נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), תש"ן-1990

מעמד אישי ומשפחה – בתי דין רבניים – דיינים

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין רבניים  – דיינים

מעמד אישי ומשפחה – סדרי דין

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – דיינים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – דיינים

תוכן ענינים

סעיף 1

ענינים שיידונו בדיין אחד

Go

2


תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), תש"ן-1990*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ענינים שיידונו בדיין אחד

1.    בענינים דלהלן ידון בית דין רבני אזורי בדיין אחד:

(1)  ענינים שלא על ריב –

(א)   קבלת הצהרת אבהות מפי האיש והאשה; הצדדים יחתמו על הבקשה במעמד הדיין או יאשרו את דבר חתימתם בפניו;

(ב)   בקשה משותפת לאישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973;

(ג)    בקשה לאישור צוואה מחיים, שניתן לאשרה לפי דין-תורה;

(ד)   בקשה לאישור חלוקת עזבון בהסכמה, שניתן לאשרה לפי דין-תורה;

(ה)   הזמנת בעלי דין ועדים וכפיית התייצבות לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), תשט"ז-1956;

(ו)    הטלת מאסר לפי סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), תשט"ז-1956, ולפי סעיף 2 לחוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה), תשכ"ה-1965, בענינים שבית הדין דן בהם בדיין אחד;

(ז)    עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בדיין אחד.

(2)  צווים לעיקול נכסים או לעיכוב יציאה מהארץ –

(א)   מקרים בהם הוכח, להנחת דעתו של הדיין, כי קיים צורך דחוף לדון בענין;

(ב)   ביטול צו לעיקול נכסים או צו לעיכוב יציאה מהארץ בתנאים שהוסכם עליהם בין הצדדים;

(ג)    ביטול צו לעיקול נכסים, שניתן על ידי אותו דיין בשבתו כדיין אחד.

(3)  ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שיידון בדיין אחד –

(א)   ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שידון בדיין אחד ובית הדין אישר שהענין ראוי, לפי דין תורה, להיות נדון בדיין אחד.

תק' תשנ"ב-1992

(4)  ענייני סדר ומינהל –

(א)   קביעת מועדים לדיון ודחייתם;

(ב)   מינוי אפוטרופוס לדין;

(ג)    הוראות בדבר המצאת כתבי בית דין, לרבות תחליף המצאה;

(ד)   הוראות בדבר פרסום הודעות והזמנות ופטור מחובת פרסום;

(ה)   קביעת סדר הדיון, זימון עדים, סיכומים ומועדים להגשת כתבי בית דין;

(ו)    מתן אישורים בקשר לדיון;

(ז)    אישור בקשות לעיון בתיק.

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1066

הוספת פסקה 1(4)

תק' תשנ"ב-1992

(5)  עניינים הנדונים במעמד צד אחד –

(א)   מתן צווים זמניים בענינים דחופים הנידונים בשלושה, לפני שנקבע להם הרכב, אם הוכח לדיין כי השהיית הדיון עלולה לגרום למבקש הצו נזק שאין לו תקנה או נזק חמור;

(ב)   אישור וקיום מסמכים שאינם בבחינת פסק דין.

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1066

הוספת פסקה 1(5)

כ"ד בניסן תש"ן (19 באפריל 1990)                                      זבולון המר

                                                                                                                השר לעניני דתות* פורסמו ק"ת תש"ן מס' 5267 מיום 17.5.1990 עמ' 614.

תוקנו ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1066 – תק' תשנ"ב-1992.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות