נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976

עבודה – שכר ושעות עבודה – הגנת השכר

תוכן ענינים

2

Go

פרטים שעל מעביד למסור

סעיף 1

2

Go

פרטים בכרטיס אישי

סעיף 2

2

Go

דרכי מסירת הודעות ופרטים

סעיף 3

2

Go

הוכחה על מסירה

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5

2

Go

השם

סעיף 6


תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19א ו-31 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה:

פרטים שעל מעביד למסור תק' תשל"ז-1977

1.    (א)  מעביד ימסור לקופת גמל הפרטים כלהלן לגבי עובדו בהודעה בחתימת ידו שתישלח בדואר רשום:

(1)   השם המלא של המעביד, צורת ההתארגנות או מספר הזהות, לפי הענין;

(2)   מען המעביד;

(3)   שם פרטי ושם משפחה של העובד;

(4)   מען העובד;

(5)   מספר זהות של העובד;

(6)   תאריך תחילת העבודה וסיומה;

(7)   מספר ימי העבודה בתקופת הדו"ח;

(8)   סוג מקצועי או הדרגה של העובד;

(9)   שעות העבודה של העובד;

(10)  שכר העבודה ששולם בתקופת העבודה;

(11)  סכום חלקו של העובד בתשלום לקופת הגמל;

תק' תשל"ז-1977

(12)  סכום חלקו של המעביד בתשלום לקופת הגמל;

(13)  האם מבוטח העובד גם בקופת גמל אחרת.

תק' תשל"ז-1977

           (ב)  מעביד ימסור לקופת הגמל הודעה לגבי כל שינוי שחל באחת מפסקאות (2), (3), (4), (10) ו-(13) לתקנת משנה (א) מיד עם היוודע לו על השינוי.

מיום 19.3.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3665 מיום 17.2.1977 עמ' 944

1. (א) מעביד ימסור לקופת גמל הפרטים כלהלן לגבי עובדו בהודעה בחתימת ידו שתישלח בדואר רשום:

(1) השם המלא של המעביד, צורת ההתארגנות או מספר הזהות, לפי הענין;

(2) מען המעביד;

(3) שם פרטי ושם משפחה של העובד;

(4) מען העובד;

(5) מספר זהות של העובד;

(6) תאריך תחילת העבודה וסיומה;

(7) מספר ימי העבודה בתקופת הדו"ח;

(8) סוג מקצועי או הדרגה של העובד;

(9) שעות העבודה של העובד;

(10) שכר העבודה ששולם בתקופת העבודה;

(11) סכום חלקו של העובד בתשלום לקופת הגמל;

(12) סכום חלקו של המעביד בתשלום לקופת הגמל;

(13) האם מבוטח העובד גם בקופת גמל אחרת.

(ב) מעביד ימסור לקופת הגמל הודעה לגבי כל שינוי שחל באחת מפסקאות (2), (3), (4), (10) ו-(13) לתקנת משנה (א) מיד עם היוודע לו על השינוי.

פרטים בכרטיס אישי

2.    קופת הגמל תכלול בכרטיס האישי לכל עובד המבוטח בה את הפרטים שמסר המעביד כאמור בתקנה 1.

דרכי מסירת הודעות ופרטים

3.    (א)  קופת גמל תודיע על פיגור בתשלום ועל תקופת הפיגור במכתב בדואר רשום לעובד; העתק מן ההודעה תשלח הקופה בדואר רשום למעבידו.

           (ב)  ההודעה לפי תקנת משנה (א) תביא לידיעת העובד והמעביד כי זכויותיו של העובד בקופת הגמל עלולות להפגע באם החוב של המעביד לא ישולם תוך ששה חודשים מיום מסירת ההודעה.

הוכחה על מסירה

4.    אישור למשלוח בדואר רשום עם העתק מההודעה, יראו אותם כהוכחה לכאורה על מסירת ההודעה לנמען.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום א' בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976).

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976".

י"ט באדר ב' תשל"ו (21 במרס 1976)                                   משה ברעם

                                                                                                                    שר העבודה* פורסמו ק"ת תשל"ו מס' 3503 מיום 31.3.1976 עמ' 1272.

תוקנו ק"ת תשל"ז מס' 3665 מיום 17.2.1977 עמ' 944 – תק' תשל"ז-1977; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות