נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג-1983

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגנת הצרכן

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – סימון ואריזה

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יצוא

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

אופן סימון טובין

Go

3

סעיף 3

פרטי הסימון

Go

4

סעיף 4

שפת הסימון

Go

4

סעיף 5

טובין המיוצרים ליצוא

Go

5

סעיף 5א

טובין מתוצרת אזור

Go

5

סעיף 6

הוראות סימון מיוחדות

Go

5

סעיף 7

הוראות שימוש

Go

5

סעיף 8

סימון לפני יבוא

Go

5

סעיף 9

פטור

Go

5

סעיף 10

ביטול

Go

5

סעיף 11

תחילה

Go

5

 

תוספת ראשונה

Go

5

 

תוספת שניה

Go

6

סעיף 1

כלי בית

Go

6

סעיף 3

רהיטים

Go

7

סעיף 4

מוצרי נייר וקרטון

Go

8

סעיף 6

צבעים

Go

8

סעיף 10

מוצרי הלבשה

Go

9

סעיף 12

שקיות פוליאתילן

Go

10

סעיף 13

תיקים

Go

10

סעיף 17

סימון מוצרי טבק

Go

10

סעיף 18

כלי מיטה ומגבת

Go

11

סעיף 19

משחק מחשב

Go

11

 

תוספת שלישית

Go

12

 

תוספת רביעית

Go

14

 

תוספת חמישית

Go

14

 


צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג-1983*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן - החוק), ולענין סעיף 10 - סעיפים 5, 15 ו-47 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "אריזה" - עטיפה או מכל של טובין המיועדים למכירה לצרכן, בין אם הטובין נארזו בהם כולם או חלקם;

          "אריזה כוללת" - אריזה המכילה מספר יחידות אריזה הנמכרות ביחד;

          "יחידת אריזה" - אריזה המכילה יחידה אחת או אריזה המכילה מספר יחידות של אותם טובין שמקובל לשווקם ולמכרם ביחד;

          "ארץ הייצור" - הארץ בה יוצרו או הורכבו הטובין המוגמרים;

          "יבואן" - אדם שעסקו או חלק מעסקו לייבא טובין לשם מסחר;

          "יצרן" - אדם העוסק בייצור טובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים או העוסק בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או הדרושות לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של טובין וכן אדם העוסק באריזתם של טובין או מזיגתם במכל;

          "מכל" - פח, פחית, קופסה, תיבה, שק, שקית, בקבוק, צנצנת, שפופרת, ארגז, עטיפה וכל בית קיבול אחר המכיל טובין;

          "סוחר" - אדם שעסקו או חלק מעסקו למכור טובין;

          "תיאור" - תיאור של טובין למטרת מסחר או פרסומת הנעשה בכתב, בדפוס, בציור, בשרטוט, בסרט, בעל-פה, בשידור או בכל דרך אחרת;

          "תוצרת ישראל" - טובין המיוצרים בישראל מחלקים העשויים בישראל או מחלקים מיובאים או מחלקים שמקצתם עשויים בישראל ומקצתם מיובאים;

          "מזון" - דבר המיועד לצריכת אדם באכילה, בשתיה, או בלעיסה לרבות חמרי מוצא ותוספות, למעט חומרים המשמשים ברפואה בלבד;

          "מען" - ישוב, רחוב, מספר בית (לפי הנמצא) של הנמען או של עסקו; לענין זה, תא דואר בלבד לא ייחשב מען;

          "משווק" - מוכר טובין לצרכן, שאינו יצרן, אך לרבות יבואן, סיטונאי, קמעונאי ורוכל;

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          "סימון בן-קיימא" - סימון המתקיים בשלמות וללא פגם עד גמר השימוש בטובין;

מיום 6.9.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1919

הוספת הגדרת "סימון בן-קיימא"

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

          "אזור" - יהודה, השומרון וחבל עזה;

מיום 28.4.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4906 מיום 28.2.1986 עמ' 550

הוספת הגדרת "אזור"

צו תשס"א-2001

          "מצרך מוחדש" - מוצר שהיה בשימוש הצרכן, הוחזר ליצרן או ליבואן, ונארז בידו מחדש לשם מכירתו.

מיום 19.11.1998

צו תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 35

הוספת הגדרת "מצרך מוחדש"

 

מיום 16.8.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6109 מיום 17.6.2001 עמ' 859

החלפת הגדרת "מצרך מוחדש"

הנוסח הקודם:

"מצרך מוחדש" — מוצר שהיה בשימוש הצרכן, הוחזר ליצרן ונארז מחדש לשם מכירתו.

אופן סימון טובין צו תשנ"ד-1994

2.    (א)  סימון טובין ייעשה בהדפסה, בהטבעה, בחריטה או בכל דרך אחרת על הטובין או אריזתם למעט בכתב יד. לא ניתן לסמן על הטובין או על אריזתם, ייעשה הסימון על גבי תווית שתוצמד היטב לטובין או לאריזתם בהדבקה או בתפירה באופן שתמנע הסרתה בקלות.

צו תשס"ה-2004

          (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), טובין מסוג אחד שאינם ארוזים או שהם ארוזים באריזה שקופה, המוצגים למכירה בתפזורת, בתוך מכל או באזור מתוחם על גבי מדף וסימונם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת, כגון ציוד משרדי, כלי בית, מוצרי סדקית וכיוצא באלה, למעט מוצרי טקסטים והנעלה, יכול שיסומנו על גבי תווית או שלט צמוד למכל או למדף, שבו הם מונחים או בסמוך אליהם; אם מספר סוגי טובין מוצגים למכירה בתוך מכל או מדף, אופן הסימון יהיה כזה שניתן יהיה לשייך את פרטי הסימון, כאמור לעיל, לסוג הטובין המתאים.

צו תשס"ה-2004

          (א2) הוראת סעיף קטן (א1) לא תחול, אם קיימת חובת מתן הוראת שימוש או אזהרה, כאמור בצו זה או לפי כל דין.

          (ב)  פרטי הסימון יהיו ברורים, קריאים ובני קיימא; כל מלה ופרט יצויינו בבהירות, באותיות לא קטנות ולא דחוסות, במקום הנראה לעין ובאופן שיקל על הצרכן לקרוא ולהבין את הסימון; על הסימון להיות בצבע השונה מצבע הרקע שעליו הוא מופיע.

          (ג)   צבע הדפוס וחמרים אחרים המשמשים בסימון לא יפגעו בטיב הטובין.

          (ד)  הסימון לא יטושטש על ידי איורים או חומר אחר כתוב, מודפס או מוטבע או כל סיבה אחרת.

          (ה)  בסימון על אריזה –

(1)   אם האריזה מורכבת ממספר שכבות, יהיה הסימון על השכבה החיצונית, אולם אם השכבה החיצונית עשויה חומר שקוף, מותר שהסימון יהיה מתחתיה ובלבד שיהיה קריא וברור מבעד לשכבה השקופה;

(2)   אין חובה לסמן אריזה כוללת בפרטי הסימון הנדרשים בצו זה אם נתקיימו שני אלה:

(א)   יחידות האריזה שבאריזה הכוללת סומנו בכל פרטי הסימון הנדרשים בצו זה;

(ב)   האריזה הכוללת שקופה ומאפשרת לקרוא בבירור את פרטי הסימון של יחידות האריזה.

צו (מס' 2) תש"ן-1990

          (ו)   בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), על טובין מיובאים עם הוראות שימוש או אזהרה בלועזית יופיע גם תרגום מלא ומדויק בעברית של הוראות השימוש או האזהרה; גודל האותיות בעברית לא יקטן מגודל האותיות הלועזיות ויהיה מובלט באותו אופן.

מיום 7.11.1990

צו (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

הוספת סעיף קטן 2(ו)

 

מיום 27.3.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 604

(א) סימון טובין ייעשה בהדפסה, בהטבעה, בחריטה או בכל דרך אחרת על הטובין או אריזתם למעט בכתב יד. לא ניתן לסמן על הטובין או על אריזתם, ייעשה הסימון על גבי תווית שתוצמד היטב לטובין או לאריזתם בהדבקה או בתפירה באופן שתמנע הסרתה בקלות.

 

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

הוספת סעיפים קטנים 2(א1), 2(א2)

פרטי הסימון

3.    כל סימון יכלול פרטים אלה:

(1)   שם המצרך וכינויו המסחרי;

(2)   הסימן המסחרי הרשום אם ישנו כזה;

(3)   שם הדגם ומספר סידורי, אם ישנם;

(4)   היות המצרך מסוג ב' אם איכותו נמוכה מהרגיל או שהוא פגום;

צו (מס' 4) תשנ"ה-1995

(4א) אם המצרך מוחדש - המלה "מוחדש" ותאריך החדשתו;

(5)   שם היצרן ומענו, ואם המצרך מיובא - שם היבואן ומענו;

(6)   ארץ הייצור;

(7)   כמות המצרך –

(א)   הכמות תצויין ביחידות של מספר או ביחידות של אורך, שטח, נפח או משקל - הכל על פי השיטה המטרית;

 (ב)  בסוגי המצרכים המפורטים להלן יכלול הסימון את הכמות הנקיה (נטו) של המצרך באריזה, ביחידות משקל או ביחידות נפח:

(1)   מצרך נוזלי יסומן ביחידות נפח –

(א)   מיליליטר (מ"ל) למוצר שתכולתו קטנה מ-1000 מיליליטר;

(ב)   ליטרים למוצר שתכולתו 1000 מיליליטר או יותר;

(2)   מצרך מוצק, מוצק למחצה או צמיג יסומן ביחידות משקל –

(א)   גרמים (ג') למוצר שמשקלו קטן מ-1000 גרם;

(ב)   קילוגרמים (ק"ג) למוצר שמשקלו 1000 גרם או יותר;

צו (מס' 3) תשמ"ח-1988 צו (מס' 3) (תיקון) תשמ"ט-1988

(3)   (בוטל);

(4)   על אריזה כוללת יסומנו מספר יחידות האריזה שבה, התכולה הנקיה ליחידת אריזה, והתכולה הנקיה הכוללת;

(5)   מצרך העלול לפחות במשקלו, בתנאי מסחר ושיווק רגילים, בגלל החסנה או הצגה למכירה, תצויין הכמות הפחותה ביותר שיש לשערה.

צו (מס' 3) תשנ"ה-1995

(8)   בקלטות - גם אורך הזמן בדקות בו ניתן לשמוע קלטת או לראותה במכשיר וידאו.

מיום 24.6.1988

צו (מס' 3) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5115 מיום 24.6.1988 עמ' 924

צו (מס' 3) (תיקון) תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 207

ביטול סעיף 3(7)(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) במכל ארוסול תסומן הכמות הנקיה ביחידות משקל כשהמוצר מוצק למחצה או אבקה, וביחידות נפח כשהמוצר נוזלי;

 

מיום 4.10.1995

צו (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5690 מיום 6.7.1995 עמ' 1594

הוספת פסקה 3(8)

 

מיום 8.1.1996

צו (מס' 4) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5704 מיום 12.9.1995 עמ' 1898

הוספת פסקה 3(4א)

שפת הסימון

4.    (א)  הסימון על טובין מתוצרת הארץ יהיה בעברית אך מותר שיהיה גם בלועזית, בתנאי שהסימון בכל אחת מן השפות יכלול את כל הפרטים הנדרשים על פי דין, ויהיה זהה בתכנו ובצורתו; האותיות הלועזיות לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות ולא יהיו מובלטות יותר בדרך אחרת.

          (ב)  הסימון על טובין מיובאים יהיה בעברית או בעברית ובלועזית; מופיע סימון נוסף בלועזית, שאינו נדרש לפי צו זה, אין צורך בתרגומו לעברית.

טובין המיוצרים ליצוא

5.    הוראות צו זה לא יחולו על טובין מתוצרת הארץ המיוצרים ליצוא בלבד ואינם משווקים בארץ.

טובין מתוצרת אזור צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

5א.     הוראות צו זה יחולו גם על טובין מתוצרת אזור.

מיום 28.4.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4906 מיום 28.2.1986 עמ' 550

הוספת סעיף 5א

 

הוראות סימון מיוחדות

6.    על הטובין המפורטים בתוספת הראשונה יחולו גם הוראות הסימון המיוחדות המופיעות לגביהן בתוספת השניה; היתה הוראה שבתוספת השניה נוגדת או עומדת בסתירה להוראת סימון כללית, עדיפה ההוראה שבתוספת.

הוראות שימוש

7.    (א)  לטובין המפורטים בתוספת השלישית יצורפו הוראות שימוש.

          (ב)  הוראות השימוש יהיו בשפה העברית, במצרך מיובא יהיו הוראות השימוש תרגום מהימן של הוראות השימוש הלועזיות במידה שישנן.

סימון לפני יבוא צו תשנ"ז-1996

8.    (א)  הטובין המפורטים בתוספת הרביעית יסומנו כאמור בצו זה לפני ייבואם.

צו תשע"ח-2018

          (ב)  (בוטל).

צו תשע"ד-2014

          (ג)   (בוטל).

מיום 1.1.1997

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5799 מיום 17.12.1996 עמ' 217

8. (א) הטובין המפורטים בתוספת הרביעית יסומנו כאמור בצו זה לפני ייבואם.

(ב) מוצרי הלבשה, כהגדרתם בסעיף 10 לתוספת השניה, למעט כפפות מיוחדות להגנתם ולבטחונם של עובדים בתעשיה או במלאכה, יסומנו כאמור בצו זה לפני יבואם, או במחסן רשוי, כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת המכס.

 

מיום 19.11.1998

צו תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 35

(ב) מוצרי הלבשה, כהגדרתם בסעיף 10 לתוספת השניה, למעט כפפות מיוחדות להגנתם ולבטחונם של עובדים בתעשיה או במלאכה וגרביים כהגדרתם בסעיף 11 לתוספת השניה, יסומנו כאמור בצו זה לפני יבואם, או במחסן רשוי, כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת המכס.

 

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

(ב) מוצרי הלבשה, כהגדרתם בסעיף 10 לתוספת השניה, למעט כפפות מיוחדות להגנתם ולבטחונם של עובדים בתעשיה או במלאכה וגרביים כהגדרתם בסעיף 11 לתוספת השניה, יסומנו כאמור בצו זה לפני יבואם, או במחסן רשוי, כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת המכס.

 

מיום 19.2.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 406

הוספת סעיף קטן 8(ג)

 

מיום 7.8.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1584

ביטול סעיף קטן 8(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) משחק מחשב, כהגדרתו בסעיף 19 לתוספת השניה, יסומן לפני יבואו, ואולם סימון בעברית – כשנדרש – יכול שייעשה במחסני היבואן, ובלבד שהיבואן הגיש למנהל רשות המסים, במצורף לרשימון שחרור טובין לצריכה בארץ, אישור של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – המשרד) ולפיו, לפני הגשת רשימות, הגיש היבואן למשרד בקשה לשחרר את הטובין למחסניו, לצורך סימונם והמשרד אישר את הבקשה.

 

מיום 26.6.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8027 מיום 26.6.2018 עמ' 2228

ביטול סעיף קטן 8(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) מוצרי הלבשה, כהגדרתם בסעיף 10 לתוספת השניה, למעט כפפות מיוחדות להגנתם ולבטחונם של עובדים בתעשיה או במלאכה, יסומנו כאמור בצו זה לפני יבואם, או במחסן רשוי, כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת המכס.

פטור

9.    הוראות סעיף 17(א) לחוק והוראות צו זה, כולן או חלקן, לא יחולו על הטובין המפורטים בתוספת החמישית.

ביטול

10.  בטלים –

(1)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כללי של מצרכים), תשל"ו-1975;

(2)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כלי בית), תשכ"ה-1965;

(3)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סיפונים), תשי"ט-1959;

(4)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון רהיטים), תשכ"ו-1965;

(5)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי נייר וקרטון), תשכ"ד-1964;

(6)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכונות תפירה), תשכ"ד-1963;

(7)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון צבעים), תשכ"ו-1966;

(8)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון הקלטות), תשל"ה-1975;

(9)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עטים), תשמ"ב-1982;

(10)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עפרונות, פסטלים ואריזותיהם), תש"ם-1980;

(11)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (טמפונים), תשל"ח-1978;

(12)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי הלבשה), תשכ"ג-1963;

(13)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון גרביים), תשכ"ג-1963;

(14)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מנעלים), תשכ"ה-1965;

(15)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ארנקים, ילקוטים וחגורות), תשל"ו-1976;

(16)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון שטיחי טפטינג), תשל"ז-1977;

(17)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון צנצנת זכוכית), תשכ"ה-1965;

(18)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סרטי צילום), תשל"ד-1973.

תחילה

11.  תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו.

 

תוספת ראשונה

(סעיף 6)

1.        כלי בית

צו תשס"ה-2004

2.        (נמחק)

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

מחיקת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. סיפונים

3.        רהיטים

4.        מוצרי נייר וקרטון

צו תשס"ה-2004

5.        (נמחק)

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

מחיקת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. מכונות תפירה

6.        צבעים

צו תשס"ה-2004

7.        (נמחק)

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

מחיקת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. הקלטות

צו תשס"ה-2004

8.        (נמחק)

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

מחיקת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. עטים, עפרונות ופסטלים

צו תשס"ה-2004

9.        (נמחק)

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

מחיקת סעיף 9

הנוסח הקודם:

9. טמפונים

10.      מוצרי הלבשה

צו תשס"ה-2004

11.      (נמחק)

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

מחיקת סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. גרביים

צו תשנ"ו-1996

12.      שקיות פוליאתילן

מיום 24.8.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 899

12. מנעלים שקיות פוליאתילן

13.      תיקים

צו תשס"ה-2004

14.      (נמחק)

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

מחיקת סעיף 14

הנוסח הקודם:

14. שטיחי טפטינג

צו תשס"ה-2004

15.      (נמחק)

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

מחיקת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15. צנצנות זכוכית

צו תשס"ה-2004

16.      (נמחק)

מיום 25.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4781 מיום 25.3.1985 עמ' 950

הוספת סעיף 16

 

מיום 16.5.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5522 מיום 16.5.1993 עמ' 812

מחיקת סעיף 16

הנוסח הקודם:

16. סיגריות המיוצרות בישראל

 

מיום 30.7.1995

צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5678 מיום 1.5.1995 עמ' 1401

הוספת סעיף 16

 

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

מחיקת סעיף 16

הנוסח הקודם:

16. חומצת מלח לשימוש ביתי

צו תשס"ד-2004

17.      מוצרי טבק

מיום 1.12.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 376

הוספת סעיף 17

צו תשס"ז-2007

18.      כלי מיטה ומגבת

מיום 31.4.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6557 מיום 31.1.2007 עמ' 505

הוספת סעיף 18

צו תשס"ח-2008

19.      משחקי מחשב

מיום 19.2.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 406

הוספת פרט 19

 

תוספת שניה

(סעיף 6)

כלי בית

1.        (א)  בסעיף זה, "כלי בית" - כלי מיטלטל, למעט כלי פטור, המיועד להכיל אחד כלי בית מאלה:

צו תשס"ה-2004

(1)   מזון משקה וכיוצא בהם - בעת הכנתם, חימומם, בישולם, אפייתם, החזקתם, הגשתם או צריכתם;

(2)   חמרים, לרבות נוזלים, לצרכי ניקוי, רחצה או כביסה;

(3)   פסולת ביתית.

          "כלי פטור" – כלי מיטלטל העשוי כסף או זהב או מצופה כסף או זהב, וכן מיטלטל המשמש אריזה למצרך לצורך מסחר או המופעל על ידי מנוע חשמלי או שמותקן בו גוף חימום חשמלי;

          "קרמיקה" – לרבות חרס או חרסינה.

צו תשס"ה-2004

          (ב)  בכלי בית יצויינו פרטים כמפורט להלן:

(1)   סוג החומר, כגון: קרמיקה, נירוסטה, אמייל;

(2)   מידות וקיבול בליטרים, למעט כלי בית שקיבולו אינו עולה על 0.5 ליטר;

(3)   כל תכונה בכלי הבית המחייבת שימוש או טיפול בדרך מיוחדת, כדי למנוע פגיעה למשתמש בו או לכלי הבית, תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל.

          (ג)   בכל בית שאינו עשוי מתכת יצויינו פרטים כמפורט להלן:

(1)   בכל בית מקרמיקה או מזכוכית שאין בהם פגם – המלים "סוג א"; ובלבד שלא צויינו המלים "סוג א" על צלחת מקרמיקה אם המרווח בין שפת הצלחת לבין המישור שעליו היא מונחת כשהיא הפוכה עולה בנקודה כלשהי על 2% מקטרה החיצוני הגדול ביותר, או אם ההפרש בין קטרה החיצוני הגדול ביותר של הצלחת לבין קטרה החיצוני הקטן ביותר עולה על 2% מארכם הממוצע של אותם שני הקטרים, או אם שטחה העליון של הצלחת אינו חלק, אינו מבריק או אינו נקי מבועות;

(2)   בכלי בית שאין לציין בו המלים "סוג א" כאמור בפסקת משנה (1) ובכלי בית שאינו עשוי מתכת ויש בו פגם כלשהו יצויינו המלים "סוג ב" או "סוג ג'".

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

(א) בסעיף זה, "כלי בית" - כלי מיטלטל, למעט כלי פטור, המיועד להכיל אחד כלי בית מאלה:

(1) מזון משקה וכיוצא בהם - בעת הכנתם, חימומם, בישולם, אפייתם, החזקתם, הגשתם או צריכתם;

(2) חמרים, לרבות נוזלים, לצרכי ניקוי, רחצה או כביסה;

(3) פסולת ביתית.

"כלי פטור" – כלי מיטלטל העשוי כסף או זהב או מצופה כסף או זהב, וכן מיטלטל המשמש אריזה למצרך לצורך מסחר או המופעל על ידי מנוע חשמלי או שמותקן בו גוף חימום חשמלי;

"קרמיקה" – לרבות חרס או חרסינה.

(ב) בכלי בית עשוי מתכת יצויינו פרטים כמפורט להלן:

(1) סוג המתכת;

(2) בסירים ובקומקומים – גודל הכלי לפי מספרים;

(3) בכל בית מצופה אמאיל שאין בו פגם – המלים "סוג א";

(4) בכל בית שיש בו פגם – המלים "סוג ב" או "סוג ג'".

(ב) בכלי בית יצויינו פרטים כמפורט להלן:

(1) סוג החומר, כגון: קרמיקה, נירוסטה, אמייל;

(2) מידות וקיבול בליטרים, למעט כלי בית שקיבולו אינו עולה על 0.5 ליטר;

(3) כל תכונה בכלי הבית המחייבת שימוש או טיפול בדרך מיוחדת, כדי למנוע פגיעה למשתמש בו או לכלי הבית, תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל.

צו תשס"ה-2004

2.        (בוטל).

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

סיפונים

2. (א) בסעיף זה, "סיפון" – כלי קיבול מזכוכית המיועד למי סודה המאפשר את הוצאתם מהכלי באמצעות לחץ גז.

(ב) סיפון לא יסומן בתווית: יש להטביע או להדפיס על גבי הסיפון את שמו ומענו של היצרן אשר מילא את הסיפון במי סודה ואת המלים "מי סודה".

רהיטים צו תשנ"ה-1994

3.        (א)  בסעיף זה –

          "רהיט" – ארון, כוננית, מדף, מזנון, שולחן, כסא, כורסה, ספסל, שרפרף, מיטה, ספה, מזרן, תיבה או קולב, המיוצרים בסדרות, בין אם הם מיטלטלים ובין אם הם מיועדים להתקנה בבניין או במקום אחר, והנמכרים בתצוגה בבית העסק או בנקודת מכירה;

          "רהיט מתכת" – רהיט עשוי כולו או בעיקרו מתכת;

          "רהיט עץ" – רהיט עשוי כולו או בעיקרו עץ;

          "רהיט פלסטי" – רהיט עשוי משרפים פלסטיים;

          "רהיט משולב" – רהיט עשוי מכמה חומרי גלם;

          "רהיט מרופד" – רהיט עשוי משלד ומריפוד;

          "מזרן" – מצע שפנימיותו עשויה פלסטיק מוקצף, גומי מוקצף, או חומרים אחרים, עם קפיצים או ללא קפיצים.

          (ב)  בסימון רהיט עץ יצוינו גם הפרטים הבאים:

(1)   סוג העץ שממנו עשויים החלקים העיקריים, כגון עץ מסיבי, לבידים, לוח עץ עשוי שבבים, מ.ד.פ.; עשוי חלק כאמור מעץ גושני – יצויין גם שם העץ; עשוי חלק כאמור מלביד לוחות שבבים או מ.ד.פ. – יצויין גם עוביו;

(2)   סוג הציפוי של החלק החיצוני של הרהיט, כגון לביד, פורניר, מלמין, קילוף,  פורמאיקה, נייר או כל חומר אחר; אם הציפוי עשוי פורניר יצויין גם שם העץ שממנו הוא עשוי;

(3)   סוג הגימור לכל חלק חיצוני עיקרי של הרהיט, כגון פוליטורה, פוליאסטר, לכה, צבע פלסטי, צבע שמן או כל גימור אחר;

          (ג)   בסימון רהיט מתכת יצוינו גם הפרטים הבאים:

(1)   סוג המתכת שממנה עשוי הרהיט;

(2)   החומר או החומרים שמהם עשויים החלקים הלא מתכתיים של הרהיט, וברהיט מרופד – גם החומר ממנו עשוי בד הריפוד ותוכו של הריפוד;

(3)   סוג הציפוי של המתכת, וברהיט צבוע – גם סוג הצבע ומספר שכבותיו.

צו תשס"ה-2004

          (ד)  (בוטל).

צו תשס"ה-2004

          (ה)  בסימון רהיט משולב יצוינו גם החומרים שפורטו בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

          (ו)   בסימון רהיט מרופד יצוינו גם הפרטים הבאים:

(1)   הרכב בד הריפוד החיצוני כגון: חומר סינתטי, חומר סינתטי מעורב בצמר או בכותנה תוך ציון אחוזי החומרים חומר טבעי טהור (כותנה, צמר או פשתן);

(2)   הוראות כלליות לניקוי בד הריפוד;

(3)   תוכו של הריפוד, כגון גומי ספוגי, גומי לטקס מוקצף, פוליאוריתן מוקצף, או חומר אחר ששמו יצוין, סןג קפיצי המתכת ומספרם;

(3)   החומר שממנו עשוי השלד.

          (ז)   בסימון מזרן יצוינו גם הפרטים הבאים:

בד הריפוד, פירוט חומרי הגלם שבמזרן, מספר קפיצי מתכת.

          (ח)  מידות –

                 (1)   ברהיט שהוא ארון, מזנון, כוננית או שולחן, יצוינו אורך הרהיט, רוחבו וגובהו, ובשולחן הניתן להארכה או להרחבה, אורכו או רוחבו של השולחן לפני הארכתו או הרחבתו ולאחריה; הסטיה מהמידות שצויינו כאמור לא תעלה על 1%;

(2)   ברהיט שהוא מיטה, ספה, מזרן או ספסל לישיבת שני אנשים או יותר, יצוינו אורכו של הרהיט ורוחבו; הסטיה ממידות מיטה או ספה שצוינו כאמור לא תעלה על 2%.

צו תש"ף-2020

          (ט)  על אף האמור בסעיף 2 לצו העיקרי, סימון רהיטים יכול שייעשה באופן מקוון, באמצעות הצגתו באתר האינטרנט של היצרן או של היבואן של הרהיט ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   פרטי הסימון מופיעים בעברית באופן שהצרכן יכול לעיין בהם בחיפוש לפי שם המוצר ומאפייניו, ושם הדגם ככל שישנו;

(2)   פרטי הסימון של רהיט יופיעו בהתאם לאמור בפסקה (1) לתקופה של 7 שנים לפחות מהמועד האחרון שבו נמכר אותו רהיט לקמעונאי.

צו תש"ף-2020

          (י)   (1)   סימון רהיט המשמש בתצוגה ייעשה על גבי שלט שיונח על הרהיט או בסמוך אליו וסימון רהיט המוצג בקטלוג ייעשה בקטלוג;

(2)   רכש צרכן רהיט שפרטיו לא מסומנים על גביו או על גבי אריזתו, ימסור לו העוסק, במסמך, את פרטי הסימון של הרהיט או את הקישור לאתר האינטרנט של היצרן או של היבואן של הרהיט כאמור בסעיף קטן (ט), לפי בחירת הצרכן; על אף האמור, רשאי העוסק למסור את פרטי הסימון או הקישור כאמור בדרך אחרת, למעט בעל פה, אם הסכים לכך הצרכן;

(3)   פרטי הסימון או הקישור לאתר האינטרנט כאמור בפסקה (2) יימסרו לצרכן במעמד ביצוע העסקה.

מיום 30.7.1986

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 726

(ד) על כל רהיט אחר יצויינו גם הפרטים הבאים:

החומר או החמרים אשר מהם עשויים החלקים העיקריים של הרהיט, סוג הגמר של חלקיו החיצוניים העיקריים והחומר אשר ממנו עשוי תוכו של הריפוד והבד.

 

מיום 29.3.1995

צו תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 468

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. (א) בסעיף זה –

"רהיט" – ארון, כוננית, מדף, מזנון, שולחן, כסא, כורסה, ספסל, שרפרף, מיטה, ספה, תיבה או קולב, בין אם הם מיטלטלים ובין אם הם מיועדים לקביעה בבניין או במקום אחר;

"רהיט מתכת" – רהיט עשוי כולו או בעיקרו מתכת;

"רהיט עץ" – רהיט עשוי כולו או בעיקר עץ;

"רהיט אחר" – רהיט שאינו רהיט עץ או רהיט מתכת.

(ב) בסימון רהיט עץ יצויינו גם הפרטים הבאים:

(1) טיב מבנהו של העץ שממנו עשוי כל חלק עיקרי, כגון עץ מסיבי, לוח עץ מורכב מלא, לוח עץ מורכב חלול או לביד (דקטה); עשוי חלק כאמור מעץ מסיבי – יצויין גם שם העץ; עשוי חלק כאמור מלביד יצויין גם עוביו;

(2) סוג הציפוי לכל חלק חיצון עיקרי של הרהיט, כגון לביד, פורניר, דפרק (קילוף) פגלית, ספנית, פורמאיקה, נייר או חומר אחר ששמו יפורט, בין אם הציפוי נראה מבעד לשכבת הגמר ובין אם אינו נראה; אם הציפוי עשוי פורניר יצויין גם שם העץ שממנו הוא עשוי;

(3) סוג הגמר לכל חלק חיצון עיקרי של הרהיט, כגון פוליטורה, פוליאסטר, לכה, צבע פלסטי, צבע שמן או גמר אחר ששמו יפורש;

(4) ברהיט מרופד – החומר אשר ממנו עשוי תוכן של הריפוד, כגון גומי ספוגי, גומי לטקס מוקצף, פוליאורתן, או חומר אחר אשר שמו יפורש.

(ג) בסימון רהיט מתכת יצויינו גם הפרטים הבאים:

(1) סוג המתכת שממנה עשוי הרהיט – אם אינו עשוי מפלדה;

(2) החומר או החמרים שמהם עשויים החלקים הלא מתכתיים של הרהיט, וברהיט מרופד – גם החומר אשר ממנו עשוי תוכן של הריפוד;

(3) סוג הציפוי של המתכת, וברהיט צבוע – גם סוג הצבע ומספר שכבותיו.

(ד) על כל רהיט אחר יצויינו גם הפרטים הבאים:

החומר או החמרים אשר מהם עשויים החלקים העיקריים של הרהיט, סוג הגמר של חלקיו החיצוניים העיקריים והחומר אשר ממנו עשוי תוכו של הריפוד והבד.

(ה) (1) ברהיט שהוא ארון, מזנון, כוננית או שולחן, יצויינו אורך הרהיט, רחבו וגבהו, ובלבד שבשולחן הניתן להארכה או להרחבה יצויין ארכו או רחבו של השולחן לפני הארכתו או הרחבתו ולאחריה; הסטיה מהמידות שצויינו כאמור לא תעלה על 1%;

(2) ברהיט שהוא מיטה, ספה או ספסל לישיבת שני אנשים או יותר, יצויינו ארכו של הרהיט ורחבו; הסטיה כלפי מעלה ממידות מיטה או ספה שצויינו כאמור לא תעלה על 1% והסטיה כלפי מטה לא תעלה על %½; הסטיה ממידות ספסל שצויינו כאמור לא תעלה על 1%.

 

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238

(ד) בסימון רהיט פלסטי יצוין גם סוג השרף הפלסטי שממנו מיוצר הרהיט.

(ה) בסימון רהיט משולב יצוינו גם החומרים שפורטו בסעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ד) ו-(ג).

(ו) בסימון רהיט מרופד יצוינו גם הפרטים הבאים:

(1) הרכב בד הריפוד החיצוני כגון: חומר סינתטי, חומר סינתטי מעורב בצמר או בכותנה תוך ציון אחוזי החומרים חומר טבעי טהור (כותנה, צמר או פשתן);

(2) הוראות כלליות לניקוי בד הריפוד;

(3) תוכו של הריפוד, כגון גומי ספוגי, גומי לטקס מוקצף, פוליאוריתן מוקצף, או חומר אחר ששמו יצוין, סןג קפיצי המתכת ומספרם;

(3) החומר שממנו עשוי השלד;

(ז) בסימון מזרן יצוינו גם הפרטים הבאים:

בד הריפוד, פירוט חומרי הגלם שבמזרן, מספר קפיצי מתכת.

(ח) מידות –

(1) ברהיט שהוא ארון, מזנון, כוננית או שולחן, יצוינו אורך הרהיט, רוחבו וגובהו, ובשולחן הניתן להארכה או להרחבה, אורכו או רוחבו של השולחן לפני הארכתו או הרחבתו ולאחריה; הסטיה מהמידות שצויינו כאמור לא תעלה על 1%;

(2) ברהיט שהוא מיטה, ספה, מזרן או ספסל לישיבת שני אנשים או יותר, יצוינו אורכו של הרהיט ורוחבו; הסטיה ממידות מיטה או ספה שצוינו כאמור לא תעלה על 2%.

(ט) נוסף על האמור לעיל, ייעשה סימון רהיטים המשמשים בתצוגה, על גבי שלט שיונח על הרהיט או בסמוך אליו.

 

מיום 6.2.2020

סעיף י(1) לענין סימון רהיט המוצג בקטלוג מיום 1.1.2021

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8343 מיום 6.2.2020 עמ' 565

(ט) נוסף על האמור לעיל, ייעשה סימון רהיטים המשמשים בתצוגה, על גבי שלט שיונח על הרהיט או בסמוך אליו.

(ט) על אף האמור בסעיף 2 לצו העיקרי, סימון רהיטים יכול שייעשה באופן מקוון, באמצעות הצגתו באתר האינטרנט של היצרן או של היבואן של הרהיט ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) פרטי הסימון מופיעים בעברית באופן שהצרכן יכול לעיין בהם בחיפוש לפי שם המוצר ומאפייניו, ושם הדגם ככל שישנו;

(2) פרטי הסימון של רהיט יופיעו בהתאם לאמור בפסקה (1) לתקופה של 7 שנים לפחות מהמועד האחרון שבו נמכר אותו רהיט לקמעונאי.

(י) (1) סימון רהיט המשמש בתצוגה ייעשה על גבי שלט שיונח על הרהיט או בסמוך אליו וסימון רהיט המוצג בקטלוג ייעשה בקטלוג;

(2) רכש צרכן רהיט שפרטיו לא מסומנים על גביו או על גבי אריזתו, ימסור לו העוסק, במסמך, את פרטי הסימון של הרהיט או את הקישור לאתר האינטרנט של היצרן או של היבואן של הרהיט כאמור בסעיף קטן (ט), לפי בחירת הצרכן; על אף האמור, רשאי העוסק למסור את פרטי הסימון או הקישור כאמור בדרך אחרת, למעט בעל פה, אם הסכים לכך הצרכן;

(3) פרטי הסימון או הקישור לאתר האינטרנט כאמור בפסקה (2) יימסרו לצרכן במעמד ביצוע העסקה.

מוצרי נייר וקרטון

4.        (א)  בסעיף זה, "מוצרי נייר וקרטון" – המוצרים הבאים:

(1)   מחברת בכריכה רכה ותפירת גב;

(2)   בלוק למכתבים בכריכת בלוק;

צו תשס"ה-2004

(3)   (נמחק);

צו תשס"ה-2004

(4)   (נמחק);

(5)   מפיות נייר;

(6)   נייר טואלט;

צו תשס"ה-2004

(7)   (נמחק);

(8)   נייר דבק;

(9)   מגבות נייר;

צו תשס"ה-2004

(10)  (נמחק);

צו תשס"ה-2004

(11)  (נמחק);

(12)  דפדפת נייר, בין משורטטות ובין שאינן משורטטות;

צו תשס"ה-2004

(13)  (נמחק);

צו תשס"ה-2004

(14)  (נמחק);

צו תשס"ה-2004

(15)  (נמחק);

(16)  מעטפות;

צו תשס"ה-2004

(17) (נמחק);

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

(18) נייר לכתיבה, להדפסה, לצילום ולפקסמיליה.

צו תשס"ה-2004

          (ב)  בסימון מוצרי נייר וקרטון, יצויינו גם פרטים אלה:

(1)   סוג הנייר, כגון: נטול עץ, קרפ, טישיו, ממוחזר;

(2)   משקל למ"ר, למעט במוצרים המפורטים בפסקאות (5) ו-(6) שבסעיף קטן (א);

(3)   אורך ורוחב;

(4)   במוצרים ארוזים – מספר היחידות באריזה.

צו תשס"ה-2004

          (ג)   מקום הסימון של מוצרי נייר וקרטון יהיה כמפורט להלן:

(1)   לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1), (2) ו-(12) שבסעיף קטן (א) – על גבי הכריכה של כל יחידה;

(2)   לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (5), (6), (8), (9), (12), (16) ו-(18) שבסעיף קטן (א) – על גבי האריזה או העטיפה או על גבי כל יחידה.

מיום 25.7.1996

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 900

4. (א) בסעיף זה, "מוצרי נייר וקרטון" – המוצרים הבאים:

(1) מחברת בכריכה רכה ותפירת גב;

(2) בלוק למכתבים בכריכת בלוק;

(3) בלוק לחשבונות בכריכת בלוק;

(4) גליונות משורטטים לחשבונות;

(5) מפיות נייר;

(6) נייר טואלט;

(7) נייר פחם;

(8) נייר דבק;

(9) מגבות נייר;

(10) ממחטות נייר;

(11) מוצרי נייר היגיינים אחרים;

(12) דפדפת נייר, בין משורטטות ובין שאינן משורטטות;

(13) תיק עשוי מקרטון בלתי מצופה, פתוח או מתקפל, עם סרגל הידוק מפח או בלעדיו;

(14) עוקדן (קלסר) עשוי מקרטון מצופה, עם התקן מתכתי לסידור מסמכים והידוקם;

(15) גלויות מצויירות;

(16) מעטפות;

(17) מוצרי נייר אחרים לשימוש ביתי;

(18) נייר לכתיבה, להדפסה, לצילום ולפקסמיליה.

(ב) בסימון מוצרי נייר וקרטון, כמפורט להלן, יצויינו גם הפרטים הבאים:

(1) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (17) עד (18) שבסעיף קטן (א) – אם המוצר עשוי מנייר נטול עץ, מכיל עץ, נייר סולפיט או נייר קרפ;

(2) לגבי נייר טואלט – אם הוא עשוי נייר קרפ או נייר טישיו;

(3) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (17) עד (18) שבסעיף קטן (א), למעט נייר טואלט, נייר דבק ומפיות נייר – משקל הנייר למטר מרובע; היתה מחברת בכריכה רכה ותפירת גב עשויה מנייר שמשקלו קטן מאשר שישים גרם למטר מרובע – יסומן המשקל בצבע אדום באותיות שגדלן ארבע מילימטר לפחות;

(4) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (17) עד (18) שבסעיף קטן (א) – אורכו ורחבו של כל דף בסנטימטרים ובלבד שלגבי נייר טואלט ונייר דבק המשווקים בגלילים יסומן האורך במטרים, ולגבי נייר טואלט המשווק בגלילים גם רחוב הגליל בסנטימטרים;

(5) במוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) ו-(18) שבסעיף קטן (א) – מספר הדפים ביחידה;

(6) במוצרים המפורטים בפסקאות (4) עד (12) ו-(15) עד (17) שבסעיף קטן (א) – מספר היחידות שבחבילה ארוזה;

(7) לגבי נייר פחם – אם הוא מיועד להעתקה בעט, בעפרון או במכונת כתיבה.

(ג) הסימון של מוצרי נייר וקרטון יהיה כדלקמן:

(1) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) – על גבי הכריכה של כל יחידה;

(2) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (4) עד (12) ו-(18) שבסעיף קטן (א) – על גבי האריזה, לרבות עטיפה או חבק;

(3) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (12) עד (15) ו-(17) שבסעיף קטן (א) – על גבי כל יחידה;

(4) לגבי מעטפות – בצד הפנימי של לשון כל מעטפה או על גבי כל  חבילה בת חמישים מעטפות.

 

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 239

4. (א) בסעיף זה, "מוצרי נייר וקרטון" – המוצרים הבאים:

(1) מחברת בכריכה רכה ותפירת גב;

(2) בלוק למכתבים בכריכת בלוק;

(3) בלוק לחשבונות בכריכת בלוק;

(4) גליונות משורטטים לחשבונות;

(5) מפיות נייר;

(6) נייר טואלט;

(7) נייר פחם;

(8) נייר דבק;

(9) מגבות נייר;

(10) ממחטות נייר;

(11) מוצרי נייר היגיינים אחרים;

(12) דפדפת נייר, בין משורטטות ובין שאינן משורטטות;

(13) תיק עשוי מקרטון בלתי מצופה, פתוח או מתקפל, עם סרגל הידוק מפח או בלעדיו;

(14) עוקדן (קלסר) עשוי מקרטון מצופה, עם התקן מתכתי לסידור מסמכים והידוקם;

(15) גלויות מצויירות;

(16) מעטפות;

(17) מוצרי נייר אחרים לשימוש ביתי;

(18) נייר לכתיבה, להדפסה, לצילום ולפקסמיליה.

(ב) בסימון מוצרי נייר וקרטון, כמפורט להלן, יצויינו גם הפרטים הבאים:

(1) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (18) שבסעיף קטן (א) – אם המוצר עשוי מנייר נטול עץ, מכיל עץ, נייר סולפיט או נייר קרפ;

(2) לגבי נייר טואלט – אם הוא עשוי נייר קרפ או נייר טישיו;

(3) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (18) שבסעיף קטן (א), למעט נייר טואלט, נייר דבק ומפיות נייר – משקל הנייר למטר מרובע; היתה מחברת בכריכה רכה ותפירת גב עשויה מנייר שמשקלו קטן מאשר שישים גרם למטר מרובע – יסומן המשקל בצבע אדום באותיות שגדלן ארבע מילימטר לפחות;

(4) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (18) שבסעיף קטן (א) – אורכו ורחבו של כל דף בסנטימטרים ובלבד שלגבי נייר טואלט ונייר דבק המשווקים בגלילים יסומן האורך במטרים, ולגבי נייר טואלט המשווק בגלילים גם רחוב הגליל בסנטימטרים;

(5) במוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) ו-(18) שבסעיף קטן (א) – מספר הדפים ביחידה;

(6) במוצרים המפורטים בפסקאות (4) עד (12) ו-(15) עד (17) שבסעיף קטן (א) – מספר היחידות שבחבילה ארוזה;

(7) לגבי נייר פחם – אם הוא מיועד להעתקה בעט, בעפרון או במכונת כתיבה.

(ג) הסימון של מוצרי נייר וקרטון יהיה כדלקמן:

(1) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) – על גבי הכריכה של כל יחידה;

(2) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (4) עד (12) ו-(18) שבסעיף קטן (א) – על גבי האריזה, לרבות עטיפה או חבק;

(3) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (12) עד (15) ו-(17) שבסעיף קטן (א) – על גבי כל יחידה;

(4) לגבי מעטפות – בצד הפנימי של לשון כל מעטפה או על גבי כל  חבילה בת חמישים מעטפות.

(ב) בסימון מוצרי נייר וקרטון, יצויינו גם פרטים אלה:

(1) סוג הנייר, כגון: נטול עץ, קרפ, טישיו, ממוחזר;

(2) משקל למ"ר, למעט במוצרים המפורטים בפסקאות (5) ו-(6) שבסעיף קטן (א);

(3) אורך ורוחב;

(4) במוצרים ארוזים – מספר היחידות באריזה;

(ג) מקום הסימון של מוצרי נייר וקרטון יהיה כמפורט להלן:

(1) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1), (2) ו-(12) שבסעיף קטן (א) – על גבי הכריכה של כל יחידה;

(2) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (5), (6), (8), (9), (12), (16) ו-(18) שבסעיף קטן (א) – על גבי האריזה או העטיפה או על גבי כל יחידה;

צו תשס"ה-2004

5.        (בוטל).

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 239

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

מכונות תפירה

5. (א) בסעיף זה, "מכונת תפירה" – מכונה שנועדה לשמש או עשויה לשמש לתפירת מוצרי טקסטיל.

(ב) סימון מכונת תפירה יעשה על ראש המכונה.

צבעים

6.        (א)  בסעיף זה, "צבע" – צבע מוכן לשימוש בצורה נוזלית או נוזלית למחצה לרבות צבע יסוד, צבע לשכבות ביניים, צבע גמר או לכה ולמעט צבעי דפוס.

          (ב)  הסימון של צבע יכלול –

(1)   גוון הצבע מתואר במלים או במספר לפי לוח הגוונים של היצרן או על ידי צביעת מכסה המכל מבחוץ, כולו או מקצתו, בגוון הצבע הארוז בו;

(2)   סימן לזיהוי האצווה (batch) ממנו ניטל הצבע הארוז במכל;

(3)   השימוש לו מיועד הצבע; ואם הוא צבע גמר המיועד לשימוש בפנים הבנין בלבד, יצויינו גם המלים "צבע פנים".

צו תשס"ה-2004

7.        (בוטל).

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 239

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

הקלטות

7. (א) בסעיף זה –

"הקלטה" – תקליטים, סרטים מגנטיים ואחרים, המיועדים למכירה לצרכן שעליהם נעשו הקלטות, לרבות המכל, המהווה חלק בלתי נפרד מהם;

"בעל הקלטה" – אדם הזכאי לזכות יוצרים בהקלטה על פי הוראות סעיף 19 לחוק זכות יוצרים, 1911;

"הקלטה מודפסת" – הקלטה מיוצרת בארץ שמקורה בחוץ לארץ;

"הקלטה מופקת" – הקלטה שכל שלבי ייצורה נעשו בארץ על ידי בעל הקלטה.

(ב) הסימון של הקלטה מופקת או מודפסת יכלול, הן על גבי המעטפה של ההקלטה והן על ההקלטה עצמה, את הפרטים הבאים:

(1) סוג ההקלטה אם ההקלטה אינה מסוג "סטראו";

(2) מהירות ההקלטה אם אינה 33 סיבובים לדקה;

(3) שמם של הסולן, התזמורת, המנצח, המבצע או הקריין, לפי הענין;

(4) תכנית ההקלטה.

צו תשס"ה-2004

8.        (בוטל).

מיום 11.7.1989

צו (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 737

(ב) הסימון של עטים, עפרונות ופסטלים, הארוזים באריזה המיועדת למכירה לצרכן יהיה על גבי האריזה ויכלול פרטים אלה הסימון של אריזה הכוללת עטים, עפרונות או פסטלים ייעשה על גבי האריזה ויכלול פרטים אלה:

(1) הכמות באריזה;

(2) ציון הדגם;

(3) שם היצרן ומענו;

(4) ארץ היצור;

(5) שם המשווק ומענו, ואם העט מיובא – שם היבואן ומענו.

(ג) הסימון של העטים, עפרונות ופסטלים, המיועדים למכירה בתפזורת או באריזות יהיה על גבי כל עט, עפרון או פסטל בנפרד ויכלול פרטים אלה:

(1) שם היצרן;

(2) ארץ היצור;

(3) שם המשווק ומענו, ואם העט מיובא – שם היבואן ומענו.

 

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 239

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

עטים עפרונות ופסטלים

8. (א) בסעיף זה –

"עטים" – עט כדורי, עט סימון, עט לשימוש, בלתי חוזר או עט לשימוש חוזר;

"עט כדורי" – עט המחזיק בתוכו מכל דיו דמוי צינורית שבקצהו כדורית המשמשת לכתיבה;

"עט סימון" – עט עם ספוג נקבובי, המשמש לכתיבה וסימון בדרגות עובי שונות;

"עט לשימוש בלתי חוזר" – עט הכולל מילוי דיו שאיננו מיועד להחלפה והניתן לשימוש כל עוד לא התרוקן המכל;

"עט לשימוש חוזר" – עט הכולל מילוי הניתן להחלפה באחר לאחר שהתרוקן;

"עפרון" – מכשיר כתיבה עשוי קנה עץ או חומר סינטטי באורך 185 מ"מ ובקוטר חיצוני עד 8 מ"מ, העוטף ליבה גלילית, העשויה גרפיט או עופרת סינתטית, שחורה או ציבעונית;

"פסטל" – מכשיר כתיבה או ציור שצורתו גוף מוצק והומוגני על בסיס שעווה או שמן.

(ב) הסימון של אריזה הכוללת עטים, עפרונות או פסטלים ייעשה על גבי האריזה ויכלול פרטים אלה:

(1) הכמות באריזה;

(2) ציון הדגם;

(3) שם היצרן ומענו;

(4) ארץ היצור;

(5) שם המשווק ומענו, ואם העט מיובא – שם היבואן ומענו.

(ג) הסימון של העטים, עפרונות ופסטלים, המיועדים למכירה בתפזורת או באריזות יהיה על גבי כל עט, עפרון או פסטל בנפרד ויכלול פרטים אלה:

(1) שם היצרן;

(2) ארץ היצור;

(3) שם המשווק ומענו, ואם העט מיובא – שם היבואן ומענו.

צו תשס"ה-2004

9.        (בוטל).

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 239

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

טמפונים

9. (א) בסעיף זה, "טמפונים" – טמפונים עשויים צמר גפן, חומר אקרילי, מיני-אקרילי או כל חומר אחר.

(ב) על גבי האריזה של טמפונים יצויינו המלים "לפני השימוש נא לעיין בדף ההסבר המצורף".

מוצרי הלבשה

10.      (א)  בסעיף זה –

צו תשס"ה-2004

          "מוצרי הלבשה" – מוצר המיועד או העשוי לשמש לבוש לגברים, נשים או ילדים, המורכב ביסודו מסיבי טקסטיל או מעור, בין אם יש בו חלקים או אבזרים שאינם עשויים סיבי טקסטיל או עור מעובד ובין אם אין בו חלקים כאמור;

          "עיקר מוצר הלבשה" – מוצר הלבשה למעט הבטנה, האבזרים והקישוטים שבמוצר ההלבשה;

          "סיבים מלאכותיים" – סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר המצוי בטבע;

          "סיבים סינתטיים" – סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר סינתטי.

צו תשע"ח-2018

          (ב)  במוצר הלבשה המסומן בתווית לועזית, הכוללת הוראות כביסה וגיהוץ בצורת סימנים גראפיים או ספרות המציינות מידות, אין חובה לסמן את הסימנים הגראפיים או הספרות בעברית.

צו תשס"ז-2007 צו תשע"ח-2018

          (ג)   (1)   הסימון יהיה ברור ובר קיימא וייעשה על מוצר ההלבשה גופו, או על גבי תווית עשויה מבד התפורה היטב או המחוברת דרך קבע באופן אחר למוצר ההלבשה, ובלבד שתווית או סימון המצויים על גבי מוצר ההלבשה גופו יהיו עמידים בכביסה;

צו תשע"ח-2018

(1א) על אף האמור בפסקה (1) –

(א)   סימון גרביים, כובעים, צעיפים וכפפות, ייעשה על גבי האריזה או על גבי תווית שתוצמד להם היטב, או לאריזתם, בהדבקה;

(ב)   הסימון בעברית על מוצר הלבשה, למעט מוצר הלבשה כאמור בפסקת משנה (א), יכול שייעשה על גבי תג המחובר שלא בדרך קבע למוצר ההלבשה ובלבד שגודל מוצר ההלבשה, הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ כאמור בסעיף קטן (ד)(3) עד (5), סומנו בהתאם לפסקה (1);

צו תשע"ח-2018

(1ב) על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, מוצר הלבשה הנמכר בעסקת מכר מרחוק באמצעות האינטרנט יכול שלא יסומן בעברית ובלבד שהתקיימו לגביו אלה:

(א)   העוסק גילה לצרכן בעברית את פרטי הסימון הנוגעים לעניין לפי הוראות צו זה בשלב השיווק מרחוק;

(ב)   גודל מוצר ההלבשה, הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ כאמור בסעיף קטן (ד)(3) עד (5) סומנו בהתאם לפסקה (1);

(ג)    בסעיף קטן זה, "עסקת מכר מרחוק", ו"שיווק מרחוק" – כהגדרתם בסעיף 14ג(ו) לחוק.

(2)   היה מוצר ההלבשה מורכב ממספר פריטים או יחידות, אשר לכל אחד מהם הרכב סיבים שונה או תכונות אחרות שונות, הטעונות סימון, חייבים כל פריט או יחידה סימון נפרד, אולם אם כל הפריטים או היחידות נמכרים לצרכן יחד כמוצר הלבשה אחד, מותר לסמן את כל הטעון סימון על תווית אחת תוך הפרדה ברורה בין הפרטים המתייחסים לכל פריט או יחידה;

(3)   היה המוצר מורכב ממספר פריטים או יחידות, הנמכרים לצרכן יחד כמוצר הלבשה אחד ואשר כל תכונותיהם הטעונות סימון זהות – מותר לסמן את הטעון סימון על תווית אחת.

צו תשס"ה-2004

          (ד)  הסימון יכלול גם פרטים אלה:

(1)   שם הסיב שממנו עשוי מוצר ההלבשה כגון, כותנה, פוליאסטר, ויסקוזה, משי, צמר, אקרילן, אנגורה, פשתן, ובלבד שלא יצוין מוצר ההלבשה כעשוי מאחד הסיבים האמורים בלבד, אם משקל הסיב באחוזים קטן מ-85%, ואם הוא עשוי מתערובת של סיבים שונים, יצוינו שמות הסיבים ומשקלם באחוזים, לפי סדר יורד;

(2)   עשוי מוצר הלבשה מעור מעובד של בקר, צאן או חזיר, יצוין העור המעובד שממנו עשוי מוצר ההלבשה;

(3)   גודל מוצר ההלבשה יצוין בספרות או במילים "קטן", "בינוני", "גדול" או "גדול מאד" ואולם על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, מותר במקום המילים האמורות להשתמש באותיות האנגליות S, M, L, XL, XXL, XXXL;

(4)   על אף האמור בפסקה (3), ניתן לסמן מוצר הלבשה לתינוקות וילדים, במספרים או במילים המציינים טווח גיל;

(5)   על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ, ניתן לסמן בסימון גרפי כאמור בת"י 572 טקסטיל – סימון והוראות טיפול באמצעות סמלים מספטמבר 2000;

(6)   בגרביונים הסרוגים מחוטים סינתטיים או מלאכותיים, יצוין עובי החוטים ביחידות דניה (Denier);

(7)   מוצר הלבשה שנצבע או יוצר מחוטים או מסיבים צבועים או מאריג מודפס, לא יסומן בסימון שממנו נובע כי הצבע קבוע או יציב, אלא אם כן הצבע הוא בעל יציבות 4 לגבי כל גורם, כאמור בת"י 916 שיטות לבדיקת יציבות הצבע של מוצרי טקסטיל מאוגוסט 1998.

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 239

10. (א) בסעיף זה –

"מוצרי הלבשה" – מוצר המיועד או העשוי לשמש לבוש לגברים, נשים או ילדים, למעט גרביים וכובעים, המורכב ביסודו מסיבי טקסטיל או מעור, בין אם יש בו חלקים או אבזרים שאינם עשויים סיבי טקסטיל או עור מעובד ובין אם אין בו חלקים כאמור;

"עיקר מוצר הלבשה" – מוצר הלבשה למעט הבטנה, האבזרים והקישוטים שבמוצר ההלבשה;

"סיבים מלאכותיים" – סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר המצוי בטבע;

"סיבים סינתטיים" – סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר סינתטי.

(ב) במוצר הלבשה המסומן בתווית לועזית, הכוללת הוראות כביסה וגיהוץ בצורת סימנים גראפיים או ספרות המציינות מידות, אין חובה לסמן את הסימנים הגראפיים או הספרות בעברית, ובלבד שייכתב על גבי התווית הכתובה בעברית שפרטי סימון אלה מפורטים בתווית לועזית.

(ג) (1) הסימון יהיה ברור ובר קיימא וייעשה על מוצר ההלבשה גופו, או על גבי תווית עשויה מבד התפורה היטב או המחוברת דרך קבע באופן אחר למוצר ההלבשה, ובלבד שתווית או סימון המצויים על גבי מוצר ההלבשה גופו יהיו עמידים בכביסה;

(2) היה מוצר ההלבשה מורכב ממספר פריטים או יחידות, אשר לכל אחד מהם הרכב סיבים שונה או תכונות אחרות שונות, הטעונות סימון, חייבים כל פריט או יחידה סימון נפרד, אולם אם כל הפריטים או היחידות נמכרים לצרכן יחד כמוצר הלבשה אחד, מותר לסמן את כל הטעון סימון על תווית אחת תוך הפרדה ברורה בין הפרטים המתייחסים לכל פריט או יחידה;

(3) היה המוצר מורכב ממספר פריטים או יחידות, הנמכרים לצרכן יחד כמוצר הלבשה אחד ואשר כל תכונותיהם הטעונות סימון זהות – מותר לסמן את הטעון סימון על תווית אחת.

(ד) הסימון יכלול גם פרטים אלה:

(1) שם הסיב או העור המעובד שממנו עשוי עיקר מוצר ההלבשה בכפוף לאמור להלן:

(א) עשוי עיקר מוצר הלבשה מתערובת של סיבים שונים, יצויינו שמות הסיבים ושיעור תכולתו של כל סיב על פי סדר גודל יורד, לפי משקלו באחוזים למאה ממשקלו של עיקר מוצר ההלבשה; הוראה זו לא תחול אם שיעור תכולתו כאמור של סיב אינו עולה על 10% ממשקלו עיקר מוצר ההלבשה;

(ב) עשוי עיקר מוצר ההלבשה כולו מסיבים מלאכותיים או שהוא מכיל סיבים כאמור, מותר לציין אותם במלים "סיבים מלאכותיים" מבלי לפרט את שמותיהם, ובלבד שיצויין שיעור תכולתם הכוללת לפי משקלם באחוזים למאה ממשקלו של עיקר מוצר ההלבשה;

(ג) עשוי עיקר מוצר ההלבשה כולו מסיבים סינתטיים או שהוא מכיל סיבים כאמור – יצויינו בנוסף לשמותיהם המיוחדים של הסיבים הללו, או במקומם, שם הקבוצה הכימית שעליה הם נמנים מתוך הקבוצות המוגדרות להלן:

"ניילון" או פוליאמיד" – סיב פוליאמיד סינתטי ארוך-שרשת כלשהו, אשר קבוצות אמיד חוזרות מהוות בו חלק אינטגרלי של השרשרת הפולימרית;

"פוליאסטר" – סיב עשוי פוליאמיד סינתטי ארוך-שרשרת כלשהו, אשר יחידות אסטר של כוהל דיהידרי וחומצה טרפתאלית מהווה 85% לפחות ממשקלו;

"סיב אקרילי" – סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך-שרשרת כלשהו, אשר יחידות אקרילוניטריל מהוות לפחות 85% ממשקלו;

"סיב מודאקרילי" – סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך-שרשרת כלשהו, אשר יחידות אקרילוניריל מהוות פחות מ-85% אך יותר מ-35% ממשקלו;

"ניטריל" – סיב המורכב ב-85% לפחות ממשקלו מפולימר ארוך-שרשרת של ויניידן דיניטריל אשר בו מהווה הוינילידן דיניטריל לפחות כל יחידה שניה בשרשרת הפולימרית;

"ספאנדכס" או "פוליאורתן" – סיב עשוי פולימר ארוך-שרשרת המורכב ב-85% לפחות ממשקלו מפוליאורתן מקוטע;

"וינאל" – סיב עשוי פולימר ארוך-שרשרת כלשהו, המורכב לפחות ב-50% ממשקלו מיחידות של כוהל וינילי ואשר סך היחידות של כוהל וינילי ושל יחידות אצטאל שונות 85% לפחות ממשקלו;

"ויניון" – סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך-שרשרת ושיחדות של ויניל כלורי מהוות 85% לפחות ממשקלו;

(ד) עשוי עיקר מוצר ההלבשה מעור מעובד של בקר, עיזים,חזיר, או כבש, יצויין העור המעובד שממנו עשוי מוצר ההלבשה;

(2) גודל מוצר הלבשה שיצויין על ידי ספרות או המלים "קטן", "בינוני", "גדול" או "גדול מאד"; אולם על אף האמור בסעיף 4 לצו זה מותר במקום המלים האמורות להשתמש באותיות האנגלית "S", "M", "L", "EL";

(3) במוצר הלבשה שאינו עומד בכביסה ברותחין ובסבון כביסה רגיל – למעט מוצר הלבשה המכיל צמר שמשקלו הוא 50% לפחות ממשקל עיקר מוצר ההלבשה- הוראות כביסה וניקוי;

(4) במוצר הלבשה שאינו עומד בגיהוץ במגהץ אשר מידת החום של סולייתו 250 מעלות צלזיוס – הוראות גיהוץ;

(5) במוצר הלבשה תחתי שאינו מסוג א' – הציון "סוג ב" או הציון "סוג ג'", לפי הסוג. הציון כאמור יהיה באותיות דפוס, במקום גלוי לעין על מוצר ההלבשה גופו וגודל האותיות "ב" או "ג" יהיה סנטימטר אחד לפחות.בכל מוצר הלבשה פגום אחר – הציון "פגום", באותיות דפוס בצבע אדום, שגדלן 5 מ"מ לפחות.

(ה) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ד)(1) לעיל מותר לציין את שם הסיב האמור להלן, אם שיעור תכולת הסיבים ממשקל עיקר מוצר הלבשה הוא –

(א) לפחות 93% צמר מנופץ – במלים "צמר מנופץ" או "צמר מנופץ נקי";

(ב) פחות מ-93% אך יותר מ-50% צמר מנופץ – במלים "צמר מנופץ מעורב" ושמות הסיבים האחרים לפי סדר גודל יורד של שיעור תכולתם במשקל עיקר מוצר ההלבשה;

(2) במקום הסימון הנדרש בסעיף קטן (ד)(4) ו-(5) מותר לסמן לפי סימנים גראפיים של סימני הוראות וטיפול במוצרי טקסטיל, כפי שפורטו בתקן רשמי 572.

(ו) סימון מוצר הלבשה ותיאורו לא יכלול פרטים אלה:

(1) אם שם מוצר ההלבשה לפי שם הסיב שממנו הוא עשוי – אם שיעור תכולתו של הסיב הוא פחות מ-65% ממשקלו של עיקר מוצר ההלבשה, כפוף לאמור בסעיף קטן (ד)(2);

(2) המלים "צמר נקי" או "צמר סרוק נקי" או מלים דומות להן במשמעותן, בעברית או בלועזית – אם עיקר מוצר ההלבשה מכיל פחות מ-95% צמר סרוק ממשקלו;

(3) ציון תהליך אשפרה לשיפור סגולותיו של מוצר הלבשה לרבות מניעת התכווצות בכביסה, התקמטות, חדירות למים וכיוצא באלה – אם לא הושגה מטרות התהליך למעשה;

(4) נצבע מוצר ההלבשה או יוצר מחוטים או סיבים צבועים או מאריג מודפס, לא יכלול סימונו את המלים "צבע קבע" או "צבע יציב" או מלים דומות אלא אם הצבע הוא בעל דרגת יציבות 4 לגבי כל גורם, כמשמעותה בת"י 619, על כל חלקיו;

(5) ציון שמוצר ההלבשה עבר תהליך למניעת התכווצות בכביסה – אם לא צויינה התכווצות הנשארת באחוזים למאה;

(6) המלים "איכות יצוא" או "יצוא";

(7) המלים "סוג א'" או האותיות "א" או "אא";

(8) ציון שמוצר ההלבשה הוא מתוצרת מדינת חוץ – אם יוצר בארץ מחומר מיובא.

(ד) הסימון יכלול גם פרטים אלה:

(1) שם הסיב שממנו עשוי מוצר ההלבשה כגון, כותנה, פוליאסטר, ויסקוזה, משי, צמר, אקרילן, אנגורה, פשתן, ובלבד שלא יצוין מוצר ההלבשה כעשוי מאחד הסיבים האמורים בלבד, אם משקל הסיב באחוזים קטן מ-85%, ואם הוא עשוי מתערובת של סיבים שונים, יצוינו שמות הסיבים ומשקלם באחוזים, לפי סדר יורד;

(2) עשוי מוצר הלבשה מעור מעובד של בקר, צאן או חזיר, יצוין העור המעובד שממנו עשוי מוצר ההלבשה;

(3) גודל מוצר ההלבשה יצוין בספרות או במילים "קטן", "בינוני", "גדול" או "גדול מאד" ואולם על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, מותר במקום המילים האמורות להשתמש באותיות האנגליות S, M, L, XL, XXL, XXXL;

(4) על אף האמור בפסקה (3), ניתן לסמן מוצר הלבשה לתינוקות וילדים, במספרים או במילים המציינים טווח גיל;

(5) על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ, ניתן לסמן בסימון גרפי כאמור בת"י 572 טקסטיל – סימון והוראות טיפול באמצעות סמלים מספטמבר 2000;

(6) בגרביונים הסרוגים מחוטים סינתטיים או מלאכותיים, יצוין עובי החוטים ביחידות דניה (Denier);

(7) מוצר הלבשה שנצבע או יוצר מחוטים או מסיבים צבועים או מאריג מודפס, לא יסומן בסימון שממנו נובע כי הצבע קבוע או יציב, אלא אם כן הצבע הוא בעל יציבות 4 לגבי כל גורם, כאמור בת"י 916 שיטות לבדיקת יציבות הצבע של מוצרי טקסטיל מאוגוסט 1998.

 

מיום 31.4.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6557 מיום 31.1.2007 עמ' 505

(ג) (1) הסימון יהיה ברור ובר קיימא וייעשה על מוצר ההלבשה גופו, או על גבי תווית עשויה מבד התפורה היטב או המחוברת דרך קבע באופן אחר למוצר ההלבשה, ובלבד שתווית או סימון המצויים על גבי מוצר ההלבשה גופו יהיו עמידים בכביסה. ואולם, סימון גרביים, כובעים, צעיפים וכפפות, ייעשה על גבי האריזה או על גבי תווית שתוצמד להם היטב, או לאריזתם, בהדבקה;

 

מיום 26.6.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8027 מיום 26.6.2018 עמ' 2228

(ב) במוצר הלבשה המסומן בתווית לועזית, הכוללת הוראות כביסה וגיהוץ בצורת סימנים גראפיים או ספרות המציינות מידות, אין חובה לסמן את הסימנים הגראפיים או הספרות בעברית, ובלבד שייכתב על גבי התווית הכתובה בעברית שפרטי סימון אלה מפורטים בתווית לועזית.

(ג) (1) הסימון יהיה ברור ובר קיימא וייעשה על מוצר ההלבשה גופו, או על גבי תווית עשויה מבד התפורה היטב או המחוברת דרך קבע באופן אחר למוצר ההלבשה, ובלבד שתווית או סימון המצויים על גבי מוצר ההלבשה גופו יהיו עמידים בכביסה. ואולם, סימון גרביים, כובעים, צעיפים וכפפות, ייעשה על גבי האריזה או על גבי תווית שתוצמד להם היטב, או לאריזתם, בהדבקה;

(1א) על אף האמור בפסקה (1) –

(א) סימון גרביים, כובעים, צעיפים וכפפות, ייעשה על גבי האריזה או על גבי תווית שתוצמד להם היטב, או לאריזתם, בהדבקה;

(ב) הסימון בעברית על מוצר הלבשה, למעט מוצר הלבשה כאמור בפסקת משנה (א), יכול שייעשה על גבי תג המחובר שלא בדרך קבע למוצר ההלבשה ובלבד שגודל מוצר ההלבשה, הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ כאמור בסעיף קטן (ד)(3) עד (5), סומנו בהתאם לפסקה (1);

(1ב) על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, מוצר הלבשה הנמכר בעסקת מכר מרחוק באמצעות האינטרנט יכול שלא יסומן בעברית ובלבד שהתקיימו לגביו אלה:

(א) העוסק גילה לצרכן בעברית את פרטי הסימון הנוגעים לעניין לפי הוראות צו זה בשלב השיווק מרחוק;

(ב) גודל מוצר ההלבשה, הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ כאמור בסעיף קטן (ד)(3) עד (5) סומנו בהתאם לפסקה (1);

(ג) בסעיף קטן זה, "עסקת מכר מרחוק", ו"שיווק מרחוק" – כהגדרתם בסעיף 14ג(ו) לחוק.

צו תשס"ה-2004

11.      (נמחק).

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 240

מחיקת סעיף 11

הנוסח הקודם:

גרביים

11. (א) סעיף זה, "גרביים" – גרביים למיניהם לרבות גרבי מכנס ( גרבונים) סרוגים מחוטי טקסטיל מכל סוג שהוא ולרבות גרביים סרוגים מחוטים שנטוו מסיבים מלאכותיים או מסיבים סינתטיים.

(ב) הסימון יהיה על האריזה של הגרביים ובלבד שיהיה גלוי לעין.

(ג) הסימון של גרביים יכלול גם פרטים אלה –

(1) (א) בגרביים מתוצרת הארץ – שם היצרן או הסוחר או הסימן המסחרי הרשום של אחד מהם או של שניהם;

(ב) בגרביים מיובאים – שם המדינה שבה יוצרו ושם הסוחר שייבאם;

(2) (א) גודל הגרביים לפי מספרים, ובלבד שבגרביים סרוגים מחוטים גמישים שיוצרו מסיבים סינתטיים, למעט גרבי ניילון לנשים שאינם גרבי סטרץ' ואינם בעלי דגם, מותר לסמן את גדלם, במקום במספרים במלים "קטן", "בינוני", או "גדול";

על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, מותר להשתמש באותיות האנגליות "S", "M", "L" במקום במלים "קטן", "בינוני", "גדול";

(ב) בגרבי ניילון לנשים, שאינם גרבי סטרץ' ואינם בעלי דגם – אחד המספרים שבטור א' בטבלה שלהלן, בהתאם למידת אורך הגרב הנקובה בטור ב' או בטור ג' באותה שורה ובהתאם לאורך הסוליה הנקובה בטור ד' באותה שורה, ובלבד שגרביים שמידת האורך שלהם נקובה בטור ב' באותה שורה, יסומנו גם במלה "בינוני" אחרי המספר שלפי טור א':

הגודל אורך הגרב בסנטימטרים אורך הסוליה

בינוני ארוך בסנטימטרים

טור א' טור ב' טור ג' טור ד'

½ 8 77 עד 79 מעל 79 עד 84 0.5+22.5

9 7 עד 81 מעל 81 עד 86 0.5+23.5

½ 9 81 עד 83 מעל 83 עד 88 0.5+24.5

10 83 עד 85 מעל 85 עד 90 0.5+25.5

½ 10 85 עד 87 מעל 87 עד 92 0.5+26.5

11 87 עד 89 מעל 89 עד 94 0.5+27.5

(ג) בפסקה זו, "אורך הגרב" – המידה המודגמת בסימון א' בציור שלהלן, ואורך הסוליה – המידה המודגמת בסימון ב', כשהגרב מוצע ללא קמטים על שולחן מישורי:

(3) שם הסיב שממנו נטוו החוטים ששימשו לסריגת הגרביים בכפוף לאמור להלן:

(א) בגרביים סרוגים מחוטים או מחוטים שנטוו מתערובת של סיבים שונים, יצויינו שמות הסיבים ותכולת כל סיב על פי סדר גודל יורד של שיעור תכולתו, לפי משקלו באחוזים למאה ממשקל הגרביים; הוראה זו תחול לגבי סיב, אשר שיעור תכולתו אינו עולה על 10% ממשקל הגרביים;

(ב) בגרביים סרוגים מחוטים שנטוו מסיבים מלאכותיים או המכילים סיבים כאמור מותר לציין סיבים אלה במלים "סיבים מלאכותיים" מבלי לפרט את שמות הסיבים המלאכותיים;

(ג) בגרביים סרוגים מחוטים שנטוו מסיבים סינתטיים או המכילים סיבים כאמור, יצויין, בנוסף לשמותיהם המיוחדים של הסיבים הללו או במקומם, שם הקבוצה הכימית שעליה הם נמנים כהגדרתם בסעיף 10(ד)(1)(ג) לתוספת זו.

(4) עובי החוטים ביחידות "דניה" (Denier) בגרבי נשים הסרוגים מחוטים סינתטיים או מלאכותיים; מותר להוסיף מספר המציין את צפיפות הסריגה (Gauge) דהיינו את מספר המחטים לאינץ' וחצי במכונות הסריגה או את המספר הכולל של המחטים במכונת הסריגה; מספרים אלה יבואו ליד המספר המציין את עובי החוט ויופרדו ממנו;

(5) (א) גרביים שיש בהם פגמים הנראים לעין בלתי מזויינת יסומנו בנוסף בפרטים האמורים בפסקאות משנה (1) עד (4) כלהלן:

(1) "סוג ב'" – אם יש בהם אך ורק פגמים אלה, כולם או מקצתם, ואין בהם מקום מתוקן על ידי תפירה:

(א) ההפרש באורך בין שני הגרביים בזוג גדול מאשר 1.5 ס"מ אך אינו עולה על 3 ס"מ;

(ב) כתם אחד בכותרות הגר, בסולייתו או בחרטומו;

(ג) פגם ברציפות הסריגה שאינו עולה על 5 מ"מ באורכו ושלא גרם לחור בגרב;

(2) "סוג ג'" – אם יש בהם, בנוסף על הפגמים המותרים בגרביים המסומנים בסימן "סוג ב'", או בלעדיהם, אך ורק פגמים אלה, כולם או מקצתם:

(א) ההפרש באורך בין שני גרביים בזול גדול מאשר 3 ס"מ אך אינו עולה על 4.5 ס"מ;

(ב) תיקון על ידי תפירה בגוף הגרב אשר ארכו אינו עולה על 0.5 ס"מ;

(ג) תיקון על ידי תפירה בחלקי הגרב האחרים אשר ארכו אינו עולה על 2 ס"מ;

(ד) כתמים או הבדלי צבע שאינם עולים בגדלם, בכל כיוון, על ס"מ אחד בכותרת, בסוליה, בעקב או בחרטום;

(3) בסימון "פסול" – אם יש בהם פגמים נוספים על פגמים המותרים בגרביים המסומנים בסימן "סוג ב'" או "סוג ג'", או בלעדיהם, ובלבד שהפרש באורך בין שני גרביים של זוג אחד הקטן מ-1.5 ס"מ לא ייחשב כפגם לענין זה;

(ב) הסימנים "סוג ב'" או סוג ג'" יודפסו בתוך מסגרת מודפסת ששטחה לא יהיה קטן מ-3 סמ"ר; המלה "סוג" תודפס מעל לאות המסמנת את הסוג, וגדלה של האות "ב" או "ג", המסמנת את הסוג, יהיה 1.5 ס"מ לפחות. המלה "פסול" תצויין על כל גרב וגרב; ארכה יהיה 3 ס"מ לפחות וגודל אותיותיה ס"מ אחד לפחות;

(6) בגרביים שאינם עמידים בכביסה של סבון כביסה רגיל או בהרתחה, בנוסף לפרטים האמורים בפסקאות (1) עד (5) – הוראות כביסה.

(ד) סימון גרביים לא יכלול פרטים אלה:

(1) שם הגרביים לפי שם הסיב ששימש לטווית החוטים מהם נסרגו, אם תכולתו במשקל של הסיב קטנה מ-65%;

(2) המלים "צמר נקי", "צמר סרוק" או מלים דומות בעברית או בלועזית לסימון שם הגרביים – אם הם מכילים פחות מאשר 92% צמר מתוך המשקל;

(3) המלים "איכות יצוא", "סוג ראשון", "איכות ראשונה", "טיב ראשון", בעברית או בלועזית, או האותיות "א" או "אא";

(4) ציון תהליך לשיפור סגולותיהם של הגרביים – אם לא הושגה מטרת התהליך למעשה.

שקיות פוליאתילן צו תשנ"ו-1996

12.      (א)  בסעיף זה, "שקיות פוליאתילן" – שקיות פוליאתילן המשמשות לאריזת טובין.

          (ב)  השקיות מפוליאתילן ייארזו בחבילות או בגלילים; כל חבילה או גליל יכילו שקיות זהות בגודלן ובעובין.

          (ג)   הסימון על החבילה או על הגליל יכלול גם פרטים אלה:

(1)   מידות השקיות בס"מ, אורך, רוחב (כולל הקפלים, אם ישנם); הספרות המציינות את המידות יבלטו לעין משאר פרטי הסימון וגובהן יהיה 4 מ"מ לפחות;

(2)   מספר השקיות בחבילה או בגליל;

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

(3)   (א)   בשקיות אוכל (עד למידות 30 על 40 ס"מ), מספר השקיות יהיה בכפולות של 50;

צו תשס"ה-2004

        (ב)   בשקיות אשפה ביתיות (מעל למידות 30 על 40 ס"מ), מספר השקיות יהיו בכפולות של 5.

מיום 28.4.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4906 מיום 28.2.1986 עמ' 551

12. (א) בסעיף זה –

"מנעל" – מנעל שחלקו העליון והסוליה עשויים כולם או בחלקם מעור, בד, גומי, מחומר סינתטי או כל חומר אחר המתאים לייצור מנעל;

"האזור" – יהודה, השומרון וחבל עזה.

(ב) הסימון של מנעל יכלול גם פרטים אלה –

(1) מידות המנעל לפי מספרים;

(2) החומר שממנו עשויים החלק העליון של המנעל וסולייתו.

(ג) הסימון באותיות דפוס שגדלן 4 מ"מ לפחות ייעשה בהטבעה על גבי הסוליה של כל מנעל מבחוץ או בהדפסה בתוך המנעל במקום הנראה לעין או על גבי תווית בגודל של לפחות 20 סמ"ר שתוצמד לאחד המנעלים של כל זוג.

(ד) לא יתאר אדם, לשם עסק, מנעל במלים "מנעל אורתופדי" אלא אם הוא יוצר בשביל צרכן מסויים על פי הזמנתו ובהתאם למבנה האנטומי הבלתי תקין של רגלי המזמין.

(ה) לא יתאר אדם, לשם עסק, מנעל במלים "מנעל בריאות" אלא אם הוא יוצר על אימום, לפי הנתונים האנטומיים של הרגל, בעל קשת פנימית אורכית בהתאם למבנה הרגל ובעת ייצורו נמתח החלק העליון של המנעל על האימום בעבודת-יד, תוך שילוב שיטות מתיחה במסמרים ובדבק או במסמרים, בדבק ובתפירה.

(ו) כל הוראות הסימון הכלולות בצו זה לגבי מנעלים יחולו גם על מנעלים מתוצרת האזור.

 

מיום 6.3.1989

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 207

(א) בסעיף זה –

"מנעל" – מנעל שחלקו העליון והסוליה עשויים כולם או בחלקם מעור, עור מפוצל, בד, גומי, מחומר סינתטי או כל חומר אחר המתאים לייצור מנעל;

(ב) הסימון של מנעל יכלול גם פרטים אלה –

(1) מידות המנעל לפי מספרים;

(2) החומר שממנו עשויים החלק העליון של המנעל וסולייתו כמפורט בהגדרת "מנעל";

(3) החומר ממנו עשויה הבטנה.

 

מיום 27.3.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 605

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

מנעלים

12. (א) בסעיף זה –

"מנעל" – מנעל שחלקו העליון והסוליה עשויים כולם או בחלקם מעור, עור מפוצל, בד, גומי, מחומר סינתטי או כל חומר אחר המתאים לייצור מנעל;

(ב) הסימון של מנעל יכלול גם פרטים אלה –

(1) מידות המנעל לפי מספרים;

(2) החומר שממנו עשויים החלק העליון של המנעל וסולייתו כמפורט בהגדרת "מנעל";

(3) החומר ממנו עשויה הבטנה.

(ג) הסימון באותיות דפוס שגדלן 4 מ"מ לפחות ייעשה בהטבעה על גבי הסוליה של כל מנעל מבחוץ או בהדפסה בתוך המנעל במקום הנראה לעין או על גבי תווית בגודל של לפחות 20 סמ"ר שתוצמד לאחד המנעלים של כל זוג.

(ד) לא יתאר אדם, לשם עסק, מנעל במלים "מנעל אורתופדי" אלא אם הוא יוצר בשביל צרכן מסויים על פי הזמנתו ובהתאם למבנה האנטומי הבלתי תקין של רגלי המזמין.

(ה) לא יתאר אדם, לשם עסק, מנעל במלים "מנעל בריאות" אלא אם הוא יוצר על אימום, לפי הנתונים האנטומיים של הרגל, בעל קשת פנימית אורכית בהתאם למבנה הרגל ובעת ייצורו נמתח החלק העליון של המנעל על האימום בעבודת-יד, תוך שילוב שיטות מתיחה במסמרים ובדבק או במסמרים, בדבק ובתפירה.

 

מיום 24.8.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 900

הוספת סעיף 12

 

מיום 30.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 896

החלפת פסקה 12(ג)(3)

הנוסח הקודם:

(3) מספר השקיות יהיה 25 או כפולות של 25.

 

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 240

(3) (א) בשקיות אוכל (עד למידות 30 על 40 ס"מ), מספר השקיות יהיה בכפולות של 50;

(ב) בשקיות אשפה ביתיות (מעל למידות 30 על 40 ס"מ), מספר השקיות יהיו בכפולות של 10 בכפולות של 5.

תיקים צו תשס"ה-2004

13.      (א)  בסעיף זה –

          "תיק" – ארנקי גברים, ארנקי נשים, תיקים מכל הסוגים, מזוודות, חפצי נסיעה, ילקוטים מכל הסוגים, תרמילים מכל הסוגים.

צו תשס"ה-2004

          (ב)  הסימון של מזוודות ותרמילים יכלול את קיבולם במטרים מעוקבים.

צו תשנ"ו-1996

          (ג)   הסימון ייעשה על גבי תווית שתהיה תפורה או מודבקת על התיק.

מיום 24.8.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 900

הוספת סעיף קטן 13(ג)

 

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 240

(א) בסעיף זה –

"תיק" – ארנקי גברים, ארנקי נשים, תיקים מכל הסוגים, מזוודות, חפצי נסיעה, ילקוטים מכל הסוגים, תרמילים מכל הסוגים, חגורות שהן אבזרי הלבשה.

(ב) הסימון של תיק יכלול גם פרטים אלה –

החומר מהחמרים המפורטים להלן שממנו עשוי החלק החיצוני של התיק – עור, בד, חומרים העשויים בדרך מלאכותית מחומר טבעי או סינתטי, קש, קש סינתטי, או כל חומר אחר.

(ב) הסימון של מזוודות ותרמילים יכלול את קיבולם במטרים מעוקבים.

צו תשס"ה-2004

14.      (נמחק).

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 240

מחיקת סעיף 14

הנוסח הקודם:

שטיחי טפטינג

14. (א) בסעיף זה –

"שטיח טפטינג" – שטיח בעל ציצות (Tufts) המיוצר במכונות להרכבת ציצות (Tufting machines) המכניסות מטווה טקסטיל לתוך בד יסוד באנצעות מנגנון של מחטים;

"סיבית מלאכותיים" – סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר טבעי;

"סיבים סינתטיים" – סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר סינתטי;

"משקל המוצר" – משקל שטיח הטפטינג למטר מרובע בניכוי משקל הגב.

(ב) הסימון ייעשה על גבי תווית שתהיה תפורה או מודבקת על גב השטיח.

(ג) הסימון יכלול גם פרטים אלה:

(1) שם החוטים שמהם עשוי השטיח, בכפוף לכך שאם עשוי המוצר כולו מסיבים סינתטיים או מכיל סיבים כאמור – תצויין בנוסף לשמותיהם המיוחדים של הסיבים או במקומם, שם הקבוצה הכימית שעליה הם נמנים כהגדרתם בסעיף 10(ד)(1)(ג) לתוספת זו;

(2) הרוחב והאורך בסנטימטרים בסבולת (Tolerance) של 2%, ללא אמרות וללא ציציות (פרנזים);

(3) הוראות ניקוי;

(4) בשטיחים שאינם סוג א' – הציון "סוג ב'" או הציון "סוג ג'", לפי הסוג; הציון כאמור יהיה באותיות דפוס, במקום גלוי לעין וגודל האותיות "ב" או "ג" יהיה סנטימטר אחד לפחות.

(ד) על אף האמור בסעיף (ג)(1) לעיל מותר לציין את שם הסיב כאמור להלן, אם תכולת הסיבים במוצר היא –

(1) לפחות 93% צמר מנופץ ממשקל המוצר – במלים "צמר מנופץ" או "צמר מנופץ נקי";

(2) פחות מ-93% אך יותר מ-50% צמר מנופץ ממשקל המוצר – במלים "צמר מנופץ מעורב" ושמות הסיבים האחרים לפי סדר גודל תכולתם היחסית.

(ה) סימון שטיח טפטינג לא יכלול פרטים אלה:

(1) שם המוצר לפי שם הסיב ממנו הוא עשוי אם תכולתו במשקל של הסיב קטנה מ-65% בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג)(1);

(2) נצבע המוצר או נעשה מחוטים צבועים או מודפסים לא יכלול סימונו את המלים "צבע קבע" או "צבע יציב" או מלים דומות להן, אלא אם הצבע הוא בעל דרגת עמידות, כפי משמעותה בהמלצה 1959-105 של ארגון התקינה הבין-לאומי, בדיקות עמידות הצבע בטקסטילים (סדרה ראשונה), Recommedation I.S.O R105-1959; ESSAIS de 105-1959; Solidite des teintures (Premiere Serie). שהופקדה במכון התקנים הישראלי, רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב, כפי שפורטה להלן בטור א' בפני גורם ההשפעה שצויין בטור ב':

טור א' טור ב'

לפחות 6 השפעת האור

לפחות 4 גורם אחר

(3) ציון שהשטיח הוא מתוצרת מדינת חוץ אם נעשה בישראל מחוטי יבוא.

צו תשס"ה-2004

15.      (נמחק).

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 240

מחיקת סעיף 15

הנוסח הקודם:

סימון צנצנת זכוכית

15. (א) בסעיף זה –

"צנצנת" – מכל זכוכית שקיבולו לא פחות מ-260 מיליליטר ולא יותר מ-500 מיליטר, בעל בליטה היקפית או בעל תבריג, סמוך לשפתו, ואשר קוטר פתחו הוא לא פחות מ-40 מילימטר;

"קיבול" – קיבול צנצנת עד לשפתה.

(ב) צנצנת תסומן בפרטים הבאים, אשר יוטבעו או יובלטו על פני קרקעיתה בתהליך ייצורה –

(1) סימן המסחר הרשום של היצרן או אות עברית שאישר לכך בכתב מנהל חטיבת תעשיות קלות במשרד התעשיה והמסחר או סגנו;

(2) אחד המספרים הבאים שגובה ספרותיו יהיה לפחות 5 מילימטרים;

(א) המספר 283 על צנצנת שקיבולה מ-283 עד 293 מילימטרים;

(ב) המספר 360 על צנצנת שקיבולה מ-360 עד 373 מיליליטר;

(ג) המספר 560 על צנצנת שקיבולה מ-560 עד 575 מיליליטר;

(ד) המספר 720 על צנצנת שקיבולה מ-720 עד 738 מיליליטר;

(ה) הספרה 0 על צנצנת בעלת קיבול שלא פורט בפסקאות משנה (א) עד (ד).

צו תשס"ה-2004

16.      (נמחק).

מיום 25.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4781 מיום 25.3.1985 עמ' 950

הוספת סעיף 16

 

מיום 16.5.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5522 מיום 16.5.1993 עמ' 812

מחיקת סעיף 16

הנוסח הקודם:

סימון סיגריות

16. יצרן ידפיס על ג בי כל חפיסת סיגריות או על גבי חבק המודבק על גבי כל חפיסה את המחיר בשקלים לצרכן כולל מס ערך מוסף.

 

מיום 30.7.1995

צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5678 מיום 1.5.1995 עמ' 1401

הוספת סעיף 16

 

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 240

מחיקת סעיף 16

הנוסח הקודם:

סימון חומצת מלח

16. יצרן ידפיס על גבי מכל, המכיל חומצת מלח לשימוש ביתי, באותיות שלא יקטנו מ-10 מ"מ, את הפרטים האלה:

(1) התכולה הנומינלית של החומצה 10%.

(2) זהירות – מסוכן למגע בני אדם.

סימון מוצרי טבק צו תשס"ד-2004 צו (מס' 2)  תשס"ה-2005

17.      (א)  בסעיף זה, "מוצרי טבק" – כהגדרתו בחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן – חוק הגבלת הפרסומת).

          (ב)  על מוצר טבק לא יופיע:

(1)   טקסט, שם, סימן מסחר, תיאור גרפי, או סימון אחר שיש בו כדי לרמוז כי מוצר הטבק מזיק פחות ממוצרי טבק אחרים;

(2)   ציון של המונחים כלהלן, בין כלשונם ובין בתרגומם לעברית או לערבית או בכינויים או מילים דומות להן, נגזרות מהן או בעלות משמעות דומה: low tar, ultra light, light, mild.

          (ג)   מוצר טבק יסומן באזהרה לפי הוראות חוק הגבלת הפרסומת. ואולם על אף האמור בסעיף 2(ה)(1) לצו זה, סימון כאמור יודפס על גבי החפיסה או הקופסה ולא על גבי האריזה השקופה; לענין מוצרי טבק שאינם סיגריות, הסימון יכול שייעשה על גבי תווית שתודבק היטב לחפיסה או לקופסה באופן שתימנע הסרתה, לרבות לאריזה שקופה ובלבד שאריזה שקופה כאמור אינה מוסרת בשימוש רגיל בעת פתיחת האריזה; התווית לא תוסתר על ידי סימון אחר ולא תיפגע עם פתיחת הקופסה או החפיסה.

מיום 1.12.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 376

הוספת סעיף 17

 

מיום 17.10.2005

צו (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6415 מיום 18.8.2005 עמ' 910

(ג) מוצר טבק יסומן באזהרה לפי הוראות חוק הגבלת הפרסומת. ואולם על אף האמור בסעיף 2(ה)(1) לצו זה, סימון כאמור יודפס על גבי החפיסה או הקופסה ולא על גבי האריזה השקופה; לענין מוצרי טבק שאינם סיגריות, הסימון יכול שייעשה על גבי תווית שתודבק היטב לחפיסה או לקופסה באופן שתימנע הסרתה, לרבות לאריזה שקופה ובלבד שאריזה שקופה כאמור אינה מוסרת בשימוש רגיל בעת פתיחת האריזה; התווית לא תוסתר על ידי סימון אחר ולא תיפגע עם פתיחת הקופסה או החפיסה.

כלי מיטה ומגבת צו תשס"ז-2007

18.      (א)  בסעיף זה, "כלי מיטה" – לרבות שמיכה, כרית, מצעים וכדומה.

          (ב)  בכלי מיטה ומגבת יצוינו פרטי הסימון כמפורט להלן:

(1)   שם הסיב שממנו הם עשויים ובלבד שלא יצוינו כלי המיטה והמגבת כעשויים מאחד הסיבים, אם משקל הסיב באחוזים קטן מ-85%, ואם הם עשויים מתערובת של סיבים שונים, יצוינו שמות הסיבים ומשקלם באחוזים לפי סדר יורד;

(2)   על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ, ניתן לסמן בסימון גרפי כאמור בת"י 572 טקסטיל – סימון והוראות טיפול באמצעות סמלים מספטמבר 2000;

(3)   האורך והרוחב בסנטימטרים.

          (ג)   הסימון יהיה ברור ובר-קיימא וייעשה על גבי תווית עשויה מבד התפורה היטב או מחוברת דרך קבע באופן אחר לכלי מיטה ומגבת ובלבד שהתווית תהיה עמידה בכביסה.

צו תשע"ט-2018

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), הסימון בעברית על כלי מיטה ומגבת יכול שייעשה על גבי האריזה או על גבי תג המחובר שלא בדרך קבע לכלי המיטה ומגבת ובלבד שהוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ סומנו בהתאם לסעיף קטן (ג).

צו תשע"ט-2018

          (ה)  על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, כלי מיטה ומגבת הנמכרים בעסקת מכר מרחוק באמצעות האינטרנט יכול שלא יסומנו בעברית ובלבד שהתקיימו לגביהם אלה:

(1)   העוסק גילה לצרכן בעברית את פרטי הסימון הנוגעים לעניין לפי הוראות החוק וצו זה בשלב השיווק מרחוק;

(2)   הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ כאמור בסעיף קטן (ב)(2) סומנו בהתאם לסעיף קטן (ג);

(3)   בסעיף קטן זה, "עסקת מכר מרחוק" ו"שיווק מרחוק" – כהגדרתם בסעיף 14ג(ו) לחוק.

מיום 31.4.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6557 מיום 31.1.2007 עמ' 505

הוספת סעיף 18

 

מיום 4.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8101 מיום 4.11.2018 עמ' 709

הוספת סעיפים קטנים 18(ד), 18(ה)

משחק מחשב צו תשס"ח-2008

19.      (א)  בסעיף זה, "משחק מחשב" – משחק אינראקטיבי שהוא תוכנה, כגון משחק וידאו, לומדה חינוכית ועיונית, השמור במדיה מגנטית, אופטית או פיסית אחרת.

          (ב)  כל משחק מחשב יסומן בסמל שקבע ארגון Pan-European Game Information (PEGI) כמתואר בטור א' להלן, אם הוא מתאים לתיאור שבטור ב' לצדו; הסימון יהיה על גבי הטובין או על גבי אריזתם הקבועה:

    טור א'                                                   טור ב'

    סימול                                              משחק מחשב

                        עלול לעודד הפליה;

                        המתייחס לשימוש בסמים;

                        העלול להפחיד לילדים;

                        המכיל שפה גסה;

                        המתאר עירום או התנהגות מינית;

                        המכיל תיאור של אלימות;

                        המדריך או המעודד הימורים;

                        מתאים לגילאי 3 ומעלה;

                        מתאים לגילאי 7 ומעלה;

                        מתאים לגילאי 12 ומעלה;

                        מתאים לגילאי 16 ומעלה;

                        מתאים לגילאי 18 ומעלה;

          (ג)   משחק מחשב המסומן באחד או יותר משבעת הסימולים הראשונים, כאמור בטור א' בטבלה שבסעיף זה, יסומן גם באמור לגביו בטור ב' לצדו.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), הסימון כאמור בטור ב' יכול שיהיה באמצעות מקרא כולל לשבעת הסימולים הראשונים כאמור, ובלבד שהמקרא יהיה לצד הסימול; המקרא יהיה בגודל שלא יפחת מאורך של 5 סנטימטרים ורוחב של 4 סנטימטרים.

          (ה)  הסימון, כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), יהיה בעברית באותיות מודגשות, בגודל שלא יפחת מ-2 מילימטרים; הסימון יהיה על גבי המוצר או על גבי אריזתו.

מיום 19.2.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 406

הוספת סעיף 19

 

תוספת שלישית

(סעיף 7)

למוצרים הבאים יש לצרף הוראות שימוש:

1.        סירי לחץ;

2.        סיפוני מתכת לייצור מי סודה;

צו (מס' 4)  תשמ"ט-1989

3.        צבעים וחמרי איטום;

מיום 15.9.1989

צו (מס' 4) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5191 מיום 15.6.1989 עמ' 941

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

3. צבעים;

4.        טמפונים (תוכן הוראות השימוש חייב באישור משרד הבריאות);

צו (מס' 3)  תשמ"ח-1988 צו (מס' 3)  תשנ"ה-1995

5.        חמרי ניקוי, אבקות כביסה, נוזלים לכביסה, תכשירים לניקוי כלים, תכשירים לניקוי, כימיקלים לשימוש ביתי, חומרים לפתיחת סתימות ביוב ביתיות;

מיום 24.9.1988

צו (מס' 3) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5115 מיום 24.6.1988 עמ' 924

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. חמרי ניקוי;

 

מיום 4.10.1995

צו (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5690 מיום 6.7.1995 עמ' 1594

5. חמרי ניקוי, אבקות כביסה, נוזלים לכביסה, תכשירים לניקוי כלים, תכשירים לניקוי, כימיקלים לשימוש ביתי, חומרים לפתיחת סתימות ביוב ביתיות;

 

6.        מכלי ארוסול לשימוש ביתי;

צו תשמ"ד-1983

7.        כריות וסדינים חשמליים;

מיום 3.1.1984

צו תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4552 מיום 3.11.1983 עמ' 385

הוספת סעיף 7

צו תשמ"ד-1983

8.        שעונים דיגיטליים;

מיום 3.1.1984

צו תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4552 מיום 3.11.1983 עמ' 385

הוספת סעיף 8

צו תשמ"ד-1983

9.        מצלמות;

מיום 3.1.1984

צו תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4552 מיום 3.11.1983 עמ' 385

הוספת סעיף 9

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

10.      מכונות תפירה חשמליות לשימוש ביתי;

מיום 6.9.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1919

הוספת סעיף 10

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

11.      מערבלי מזון ביתיים;

מיום 6.9.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1919

הוספת סעיף 11

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

12.      סכינים חשמליים לחיתוך;

מיום 6.9.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1919

הוספת סעיף 12

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

13.      שואבי אבק ביתיים;

מיום 6.9.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1919

הוספת סעיף 13

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

14.      מייבשי כביסה ביתיים;

מיום 6.9.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1919

הוספת סעיף 14

צו תשמ"ו-1985

15.      מגהצים;

מיום 1.4.1986

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4881 מיום 12.12.1985 עמ' 266

הוספת סעיף 15

צו תשמ"ו-1985

16.      מייבשי שיער;

מיום 1.4.1986

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4881 מיום 12.12.1985 עמ' 266

הוספת סעיף 16

צו תשמ"ו-1985

17.      מכונות גילוח;

מיום 1.4.1986

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4881 מיום 12.12.1985 עמ' 266

הוספת סעיף 17

צו תשמ"ו-1985

18.      מסחטות חשמליות;

מיום 1.4.1986

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4881 מיום 12.12.1985 עמ' 266

הוספת סעיף 18

צו תשמ"ו-1985

19.      מפזרי חום;

מיום 1.4.1986

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4881 מיום 12.12.1985 עמ' 266

הוספת סעיף 19

צו תשמ"ו-1985

20.      מצננים;

מיום 1.4.1986

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4881 מיום 12.12.1985 עמ' 266

הוספת סעיף 20

צו (מס' 3)  תשמ"ו-1986

21.      מערכת סטריאו;

מיום 30.7.1986

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 726

הוספת סעיף 21

צו (מס' 3)  תשמ"ו-1986

22.      מכשירי וידאו;

מיום 30.7.1986

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 726

הוספת סעיף 22

צו (מס' 3)  תשמ"ו-1986

23.      מכשירי גז ביתיים לשימוש בגז פחממני מעובה (הוראות בטיחותיות);

מיום 30.7.1986

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 726

הוספת סעיף 23

צו (מס' 3)  תשמ"ו-1986

24.      תנורי מיקרו-גל;

מיום 30.7.1986

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 726

הוספת סעיף 24

צו (מס' 3)  תשמ"ו-1986

25.      תנורי נפט;

מיום 30.7.1986

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 726

הוספת סעיף 25

צו (מס' 4) תשמ"ט- 1989

26.      מחשבים אישיים כולל מדפסת;

מיום 18.3.1987

צו תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4989 מיום 18.12.1986 עמ' 210

הוספת סעיף 26

 

מיום 8.11.1989

צו (מס' 4) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1246

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

26. מחשבים אישיים;

צו (מס' 2)  תשמ"ז-1987

27.      חלקים של טובין להרכבה עצמית;

מיום 19.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4998 מיום 19.1.1987 עמ' 330

הוספת סעיף 27

צו (מס' 3)  תשמ"ז-1987

28.      מדיח כלים ביתי;

מיום 26.6.1987

צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5017 מיום 26.3.1987 עמ' 660

הוספת סעיף 28

צו תשמ"ח-1987 ת"ט תש"ן-1989

28א.    תנורי בישול ואפיה;

מיום 8.2.1988

צו תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5063 מיום 8.11.1987 עמ' 106

ת"ט תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5237 מיום 31.12.1989 עמ' 200

הוספת סעיף 28א

צו תשמ"ח-1987

29.      מקדחות חשמליות;

מיום 8.2.1988

צו תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5063 מיום 8.11.1987 עמ' 106

הוספת סעיף 29

צו תשמ"ח-1987

30.      משורי שולחן חשמליים;

מיום 8.2.1988

צו תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5063 מיום 8.11.1987 עמ' 106

הוספת סעיף 30

צו תשמ"ח-1987

31.      מלחמים;

מיום 8.2.1988

צו תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5063 מיום 8.11.1987 עמ' 106

הוספת סעיף 31

צו (מס' 4)  תשמ"ח-1988 ת"ט תשמ"ט-1988

32.      דבק נוזלי באריזות הקטנות מ-1 ק"ג;

מיום 25.11.1988

צו (מס' 4) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5128 מיום 25.8.1988 עמ' 1068

הוספת סעיף 32

 

מיום 16.10.1988

ת"ט תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5140 מיום 16.10.1988 עמ' 88

32. דבר דבק נוזלי באריזות הקטנות מ-1 ק"ג;

 

צו תש"ן-1990

33.      מכונות סריגה ביתיות;

מיום 4.4.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5239 מיום 4.1.1990 עמ' 243

הוספת סעיף 33

צו תשנ"ד-1994

34.      חומר המיועד לניקוי עדשות ראיה ולעדשות משקפיים;

מיום 27.3.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 605

הוספת סעיף 34

צו תשנ"ד-1994

35.      משחקים אלקטרוניים;

מיום 27.3.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 605

הוספת סעיף 35

צו תשנ"ד-1994

36.      מצלמות וידיאו;

מיום 27.3.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 605

הוספת סעיף 36

צו תשנ"ד-1994

37.      מכשירי רדיו טייפ;

מיום 27.3.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 605

הוספת סעיף 37

צו תשנ"ד-1994

38.      מערכות קומפקט דיסק;

מיום 27.3.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 605

הוספת סעיף 38

צו (מס' 2) תשנ"ד-1994

39.      אמבטיות ז'קוזי;

מיום 23.10.1994

צו (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1293

הוספת סעיף 39

צו (מס' 2) תשנ"ד-1994

40.      מקרני שקופיות ומטולי תמונות;

מיום 23.10.1994

צו (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1293

הוספת סעיף 40

צו (מס' 2) תשנ"ד-1994

41.      ממיסי חלודה ומדללים לשימוש ביתי;

מיום 23.10.1994

צו (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1293

הוספת סעיף 41

צו (מס' 2) תשנ"ד-1994

42.      טפטים;

מיום 23.10.1994

צו (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1293

הוספת סעיף 42

צו (מס' 2)  תשנ"ה-1995 -

43.      חומצת מלח לשימוש ביתי;

מיום 30.7.1995

צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5678 מיום 1.5.1995 עמ' 1401

הוספת סעיף 43

צו תשנ"ט-1998

44.      מכסחות דשא;

מיום 19.11.1998

צו תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 35

הוספת סעיף 44

צו (מס' 2)  תשנ"ט-1999

45.      סורק;

מיום 26.2.1999

צו (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5948 מיום 27.1.1999 עמ' 301

הוספת סעיף 45

צו (מס' 2)  תשנ"ט-1999

46.      מודם;

מיום 26.2.1999

צו (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5948 מיום 27.1.1999 עמ' 301

הוספת סעיף 46

צו תשס"ב-2002

47.      מערכות קולנוע בית;

מיום 11.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6161 מיום 11.4.2002 עמ' 601

הוספת סעיף 47

צו תשס"ב-2002

48.      מערכות שמע וסראונד;

מיום 11.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6161 מיום 11.4.2002 עמ' 601

הוספת סעיף 48

צו תשס"ב-2002

49.      מכשירי DVD;

מיום 11.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6161 מיום 11.4.2002 עמ' 601

הוספת סעיף 49

צו תשס"ב-2002

50.      מחשבי כף היד;

מיום 11.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6161 מיום 11.4.2002 עמ' 601

הוספת סעיף 50

צו תשס"ב-2002

51.      מברגות חשמליות;

מיום 11.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6161 מיום 11.4.2002 עמ' 601

הוספת סעיף 51

צו תשס"ה-2004

52.      מכשירים ותכשירים רפואיים המיועדים לשימוש עצמי.

מיום 25.1.2005

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 240

הוספת סעיף 52

 

תוספת רביעית

(סעיף 8)

צו תשנ"ז-1996

1.        (נמחק);

מיום 3.5.1988

צו (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5106 מיום 3.5.1988 עמ' 801

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. מוצרי הלבשה;

 

מיום 1.1.1997

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5799 מיום 17.12.1996 עמ' 217

מחיקת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. מוצרי הלבשה למעט כפפות המיוחדות להגנתם ולבטחונם של העובדים בתעשיה או במלאכה;

צו תשנ"ט-1998

2.        (נמחק);

מיום 19.11.1998

צו תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 35

מחיקת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. גרביים.

צו תשנ"ד-1994

3.        (בוטל);

מיום 27.3.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 605

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. מנעלים;

צו (מס' 2)  תשנ"ד-1994

4.        (בוטל);

מיום 27.3.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 605

4. עטים, עפרונות ופסטלים פסטלים;

 

מיום 23.10.1994

צו (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1293

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. פסטלים;

צו תשמ"ד-1983

5.        סיגריות, סיגרים וסיגרילות, טבק מעובד, טומבק מעובד וטבק או טומבק להרחה;

מיום 3.1.1984

צו תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4552 מיום 3.11.1983 עמ' 385

הוספת סעיף 5

צו (מס' 3)  תשנ"ז-1997

6.        (בוטל);

מיום 3.1.1984

צו תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4552 מיום 3.11.1983 עמ' 385

הוספת סעיף 6

 

מיום 24.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1245

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

6. רהיטים;

צו תשנ"ט-1998

7.        (נמחק);

מיום 6.9.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1919

הוספת סעיף 7

 

מיום 19.11.1998

צו תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 35

מחיקת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. סכיני גילוח;

צו תשס"ז-2007

8.        מצרך מוחדש.

מיום 31.4.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6557 מיום 31.1.2007 עמ' 505

הוספת סעיף 8

 

תוספת חמישית

(סעיף 9)

1.        מזון;

2.        ספרים מודפסים, עיתונים, תמונות ומוצרים אחרים של תעשית הדפוס, כתבי יד, כתבי הדפסה ותרשימים;

3.        נוצות ומוך מוכנים ומוצרי נוצות או מוך, פרחים מלאכותיים;

4.        כפתורים, לחצניות ורוכסנים;

5.        מילויים לעטים;

6.        צפורניים וחודים לעטים;

7.        מסרקות ומחזיקי שיער;

8.        יצירות אמנות, מוצרים בודדים של אוספים ועתיקות.

 

 

 

ט"ו בכסלו תשמ"ג (1 בדצמבר 1982)                      גדעון פת

                                                                                     שר התעשיה והמסחר

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשמ"ג מס' 4465 מיום 24.2.1983 עמ' 862.

תוקן ק"ת תשמ"ד: מס' 4552 מיום 3.11.1983 עמ' 385 – צו תשמ"ד-1983; תחילתו חודשיים מיום פרסומו. מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1919 – צו (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתו חודשיים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ה מס' 4781 מיום 25.3.1985 עמ' 950 – צו תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4881 מיום 12.12.1985 עמ' 266 – צו תשמ"ו-1985; תחילתו ביום 1.4.1986. מס' 4906 מיום 28.2.1986 עמ' 550 – צו (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתו חודשיים מיום פרסומו. מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 726 – צו (מס' 3) תשמ"ו-1986; תחילתו ארבעה חודשים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4989 מיום 18.12.1986 עמ' 210 – צו תשמ"ז-1986; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו. מס' 4998 מיום 19.1.1987 עמ' 330 – צו (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו. מס' 5017 מיום 26.3.1987 עמ' 660 – צו (מס' 3) תשמ"ז-1987; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5063 מיום 8.11.1987 עמ' 106 – צו תשמ"ח-1987; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו (ת"ט ק"ת תש"ן מס' 5237 מיום 31.12.1989 עמ' 200). מס' 5106 מיום 3.5.1988 עמ' 801 – צו (מס' 2) תשמ"ח-1988. מס' 5115 מיום 24.6.1988 עמ' 924 – צו (מס' 3) תשמ"ח-1988; ר' סעיף 3 לענין תחילה (תוקן ק"ת תשמ"ט מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 207 – צו (מס' 3) (תיקון) תשמ"ט-1988). מס' 5128 מיום 25.8.1988 עמ' 1068 – צו (מס' 4) תשמ"ח-1988; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו (ת"ט ק"ת תשמ"ט מס' 5140 מיום 16.10.1988 עמ' 88).

ק"ת תשמ"ט: מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 207 – צו תשמ"ט-1988; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו. מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 737 – צו (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתו חודשיים מיום פרסומו. מס' 5191 מיום 15.6.1989 עמ' 941 – צו (מס' 3) תשמ"ט-1989; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו. מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1246 – צו (מס' 4) תשמ"ט-1989; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ק"ת תש"ן: מס' 5239 מיום 4.1.1990 עמ' 243 – צו תש"ן-1990; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו. מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942 – צו (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתו תשעים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"ג מס' 5522 מיום 16.5.1993 עמ' 812 – צו תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 604 – צו תשנ"ד-1994; תחילתו חודשיים מיום פרסומו. מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1293 – צו (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתו חודשיים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 468 – צו תשנ"ה-1994; תחילתו תשעים ימים מיום פרסומו. מס' 5678 מיום 1.5.1995 עמ' 1401 – צו (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתו תשעים ימים מיום פרסומו. מס' 5690 מיום 6.7.1995 עמ' 1594 – צו (מס' 3) תשנ"ה-1995; תחילתו תשעים ימים מיום פרסומו. מס' 5704 מיום 12.9.1995 עמ' 1898 – צו (מס' 4) תשנ"ה-1995; תחילתו תשעים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 899 – צו תשנ"ו-1996; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו. עמ' 900 – צו (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5799 מיום 17.12.1996 עמ' 217 – צו תשנ"ז-1996; תחילתו ביום 1.1.1997. מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 896 – צו (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתו ששים ימים מיום פרסומו. מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1245 – צו (מס' 3) תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 35 – צו תשנ"ט-1998; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו. מס' 5948 מיום 27.1.1999 עמ' 301 – צו (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"א מס' 6109 מיום 17.6.2001 עמ' 859 – צו תשס"א-2001; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ב מס' 6161 מיום 11.4.2002 עמ' 601 – צו תשס"ב-2002; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 376 – צו תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.12.2004.

ק"ת תשס"ה: מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 238 – צו תשס"ה-2004; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו. מס' 6415 מיום 18.8.2005 עמ' 909 – צו (מס' 2) תשס"ה-2005; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ק"ת תשס"ז מס' 6557 מיום 31.1.2007 עמ' 504 – צו תשס"ז-2007; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ח מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 406 – צו תשס"ח-2008; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1584 – צו תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ח מס' 8027 מיום 26.6.2018 עמ' 2228 – צו תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8101 מיום 4.11.2018 עמ' 709 – צו תשע"ט-2018.

ק"ת תש"ף מס' 8343 מיום 6.2.2020 עמ' 565 – צו תש"ף-2020; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

2. תחילתו של סעיף י(1) לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לצו זה, לעניין סימון רהיט המוצג בקטלוג, ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות