נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק דוד בן-גוריון, תשל"ז-1976

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – נכסי תרבות – מוסדות דוד בן גוריון

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – מוסדות  – הנצחה

תוכן ענינים

סעיף 1

החוק

Go

2

פרק א': המוסדות

Go

2

סעיף 2

שלושה מוסדות

Go

2

סעיף 3

הקמה

Go

2

סעיף 4

המקום

Go

2

סעיף 5

המטרות

Go

2

סעיף 6

הרשויות

Go

2

סעיף 7

הקמה

Go

2

סעיף 8

מקומו ותכולתו

Go

2

סעיף 9

המטרות

Go

2

סעיף 10

רשויות

Go

2

סעיף 11

העברת תפקידים

Go

3

סעיף 12

מעמד

Go

3

סעיף 13

הוצאות וביקורת

Go

3

סעיף 14

תקציב

Go

3

סעיף 15

תקנון

Go

3

סעיף 16

עובדים

Go

3

סעיף 17

פטור ממסים

Go

3

סעיף 18

תפקידה של  יד בן גוריון

Go

3

פרק ב': חומר ארכיוני

Go

3

סעיף 19

החומר שהניח  דוד בן גוריון

Go

3

סעיף 20

ארכיון המכון למורשת דוד בן גוריון

Go

3

סעיף 21

חומר ארכיוני

Go

4

פרק ג': יום הזכרון

Go

4

סעיף 22

יום הזכרון

Go

4

פרק ד': אחוזת הקבר

Go

4

סעיף 23

אחוזת הקבר

Go

4

פרק ה': הוראות שונות

Go

4

סעיף 24

הוראות מעבר

Go

4

סעיף 25

ביצוע

Go

4


חוק דוד בן-גוריון, תשל"ז-1976*

החוק

1.    לזכרו ולפעלו של דוד בן-גוריון ולהנחלת מורשתו לדורות, מחוקקת הכנסת את חוק דוד בן-גוריון.

פרק א': המוסדות

שלושה מוסדות

2.    המוסדות להנצחת זכרו של דוד בן-גוריון יהיו בית דוד בן-גוריון, המכון למורשת דוד בן-גוריון והמכון לחקר המדבר.

סימן א': בית דוד בן-גוריון

הקמה

3.    מוקם בזה מוסד בשם בית דוד בן-גוריון.

המקום

4.    בית דוד בן-גוריון יהיה בשדרות בן-גוריון בתל-אביב בבית שציווה למדינה.

המטרות

5.    בית דוד בן-גוריון יהא פתוח לציבור וישמש –

(1)   מוזיאון לזכרו;

(2)   מרכז לקריאה, לעיון, למחקר ולפרסום בנושאים שתקבע מועצת המוסד.

הרשויות

6.    (א)  לבית דוד בן-גוריון יהיו מועצה וועד מנהל.

           (ב)  המועצה תהיה של שלושה-עשר חברים שהם –

(1)   שבעה שקבע דוד בן-גוריון בצוואתו, ואם אחד מהם לא יוכל או לא ירצה למלא תפקידו - ימנו הנותרים אחר במקומו;

(2)   ששה שתמנה הממשלה.

           (ג)   המועצה תבחר מבין חבריה את הועד המנהל, מחציתו מבין חברי המועצה האמורים בסעיף קטן (ב)(1) ומחציתו מבין האמורים בסעיף קטן (ב)(2); עליהם יווסף יושב ראש שתבחר המועצה מבין חבריה.

סימן ב': המכון למורשת דוד בן-גוריון

הקמה

7.    מוקם בזה מוסד בשם המכון למורשת דוד בן-גוריון.

מקומו ותכולתו

8.    (א)  המכון יהיה בשדה בוקר ויכיל את הצריף ששימש למגוריו של דוד בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר ואת ספרייתו במקום שהיתה בעת פטירתו.

           (ב)  המכון יכיל גם ארכיון ומרכז למחקר, להוראה ולכינוסים.

המטרות

9.    המכון יחזיק בחצרים המנויים בסעיף 8 וישמש –

(1)   לכינוס החומר הספרותי, המדעי והתעודי הקשור באישיותו ותקופתו של בן-גוריון, בהגותו ובפעלו ובשליחותו במחנה העובדים, בתנועה הציונית ובמדינה;

(2)   ללימוד ולמחקר של תקומת ישראל בארץ ישראל ולפרסום תוצאותיהם;

(3)   לפעולות להנצחת זכרו ומורשתו של דוד בן-גוריון.

מיום 7.4.1978

ת"ט תשל"ח-1978

ס"ח תשל"ח מס' 892 מיום 7.4.1978 עמ' 118

החלפת פסקה 9(1)

הנוסח הקודם:

(1) לכינוס החומר הספרותי, המדעי והתיעודי הקשור באישיותו של דוד בן-גוריון, בפעלו ובתקופתו;

מיום 3.3.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 406 (ה"ח 270)

הוספת פסקה 9(3)

רשויות

10.   (א)  למכון יהיו מועצה, ועד מנהל ומינהלת צריף המגורים של דוד בן-גוריון.

           (ב)  המועצה תהיה של שבעה-עשר חברים שמהם ימנו –

(1)   שר החינוך והתרבות - שבעה, ובלבד שלא יהיו ביניהם יותר מארבעה עובדי המדינה;

(2)   אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - ארבעה;

(3)   יד בן-גוריון, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) - שלושה;

(4)   החברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו) - שניים;

(5)   קיבוץ שדה בוקר - אחד.

           (ג)   המועצה תמנה את הועד המנהל, ובהתייעצות עם רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - את מנהל המכון.

           (ד)  מינהלת צריף המגורים תהיה של חמישה; מהם ימנו –

(1)   יד בן-גוריון, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) - שניים;

(2)   קיבוץ שדה בוקר - שניים;

(3)   שר החינוך והתרבות - אחד.

           (ה)  באין מינוי מצד הגופים האמורים בסעיף זה, רשאי שר החינוך והתרבות למנות את החברים החסרים.

מיום 3.3.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 406 (ה"ח 270)

(ב) המועצה תהיה של שבעה-עשר חברים שמהם ימנו –

(1) שר החינוך והתרבות - שבעה, ובלבד שלא יהיו ביניהם יותר מארבעה עובדי המדינה;

(2) אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - ארבעה;

(3) יד בן-גוריון, עד יום ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) - שלושה;

(4) החברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו) - שניים;

(5) קיבוץ שדה בוקר - אחד.

(ג) המועצה תמנה את הועד המנהל, ובהתייעצות עם רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - את מנהל המכון.

(ד) מינהלת צריף המגורים תהיה של חמישה; מהם ימנו –

(1) יד בן-גוריון, עד יום ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) - שניים;

(2) קיבוץ שדה בוקר - שניים;

(3) שר החינוך והתרבות - אחד.

העברת תפקידים

11.   המכון רשאי להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתפקידיו הכרוכים בלימוד ובמחקר, למעט תפקידיו הכרוכים בהחזקת החומר הארכיוני; פרטי ההעברה ייקבעו באמנה.

סימן ג': הוראות כלליות

מעמד

12.   (א)  בית דוד בן-גוריון והמכון למורשת דוד בן-גוריון (בסימן זה - המוסדות) יהיו תאגידים.

           (ב)  המכון לחקר המדבר יהיה חלק מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הוצאות וביקורת

13.   המדינה תשלים את הכנסותיהם של המוסדות כדי הדרוש להוצאות קיומם, החזקתם וניהולם, והם יעמדו לביקורת מבקר המדינה.

מיום 3.3.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 406 (ה"ח 270)

13. המדינה תשלים את הכנסותיהם של המוסדות כדי הדרוש להוצאות קיומם, החזקתם ופיתוחם וניהולם, והם יעמדו לביקורת מבקר המדינה.

תקציב

14.   הועד המנהל של כל מוסד יכין הצעת תקציב שנתי לשנת תקציב כשנת תקציב המדינה ויגישה לשר החינוך והתרבות; התקציב טעון אישור הממשלה ושאר דרכי קביעתו ייקבעו בתקנות.

תקנון

15.   המועצות של המוסדות יתקינו, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, כל אחת תוך שנה לאחר הרכבתה, תקנון שיכיל בין השאר הוראות בדבר תקופת כהונתם של החברים ובדבר שינויים בתקנון.

עובדים

16.   תנאי העסקתם של עובדי המוסדות יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות בשר האוצר לפי המלצת המועצה של כל מוסד.

פטור ממסים

17.   לענין פקודת מס הכנסה יראו את המוסדות כמוסדות ציבוריים למטרת חינוך ותרבות ונכסי המקרקעין שלהם ועסקאותיהם בנכסים כאלה יהיו פטורים מכל מס, אגרה ותשלום חובה אחר המשתלמים למדינה ולרשויות מקומיות.

תפקידה של  יד בן גוריון

18.   יד בן-גוריון תשמש גוף מייעץ ומסייע למוסדות.

מיום 3.3.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 406 (ה"ח 270)

18. עד יום ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000) תשמש יד בן-גוריון יד בן-גוריון תשמש גוף מייעץ ומסייע למוסדות.

פרק ב': חומר ארכיוני

החומר שהניח  דוד בן גוריון

19.   הבעלות בחומר שהניח אחריו דוד בן-גוריון ושזכות היוצרים בו הוריש בצוואתו לחברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו), מוקנית בזה למדינה, ואולם הטיפול השוטף מטעם המדינה ייעשה בידי המכון למורשת דוד בן-גוריון.

מיום 3.3.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 406 (ה"ח 270)

19. הבעלות בחומר שהניח אחריו דוד בן-גוריון ושזכות היוצרים בו הוריש בצוואתו לחברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו), מוקנית בזה לחברה האמורה למשך עשרים שנים מתחילת חוק זה, ולאחר מכן תעבור למדינה מוקנית בזה למדינה, ואולם הטיפול השוטף מטעם המדינה ייעשה בידי המכון למורשת דוד בן-גוריון.

ארכיון המכון למורשת דוד בן גוריון

20.   (א)  ארכיון המכון למורשת דוד בן-גוריון יהיה חלק מגנזך המדינה, ויחולו עליו הוראות חוק הארכיונים, תשט"ו-1955, ואולם הפעלת סמכויותיו של גנז המדינה תהיה בתיאום עם מועצת המכון.

           (ב)  מנהל הארכיון יתמנה בידי הגנז בהתייעצות עם מועצת המכון, וגם עליו יחולו הוראות סעיף 16.

חומר ארכיוני

21.   החומר הארכיוני הקשור באישיותו של דוד בן-גוריון, בפועלו וביצירתו יוחזק בארכיון המכון, וחומר כאמור הנמצא בגנזך המדינה או בידי מוסדות, גופים או אנשים אחרים, למעט חומר שברשות הפרט - יועבר לארכיון המכון, במקור או בהעתק, כפי שיורה הגנז.

פרק ג': יום הזכרון

יום הזכרון

22.   (א)  ו' בכסלו, יום פטירתו של דוד בן-גוריון, יהיה יום זכרון ממלכתי; יום זה יצויין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובבתי הספר.

           (ב)  חל ו' בכסלו בערב שבת או בשבת, יקויים יום הזכרון ביום א' שלאחריו.

פרק ד': אחוזת הקבר

אחוזת הקבר

23.   אחוזת הקבר של דוד ופולה בן-גוריון בשדה בוקר תוחזק בידי המדינה או בידי גוף שהממשלה תסמיך לכך.

פרק ה': הוראות שונות

הוראות מעבר

24.   הזכויות והחובות של המוסד לקריאה, לעיון ולמחקר ע"ש דוד בן-גוריון יעברו עם תחילת חוק זה לבית דוד בן-גוריון.

ביצוע

25.   שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה[1], והוא רשאי להתקין תקנות בכל הקשור לביצועו, וכן תקנות בדבר ההחזקה של החצרים לפי סעיף 9.

                                        יצחק רבין                  אהרון ידלין

                                                    ראש הממשלה                 שר החינוך והתרבות

      אפרים קציר

         נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ז מס' 831 מיום 2.12.1976 עמ' 10 (ה"ח תשל"ו מס' 1246 עמ' 289).

ת"ט ס"ח תשל"ח מס' 892 מיום 7.4.1978 עמ' 118.

תוקן ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 406 (ה"ח הכנסת תשס"ט מס' 270 עמ' 88) – תיקון מס' 1.

[1] סמכויותיו הועברו לראש הממשלה: י"פ תשע"ג מס' 6539 מיום 29.1.2013 עמ' 2460.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות