תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), תשל"ג-1973

משפט פרטי וכלכלה – קניין – שכירות והגנת הדייר

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מושכר מעורב

סעיף 2

2

Go

תשלום בעד  שירותים

סעיף 3

2

Go

מועד התשלומים

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5

2

Go

ביטול תקנות

סעיף 6

2

Go

השם

סעיף 7

2

Go

תוספת


תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), תשל"ג-1973*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63(ג) ו-160(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

          "חדר" ו-"חצי חדר", לענין דירות - כמשמעותם בסעיף 41 לחוק;

          "שטח", לגבי בתי עסק - למעט חדרי שירות.

מושכר מעורב

2.    במושכר שהוא בחלקו דירה ובחלקו בית עסק, יחול התשלום לפי תקנות אלה על כל חלק כדינו.

תשלום בעד שירותים

3.    הדייר ישלם לבעל הבית תשלום בעד שירותים כאמור בסעיף 63(א) לחוק בשיעור הקבוע בתוספת.

מועד התשלומים

4.    תשלומים לפי תקנה 3 יבוצעו במועדים שבהם משתלמים דמי השכירות זולת אם הסכימו בעל הבית והדייר על דרך אחרת.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בסיון תשל"ג (15 ביוני 1973).

ביטול תקנות

6.    תקנות הגנת הדייר (תשלומים בעד שירותים), תשל"א-1971 -  בטלות.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), תשל"ג-1973".

תק' תשע"ג-2013

תוספת

(תקנה 3)

          שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק – בדירות, לחדר, לחודש:

   ניקוי              מאור         הרקת בור שפכים

10.18         0.61            3.00

בבתי עסק לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים     ניקוי              מאור         הרקת בור שפכים

עד 16                                15.24        1.04            4.17

מעל 16                              22.98        1.66            6.79

מעל 24                              30.89        2.05            8.59

מעל 32                              38.43        2.70            10.77

מעל 40                              46.07        3.35            13.01

מעל 48                              53.67        3.70            15.00

מעל 56                              61.50        4.37            17.38

מעל 64                              76.65        5.36            22.22

מעל 88                              92.15        6.33            26.22

מעל 112                            107.59       7.41            30.44

מעל 136                            122.76       8.71            34.98

מעל 160 בתוספת לכל 24 מ"ר או חלק מהם מעל
160 מ"ר הראשונים                                    15.26                                    1.04                                    4.17

מיום 2.3.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3298 מיום 2.3.1975 עמ' 1000

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק, בלירות –

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שפכים

3.30 0.15 0.80

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים

עד 16 5.00 0.25 1.20

עולה על 16 ואינו עולה על 24 7.50 0.37 1.80

עולה על 24 ואינו עולה על 32 10.00 0.50 2.40

עולה על 32 ואינו עולה על 40 12.50 0.63 3.00

עולה על 40 ואינו עולה על 48 15.00 0.75 3.60

עולה על 48 ואינו עולה על 56 17.50 0.87 4.20

עולה על 56 ואינו עולה על 64 20.00 1.00 4.80

עולה על 64 ואינו עולה על 88 25.00 1.25 6.00

עולה על 88 ואינו עולה על 112 30.00 1.50 7.20

עולה על 112 ואינו עולה על 136 35.00 1.75 8.40

עולה על 136 ואינו עולה על 160 40.00 2.00 9.60

עולה על 160-

1. בתי עסק שאינם מלון 40.00 2.00 9.60

2. בתי מלון 40.00 2.00 9.60

ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.

מיום 1.8.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3549 מיום 29.6.1976 עמ' 1929

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק, בלירות –

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שפכים

6.40 0.30 1.45

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים

עד 16 9.70 0.50 2.15

עולה על 16 ואינו עולה על 24 14.55 0.75 3.25

עולה על 24 ואינו עולה על 32 19.40 1.00 4.30

עולה על 32 ואינו עולה על 40 24.25 1.25 5.40

עולה על 40 ואינו עולה על 48 29.10 1.50 6.50

עולה על 48 ואינו עולה על 56 33.95 1.75 7.55

עולה על 56 ואינו עולה על 64 38.80 2.00 8.65

עולה על 64 ואינו עולה על 88 48.50 2.50 10.80

עולה על 88 ואינו עולה על 112 58.20 3.00 12.95

עולה על 112 ואינו עולה על 136 67.90 3.50 15.10

עולה על 136 ואינו עולה על 160 77.60 4.00 17.30

עולה על 160-

1. בתי עסק שאינם מלון 77.60 4.00 17.30

2. בתי מלון 77.60 4.00 17.30

ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.

מיום 1.12.1977

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3769 מיום 18.10.1977 עמ' 88

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק, בלירות –

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שפכים

9.00 0.37 2.20

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים

עד 16 13.60 0.62 3.20

עולה על 16 ואינו עולה על 24 20.30 0.94 5.00

עולה על 24 ואינו עולה על 32 27.20 1.25 6.45

עולה על 32 ואינו עולה על 40 33.90 1.56 8.10

עולה על 40 ואינו עולה על 48 40.70 1.90 9.75

עולה על 48 ואינו עולה על 56 47.50 2.20 11.20

עולה על 56 ואינו עולה על 64 54.30 2.50 12.95

עולה על 64 ואינו עולה על 88 67.90 3.10 16.50

עולה על 88 ואינו עולה על 112 81.50 3.75 19.45

עולה על 112 ואינו עולה על 136 95.00 4.35 22.65

עולה על 136 ואינו עולה על 160 108.60 5.00 26.00

עולה על 160-

1. בתי עסק שאינם מלון 108.60 5.00 26.00

2. בתי מלון 108.60 5.00 26.00

ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.

מיום 5.7.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3988 מיום 5.6.1979 עמ' 1322

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק, בלירות –

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור  שופכין

12.00 0.50 3

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 18 0.80 4.30

עולה על 16 ואינו עולה על 24 27 1.30 6.75

עולה על 24 ואינו עולה על 32 36.20 1.70 8.70

עולה על 32 ואינו עולה על 40 45.10 2.10 10.90

עולה על 40 ואינו עולה על 48 54.10 2.60 13.15

עולה על 48 ואינו עולה על 56 63.20 3 15.10

עולה על 56 ואינו עולה על 64 72.20 3.40 17.45

עולה על 64 ואינו עולה על 88 90.30 4.20 22.25

עולה על 88 ואינו עולה על 112 108.40 5.10 26.25

עולה על 112 ואינו עולה על 136 126.35 5.90 30.60

עולה על 136 ואינו עולה על 160 144.40 6.80 35.10

עולה על 160-

1. בתי עסק שאינם מלון 144.40 6.80 35.10

2. בתי מלון 144.40 6.80 35.10

ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.

מיום 19.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4167 מיום 19.9.1980 עמ' 17

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק, בלירות –

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

21.60 0.85 6.30

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 32.40 1.40 9.00

עולה על 16 ואינו עולה על 24 48.60 2.20 14.20

עולה על 24 ואינו עולה על 32 65.20 2.90 18.30

עולה על 32 ואינו עולה על 40 81.20 3.60 23.00

עולה על 40 ואינו עולה על 48 97.40 4.40 27.70

עולה על 48 ואינו עולה על 56 113.80 5.10 31.90

עולה על 56 ואינו עולה על 64 130.00 5.80 36.80

עולה על 64 ואינו עולה על 88 162.50 7.20 46.90

עולה על 88 ואינו עולה על 112 195.10 8.70 55.40

עולה על 112 ואינו עולה על 136 227.40 10.00 64.60

עולה על 136 ואינו עולה על 160 259.90 11.60 74.00

עולה על 160-

1. בתי עסק שאינם מלון 259.90 11.60 74.00

2. בתי מלון 259.90 11.60 74.00

ולגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים או חלק מהם נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים, תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.

מיום 7.3.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4314 מיום 7.2.1982 עמ' 582

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק, בשקלים –

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

5.10 0.30 1.50

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 7.60 0.50 2.10

עולה על 16 עד 24 11.50 0.80 3.40

עולה על 24 עד 32 15.40 1.00 4.30

עולה על 32 עד 40 19.20 1.30 5.40

עולה על 40 עד 48 23.00 1.60 6.50

עולה על 48 עד 56 26.80 1.80 7.50

עולה על 56 עד 64 30.70 2.10 8.70

עולה על 64 עד 88 38.30 2.60 11.10

עולה על 88 עד 112 46.00 3.10 13.10

עולה על 112 עד 136 53.70 3.60 15.20

עולה על 136 עד 160 61.30 4.20 17.50

עולה על 160-

1. בתי עסק שאינם מלון 61.30 4.20 17.50

2. בתי מלון 61.30 4.20 17.50

לגבי כל 24 מטרים מרובעים נוספים, או חלק מהם, נוספים על 160 המטרים המרבועים הראשונים –  תוספת של השיעורים שנקבעו לבית עסק ששטחו עד 16 מטרים מרובעים.

מיום 20.2.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4453 מיום 20.1.1983 עמ' 672

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק, בשקלים –

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

15.36 1.14 4.51

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 22.88 1.77 6.32

עולה על 16 עד 24 34.62 2.82 10.24

עולה על 24 עד 32 46.37 3.53 12.95

עולה על 32 עד 40 57.80 4.59 16.26

עולה על 40 עד 48 69.25 5.65 19.57

עולה על 48 עד 56 80.68 6.36 22.58

עולה על 56 עד 64 92.43 7.42 26.19

עולה על 64 עד 88 115.30 9.18 33.42

עולה על 88 עד 112 138.49 10.93 39.44

עולה על 112 עד 136 161.67 12.70 45.77

עולה על 136 עד 160 184.55 14.82 52.69

עולה על 160 184.55 14.82 52.69

בתוספת 22.88 1.77 6.32

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 25.9.1983

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4524 מיום 25.9.1983 עמ' 1911

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק, בשקלים –

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

33.68 2.20 9.89

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 50.18 3.42 13.86

עולה על 16 עד 24 75.92 5.45 22.46

עולה על 24 עד 32 101.69 6.82 28.40

עולה על 32 עד 40 126.76 8.87 35.66

עולה על 40 עד 48 151.87 10.92 42.92

עולה על 48 עד 56 176.93 12.29 49.52

עולה על 56 עד 64 202.70 14.34 57.44

עולה על 64 עד 88 252.85 17.75 73.29

עולה על 88 עד 112 303.71 21.13 86.49

עולה על 112 עד 136 354.54 24.55 100.37

עולה על 136 עד 160 404.72 28.65 115.55

עולה על 160 404.72 28.65 115.55

בתוספת 50.18 3.42 13.86

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 15.3.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4595 מיום 15.2.1984 עמ' 973

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

53.52 3.50 15.72

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 79.74 5.43 22.02

עולה על 16 עד 24 120.64 8.66 35.69

עולה על 24 עד 32 161.59 10.84 45.13

עולה על 32 עד 40 201.42 14.09 56.66

עולה על 40 עד 48 241.32 17.35 68.20

עולה על 48 עד 56 281.14 19.53 78.69

עולה על 56 עד 64 322.09 22.79 91.27

עולה על 64 עד 88 401.78 28.20 116.46

עולה על 88 עד 112 482.60 33.58 137.43

עולה על 112 עד 136 563.36 39.01 159.49

עולה על 136 עד 160 642.10 45.52 183.61

מעל 160

בתוספת 79.74 5.43 22.02

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 16.9.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4688 מיום 16.8.1984 עמ' 2367

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

103.36 6.76 30.36

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 154.00 10.49 42.53

עולה על 16 עד 24 232.99 16.73 68.93

עולה על 24 עד 32 312.08 20.94 87.16

עולה על 32 עד 40 389.00 27.21 109.43

עולה על 40 עד 48 466.06 33.51 131.71

עולה על 48 עד 56 542.97 37.72 151.97

עולה על 56 עד 64 622.03 44.01 176.27

עולה על 64 עד 88 775.96 54.46 224.92

עולה על 88 עד 112 932.04 64.85 265.42

עולה על 112 עד 136 1,088.02 75.34 308.02

עולה על 136 עד 160 1,242.02 87.91 354.61

מעל 160

בתוספת 154.00 10.49 42.53

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 10.3.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4759 מיום 10.2.1985 עמ' 666

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

229.97 15.04 94.62

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 342.62 23.34 94.62

עולה על 16 עד 24 518.36 37.22 153.35

עולה על 24 עד 32 694.32 46.59 193.91

עולה על 32 עד 40 865.45 60.54 243.46

עולה על 40 עד 48 1,036.89 74.55 293.03

עולה על 48 עד 56 1,208.00 83.92 338.10

עולה על 56 עד 64 1,383.89 97.91 392.16

עולה על 64 עד 88 1,726.36 121.16 500.40

עולה על 88 עד 112 2,073.60 144.28 590.51

עולה על 112 עד 136 2,420.63 167.62 685.28

עולה על 136 עד 160 2,753.25 195.58 788.94

מעל 160

בתוספת 342.62 23.34 94.62

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 15.11.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4873 מיום 15.11.1985 עמ' 190

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

563.15 36.83 165.42

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 839.01 57.15 231.71

עולה על 16 עד 24 1269.36 91.14 375.52

עולה על 24 עד 32 1700.25 114.09 474.85

עולה על 32 עד 40 2119.31 148.25 596.18

עולה על 40 עד 48 2539.14 182.56 717.57

עולה על 48 עד 56 2958.15 205.50 827.94

עולה על 56 עד 64 3388.87 239.76 960.32

עולה על 64 עד 88 4227.51 296.70 1225.38

עולה על 88 עד 112 5077.83 353.31 1446.04

עולה על 112 עד 136 5927.64 410.47 1678.11

עולה על 136 עד 160 6766.65 478.94 1931.96

מעל 160

בתוספת 839.01 57.15 231.71

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 15.8.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4957 מיום 15.8.1986 עמ' 1185

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

1.29 0.08 0.38

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 1.93 0.13 0.53

עולה על 16 עד 24 2.91 0.21 0.86

עולה על 24 עד 32 3.90 0.26 1.09

עולה על 32 עד 40 4.86 0.34 1.37

עולה על 40 עד 48 5.83 0.42 1.65

עולה על 48 עד 56 6.79 0.47 1.90

עולה על 56 עד 64 7.78 0.55 2.20

עולה על 64 עד 88 9.70 0.68 2.81

עולה על 88 עד 112 11.66 0.81 3.32

עולה על 112 עד 136 13.61 0.94 3.85

עולה על 136 עד 160 15.53 1.10 4.43

מעל 160

בתוספת 1.93 0.13 0.53

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 8.3.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5013 מיום 8.3.1987 עמ' 576

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

1.47 0.09 0.43

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 2.20 0.15 0.60

עולה על 16 עד 24 3.31 0.24 0.98

עולה על 24 עד 32 4.44 0.30 1.24

עולה על 32 עד 40 5.53 0.39 1.56

עולה על 40 עד 48 6.63 0.48 1.88

עולה על 48 עד 56 7.73 0.53 2.16

עולה על 56 עד 64 8.85 0.63 2.50

עולה על 64 עד 88 11.04 0.77 3.20

עולה על 88 עד 112 13.27 0.92 3.78

עולה על 112 עד 136 15.49 1.07 4.38

עולה על 136 עד 160 17.67 1.25 5.04

מעל 160

בתוספת 2.20 0.15 0.60

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 25.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 514

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

1.68 0.10 0.49

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 2.51 0.17 0.69

עולה על 16 עד 24 3.78 0.27 1.12

עולה על 24 עד 32 5.08 0.34 1.42

עולה על 32 עד 40 6.32 0.45 1.78

עולה על 40 עד 48 7.58 0.55 2.15

עולה על 48 עד 56 8.84 0.61 2.47

עולה על 56 עד 64 10.12 0.72 2.86

עולה על 64 עד 88 12.62 0.88 3.66

עולה על 88 עד 112 15.17 1.05 4.32

עולה על 112 עד 136 17.71 1.22 5.01

עולה על 136 עד 160 20.20 1.43 5.76

מעל 160:

בתוספת 2.51 0.17 0.69

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 25.10.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 53

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

1.91 0.11 0.56

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 2.85 0.19 0.78

עולה על 16 עד 24 4.30 0.31 1.27

עולה על 24 עד 32 5.78 0.39 1.61

עולה על 32 עד 40 7.19 0.51 2.01

עולה על 40 עד 48 8.62 0.63 2.44

עולה על 48 עד 56 10.05 0.69 2.81

עולה על 56 עד 64 11.51 0.82 3.25

עולה על 64 עד 88 14.35 1.00 4.16

עולה על 88 עד 112 17.25 1.19 4.91

עולה על 112 עד 136 20.14 1.39 5.70

עולה על 136 עד 160 22.97 1.63 6.55

מעל 160:

בתוספת 2.85 0.19 0.78

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 15.3.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5170 מיום 15.3.1989 עמ' 543

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

2.07 0.12 0.61

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 3.10 0.21 0.85

עולה על 16 עד 24 4.67 0.34 1.38

עולה על 24 עד 32 6.28 0.42 1.75

עולה על 32 עד 40 7.81 0.55 2.19

עולה על 40 עד 48 9.36 0.68 2.65

עולה על 48 עד 56 10.91 0.75 3.05

עולה על 56 עד 64 12.50 0.89 3.53

עולה על 64 עד 88 15.58 1.09 4.52

עולה על 88 עד 112 18.73 1.29 5.33

עולה על 112 עד 136 21.87 1.51 6.19

עולה על 136 עד 160 24.95 1.77 7.11

מעל 160:

בתוספת 3.10 0.21 0.85

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 16.11.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5228 מיום 16.11.1989 עמ' 60

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

2.32 0.13 0.68

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 3.48 0.24 0.95

עולה על 16 עד 24 5.24 0.38 1.55

עולה על 24 עד 32 7.04 0.47 1.96

עולה על 32 עד 40 8.76 0.62 2.46

עולה על 40 עד 48 10.50 0.76 2.97

עולה על 48 עד 56 12.24 0.84 3.42

עולה על 56 עד 64 14.02 1.00 3.96

עולה על 64 עד 88 17.48 1.22 5.07

עולה על 88 עד 112 21.01 1.45 5.98

עולה על 112 עד 136 24.53 1.69 6.94

עולה על 136 עד 160 27.99 1.99 7.97

מעל 160:

בתוספת 3.48 0.24 0.95

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 6.9.1990

תק' (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5292 מיום 6.9.1990 עמ' 1248

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

2.53 0.15 0.75

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 3.79 0.26 1.04

עולה על 16 עד 24 5.71 0.42 1.69

עולה על 24 עד 32 7.67 0.51 2.14

עולה על 32 עד 40 9.54 0.67 2.68

עולה על 40 עד 48 11.44 0.83 3.24

עולה על 48 עד 56 13.33 0.92 3.73

עולה על 56 עד 64 15.27 1.09 4.31

עולה על 64 עד 88 19.03 1.33 5.52

עולה על 88 עד 112 22.88 1.58 6.51

עולה על 112 עד 136 26.72 1.84 7.56

עולה על 136 עד 160 30.48 2.16 8.69

מעל 160:

בתוספת 3.79 0.26 1.04

לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים.

מיום 30.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5350 מיום 30.4.1991 עמ' 814

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

2.89 0.17 0.86

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 4.33 0.30 1.19

עולה על 16 עד 24 6.52 0.48 1.96

עולה על 24 עד 32 8.76 0.58 2.45

עולה על 32 עד 40 10.90 0.77 3.06

עולה על 40 עד 48 13.07 0.95 3.70

עולה על 48 עד 56 15.23 1.05 4.26

עולה על 56 עד 64 17.45 1.25 4.92

עולה על 64 עד 88 21.74 1.52 6.31

עולה על 88 עד 112 26.14 1.81 7.44

עולה על 112 עד 136 30.53 2.10 8.64

עולה על 136 עד 160 34.83 2.47 9.93

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 4.33 0.30 1.19

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5411 מיום 31.12.1991 עמ' 624

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

3.21 0.19 0.95

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 4.81 0.33 1.32

עולה על 16 עד 24 7.24 0.53 2.14

עולה על 24 עד 32 9.74 0.65 2.71

עולה על 32 עד 40 12.11 0.85 3.40

עולה על 40 עד 48 14.51 1.05 4.11

עולה על 48 עד 56 16.92 1.16 4.73

עולה על 56 עד 64 19.38 1.38 5.47

עולה על 64 עד 88 24.16 1.69 7.01

עולה על 88 עד 112 29.04 2.00 8.26

עולה על 112 עד 136 33.91 2.34 9.60

עולה על 136 עד 160 38.68 2.74 11.02

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 4.81 0.33 1.32

מיום 23.10.1992

תק' תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5476 מיום 23.10.1992 עמ' 22

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

3.68 0.21 1.09

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 5.52 0.37 1.51

עולה על 16 עד 24 8.31 0.60 2.46

עולה על 24 עד 32 11.17 0.75 3.11

עולה על 32 עד 40 13.89 0.98 3.90

עולה על 40 עד 48 16.65 1.21 4.71

עולה על 48 עד 56 19.41 1.33 5.43

עולה על 56 עד 64 22.24 1.58 6.28

עולה על 64 עד 88 27.72 1.94 8.04

עולה על 88 עד 112 33.32 2.30 9.48

עולה על 112 עד 136 38.91 2.69 11.01

עולה על 136 עד 160 44.39 3.15 12.65

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 5.52 0.37 1.51

מיום 29.4.1993

תק' (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5518 מיום 29.4.1993 עמ' 777

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

4.15 0.24 1.22

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 6.22 0.42 1.71

עולה על 16 עד 24 9.37 0.68 2.77

עולה על 24 עד 32 12.60 0.84 3.51

עולה על 32 עד 40 15.67 1.10 4.39

עולה על 40 עד 48 18.78 1.36 5.32

עולה על 48 עד 56 21.88 1.50 6.12

עולה על 56 עד 64 25.07 1.79 7.08

עולה על 64 עד 88 31.25 2.19 9.07

עולה על 88 עד 112 37.57 2.59 10.69

עולה על 112 עד 136 43.87 3.03 12.42

עולה על 136 עד 160 50.05 3.55 14.26

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק, תוספת 6.22 0.42 1.71

מיום 28.12.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5568 מיום 28.12.1993 עמ' 297

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

4.41 0.26 1.30

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 6.60 0.45 1.81

עולה על 16 עד 24 9.94 0.73 2.94

עולה על 24 עד 32 13.37 0.89 3.73

עולה על 32 עד 40 16.63 1.17 4.66

עולה על 40 עד 48 19.93 1.45 5.64

עולה על 48 עד 56 23.23 1.60 6.49

עולה על 56 עד 64 26.61 1.89 7.52

עולה על 64 עד 88 33.17 2.32 9.62

עולה על 88 עד 112 39.88 2.75 11.35

עולה על 112 עד 136 46.56 3.21 13.18

עולה על 136 עד 160 53.12 3.77 15.14

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 6.60 0.45 1.81

מיום 3.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5636 מיום 3.11.1994 עמ' 296

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

4.71 0.28 1.39

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 7.05 0.48 1.93

עולה על 16 עד 24 10.63 0.77 3.14

עולה על 24 עד 32 14.29 0.95 3.91

עולה על 32 עד 40 17.78 1.25 4.98

עולה על 40 עד 48 21.31 1.55 6.02

עולה על 48 עד 56 24.83 1.71 6.94

עולה על 56 עד 64 28.45 2.02 8.04

עולה על 64 עד 88 35.46 2.48 10.28

עולה על 88 עד 112 42.63 2.93 12.13

עולה על 112 עד 136 49.77 3.43 14.08

עולה על 136 עד 160 56.79 4.03 16.18

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 7.06 0.48 1.93

מיום 8.8.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5696 מיום 8.8.1995 עמ' 1724

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

5.28 0.31 1.56

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 7.91 0.54 2.16

עולה על 16 עד 24 11.93 0.86 3.52

עולה על 24 עד 32 16.30 1.07 3.26

עולה על 32 עד 40 19.95 1.40 5.59

עולה על 40 עד 48 23.91 1.74 6.75

עולה על 48 עד 56 27.86 1.92 7.79

עולה על 56 עד 64 31.92 2.27 9.02

עולה על 64 עד 88 39.79 2.78 11.53

עולה על 88 עד 112 47.83 3.29 13.61

עולה על 112 עד 136 55.84 3.85 15.80

עולה על 136 עד 160 63.72 4.52 18.15

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 7.92 0.54 2.16

מיום 15.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5736 מיום 15.2.1996 עמ' 562

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

5.61 0.33 1.66

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 8.40 0.57 2.30

עולה על 16 עד 24 12.66 0.92 3.74

עולה על 24 עד 32 17.02 1.13 3.47

עולה על 32 עד 40 21.18 1.49 5.93

עולה על 40 עד 48 25.38 1.85 7.17

עולה על 48 עד 56 29.57 2.04 8.27

עולה על 56 עד 64 33.88 2.41 9.58

עולה על 64 עד 88 42.23 2.95 12.24

עולה על 88 עד 112 50.77 3.49 14.45

עולה על 112 עד 136 59.28 4.09 16.77

עולה על 136 עד 160 67.64 4.80 19.27

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 8.41 0.57 2.30

מיום 31.10.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 82

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

5.92 0.35 1.75

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 8.86 0.60 2.42

עולה על 16 עד 24 13.35 0.97 3.94

עולה על 24 עד 32 17.95 1.19 4.99

עולה על 32 עד 40 22.33 1.57 6.26

עולה על 40 עד 48 26.77 1.95 7.56

עולה על 48 עד 56 31.19 2.15 8.72

עולה על 56 עד 64 35.73 2.54 10.10

עולה על 64 עד 88 44.54 3.11 12.91

עולה על 88 עד 112 53.54 3.68 15.24

עולה על 112 עד 136 62.51 4.31 17.68

עולה על 136 עד 160 71.33 5.06 20.32

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 8.87 0.60 2.42

מיום 24.6.1997

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5836 מיום 24.6.1997 עמ' 882

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

6.35 0.38 1.87

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 9.51 0.65 2.60

עולה על 16 עד 24 14.33 1.04 4.23

עולה על 24 עד 32 19.27 1.28 5.36

עולה על 32 עד 40 23.97 1.69 6.71

עולה על 40 עד 48 28.73 2.09 8.12

עולה על 48 עד 56 33.48 2.31 9.36

עולה על 56 עד 64 38.36 2.72 10.84

עולה על 64 עד 88 47.81 3.34 13.86

עולה על 88 עד 112 57.48 3.95 16.35

עולה על 112 עד 136 67.10 4.62 18.98

עולה על 136 עד 160 75.57 5.43 21.81

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 9.52 0.65 2.60

מיום 19.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5881 מיום 19.2.1998 עמ' 420

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

6.71 0.40 1.98

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 10.05 0.68 2.75

עולה על 16 עד 24 15.15 1.10 4.47

עולה על 24 עד 32 20.36 1.35 5.66

עולה על 32 עד 40 25.34 1.78 7.10

עולה על 40 עד 48 30.37 2.21 8.58

עולה על 48 עד 56 35.38 2.44 9.89

עולה על 56 עד 64 40.54 2.88 11.46

עולה על 64 עד 88 50.53 3.53 14.65

עולה על 88 עד 112 60.74 4.18 17.28

עולה על 112 עד 136 70.92 4.89 20.06

עולה על 136 עד 160 80.92 5.74 23.06

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 10.06 0.68 2.75

מיום 1.3.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5957 מיום 1.3.1999 עמ' 454

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

7.02 0.42 2.07

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 10.51 0.72 2.88

עולה על 16 עד 24 15.85 1.15 4.68

עולה על 24 עד 32 21.31 1.42 5.92

עולה על 32 עד 40 26.51 1.86 7.42

עולה על 40 עד 48 31.77 2.31 8.98

עולה על 48 עד 56 37.02 2.55 10.35

עולה על 56 עד 64 42.42 3.01 11.99

עולה על 64 עד 88 52.87 3.70 15.33

עולה על 88 עד 112 63.56 4.37 18.08

עולה על 112 עד 136 74.20 5.11 20.99

עולה על 136 עד 160 84.67 6.01 24.12

מעל 160 -

לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים, תוספת 10.53 0.72 2.88

מיום 21.12.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6010 מיום 21.12.1999 עמ' 159

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

7.60 0.45 2.24

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית העסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 11.37 0.77 3.11

מעל 16 17.15 1.24 5.07

מעל 24 28.68 1.53 6.41

מעל 32 26.51 2.02 8.03

מעל 40 34.38 2.50 9.71

מעל 48 40.06 2.76 11.20

מעל 56 45.90 3.26 12.97

מעל 64 57.21 4.00 16.58

מעל 88 68.77 4.73 19.57

מעל 112 80.29 5.53 22.71

מעל 136 91.62 6.50 26.10

מעל 160 בתוספת לכל 24 מ"ר או חלק מהם שמעל 160 מ"ר הראשונים 11.39 0.77 3.11

מיום 29.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 701

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

7.67 0.46 2.26

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית העסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 11.48 0.78 3.14

מעל 16 עד 24 17.31 1.25 5.11

מעל 24 עד 32 23.27 1.55 6.47

מעל 32 עד 40 28.95 2.04 8.11

מעל 40 עד 48 34.70 2.53 9.80

מעל 48 עד 56 40.43 2.78 11.30

מעל 56 עד 64 46.32 3.29 13.09

מעל 64 עד 88 57.74 4.04 16.74

מעל 88 עד 112 69.41 4.77 19.75

מעל 112 עד 136 81.04 5.58 22.93

מעל 136 עד 160 92.47 6.56 26.34

מעל 160 בתוספת לכל 24 מ"ר או חלק מהם מעל 160 מ"ר הראשונים 11.50 0.78 3.14

מיום 28.2.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6155 מיום 28.2.2002 עמ' 470

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

7.71 0.46 2.27

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית העסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 11.53 0.79 3.16

מעל 16 17.39 1.26 5.14

מעל 24 23.38 1.55 6.50

מעל 32 29.09 2.04 8.15

מעל 40 34.86 2.54 9.85

מעל 48 40.62 2.80 11.35

מעל 56 46.54 3.30 13.15

מעל 64 58.01 4.06 16.82

מעל 88 69.74 4.79 19.84

מעל 112 81.42 5.61 23.03

מעל 136 92.90 6.59 26.47

מעל 160 בתוספת לכל 24 מ"ר או חלק מהם מעל 160 מ"ר הראשונים 11.55 0.79 3.16

מיום 20.2.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6228 מיום 20.2.2003 עמ' 549

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שופכין

7.81 0.46 2.31

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית העסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופכין

עד 16 11.70 0.80 3.20

מעל 16 עד 24 17.63 1.28 5.21

מעל 24 עד 32 23.71 1.58 6.59

מעל 32 עד 40 29.50 2.07 8.26

מעל 40 עד 48 35.35 2.57 9.99

מעל 48 עד 56 41.19 2.84 11.51

מעל 56 עד 64 47.20 3.35 13.34

מעל 64 עד 88 58.83 4.11 17.05

מעל 88 עד 112 70.72 4.86 20.12

מעל 112 עד 136 82.57 5.69 23.36

מעל 136 עד 160 94.21 6.69 26.84

מעל 160 בתוספת לכל 24 מ"ר או חלק מהם מעל 160 מ"ר הראשונים 11.71 0.80 3.20

מיום 11.5.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6483 מיום 11.5.2006 עמ' 799

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק 

דירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת  בור שפכים

8.32 0.49 2.46

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית העסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים

עד 16 12.46 0.85 3.41

מעל 16 18.78 1.36 5.55

מעל 24 25.25 1.68 7.02

מעל 32 31.41 2.21 8.80

מעל 40 37.65 2.74 10.64

מעל 48 43.87 3.02 12.26

מעל 56 50.26 3.57 14.20

מעל 64 62.65 4.38 18.16

מעל 88 75.31 5.18 21.43

מעל 112 87.93 6.06 24.88

מעל 136 100.33 7.12 28.59

מעל 160 בתוספת לכל 24 מ"ר או חלק מהם מעל 160 מ"ר הראשונים 12.47 0.85 3.41

מיום 25.12.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 395

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק –

בדירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת בור שפכים

8.46 0.50 2.50

בבתי עסק, לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים

עד 16 12.66 0.86 3.47

מעל 16 19.09 1.38 5.64

מעל 24 25.67 1.71 7.14

מעל 32 31.94 2.25 8.94

מעל 40 38.28 2.78 10.81

מעל 48 44.60 3.07 12.47

מעל 56 51.10 3.63 14.44

מעל 64 63.69 4.45 18.46

מעל 88 76.57 5.26 21.79

מעל 112 89.40 6.16 25.29

מעל 136 102.00 7.24 29.06

מעל 160 בתוספת לכל 24 מ"ר או חלק מהם 0.86 3.47

מעל 160 מ"ר הראשונים 12.68 0.86 3.47

מיום 6.8.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7276 מיום 6.8.2013 עמ' 1575

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק – בדירות, לחדר, לחודש:

ניקוי מאור הרקת בור שפכים

9.90 0.59 2.92

בבתי עסק לחודש:

שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שפכים

עד 16 14.81 1.01 4.06

מעל 16 22.34 1.62 6.60

מעל 24 30.03 2.00 8.35

מעל 32 37.36 2.63 10.46

מעל 40 44.78 3.26 12.65

מעל 48 52.17 3.59 14.58

מעל 56 59.78 4.24 16.89

מעל 64 74.51 5.21 21.60

מעל 88 89.57 6.16 25.49

מעל 112 104.57 7.21 29.58

מעל 136 119.32 8.47 34.00

מעל 160 בתוספת לכל 24 מ"ר או חלק מהם מעל
160 מ"ר הראשונים 14.83 1.01 4.06

ט"ז באייר תשל"ג (18 במאי 1973)                          זאב שרף

                                                                                             שר השיכון* פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1475.

תוקנו ק"ת תשל"ה מס' 3298 מיום 25.2.1975 עמ' 1000 – תק' תשל"ה-1975; תחילתן ביום 2.3.1975.

ק"ת תשל"ו מס' 3549 מיום 29.6.1976 עמ' 1929 – תק' תשל"ו-1976; תחילתן ביום 1.8.1976.

ק"ת תשל"ח מס' 3769 מיום 18.10.1977 עמ' 88 – תק' תשל"ח-1977; תחילתן ביום 1.12.1977.

ק"ת תשל"ט מס' 3988 מיום 5.6.1979 עמ' 1322 – תק' תשל"ט-1979; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"א מס' 4167 מיום 19.9.1980 עמ' 17 – תק' תשמ"א-1980; תחילתן חודש מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ב מס' 4314 מיום 7.2.1982 עמ' 582 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן חודש מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4453 מיום 20.1.1983 עמ' 672 – תק' תשמ"ג-1983; תחילתן חודש מיום פרסומן. מס' 4524 מיום 25.8.1983 עמ' 1911 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתן חודש מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4595 מיום 15.2.1984 עמ' 973 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן חודש מיום פרסומן. מס' 4688 מיום 16.8.1984 עמ' 2367 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתן חודש מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ה מס' 4759 מיום 10.2.1985 עמ' 666 – תק' תשמ"ה-1985; תחילתן חודש מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4873 מיום 15.11.1985 עמ' 189 – תק' תשמ"ו-1985. מס' 4957 מיום 15.8.1986 עמ' 1185 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5013 מיום 8.3.1987 עמ' 576 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 514 – תק' תשמ"ח-1988; תחילתן חודש מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 53 – תק' תשמ"ט-1988; תחילתן חודש מיום פרסומן. מס' 5170 מיום 15.3.1989 עמ' 542 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5228 מיום 16.11.1989 עמ' 60 – תק' תש"ן-1989. מס' 5292 מיום 6.9.1990 עמ' 1248 – תק' (מס' 2) תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5350 מיום 30.4.1991 עמ' 814 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5411 מיום 31.12.1991 עמ' 624 – תק' תשנ"ב-1991.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5476 מיום 23.10.1992 עמ' 22 – תק' תשנ"ג-1992. מס' 5518 מיום 29.4.1993 עמ' 776 – תק' (מס' 2) תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5568 מיום 28.12.1993 עמ' 297 – תק' תשנ"ד-1993.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5636 מיום 3.11.1994 עמ' 296 – תק' תשנ"ה-1994. מס' 5696 מיום 8.8.1995 עמ' 1724 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5736 מיום 15.2.1996 עמ' 562 – תק' תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 82 – תק' תשנ"ז-1996. מס' 5836 מיום 24.6.1997 עמ' 882 – תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5881 מיום 19.2.1998 עמ' 420 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5957 מיום 1.3.1999 עמ' 454 – תק' תשנ"ט-1999.

ק"ת תש"ס מס' 6010 מיום 21.12.1999 עמ' 159 – תק' תש"ס-1999.

ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 701 – תק' תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6155 מיום 28.2.2002 עמ' 470 – תק' תשס"ב-2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6228 מיום 20.2.2003 עמ' 548 – תק' תשס"ג-2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6483 מיום 11.5.2006 עמ' 799 – תק' תשס"ו-2006.

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 394 – תק' תשע"ב-2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7276 מיום 6.8.2013 עמ' 1575 – תק' תשע"ג-2013.