נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הדרכים (שילוט), תש"ם-1980

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – דרכים

תוכן ענינים

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': שלט עסקי

Go

2

סעיף 2

תנאים להצבת שלט עסקי

Go

2

סעיף 3

גודל השלט

Go

2

סעיף 4

מספר השלטים

Go

2

סעיף 5

מיקום השלט

Go

2

סעיף 6

צבעי השלט

Go

2

סעיף 7

תוכן השלט

Go

2

סעיף 8

מילות השלט

Go

2

סעיף 9

סייגים להתקנת שלט עסקי

Go

3

פרק ג': שלטי אזהרה, הודעה או הוראה

Go

3

סעיף 10

שלטי אזהרה, הודעה או הוראה

Go

3

סעיף 11

צורת השלט

Go

3

סעיף 12

סייגים

Go

3

סעיף 13

מיקום השלט

Go

3

סעיף 14

מיתקן השלט

Go

3

פרק ד': כללי

Go

3

סעיף 15

אחזקת שלט

Go

3

סעיף 16

מתן היתר

Go

3

סעיף 17

תקפו של ההיתר

Go

3

תוספת ראשונה

Go

3

טבלת גודל שלטים לפי מרחקים

Go

3

תוספת שניה

Go

4

צורת שלטי אזהרה, הודעה או הוראה

Go

4

תוספת שלישית

Go

4

תוספת רביעית

Go

5


תקנות הדרכים (שילוט), תש"ם-1980*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 15 לחוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "הועדה" - ועדת המשנה כאמור בסעיף 4 לחוק;

           "עסק" - לרבות מפעל או בית מלאכה;

           "שלט אזהרה או הודעה" - שלט המזהיר בפני תאונות דרכים, שריפות, לכלוך או השלכת פסולת;

           "שלט הוראה" - שלט המורה על מציאותו של מקום קדוש או מקודש, אתר לאומי או הסטורי, אתר זכרון והנצחה, גן לאומי או שמורת טבע;

           "שלט עסקי" - שלט המורה על מציאותו של עסק.

פרק ב': שלט עסקי

תנאים להצבת שלט עסקי

2.    לא יוצב שלט עסקי ולא יינתן היתר להצבת שלט עסקי אלא בתנאים המפורטים בתקנות אלה.

גודל השלט

3.    (א)  מידות השלט יהיו בהתאם למידות שבטבלה אשר בתוספת הראשונה לתקנות אלה, בהתאם למרחקי הצבתו של השלט מציר הדרך.

           (ב)  הוצב שלט במרחק העולה על המרחק המרבי הקבוע בתוספת הראשונה, לא יעלו מידותיו על המידה המרבית הנקובה בתוספת הראשונה.

           (ג)   הועדה רשאית לאשר הצבת שלט עסקי במידות אחרות מאלה שנקבעו בתוספת הראשונה, אם היה השלט –

(1)   סמל מסחרי של תחנת תידלוק;

(2)   מוצב בדרך בין עירונית המצויה בין מבנים בשטח מאוכלס.

מספר השלטים

4.    לעסק יינתן היתר לשלט אחד בלבד.

מיקום השלט

5.    (א)  השלט יוצב ככל האפשר במקביל לציר הדרך.

           (ב)  השלט יוצב בחצרי העסק ומיקומו יהיה לפי סדר העדיפויות הבא:

(1)   על קיר מבנה העסק;

(2)   על גדר חצר העסק;

(3)   על גבי מיתקן עצמאי בחצר העסק;

(4)   על גג מבנה העסק.

צבעי השלט

6.    (א)  לא ישא שלט יותר מאשר שלושה צבעים; לענין זה, "צבע" - לרבות גוון.

           (ב)  לא ישא שלט צבעים מחזירי אור או העלולים לסנוור את עיני המשתמשים בדרך.

           (ג)   גב השלט יהיה בצבע אחיד, בגוון הקרוב ככל האפשר לצבע החומר ממנו עשוי השלט, אלא אם אושרה התקנת שלט דו-צדדי.

תוכן השלט

7.    לא ישא שלט אלא את השם או הסמל המסחרי של העסק או שניהם ותיאור עיסוקו של העסק.

מילות השלט

8.    (א)  לא ישא שלט מלים ביותר מאשר שלוש שפות, שאחת מהן תהיה עברית.

           (ב)  לא ישא שלט יותר מחמש מלים בשפה אחת או שמונה מלים בכל השפות יחד; מנין המלים של שם ישוב ייחשב כמילה אחת.

סייגים להתקנת שלט עסקי

9.    לא יותקן ולא יוצב שלט עסקי אם נתקיימו בו אחד מאלה:

           (א)  השלט מתנועע, מתעופף או מסתובב;

           (ב)  השלט משמיע רעשים או מפיץ ריחות;

           (ג)   השלט אינו הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציבו;

           (ד)  השלט חוסם את שדה הראייה לעיני המשתמשים בדרך;

(ה)  השלט מואר בתאורה העלולה לסנוור את עיני המשתמשים בדרך;

(ו)   השלט צבוע בצבעי אדום, ירוק וצהוב או באחד מהם ומקום התקנתו בקרבת רמזור או בקרבת צומת דרכים והוא עלול להטעות את המשתמשים בדרך;

(ז)   השלט נושא אורות נעים או מתחלפים או מהבהבים או נדלקים וכבים;

(ח)  השלט מהווה סכנה או הפרעה לבטיחות המשתמשים בדרך.

פרק ג': שלטי אזהרה, הודעה או הוראה

שלטי אזהרה, הודעה או הוראה

10.   לא יוצב שלט שענינו אזהרה, הודעה או הוראה ולא יינתן היתר להצבתו אלא בתנאים המפורטים בתקנות אלה.

צורת השלט

11.   שלט כאמור בתקנה 10 יהיה בהתאם לתוספת השניה לתקנות, ובלבד שלא יותקן שלט בתחום הדרך או בקרבתה אלא בהתאם לפקודת התעבורה.

סייגים

12.   מבלי לפגוע באמור בתקנה 11 ניתן יהיה לאשר שלט גם אם יש בצורתו או בתכנו משום סטיה קלה מהקבוע בדוגמה שבתוספת השניה.

מיקום השלט

13.   (א)  שלט שענינו אזהרה או הודעה יוצב במקומות הרגישים או המועדים לפגיעה או לגרימת מטרד שאליהם מכוון השלט.

           (ב)  שלט שענינו הוראה יוצב בסמוך ככל האפשר למקום המצאו של האתר שאליו הוא מכוון.

מיתקן השלט

14.   (א)  הוצב שלט על גבי מיתקן עצמאי, יהיה המיתקן הנושא את השלט תואם בגודלו יחסית את גודל השלט ואת מקום הצבתו.

           (ב)  צבע המיתקן יהיה בצבע אחיד בגוון החומר הטבעי שממנו עשוי המיתקן או בגוון קרוב ככל האפשר לצבעו של החומר שממנו הוא עשוי.

פרק ד': כללי

אחזקת שלט

15.   (א)  בעל השלט ידאג לשמרו במצב תקין.

           (ב)  שלט שניזוק או הושחת או התבלה - יתוקן, יוחלף או יוסר על ידי הבעל.

           (ג)   תקנות משנה (א) ו-(ב) הם תנאי מתנאי ההיתר לענין סעיף 8 לחוק.

מתן היתר

16.   (א)  בקשה למתן היתר לשלט עסקי בהתאם לחוק תוגש על גבי טופס שבתוספת השלישית.

           (ב)  בקשה למתן היתר לשלט אזהרה, הודעה או הוראה תוגש על גבי טופס שבתוספת הרביעית.

תקפו של ההיתר

17.   היתר שניתן בהתאם לתקנות אלה תקף כל עוד מתקיימים התנאים לנתינתו או להתקנת השלט והמיתקן, בהתאם לחוק.

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

טבלת גודל שלטים לפי מרחקים

מיקום השלט במטרים מציר הדרך

גודל השלט במ"ר

מיקום השלט במטרים מציר הדרך

גודל השלט במ"ר

עד 30

1.00 עד 2.00

מ-120-111

18.00

מ-40-31

2.00

מ-130-121

21.00

מ-50-41

3.00

מ-140-131

24.00

מ-60-51

4.50

מ-150-141

27.00

מ-70-61

6.00

מ-160-151

31.00

מ-80-71

8.00

מ-170-161

35.00

מ-90-81

10.00

מ-180-171

40.00

מ-100-91

12.00

מ-190-181

45.00

מ-110-101

15.00

מעל 191

50.00

תוספת שניה

(תקנה 11)

צורת שלטי אזהרה, הודעה או הוראה

                              סוג השלט ומטרתו                                                                 צורת השלט

(א)     שלט למניעת תאונות דרכים                    כדוגמת תמרור א-43

(ב)     שלט למניעת שריפות                            כדוגמת תמרור ג-38

(ג)      שלט למניעת לכלוך או השלכת פסולת     כדוגמת תמרור א-43 שבו ייאמר השלכת פסולת אסורה

(ד)     שלט המורה על מציאותו של מקום          כדוגמת תמרור ג-37 שעליו יירשם שם המקום

קדוש או מקודש                                   והמרחק אליו

(ה)     שלט המורה על מציאותו של אתר           כדוגמת תמרור ג-37 שעליו יירשם שם האתר

לאומי או היסטורי                                 והמרחק אליו

(ו)      שלט המורה על מציאותו של אתר           כדוגמת תמרור ג-37 שעליו יירשם שם האתר

זכרון או הנצחה                                   והמרחק אליו ותאופשר סטיה של שינוי צבע הכתוב מלבן לשחור

(ז)      שלט המורה על מציאותה של שמורת       בהתאם לדוגמה שבתוספת זו או לחלק ממנה

טבע

(ח)     שלט המורה על מציאותו של גן לאומי     כדוגמת תמרור ג-37 שעליו יירשם שם המקום והמרחק אליו

(ט)     שלט המורה על מציאותו של גן לאומי     כדוגמת אחד השלטים שבתוספת זו

של הקרן הקיימת לישראל

(הדוגמאות הושמטו)

תוספת שלישית

(תקנה 16(א))

תקנה 16(א) לתקנות הדרכים (שילוט), תש"ם-1980

רשות מקומית                                                                                    תיק מס'      

אני הח"מ מבקש היתר להצבת שלט בהתאם למפרט ולנספחים המצורפים בזה והמהווים חלק בלתי נפרד מבקשה זו ובהתאם לנתונים המפורטים להלן:

א.        מקום הצבת השלט:

דרך       ק"מ       קטע      

רחוב       מספר גוש וחלקה      

מרחק הצבה מציר הדרך הקרובה ביותר      

על       

ב.        תוכן השלט:

נוסח השלט       שפות      

מספר מלים (בשפה אחת או במספר שפות)      

צבעים      

ג.        גודל השלט ועיצובו:

גודל (במ"ר)       עיצוב כמפורט בתכנית צבועה הערוכה בקנה מידה       המצ"ב.

ד.        מבנה השלט:

החומר ממנו עשויים פני השלט       צבע גב השלט      

ה.        מיתקן השלט (קונסטרוקציה):      

מידות       חמרים       צבע      

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שהיתר זה כפוף להוראות חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966, כפי שתוקן בתשל"ט (להלן - החוק).

אני מתחייב בזאת להתקין את השלט בהתאם לתנאי היתר זה ולשמור עליו במצב תקין, ומצהיר כי ידוע לי שאם ייעשו שינויים בשלט או אם השלט לא יוחזק כנדרש בהתאם להוראות החוק והתקנות יחולו עליו הוראות סעיף 8(א) ו-(ב) לחוק העיקרי.

תאריך שם מלא ותפקיד                                                          _____________

                                                                                                                               חתימת המבקש

החלטת הרשות המקומית

בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק אנו מחליטים  [1] להצבת שלט בהתאם לפרטי הבקשה ובכפוף לתנאים האלה:

     

תאריך שם מלא ותפקיד                                                           ____________

                                                                                                    חתימה

אישור הועדה המחוזית

בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק הננו  לתת היתר1 להצבת שלט בהתאם לפרטי הבקשה ובכפוף לתנאים האלה:

     

תאריך שם מלא ותפקיד                                                          _____________

                                                                                                                                     חתימה

תוספת רביעית

(תקנה 16(ב))

בקשה להיתר

תקנה 16(ב) לתקנות הדרכים (שילוט), תש"ם-1980

רשות מקומית                                                                                    תיק מס'      

אני הח"מ מבקש היתר להצבת שלט אזהרה, הודעה או הוראה בהתאם להוראות חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966, כפי שתוקן בתשל"ט ובהתאם לנתונים המפורטים להלן:

א.        מקום הצבת השלט:

       ק"מ       קטע      

 (אם שלט הוראה או הודעה)      

ב.        תוכן השלט וצורתו:

נוסח השלט      

בהתאם לדוגמה       תוספת שניה לתקנות.

אם אחר, פרט      

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שהיתר זה כפוף להוראות החוק.

אני מתחייב בזאת להתקין את השלט בהתאם לתנאי היתר זה ולשמור עליו במצב תקין, ומצהיר כי ידוע לי שאם ייעשו שינויים בשלט או אם השלט לא יוחזק כנדרש בהתאם להוראות החוק והתקנות יחולו עליו הוראות סעיף 8(א) ו-(ב) לחוק העיקרי.

תאריך שם מלא ותפקיד                                                        _______________

                                                                                                                               חתימת המבקש

החלטת הרשות המקומית

בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק אנו מחליטים  היתר[2] להצבת שלט בהתאם לפרטי הבקשה והכפוף לתנאים האלה:

תאריך שם מלא ותפקיד                                                          _____________

                                                                                                    חתימה

אישור הועדה המחוזית

בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק הננו  לתת היתר2 להצבת שלט בהתאם לפרטי הבקשה ובכפוף לתנאים האלה:

     

תאריך שם מלא ותפקיד                                                          _____________

                                                                                                    חתימה

כ"ד בטבת תש"ם (13 בינואר 1980)           יוסף בורג                          דוד לוי

                                                                                 שר הפנים                            שר הבינוי והשיכון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4103 מיום 23.3.1980 עמ' 1204.

[1] אם לא ניתן היתר או אישור – יש לנמק.

[2] אם לא ניתן היתר או אישור – יש לנמק.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות