חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – דרכים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

איסור התקנת שלטים

סעיף 2

2

Go

איסור לענין רכב נושא שלט

סעיף 2א

2

Go

הסמכות לתת היתרים

סעיף 3

2

Go

ועדת משנה

סעיף 4

3

Go

תנאי להיתר

סעיף 5

3

Go

סייג להיתר

סעיף 6

3

Go

היתר לענין ניקיון וטיפוח

סעיף 6א

3

Go

ביטול היתר

סעיף 7

3

Go

סילוק שלט שהותקן ללא היתר

סעיף 8

4

Go

סמכויות עזר לרשות

סעיף 9

4

Go

שלט שהפך להיות אסור

סעיף 9א

4

Go

סמכויות בית משפט

סעיף 9א1

4

Go

עונשין

סעיף 9ב

4

Go

אחריות נושא משרה בתאגיד

סעיף 9ג

4

Go

שיעורי קנסות

סעיף 9ד

4

Go

שלטים מיוחדים

סעיף 10

5

Go

דין המדינה

סעיף 11

5

Go

אי תחולת פקודת המודעות

סעיף 12

5

Go

שמירת תוקף

סעיף 13

5

Go

הוראת מעבר

סעיף 14

5

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 15


חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

           "שלט" – כל דבר שיש בו הודעה לרבים בדרך של כתב, דפוס, הדבקה, הצגה, הארה, צביעה, חריטה וכיוצא באלה לרבות כל מיתקן הנושא את ההודעה והמשמש לצורך זה בלבד;

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 80 (ה"ח 1366)

"שלט" – כל דבר שיש בו הודעה לרבים בדרך של כתב, דפוס, הדבקה, הצגה, הארה, צביעה, חריטה וכיוצא באלה לרבות כל מיתקן הנושא את ההודעה והמשמש לצורך זה בלבד;

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

           "בעל שלט" – מי שהזמין את הכנת השלט או התקנתו וכן כל אדם האחראי להתקנת השלט או שהוא הבעל או המחזיק של חצרים שבהם הותקן השלט; לענין זה, אדם שתוכן השלט מצביע עליו כעל מי שהזמין את הכנתו או התקנתו, יראו אותו כמי שהזמינו כאמור כל עוד לא הוכיח היפוכו של דבר;

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 80 (ה"ח 1366)

הוספת הגדרת "בעל שלט"

(תיקון מס' 3) תשנ"ז-1997

           "דרך", "דרך עירונית", "רכב" ו"תמרור" – כמשמעותם בפקודת התעבורה והתקנות לפיה;

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 בעמ' 140 (ה"ח 2537)

"דרך", "דרך עירונית", "רכב" ו"תמרור" – כמשמעותם בפקודת התעבורה והתקנות לפיה;

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

           "דרך בין-עירונית" – דרך שאינה דרך עירונית;

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 80 (ה"ח 1366)

הוספת הגדרת "דרך בין-עירונית"

           "ועדה מחוזית" – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

           "ועדה מקומית" – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

מיום 23.9.2009

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2180 מיום 7.8.2008 עמ' 854 (ה"ח 206)

הוספת הגדרת "ועדה מקומית"

(תיקון מס' 3) תשנ"ז-1997

           "הרשות" – מי שהשר האחראי על מחלקת עבודות ציבוריות או מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו, בהודעה ברשומות, להיות הרשות לענין חוק זה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 בעמ' 140 (ה"ח 2537)

הוספת הגדרת "הרשות"

איסור התקנת שלטים (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

2.    לא יתקין אדם שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית אלא אם נתמלאו שני אלה:

(1)   ניתן לכך היתר לפי חוק זה (להלן – היתר);

(2)   צויין על גבי השלט שמו של מי שהזמין את הכנת השלט או את התקנתו.

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 80 (ה"ח 1366)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. לא יתקין אדם שלט בתוך מאה מטרים מצידה של דרך, שלא בהיתר לפי חוק זה (להלן – היתר), למעט דרך עירונית.

איסור לענין רכב נושא שלט (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

2א.     (א)  לא יחנה אדם רכב, שיש עליו שלט בולט, הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית, באופן, בנסיבות ובמשך זמן שמהם ניתן להסיק כי הוא הועמד כך לצורכי פרסומת (להלן – רכב נושא שלט).

           (ב)  הוחנה רכב כאמור בסעיף קטן (א) רואים את בעליו, לענין סעיף זה, כאילו הוא החנהו כאמור, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן ואת זהותו של האדם שהרכב היה ברשותו באותה עת, או שהרכב הוחנה כך ללא הסכמתו.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 בעמ' 140 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 2א

הסמכות לתת היתרים (תיקון מס' 4)  תשנ"ט-1999

3.    (א)  הסמכות ליתן היתר לענין סעיף 5(1) עד (4) היא, בתחום רשות מקומית – אותה רשות באישור הועדה המחוזית, ומחוץ לתחום רשות מקומית – הועדה המחוזית.

(תיקון מס' 4) תשנ"ט-1999

           (ב)  הסמכות ליתן היתר לענין סעיף 5(5) היא של ועדת היתרים, שחבריה הם:

(1)   נציג שר התשתיות הלאומיות, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג השר לאיכות הסביבה;

(3)   נציג שר התחבורה;

(4)   נציג שר הפנים;

(5)   נציג השר לבטחון הפנים;

(6)   שני נציגים של גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, שימונו על ידי השר לאיכות הסביבה;

(הוראת שעה) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 6) תשע"ח-2018

(7)   נציג הרשות כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התשס"ו-2006.

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

           (ג)   (1)   הסמכות ליתן היתר לעניין סעיף 6ב היא של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה עובר קטע הדרך שלגביו מתבקש ההיתר, באישור הוועדה המקומית;

(2)   הודעה על היתר שנתנה הרשות המקומית לפי פסקה (1) תפורסם בדרך שקבע שר הפנים;

(3)   הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה מקומית לפי סעיף קטן זה רשאי לערור לפני הוועדה המחוזית בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה או מיום פרסומה, לפי העניין;

(4)   (א)   הוגש ערר בהתאם לסעיף קטן זה, לא יינתן היתר כאמור עד להחלטת הוועדה המחוזית בערר;

(ב)   הוועדה המחוזית תחליט בערר בתוך שלושים ימים מיום הגשתו; לא ניתנה החלטה במועד כאמור, תעמוד החלטת הוועדה המקומית בעינה עד להחלטת הוועדה המחוזית בערר.

מיום 7.1.1999

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 בעמ' 44 (ה"ח 2703)

3. (א) הסמכות ליתן היתר לענין סעיף 5(1) עד (4) היא, בתחום רשות מקומית – אותה רשות באישור הועדה המחוזית, ומחוץ לתחום רשות מקומית – הועדה המחוזית.

(ב) הסמכות ליתן היתר לענין סעיף 5(5) היא של ועדת היתרים, שחבריה הם:

(1) נציג שר התשתיות הלאומיות, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג השר לאיכות הסביבה;

(3) נציג שר התחבורה;

(4) נציג שר הפנים;

(5) נציג השר לבטחון הפנים;

(6) שני נציגים של גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, שימונו על ידי השר לאיכות הסביבה.

מיום 1.1.2007

הוראת שעה

ס"ח תשס"ו מס' 2062 מיום 24.7.2006 עמ' 382 (ה"ח 213)

הארכה

ק"ת תשע"ג מס' 7244 מיום 5.5.2013 עמ' 1128

ביטול הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 748 (ה"ח 1215)

הוספת פסקה 3(ב)(7)

מיום 23.9.2009

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2180 מיום 7.8.2008 עמ' 854 (ה"ח 206)

הוספת סעיף קטן 3(ג)

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 748 (ה"ח 1215)

(7) נציג הרשות כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006.

ועדת משנה

4.    הועדה המחוזית תשתמש להפעלת סמכויותיה לפי חוק זה בועדת משנה שחבריה יהיו:

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(1)   נציג שר הבינוי והשיכון, יושב ראש;

(2)   נציג שר התחבורה;

(תיקון מס' 2)  תשמ"ו-1986

(3)   נציג שר הפנים;

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(4)   נציג שר החקלאות;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ט-1999

(5)   נציג השר לבטחון הפנים;

(הוראת שעה) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 6) תשע"ח-2018

(6)   נציג הרשות כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התשס"ו-2006.

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 80 (ה"ח 1366)

4. הועדה המחוזית תשתמש להפעלת סמכויותיה לפי חוק זה בועדת משנה שחבריה יהיו:

(1) נציג שר העבודה נציג שר הבינוי והשיכון, יושב ראש;

(2) נציג שר התחבורה;

(3) נציג שר הפנים;

(3) שני נציגים של שר הפנים שאחד מהם יהיה קצין משטרה;

(4) נציג שר המשטרה;

(5) (4) נציג שר החקלאות.

מיום 16.4.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ו מס' 1177 מיום 16.4.1986 בעמ' 152 (ה"ח 1761)

4. הועדה המחוזית תשתמש להפעלת סמכויותיה לפי חוק זה בועדת משנה שחבריה יהיו:

(1) נציג שר הבינוי והשיכון, יושב ראש;

(2) נציג שר התחבורה;

(3) שני נציגים של שר הפנים שאחד מהם יהיה קצין משטרה;

(3) נציג שר הפנים;

(4) נציג שר החקלאות;

(5) נציג שר המשטרה שיהיה קצין משטרה.

מיום 7.1.1999

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 בעמ' 45 (ה"ח 2703)

החלפת פסקה 4(5)

הנוסח הקודם:

(5) נציג שר המשטרה שיהיה קצין משטרה.

מיום 1.1.2007

הוראת שעה

ס"ח תשס"ו מס' 2062 מיום 24.7.2006 עמ' 382 (ה"ח 213)

הארכה

ק"ת תשע"ג מס' 7244 מיום 5.5.2013 עמ' 1128

ביטול הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 748 (ה"ח 1215)

הוספת פסקה 4(6)

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 748 (ה"ח 1215)

(6) נציג הרשות כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006.

תנאי להיתר (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

5.    לא יינתן היתר אלא אם אין בשלט זולת –

(1)   אזהרה או הודעה הנועדת למניעת תאונות דרכים, שריפות, לכלוך או השלכת פסולת;

(2)   הוראה על מציאותו של מפעל, בית מלאכה או כל בית עסק אחר (להלן – עסק), והשלט מותקן בחצרי העסק;

(3)   הוראה על מציאותו של מקום קדוש או מקודש, אתר לאומי או הסטורי, אתר זכרון והנצחה, גן לאומי או שמורת טבע;

(תיקון מס' 2)  תשמ"ו-1986

(4)   הודעה של רשות מקומית הקשורה בכניסה לתחום הרשות;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ט-1999

(5)   שמו וסמלו של נותן החסות לניקיון ולטיפוח של קטע מסוים של דרך בין-עירונית ושל צדיו, וכן סיסמה אחידה שתקבע ועדת ההיתרים כאמור בסעיף 3(ב).

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 80 (ה"ח 1366)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

תנאי להיתר

5. לא יינתן היתר אלא אם –

(1) השלט נועד למניעת תאונות דרכים או למניעת שריפות;

(2) השלט מורה על מציאותו של מפעל פלוני והוא מותקן בחצרי המפעל או בסמוך לו;

(3) השלט מורה על מציאותו של אתר היסטורי, מקום קדוש או מקום מקודש;

(4) המקום המיועד להתקנת השלט הוא בית אירוח, תחנת דלק או תחנת אוטובוסים, ואין בו כדי להסיח את דעתו של הנוהג ברכב.

מיום 16.4.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ו מס' 1177 מיום 16.4.1986 בעמ' 152 (ה"ח 1761)

הוספת פסקה 5(4)

מיום 7.1.1999

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 בעמ' 45 (ה"ח 2703)

הוספת פסקה 5(5)

סייג להיתר

6.    לא תתיר ולא תאשר ועדת משנה התקנת שלט המורה –

(1)   על אתר היסטורי – אלא לאחר התייעצות עם שר החינוך והתרבות או מי שהשר הסמיכו לכך;

(2)   מקום קדוש או מקודש – אלא לאחר התייעצות עם שר הדתות[1] או מי שהשר הסמיכו לכך;

(תיקון מס' 2)  תשמ"ו-1986

(3)   (בוטלה);

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(4)   בענינים הנוגעים לאתר זכרון והנצחה – אלא לאחר התייעצות עם שר הבטחון או שר החינוך והתרבות, לפי הענין, או עם מי שאחד השרים האמורים הסמיכו לכך.

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 80 (ה"ח 1366)

הוספת פסקה 6(4)

מיום 16.4.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ו מס' 1177 מיום 16.4.1986 בעמ' 152 (ה"ח 1761)

ביטול פסקה 6(3)

הנוסח הקודם:

(3) בענינים הנוגעים לבטיחות ותנועה בדרכים – אלא לאחר התייעצות עם שר התחבורה או מי שהשר הסמיכו לכך.

היתר לענין ניקיון וטיפוח (תיקון מס' 4)  תשנ"ט-1999

6א.     (א)  לענין סעיף 5(5), שר התשתיות הלאומיות יחד עם השר לאיכות הסביבה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו תנאים למתן היתר, שיש לקיימם לפני מתן ההיתר או בתקופת תוקפו; בתקנות לפי סעיף זה רשאים השרים לקבוע, בין היתר –

(1)   אורכים מזעריים של קטעי דרך בין-עירונית, שלגביהם תינתן החסות לניקיון ולטיפוח; קביעה לפי פסקה זו יכול שתהיה כללית או לגבי דרכים מסוימות;

(2)   קביעת דרכים להתקשרות עם נותני חסות;

(3)   החובות שיחולו על נותן החסות לענין הניקיון והטיפוח של קטע הדרך ושל צדיו, לרבות דרכי הטיפוח.

           (ב)  הרשות רשאית לאשר לנותן חסות לבצע פעולות, לרבות הצבת מיתקנים, הקשורות לטיפוח קטע הדרך הבין-עירונית וצדיו, אף אם אינן כלולות בחובות שנקבעו לפי סעיף קטן (א)(3).

           (ג)   הוראות סעיף זה יחולו נוסף על הוראות סעיף 15.

           (ד)  לענין סעיף 5(5) וסעיף זה –

           "ניקיון וטיפוח" – למעט תחזוקת הדרך;

           "קטע דרך בין-עירונית וצדיו" – לרבות המיתקנים שעליהם.

מיום 7.1.1999

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 בעמ' 45 (ה"ח 2703)

הוספת סעיף 6א

היתר לעניין נתיבי איילון (תיקון מס' 5)  תשס"ח-2008

6ב.     על אף האמור בסעיף 5, הוראות אותו סעיף לא יחולו לעניין מתן היתר בכביש מספר 20 – נתיבי איילון בתחום מחוז תל אביב (להלן – נתיבי איילון), ובלבד שלא יינתן היתר בנתיבי איילון אלא אם כן מתקיימים שני אלה:

(1)  השלט יותקן בסמוך לדרך או בצמוד לה על מבנה שנבנה כדין;

(2)  השטח הסמוך למקום התקנת השלט משני צדי הדרך אינו מיועד למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים כמשמעותם בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

מיום 23.9.2009

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2180 מיום 7.8.2008 עמ' 854 (ה"ח 206)

הוספת סעיף 6ב

ביטול היתר

7.    היתר יכול שיהיה מותנה, ומי שנתן אותו רשאי לבטלו בדרך שבה ניתן, אם פסקו או נשתנו התנאים שהצדיקו נתינתו, או שנוצרו תנאים הנוגדים התקנתו.

סילוק שלט שהותקן ללא היתר (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

8.    (א)  הותקן שלט ללא היתר, או שהופר תנאי שבהיתר, או הוחנה רכב נושא שלט בניגוד להוראות סעיף 2א, רשאית הרשות להרוס, להסיר או לסלק את השלט, ובלבד שמסרה התראה לבעל השלט והוא לא הסירו או לא סילקו בתוך תקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה במועד מסירתה; ואולם, רשאית הרשות להרוס, להסיר או לסלק את השלט ללא מתן התראה, אם לדעתה השלט מסכן באופן מיידי את בטיחות הנמצאים בסביבתו, או אם זהותו של בעל השלט אינה ידועה ולא ניתן לבררה מתוכן השלט.

           (ב)  הוסר שלט, נהרס או סולק כאמור בסעיף קטן (א), יחזיר בעל השלט לאוצר המדינה את כפל ההוצאות שהוצאו להריסתו, להסרתו או לסילוקו (להלן – הוצאות הסילוק); תעודה בכתב מאת הרשות המעידה על סכום הוצאות הסילוק, תשמש ראיה לכאורה לתוכנה; אין בתשלום ההוצאות לפי סעיף קטן זה, כדי לפטור את המשלם מאחריות פלילית על פי סעיף 9ב; על גביית הוצאות אלה תחול פקודת המסים (גביה).

           (ג)   שלט שהוסר או שסולק יישמר בידי הרשות, ולרשות תהיה זכות עיכבון בשלט כערובה לתשלום הוצאות הסילוק והשמירה; לא דרש בעל השלט את החזרתו, תוך שבועיים ימים מתום המועד שנקבע בהתראה לפי סעיף קטן (א), רשאית הרשות למכור את השלט או לנהוג בו כראות עיניה.

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 81 (ה"ח 1366)

8. (א) הותקן שלט ללא היתר, או שהופר תנאי שבהיתר, רשאי מי ששר העבודה הסמיכו ששר הבינוי והשיכון הסמיכו לכך בהודעה ברשומות (להלן – הרשות), להרוס את השלט או להסירו, ובלבד שנתן התראה לבעל השלט והוא לא הסירו לכל בעלי השלט והם לא הסירו תוך המועד שנקבע בהתראה; אולם, רשאית הרשות להרוס או להסיר את השלט ללא מתן התראה, אם לדעת הרשות הוא מסכן באופן מיידי את בטיחות הנמצאים בסביבתו, או אם זהותם של בעלי השלט איננה ידועה ולא ניתן לבררה מתוכן השלט.

(ב) הוסר שלט או נהרס כאמור בסעיף קטן (א), יחזיר בעל השלט יחזירו בעלי השלט לאוצר המדינה את ההוצאות שהוצאו להריסתו או הסרתו (להלן – הוצאות הסילוק); תעודה בכתב מאת הרשות המעידה על סכום הוצאות הסילוק, תשמש ראיה לכאורה לתכנה. חיוב בעלי השלט לפי סעיף קטן זה יהיה יחד ולחוד.

(ג) פקודת המסים (גביה) – למעט סעיף 12 שבה – תחול על גביית הוצאות הסילוק; שר העבודה רשאי למנות אדם שיהיו לו הסמכויות של ממונה על המחוז ושל קצין המחוז לענין הפקודה האמורה, והוא ימלא לענין סעיף זה את התפקידים המוטלים על ממונה על המחוז וקצין מחוז לפי הפקודה האמורה.

(ד) שלט שיוסר יישמר בידי הרשות ולרשות תהיה זכות עכבון בשלט כערובה לתשלום הוצאות הסילוק והשמירה; לא דרש בעל השלט את החזרתו תוך ששים יום מתום המועד שנקבע בהתראה לפי סעיף קטן (א) רשאית הרשות למכור את השלט או לנהוג בו כראות עיניה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 בעמ' 141 (ה"ח 2537)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. (א) הותקן שלט ללא היתר, או שהופר תנאי שבהיתר, רשאי מי ששר הבינוי והשיכון הסמיכו לכך בהודעה ברשומות (להלן – הרשות), להרוס את השלט או להסירו, ובלבד שנתן התראה לכל בעלי השלט והם לא הסירו תוך המועד שנקבע בהתראה; אולם, רשאית הרשות להרוס או להסיר את השלט ללא מתן התראה, אם לדעת הרשות הוא מסכן באופן מיידי את בטיחות הנמצאים בסביבתו, או אם זהותם של בעלי השלט איננה ידועה ולא ניתן לבררה מתוכן השלט.

(ב) הוסר שלט או נהרס כאמור בסעיף קטן (א), יחזירו בעלי השלט לאוצר המדינה את ההוצאות שהוצאו להריסתו או הסרתו (להלן – הוצאות הסילוק); תעודה בכתב מאת הרשות המעידה על סכום הוצאות הסילוק, תשמש ראיה לכאורה לתכנה. חיוב בעלי השלט לפי סעיף קטן זה יהיה יחד ולחוד.

(ג) פקודת המסים (גביה) – למעט סעיף 12 שבה – תחול על גביית הוצאות הסילוק; שר העבודה רשאי למנות אדם שיהיו לו הסמכויות של ממונה על המחוז ושל קצין המחוז לענין הפקודה האמורה, והוא ימלא לענין סעיף זה את התפקידים המוטלים על ממונה על המחוז וקצין מחוז לפי הפקודה האמורה.

(ד) שלט שיוסר יישמר בידי הרשות ולרשות תהיה זכות עכבון בשלט כערובה לתשלום הוצאות הסילוק והשמירה; לא דרש בעל השלט את החזרתו תוך ששים יום מתום המועד שנקבע בהתראה לפי סעיף קטן (א) רשאית הרשות למכור את השלט או לנהוג בו כראות עיניה.

סמכויות עזר לרשות

9.    הרשות, או מי שהוסמך לכך על ידיה, רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל חצרים ולהשתמש במידה סבירה של כוח לשם ביצוע סמכויותיה של הרשות לפי חוק זה.

שלט שהפך להיות אסור (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

9א.     (א)  שלט שהותקן כשלא חל איסור על התקנתו ולאחר מכן נקבעה דרך קיימת כדרך בין-עירונית או נפתחה לתנועה דרך בין-עירונית חדשה, והשלט נראה לעיני מי שנוהג בה, יראו כאילו הותקן ביום השלושים לאחר קביעת הדרך או פתיחתה כאמור.

           (ב)  היתה זהותו של בעל השלט כאמור בסעיף קטן (א) ידועה או שאפשר לבררה מתוכן השלט, לא יינקטו צעדים לפי חוק זה אלא אם הודיעה לו הרשות כי הוא רשאי לבקש היתר בתוך המועד הקבוע בהודעה ושאינו פחות משלושים יום מיום מסירתה, ואם ביקש תוך המועד – לא יינקטו צעדים כאמור, אלא אם הבקשה נדחתה ואלא לגבי הזמן לאחר שלושים יום מיום שהודע לו על הדחיה.

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 81 (ה"ח 1366)

הוספת סעיף 9א

סמכויות בית משפט (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

9א1.   (א)  בית משפט שהרשיע אדם לפי סעיף 9ב רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות עליו להסיר את השלט או לחייבו בתשלום הוצאות שהוצאו להסרת השלט, אם הגיש התובע או מי שהוציאן בקשה לבית המשפט.

           (ב)  הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט, בהחלטה כאמור, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או על חלקם, יחד או לחוד, או לחלק את התשלום ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות הענין.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 בעמ' 141 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 9א1

עונשין (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

9ב.     (א)  העושה אחד מאלה, דינו – מחצית הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1)   מתקין שלט בניגוד להוראות חוק זה;

(2)   אינו מקיים תנאי מתנאי ההיתר;

(3)   מחנה רכב נושא שלט בניגוד להוראות סעיף 2א;

(4)   אינו מסלק שלט כפי שנדרש בהתראה לפי סעיף 8.

           (ב)  היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית משפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה בהתאם להוראות סעיף 8(א).

           (ג)   הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו – כפל הקנס שבית משפט היה רשאי להטיל עליו, לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע.

           (ד)  עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

           (ה)  קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון כמשמעותה בחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984.

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 81 (ה"ח 1366)

הוספת סעיף 9ב

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 בעמ' 141 (ה"ח 2537)

החלפת סעיף 9ב

הנוסח הקודם:

9ב. (א) המתקין שלט בניגוד להוראות חוק זה או אינו מקיים תנאי מתנאי ההיתר, דינו – קנס 75,000 לירות וכן קנס נוסף 1,500 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר תום המועד שנקבע בהתראה לפי סעיף 8 (א) או לאחר הרשעתו, ורשאי בית המשפט לצוות עליו להסיר את השלט.

(ב) המפריע לאדם שהוענקה לו סמכות לפי חוק זה להשתמש בסמכותו, דינו – קנס 35,000 לירות.

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

9ג[2].    (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 9ב על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

           (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 9ב על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 בעמ' 142 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 9ג

שיעורי קנסות (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

9ד[3].    על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר לאיכות הסביבה, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 בעמ' 142 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 9ד

האחראים לעבירה (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

9ג[4].    נעברה עבירה לפי חוק זה ניתן להאשים בה את כל אחד מבעלי השלט, ואם היה תאגיד – ניתן להאשים בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בתאגיד מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד האחראי להתקנת השלט או שהיה בעל שליטה בתאגיד, ולענין זה, שליטה – כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963; אולם תהא זו הגנה טובה לנאשם אם הוכיח שניים אלה:

(1)   העבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2)   הוא נקט בכל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה ואת המשכתה.

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 81 (ה"ח 1366)

הוספת סעיף 9ג

קובלנה (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

9ד[5].    גוף ציבורי שאישר שר הפנים בהודעה ברשומות רשאי להאשים בעבירה לפי חוק זה על ידי הגשת קובלנה לבית המשפט; על קובלנה כאמור יחולו הוראות סעיפים 63 עד 66 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 82 (ה"ח 1366)

הוספת סעיף 9ד

שלטים מיוחדים

10.   חוק זה לא יחול על שלט שנועד להזהיר מפני סכנה המצויה בחצרים שבהם מותקן השלט, או שחובה להתקינו על פי חיקוק, ובלבד שאין בו, לפי דעת הרשות, כדי להסיח דעתו של הנוהג ברכב.

דין המדינה

11.   חוק זה יחול על שלטי המדינה, למעט שלטים שהתקינו צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל, ולמעט תמרורים.

אי תחולת פקודת המודעות

12.   פקודת המודעות לא תחול על שלטים שהתקנתם טעונה היתר על פי חוק זה.

שמירת תוקף

13.   אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 70 לפקודת התעבורה או מהוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, והוא בא להוסיף על חיובים שהוטלו וסמכויות שהוענקו בחיקוקים אחרים ולא לגרוע מהם.

הוראת מעבר

14.   חוק זה לא יחול על שלטים שהיו מותקנים ערב תחילתו, אלא כתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 4)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 5)  תשס"ח-2008

15.   (א)  שר התשתיות הלאומיות והשר לאיכות הסביבה ממונים על ביצוע חוק זה בכל הנוגע לדרך שאינה נתיבי איילון, והם רשאים להתקין יחדיו תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות תקנים לגבי גדלם, עיצובם וצורתם של שלטים ואופן התקנתם, תקנות לענין מרחקים מזעריים בין שלטים ותקנות בדבר כל הסדרה אחרת של התקנת שלטים.

(תיקון מס' 4) תשנ"ט-1999

           (ב)  תקנות לענין מרחקים מזעריים בין שלטים, מיקומם וגודלם, יותקנו בהתייעצות עם שר התחבורה.

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

           (ג)   שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הפנים, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקינו תקנות בכל הנוגע לשלטים בנתיבי איילון, לרבות לגבי גודלם, עיצובם וצורתם של שלטים ואופן התקנתם, וכן לעניין מרחקים מזעריים ומרביים בין השלט לבין הדרך, השימוש בתאורה וכל עניין אחר בנוגע להתקנת השלטים.

מיום 29.3.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 בעמ' 82 (ה"ח 1366)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15. שר העבודה ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין יחדיו תקנות לביצועו.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 בעמ' 142 (ה"ח 2537)

15. שר הבינוי והשיכון ושר הפנים והשר לאיכות הסביבה ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין יחדיו תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות תקנים לגבי גדלם, עיצובם וצורתם של שלטים ואופן התקנתם, ותקנות בדבר כל הסדרה אחרת של התקנת שלטים.

מיום 7.1.1999

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 בעמ' 45 (ה"ח 2703)

15. (א) שר הבינוי והשיכון שר התשתיות הלאומיות והשר לאיכות הסביבה ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין יחדיו תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות תקנים לגבי גדלם, עיצובם וצורתם של שלטים ואופן התקנתם, תקנות לענין מרחקים מזעריים בין שלטים ותקנות בדבר כל הסדרה אחרת של התקנת שלטים.

(ב) תקנות לענין מרחקים מזעריים בין שלטים, מיקומם וגודלם, יותקנו בהתייעצות עם שר התחבורה.

מיום 23.9.2009

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2180 מיום 7.8.2008 עמ' 854 (ה"ח 206)

15. (א) שר התשתיות הלאומיות והשר לאיכות הסביבה ממונים על ביצוע חוק זה בכל הנוגע לדרך שאינה נתיבי איילון, והם רשאים להתקין יחדיו תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות תקנים לגבי גדלם, עיצובם וצורתם של שלטים ואופן התקנתם, תקנות לענין מרחקים מזעריים בין שלטים ותקנות בדבר כל הסדרה אחרת של התקנת שלטים.

(ב) תקנות לענין מרחקים מזעריים בין שלטים, מיקומם וגודלם, יותקנו בהתייעצות עם שר התחבורה.

(ג) שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הפנים, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקינו תקנות בכל הנוגע לשלטים בנתיבי איילון, לרבות לגבי גודלם, עיצובם וצורתם של שלטים ואופן התקנתם, וכן לעניין מרחקים מזעריים ומרביים בין השלט לבין הדרך, השימוש בתאורה וכל עניין אחר בנוגע להתקנת השלטים.

       לוי אשכול                                               חיים משה שפירא

       ראש הממשלה                                                                     שר הפנים

                                         יגאל אלון

                                                      שר העבודה

   שניאור זלמן שזר

         נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשכ"ו מס' 470 מיום 9.2.1966 עמ' 6 (ה"ח תשכ"ה מס' 670 עמ' 372).

תוקן ס"ח תשל"ט מס' 931 מיום 29.3.1979 עמ' 80 (ה"ח תשל"ח מס' 1366 עמ' 349) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 9 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשמ"ו מס' 1177 מיום 16.4.1986 עמ' 152 (ה"ח תשמ"ו מס' 1761 עמ' 52) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 140 (ה"ח תשנ"ו מס' 2537 עמ' 697) – תיקון מס' 3 בסעיף 4 לחוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), תשנ"ז-1997; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 עמ' 44 (ה"ח תשנ"ח מס' 2703 עמ' 312) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשס"ו מס' 2062 מיום 24.7.2006 עמ' 382 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 213 עמ' 142) – הוראת שעה בסעיף 42 לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.1.2007. תוקן ק"ת תשע"ג מס' 7244 מיום 5.5.2013 עמ' 1128. ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 748 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1215 עמ' 854) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2018 בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.7.2018.

ס"ח תשס"ח מס' 2180 מיום 7.8.2008 עמ' 854 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 206 עמ' 180) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 23.9.2009.

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 748 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1215 עמ' 854) – תיקון מס' 6 בסעיף 4 לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.7.2018.

[1] סמכויותיו הועברו לשר התיירות: י"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1643. סמכויות שר התיירות הועברו לשר לשירותי דת: י"פ תשע"ג מס' 6609 מיום 17.6.2013 עמ' 5336.

[2] הסעיף הוסף למרות קיומו של סעיף במספר זהה.

[3] הסעיף הוסף למרות קיומו של סעיף במספר זהה.

[4] הטעות במספור במקור.

[5] הטעות במספור במקור.