Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998

 

 

עבודה – עובדים – זכויות  – דמי מחלה

תוכן ענינים

סעיף 1

היעדרות בשל מחלת בן זוג

Go

2

סעיף 1א

היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג

Go

2

סעיף 1ב

היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג

Go

2

סעיף 2

כללים

Go

2

סעיף 3

הגדרת מחלה

Go

2

סעיף 4

שמירת זכויות

Go

2

סעיף 5

דין המדינה

Go

2

סעיף 6

ביצוע ותקנות

Go

2

 


חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998*

היעדרות בשל מחלת בן זוג

1.    עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג (תיקון מס' 1)  תשס"ט-2009 (תיקון מס' 2)  תשע"ד-2014

1א.     (א)  עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

          (ב)  בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 243 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 1א

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

(א) עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג (תיקון מס' 3) תשע"ט-2019

1ב.     (א)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 1, עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, לשם טיפול וליווי של בן זוגו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס"ח-2008, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.

          (ב)  כללים שקבע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי סעיף 2 יחולו, בשינויים המחויבים, על היעדרות לפי סעיף זה.

מיום 1.2.2019

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ט מס' 2774 מיום 7.1.2019 עמ' 155 (ה"ח 824)

הוספת סעיף 1ב

כללים (תיקון מס' 1)  תשס"ט-2009 (תיקון מס' 2)  תשע"ד-2014

2.    שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג לעניין חוק זה וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעסיק על ידי העובד.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 243 (ה"ח 436)

2. שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג לעניין חוק זה וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

2. שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג לעניין חוק זה וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד למעסיק על ידי העובד.

הגדרת מחלה (תיקון מס' 1) תשס"ט-2009

3.    לעניין סעיף 1 –

(1)  יראו כחולה - בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום;

(2)  "פעולות יום-יום" - כהגדרת מונח זה בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 243 (ה"ח 436)

3. לענין חוק זה לעניין סעיף 1

שמירת זכויות

4.    חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

5.    לענין חוק זה דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

5. לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כמעסיק כדין כל מעביד מעסיק אחר.

 

ביצוע ותקנות

6.    שר העבודה והרווחה[1] ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

 

 

                                      בנימין נתניהו                                        אליהו ישי

                                                 ראש הממשלה                                              שר העבודה והרווחה

            עזר ויצמן                                            דן תיכון

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ח מס' 1668 מיום 29.5.1998 עמ' 236 (ה"ח תשנ"ח מס' 2679 עמ' 191).

תוקן ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 243 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 1 בסעיף 133 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 2 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ט מס' 2774 מיום 7.1.2019 עמ' 155 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 824 עמ' 55) – תיקון מס' 3 בסעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה) (תיקוני חקיקה), תשע"ט-2019; תחילתו ביום 1.2.2019.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות