נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981

דיני חוקה  – הגנת הפרטיות

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – ערעור על החלטות

תוכן ענינים

2

Go

סדרי בקשה לעיון במידע

סעיף 1

2

Go

מקום העיון במידע

סעיף 2

2

Go

סדרי העיון

סעיף 3

2

Go

דחיית בקשה לעיון

סעיף 4

2

Go

הודעה על סירוב

סעיף 5

2

Go

תשלום בעד העיון

סעיף 6

2

Go

בקשה לתיקון מידע או מחיקתו

סעיף 7

2

Go

הגשת ערעור

סעיף 8

2

Go

המשיב בערעור

סעיף 9

2

Go

צורת הערעור

סעיף 10

2

Go

תחילה

סעיף 11

2

Go

תוספת ראשונה

3

Go

תוספת שניה


תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13, 14, 15 ו-36 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

סדרי בקשה לעיון במידע

1.    המבקש לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, יגיש לבעל מאגר המידע או למחזיקו בקשה בכתב, חתומה בידו שתכלול את הפרטים המפורטים בטופס שבתוספת הראשונה; היה המבקש נתון להשגחת אפוטרופוס תוגש הבקשה בכתב בידי האפוטרופוס בשמו של המבקש תוך מילוי הפרטים בטופס שבתוספת הראשונה בשינויים המתאימים.

מקום העיון במידע

2.    (א)  ניתן לעיין במידע, בתדפיס או במצג, במקום הישוב שבו נמצא המאגר ובשעה משעות היום שקבע לכך הבעל או המחזיק של מאגר המידע, ובלבד שהמועד יחול תוך 30 ימים מיום שנתקבלה הבקשה לעיון; הרשם רשאי להאריך תקופה זו לענין מסויים או למאגר מסויים ב-15 ימים נוספים.

           (ב)  דין מסירה אישית של תדפיס של המידע למבקש העיון כדין מתן זכות עיון במידע.

סדרי העיון

3.    המעיין במידע בתחומי מאגר המידע –

(1)  לא יגרום נזק למכשיר המשמש להצגת המידע;

(2)  לא יגרום קרע בגוף תדפיס שנמסר לעיונו;

(3)  לא ירשום או ימחוק בתדפיס, לא יצמיד לו כל גוף זר ולא ילכלך אותו;

(4)  לא יוציא תדפיס מרשות הבעל או המחזיק של מאגר המידע ללא קבלת רשותו.

דחיית בקשה לעיון

4.    בעל מאגר מידע או מחזיקו רשאי לדחות בקשה לעיון מנימוקים אלה:

(1)  על המידע חלות הוראות סעיף 13(ה) לחוק;

(2)  מאגר המידע הוא לשכת שירות המעבדת ומחסינה מידע בעד לקוחותיה – אם הפנה את המבקש לבעל המידע שלמענו הוא מבצע את שירותי העיבוד או ההחסנה;

           לענין תקנה זו, "לשכת שירות" – מאגר שמטרתו העיקרית עיבוד נתונים אוטומטי לציבור הרחב תמורת תשלום.

הודעה על סירוב

5.    (א)  סירב בעל או מחזיק של מאגר מידע להתיר עיון במידע, יודיע על כך למבקש תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, בטופס המפורט בתוספת השניה; הרשם רשאי להאריך תקופה זו לענין מסויים או למאגר מסויים ב-15 ימים נוספים.

           (ב)  דין אי מתן תשובה למבקש תוך התקופה הנזכרת בתקנת משנה (א) כדין הודעת סירוב.

תשלום בעד העיון

6.    המבקש לעיין במידע כאמור בתקנות אלה ישלם לבעל או למחזיק של מאגר המידע תשלום בסך 20 שקלים.

בקשה לתיקון מידע או מחיקתו

7.    (א)  בקשה לתיקון מידע או למחיקת מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, תוגש במכתב רשום לפי מען בעל המאגר, ואם הוא תושב חוץ – לפי מען מחזיק המאגר; נענה בעל המאגר לבקשה, יודיע על התיקון או המחיקה למבקש ולכל מי שקיבל ממנו את המידע תוך שלוש השנים שקדמו לתיקון או למחיקה.

           (ב)  סירב בעל מאגר המידע או מחזיקו, לפי הענין, לתקן או למחוק את המידע כמבוקש, יודיע על כך למבקש תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה; הרשם רשאי להאריך תקופה זו לענין מסויים או למאגר מסויים ב-15 ימים נוספים.

           (ג)   דין אי מתן תשובה למבקש תוך התקופה הנזכרת בתקנת משנה (ב) כדין הודעת סירוב.

הגשת ערעור

8.    על סירוב לאפשר עיון במידע כאמור בתקנה 5 או לתקן או למחוק מידע כאמור בתקנה 7 רשאי המבקש לערער לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא המאגר, תוך 30 ימים מיום הודעת הסירוב.

המשיב בערעור

9.    המשיב בערעור יהיה בעל מאגר המידע או מחזיקו.

צורת הערעור תק' תשס"ב-2002

10.   (א)  הערעור יוגש ויתברר בהתאם לפרק כ' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

           (ב)  נתקבל הערעור יהיו מועדי עיון, תיקון או מחיקה כפי שיקבע בית המשפט.

מיום 25.9.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6193 מיום 26.8.2002 עמ' 1267

החלפת תקנת משנה 10(א)

הנוסח הקודם:

(א) הערעור יוגש ויתברר על דרך בקשה בדרך המרצה והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, יחולו על הבקשה והדיון בה, בשינויים המחוייבים.

תחילה

11.   תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב באלול תשמ"א (11 בספטמבר 1981).

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

[בקשה לעיון במידע]

תוספת שניה

(תקנה 5)

אל:

בתשובה לבקשתך מיוםלעיון במידע על אודותיך הנני להודיעך:

1.        תוכל לסור ולעיין בכל המידע המצוי על אודותיך ברשותנו שיוצג בפניך/על ידי קבלת תדפיס של המידע** ביוםבשעה  ב תמורת תשלום בסך ואני הח"מ מצהיר בזה כי המידע שיוצג/שיימסר לך הוא המידע השלם והנכון שברשותנו. נא להביא עמך תעודת זהות לצרכי הזדהות.

2.        לא תוכל לעיין במידע מהטעם: *אין ברשותנו מידע כמבוקש. *אין מוטלת עלינו חובה למסור לך את המידע המבוקש שכן המידע אינו "מידע" כמשמעותו בסעיף 7 לחוק.** *המידע חסוי מטעמים המפורטים בסעיף 13(ה) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן - החוק).***

3.        אנו משמשים לשכת שירות בלבד לענין המידע המבוקש. עליך להפנות בקשתך לבעל המידע שהוא: ומענו

              תאריך                                                                                                      

חתימת הבעל או המחזיק של מאגר המידע

השם

התואר

* מחק את המיותר.

ת"ט תשמ"ה-1985

** להלן נוסח הגדרת מידע בסעיף 7 לחוק: ""מידע" - נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו."

*** לפי סעיף 13(ה) לחוק אין זכות עיון במידע המצוי במאגר של רשות בטחון כמשמעותה בסעיף 19(ג) לחוק, במאגר של רשות מס כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים (חלופי ידיעות בין רשויות מס), תשכ"ז-1967, או כשבטחון המדינה, יחסי חוץ שלה או הוראות חיקוק מחייבים שלא לגלות לאדם מידע שעליו.

ג' באלול תשמ"א (2 בספטמבר 1981)                                   משה נסים

                                                                                                                  שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4270 מיום 13.9.1981 עמ' 1480.

ת"ט ק"ת תשמ"ה מס' 4794 מיום 18.4.1985 עמ' 1146.

ק"ת תשס"ב מס' 6193 מיום 26.8.2002 עמ' 1267 – תק' תשס"ב-2002;  תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות