נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט"ו-1955

מעמד אישי ומשפחה – בתי דין רבניים – דיינים

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין רבניים  – דיינים

מעמד אישי ומשפחה – הסמכה

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – דיינים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – דיינים

תוכן ענינים

סעיף 1

תנאי הסמכה כדיין בבית דין רבני אזורי

Go

2

סעיף 2

תנאי הסמכה כדיין בבית הדין הרבני הגדול

Go

2

סעיף 3

הגשת בקשה

Go

2

סעיף 4

החלטה על הבקשה

Go

2

סעיף 5

ועדה בוחנת

Go

2

סעיף 6

סדרי הבחינות

Go

2

סעיף 7

מועד הבחינות ומקומן

Go

2

סעיף 8

נושאי הבחינות

Go

2

סעיף 9

נבחן שנכשל

Go

2

סעיף 10

תוצאות הבחינות

Go

2

סעיף 11

החלטה על הסמכה והודעה למבקש

Go

2

סעיף 12

פטור מבחינות

Go

2

סעיף 13

כתב הסמכה

Go

3

סעיף 14

תוקף ההסמכה

Go

3

סעיף 15

הודעה לשר הדתות ולועדת המינויים

Go

3

סעיף 16

ביטול ההסמכה

Go

3

סעיף 17

מנין חוקי

Go

3

סעיף 18

השם

Go

3


תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט"ו-1955*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-27 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה:

תנאי הסמכה כדיין בבית דין רבני אזורי

1.    לא יוסמך אדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית דין רבני אזורי אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

(1)  הוא הוסמך לרבנות (יורה יורה ידין ידין) על ידי רב מומחה או מוסד תורני שמועצת הרבנות הראשית (להלן – המועצה) מכירה בהסמכתם כמספיקה;

(2)  מלאו לו שלושים שנה;

(3)  הוא נשוי או היה נשוי;

(4)  אורח חייו ואופיו הולמים את מעמדו של דיין בישראל;

(5)  עמד בבחינות הנערכות מטעם המועצה או באותן הבחינות שלא נפטר מהן – אם המועצה פטרתו ממקצתן.

תנאי הסמכה כדיין בבית הדין הרבני הגדול

2.    (א)  לא יוסמך אדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית הדין הרבני הגדול אלא אם הוא –

(1)   כיהן כדיין בבית דין רבני אזורי לפחות שלוש שנים רצופות, או

(2)   ידוע כגדול בתורה מפורסם ונתמלאו בו התנאים המפורטים בתקנה 1(1), (2), (3) ו-(4).

           (ב)  לא תינתן הסמכה לפי תקנת משנה (א)(2) אלא אם בין הרוב שהצביעו במועצה בעד מתן ההסמכה היו שני הרבנים הראשיים לישראל.

הגשת בקשה

3.    (א)  הרוצה בהסמכה כאמור יגיש למזכירות המועצה בקשה בכתב בה יבקש להרשות לו לגשת לבחינות או לפטרו מהן.

           (ב)  לכתב הבקשה יצורפו מסמכים להוכחת העובדות המפורטות בתקנה 1(1), (2) ו-(3) וכן תיאור תולדות חייו ושתי תמונות של המבקש.

החלטה על הבקשה

4.    המועצה תודיע למבקש לא יאוחר משלושה חדשים מיום הגשת הבקשה את החלטתה בדבר בקשתו.

ועדה בוחנת

5.    המועצה תמנה ועדה בוחנת (להלן – הועדה) בת שלושה רבנים לפחות.

סדרי הבחינות

6.    הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה לפי הסדרים שייקבעו על ידי המועצה.

מועד הבחינות ומקומן

7.    (א)  המועצה תקבע את מועד הבחינות ואת מקומן.

           (ב)  מזכירות המועצה תפרסם לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינות הודעה על כך ותשלח העתק ממנה למבקש.

נושאי הבחינות

8.    הבחינות יהיו בנושאים אלה:

(1)  ידיעה כללית בתלמוד ופוסקים;

(2)  ידיעה יסודית ב"שולחן ערוך" – "אבן העזר" ו"חושן משפט";

(3)  ניסוח פסק דין במשפט לדוגמה על נימוקיו העובדתיים וההלכתיים;

(4)  ידיעת תקנות וסדרי הדיון המבוססים על ההלכה.

נבחן שנכשל

9.    (א)  נבחן שנכשל באחד הנושאים המנויים בתקנה 8 רשאי להיבחן בו שנית אך לא לפני תום שנה מיום שנבחן.

           (ב)  נבחן שנכשל ביותר מנושא אחד מהנושאים האמורים, רשאי להיבחן באותם הנושאים שנית, אך לא לפני תום שנתיים מיום שנבחן.

תוצאות הבחינות

10.   הועדה תודיע למועצה בכתב על תוצאות הבחינות.

החלטה על הסמכה והודעה למבקש

11.   לאחר שנמסרה הודעה על תוצאות הבחינות, תחליט המועצה אם לתת למבקש את ההסמכה ותודיע לו על כך תוך חודש מיום מסירת ההודעה האמורה.

פטור מבחינות

12.   המועצה רשאית לפטור מבחינות, כולן או מקצתן –

(1)  מבקש שהוסמך לפי תקנות אלה שנתיים או יותר לפני כן, או

(2)  מבקש הידוע כגדול בתורה מפורסם, אם בין הרוב שהצביעו במועצה בעד הפטור היו שני הרבנים הראשיים לישראל;

תק' תשל"ח-1978

(3)  מבקש שכיהן כרב עיר או כדיין, בארץ או בחו"ל, לפחות עשר שנים;

תק' תשל"ח-1978

(4)  מבקש שכיהן לפחות שלוש שנים בתפקיד היועץ המשפטי לשיפוט הרבני או מנהל המחלקה לשיפוט הרבני, ושר הדתות הודיע למועצה כי ייעד את המבקש לתפקיד מנהל בתי הדין, האחראי בפני השר על ביצוע סדרי המינהל של בתי הדין, על פי סעיף 13 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955;

תק' תשל"ח-1978

(5)  מבקש המכהן כרב עיר בעיר שיש בה בית דין רבני.

מיום 21.5.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3851 מיום 21.5.1978 עמ' 1347

הוספת פסקאות 12(3) עד 12(5)

כתב הסמכה תק' תש"ך-1960

13.   החליטה המועצה לתת הסמכה לאדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית דין רבני אזורי או בבית הדין הרבני הגדול, תמציא לו המועצה בהתאם לכך כתב הסמכה חתום על ידי מי שנתמנה לכך ע"י המועצה.

מיום 11.2.1960

תק' תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 988 מיום 11.2.1960 עמ' 739

13. החליטה המועצה לתת הסמכה לאדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית דין רבני אזורי או בבית הדין הרבני הגדול, תמציא לו המועצה בהתאם לכך כתב הסמכה חתום על ידי שני הרבנים הראשיים לישראל מי שנתמנה לכך ע"י המועצה.

תוקף ההסמכה

14.   ההסמכה שתינתן לפי תקנות אלה כוחה יפה לתקופה של שנתיים מיום חתימתה.

הודעה לשר הדתות ולועדת המינויים

15.   הוסמך אדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית דין רבני אזורי או בבית הדין הרבני הגדול תודיע המועצה על כך בכתב לשר הדתות ולועדת המינויים.

ביטול ההסמכה

16.   המועצה רשאית לבטל את ההסמכה, אם לאחר שהגיעו אליה ידיעות נוספות על בעל ההסמכה ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו היא באה לידי מסקנה שאורח חייו או אפיו אינם הולמים את מעמדו של דיין בישראל.

מנין חוקי

17.   החלטות המועצה לפי תקנות אלה יתקבלו בישיבות שאליהן יוזמנו כל חברי המועצה לפחות חמישה ימים לפני המועד ושבהן יהיו נוכחים לפחות ששה חברים, ובתוכם לפחות אחד מהרבנים הראשיים לישראל.

השם

18.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט"ו-1955".

          מועצת הרבנות הראשית מסכימה.

                                     הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג  הרב יצחק נסים רחמים

                                                        רב ראשי לישראל, נשיא           רב ראשי לישראל, נשיא

י"ב באב תשט"ו (31 ביולי 1955)                                         משה שפירא

                                                                                                                     שר הדתות* פורסמו ק"ת תשט"ו מס' 537 מיום 4.8.1955 עמ' 1273.

תוקנו ק"ת תש"ך מס' 988 מיום 11.2.1960 עמ' 739 – תק' תש"ך-1960.

ק"ת תשל"ח מס' 3851 מיום 21.5.1978 עמ' 1347 – תק' תשל"ח-1978.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות