נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות האזנת סתר, תשמ"ו-1986

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הסמכה

סעיף 2

2

Go

הגשת בקשה של רשות חוקרת אחרת

סעיף 2א

2

Go

העברת מידע והאזנה להקלטה

סעיף 3

2

Go

תחולת חוק הארכיונים

סעיף 4

2

Go

כללי שמירה

סעיף 5

2

Go

רישום בפנקס

סעיף 6

3

Go

מחיקת חומר הקלטה

סעיף 7

3

Go

מידע מודיעיני

סעיף 8

3

Go

שימוש נוסף במידע ובחומר הקלטה

סעיף 9

3

Go

עונשין

סעיף 10

3

Go

תחילה

סעיף 11


תקנות האזנת סתר, תשמ"ו-1986*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק האזנת סתר, תשל"ט-1979 (להלן – החוק), ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוץ והבטחון ושל ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "האזנת סתר" – האזנת סתר הטעונה היתר לפי פרקים ב' או ג' לחוק או הסמכה לפי סעיף 8(1)(א) או (ב) לחוק;

           "רשות מוסמכת" – ראש רשות בטחון או קצין משטרה מוסמך, לפי הענין;

תק' תשס"א-2001

           "מזמין" – רשות מוסמכת, מי שרשות מוסמכת הסמיכה אותו להזמין האזנת סתר ורשות חוקרת אחרת;

מיום 16.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 944

החלפת הגדרת "מזמין"

הנוסח הקודם:

"מזמין" – רשות מוסמכת ומי שרשות מוסמכת הסמיכה אותו להזמין האזנת סתר;

תק' תשס"א-2001

           "רשות חוקרת אחרת" – אחת מאלה:

(א)   רשות ההגבלים העסקיים;

(ב)   רשות ניירות ערך;

(ג)    אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין;

(ד)   אגף המכס ומס ערך מוסף;

(ה)   משטרה צבאית חוקרת;

(ו)    המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;

מיום 16.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 944

הוספת הגדרת "רשות חוקרת אחרת"

           "מבצע האזנה" – מי שרשות מוסמכת הסמיכה אותו לבצע האזנת סתר;

           "תובע" – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, או בסעיף 181 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

תק' תשס"א-2001

           "חומר הקלטה" – סליל או אמצעי אחר המשמש להקלטה, לרבות אמצעי אופטי או אלקטרומגנטי, תמליל או תעתיק מהם, כולם או חלקם, למעט כתבה שהופקה לצורכי מודיעין;

מיום 16.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 944

החלפת הגדרת "חומר הקלטה"

הנוסח הקודם:

"חומר הקלטה" – סליל הקלטה, תעתיקיה ותמלילה, כולם או חלקם;

           "חומר חקירה" – חומר הקלטה שעשוי לשמש ראיה בהליך פלילי.

הסמכה

2.    הסמכה לענין החוק ותקנות אלה תהיה מראש ובכתב, אולם רשאית רשות מוסמכת ליתן הסמכה בדיעבד, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם לא היה סיפק בנסיבות הענין ליתן הסמכה מראש.

הגשת בקשה של רשות חוקרת אחרת תק' תשס"א-2001

2א.     ביקשה רשות חוקרת אחרת להגיש בקשה לצו האזנת סתר, רשאי קצין משטרה מוסמך להגיש את הבקשה כאמור בסעיף 6 לחוק.

מיום 16.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 944

הוספת תקנה 2א

העברת מידע והאזנה להקלטה

3.    (א)  מבצע ההאזנה יאפשר למזמין או למי שהמזמין הורה לצורך מילוי תפקידו, להאזין לשיחה בעת הקלטתה.

           (ב)  מבצע ההאזנה יעביר למזמין או למי שהמזמין הורה לצורך מילוי תפקידו, ובדרך שהורה, את המידע שהושג בהאזנה, ולפי דרישת המזמין – גם את חומר ההקלטה.

           (ג)   הממונה הישיר על מבצע ההאזנה רשאי להאזין לסליל ההקלטה, לקבל מידע שהושג בהאזנה וכן את חומר ההקלטה, זולת אם המזמין אסר זאת.

תק' תשס"א-2001

           (ד)  העביר מבצע האזנה או המזמין חומר הקלטה כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ירשום את פרטי ההעברה לפי תקנה 6(א)(4).

מיום 16.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 944

(ד) העביר מבצע האזנה או המזמין חומר הקלטה כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ירשום את פרטי ההעברה לפי תקנה 6(א)(4).

תחולת חוק הארכיונים

4.    בכפוף לתקנות אלה יחולו הוראות חוק הארכיונים, תשט"ו-1955, על שמירת חומר הקלטה ועל ביעורו.

כללי שמירה

5.    (א)  מי שמחזיק בחומר הקלטה (להלן – המחזיק) ישמור אותו בדרך שתבטיח סודיות כפי שנקבעה בידי ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, המפקח הכללי של המשטרה או רשות מוסמכת, לפי הענין.

           (ב)  חומר הקלטה יישמר בידי מבצע ההאזנה, זולת אם העבירו לפי תקנה 3.

           (ג)   היה בחומר ההקלטה חומר חקירה, יישמר חומר ההקלטה עד תום ההליכים המשפטיים הקשורים לחקירה שבמסגרתה נעשתה האזנת הסתר.

רישום בפנקס תק' תשס"א-2001

6.    (א)  מבצע האזנה יחזיק במשמורתו פנקס ידני או ממוחשב שבו ירשום פרטים אלה:

(1)   מטרת האזנת הסתר, מועד ביצועה ושם האדם שהאזינו לו, או כינויו של אותו אדם;

תק' תשס"א-2001

(2)   מקום או מקומות החזקתו של חומר ההקלטה לסוגיו;

תק' תשס"א-2001

(3)   השמות של מי שהאזינו לשיחה או עיינו בחומר ההקלטה;

(4)   כל העברה של חומר הקלטה למקום אחר, בציון המען, תאריך ההעברה, תאריך ההחזרה המשוערת ותאריך ההחזרה בפועל.

           (ב)  הועבר חומר הקלטה למחזיק אחר, ימסור המחזיק למבצע ההאזנה את הפרטים הדרושים לפי תקנת משנה (א), כדי לאפשר למבצע ההאזנה לרשמם בפנקס.

מיום 16.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 944

(א) מבצע האזנה יחזיק במשמורתו פנקס ידני או ממוחשב שבו ירשום פרטים אלה:

(1) מטרת האזנת הסתר, מועד ביצועה ושם האדם שהאזינו לו, או כינויו של אותו אדם;

(2) מקום החזקתו של סליל ההקלטה, ואם קיים תמליל מן ההקלטה – גם מקום החזקתו, ואם נשמרו תעתיקי ההקלטה בנפרד מן המקור – מקומות ההחזקה של התעתיקים וסיבת ההחזקה הנפרדת;

(2) מקום או מקומות החזקתו של חומר ההקלטה לסוגיו;

(3) השמות של מי שהאזינו לשיחה ולסליל ההקלטה או לתעתיקה ומי שקראו את תמלילה או עיינו בחומר ההקלטה;

מחיקת חומר הקלטה תק' תשס"א-2001 תק' תשע"ז-2017

7.    (א)  נתקבלה הוראה על מחיקת חומר הקלטה לפי סעיף 9ב(ג) לחוק, ימחק אותו כל מחזיק בו בתוך עשרה ימים מיום קבלת ההוראה.

           (ב)  נתקבלה הוראה כאמור בתקנת משנה (א) לגבי חומר הקלטה שעל חלק מדיסק אופטי, ימנע המחזיק, באמצעות תוכנה, את הגישה לחומר, כל עוד לא ניתן למחוק את כל החומר שעל הדיסק בדרך אחרת.

תק' תשע"ז-2017

           (ג)   לפני ביצוע מחיקה של חומר הקלטה לפי תקנת משנה (א), או מניעת גישה לפי תקנת משנה (ב), ירשום מבצע ההאזנה בפנקס מכוח תקנה 6, את הנימוקים למחיקה ואת שמו ותפקידו של מי שהורה על כך.

מיום 16.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 944

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

מחיקת הקלטה

7. (א) קבע המזמין או מי שהמזמין הסמיכו לכך כי חומר ההקלטה אינו דרוש מטעמי בטחון, למניעת עבירות או לגילוי עבריינים, יורה בכתב על מחיקת הסליל וביעור שאר חומר ההקלטה (להלן – מחיקה).

(ב) קבע המזמין או מי שהמזמין הסמיכו לכך כי חומר ההקלטה, כולו או חלקו, אינו חומר חקירה, רשאי הוא להורות בכתב על מחיקתו.

(ג) חומר ההקלטה שהוא חלק מחומר חקירה לא יימחק אלא לאחר תום ההליכים המשפטיים ואישור מראש ובכתב של תובע.

(ד) הורה המזמין, או מי שהמזמין הסמיכו לכך, על מחיקת חומר הקלטה לפי תקנה זו, ימחוק אותו כל המחזיק בו תוך שבעה ימים מיום קבלת ההוראה.

(ה) על אף האמור בתקנה זו, לא תימחק ההקלטה אלא אם כן ניתן למחוק את כלל ההקלטות שעל גבי הסליל.

(ו) לפני ביצוע מחיקה של חומק הקלטה, ירשום מבצע ההאזנה בפנקס האמור בתקנה 6 את הנימוקים למחיקה ואת שמו של מי שהורה על כך.

מיום 5.9.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7859 מיום 5.9.2017 עמ' 1726

7. (א) נתקבלה הוראה על מחיקת חומר הקלטה לפי סעיף 9ב(ג) לחוק, ימחק אותו כל מחזיק בו בתוך עשרה ימים מיום קבלת ההוראה.

(ב) נתקבלה הוראה כאמור בתקנת משנה (א) לגבי חומר הקלטה שעל חלק מדיסק אופטי, ימנע המחזיק, באמצעות תוכנה, את הגישה לחומר, כל עוד לא ניתן למחוק את כל החומר שעל הדיסק בדרך אחרת.

(ג) לפני ביצוע מחיקה של חומר הקלטה לפי תקנת משנה (א), או מניעת גישה לפי תקנת משנה (ב), למעט מחיקה של חומר הקלטה או מניעת גישה בידי רשות ביטחון, ירשום מבצע ההאזנה בפנקס מכוח תקנה 6, את הנימוקים למחיקה ואת שמו ותפקידו של מי שהורה על כך.

מידע מודיעיני

8.    (א)  המזמין, או מי שהמזמין הסמיכו לכך, רשאי להורות על הפקת מידע מודיעיני מחומר הקלטה ועל הפצתו, וכן על שמירתו גם לאחר מחיקת חומר ההקלטה, אם הדבר דרוש למטרות מודיעין לפי החוק, והוראת תקנה 5(א) תחול עליו.

תק' תשס"א-2001

           (ב)  (נמחקה).

מיום 16.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 945

מחיקת תקנת משנה 8(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) מידע מודיעיני אשר הופק כאמור בתקנת משנה (א) לא יובא כראיה במשפט פלילי.

שימוש נוסף במידע ובחומר הקלטה תק' תשס"א-2001

9.    (א)  נתגלה במידע שהושג בהאזנה או בחומר ההקלטה חומר העשוי לשמש למניעת פגיעה בבטחון המדינה, או לשמש למניעת עבירות או לגילוי עבריינים בעבירות מסוג פשע, רשאית רשות מוסמכת, על אף האמור בתקנה 3, להעביר את המידע וחומר ההקלטה לרשות מוסמכת אחרת או למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

תק' תשס"א-2001

           (ב)  העברת מידע כאמור בתקנת משנה (א), תיעשה רק ככל שהדבר דרוש לצורך מילוי תפקידו של מי שאליו מועבר המידע, ותלווה באישור שלו בכתב, על כך ועל דבר קבלת המידע.

מיום 16.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 945

9. (א) נתגלה במידע שהושג בהאזנה או בחומר ההקלטה חומר העשוי לשמש למניעת פגיעה בבטחון המדינה, למניעת עבירות או לגילוי עבריינים או לשמש למניעת עבירות או לגילוי עבריינים בעבירות מסוג פשע, רשאית רשות מוסמכת, על אף האמור בתקנה 3, להעביר את המידע וחומר ההקלטה לרשות מוסמכת אחרת לצורך מילוי תפקידה, באישור בכתב מאת הרשות המוסמכת שאליה מועבר החומר לרשות מוסמכת אחרת או למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

(ב) העברת מידע כאמור בתקנת משנה (א), תיעשה רק ככל שהדבר דרוש לצורך מילוי תפקידו של מי שאליו מועבר המידע, ותלווה באישור שלו בכתב, על כך ועל דבר קבלת המידע.

עונשין

10.   העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר שלושה חדשים.

תחילה

11.   תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

כ"ז בסיון תשמ"ו (4 ביולי 1986)                                         שמעון פרס

                                                                                                                    ראש ממשלה* פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4949 מיום 27.7.1986 עמ' 1118.

תוקנו ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 944 – תק' תשס"א-2001.

ק"ת תשע"ז מס' 7859 מיום 5.9.2017 עמ' 1726 – תק' תשע"ז-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות