתב-היתר שניתן על פי חוק זה.

פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה (תיקון מס' 7)  תשע"ו-2016

5.       הפוגע בכבוד דגל המדינה או בכבוד סמל המדינה, או גורם לפגיעה בכבודו, או משתמש בו באופן שיש בו כדי לפגוע בכבודו, דינו – מאסר עד שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 או שני הענשים כאחד.

מיום 27.7.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ו מס' 2567 מיום 27.7.2016 עמ' 1078 (ה"ח 639)

5. הפוגע בכבוד דגל המדינה או בכבוד סמל המדינה, או גורם לפגיעה בכבודו, או משתמש בו באופן שיש בו כדי לפגוע בכבודו, דינו – מאסר עד שנה אחת שלוש שנים או קנס עד שלוש מאות לירות כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 או שני הענשים כאחד.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשמ"א-1981

6.    שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ובכלל זה תקנות –

(1)  הקובעות את דרכי חלוקת כבוד לדגל המדינה;

(2)  הקובעות תנאים, הגבלות ואיסורים על השימוש בפומבי בדגל המדינה;

(תיקון מס' 2)  תשמ"ז-1986

(3)  (נמחקה);

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

(4)  הקובעות את דרכי השימוש בדגל המדינה, בשם המדינה ובסמל המדינה בידי מוסדות המדינה ובני אדם בשירות המדינה;

(5)  באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת – המסדירות את הנפת דגל המדינה על מוסדות ציבור או סוגים מסויימים מהם ואת דרכי הביצוע.

מיום 26.5.1981

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 272 (ה"ח 1534)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

6. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות –

(א) הקובעות את דרכי השימוש בדגל המדינה ובסמל המדינה על ידי מוסדות המדינה ועל ידי בני אדם בשירות המדינה;

(ב) הקובעות תנאים, הגבלות ואיסורים על השימוש בפומבי בדגל המדינה;

(ג) הקובעות את דרכי חלוקת כבוד לדגל המדינה.

מיום 1.1.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1201 מיום 1.1.1987 עמ' 24 (ה"ח 1792)

מחיקת פסקה 6(3)

הנוסח הקודם:

(3) הקובעות חובת הנפת דגל המדינה על מוסדות המדינה;

מיום 17.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 628 (ה"ח 605)

(4) הקובעות את דרכי השימוש בדגל המדינה בדגל המדינה, בשם המדינה ובסמל המדינה בידי מוסדות המדינה ובני אדם בשירות המדינה;

העברת סמכויות (תיקון מס' 2)  תשמ"ז-1986

7.    (א)  שר הפנים רשאי להעביר לאדם אחר את הסמכויות הנתונות בידיו על פי חוק זה, כולן או מקצתן, חוץ מן הסמכויות הנתונות בידיו על פי סעיפים 2א ו-6[1].

           (ב)  הודעה על כל העברת סמכויות על פי סעיף זה תפורסם ברשומות.

מיום 1.1.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1201 מיום 1.1.1987 עמ' 24 (ה"ח 1792)

(א) שר הפנים רשאי להעביר לאדם אחר את הסמכויות הנתונות בידיו על פי חוק זה, כולן או מקצתן, חוץ מן הסמכויות הנתונות בידיו על פי סעיף 6 סעיפים 2א ו-6.

דגלים וסמלים דומים

8.    (א)  דגל, או דבר שיש בו דמות של דגל, הדומה לדגל המדינה עד כדי שאפשר לטעות בו ולראותו כדגל המדינה - דינו כדין דגל המדינה לצורך סעיפים 2 ו-6.

           (ב)  סמל, הדומה לסמל המדינה עד כדי שאפשר לטעות בו ולראותו כסמל המדינה - דינו כדין סמל המדינה לצורך הסעיפים 3 ו-6.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2004

תוספת

(סעיף 1(ג))

(המנון המדינה)

התקווה

כל עוד בלבב פנימה          עוד לא אבדה תקותנו

נפש יהודי הומיה,              התקוה בת-שנות אלפים,

ולפאתי מזרח קדימה          להיות עם חפשי בארצנו,

עין לציון צופיה,               ארץ ציון וירושלים.

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 6 (ה"ח 51)

הוספת התוספת

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ט מס' 8 מיום 24.5.1949 עמ' 37 (ה"ח תש"ט מס' 5 עמ' 25).

תוקן ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 272 (ה"ח תשמ"א מס' 1534 עמ' 344) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשמ"ז מס' 1201 מיום 1.1.1987 עמ' 24 (ה"ח תשמ"ו מס' 1792 עמ' 286) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ז מס' 1631 מיום 24.7.1997 עמ' 194 (ה"ח תשנ"ה מס' 2424 עמ' 570) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 6 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 51 עמ' 166) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשע"א מס' 2266 מיום 15.12.2010 עמ' 94 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 354 עמ' 24) – תיקון מס' 5; $$$ תחילתו ביום 1.1.2011 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

2. תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), והוא יחול על מכרזים שיפורסמו מאותו יום ואילך. ###

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 628 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 605 עמ' 12) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשע"ו מס' 2567 מיום 27.7.2016 עמ' 1078 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 639 עמ' 122) – תיקון מס' 7.

[1] ר' י"פ תשס"ח מס' 5723 מיום 25.9.2007 עמ' 94 (בוטלה). י"פ תשס"ח מס' 5759 מיום 8.1.2008 עמ' 1323.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות