נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת הדיג

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – דיג

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

2

סעיף 2

פירוש

Go

2

סעיף 3

רשיונות לדוג דגים

Go

2

סעיף 3א

מתן רשיונות לספינות מס' 27 לש' 1939

Go

3

סעיף 4

תעודת היתר להוריד דגים אל החוף

Go

3

סעיף 5

האיסור להשתמש בדינמיט

Go

3

סעיף 6

סמכותם של פקידי הדיג, שוטרים, פקידי מכס וכו'

Go

3

סעיף 7

ביטולם והפסקת תקפם של רשיונות ותעודות היתר מס' 7 לש' 1944

Go

4

סעיף 8

קביעות נוספות בדבר ההחרמה מס' 33 לש' 1946

Go

4

סעיף 8א

שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות

Go

4

סעיף 9

תקנות

Go

4

סעיף 10

עבירות ועונשין

Go

5

סעיף 11

פרסים

Go

6

סעיף 12

ביטול

Go

6

סעיף 13

הגבלת פעולות הדיג ע"י קביעת תור וכו' מס' 9 לש' 1942

Go

6


פקודת הדיג*

מס' 6 לש' 1937[1]

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת הדיג, 1937.

פירוש

2.    לביטויים הבאים שבפקודה זו יהיו הפירושים שבצדם מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:-

          "שלל דגים" כולל דגים שנדוגו או הושמדו מתוך הפרת סעיף 5;

מיום 14.5.1946

מס' 33 לשנת 1946

ע"ר מס' 1492 מיום 14.5.1946 תוס' 1 עמ' 151

הוספת הגדרת "שלל דגים"

          "דג" פירושו כל חיית-מים בין שהיא דג ובין שאינה דג והוא כולל ספוגים, דגי צדף, מקליפים, צבים ויונקים שבמים;

          "לדוג דגים" כולל כל שיטת דיג חוקית;

          "ישראל" כוללת אותו חלק הים הסמוך לחופה הנמצא בתוך ששה מילין ימיים הנמדדים מסימן שפל-המים;

          "הרשות למתן הרשיונות" פירושה כל רשות בעלת-סמכות ליתן רשיונות ותעודות-היתר עפ"י פקודה זו;

          "פקיד דיג" פירושו כל פקיד בשירות הדיג בישראל.

רשיונות לדוג דגים

3.    (1)  רשאי שר החקלאות או כל פקיד המורשה על ידו כחוק ליתן רשיון לדוג דגים, או כל מין דג מסויים בישראל אם לדעתו אין להענקת רשיון מניעה מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש:

          בתנאי כי –

(א)   בכפוף להוראות סעיף-קטן (2) מסעיף זה, לא יתן שר החקלאות או כל פקיד המורשה על ידו כחוק, רשיון לדוג דגים בישראל לכל אדם הנוהג כל ספינת-דוגה הרשומה בכל נמל או מקום מחוץ לישראל, או עובד בה;

(ב)   רשאי שר החקלאות, לפי שיקול דעתו ובאותם התנאים שימצאם מתאימים, ליתן רשיונות לאנשים מתאימים לדוג דגים, או כל מין דג מסויים, רק באותו חלק מישראל שיפורט באותו רשיון.

          (2)  רשאי שר החקלאות, אם לפי דעתו ראוי לעשות כן בהתחשב עם מסיבות הענין המיוחדות, ליתן לפי שיקול דעתו ובאותם התנאים שימצאם מתאימים רשיון מיוחד מכל סוג מהסוגים האמורים בסעיף-קטן (1) מסעיף זה, לכל אדם הנוהג כל ספינת-דוגה הרשומה בכל נמל או מקום מחוץ לישראל, או העובד בה.

          (3)  רשיון לדוג דגים בישראל שניתן בהתאם לפקודה זו ושאינו רשיון לדוג רק בחלק מסויים בישראל או רשיון מיוחד שניתן עפ"י סעיף-קטן (2) מסעיף זה, לא יהא בר-תוקף יותר משנה אחת. הרשיון יהא, בכפוף להוראות שבתנאי (א) לסעיף-קטן (4) מפקודה זו, רשיון-אישי לאדם שעל שמו ניתן ולא יהא עביר.

          (4)  אסור לשום אדם לדוג דגים בישראל אלא אם כן הוא בעל רשיון לדוג דגים בישראל שניתן עפ"י פקודה זו:

          בתנאי כי –

(א)   כל אדם המעלה דגים בחכה מן החוף, וכל ששמו רשום על גבי רשיון שניתן לחברה או לאגודה שיתופית או על גבי רשיון לדוג דגים רק באיזה חלק מסויים בישראל או על גבי רשיון מיוחד שניתן עפ"י סעיף-קטן (2) מסעיף זה, לא יהא חייב לקבל רשיון כזה;

(ב)   שום דבר האמור בזה אין לראותו כאילו הוא מאפשר לכל אדם שניתן לו רשיון לדוג דגים בישראל עפ"י פקודה זו, או לכל אדם המעלה דגים בחכה מן החוף, לדוג דגים בכל איזור שלגביו נתן שר החקלאות רשיון מיוחד לאיזה אדם אחר.

פקודת הדיג, 1937

מיום 18.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 994 מיום 18.12.1980 עמ' 48 (ה"ח 1439)

(1) רשאי שר החקלאות או כל פקיד המורשה על ידו כחוק ליתן רשיון לאנשים מתאימים לדוג דגים, או כל מין דג מסויים בישראל אם לדעתו אין להענקת רשיון מניעה מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש:

מתן רשיונות לספינות מס' 27 לש' 1939

3א.     (1)  שום אדם לא ישתמש בשום ספינה כדי לדוג דגים אלא עפ"י רשיון לכך שניתן עפ"י סעיף זה ובכפוף לתנאים המצורפים לאותו רשיון, אם יש כאלה. לצורך סעיף זה רואים סירה כאילו משתמשים בה לצורך דיג, לכשנוהגים אותה במנוע שלה ומציידים אותה במכשירי דיג הפועלים כתיקונם.

          (2)  שר החקלאות או כל אדם שהוא מילא את ידו כדין רשאי, לפי שיקול דעתו, ליתן לבעל הרשום או לבעלים הרשומים של כל ספינה שנרשמה בישראל רשיון, באופן הקבוע ולאחר תשלום האגרות הקבועות, המרשה את השימוש באותה ספינה לצורך דיג-דגים והרשות בידו לצרף לאותו רשיון תנאים בענין השטח שמותר לדוג בו באותה ספינה וכן בענין אופן השימוש בה, וכל מיני תנאים אחרים שיראה צורך להטילם.

מיום 10.8.1939

מס' 27 לשנת 1939

ע"ר מס' 909 מיום 10.8.1939 תוס' 1 עמ' 45

הוספת סעיף 3א

מיום 18.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 994 מיום 18.12.1980 עמ' 48 (ה"ח 1439)

3א. (1) שום אדם לא ישתמש בשום ספינה כדי לדוג דגים בים כינרת אלא עפ"י רשיון לכך שניתן עפ"י סעיף זה ובכפוף לתנאים המצורפים לאותו רשיון, אם יש כאלה. לצורך סעיף זה רואים סירה כאילו משתמשים בה לצורך דיג, לכשנוהגים אותה במנוע שלה או במשוטיה או במפרשיה  ומציידים אותה במכשירי דיג הפועלים כתיקונם.

(2) שר החקלאות או כל אדם שהוא מילא את ידו כדין רשאי, לפי שיקול דעתו, ליתן לבעל הרשום או לבעלים הרשומים של כל ספינה שנרשמה בישראל רשיון, באופן הקבוע ולאחר תשלום האגרות הקבועות, המרשה את השימוש באותה ספינה לצורך דיג-דגים בים כינרת והרשות בידו לצרף לאותו רשיון תנאים בענין השטח שמותר לדוג בו באותה ספינה וכן בענין אופן השימוש בה, וכל מיני תנאים אחרים שיראה צורך להטילם.

תעודת היתר להוריד דגים אל החוף

4.    (1)  רשאי שר החקלאות או כל פקיד המורשה על ידו כחוק ליתן תעודת היתר לאנשים מתאימים הנוהגים ספינת-דיג הרשומה בנמל או במקום מחוץ לישראל, או העובדים בספינה כזאת, להוריד דגים בישראל;

          בתנאי ששר החקלאות או כל פקיד המורשה על ידו כחוק לא יתן תעודת היתר לשום אדם שהוא רב-חובלה של כל ספינה כזאת להוריד דגים בישראל לפני שנתן הסכמתו בכתב, בשם בעל הספינה, למלא אחר התקנות הנוהגות לגבי ספינות ישראליות בנידון האורך המינימלי של חורי הרשת שבה משתמשים ובנידון גודלם המינימלי של הדגים שמותר להורידם לחוף.

          (2)  תעודת היתר להוריד דגים בישראל לא תהא בת תוקף יותר משנה אחת, תעודת ההיתר תהיה אישית לאדם שעל שמו ניתנה ולא תהא עבירה.

האיסור להשתמש בדינמיט

5.    אסור לשום אדם לדוג או להמית דגים או לנסות לדוג או להמית דגים ע"י שימוש בדינמיט או בחומר מפוצץ אחר או ע"י שימוש בכל חומר מזיק או מרעיל.

סמכותם של פקידי הדיג, שוטרים, פקידי מכס וכו'

6.    לצורך קיום הוראות פקודה זו רשאי כל פקיד דיג, שוטר, פקיד מכס או כל פקיד ממשלת ישראל המורשה לכך ע"י שר החקלאות –

(א)  לדרוש מכל אדם הדג דגים להראות את רשיונו, תעודת ההיתר שלו, מכשיריו והדגים שדג;

(ב)  לעלות לכל ספינה שיש טעם להאמין שהיא עוסקת בדיג ולחפש בה ולבדוק כל דג או מכשירי דיג הנמצאים בתוכה;

(ג)   לעצור בלי פקודת מאסר כל אדם שיש לו סיבה לחשוד בו שהוא עבר או עובר עבירה על הפקודה הזאת או על כל תקנות שהותקנו לפיה: בתנאי שאם בוצע המעצר בידי אדם שאינו שוטר, יימסר האדם הנעצר, בהקדם האפשרי הסביר, למשמרו של שוטר בתחנת משטרה;

(ד)  לדרוש מכל אדם שיש ברשותו דגים, ליתן ידיעות על מקור האספקה שלו;

(ה)  לתפוס או לשים יד על כל סירה או מכשירים, שיש לו סיבה לחשוד בהם כי שימשו בעבירת עבירה על הפקודה הזאת או על כל תקנות שהותקנו לפיה; והוא רשאי לתפוס כל שלל-דגים שלגבי, כולו או מקצתו, יש לו טעם לחשוד בו כי נתקבל כתוצאה מעבירה על הפקודה הזאת או על כל תקנות שהותקנו לפיה, ולשים יד על כל שלל-דגים או חלק משלל-דגים שיש לו טעם לחשוד בו כי הושג כך; והוא רשאי להחרים מיד דגים כל-שהם המהווים חלק מן השלל, ושהם קטנים ממידת הגודל המינימלית, שנקצבה לדיג-דגים בני הסוגים הנוגעים בדבר ולהוציאם מרשותו באותו אופן, העשוי להיות מורשה בדרך כלל, או בדרך מיוחדת בידי פקיד הדיג הראשי או מטעמו; והוא רשאי למכור כל דגים שהושמה עליהם יד ולשים יד על פדיון המכירה.

מיום 14.5.1946

מס' 33 לשנת 1946

ע"ר מס' 1492 מיום 14.5.1946 תוס' 1 עמ' 152

(ג) מקום שיש טעם לחשוד שנעשתה איזו עברה, לקחת את העבריין, הספינה, המכשירים והדגים שנדוגו, בלי מתן הודעה, כתב הרשאה או כתב אחר לתחנת המשטרה או החוף הקרובים או הנוחים ביותר ולהחזיק בספינה ובמכשירים עד למשפט, למכור את הדגים ולהחרים את פדיון המכירה;

(ג) לעצור בלי פקודת מאסר כל אדם שיש לו סיבה לחשוד בו שהוא עבר או עובר עבירה על הפקודה הזאת או על כל תקנות שהותקנו לפיה: בתנאי שאם בוצע המעצר בידי אדם שאינו שוטר, יימסר האדם הנעצר, בהקדם האפשרי הסביר, למשמרו של שוטר בתחנת משטרה;

(ד) לדרוש מכל אדם שיש ברשותו דגים, ליתן ידיעות על מקור האספקה שלו;

(ה) לתפוס כל דג שנידוג או שיש מקום לחשוד שנידוג ע"י שמוש בדינמיט או חומר מפוצץ אחר או ע"י כל חומר מזיק או מרעיל.

(ה) לתפוס או לשים יד על כל סירה או מכשירים, שיש לו סיבה לחשוד בהם כי שימשו בעבירת עבירה על הפקודה הזאת או על כל תקנות שהותקנו לפיה; והוא רשאי לתפוס כל שלל-דגים שלגבי, כולו או מקצתו, יש לו טעם לחשוד בו כי נתקבל כתוצאה מעבירה על הפקודה הזאת או על כל תקנות שהותקנו לפיה, ולשים יד על כל שלל-דגים או חלק משלל-דגים שיש לו טעם לחשוד בו כי הושג כך; והוא רשאי להחרים מיד דגים כל-שהם המהווים חלק מן השלל, ושהם קטנים ממידת הגודל המינימלית, שנקצבה לדיג-דגים בני הסוגים הנוגעים בדבר ולהוציאם מרשותו באותו אופן, העשוי להיות מורשה בדרך כלל, או בדרך מיוחדת בידי פקיד הדיג הראשי או מטעמו; והוא רשאי למכור כל דגים שהושמה עליהם יד ולשים יד על פדיון המכירה.

ביטולם והפסקת תקפם של רשיונות ותעודות היתר מס' 7 לש' 1944

7.    משהורשע בעל רשיון או תעודת היתר שניתנו עפ"י הפקודה הזאת, בשל כל עבירה על הרשיון או תעודת ההיתר או בשל כל עבירה על הפקודה הזאת או על כל תקנות שהותקנו על פיה, רשאית הרשות למתן רשיונות לבטל את הרשיון או את תעודת ההיתר או להפסיק את תקפם למשך אותה תקופה שהרשות למתן רשיונות תמצא לנכון.

מיום 3.3.1944

מס' 7 לשנת 1944

ע"ר מס' 1321 מיום 3.3.1944 תוס' 1 עמ' 18

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

אפשר לבטל רשיון או תעודת-היתר

7. רשות למתן רשיונות רשאית לבטל רשיון או תעודת-היתר שניתנו עפ"י פקודה זו אם נמצא בעל הרשיון חייב בדין על כל עברה על תנאי הרשיון או תעודת ההיתר או בגלל כל עברה על פקודה זו או כל תקנה שהותקנה על פיה.

קביעות נוספות בדבר ההחרמה מס' 33 לש' 1946

8.    (1)  כל ספינה או מכשירים, שהוכח בהם כי שימשו בעבירת עבירה על הפקודה הזאת או על כל תקנות שהותקנו לפיה, ושלל-דגים, כולו או מקצתו, שהוכח בו כי נתקבל כתוצאה של עבירה כזאת, ושלא הוחרמו בהתאם לפסקה (ה) של סעיף 6, והפדיון, כולו או כל חלק ממנו שנתקבל ממכירת דגים כל-שהם, שנמכרו בהתאם לפסקה הנ"ל, ואשר הוכח בהם כי הושגו כתוצאה של עבירה כזאת, אפשר יהיה להחרימם –

(א)   לפי צו מאת בית המשפט, שבפניו הורשע אדם על העבירה; או

(ב)   בצו מאת שופט שלום – שיש לו שיפוט באיזור שבו, לפי הטענה, נעשתה העבירה – אשר ניתן לפי בקשתו של פקיד הדיג הראשי.

          (2)  כל ספינה, מכשירים או שלל-דגים, שנתפסו בהתאם לפסקה (ג) של סעיף 6 ולא נמכרו או הוחרמו לפי אותה פסקה או הוחרמו לפי סעיף קטן (1) של הסעיף הזה, וכל פדיון של מכירה, שהושמה עליו יד לפי הפסקה ההיא, יוחרמו באופן אבטומטי אם לא יתבעום בעליהם במשך שלושה חדשים מתאריך התפיסה; אולם אם הוגשה תביעה כאמור לעיל, יגיש פקיד הדיג הראשי, בכל המהירות הנאותה, בקשה על צו לפי פסקה (א) או לפי פסקה (ב) של סעיף קטן (1); ומקום שסירבו ליתן צו החרמה, רשאי בית המשפט או שופט השלום, המסרב ליתן את הצו, להורות לשחרר את הספינה, המכשירים או פדיון המכירה (אלא אם שוחררו קודם לכן) לכל אדם המוכיח את זכותו עליהם, כדי הנחת דעתו של בית המשפט או שופט השלום.

          (3)  בכפוף לקביעותיה של פסקה (ה) מסעיף 6, יימכרו כל ספינה, מכשירים או שלל-דגים שהוחרמו, והפדיון ייזקף לזכות ההכנסות הכלליות של הממשלה. כל פדיון מכירה שהוחרם ייזקף כנ"ל לזכות הכנסותיה של הממשלה.

מיום 14.5.1946

מס' 33 לשנת 1946

ע"ר מס' 1492 מיום 14.5.1946 תוס' 1 עמ' 152

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

החרמה

8. רשאי בית המשפט לצוות להחרים כל ספינה או מכשירים שהשתמשו בהם בכל פעולה שהוכח שהיא עברה עפ"י פקודה זו או עפ"י כל תקנה שהותקנה על פיה, או כל דגים שנתקבלו ע"י פעולה כזאת. כל ספינה, מכשירים או דגים שהוחרמו כן ימכרו ודמי מכירתם יוזקפו לזכות קופת ההכנסות הכלליות.

שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות

8א.     מי שניתנה לו סמכות לפי פקודה זו רשאי, בעת הפעלת סמכותו, לשקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, ולקידום מטרותיו של החוק האמור.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 302 (ה"ח 944)

הוספת סעיף 8א

תקנות

9.    (1)  שר החקלאות רשאי להתקין תקנות כדלקמן, ומשהתקינן רשאי הוא לשנותן או לבטלן:

(א)   תקנות האוסרות לנהוג בכל דרך או שיטה או להשתמש בכל כלי או מכשיר או בחמרים העשויים להזיק לקיומו או להתפתחותו של מין ממיני הדגים;

(ב)   תקנות הקובעות אזורים ועונות שהדיג אסור או מוגבל בהם בין לחלוטין ובין לגבי איזה מין מסויים;

(ג)    תקנות הקובעות שעור למידת גדלם של דגים ממין מסויים שמותר לדוג אותם;

(ד)   תקנות הקובעות את מידת הרשתות או חורי הרשתות שמותר להשתמש בהן לדיג בישראל או בכל חלק מסויים הימנה;

(ה)   תקנות הקובעות את סמכויותיהם של האנשים שיתנו רשיונות ותעודות היתר והפרוצדורה בקשר עם מתן הרשיונות ותעודות ההיתר וביטולם והפסקת תקפם, והקובעות את טפסי הבקשות, הרשיונות ותעודות ההיתר והתנאים שיש לצרף אל הרשיונות ותעודות ההיתר;

(ו)    תקנות הקובעות את האגרה המוטלת בעד מתן רשיונות ותעודות היתר;

(ז)    תקנות המסדירות כל ענין אחר ביחס לשמירתו, הגנתו וכלכלתו של מין דג, כפי הצורך;

(ח)   תקנות הבאות להבטיח כי ספינות דיג ינהגו לפי אמנות בינלאומיות שישראל צד להן;

(ט)   תקנות בכל ענין אחר הנוגע לביצוע פקודה זו.

          (2)  תקנות לענין פסקאות (ח) או (ט) לסעיף קטן (1) טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 3.3.1944

מס' 7 לשנת 1944

ע"ר מס' 1321 מיום 3.3.1944 תוס' 1 עמ' 18

(ה) תקנות הקובעות את סמכויותיהם של האנשים שיתנו רשיונות ותעודות היתר והפרוצדורה בקשר עם מתן הרשיונות ותעודות ההיתר וביטולם והפסקת תקפם, והקובעות את טפסי הבקשות, הרשיונות ותעודות ההיתר והתנאים שיש לצרף אל הרשיונות ותעודות ההיתר;

מיום 18.12.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"א מס' 994 מיום 18.12.1980 עמ' 48 (ה"ח 1439)

9. (1) שר החקלאות רשאי להתקין תקנות כדלקמן, ומשהתקינן רשאי הוא לשנותן או לבטלן:

(א) תקנות האוסרות לנהוג בכל דרך או שיטה או להשתמש בכל כלי או מכשיר או בחמרים העשויים להזיק לקיומו או להתפתחותו של מין ממיני הדגים;

(ב) תקנות הקובעות אזורים ועונות שהדיג אסור או מוגבל בהם בין לחלוטין ובין לגבי איזה מין מסויים;

(ג) תקנות הקובעות שעור למידת גדלם של דגים ממין מסויים שמותר לדוג אותם;

(ד) תקנות הקובעות את מידת הרשתות או חורי הרשתות שמותר להשתמש בהן לדיג בישראל או בכל חלק מסויים הימנה;

(ה) תקנות הקובעות את סמכויותיהם של האנשים שיתנו רשיונות ותעודות היתר והפרוצדורה בקשר עם מתן הרשיונות ותעודות ההיתר וביטולם והפסקת תקפם, והקובעות את טפסי הבקשות, הרשיונות ותעודות ההיתר והתנאים שיש לצרף אל הרשיונות ותעודות ההיתר;

(ו) תקנות הקובעות את האגרה המוטלת בעד מתן רשיונות ותעודות היתר;

(ז) תקנות המסדירות כל ענין אחר ביחס לשמירתו, הגנתו וכלכלתו של מין דג, כפי הצורך;

(ח) תקנות הבאות להבטיח כי ספינות דיג ינהגו לפי אמנות בינלאומיות שישראל צד להן;

(ט) תקנות בכל ענין אחר הנוגע לביצוע פקודה זו.

(2) תקנות לענין פסקאות (ח) או (ט) לסעיף קטן (1) טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

עבירות ועונשין

10.  (1)  כל אדם –

(א)   הנדרש להיות בעל רשיון, והוא דג או מנסה לדוג או שיש ברשותו מכשירי דיג במסיבות המוכיחות לבית המשפט שלפניו הובא בדין שהיה בכוונתו להשתמש במכשיר לצורך דיג מבלי שקיבל רשיון בהתאם לפקודה זו, או

(ב)   שהוא בעל רשיון והוא דג או מנסה לדוג או שיש ברשותו מכשירי דיג במסיבות המוכיחות לבית המשפט שלפניו הובא לדין שהיה בכוונתו להשתמש במכשיר לצורך דיג בכל איזור שלגביו נתן שר החקלאות רשיון מיוחד לאדם אחר, או

(ג)    שהוא אדם הנוהג או עובד בכל ספינה הרשומה בנמל או במקום מחוץ לישראל, והוא מוריד דגים בישראל שלא עפ"י תעודת היתר לעשות כן שניתנה בהתאם לפקודה זו או שלא בהתאם לתנאי אותה תעודת היתר,

יאשם בעבירה ויהא צפוי, משהורשע, למאסר לא יותר משלושה חדשים או לקנס שלא יעלה על חמשים לירות או לשני העונשין כאחד.

          (2)  מקום שאיזו ספינת דיג שאינה רשומה בנמל או מקום בישראל נמצאה כשהיא דגה דגים במימי החוף של ישראל שלא עפ"י רשיון-מיוחד שניתן ע"י שר החקלאות עפ"י סעיף 3(2) מפקודה זו, הרי רב חובלה של הספינה וגם בעליה, אם הוכח שהיה שותף בעבירה, יאשמו בעבירה ויהיו צפויים בצאתם חייבים בדין –

(א)   לקנס שלא יעלה על חמש מאות לירות, ומקום שרב החובל ובעליה של הספינה נמצאו שניהם חייבים, מטילים את הקנס על שניהם כאחד וגם על כאו"א לחוד, או

(ב)   למאסר לא יותר מששה חדשים, או

(ג)    לשני העונשין כאחד,

ונוסף על כך, מותר יהא, עפ"י צו בית המשפט, להחרים או להשמיד את כלי הדיג שאותה סירה השתמשה בהם.

          (3)  כל אדם –

(א)   הדג דגים או האוסף דגים או המשמיד דגים או המנסה לדוג או להשמיד כל דג ע"י שימוש בדינמיט או בחומר נפץ אחר או על ידי שימוש בכל חומר מזיק או מרעיל, או

(ב)   שנמצא ברשותו דינמיט או חומר נפץ אחר או חומר מזיק או מרעיל במסיבות המוכיחות לבית המשפט שלפניו הובא בדין שהיה בכוונתו להשתמש בדינמיט או בחומר הנפץ האחר או בחומר המזיק או המרעיל כדי לדוג או להמית דגים, או

(ג)    המחזיק, מוביל, מציג למכירה או מוכר כמות מסחרית של דגים שנאספו או שנדוגו בחומר נפץ או שנמצא בהם חומר רעיל או חומר מזיק אחר, זולת אם הוכיח שלא ידע ושלא יכול היה לדעת שהדגים שברשותו מכילים חומר כאמור; לענין זה, "כמות מסחרית" - כמות במשקל העולה על 5 קילוגרם,

יאשם בעבירה ויהא צפוי –

(I)    על עבירה ראשונה, למאסר לא יותר משלושה חדשים או לקנס שלא יעלה על עשרים לירות או לשני העונשים כאחד;

(II)   על עבירה שניה –

(א)   למאסר שנה אחת;

(ב)   נוסף על כך, חוץ אם ציווה בית המשפט באיזה מקרה מסויים שלא לעשות כן, אם היה אותו אדם בעל רשיון או תעודת היתר שניתנו עפ"י פקודה זו, יבוטלו רשיונו או תעודת ההיתר שלו ולא יינתן רשיון חדש או תעודת היתר חדשה לאותו אדם משך תקופה של שלוש שנים למן היום שבו הורשע בפעם שניה או לתקופה קטנה מזו, כפי שיצווה בית המשפט, ואם היה זה איש ששמו רשום על גבי כל רשיון שניתן לחברה או אגודה שיתופית או על גבי רשיון לדוג דגים או רק באיזה חלק בישראל או על גבי רשיון מיוחד שניתן עפ"י סעיף 3(2) מפקודה זו, יימחק שמו מן הרשיון ולא יירשם בו מחדש משך תקופה כנ"ל;

(III)  על עבירה שלישית או עבירה שלאחריה –

(א)   למאסר שנתיים;

(ב)   נוסף על כך, חוץ אם ציווה בית המשפט שלא לעשות כן מפני סיבות מיוחדות במקרה מיוחד, אם היה אותו אדם בעל רשיון או תעודת היתר שניתנו עפ"י פקודה זו יבוטלו רשיונו או תעודת היתר שלו ולא יינתן רשיון חדש או תעודת היתר חדשה לאותו אדם משך תקופה של שש שנים מן התאריך שבו הורשע בפעם השלישית או בפעם שלאחריה או לתקופה קטנה מזו, כפי שיצווה בית המשפט, ואם היה זה איש ששמו רשום על גבי כל רשיון שניתן לחברה או אגודה שיתופית או על גבי רשיון לדוג דגים אך ורק באיזה חלק מישראל או על גבי רשיון שניתן עפ"י סעיף 3(2) של פקודה זו, שמו יימחק ולא יירשם בו מחדש משך תקופה כנ"ל.

          (4)  כל אדם שיש ברשותו דגים ואינו מוסר כל ידיעות ביחס למקורם לאחד מן הפקידים הנזכרים בסעיף 6 מפקודה זו המשמשים בתפקידם עפ"י פסקה (ד) מאותו הסעיף יהא צפוי, משהורשע, לקנס שלא יעלה על עשר לירות.

          (5)  כל אדם העובר כל עבירה על פקודה זו או על כל תקנות שהותקנו על פיה, שלא נקבע לה עונש בפירוש או שהוא בעל רשיון עפ"י פקודה זו, ואינו מקיים באיזה דבר את תנאי הרשיון שלו, יאשם בעבירה ויהא צפוי, בצאתו חייב בדין, לקנס שלא יעלה על עשרים לירות.

מיום 17.3.1988

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ח מס' 1242 מיום 17.3.1988 עמ' 49 (ה"ח 1853)

(3) כל אדם –

(א) הדג דגים או האוסף דגים או המשמיד דגים או המנסה לדוג או להשמיד כל דג ע"י שימוש בדינמיט או בחומר נפץ אחר או על ידי שימוש בכל חומר מזיק או מרעיל, או

(ב) שנמצא ברשותו דינמיט או חומר נפץ אחר או חומר מזיק או מרעיל במסיבות המוכיחות לבית המשפט שלפניו הובא בדין שהיה בכוונתו להשתמש בדינמיט או בחומר הנפץ האחר או בחומר המזיק או המרעיל כדי לדוג או להמית דגים, או

(ג) המחזיק, מוביל או מוכר או מציג למכירה או מחזר למכור דגים שנדוגו ע"י השימוש בדינמיט או בכל חומר מפוצץ אחר או ע"י השימוש בכל חומר מזיק או מרעיל,

(ג) המחזיק, מוביל, מציג למכירה או מוכר כמות מסחרית של דגים שנאספו או שנדוגו בחומר נפץ או שנמצא בהם חומר רעיל או חומר מזיק אחר, זולת אם הוכיח שלא ידע ושלא יכול היה לדעת שהדגים שברשותו מכילים חומר כאמור; לענין זה, "כמות מסחרית" - כמות במשקל העולה על 5 קילוגרם,

יאשם בעבירה ויהא צפוי –

(I) על עבירה ראשונה, למאסר לא יותר משלושה חדשים או לקנס שלא יעלה על עשרים לירות או לשני העונשים כאחד;

(II) על עבירה שניה –

(א) למאסקר לא פחות משלושה חדשים ולא יותר משנה אחת ולקנס שלא יהא פחות מעשרה פונטים ולא יותר מחמישים פונט; בתנאי כי אין בית המשפט מחוייב להטיל עונש מינימלי כזה אם בית המשפט מוצא מתוך סבות מיוחדות באיזה מקרה מיוחד, שאין להטיל אותו עונש; וכן

(א) למאסר שנה אחת;

(ב) נוסף על כך, חוץ אם ציווה בית המשפט באיזה מקרה מסויים שלא לעשות כן, אם היה אותו אדם בעל רשיון או תעודת היתר שניתנו עפ"י פקודה זו, יבוטלו רשיונו או תעודת ההיתר שלו ולא יינתן רשיון חדש או תעודת היתר חדשה לאותו אדם משך תקופה של שלוש שנים למן היום שבו הורשע בפעם שניה או לתקופה קטנה מזו, כפי שיצווה בית המשפט, ואם היה זה איש ששמו רשום על גבי כל רשיון שניתן לחברה או אגודה שיתופית או על גבי רשיון לדוג דגים או רק באיזה חלק בישראל או על גבי רשיון מיוחד שניתן עפ"י סעיף 3(2) מפקודה זו, יימחק שמו מן הרשיון ולא יירשם בו מחדש משך תקופה כנ"ל;

(III) על עבירה שלישית או עבירה שלאחריה –

(א) למאסר לא פחות מששה חדשים ולא יותר משתי שנים ולקנס לא פחות מעשרים פונט ולא יותר ממאה פונט; בתנאי כי אין בית המשפט מחוייב להטיל עונש מינימלי זה, אם בית המשפט מוצא, מפני סיבות מיוחדות באיזה מקרה מיוחד, שאין להטיל עונש כזה.

(א) למאסר שנתיים;

(ב) נוסף על כך, חוץ אם ציווה בית המשפט שלא לעשות כן מפני סיבות מיוחדות במקרה מיוחד, אם היה אותו אדם בעל רשיון או תעודת היתר שניתנו עפ"י פקודה זו יבוטלו רשיונו או תעודת היתר שלו ולא יינתן רשיון חדש או תעודת היתר חדשה לאותו אדם משך תקופה של שש שנים מן התאריך שבו הורשע בפעם השלישית או בפעם שלאחריה או לתקופה קטנה מזו, כפי שיצווה בית המשפט, ואם היה זה איש ששמו רשום על גבי כל רשיון שניתן לחברה או אגודה שיתופית או על גבי רשיון לדוג דגים אך ורק באיזה חלק מישראל או על גבי רשיון שניתן עפ"י סעיף 3(2) של פקודה זו, שמו יימחק ולא יירשם בו מחדש משך תקופה כנ"ל.

פרסים

11.  כשמטילים קנס על עבירה על פקודה זו או על תקנות שהותקנו על פיה, רשאי בית המשפט לצוות לתת פרס, כפי שבית המשפט ימצא למתאים, לכל איש או אנשים שמסרו ידיעות שהביאו לידי הרשעתו של העבריין וכן לכל פקיד או פקידים בשירות הממשלה שהיו פעילים בגילויים ובמאסרם של האיש או האנשים שהורשעו, בתנאי שהפרס לא יהא לעולם יותר ממחצית הקנס שהוטל.

ביטול

12.  פקודת הדיג מבוטלת בזה.

הגבלת פעולות הדיג ע"י קביעת תור וכו' מס' 9 לש' 1942

13.  ממונה על מחוז ופקיד הדיג הראשי רשאים יחדיו, במודעה שתפורסם בכל עת שהיא, לצמצם את פעולות הדיג של כל דייג או דייגים בעלי רשיון (למרות כל דבר האמור ברשיון הדיג שלו או שלהם או למרות כל תנאים המצורפים לרשיון) לעתים קבועות או למקומות קבועים וכן (או) לשיטות קבועות, אם ע"י קביעת תור לדיג ואם באופן אחר.

מיום 30.3.1942

מס' 9 לשנת 1942

ע"ר מס' 1182 מיום 30.3.1942 תוס' 1 עמ' 34

הוספת סעיף 13

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ע"ר מס' 667 מיום 18.2.1937, תוס' 1, עמ' (ע) 137, (א) 157.

תוקנה ע"ר מס' 909 מיום 10.8.1939, תוס' 1, עמ' (ע) 45, (א) 51 (מס' 27 לש' 1939).

ע"ר מס' 1182 מיום 30.3.1942, תוס' 1, עמ' (ע) 34, (א) 43 (מס' 9 לש' 1942).

ע"ר מס' 1321 מיום 3.3.1944, תוס' 1, עמ' (ע) 18, (א) 25 (מס' 7 לש' 1944).

ע"ר מס' 1492 מיום 14.5.1946, תוס' 1, עמ' (ע) 151, (א) 173 (מס' 33 לש' 1946).

ס"ח תשמ"א מס' 994 מיום 18.12.1980 עמ' 48 (ה"ח תש"ם מס' 1439 עמ' 133) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשמ"ח מס' 1242 מיום 17.3.1988 עמ' 49 (ה"ח תשמ"ח מס' 1853 עמ' 18) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 302 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 944 עמ' 950) – תיקון מס' 3 בסעיף 25 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 10), תשע"ו-2015.

[1] סמכויות הנציב העליון הועברו לשר החקלאות: ע"ר תש"ח מס' 5 מיום 16.6.1948.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות