נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983

 

 

בריאות – עישון ומוצרי טבק – הגבלת ואיסור עישון

תוכן ענינים

סעיף 1

איסור עישון

Go

2

סעיף 1א

מטרה

Go

2

סעיף 2

קביעת שלטים

Go

2

סעיף 2א

חובות המחזיק של מקום ציבורי

Go

3

סעיף 2ב

איסור הצבת מאפרה במקום ציבורי

Go

3

סעיף 4

עונשין

Go

3

סעיף 5

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

3

סעיף 5א

שיעורי קנסות

Go

3

סעיף 6

קנסות לרשות מקומית

Go

3

סעיף 6א

מפקחים של רשות מקומית

Go

3

סעיף 7

סמכות כניסה

Go

3

סעיף 8

סמכות מפקח או סדרן לדרוש זיהוי

Go

4

סעיף 8א

סדרן ממונה בבית חולים

Go

4

סעיף 9

סמכות נהג

Go

4

סעיף 10

שמירת הוראות

Go

4

סעיף 11

דין המדינה

Go

4

סעיף 11א

מקום ציבורי שהמחזיק בו הם כוחות הביטחון

Go

5

סעיף 12

תיקון חוק בתי המשפט

Go

5

סעיף 13

ביצוע ותקנות

Go

5

סעיף 14

תחילה

Go

5

 

תוספת

Go

5

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983*

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 446 (ה"ח 138)

חוק הגבלת למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983

איסור עישון

1.    (א)  לא יעשן אדם במקום המפורט בתוספת (להלן – מקום ציבורי).

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 6) תשע"ט-2019

          (ב)  לא יחזיק אדם במקום ציבורי מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין; בחוק זה, "מוצר טבק", "מוצר עישון" ו"עישון" – כהגדרתם בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-1983.

          (ג)   שר הבריאות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת רשאי לשנות בצו את התוספת.

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 446 (ה"ח 138)

(ב) לא יחזיק אדם במקום ציבורי סיגריה, סיגרילה, סיגר או מקטרת כשהם דלוקים כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים; בחוק זה, "מוצר טבק" – כהגדרתו בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983.

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 177 (ה"ח 797)

(ב) לא יחזיק אדם במקום ציבורי כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים; בחוק זה, "מוצר טבק" – כהגדרתו בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983 מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין; בחוק זה, "מוצר טבק", "מוצר עישון" ו"עישון" – כהגדרתם בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-1983.

מטרה (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

1א.     מטרתו של חוק זה למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות, למחלות ולנכות.

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 446 (ה"ח 138)

הוספת סעיף 1א

קביעת שלטים (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

2.    (א)  המחזיק למעשה של מקום ציבורי כבעלים, כשוכר או בכל אופן אחר (להלן – המחזיק), למעט מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים, יקבע בו שלטים המורים על איסור העישון, ויחזיקם במצב תקין.

          (ב)  יצרן או יבואן של מעלית המיועדת לנשיאת בני אדם בבית מגורים יקבע בה, לפני הכנסתה לשימוש, שלט המורה על איסור העישון במעלית.

          (ג)   שר הבריאות יקבע בתקנות הוראות בדבר צורתם של השלטים, מספרם, גודלם, תוכנם, דרכי קביעתם, המקומות שבהם יותקנו והחובה להאירם.

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 446 (ה"ח 138)

(א) המחזיק למעשה של מקום ציבורי כבעלים, כשוכר או בכל אופן אחר (להלן – המחזיק), למעט מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים, יקבע בו שלטים המורים על איסור העישון, ויחזיקם במצב תקין.

חובות המחזיק של מקום ציבורי (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

2א.     (א)  המחזיק של מקום ציבורי חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 1(א) ו-(ב) בתחום המקום הציבורי שבהחזקתו.

          (ב)  יראו את המחזיק של מקום ציבורי כמי שמילא אחר הוראות סעיף קטן (א), אם הוכיח כי עשה את כל אלה:

(תיקון מס' 6) תשע"ט-2019

(1)   פנה לאדם המעשן או המחזיק מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין, במקום ציבורי, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, לחדול מהמעשה האסור או נקט אמצעים סבירים כדי להבטיח מניעת עבירות לפי סעיף 1(א) ו-(ב);

(2)   התלונן, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, בפני המפקח כמשמעותו בסעיף 7, על הפרת הוראות סעיף 1(א) או (ב), או עשה מאמץ סביר לעשות כן, אם על אף פעולתו כאמור בפסקה (1), נמשכה הפרת הוראה מההוראות האמורות.

          (ג)   כל רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה או בדרך אחרת, מספר טלפון שיהיה פעיל 24 שעות ביממה, לצורך הגשת תלונה למפקח לפי סעיף קטן (ב)(2).

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 446 (ה"ח 138)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 177 (ה"ח 797)

(ב) יראו את המחזיק של מקום ציבורי כמי שמילא אחר הוראות סעיף קטן (א), אם הוכיח כי עשה את כל אלה:

(1) פנה לאדם המעשן או המחזיק סיגריה, סיגרילה, נרגילה, סיגר או מקטרת כשהם דלוקים מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין, במקום ציבורי, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, לחדול מהמעשה האסור או נקט אמצעים סבירים כדי להבטיח מניעת עבירות לפי סעיף 1(א) ו-(ב);

איסור הצבת מאפרה במקום ציבורי (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

2ב.     המחזיק של מקום ציבורי, לא יציב מאפרה במקום ציבורי שבהחזקתו, בהתאם למפורט בתוספת; בסעיף זה, "מאפרה" – כלי המיועד לשמש להשלכת אפר ושיירי מוצרי טבק לתוכו.

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 446 (ה"ח 138)

הוספת סעיף 2ב

 

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

3.    (א)  (בוטל).

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 446 (ה"ח 138)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

היתר עישון בבית קולנוע

3. (א) בתחומה של רשות מקומית, להוציא מועצה אזורית, שיש בה יותר מחמישה בתי קולנוע, יכול שיהיה בית קולנוע אחד שבחלק ממנו שהוקצה לכך לא יחולו הוראות איסור העישון בעת הקרנת סרטי קולנוע.

(ב) מועצת הרשות המקומית תקבע את בית הקולנוע כאמור בסעיף קטן (א), מבין המחזיקים של בתי הקולנוע, לפי כללים ולתקופה שיקבע שר הבריאות.

(ג) המחזיק למעשה של בית קולנוע שנקבע כאמור בסעיף קטן (ב) יקבע בפתח בית הקולנוע הודעה על היתר העישון בחלק ממנו שהוקצה לכך.

עונשין צו תשס"ג-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

4.    (א)  העובר על הוראות סעיפים 1 ו-2ב, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין).

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          (ב)  העובר על הוראות סעיפים 2 ו-2א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

מיום 28.8.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2066

4. (א) העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 5,000 שקלים 10,000 שקלים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – קנס 10,000 שקלים 20,000 שקלים.

 

מיום 30.4.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4786 מיום 31.3.1985 עמ' 1000

4. (א) העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 10,000 שקלים 25,000 שקלים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – קנס 20,000 שקלים 50,000 שקלים.

 

מיום 1.1.1986

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4885 מיום 20.12.1985 עמ' 300

4. (א) העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 25,000 שקלים 60 שקלים חדשים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – קנס 50,000 שקלים 120 שקלים חדשים.

 

מיום 1.2.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 359

4. (א) העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 60 70 שקלים חדשים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – קנס 120 140 שקלים חדשים.

 

מיום 1.9.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1235

4. (א) העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 70 105 שקלים חדשים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – קנס 140 210 שקלים חדשים.

 

מיום 15.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5506 מיום 4.3.1993 עמ' 488

4. (א) העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 105 170 שקלים חדשים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – קנס 210 340 שקלים חדשים.

 

מיום 11.7.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 994

4. (א) העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 170 230 שקלים חדשים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – קנס 340 470 שקלים חדשים.

 

מיום 30.11.2002

צו תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 123

4. (א) העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 230 310 שקלים חדשים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – קנס 470 630 שקלים חדשים.

 

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 447 (ה"ח 138)

4. (א) העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 310 שקלים חדשים סעיפים 1 ו-2ב, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין).

(ב) העובר על הוראות סעיף 2, דינו - קנס 630 שקלים חדשים סעיפים 2 ו-2א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 2)  תשס"ז-2007

5.    (א)  נושא משרה בתאגיד שהוא המחזיק של מקום ציבורי (בסעיף זה – תאגיד), חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיפים 2, 2א ו-2ב בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין; בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 2, 2א או 2ב, בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 447 (ה"ח 138)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

אחריות לעבירה

5. נעברה עבירה לפי סעיף 2 בידי חבר-בני-אדם, יאשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצועה היה מנהל פעיל, שותף - למעט שותף מוגבל - או עובד בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של הסעיף האמור.

שיעורי קנסות (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

5א.     על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, רשאי שר המשפטים, בהסכמת שר הבריאות, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 447 (ה"ח 138)

הוספת סעיף 5א

קנסות לרשות מקומית

6.    קנסות ששולמו עקב הפעלת סמכותו של עובד של רשות מקומית בשל עבירה על חוק זה שנעברה בתחומה, יועברו לקופת אותה רשות מקומית.

מפקחים של רשות מקומית (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

6א.     (א)  ראש רשות מקומית יסמיך עובדים ברשות המקומית כמפקחים לעניין חוק זה.

          (ב)  רשות מקומית תדווח לשר הבריאות, במהלך חודש ינואר בכל שנה, על פעולות הפיקוח שנקטה בשנה שקדמה לה, לרבות מספר המפקחים שהוסמכו לפי סעיף קטן (א), לצורך דיווח שר הבריאות לפי סעיף 2 לחוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, התשס"א-2000.

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 447 (ה"ח 138)

הוספת סעיף 6א

סמכות כניסה

7.    שוטר וכן עובד של רשות מקומית שראש הרשות המקומית הסמיכו לענין חוק זה (להלן - מפקח), רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ציבורי כדי לברר אם קוימו הוראות חוק זה והתקנות לפיו, ובלבד שלא ייכנסו למקום מן המקומות המפורטים בפסקאות 2, 4, 5 ו-6 של התוספת, אלא לאחר שהודיעו על כוונתם למחזיק של המקום, או למי שעובד שם.

סמכות מפקח או סדרן לדרוש זיהוי (תיקון מס' 6) תשע"ט-2019

8.    (א)  עישן אדם במקום ציבורי, או החזיק שם מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין, לעיניו של מפקח או סדרן, רשאי המפקח או הסדרן לדרוש ממנו לזהות עצמו ואם סירב לעשות כן, רשאי הוא לעכב אותו באותו מקום עד לבוא שוטר, אך לא יותר מאשר שעה אחת.

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          (ב)  לענין סעיף זה, "סדרן" – מי שהבעל או המחזיק של מקום המפורט בתוספת מינהו להיות סדרן באותו מקום והוא עונד תג בולט המעיד על תפקידו ומציג תעודה על מינויו כסדרן.

          (ג)   שר הבריאות יקבע בתקנות הוראות בענין סייגים למינוי סדרן, התעודה שתינתן לו, צורת התג ואופן ענידתו.

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 447 (ה"ח 138)

(ב) לענין סעיף זה, "סדרן" – מי שהבעל או המחזיק למעשה של מקום המפורט בפסקאות 1, 2, 4 ו-5 של התוספת המחזיק של מקום המפורט בתוספת מינהו להיות סדרן באותו מקום והוא עונד תג בולט המעיד על תפקידו ומציג תעודה על מינויו כסדרן.

 

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 177 (ה"ח 797)

(א) עישן אדם במקום ציבורי, או החזיק שם סיגריה, סיגרילה, סיגר או מקטרת כשהם דלוקים מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין, לעיניו של מפקח או סדרן, רשאי המפקח או הסדרן לדרוש ממנו לזהות עצמו ואם סירב לעשות כן, רשאי הוא לעכב אותו באותו מקום עד לבוא שוטר, אך לא יותר מאשר שעה אחת.

סדרן ממונה בבית חולים (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

8א.     (א)  לענין סעיף זה, "עובד ציבור" – כל אחד מאלה:

(1)   עובד המדינה כהגדרתו בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 (בסעיף זה – חוק שירות המדינה (משמעת));

(2)   עובד רשות מקומית;

(3)   עובד גוף מבוקר שהוראות חוק שירות המדינה (משמעת), כולן או חלקן, הוחלו עליו לפי סעיף 75 בחוק שירות המדינה (משמעת).

          (ב)  שר הבריאות רשאי להסמיך עובד ציבור להיות סדרן ממונה בבית חולים, על פי בקשה של הבעל או המחזיק של בית החולים, ובלבד שעובד הציבור מונה להיות סדרן לפי הוראות סעיף 8(ב) (בחוק זה – סדרן ממונה).

          (ג)   לא יסמיך שר הבריאות סדרן ממונה, אלא אם כן מתקיימים בו גם כל אלה:

(1)   הוא תושב ישראל שמלאו לו 21 שנים;

(2)   משטרת ישראל לא הודיעה לשר הבריאות בתוך 30 ימים ממועד קבלת פרטי המועמד, כי היא מתנגדת למינויו כסדרן ממונה מטעמים הנוגעים לשלום הציבור וביטחונו לרבות מפאת עברו הפלילי;

(3)   הוא סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך;

(4)   הוא שולט בשפה העברית;

(5)   הוא קיבל הכשרה מתאימה, לרבות בתחום הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, בהתאם לכללים שקבע שר הבריאות באישור השר לביטחון הפנים.

          (ד)  שר הבריאות רשאי לקבוע תנאי כשירות נוספים להסמכתו של סדרן ממונה, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, בתחום הסמכויות המסורות לו.

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

          (ה)  היה לסדרן ממונה יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה לפי סעיף 1, לנגד עיניו, בתחום בנין בית החולים, רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום קנס בהתאם להוראות פרק ז' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

          (ו)   מנהל בית חולים יעביר לשר דוח שנתי בדבר הקנסות שהוטלו בבית החולים במהלך השנה, מספר התלונות שהוגשו כנגד סדרנים ממונים בבית החולים במהלך השנה, תמציתן וכמה מהן נמצאו מוצדקות.

מיום 19.11.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2028 מיום 21.8.2005 עמ' 992 (ה"ח 84)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 26.7.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2614 מיום 28.3.2017 עמ' 501 (ה"ח 1096)

(ה) היה לסדרן ממונה יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה לפי סעיף 1, לנגד עיניו, בתחום בנין בית החולים, רשאי הוא למסור לו הזמנה שבה יואשם האדם באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם את הקנס במקום להישפט על העבירה האמורה, הודעת תשלום קנס בהתאם להוראות פרק ז' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

סמכות נהג (תיקון מס' 6) תשע"ט-2019

9.    (א)  נהג של כלי רכב שהעישון בו אסור לפי הוראות חוק זה רשאי לאסור כניסת אדם המעשן או המחזיק מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין, לכלי הרכב.

(תיקון מס' 6) תשע"ט-2019

          (ב)  עישן אדם בכלי רכב כאמור, או החזיק בו מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין, לעיניו של הנהג, רשאי הנהג לדרוש ממנו לזהות עצמו ואם סירב לעשות כן, רשאי הוא לעכב אותו בכלי הרכב עד לבוא שוטר, אך לא יותר מאשר שעה אחת וכן רשאי הוא להסיע אותו בכלי הרכב לתחנת המשטרה הקרובה.

מיום 8.3.2019

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 177 (ה"ח 797)

9. (א) נהג של כלי רכב שהעישון בו אסור לפי הוראות חוק זה רשאי לאסור כניסת אדם המעשן או המחזיק סיגריה, סיגרילה, סיגר או מקטרת כשהם דלוקים מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין, לכלי הרכב.

(ב) עישן אדם בכלי רכב כאמור, או החזיק בו סיגריה, סיגרילה, סיגר או מקטרת כשהם דלוקים מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין, לעיניו של הנהג, רשאי הנהג לדרוש ממנו לזהות עצמו ואם סירב לעשות כן, רשאי הוא לעכב אותו בכלי הרכב עד לבוא שוטר, אך לא יותר מאשר שעה אחת וכן רשאי הוא להסיע אותו בכלי הרכב לתחנת המשטרה הקרובה.

שמירת הוראות

10.  הוראות חוק זה באות להוסיף על כל הוראה בדבר איסור עישון שנקבעה בכל דין ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

11.  הוראות סעיפים 2(א), 2א ו-2ב יחולו גם על המדינה , למעט על כוחות הביטחון כמפורט להלן, ואולם הוראות לפי הסעיפים האמורים, ייקבעו בשינויים המחויבים, לעניין –

(1)  צבא הגנה לישראל – בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

(2)  משטרת ישראל – בפקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(3)  שירות בתי הסוהר – בפקודות השירות כהגדרתן בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

(4)  יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה – בהוראות פנימיות;

(5)  מפעלים הנכללים בצו שהוציא שר הביטחון לפי פרט 3 לתוספת הראשונה בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 – בהוראות פנימיות.

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 447 (ה"ח 138)

11. הוראות סעיף 2(א) סעיפים 2(א), 2א ו-2ב יחולו גם על המדינה, למעט על כוחות הביטחון כמפורט להלן, ואולם הוראות לפי הסעיפים האמורים, ייקבעו בשינויים המחויבים, לעניין –

(1) צבא הגנה לישראל – בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

(2) משטרת ישראל – בפקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(3) שירות בתי הסוהר – בפקודות השירות כהגדרתן בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

(4) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה – בהוראות פנימיות;

(5) מפעלים הנכללים בצו שהוציא שר הביטחון לפי פרט 3 לתוספת הראשונה בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 – בהוראות פנימיות.

מקום ציבורי שהמחזיק בו הם כוחות הביטחון (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

11א.  לגבי מקום ציבורי שהמחזיק בו הם כוחות הביטחון המנויים בפסקאות (1) עד (5) שבסעיף 11, לא יחולו הוראות סעיפים 7, 8 ו-9, ואולם הוראות בדבר אכיפת האיסור שבסעיף 1 במקום ציבורי כאמור, ייקבעו לעניין כוחות הביטחון כאמור באופן המפורט בהתאמה באותן פסקאות.

מיום 27.2.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2135 מיום 27.2.2008 עמ' 216 (ה"ח 178)

הוספת סעיף 11א

תיקון חוק בתי המשפט

12.  בחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, בסוף התוספת השניה יבוא:

"18. חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, תשמ"ג-1983."

ביצוע ותקנות

13.  שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו לרבות תקנות בדבר דרכי פיקוח על ביצועו.

תחילה

14.  תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בשבט תשמ"ד (1 בפברואר 1984).

 

תוספת

(סעיף 1)

צו תשס"א-2001 צו תשע"ב-2012

1.     אולם המשמש דרך כלל לבית קולנוע, לתיאטרון, להופעות, לקונצרטים, לאופרה או למחול וכן חדר או אולם המשמש לדיון, להרצאה או לישיבות, וכן המסדרונות והאכסדרות, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בהפסקות בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ששטחו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום; אין בהוראות פרט זה, או פרטים אחרים בתוספת זו, כדי לגרוע מאיסור עישון מכוח כל דין או כדי למנוע מבעל המקום או המחזיק בו לאסור את העישון במקום.

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 765

החלפת פרט 1

הנוסח הקודם:

1. אולם סגור המשמש בדרך כלל לבית קולנוע, לתיאטרון, לקונצרטים, לאופרה או למחול וכן אולם המשמש להתקהלות של ציבור למטרות הרצאה או דיון, למעט המסדרונות והאכסדרה שהוקצו לכך שבהם יהיה העישון מותר, והכל בעת שיש בהם קהל ולמעט כאשר אין לציבור רשות כניסה אליהם בין בתשלום ובין בלא תשלום.

 

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222

1. אולם המשמש דרך כלל לבית קולנוע, לתיאטרון, להופעות, לקונצרטים, לאופרה או למחול וכן חדר או אולם המשמש לדיון, להרצאה או לישיבות, וכן המסדרונות והאכסדרות, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בהפסקות בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ששטחו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום; אין בהוראות פרט זה, או פרטים אחרים בתוספת זו, כדי לגרוע מאיסור עישון מכוח כל דין או כדי למנוע מבעל המקום או המחזיק בו לאסור את העישון במקום.

צו תשע"ח-2018

1א.   שטח תחום, שאינו במבנה, שבו מתקיים אירוע הכולל התקהלות מאורגנת של למעלה מחמישים בני אדם, למעט חצר בית מגורים, וכן באזור הכניסה או היציאה לשטח התחום בטווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה והכול במועד קיום האירוע או בתכוף לו.

מיום 31.8.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267

הוספת פרט 1א

צו תשע"ח-2018

2.     כל מקום בבית חולים או במרפאה, לרבות חצר המוסד, וכן באזור הכניסה או היציאה לבית החולים או למרפאה, בטווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה, למעט בית מגורים הנמצא בטווח האמור, ולמעט –

(א)  אזור מוגדר המצוי מחוץ לבניין ואשר הוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, הנמצא בטווח של לפחות 10 מטרים מהבניין ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום;

(ב)  (פקע).

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 765

2. כל מקום בבנין של בית חולים או מרפאה, חוץ מן המקומות שהוקצו בידי הנהלת בית החולים או המרפאה שבהם יהיה העישון מותר, ובלבד שהם אינם חדרים המיועדים לאישפוז, לטיפול או לבדיקות.

 

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222

2. כל מקום בבנין של בית חולים או מרפאה, לרבות באזור הכניסה או היציאה לבניין, בטווח של 10 מטר מהדלת.

 

מיום 31.8.2018

פרט 2(ב) עד יום 30.8.2021

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267

החלפת פרט 2

הנוסח הקודם:

2. כל מקום בבנין של בית חולים או מרפאה, לרבות באזור הכניסה או היציאה לבניין, בטווח של 10 מטר מהדלת.

 

מיום 31.8.2018 עד יום 30.8.2021

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267

הנוסח:

(ב) חדר נפרד לחלוטין שהוקצה על ידי מנהל בית החולים לעישון למאושפזים במחלקה סגורה שנקבעה ברישיון בית החולים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

3.     החלק הפתוח לציבור בבית מרקחת.

צו תשס"א-2001

4.     אולם קריאה וחדר קריאה בספריה הפתוחה לציבור, חוץ מן המקומות שהוקצו בידי הנהלת המקום שבהם יהיה העישון מותר, אם הוקצו, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 765

4. אולם קריאה וחדר קריאה בספריה הפתוחה לציבור, חוץ מן המקומות שהוקצו בידי הנהלת המקום שבהם יהיה העישון מותר, אם הוקצו, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

צו תשע"ו-2016

5.     כל מקום במוסד חינוך לרבות חצר המוסד, מגורי תלמידים וכן באזור הכניסה או היציאה, בטווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה.

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 765

5. כל מקום בבנין המשמש מוסד חינוך או מוסד להשכלה גבוהה חוץ ממקום המשמש מגורים והמקומות בספריה או בחדרי דיון שרשאית הנהלת המוסד להקצות שבהם יהיה העישון מותר לרבות מגורי תלמידים ולמעט חדר נפרד לחלוטין, שהוקצה לעישון בידי הנהלת מוסד שמתקיים בו חינוך על תיכוני, שתלמידיו בגיל העולה על 18 שנים (להלן - מוסד על תיכוני), אם הוקצה, וחדר במגורים במוסד על תיכוני שבו גר רק מעשן, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן למעט חדרי ההנהלה וחדרי הסגל, שחל עליהם פרט 15.

 

מיום 7.2.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 558

החלפת פרט 5

הנוסח הקודם:

5. כל מקום בבנין המשמש מוסד חינוך או מוסד להשכלה גבוהה לרבות מגורי תלמידים ולמעט חדר נפרד לחלוטין, שהוקצה לעישון בידי הנהלת מוסד שמתקיים בו חינוך על תיכוני, שתלמידיו בגיל העולה על 18 שנים (להלן – מוסד על תיכוני), אם הוקצה, וחדר במגורים במוסד על תיכוני שבו גר רק מעשן, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן למעט חדרי ההנהלה וחדרי הסגל, שחל עליהם פרט 15.

צו תשע"ו-2016

5א.   כל מקום בבניין המשמש מוסד להשכלה גבוהה או מוסד לחינוך על-תיכוני, שתלמידיו בגיל העולה על 18 שנים, לרבות מגורי תלמידים ולמעט חדר נפרד לחלוטין, שהקצתה לעישון הנהלת המוסד, אם הקצתה, וחדר מגורים שבו גר רק מעשן, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן למעט חדרי ההנהלה וחדרי הסגל שחל עליהם פרט 15.

מיום 7.2.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 558

הוספת פרט 5א

6.     מעלית לנשיאת בני אדם.

צו תשע"ב-2012

7.     אוטובוס וזוטובוס; בפרט זה, "אוטובוס" ו"זוטובוס" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה).

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222

החלפת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. אוטובוס, בעת שיש בו נוסעים; בפסקה זו, "אוטובוס", כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

צו תשע"ב-2012

8.     מונית בעת שיש בה נוסעים; בפרט זה, "מונית" – כמשמעותה בתקנות התעבורה.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222

החלפת פרט 8

הנוסח הקודם:

8. מונית וזוטובוס, בעת שיש בהם נוסעים; בפסקה זו, "מונית" ו"זוטובוס" - כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

צו תשע"ב-2012

9.     רכבת, לרבות רכבת מקומית; לעניין פרט זה ופרט 9ב "רכבת" ו"רכבת מקומית" – כהגדרתן בסעיפים 1 ו-46 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

מיום 31.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5096 מיום 24.3.1988 עמ' 658

הוספת פרט 9

 

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222

החלפת פרט 9

הנוסח הקודם:

9. רכבת, בעת שיש בה נוסעים, למעט קרון שהוקצה לכך שבו יהיה העישון מותר, ובלבד שלא יוקצה לכך הקרון היחיד באותה רכבת, הקרון שבו נמכרים מזון או משקה, או הקרון היחיד שבו נמכרים מקומות שמורים.

צו תשע"ב-2012

9א.   תחנת אוטובוס מקורה, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ותחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222

הוספת פרט 9א

צו תשע"ב-2012

9ב.   תחנת רכבת, לרבות רציף, למעט אזור שהוקצה לעישון בקצה הרציף וחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן תחנה של רכבת מקומית.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222

הוספת פרט 9ב

צו תשע"ב-2012

9ג.    רכב המשמש להוראת נהיגה, כמשמעותו בתקנות התעבורה, בעת שיש בו תלמיד נהיגה.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222

הוספת פרט 9ג

צו תשס"א-2001

10.    חנות.

מיום 31.3.1988

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5096 מיום 24.3.1988 עמ' 658

הוספת פרט 10

 

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 766

החלפת פרט 10

הנוסח הקודם:

10. החלק הפתוח לציבור של מרכול.

צו תשס"א-2001 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 צו תשע"ב-2012

11.    מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות אחר (כולם להלן - בית אוכל), למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של בית האוכל ושטחו אינו עולה על רבע של השטח הפתוח לציבור; הוראות פרט זה יחולו גם על אזור הנמצא מחוץ למבנה בית האוכל ומשמש אותו (להלן – אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, ומתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   שטחו אינו עולה על 15 מ"ר; או

(2)   שטחו רציף ואינו עולה על רבע של שטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

מיום 31.3.1988

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5096 מיום 24.3.1988 עמ' 658

הוספת פרט 11

 

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 766

החלפת פרט 11

הנוסח הקודם:

11. מזנון, בית קפה או מסעדה, לרבות כל בית אוכל אחר, שיש בהם עשרים מקומות ישיבה לפחות, למעט השטח שהוקצה לכך בחלק הפתוח לציבור שבו יהיה העישון מותר, ובלבד ששטחו אינו עולה על מחצית שטח החלק הפתוח לציבור והוא שטח רציף, וסומן בבירור היכן העישון אסור והיכן הוא מותר.

 

מיום 7.11.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 447 (ה"ח 138)

11. מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות אחר (כולם להלן - בית אוכל), למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של בית האוכל ושטחו אינו עולה על רבע של השטח הפתוח לציבור.

 

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222

11. מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות אחר (כולם להלן - בית אוכל), למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של בית האוכל ושטחו אינו עולה על רבע של השטח הפתוח לציבור.; הוראות פרט זה יחולו גם על אזור הנמצא מחוץ למבנה בית האוכל ומשמש אותו (להלן – אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, ומתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) שטחו אינו עולה על 15 מ"ר; או

(2) שטחו רציף ואינו עולה על רבע של שטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

צו תשמ"ח-1988 צו תשע"ב-2012 צו תשע"ח-2018

12.      חדר או אולם או מקום תחום פתוח לציבור המיועד לפעילות גופנית או לספורט, לרבות מגרשי ספורט.

מיום 31.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5096 מיום 24.3.1988 עמ' 659

הוספת פרט 12

 

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

12. חדר או אולם פתוח לציבור המשמש לפעילות גופנית או לספורט, לרבות בריכת שחייה.

 

מיום 31.8.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267

12. חדר או אולם או מקום תחום פתוח לציבור המשמש המיועד לפעילות גופנית או לספורט, לרבות בריכת שחייה מגרשי ספורט.

צו תשע"ב-2012 צו תשע"ח-2018

12א.    בריכת שחייה, לרבות החצר שלה.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

הוספת פרט 12א

 

מיום 31.8.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267

12א. בריכת שחייה שאינה במבנה, לרבות החצר שלה.

(תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

12ב.    אצטדיון ספורט, למעט במקומות שהוקצו לעישון בידי הנהלת האצטדיון, אם הוקצו, כמפורט להלן:

(1)  שני אזורים נפרדים של מושבים, ובלבד שמספר המושבים בהם אינו עולה על רבע ממספר המושבים באצטדיון כולו;

(2)  חדר נפרד לחלוטין ששטחו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של האצטדיון.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2458 מיום 15.7.2014 עמ' 595 (ה"ח 543)

הוספת פרט 12ב

צו תשמ"ח-1988 צו תשע"ח-2018

13.      גן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים, לרבות החצר.

מיום 31.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5096 מיום 24.3.1988 עמ' 659

הוספת פרט 13

 

מיום 31.8.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267

13. גן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים, לרבות החצר.

צו תשע"ח-2018

13א.    גן שעשועים לילדים הפתוח לציבור.

מיום 31.8.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267

הוספת פרט 13א

צו תשע"ח-2018

13ב.    טווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה לגן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים, למעט בית מגורים הנמצא בטווח האמור.

מיום 31.8.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267

הוספת פרט 13ב

צו תש"ן-1990 צו תשנ"ד-1994 צו תשס"א-2001 צו תשע"ב-2012

14.      חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית דואר או בסוכנות דואר או במקום אחר המשמש לקהל, לרבות חדר מדרגות ומעבר, או חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

מיום 24.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5275 מיום 25.6.1990 עמ' 747

הוספת פרט 14

 

מיום 19.10.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5615 מיום 21.7.1994 עמ' 1197

צו תשנ"ד-1994 (תיקון) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5697 מיום 14.8.1995 עמ' 1728

14. חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק או בבית דואר בבית דואר או בסוכנות דואר.

 

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 766

14. חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית דואר או בסוכנות דואר או במקום אחר המשמש לקהל או חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

 

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

14. חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית דואר או בסוכנות דואר או במקום אחר המשמש לקהל, לרבות חדר מדרגות ומעבר, או חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

צו תשע"ב-2012

15.      מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, לאחר התייעצות עם העובדים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; לעניין חוק זה, "מקום עבודה" – כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים ולרבות מקום כאמור שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים בפסקאות (1) עד (5) שבסעיף 11.

מיום 19.10.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5615 מיום 21.7.1994 עמ' 1197

צו תשנ"ד-1994 (תיקון) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5697 מיום 14.8.1995 עמ' 1728

הוספת פרט 15

 

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 766

15. מקום עבודה, למעט חלק ממנו שהוא חדר או אולם שהעישון הותר בו במפורש בידי האחראי במקום לאחר התייעצות עם העובדים (להלן - אזור עישון), ובלבד שבאזור העישון אין עובדים או נמצאים אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; באזור העישון יותר העישון אם יש בו סידורי אוורור תקינים ואם העישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של מקום העבודה בחלקים אחרים של הבנין; חדר או אולם שעובדים בו רק עובדים שהם מעשנים, יראו כאזור עישון מבלי שיהיה צורך בהיתר מפורש של האחראי במקום; לענין זה, "מקום עבודה" - כל מקום בבנין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים. אין בהוראות פרט זה כדי לפגוע באיסור עישון בכוח כל דין ואין בו כדי למנוע ממעביד לאסור את העישון במקום העבודה.

 

מיום 27.2.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2135 מיום 27.2.2008 עמ' 216 (ה"ח 178)

15. מקום עבודה, למעט חלק ממנו שהוא חדר או אולם שהעישון הותר בו במפורש בידי האחראי במקום לאחר התייעצות עם העובדים (להלן - אזור עישון), ובלבד שבאזור העישון אין עובדים או נמצאים אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; באזור העישון יותר העישון אם יש בו סידורי אוורור תקינים ואם העישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבנין; חדר או אולם שעובדים בו רק עובדים רק מי שהם מעשנים, יראו כאזור עישון מבלי שיהיה צורך בהיתר מפורש של האחראי במקום; לענין זה, "מקום עבודה" - כל מקום בבנין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים, ולרבות מקום כאמור שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים בפסקאות (1) עד (5) שבסעיף 11.

 

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

החלפת פרט 15

הנוסח הקודם:

15. מקום עבודה, למעט חלק ממנו שהוא חדר או אולם שהעישון הותר בו במפורש בידי האחראי במקום לאחר התייעצות עם העובדים (להלן - אזור עישון), ובלבד שבאזור העישון אין עובדים או נמצאים אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; באזור העישון יותר העישון אם יש בו סידורי אוורור תקינים ואם העישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבנין; חדר או אולם שעובדים בו רק מי שהם מעשנים, יראו כאזור עישון מבלי שיהיה צורך בהיתר מפורש של האחראי במקום; לענין זה, "מקום עבודה" - כל מקום בבנין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים, ולרבות מקום כאמור שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים בפסקאות (1) עד (5) שבסעיף 11.

צו תשע"ב-2012 צו תשע"ח-2018

15א.    כל מקום במשרדי רשות ציבורית, לרבות חצר המשרד, ולמעט אזור מוגדר המצוי מחוץ לבניין ואשר הוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, הנמצא בטווח של 10 מטרים לפחות מהבניין ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן באזור הכניסה או היציאה למשרד, בטווח של 10 מטרים מהכניסה או מהיציאה, למעט בית מגורים הנמצא בטווח האמור; בפרט זה, "רשות ציבורית" –

(א)  הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

(ב)  בתי משפט ובתי דין;

(ג)   רשויות מקומיות;

(ד)  מועצות דתיות.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

הוספת פרט 15א

 

מיום 31.8.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267

15א. כל מקום במשרד ממשלתי. במשרדי רשות ציבורית, לרבות חצר המשרד, ולמעט אזור מוגדר המצוי מחוץ לבניין ואשר הוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, הנמצא בטווח של 10 מטרים לפחות מהבניין ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן באזור הכניסה או היציאה למשרד, בטווח של 10 מטרים מהכניסה או מהיציאה, למעט בית מגורים הנמצא בטווח האמור; בפרט זה, "רשות ציבורית" –

(א) הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

(ב) בתי משפט ובתי דין;

(ג) רשויות מקומיות;

(ד) מועצות דתיות.

צו תשס"א-2001

16.      השטח הפתוח לציבור בקניון, למעט בית עסק המפורט במקום אחר בתוספת זו ולמעט חדר עישון נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 766

הוספת פרט 16

צו תשס"א-2001 צו תשע"ב-2012

17.      אולם שמחות, למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת אולם השמחות במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של אולם השמחות ושטחו אינו עולה על רבע של שטח הפתוח לציבור; הוראות פרט זה יחולו גם על אזור הנמצא מחוץ למבנה אולם השמחות ומשמש אותו (להלן – אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ושטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור, ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

מיום 30.7.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 766

הוספת פרט 17

 

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

17. אולם שמחות, למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת אולם השמחות במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של אולם השמחות ושטחו אינו עולה על רבע של שטח הפתוח לציבור; הוראות פרט זה יחולו גם על אזור הנמצא מחוץ למבנה אולם השמחות ומשמש אותו (להלן – אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ושטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור, ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

צו תשע"ב-2012

18.      גן אירועים, וכן אזור הנמצא מחוץ למבנה ומשמש את גן האירועים (להלן – אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

הוספת פרט 18

צו תשע"ב-2012

19.      מקלט ציבורי ומחסה ציבורי כהגדרתם בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

הוספת פרט 19

צו תשע"ב-2012

20.      כל מקום בבניין של בית כנסת, כנסייה, ח'ילווה או מסגד ובחצר שלו, למעט אזור נפרד בחצר שהוקצה לעישון, אם הוקצה, בידי הנהלת המקום, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו עולה על רבע מהחצר ושאר החצר שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

הוספת פרט 20

צו תשע"ב-2012

21.      כל מקום בבניין של מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) או של תנועת נוער.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1223

הוספת פרט 21

צו תשע"ב-2012

22.      כל מקום בבית אבות או דיור מוגן, למעט בחדר מגורים, ובלבד שלא גר בו מי שאינו מעשן, ולמעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

מיום 11.7.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1224

הוספת פרט 22

צו תשע"ח-2018

23.      חניון מקורה או תת-קרקעי הפתוח לציבור וכן טווח של 10 מטרים מהכניסה או מהיציאה לחניון כאמור, למעט בית מגורים הנמצא בטווח האמור.

מיום 31.8.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2268

הוספת פרט 23

צו תשע"ח-2018

24.      כל מקום בגן חיות, וכן באזור הכניסה או היציאה, בטווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה למעט אזור מוגדר שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

מיום 31.8.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2268

הוספת פרט 24

 

 

      חיים הרצוג                  מנחם בגין                אליעזר שוסטק

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                      שר הבריאות

 

 

 

 * פורסם ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 148 (ה"ח תשמ"ג מס' 1632 עמ' 195).

תוקן ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2066 – צו תשמ"ד-1984 בסעיף 10 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות) (מס' 2), תשמ"ד-1984; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ה מס' 4786 מיום 31.3.1985 עמ' 1000 – צו תשמ"ה-1985 בסעיף 9 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ה-1985; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ו מס' 4885 מיום 20.12.1985 עמ' 300 – צו תשמ"ו-1985 בסעיף 9 לחוק העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ו-1985; תחילתו ביום 1.1.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 359 – צו תשמ"ז-1987 בסעיף 9 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ז-1987; תחילתו ביום 1.2.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5096 מיום 24.3.1988 עמ' 658 – צו תשמ"ח-1988; תחילתו ביום 31.3.1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1235 – צו תשמ"ט-1989 בסעיף 8 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ט-1989; תחילתו ביום 1.9.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5275 מיום 25.6.1990 עמ' 747 – צו תש"ן-1990; תחילתו ששים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"ג מס' 5506 מיום 4.3.1993 עמ' 487 – צו תשנ"ג-1993 בסעיף 8 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשנ"ג-1993; תחילתו ביום 15.4.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5615 מיום 21.7.1994 עמ' 1197 – צו תשנ"ד-1994; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו. תוקן ק"ת תשנ"ה מס' 5697 מיום 14.8.1995 עמ' 1728 – צו (תיקון) תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 994 – צו תשנ"ו-1996 בסעיף 8 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשנ"ו-1996; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"א מס' 6102 מיום 1.5.2001 עמ' 765 – צו תשס"א-2001; תחילתו תשעים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 123 – צו תשס"ג-2002 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשס"ג-2002; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 2028 מיום 21.8.2005 עמ' 992 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 84 עמ' 174) – תיקון מס' 1; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ז מס' 2108 מיום 7.8.2007 עמ' 446 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 138 עמ' 104) – תיקון מס' 2; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2135 מיום 27.2.2008 עמ' 216 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 178 עמ' 22) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 3 לענין קביעת הוראות.

ק"ת תשע"ב מס' 7127 מיום 11.6.2012 עמ' 1222 – צו תשע"ב-2012; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ד מס' 2458 מיום 15.7.2014 עמ' 595 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 543 עמ' 82) – תיקון מס' 4.

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 558 – צו תשע"ו-2016; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2614 מיום 28.3.2017 עמ' 501 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1096 עמ' 676) – תיקון מס' 5 בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 78), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.7.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 8031 מיום 2.7.2018 עמ' 2267 – צו תשע"ח-2018; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 3 לענין הוראת שעה.

3. פרט 2(ב) לתוספת לחוק כנוסחו בסעיף 1, יעמוד בתוקפו לתקופה של שלוש שנים מיום התחילה.

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 177 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 797 עמ' 230) – תיקון מס' 6 בסעיף 20 לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), תשע"ט-2019; תחילתו חודשיים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות