נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983

 

 

בריאות – עישון ומוצרי טבק – הגבלת מוצרי טבק

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרה והגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור פרסומת בשבח העישון

Go

3

סעיף 3

איסור פרסומת למוצר עישון וסייגים לאיסור

Go

3

סעיף 4א

איסור הצגת מוצרי עישון למכירה וסייגים לאיסור

Go

4

סעיף 5

הגבלת פרסומת

Go

4

סעיף 6

הוראות לעניין פרסומת מותרת בעיתון מודפס

Go

4

סעיף 7

אזהרה בפרסומת מותרת

Go

5

סעיף 7א

הגבלות על שמות וצורות של מוצרים דומים למוצר עישון

Go

5

סעיף 7ב

איסור הצבת מכונת מכירה

Go

5

סעיף 7ג

תנאים לייצור ולשיווק של סיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי

Go

5

סעיף 8

איסור מתנות

Go

5

סעיף 8א

איסור מכירה או השכרה לקטין

Go

5

סעיף 9

אזהרה

Go

6

סעיף 9א

דיווח בדבר הוצאות בעד פרסומת למוצרי טבק

Go

6

סעיף 9ב

חפיסות ואריזות אחידות של מוצרי עישון

Go

7

סעיף 9ג

סימון מוצרי עישון

Go

7

סעיף 9ד

צירוף עלון למוצר עישון

Go

7

סעיף 9ה

דיווח בדבר רכיבים של מוצרי עישון

Go

8

סעיף 10

דין המדינה

Go

8

סעיף 11

עונשין

Go

8

סעיף 11א

קובלנה

Go

9

סעיף 11ב

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

10

סעיף 14

תפיסות

Go

10

סעיף 15

ביצוע ותקנות

Go

10

סעיף 15א

שמירת דינים

Go

10

סעיף 16

תחילה והוראות מעבר

Go

10

 

תוספת

Go

10

 

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019


חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983*

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 535 (ה"ח הכנסת 42)

חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, תשמ"ג-1983

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166 (ה"ח 797)

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983

מטרה והגדרות (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

1.       (א)  מטרתו של חוק זה להגן על בריאות הציבור, ובייחוד על בריאותם של קטינים, באמצעות קביעת איסורים, הגבלות וחובות לעניין פרסומת ושיווק של מוצרי עישון, ובהם איסור עשיית פרסומת למוצרי עישון והגבלת פעולות העשויות לעודד התחלת שימוש במוצרי עישון או להקל את השימוש בהם, וכן באמצעות מתן מידע לציבור, והכול בשל הנזקים הקשים והקטלניים שנגרמים לבריאות עקב שימוש במוצרי עישון.

          (ב)  בחוק זה –

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "חומר מילוי" – נוזל או חומר בצורה אחרת הנועד לשימוש בסיגריה אלקטרונית;

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

          "מוצרי טבק" – טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת;

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "מוצר עישון" – כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981:

(1)   מוצר טבק;

(2)   חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;

(3)   מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;

(4)   סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;

(תיקון מס' 2) תשס"א-2001

          "מותג" – סימן מסחרי, סמל, כיתוב מיוחד, עיצוב גרפי, סיסמה או סימנים ייחודיים אחרים;

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "מחסנית" – אבזר המורכב על גבי סיגריה אלקטרונית, המכיל חומר מילוי;

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "סיגריה אלקטרונית" – מוצר, ובכלל זה מוצר הדומה לסיגריה, לסיגר, למקטרת או לנרגילה, שאפשר להשתמש בו לצריכה של אדים המכילים ניקוטין, המופעל באמצעי אלקטרוני ומיועד לעישון ויכול לשמש לצריכה חד-פעמית או לשימוש חוזר;

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "עישון" – לרבות באמצעות יצירת ארסס (Aerosol) או אדים (Vapor) לשאיפה;

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "עשיית פרסומת" – לרבות יצירת פרסומת, הפקתה, הפצתה, הזמנתה או מימונה;

(תיקון מס' 2) תשס"א-2001 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "פרסומת" – פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, ובכלל זה באמצעות האינטרנט או באמצעי טכנולוגי אחר, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה או בכל אמצעי אחר, המיועדת או הזמינה לציבור, כולו או חלקו, בכל צורה שהיא, באופן גלוי או סמוי;

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "פרסומת למוצר עישון" – פרסומת שיש בה כדי לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג של מוצר עישון, לרבות פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת, מתן חסות או קידום מכירות; לעניין זה –

"פרסומת אגב" – פרסומת המופיעה, לכאורה, כבדרך אגב;

"פרסומת בלתי מודעת" – פרסומת המוצגת באופן שבו מועבר מסר פרסומי לצופים, בלי שהם מודעים לכך באופן מלא, בתמונות חטופות או בצורה אחרת;

"פרסומת סמויה" – פרסומת המוצגת באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות כי יש בה פרסום למוצר;

"פרסומת עקיפה" – פרסומת למוצר שאינו מוצר עישון, שמטרתה בין השאר לקדם שיווק של מוצר עישון מסוים;

"פרסומת מותרת" – פרסומת למוצר עישון שמותר לעשותה לפי הוראות סעיף 3(ב);

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "פרסומת עקיפה" – (נמחקה);

          "שיווק" – מכירה, הספקה או יבוא של מוצרי עישון, למעט –

(1)   יצוא;

(2)   יבוא על ידי זכאים לפטור מתשלום מכס לפי כל חיקוק בר תוקף בעניני מכס;

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

(3)   הספקה ממחסן לצידת אוניות וכלי טיס, בהתאם להוראות לפי פקודת המכס;

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "פרסומת לשם מסחרי" – (נמחקה);

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          "תיקון מס' 7" – חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ט-2019.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח 2769)

1. בחוק זה –

"מוצרי טבק" – טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת;

"מותג" – סימן מסחרי, סמל, כיתוב מיוחד, עיצוב גרפי, סיסמה או סימנים ייחודיים אחרים;

"פרסומת" – פרסומת בעל פה, בכתב או בדפוס שנעשתה על ידי בעל ענין בשיווק מוצרי טבק או מטעמו והמכוונת לציבור או לחלקו;

"פרסומת" – פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור, לרבות פרסומת עקיפה;

"פרסומת עקיפה" – פרסומת שלא למוצר טבק, שמטרתה, בין היתר, לקדם שיווק של מוצר טבק מסוים;

"שיווק" – מכירה, הספקה או יבוא של מוצרי טבק, למעט –

(1) יצוא;

(2) יבוא על ידי זכאים לפטור מתשלום מכס לפי כל חיקוק בר תוקף בעניני מכס;

(3) מכירה בחנויות פטורות מכס;

"פרסומת לשם מסחרי" – פרסומת לשם מסחרי של מוצרי טבק בלבד או לסוג או לסוגים מסויימים של סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת, לרבות פרסומת עקיפה.

 

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 535 (ה"ח הכנסת 42)

1. בחוק זה –

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"מוצרי טבק" – טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה, לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת;

 

מיום 10.5.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 197 (ה"ח הכנסת 160)

1. בחוק זה –

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"מוצרי טבק" – טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה, לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת;

"מוצר המשמש לעישון טבק" – מוצר המשמש לעישון טבק, בכל צורה שהיא, לרבות נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;

 

מיום 8.3.2019

הגדרת "שיווק" מיום 8.7.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166 (ה"ח 797)

הגדרות מטרה והגדרות

1. (א) מטרתו של חוק זה להגן על בריאות הציבור, ובייחוד על בריאותם של קטינים, באמצעות קביעת איסורים, הגבלות וחובות לעניין פרסומת ושיווק של מוצרי עישון, ובהם איסור עשיית פרסומת למוצרי עישון והגבלת פעולות העשויות לעודד התחלת שימוש במוצרי עישון או להקל את השימוש בהם, וכן באמצעות מתן מידע לציבור, והכול בשל הנזקים הקשים והקטלניים שנגרמים לבריאות עקב שימוש במוצרי עישון.

(ב) בחוק זה –

"חומר מילוי" – נוזל או חומר בצורה אחרת הנועד לשימוש בסיגריה אלקטרונית;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"מוצרי טבק" – טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה, לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת;

"מוצר המשמש לעישון טבק" – מוצר המשמש לעישון טבק, בכל צורה שהיא, לרבות נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;

"מוצר עישון" – כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981:

(1) מוצר טבק;

(2) חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;

(3) מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;

(4) סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;

"מותג" – סימן מסחרי, סמל, כיתוב מיוחד, עיצוב גרפי, סיסמה או סימנים ייחודיים אחרים;

"מחסנית" – אבזר המורכב על גבי סיגריה אלקטרונית, המכיל חומר מילוי;

"סיגריה אלקטרונית" – מוצר, ובכלל זה מוצר הדומה לסיגריה, לסיגר, למקטרת או לנרגילה, שאפשר להשתמש בו לצריכה של אדים המכילים ניקוטין, המופעל באמצעי אלקטרוני ומיועד לעישון ויכול לשמש לצריכה חד-פעמית או לשימוש חוזר;

"עישון" – לרבות באמצעות יצירת ארסס (Aerosol) או אדים (Vapor) לשאיפה;

"עשיית פרסומת" – לרבות יצירת פרסומת, הפקתה, הפצתה, הזמנתה או מימונה;

"פרסומת" – פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, ובכלל זה באמצעות האינטרנט או באמצעי טכנולוגי אחר, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה או בכל אמצעי אחר, המיועדת או הזמינה לציבור, לרבות פרסומת עקיפה כולו או חלקו, בכל צורה שהיא, באופן גלוי או סמוי;

"פרסומת למוצר עישון" – פרסומת שיש בה כדי לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג של מוצר עישון, לרבות פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת, מתן חסות או קידום מכירות; לעניין זה –

"פרסומת אגב" – פרסומת המופיעה, לכאורה, כבדרך אגב;

"פרסומת בלתי מודעת" – פרסומת המוצגת באופן שבו מועבר מסר פרסומי לצופים, בלי שהם מודעים לכך באופן מלא, בתמונות חטופות או בצורה אחרת;

"פרסומת סמויה" – פרסומת המוצגת באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות כי יש בה פרסום למוצר;

"פרסומת עקיפה" – פרסומת למוצר שאינו מוצר עישון, שמטרתה בין השאר לקדם שיווק של מוצר עישון מסוים;

"פרסומת מותרת" – פרסומת למוצר עישון שמותר לעשותה לפי הוראות סעיף 3(ב);

"פרסומת עקיפה" – פרסומת שלא למוצר טבק, שמטרתה, בין היתר, לקדם שיווק של מוצר טבק מסוים;

"שיווק" – מכירה, הספקה או יבוא של מוצרי טבק מוצרי עישון, למעט –

(1) יצוא;

(2) יבוא על ידי זכאים לפטור מתשלום מכס לפי כל חיקוק בר תוקף בעניני מכס;

(3) מכירה בחנויות פטורות מכס;

(3) הספקה ממחסן לצידת אוניות וכלי טיס, בהתאם להוראות לפי פקודת המכס;

"פרסומת לשם מסחרי" – פרסומת לשם מסחרי של מוצרי טבק בלבד או לסוג או לסוגים מסויימים של סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת, לרבות פרסומת עקיפה.

"תיקון מס' 7" – חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ט-2019.

איסור פרסומת בשבח העישון

2.    לא יעשה אדם פרסומת בשבח העישון כשלעצמו.

איסור פרסומת למוצר עישון וסייגים לאיסור (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

3.    (א)  לא יעשה אדם פרסומת למוצר עישון.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 8) תשפ"ב-2022

(1)   פרסומת למוצר עישון בעיתון מודפס, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א)   הפרסומת אינה בעיתון, במדור או במוסף בעיתון המיועד בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18 או המוקדש בעיקרי לבריאות, לספורט, לבידור, לבילוי או לפנאי;

(תיקון מס' 8) (הוראת שעה) תשפ"ב-2022

(ב)   בעיתון תפורסם, בצמוד לפרסומת למוצר העישון, מודעה בדבר נזקי העישון ובה הסבר או מסר אחר בנושא זה, בשפה שבה מתפרסם העיתון ובשטח כפול משטח הפרסומת לרבות שטח האזהרה לפי סעיף 7; ואולם ניתן לפרסם מודעה כאמור לא בצמוד לפרסומת בהתקיים כל אלה:

(1)   המודעה תפורסם באותו חלק או מוסף ובאותו מספר עמוד שבו פורסמה הפרסומת ולא יאוחר משבעה ימים מהמועד שבו פורסמה;

(2)   פורסמה הפרסומת ביום שישי או בערב חג – תפורסם המודעה באחד הימים האמורים;

(תיקון מס' 8) (הוראת שעה) תשפ"ב-2022

(ג)    בפרסומת לא יוצג מוצר עישון או סוג מוצר עישון כעדיף על סוג מוצר עישון אחר;

(תיקון מס' 8) (הוראת שעה) תשפ"ב-2022

(ד)   בפרסומת לא יוצגו ברקוד דו-מימדי (קוד QR) או הפנייה לאתר אינטרנט;

 

(תיקון מס' 8) (הוראת שעה) תשפ"ב-2022

(ה)   בפרסומת לא יוצג מוצר עישון, אלא בתמונה, באיור או בציור של אריזה אחידה של אותו מוצר כמשמעותה בסעיף 9ב(א);

(2)   פרסומת למוצר עישון המוצגת בחנות שאינה מקוונת למכירת מוצרי עישון בלבד או למכירת מוצרי עישון בלבד או למכירת מוצרי עישון ומשקאות משכרים בלבד, כל עוד הפרסומת אינה גלויה לעין מחוץ לחנות;

(3)   (א)   יצירת אמנות או דיווח חדשותי, כתבות תחקיר ותעודה, שלא נעשו במטרה לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג של מוצר עישון, אף אם יש בהם פרסומת למוצר עישון; ואולם הסייג לפי פסקת משנה זו לא יחול על מי שנתן או קיבל תמורה בעד פרסומת כאמור;

(ב)   יצירת אמנות שנעשתה במטרה לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג של מוצר עישון והוצגה ברבים לפני יום פרסומו של תיקון מס' 7;

(4)   פרסומת למוצר שאינו מוצר עישון או לעסק שהם בעלי שם זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון, אם מתקיימים כל אלה:

(א)   לעניין מוצר עישון שהוא מוצר טבק – המוצר או העסק היה קיים בישראל ביום י"ג בתמוז התשס"א (4 ביולי 2001), ולעניין מוצר עישון שאינו מוצר טבק – המוצר או העסק היה קיים בישראל ערב יום תחילתו של תיקון מס' 7;

(ב)   שם המוצר או העסק מוצג בפרסומת באופן שונה בעיקרו מהמותג של מוצר העישון או שהמותג של מוצר העישון מוצג על גבי המוצר שאינו מוצר העישון באופן שאינו בולט לעין;

(5)   פרסומת למוצר עישון, בכתב בלבד ובלא חוזי (Video) או שמע, שנמסרה לנמען שמלאו לו 21 שנים, ובלבד שביקש זאת מראש ובכתב וכל עוד לא הודיע אחרת.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח 2769)

3. לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאלה:

(1) שידורי רדיו בישראל;

(2) שידורי טלויזיה בישראל;

(3) הקרנה פומבית או הצגה, פסטיבל או אירוע פומביים;

(4) עתונות או כל דבר דפוס אחר המיועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18;

(4א) מדור או מוסף בעיתון המוקדש בעיקרו לספורט, לבידור או לבילוי;

(5) כלי תחבורה ציבוריים פנים-ארציים;

(6) קלטת וידאו, קלטת קולית או תקליטור, המיועדים למכירה, להשכרה או להצגה בציבור;

(7) משחק או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 168 (ה"ח 797)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

איסור פרסומת באמצעים מסויימים

3. לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאלה:

(1) שידורי רדיו בישראל;

(2) שידורי טלויזיה בישראל;

(3) הקרנה פומבית או הצגה, פסטיבל או אירוע פומביים;

(4) עתונות או כל דבר דפוס אחר המיועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18;

(4א) מדור או מוסף בעיתון המוקדש בעיקרו לספורט, לבידור או לבילוי;

(5) כלי תחבורה ציבוריים פנים-ארציים;

(6) קלטת וידאו, קלטת קולית או תקליטור, המיועדים למכירה, להשכרה או להצגה בציבור;

(7) משחק או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.

 

מיום 1.6.2022 עד יום 31.3.2025

תיקון מס' 8 הוראת שעה

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

(1) פרסומת למוצר עישון בעיתון מודפס, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א) הפרסומת אינה בעיתון, במדור או במוסף בעיתון המיועד בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18 או המוקדש בעיקרי לבריאות, לספורט, לבידור, לבילוי או לפנאי;

(ב) בעיתון תפורסם, בצמוד לפרסומת למוצר העישון, מודעה בדבר נזקי העישון ובה הסבר או מסר אחר בנושא זה, בשפה שבה מתפרסם העיתון ובשטח זהה בגודלו לשטח כפול משטח הפרסומת לרבות שטח האזהרה לפי סעיף 7; ואולם ניתן לפרסם מודעה כאמור לא בצמוד לפרסומת בהתקיים כל אלה:

 

מיום 1.6.2022 עד יום 31.3.2029

תיקון מס' 8 הוראת שעה

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

(1) פרסומת למוצר עישון בעיתון מודפס, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א) הפרסומת אינה בעיתון, במדור או במוסף בעיתון המיועד בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18 או המוקדש בעיקרי לבריאות, לספורט, לבידור, לבילוי או לפנאי;

(ב) בעיתון תפורסם, בצמוד לפרסומת למוצר העישון, מודעה בדבר נזקי העישון ובה הסבר או מסר אחר בנושא זה, בשפה שבה מתפרסם העיתון ובשטח כפול משטח הפרסומת לרבות שטח האזהרה לפי סעיף 7; ואולם ניתן לפרסם מודעה כאמור לא בצמוד לפרסומת בהתקיים כל אלה:

(1) המודעה תפורסם באותו חלק או מוסף ובאותו מספר עמוד שבו פורסמה הפרסומת ולא יאוחר משבעה ימים מהמועד שבו פורסמה;

(2) פורסמה הפרסומת ביום שישי או בערב חג – תפורסם המודעה באחד הימים האמורים;

(ג) בפרסומת לא יוצג מוצר עישון או סוג מוצר עישון כעדיף על סוג מוצר עישון אחר;

(ד) בפרסומת לא יוצגו ברקוד דו-מימדי (קוד QR) או הפנייה לאתר אינטרנט;

(ה) בפרסומת לא יוצג מוצר עישון, אלא בתמונה, באיור או בציור של אריזה אחידה של אותו מוצר כמשמעותה בסעיף 9ב(א);

 

מיום 1.4.2029

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

מחיקת פסקה 3(ב)(1)

הנוסח:

(1) פרסומת למוצר עישון בעיתון מודפס, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א) הפרסומת אינה בעיתון, במדור או במוסף בעיתון המיועד בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18 או המוקדש בעיקרי לבריאות, לספורט, לבידור, לבילוי או לפנאי;

(ב) בעיתון תפורסם, בצמוד לפרסומת למוצר העישון, מודעה בדבר נזקי העישון ובה הסבר או מסר אחר בנושא זה, בשפה שבה מתפרסם העיתון ובשטח זהה בגודלו לשטח הפרסומת לרבות שטח האזהרה לפי סעיף 7; ואולם ניתן לפרסם מודעה כאמור לא בצמוד לפרסומת בהתקיים כל אלה:

(1) המודעה תפורסם באותו חלק או מוסף ובאותו מספר עמוד שבו פורסמה הפרסומת ולא יאוחר משבעה ימים מהמועד שבו פורסמה;

(2) פורסמה הפרסומת ביום שישי או בערב חג – תפורסם המודעה באחד הימים האמורים;

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

4.    (בוטל).

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 169 (ה"ח 797)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

הגבלות בפרסומת בשלטים

4. (א) לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בשלטי חוצות נייחים או ניידים, או בחצרים הפתוחים לציבור, למעט בשלט מותר.

(ב) לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בשלט מותר אלא אם מופיעה בו האזהרה שבסעיף 9 בעברית, במסגרת ובאותיות ברורות וקריאות ממרחק סביר לפי הענין.

(ג) בכל פרסומת בשלט מותר יכללו רק הפרטים הבאים או מקצתם: שם מוצר הטבק, סימנו ושמו המסחרי, שם היצרן וסימנו המסחרי, דמות חפיסת המוצר ומקום מכירתו.

(ד) בסעיף זה, "שלט מותר" - שלט שהוצג כדין על פני בית עסק או בתוכו או על רכב של יצרן, יבואן, סוכן, משווק, מפיץ או מוכר של מוצרי טבק או על פני מקום ממכר של מוצרי טבק או בתוכו.

איסור הצגת מוצרי עישון למכירה וסייגים לאיסור (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

4א.     (א)  לא יציג אדם מוצר עישון למכירה.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אלה:

(1)   מוצר עישון המוצע למכירה בחנות שאינה מקוונת והיא אחת מאלה:

(א)   חנות למכירת מוצרי עישון בלבד או למכירת מוצרי עישון ומשקאות משכרים בלבד, כל עוד הם אינם גלויים לעין מחוץ לחנות;

(ב)   חנות שבה חלק נפרד המיועד למכירת מוצרי עישון בלבד, כל עוד הם אינם גלויים לעין מחלקים אחרים של החנות או מחוץ לחנות;

(2)   מוצר עישון הנמכר באינטרנט ובלבד שיוצגו רק פרטים אלה, כולם או חלקם: שם מוצר העישון, ארץ ייצורו, מחירו, חלקיו, רכיביו וכמותם ובמוצר, ולגבי סיגריה אלקטרונית – גם ריכוז הניקוטין במוצר.

מיום 8.1.2020

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 169 (ה"ח 797)

הוספת סעיף 4א

הגבלת פרסומת (תיקון מס' 2) תשס"א-2001 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019 (תיקון מס' 8) תשפ"ב-2022

5.    (א)  לא יעשה אדם, בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה.

 

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על שימוש בשמו או בדמותו של בן אדם או של בעל חיים המהווים סימן מסחר רשום, כהגדרתו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ובלבד שמוצר העישון שווק בישראל לפני יום י"ג בתמוז התשס"א (4 ביולי 2001), ואם מוצר העישון אינו מוצר טבק – ובלבד ששווק בישראל ערב יום תחילתו של תיקון מס' 7, תוך שימוש בשם או בדמות כאמור, והשם או הדמות מוצגים בפרסומת באותה הצורה של סימן המסחר הרשום.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח 2769)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

הגבלת פרסום

5. לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בעתון או בכל דבר דפוס אחר באמצעות שימוש בשמם, כינויים, תמונתם, תצלומם, או דמותם של בני אדם שהם אחד מאלה:

(1) ידועי שם;

(2) בני פחות מ-40 שנים;

(3) לובשי מדים;

(4) לובשים תלבושת ספורט או בגד ים.

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166 (ה"ח 797)

(א) לא יעשה אדם פרסומת למוצר טבק למוצר עישון או פרסומת לשם מסחרי של מוצר טבק מוצר עישון, באמצעות שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של אבר מאבריהם, או של בעלי חיים, לרבות דמויות מצוירות או מונפשות.

 

מיום 8.3.2019

סעיף קטן 5(א) מיום 8.7.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166, 169 (ה"ח 797)

5. (א) לא יעשה אדם פרסומת למוצר עישון או פרסומת לשם מסחרי של מוצר עישון, באמצעות שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של אבר מאבריהם, או של בעלי חיים, לרבות דמויות מצוירות או מונפשות.

(א) לא יעשה אדם, בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על שימוש בשמו או בדמותו של בן אדם או של בעל חיים המהווים סימן מסחר רשום, כהגדרתו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ובלבד שמוצר הטבק שמוצר העישון שווק בישראל לפני יום תחילתו של חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 2), תשס"א-2001 (להלן – תיקון מס' 2) י"ג בתמוז התשס"א (4 ביולי 2001), ואם מוצר העישון אינו מוצר טבק – ובלבד ששווק בישראל ערב יום תחילתו של תיקון מס' 7, תוך שימוש בשם או בדמות כאמור, והשם או הדמות מוצגים בפרסומת באותה הצורה של סימן המסחר הרשום.

 

מיום 1.4.2029

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

(א) לא יעשה אדם, בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) בסעיף 3(ב)(2) או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה.

הוראות לעניין פרסומת מותרת בעיתון מודפס (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019 (תיקון מס' 8)  תשפ"ב-2022

6.    (א)  לא יעשה אדם במהדורה אחת של עתון אחד יותר מפרסומת מותרת אחת לפי סעיף 3(ב)(1).

 

 

 

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (ב)  המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של המשרד מודעה בדבר נזקי העישון שעל עיתון לפרסם לפי סעיף 3(ב)(1)(ב), ורשאי הוא לפרסם מודעות שונות, בין השאר לפי סוגי עיתונים, וכן ולעדכן מעת לעת מודעות שיפרסם לפי סעיף קטן זה.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 170 (ה"ח 797)

הגבלת מספר מודעות בעתון הוראות לעניין פרסומת מותרת בעיתון מודפס

6. (א) לא יעשה אדם במהדורה אחת של עתון אחד, או במהדורה אחת של כל דבר דפוס אחר, יותר מפרסומת אחת לאותו שם מסחרי יותר מפרסומת מותרת אחת לפי סעיף 3(ב)(1).

(ב) המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של המשרד מודעה בדבר נזקי העישון שעל עיתון לפרסם לפי סעיף 3(ב)(1)(ב), ורשאי הוא לפרסם מודעות שונות, בין השאר לפי סוגי עיתונים, וכן ולעדכן מעת לעת מודעות שיפרסם לפי סעיף קטן זה.

 

מיום 1.4.2025 עד יום 31.3.2029

תיקון מס' 8 הוראת שעה

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

הוספת סעיף קטן 6(א1)

הנוסח:

(א1) לא יעשה אדם פרסומת מותרת בעיתון מודפס לפי סעיף 3(ב)(1) אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) פורסמה באתר האינטרנט של העיתון הודעה בדבר כלל השטחים שהוקדשו בעיתון לפרסומת מותרת במהלך 12 החודשים שתחילתם ביום 1 באפריל של שנת הכספים הקודמת לשנת פרסום ההודעה; ההודעה תפורסם בכל שנה, בסמוך לאחר יום 1 באפריל; לעניין עיתון שאין לו אתר אינטרנט, תפורסם ההודעה באותו עיתון;

(2) כלל השטחים שהוקדשו בעיתון לפרסומת מותרת, בתקופה שתחילתה ביום ה-1 בחודש שבו פורסמה ההודעה האחרונה כאמור בפסקה (1) וסופה במועד שבו הוא מבקש לעשות פרסומת מותרת, לא עולה על 75% מכלל השטחים שהוקדשו בעיתון לפרסומת מותרת כפי שפורסם בהודעה האחרונה כאמור בפסקה (1);

 

מיום 1.4.2029

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

הוראות לעניין פרסומת מותרת בעיתון מודפס

6. (א) לא יעשה אדם במהדורה אחת של עתון אחד יותר מפרסומת מותרת אחת לפי סעיף 3(ב)(1).

(א1) פקע).

(ב) המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של המשרד מודעה בדבר נזקי העישון שעל עיתון לפרסם לפי סעיף 3(ב)(1)(ב), ורשאי הוא לפרסם מודעות שונות, בין השאר לפי סוגי עיתונים, וכן ולעדכן מעת לעת מודעות שיפרסם לפי סעיף קטן זה.

אזהרה בפרסומת מותרת (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

7.       (א)  בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) תיכלל אזהרה שתוצג במקום בולט, בגודל של 30 אחוזים לפחות משטחה של הפרסומת, בשפה שבה כתובה הפרסומת, לפי האמור בתוספת ובנוסח שלהלן:

(1)   לעניין מוצר טבק – אחד מנוסחי האזהרה המתחלפים בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ג);

(2)   לעניין סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי – "אזהרה – מוצר זה ממכר ביותר ומזיק לבריאותך";

(3)   לעניין מוצר עישון שאינו מוצר כאמור בפסקאות (1) ו-(2) – "אזהרה – העישון גורם למחלות חמורות ולמוות בטרם עת".

          (ב)  שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת ואת נוסחי האזהרה כאמור בסעיף קטן (א), וכן לקבוע מסר אחר שייכלל בפרסומת מותרת כאמור באותו סעיף קטן; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות נוספות בדבר שפות האזהרה או המסר, מיקומם, עיצובם, צורתם, תוכנם, הגודל המזערי שלהם ושל האותיות שלהם, ואופן תחלופתם של האזהרה או של המסר, ובכלל זה הוראות שונות ונוסחים שונים של אזהרה או מסר כאמור לסוגים שונים של מוצרי עישון.

מיום 6.1.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 342 (ה"ח 2387)

7. לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בעתון או בכל דבר דפוס אחר אלא אם כלולה בה, בשורה האחרונה ובמסגרת, אזהרה לפי הנוסח שבסעיף 9; האזהרה תהיה בשפה שבה נתפרסם העתון או דבר הדפוס האחר ובאותיות ברורות שגדלן המזערי 12 נקודות דפוס שחור. השטח שבו כלולה האזהרה והתחום במסגרת, יהיה 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת.

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 170 (ה"ח 797)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

חובת הכללת אזהרה בפרסום

7. לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בעתון או בכל דבר דפוס אחר אלא אם כלולה בה, בשורה האחרונה ובמסגרת, אזהרה לפי הנוסח שבסעיף 9; האזהרה תהיה בשפה שבה נתפרסם העתון או דבר הדפוס האחר ובאותיות ברורות שגדלן המזערי 12 נקודות דפוס שחור. השטח שבו כלולה האזהרה והתחום במסגרת, יהיה 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת.

 

מיום 1.4.2029

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

(א) בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) בסעיף 3(ב)(2) תיכלל אזהרה שתוצג במקום בולט, בגודל של 30 אחוזים לפחות משטחה של הפרסומת, בשפה שבה כתובה הפרסומת, לפי האמור בתוספת ובנוסח שלהלן:

הגבלות על שמות וצורות של מוצרים דומים למוצר עישון (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

7א.     (א)  לא ייצר אדם מוצר שאינו מוצר עישון, לא ישווקו ולא יאחסנו לשם שיווקו, אם שמו, כינויו או הסמל המופיע עליו זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון שהיה קיים לפני קביעת שמו או כינויו של המוצר שאינו מוצר עישון או לפני הופעתו של הסמל על המוצר כאמור.

          (ב)  לא יכנה אדם עסק או פעילות מסחרית שאינם קשורים לסחר במוצרי עישון, בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון, אם השר המסחרי או המותג היה קיים לפני מתן השם או הכינוי לעסק או לפעילות האמורים.

          (ג)   לא יכנה יצרן או יבואן מוצר טבק ששווק לראשונה לאחר יום י"ג בתמוז התשס"א (4 ביולי 2001), או מוצר עישון שאינו מוצר טבק ששווק לראשונה מיום תחילתו של תיקון מס' 7, בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר שאינו מוצר עישון.

          (ד)  לא ייצר אדם, לא ישווק ולא יאחסן לשם שיווק צעצוע או ממתק, ובכלל זה גומי לעיסה, בצורה של סיגריה.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 223 (ה"ח 2769)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 11.7.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2154 מיום 11.6.2008 עמ' 529 (ה"ח הממשלה 180)

(ה) (1) אין רואים במתן חסות, או בפרסומת שבה צוין מתן חסות, משום פרסומת עקיפה, אם מתן החסות או הפרסומת כאמור הם לאירועים בתחומי התרבות, האמנות או הרווחה שאינם מיועדים בעיקרם לילדים או לבני נוער עד גיל 18, או שהם לפעילות בתחומים אלה;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על מתן חסות או על פרסומת לאירוע או לפעילות, או לאדם המשתתף בהם, אם מתקיים לגבי האירוע או הפעילות אחד מאלה:

(א) מקורם בישראל ויש להם השפעה גם מחוץ לישראל;

(ב) דבר מתן החסות שודר בטלוויזיה או ברדיו;

(3) פרסומת בעיתון או בכל דבר דפוס אחר שבה צוין מתן חסות ושאין רואים בה פרסומת עקיפה לפי הוראות פסקה (1) וגודלה עולה על עשרה סנטימטרים מרובעים, תכלול אזהרה בהתאם להוראות סעיף 7.

 

מיום 8.3.2019

סעיף קטן 7א(ד) מיום 8.7.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 170 (ה"ח 797)

החלפת סעיף 7א

הנוסח הקודם:

הגבלת השימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק

7א. (א) לא יעשה אדם פרסומת עקיפה במסגרת עסקית.

(ב) פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק או לעסק או לפעילות, שנעשה בה שימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק, רואים בה פרסומת עקיפה כל עוד לא הוכח אחרת.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על מוצר שאינו מוצר טבק או על עסק או פעילות, שהם בעלי שם זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר טבק, ולא על פרסומת למוצר, לעסק או לפעילות כאמור, אם מתקיימים לגביהם תנאים אלה:

(1) המוצר, העסק או הפעילות שווקו או היו קיימים בישראל ביום תחילתו של תיקון מס' 2;

(2) המוצר, העסק או הפעילות האמורים מוצגים בפרסומת באופן שונה בעיקרו ממותגו של מוצר הטבק, או שהמותג של מוצר הטבק מוצג על גבי המוצר שאינו מוצר טבק, באופן שאינו בולט לעין.

(ד) לא ישתמש יצרן או יבואן בשם מסחרי של מוצר טבק ששווק לראשונה לאחר תחילתו של תיקון מס' 2, אם הוא זהה או דומה בעיקרו לשמו של מוצר אחר שאינו מוצר טבק.

(ה) (1) אין רואים במתן חסות, או בפרסומת שבה צוין מתן חסות, משום פרסומת עקיפה, אם מתן החסות או הפרסומת כאמור הם לאירועים בתחומי התרבות, האמנות או הרווחה שאינם מיועדים בעיקרם לילדים או לבני נוער עד גיל 18, או שהם לפעילות בתחומים אלה;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על מתן חסות או על פרסומת לאירוע או לפעילות, או לאדם המשתתף בהם, אם מתקיים לגבי האירוע או הפעילות אחד מאלה:

(א) מקורם בישראל ויש להם השפעה גם מחוץ לישראל;

(ב) דבר מתן החסות שודר בטלוויזיה או ברדיו;

(3) פרסומת בעיתון או בכל דבר דפוס אחר שבה צוין מתן חסות ושאין רואים בה פרסומת עקיפה לפי הוראות פסקה (1) וגודלה עולה על עשרה סנטימטרים מרובעים, תכלול אזהרה בהתאם להוראות סעיף 7.

איסור הצבת מכונת מכירה (תיקון מס' 2) תשס"א-2001 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

7ב.     לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי עישון.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 223 (ה"ח 2769)

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 11.8.2011 עד יום 31.12.2013

תיקון מס' 6 הוראת שעה

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1033 (ה"ח 370)

7ב. לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי טבק במקום שקבע שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; בלי לגרוע מהאמור, שר הבריאות יקבע הוראות בדבר איסור הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבת בתי ספר ומוסדות חינוך; תקנות לעניין זה אינן טעונות את אישור הוועדה כאמור.

 

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1033 (ה"ח 370)

7ב. לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי טבק במקום שקבע שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166 (ה"ח 797)

7ב. לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי טבק מוצרי עישון.

 

 

 

תנאים לייצור ולשיווק של סיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי (תיקון מס' 7)  תשע"ט-2019

7ג.     (א)  לא ייצר אדם, לא ישווק ולא יאחסן לשם שיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי, אם הם מכילים ניקוטין בריכוז העולה על 20 מיליגרם למיליליטר.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא ישווק אדם חומר מילוי אלא באריזה שנועדה למנוע פתיחה על ידי ילדים, שבר או דליפה.

          (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו על סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי או מחסנית, שהם תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 171 (ה"ח 797)

הוספת סעיף 7ג

איסור מתנות

8.    (א)  לא ישווק אדם לצרכן ולא יפיץ לצרכן מוצר עישון אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות.

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (ב)  לא יפיץ אדם, לא יחלק ולא ישאיל מוצר עישון לאדם אחר במסגרת מסחרית, לרבות באירועי שיווק וקידום מכירות של מוצרים שאינם מוצרי עישון, בלא תמורה, בתמורה סמלית או בתמורה למוצר עישון אחר או נלווה לרכישת מוצר אחר, ובכלל זה בעד השתתפות בסקר צרכנים, רישום ברשימת דיוור או מסירת פרטים אישיים.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166, 171 (ה"ח 797)

8. (א) לא ישווק אדם לצרכן ולא יפיץ לצרכן מוצר טבק מוצר עישון אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות.

(ב) לא יפיץ אדם לצרכן מוצרי טבק ללא תמורה.

(ב) לא יפיץ אדם, לא יחלק ולא ישאיל מוצר עישון לאדם אחר במסגרת מסחרית, לרבות באירועי שיווק וקידום מכירות של מוצרים שאינם מוצרי עישון, בלא תמורה, בתמורה סמלית או בתמורה למוצר עישון אחר או נלווה לרכישת מוצר אחר, ובכלל זה בעד השתתפות בסקר צרכנים, רישום ברשימת דיוור או מסירת פרטים אישיים.

איסור מכירה או השכרה לקטין (תיקון מס' 3)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

8א.     (א)  לא ימכור אדם מוצר עישון לקטין.

 

 

 

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (א1) לא ישכיר אדם מוצר עישון לקטין.

 

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

          (ב)  בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר עישון, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (ג)   בעל עסק שבו מוכרים או משכירים מוצרי עישון יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א), (א1) ו-(ב).

          (ד)  מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

מיום 12.11.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 536 (ה"ח הכנסת 42)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 10.5.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 197 (ה"ח הכנסת 160)

איסור מכירה, השכרה או השאלה לקטין

8א. (א) לא ימכור אדם מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק לקטין.

(א1) לא ישכיר ולא ישאיל אדם מוצר המשמש לעישון טבק לקטין.

(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

(ג) בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק או מוכרים, משכירים או משאילים מוצרים המשמשים לעישון טבק יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) סעיפים קטנים (א), (א1) ו-(ב).

(ד) מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 171 (ה"ח 797)

איסור מכירה, השכרה או השאלה מכירה או השכרה לקטין

8א. (א) לא ימכור אדם מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק מוצר עישון לקטין.

(א1) לא ישכיר ולא ישאיל אדם מוצר המשמש לעישון טבק מוצר עישון לקטין.

(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק מוצר עישון, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

(ג) בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק או מוכרים, משכירים או משאילים מוצרים המשמשים לעישון טבק בעל עסק שבו מוכרים או משכירים מוצרי עישון יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א), (א1) ו-(ב).

(ד) מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

אזהרה (תיקון מס' 2) תשס"א-2001 (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

9.    (א)[1] לא ישווק אדם מוצרי עישון בחפיסה או באריזה אחרת, לרבות טבק למקטרת או לנרגילה באריזה, אלא אם כן מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס ברורות וקריאות, והמילה "אזהרה" מודגשת בקו תחתיה, ובהתאם להוראות אלה:

(1)   לעניין מוצרי טבק – נוסח האזהרה יהיה אחד הנוסחים המתחלפים בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג), ושטח האזהרה יהיה 65 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג);

(2)   לעניין סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי – נוסח האזהרה יהיה: "אזהרה – מוצר זה ממכר ביותר ומזיק לבריאותך", ושטח האזהרה יהיה 30 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג);

(3)   לעניין מוצר עישון שאינו מוצר כאמור בפסקאות (1) ו-(2) – נוסח האזהרה יהיה: "אזהרה – העישון גורם למחלות חמורות ולמוות בטרם עת", ושטח האזהרה יהיה 30 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג).

          (ב)  במוצרי עישון שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.

(תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 2) תשס"א-2001 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (ג)   שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסח האזהרה, לרבות קביעת נוסחי אזהרה שונים, ומתחלפים מעת לעת, לענין סעיף זה וכן לשנות את שטח האזהרה הקבוע בסעיף קטן (א) ואת הגודל המזערי של האותיות שבאזהרה ולקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופן החלפת נוסחי האזהרות; נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות שונות ונוסחי אזהרה שונים לסוגים שונים של מוצרי עישון.

מיום 6.1.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 342 (ה"ח 2387)

הוספת סעיף קטן 9(ג)

 

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 223 (ה"ח 2769)

9. (א) לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה, לרבות טבק למקטרת באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת על צידה עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "אזהרה – משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות"; האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המילה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה.

(ב) במוצרי טבק שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.

(ג) שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסח האזהרה, לרבות קביעת נוסחי אזהרה שונים לענין סעיפים שונים, ומתחלפים מעת לעת, לענין סעיף זה וסעיפים 4 או 7, וכן לשנות את הגודל המזערי של האותיות שבאזהרה ולקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופן החלפת נוסחי האזהרות; נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות - לגבי פרסום כאמור בסעיף 7 ותוך 8 חודשים מיום פרסומו כאמור - לגבי פרסום לפי סעיף 4 או סעיף זה.

 

מיום 10.5.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 198 (ה"ח הכנסת 160)

(א) לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה, לרבות טבק למקטרת או לנרגילה באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "אזהרה – משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות"; האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המילה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה.

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166 (ה"ח 797)

(א) לא ישווק אדם מוצרי טבק מוצרי עישון בחפיסה, לרבות טבק למקטרת או לנרגילה באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "אזהרה – משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות"; האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המילה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה.

(ב) במוצרי טבק במוצרי עישון שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.

 

מיום 8.1.2020

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 171 (ה"ח 797)

9. (א) לא ישווק אדם מוצרי עישון בחפיסה או באריזה אחרת, לרבות טבק למקטרת או לנרגילה באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "אזהרה – משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות"; האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המילה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה. אלא אם כן מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס ברורות וקריאות, והמילה "אזהרה" מודגשת בקו תחתיה, ובהתאם להוראות אלה:

(1) לעניין מוצרי טבק – נוסח האזהרה יהיה אחד הנוסחים המתחלפים בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג), ושטח האזהרה יהיה 65 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג);

(2) לעניין סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי – נוסח האזהרה יהיה: "אזהרה – מוצר זה ממכר ביותר ומזיק לבריאותך", ושטח האזהרה יהיה 30 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג);

(3) לעניין מוצר עישון שאינו מוצר כאמור בפסקאות (1) ו-(2) – נוסח האזהרה יהיה: "אזהרה – העישון גורם למחלות חמורות ולמוות בטרם עת", ושטח האזהרה יהיה 30 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג).

(ב) במוצרי עישון שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.

(ג) שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסח האזהרה, לרבות קביעת נוסחי אזהרה שונים, ומתחלפים מעת לעת, לענין סעיף זה וסעיפים 4 או 7, וכן לשנות את וכן לשנות את שטח האזהרה הקבוע בסעיף קטן (א) ואת הגודל המזערי של האותיות שבאזהרה ולקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופן החלפת נוסחי האזהרות; נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות – לגבי פרסום כאמור בסעיף 7 ותוך 8 חודשים מיום פרסומו כאמור – לגבי פרסום לפי סעיף 4 או סעיף זה ברשומות; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות שונות ונוסחי אזהרה שונים לסוגים שונים של מוצרי עישון.

דיווח בדבר הוצאות בעד פרסומת למוצרי טבק (תיקון מס' 5)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019 (תיקון מס' 8) תשפ"ב-2022

9א.     (א)  יצרן או יבואן של מוצרי עישון יגיש לממונה, בכל שנה עד יום 1 ביוני, דוח של רואה חשבון מטעמו, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, בדבר הוצאותיו בשנה הקודמת בעד פרסומות מותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) למוצרי העישון שהוא ייצר או ייבא, לפי העניין; דוח כאמור יימסר בכתב וכן באמצעי אלקטרוני או מגנטי; לעניין זה, "הממונה" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהוא מינה לעניין חוק זה; הודעה על מינוי כאמור תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (א1) הממונה רשאי להורות ליצרן או ליבואן של מוצרי עישון להמציא לו סקירה, אישור או חוות דעת לאימות המידע שמסר לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019 (תיקון מס' 8) תשפ"ב-2022

          (ב)  בדוח כאמור בסעיף קטן (א) יסווגו ההוצאות בעד פרסומת למוצרי עישון לפי סוגי הפרסומות המותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2), ולעניין פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) – מספר הפרסומות למוצרי עישון שפורסמו בעיתונים מודפסים, שמות העיתונים שבהם הופיעו הפרסומות, תאריך הפרסום, החלק בעיתון או המוסף ומספר העמוד שבו פורסמה הפרסומת, וכן כל הפרטים כאמור לעניין המודעה שפורסמה לגבי אותה פרסומת לפי סעיף 3(ב)(1)(ב); דיווח לגבי פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם, ואם הוא תאגיד – בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד.

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019 (תיקון מס' 8) תשפ"ב-2022

          (ג)   שר הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים של מוצרי עישון כאמור בסעיף קטן (א), וכן את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים כאמור כשהן מסווגות לפי סוגי הפרסומות המותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2).

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (ד)  הוראות סעיף זה יחולו גם על בעל זכויות בסימן מסחרי של מוצרי עישון ומי מטעמו ועל בעל רשות להשתמש בסימן המסחרי, שאינם יצרן או יבואן של מוצרי עישון, העושים פרסומת לאותו שם מסחרי.

מיום 11.7.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2154 מיום 11.6.2008 עמ' 529 (ה"ח הממשלה 180)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166, 172 (ה"ח 797)

9א. (א) יצרן או יבואן של מוצרי טבק מוצרי עישון יגיש לשר הבריאות או למי שהוא הסמיך לכך לממונה, בכל שנה עד יום 1 ביוני, דוח של רואה חשבון מטעמו, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, בדבר הוצאותיו בשנה הקודמת בעד פרסומת, קידום מכירות ומתן חסות, למוצרי הטבק פרסומות מותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) למוצרי העישון שהוא ייצר או ייבא, לפי העניין; דוח כאמור יימסר בכתב וכן באמצעי אלקטרוני או מגנטי; לעניין זה, "הממונה" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהוא מינה לעניין חוק זה; הודעה על מינוי כאמור תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(א1) הממונה רשאי להורות ליצרן או ליבואן של מוצרי עישון להמציא לו סקירה, אישור או חוות דעת לאימות המידע שמסר לפי סעיף זה.

(ב) בדוח כאמור בסעיף קטן (א) יסווגו ההוצאות בעד פרסומת למוצרי טבק למוצרי עישון כמפורט להלן:

(1) פרסומת, למעט פרסומת כאמור בפסקאות (2) עד (4);

(2) מתן חסות;

(3) מבצעי קידום מכירות;

(4) דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17ג לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

לפי סוגי הפרסומות המותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2), ולעניין פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) – מספר הפרסומות למוצרי עישון שפורסמו בעיתונים מודפסים, שמות העיתונים שבהם הופיעו הפרסומות, תאריך הפרסום, החלק בעיתון או המוסף ומספר העמוד שבו פורסמה הפרסומת, וכן כל הפרטים כאמור לעניין המודעה שפורסמה לגבי אותה פרסומת לפי סעיף 3(ב)(1)(ב); דיווח לגבי פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם, ואם הוא תאגיד – בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד.

(ג) שר הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות או בדרך אחרת כפי שימצא לנכון את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים של מוצרי טבק מוצרי עישון כאמור בסעיף קטן (א), וכן את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים כאמור כשהן מסווגות כמפורט להלן:

(1) סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(1) ו-(4), בסכום אחד;

(2) סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(2);

(3) סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(3).

לפי סוגי הפרסומות המותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2).

(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על בעל זכויות בסימן מסחרי של מוצרי טבק מוצרי עישון ומי מטעמו ועל בעל רשות להשתמש בסימן המסחרי, שאינם יצרן או יבואן של מוצרי טבק מוצרי עישון, העושים פרסומת לשם מסחרי פרסומת לאותו שם מסחרי.

 

מיום 1.4.2029

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

(א) יצרן או יבואן של מוצרי עישון יגיש לממונה, בכל שנה עד יום 1 ביוני, דוח של רואה חשבון מטעמו, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, בדבר הוצאותיו בשנה הקודמת בעד פרסומות מותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) בסעיף 3(ב)(2) למוצרי העישון שהוא ייצר או ייבא, לפי העניין; דוח כאמור יימסר בכתב וכן באמצעי אלקטרוני או מגנטי; לעניין זה, "הממונה" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהוא מינה לעניין חוק זה; הודעה על מינוי כאמור תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(א1) הממונה רשאי להורות ליצרן או ליבואן של מוצרי עישון להמציא לו סקירה, אישור או חוות דעת לאימות המידע שמסר לפי סעיף זה.

(ב) בדוח כאמור בסעיף קטן (א) יסווגו ההוצאות בעד פרסומת למוצרי עישון לפי סוגי הפרסומות המותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2), ולעניין פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) – מספר הפרסומות למוצרי עישון שפורסמו בעיתונים מודפסים, שמות העיתונים שבהם הופיעו הפרסומות, תאריך הפרסום, החלק בעיתון או המוסף ומספר העמוד שבו פורסמה הפרסומת, וכן כל הפרטים כאמור לעניין המודעה שפורסמה לגבי אותה פרסומת לפי סעיף 3(ב)(1)(ב); דיווח לגבי פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם, ואם הוא תאגיד – בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד.

(ב) דוח כאמור בסעיף קטן (א) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם, ואם הוא תאגיד – בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד.

(ג) שר הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים של מוצרי עישון כאמור בסעיף קטן (א), וכן את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים כאמור כשהן מסווגות לפי סוגי הפרסומות המותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2).

חפיסות ואריזות אחידות של מוצרי עישון (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

9ב.     (א)  לא ישווק אדם מוצר עישון בחפיסה או באריזה אחרת, ובכלל זה במארז הכולל כמה חפיסות או אריזות, אלא בחפיסה או באריזה בצבע Pantone 448 C, שתכלול פרטים אלה בלבד:

(1)   אזהרה לפי סעיף 9;

(2)   שם המותג, שמו ומענו של היצרן, ואם המוצר מיובא – שמו ומענו של היבואן; פרטים כאמור יופיעו בחלק התחתון של החפיסה או האריזה, ויהיו בגופן Lucida Sans או Lucida Sans unicode, ובצבע Pantone Cool Gray 2C, וגודל האותיות לא יעלה על 14 נקודות;

(3)   סימון לפי סעיף 9ג, ובכלל זה הפניה לטיפול בגמילה מעישון; הפניה לטיפול כאמור תהיה חלק משטח האזהרה לפי סעיף 9.

          (ב)  שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(2), ובכלל זה לקבוע גודל מרבי אחר לאותיות כאמור באותו סעיף קטן.

          (ג)   (1)   הוראות סעיף זה לא יחולו על סיגר וטבק למקטרת, ובלבד שהם מוצעים למכירה בחנות כאמור בסעיף 4א(ב)(1);

(2)   בסעיף קטן זה, "סיגר" – כל אחד מאלה, ובלבד שהוא מסווג כסיגר בהתאם להוראות לפי פקודת המכס:

(א)   טבק מגולגל העטוף בעלה טבק טבעי;

(ב)   טבק מגולגל העטוף בעלה טבק משוחזר המכסה את הטבק המגולגל במלואו וכן את המסנן אם קיים, ובלבד שמשקלו הכולל בלא המסנן עולה על 1.3 גרם;

(3)   שר הבריאות רשאי לשנות בצו את התנאים האמורים בפסקה (2)(א) ו-(ב), ולקבוע הוראות ותנאים נוספים לעניין ההגדרה "סיגר" שבאותה פסקה.

          (ד)  אין בהוראות לפי סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין, ובכלל זה לפי חוק זה, המחייבות סימון על גבי חפיסות או אריזות מוצרים.

מיום 8.1.2020

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 172 (ה"ח 797)

הוספת סעיף 9ב

סימון מוצרי עישון (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

9ג.     (א)  שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות על ההוראות לפי חוק זה בדבר סימון מוצרי עישון, ובכלל זה הוראות שמטרתן סימון לשם זיהוי או עקיבות, לרבות באמצעים אלקטרוניים, והוראות בדבר חובת סימון, לרבות מלל, איסור סימון על אריזה או חפיסה של מוצר עישון והוראות לעניין סימון מסר שעניינו הפניה לגמילה מעישון; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של מוצרי עישון.

          (ב)  לא ישווק אדם מוצר עישון, אלא אם כן חפיסתו או אריזתו של המוצר מסומנת לפי הוראות סעיף קטן (א).

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 173 (ה"ח 797)

הוספת סעיף 9ג

צירוף עלון למוצר עישון (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

9ד.     (א)  לא ישווק אדם מוצר עישון בחפיסה או באריזה, אלא אם כן מצורף לחפיסה או לאריזה עלון בנושא נזקי העישון ודרכי סיוע לגמילה מעישון, לפי הוראות סעיף קטן (ב) (בסעיף זה – עלון).

          (ב)  שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין סעיף קטן (א), ובכלל זה הוראות בדבר גודל העלון, תוכנו, עיצובו, צורתו, השפות שבהן יפורסם והגודל המזערי של האותיות; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע כי בעלון ייכללו בין השאר תמונות, לרבות מצוירות, את אופן תחלופתם של המסרים על גבי העלון וחלוקתם בין חפיסות או אריזות של אותו מותג, והוראות שונות לסוגים שונים של מוצרי עישון.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 173 (ה"ח 797)

הוספת סעיף 9ד

דיווח בדבר רכיבים של מוצרי עישון (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

9ה.     (א)  יצרן או יבואן של מוצרי עישון יגיש לממונה, בכל שנה, עד יום 1 ביוני, מידע כמפורט להלן לגבי כל מוצר עישון שייצר או ייבא בשנה הקודמת, בנפרד לגבי כל מוצר עישון המובחן בדרך כלשהי ממוצר עישון אחר:

(1)   רשימה של כלל הרכיבים לגבי כל אחד ממוצרי העישון שהוא מייצר או מייבא, מטרת השימוש ברכיבים, שיעורם וכמותם במוצר העישון, ולעניין מוצר עישון המכיל טבק – גם רשימה של כל רכיב בתערובת הטבק ושיעורו במוצר; ואולם ניתן לציין ברשימה כאמור חומר טעם וריח בלי לציין את שיעורו, אם שיעורו במוצר נמוך מ-0.1% ממשקל הטבק במוצר והוא אינו נכלל ברשימות החומרים המסרטנים, החשודים כמסרטנים או מסרטנים אפשריים של הסוכנות הבין-לאומית לחקר הסרטן International Agency for Research on Cancer (IARC), כפי שהן מתעדכנות מעת לעת;

(2)   חומרים הנפלטים בעת השימוש במוצר עישון שאינו סיגר כהגדרתו בסעיף 9ב(ג), אם המידע ידוע ליצרן או ליבואן, ולעניין מוצר טבק שהוא סיגריה – גם מידע לגבי פחמן חד-חמצני, עיטרן וניקוטין הנפלטים בעת השימוש במוצר;

(3)   אם המידע ידוע ליצרן או ליבואן – מידע טוקסיקולוגי – מידע תמציתי לציבור בדבר הסיכון לבריאות האדם של כל רכיב המפורט בפסקאות (1) ו-(2), ותוצרי הבעירה או הפליטות שלו, לפי העניין, בצורתו הגולמית ובעת השימוש בו, ובכלל זה מידע בדבר השפעתו האפשרית של הרכיב על רמת ההתמכרות של המשתמש במוצר העישון ועל בריאותו; מידע כאמור בפסקה זו יוגש בצירוף פירוט בדבר מקור המידע.

          (ב)  מידע כאמור בסעיף קטן (א) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם, ואם הוא תאגיד – בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד; נוסף על כך, הממונה רשאי להורות ליצרן או ליבואן להמציא לו סקירה, אישור או חוות דעת לאימות המידע.

          (ג)   הממונה רשאי לדרוש מיצרן או מיבואן של מוצר עישון מידע נוסף בעניינים האמורים בסעיף קטן (א), ולהורות ליצרן או ליבואן של מוצר עישון על המתכונת לעריכת המידע כאמור באותו סעיף קטן ועל אופן מסירתו, ובכלל זה על מתכונת לעריכת מידע שהוא סוד מסחרי ואופן מסירתו.

          (ד)  הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את המידע שהוגש לו לפי סעיף זה בלא מידע שהוא סוד מסחרי.

          (ה)  שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, לרבות הוראות שיחייבו יצרן או יבואן של מוצרי עישון לסמן רכיבים המשמשים בייצור מוצרי עישון ותוצרי הבעירה או הפליטות שלהם על גבי חפיסות או אריזות של מוצרי העישון והוראות לעניין אופן בדיקת שיעור הרכיבים ותוצרי הבעירה או הפליטות שלהם כאמור; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של מוצרי עישון.

          (ו)   בסעיף זה, "הממונה" – כהגדרתו בסעיף 9א(א).

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 174 (ה"ח 797)

הוספת סעיף 9ה

דין המדינה

10.  לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.

עונשין (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

11.  (א) העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס כאמור:

(1)   עושה פרסומת בשבח העישון כשלעצמו, בניגוד להוראות סעיף 2;

(2)   עושה פרסומת למוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 3;

(3)   מציג מוצר עישון למכירה, בניגוד להוראות סעיף 4א;

(4)   עושה שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה, בפרסומת מותרת למוצר עישון או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 5(א);

(5)   עושה יותר מפרסומת מותרת אחת באותה מהדורה של עיתון, בניגוד להוראות סעיף 6(א);

(6)   עושה פרסומת מותרת בלי שנכללים בה אזהרה או מסר אחר, בניגוד להוראות סעיף 7;

(7)   מייצר, משווק או מאחסן מוצר שאינו מוצר עישון בניגוד להוראות סעיף 7א(א);

(8)   מכנה מוצר עישון בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר שאינו מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 7א(ג);

(9)   מייצר, משווק או מאחסן סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי המכילים ניקוטין בריכוז העולה על 20 מיליגרם למיליליטר, בניגוד להוראות סעיף 7ג(א);

(10)  משווק חומר מילוי בניגוד להוראות סעיף 7ג(ב);

(11)  משווק או מפיץ לצרכן מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 8(א);

(12)  מפיץ, מחלק או משאיל מוצר עישון לאדם אחר במסגרת מסחרית, בניגוד להוראות סעיף 8(ב);

(13)  מוכר או משכיר מוצר עישון לקטין, בניגוד להוראות סעיף 8א(א) או (א1);

(14)  משווק מוצר עישון בלי שמודפסת או מודבקת אזהרה על חפיסתו או אריזתו, בניגוד להוראות סעיף 9;

(15)  משווק מוצר עישון בחפיסה או באריזה שאינה כאמור בסעיף 9ב.

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (א1) העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס כאמור:

(1)   מכנה עסק או פעילות מסחרית שאינם קשורים לסחר במוצרי עישון בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 7א(ב);

(2)   מייצר, משווק או מאחסן לשם שיווק צעצוע או ממתק בצורה של סיגריה, בניגוד להוראות סעיף 7א(ד);

(3)   מציב מכונה למכירת מוצרי עישון, בניגוד להוראות סעיף 7ב;

(4)   לא מגיש דוח כאמור בסעיף 9א, או מגיש דוח חלקי או דוח הכולל פרט שגוי, בניגוד להוראות אותו סעיף;

(5)   משווק מוצר עישון שחפיסתו או אריזתו אינה מסומנת, בניגוד להוראות סעיף 9ג;

(6)   משווק מוצר עישון בחפיסה או באריזה, בלא שמצורף להן עלון, בניגוד להוראות סעיף 9ד;

(7)   לא מגיש מידע כאמור בסעיף 9ה, או מגיש מידע חלקי או לא נכון, בניגוד להוראות אותו סעיף;

(8)   מייצר או מייבא מוצר עישון ולא מסמן את רכיביו, בניגוד להוראות סעיף 9ה(ה).

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 9, תחשב אי הדפסת אזהרה או הדבקתה על סדרת ייצור אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, וביבוא – על יחידת יבוא אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, כעבירה אחת.

          (ג)   חובת ההוכחה בענין סדרת הייצור היא על היצרן וביחידת היבוא – על היבואן; לענין סעיף זה, סדרת ייצור אחת היא מוצרי עישון שיוצרו ביום עבודה אחד, ויחידת יבוא אחת היא מוצרי עישון בעלי שם מסחרי אחד ארוזים בארגז אחד.

מיום 6.1.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 342 (ה"ח 2387)

החלפת סעיף קטן 11(א)

הנוסח הקודם:

(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו, ביחיד – קנס 75,000 שקלים, ובחבר-בני-אדם – 200,000 שקלים.

 

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 223 (ה"ח 2769)

(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה דינו, כיחיד – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובתאגיד – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.

 

מיום 12.11.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 536 (ה"ח הכנסת 42)

(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, למעט סעיף 8א, דינו, כיחיד – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובתאגיד –כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.

(א1) המוכר מוצר טבק לקטין בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

 

מיום 10.5.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 198 (ה"ח הכנסת 160)

(א1) המוכר מוצר טבק לקטין או המוכר, משכיר או משאיל לקטין מוצר המשמש לעישון טבק, בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

 

מיום 8.3.2019

פסקאות 11(א)(4), 11(א1)(2) מיום 8.7.2019

פסקאות 11(א)(3), 11(א)(14), 11(א)(15) מיום 8.1.2020

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166, 175 (ה"ח 797)

החלפת סעיפים קטנים 11(א), 11(א1)

הנוסח הקודם:

(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, למעט סעיף 8א, דינו, ביחיד – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ובתאגיד – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.

(א1) המוכר מוצר טבק לקטין או המוכר, משכיר או משאיל לקטין מוצר המשמש לעישון טבק, בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(ג) חובת ההוכחה בענין סדרת הייצור היא על היצרן וביחידת היבוא – על היבואן; לענין סעיף זה, סדרת ייצור אחת היא מוצרי טבק מוצרי עישון שיוצרו ביום עבודה אחד, ויחידת יבוא אחת היא מוצרי טבק מוצרי עישון בעלי שם מסחרי אחד ארוזים בארגז אחד.

 

מיום 1.4.2025 עד יום 31.3.2029

תיקון מס' 8 הוראת שעה

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

הוספת פסקה 11(א)(5א)

הנוסח:

(5א) עושה פרסומת מותרת בעיתון מודפס כאמור בסעיף 3(ב)(1), בלי שהתקיים תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 6(א1)(1) או (2);

 

מיום 1.4.2029

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

מחיקת פסקה 11(א)(5)

הנוסח הקודם:

(5) עושה יותר מפרסומת מותרת אחת באותה מהדורה של עיתון, בניגוד להוראות סעיף 6(א);

קובלנה (תיקון מס' 2) תשס"א-2001

11א.  (א)  גוף ציבורי שמטרתו הגנה על איכות הסביבה או שמירה על הבריאות, שאישר שר הבריאות, רשאי להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, על עבירה לפי חוק זה.

          (ב)  קובלנה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לא תוגש, אלא באישור פרקליט מחוז.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 224 (ה"ח 2769)

הוספת סעיף 11א

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

11ב.  (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירה לפי סעיף 11 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 11 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

          (ג)   בסעיף זה, "נושא משרה בתאגיד" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד, האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 176 (ה"ח 797)

הוספת סעיף 11ב

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

12.  (בוטל).

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 176 (ה"ח 797)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

אחריות פרסומאי ובעל אמצעי הפרסום

12. בעבירה לפי סעיפים 2 עד 7 ייאשמו גם –

(1) מי שהביא את הפרסומת או את הפרסומת לשם מסחרי לפרסום וגרם בכך לפרסומה;

(2) מי שקיבל את הפרסומת או הפרסומת לשם מסחרי לפרסום ופרסם אותה.

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

13.  (בוטל).

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 224 (ה"ח 2769)

13. נעשתה פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי רואים כאילו עשאה היצרן, ואם היה המוצר מיובא - היבואן, או נעשתה לפי הוראותיהם, כל עוד לא הוכח אחרת, ובלבד שפרסומת שמקורה מחוץ לישראל לא יראו בה פרסומת אסורה לפי הוראות חוק זה, אם מהדרך שבה נעשתה הפרסומת עולה, כי היא לא כוונה בעיקרה לציבור בישראל.

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 176 (ה"ח 797)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

חזקה

13. נעשתה פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי רואים כאילו עשאה היצרן, ואם היה המוצר מיובא – היבואן, או נעשתה לפי הוראותיהם, כל עוד לא הוכח אחרת, ובלבד שפרסומת שמקורה מחוץ לישראל לא יראו בה פרסומת אסורה לפי הוראות חוק זה, אם מהדרך שבה נעשתה הפרסומת עולה, כי היא לא כוונה בעיקרה לציבור בישראל.

תפיסות (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

14.  מי ששר הבריאות הסמיכו לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף 9, להיכנס לכל מקום ממכר, ייצור או החסנה של מוצרי עישון ולתפוס מוצרי עישון שעל חפיסותיהם או אריזותיהם אין אזהרה; מוצרי עישון שנתפסו כאמור יוחזרו רק לאחר שבעליהם ידביקו עליהם אזהרה.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166 (ה"ח 797)

14. מי ששר הבריאות הסמיכו לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף 9, להיכנס לכל מקום ממכר, ייצור או החסנה של מוצרי טבק מוצרי עישון ולתפוס מוצרי טבק מוצרי עישון שעל חפיסותיהם או אריזותיהם אין אזהרה; מוצרי טבק מוצרי עישון שנתפסו כאמור יוחזרו רק לאחר שבעליהם ידביקו עליהם אזהרה.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 2) תשס"א-2001

15.  שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 224 (ה"ח 2769)

15. שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה  ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

שמירת דינים (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

15א.  (א)  אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין, לרבות הורואת לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013, ופקודת הטבק, ובכלל זה מחובות או מהגבלות שנקבעו בהם לגבי מוצר עישון, לרבות חובת קבלת היתר או רישיון הנדרש למוצר עישון.

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), בשיווק מרחוק באינטרנט של מוצר עישון יראו עוסק המציג לצרכן פרטים כאמור בסעיף 4א(ב)(2) כמי שממלא אחר חובות הגילוי לעניין התכונות העיקריות של הנכס כאמור בסעיף 14ג(א)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 176 (ה"ח 797)

הוספת סעיף 15א

תחילה והוראות מעבר

16.  (א)  תחילתו של סעיף 7 שלושה חדשים מיום פרסומו; תחילתן של יתר הוראות חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

          (ב)  פרסומת למוצרי עישון או פרסומת לשם מסחרי שעשה אדם לפני יום פרסומו של חוק זה לא תחשב כעבירה על פי חוק זה אם הוכיח כי יצאה משליטתו או מרשותו לפני היום האמור או אם הוכיח כי אין הוא יכול או זכאי לבטלה או להסירה.

          (ג)   חובת הכללת אזהרה כאמור בסעיף 4 לא תחול על שלטים שהותרו בסעיף 4 והמוארים באור חשמל, אם הותקנו לפני ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983); חובת הכללת אזהרה על שלטים שאינם מוארים באור חשמל תחול החל מתום שנה מיום פרסום חוק זה.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166 (ה"ח 797)

(ב) פרסומת למוצרי טבק למוצרי עישון או פרסומת לשם מסחרי שעשה אדם לפני יום פרסומו של חוק זה לא תחשב כעבירה על פי חוק זה אם הוכיח כי יצאה משליטתו או מרשותו לפני היום האמור או אם הוכיח כי אין הוא יכול או זכאי לבטלה או להסירה.

 

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019 (תיקון מס' 8) תשפ"ב-2022

תוספת

(סעיף 7(א))

אזהרה בפרסומות מותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2)

1.        האזהרה תהיה באותיות בצבע שחור על רקע לבן ובמסגרת שחורה שעובייה כעובי האותיות באזהרה.

2.        המילה "אזהרה" תודפס באותיות גופן "חיים שמן" ושאר המילים יודפסו באותיות גופן "חיים צר".

3.        באזהרות שנוסחן כולל את המילים "משרד הבריאות" יופיעו מילים אלה באותיות קטנות משאר אותיות האזהרה, ואותיות האזהרה יתפסו את רוב שטח האזהרה.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 177 (ה"ח 797)

הוספת תוספת

 

מיום 1.4.2029

תיקון מס' 8

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח 894)

תוספת

(סעיף 7(א))

אזהרה בפרסומות מותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) בסעיף 3(ב)(2)

 

 

                                        מנחם בגין                אליעזר שוסטק

                                                 ראש הממשלה                      שר הבריאות

       יצחק נבון

        נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ג מס' 1074 מיום 25.1.1983 עמ' 38 (ה"ח תש"ם מס' 1451 עמ' 194).

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 342 (ה"ח תשנ"ה מס' 2387 עמ' 412) – תיקון מס' 1; תחילתו ששה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח תשנ"ט מס' 2769 עמ' 180) – תיקון מס' 2; ראה סעיף 11 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 535 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 42 עמ' 87) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 5 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 197 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 160 עמ' 230) – תיקון מס' 4; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2154 מיום 11.6.2008 עמ' 529 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 180 עמ' 866) – תיקון מס' 5; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 3(ב) לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1033 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 370 עמ' 106) – תיקון מס' 6; תחילתו ביום 1.1.2014 ור' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 166 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 797 עמ' 230) – תיקון מס' 7; ר' סעיפים 21, 23 לענין תחילה והוראות מעבר.

21. (א) תחילתו של חוק זה חודשיים מיום פרסומו, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) (להלן – יום התחילה).

 (ב) תחילתם של ההגדרה "שיווק" בסעיף 1 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, ושל סעיפים 5(א), 7א(ד), ו-11(א)(4) ו-(א1)(2) לחוק העיקרי כנוסחם בחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

 (ג) תחילתם של סעיפים 4א, 9, 9ב ו-11(א)(3), (14) ו-(15) לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, שנה מיום פרסומו של חוק זה.

23. (א) החל ביום התחילה כאמור בסעיף 21(א), כל עוד לא נקבעו הוראות לפי סעיף 9(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה לעניין מוצרי טבק, יחולו לעניין אותם מוצרים הוראות צו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (שינוי נוסחי אזהרה), התשס"ג-2002 (בסעיף זה – צו שינוי נוסחי אזהרה), למעט סעיף 3(ב)(2) לצו האמור, וסעיף 3(ג) לצו יחול בשינוי זה: במקום "32%" יקראו "לפחות 65%".

 (ב) החל במועד האמור בסעיף 21(ג), כל עוד לא נקבעו הוראות לפי סעיף 9(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה לעניין מוצרי עישון שאינם מוצרי טבק, יחולו על אזהרות שיש להדביק או להדפיס על אריזותיהם של אותם מוצרים הוראות סעיף 3(ב) ו-(ג) לצו שינוי נוסחי אזהרה, כל עוד הצו האמור לא שונה או בוטל לפי סעיף 9(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, ובכפוף להוראות אלה:

  (1) פסקה (2) של סעיף 3(ב) האמור – לא תחול;

  (2) סעיף 3(ג)(1) יחול בשינוי זה: במקום "32%" יקראו "לפחות 30%".

ס"ח תשפ"ב מס' 2974 מיום 1.6.2022 עמ' 852 (ה"ח הכנסת תשפ"ב מס' 894 עמ' 75) – תיקון מס' 8; תחילתו ביום 1.4.2029 ור' סעיף 9 לענין הוראות מעבר.

[1] ר' צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה), תשס"ג-2002 לענין שינוי נוסח האזהרות ועיצובן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות