נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996

 

 

בריאות – הריונות – הסכמים לנשיאת עוברים

מעמד אישי ומשפחה – הסכמים לנשיאת עוברים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק ב': אישור הסכם לנשיאת עוברים

Go

2

סעיף 2

הסכם לנשיאת עוברים

Go

2

סעיף 3

ועדת האישורים

Go

2

סעיף 4

בקשה לאישור הסכם

Go

3

סעיף 5

אישור הסכם

Go

3

סעיף 6

תשלומים

Go

4

סעיף 7

ביצוע הסכם לנשיאת עוברים

Go

4

 

פרק ג': מעמד הילד

Go

4

סעיף 8

תחולה

Go

4

סעיף 9

הודעה לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

Go

4

סעיף 10

משמורת, אפוטרופסות ומסירה

Go

4

סעיף 11

צו הורות

Go

4

סעיף 12

תוצאות מתן

Go

4

סעיף 13

חזרת אם נושאת מהסכם

Go

4

סעיף 14

צו קביעת מעמד ילד

Go

4

סעיף 15

החזר הוצאות

Go

5

סעיף 16

רישום בפנקס

Go

5

סעיף 17

סודיות הדיון

Go

5

 

פרק ד': הוראות שונות

Go

5

סעיף 18

שמירת דינים

Go

5

סעיף 19

עונשין

Go

5

סעיף 20

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

Go

5

 


חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "אם נושאת" – אשה הנושאת הריון עבור הורים מיועדים;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          "הורים מיועדים" – הורים מיועדים שהם בני זוג וכן אם מיועדת יחידה;

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 941 (ה"ח 1141)

החלפת הגדרת "הורים מיועדים"

הנוסח הקודם:

"הורים מיועדים" – איש ואשה שהם בני זוג, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          "הורים מיועדים שהם בני זוג" – איש ואישה שהם בני זוג, המתקשרים יחד עם אם נושאת לשם הולדת ילד;

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 941 (ה"ח 1141)

הוספת הגדרת "הורים מיועדים שהם בני זוג"

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          "אם מיועדת יחידה" – אישה בלא בן זוג, המתקשרת עם אם נושאת לשם הולדת ילד;

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 941 (ה"ח 1141)

הוספת הגדרת "אם מיועדת יחידה"

          "הסכם לנשיאת עוברים" – הסכם בין הורים מיועדים לבין אם נושאת לפיו מסכימה האם הנושאת להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית ולשאת את ההריון עבור ההורים המיועדים;

          "מחלקה מוכרת" – מחלקה בבית חולים, או מרפאה, שהכיר בהן המנהל הכללי של משרד הבריאות, בהודעה ברשומות ובתנאים שקבע, לצורך ביצוע פעולות רפואיות הקשורות בהפריה חוץ-גופית;

          "קרובת משפחה" – אם, בת, נכדה, אחות, דודה ובת-דוד או בת-דודה, למעט קרבת משפחה בדרך של אימוץ;

          "ועדת האישורים" – הועדה שמינה שר הבריאות לפי סעיף 3;

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

          "עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים" – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 20(ג);

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

החלפת הגדרת ""פקיד סעד" ו"פקיד סעד ראשי"" בהגדרת "עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" ו"פקיד סעד ראשי" - עובד סוציאלי ששר העבודה והרווחה הסמיכו לפי סעיף 20(ג) להיות פקיד סעד לענין חוק זה;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          "ילד" – (נמחקה);

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 941 (ה"ח 1141)

מחיקת הגדרת "ילד"

הנוסח הקודם:

"ילד" – ילד שנולד לאם נושאת כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים;

          "יחסי הורות" – מערכת חובות, זכויות וסמכויות הקיימת בין הורה לילדו לפי כל דין;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          "צו הורות" – צו בדבר אפוטרופסות של הורים מיועדים על ילד שנולד כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים וקיום יחסי הורות ביניהם;

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 941 (ה"ח 1141)

"צו הורות" – צו בדבר אפוטרופסות של הורים מיועדים על ילד שנולד כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים וקיום יחסי הורות ביניהם;

          "בית משפט" – בית משפט לעניני משפחה, ועד לכינונו – בית משפט מחוזי;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          "תושב ישראל" – אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע, המתגורר בישראל שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים לפי סעיף 4, או 12 חודשים לפחות מתוך 18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה כאמור.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 941 (ה"ח 1141)

הוספת הגדרת "תושב ישראל"

פרק ב': אישור הסכם לנשיאת עוברים

הפריה חוץ-גופית והשתלת ביצית מופרית בהתאם להסכם לנשיאת עוברים (תיקון מס' 2)  תשע"ח-2018

2.    לא יבצע אדם הפריה חוץ-גופית לשם השתלת ביצית מופרית באם נושאת ולא יבצע השתלת ביצית מופרית באם נושאת, אלא על פי הסכם לנשיאת עוברים שאישרה ועדת האישורים לפי סעיף 5, בהתאם לתנאי האישור, ובהתקיים כל אלה:

(1)  הביצית שבה נעשה שימוש במסגרת ביצוע ההסכם אינה של האם הנושאת;

(2)  הזרע המשמש להפריה חוץ-גופית במסגרת ביצוע ההסכם הוא של האב המיועד, ולעניין אם מיועדת יחידה – הביצית שבה נעשה שימוש במסגרת ביצוע ההסכם היא שלה;

(3)  ההפריה החוץ-גופית והשתלת הביצית המופרית נעשות במחלקה מוכרת.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 942 (ה"ח 1141)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

הסכם לנשיאת עוברים

2. השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על-מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים לא תבוצע אלא בהתקיים כל אלה:

(1) נערך הסכם בכתב, בין אם נושאת להורים מיועדים, אשר אושר על-ידי ועדת אישורים בהתאם להוראות חוק זה;

(2) הצדדים להסכם הם בגירים תושבי ישראל;

(3) האם הנושאת –

(א) אינה נשואה, ואולם רשאית ועדת האישורים לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אשה נשואה, אם הוכח להנחת דעתה כי לא עלה בידי ההורים המיועדים, במאמץ סביר, להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה;

(ב) אינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים המיועדים;

(4) הזרע המשמש להפריה חוץ-גופית הוא של האב המיועד, והביצית אינה של האם הנושאת;

(5) האם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת, ואולם אם היו כל הצדדים להסכם לא-יהודים רשאית הועדה לסטות מהוראות פסקה זו בהתאם לחוות דעת של איש הדת חבר הועדה.

ועדת האישורים

3.    (א)  שר הבריאות ימנה ועדת אישורים בת שבעה חברים שהרכבה:

(1)   שני רופאים בעלי תואר מומחה ביילוד ובגינקולוגיה;

(2)   רופא בעל תואר מומחה ברפואה פנימית;

(3)   פסיכולוג קליני;

(4)   עובד סוציאלי;

(5)   נציג ציבור שהוא משפטן;

(6)   איש דת, לפי דתם של הצדדים להסכם לנשיאת עוברים.

שר הבריאות ימנה יושב ראש לועדת האישורים מבין חבריה.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב)  העובד הסוציאלי יתמנה בהתייעצות עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים; נציג הציבור שהוא משפטן יתמנה בהתייעצות עם שר המשפטים, ואיש הדת יתמנה בהתייעצות עם השר לעניני דתות[1]; בהרכב ועדת האישורים יהיה ייצוג של שלושה חברים לפחות לבני כל אחד מהמינים ואחד מבין חבריה לפחות, יהיה עובד המדינה.

          (ג)   שר הבריאות ימנה ממלא מקום ליושב ראש ועדת האישורים מבין חבריה וממלאי-מקום לכל חברי ועדת האישורים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ג1) תקופת כהונתם של חברי ועדת האישורים תהיה ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת.

          (ד)  המנין החוקי בישיבות ועדת האישורים יהיה חמישה חברים וביניהם היושב-ראש.

          (ה)  החלטות ועדת האישורים יתקבלו ברוב קולות חבריה; ההחלטות ייערכו בכתב וייחתמו בידי היושב-ראש.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ו)   ישיבות ועדת האישורים יהיו סגורות; לא יפרסם אדם דברים שנאמרו או שנמסרו בישיבת ועדת האישורים, זולת לצורך ביצוע חוק זה או בקשר עם חקירה פלילית על עבירה לפיו.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 942 (ה"ח 1141)

(ב) העובד הסוציאלי יתמנה בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים; נציג הציבור שהוא משפטן יתמנה בהתייעצות עם שר המשפטים, ואיש הדת יתמנה בהתייעצות עם השר לעניני דתות; בהרכב ועדת האישורים יהיה ייצוג של שלושה חברים לפחות לבני כל אחד מהמינים ואחד מבין חבריה לפחות, יהיה עובד המדינה.

(ג) שר הבריאות ימנה ממלא מקום ליושב ראש ועדת האישורים מבין חבריה וממלאי-מקום לכל חברי ועדת האישורים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).

(ג1) תקופת כהונתם של חברי ועדת האישורים תהיה ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת.

(ד) המנין החוקי בישיבות ועדת האישורים יהיה חמישה חברים וביניהם היושב-ראש.

(ה) החלטות ועדת האישורים יתקבלו ברוב קולות חבריה; ההחלטות ייערכו בכתב וייחתמו בידי היושב-ראש.

(ו) ישיבות ועדת האישורים יהיו סגורות, ופרסומם של דברים שנאמרו או שנמסרו בהן אסור יהיו סגורות; לא יפרסם אדם דברים שנאמרו או שנמסרו בישיבת ועדת האישורים, זולת לצורך ביצוע חוק זה או בקשר עם חקירה פלילית על עבירה לפיו.

בקשה לאישור הסכם

4.    (א)  בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים תוגש לועדת האישורים בצירוף מסמכים אלה:

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(1)   הצעה בכתב להסכם לנשיאת עוברים;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(2)   חוות דעת רפואית של רופא מומחה בדבר אי-היכולת של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון עקב ליקוי רפואי, או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(3)   חוות דעת רפואית של רופא מומחה ביילוד וגניקולוגיה מטעמה של האם הנושאת, בדבר התאמתה להליך לנשיאת עוברים, וכן חוות דעת רפואית של רופא מומחה אחר, מטעמם של ההורים המיועדים, בדבר התאמתם להליך כאמור;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(4)   הערכה פסיכולוגית של פסיכולוג מטעמה של האם הנושאת, בדבר התאמתה להליך לנשיאת עוברים, וכן הערכה פסיכולוגית של פסיכולוג מטעמם של ההורים המיועדים, בדבר התאמתם להליך כאמור;

(5)   אישור של פסיכולוג או עובד סוציאלי כי ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, לרבות בדבר אפשרויות הורות אחרות;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(6)   ביקשו הצדדים להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים בעקבות הסכם תיווך בשכר, יוגש ההסכם לועדה בצירוף פרטי המתווך;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(7)   טופס ויתור על סודיות רפואית של הצדדים להסכם;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(8)   הסכמת ההורים המיועדים לקבלת מידע בעניינם מהמרשם הפלילי.

          (ב)  ועדת האישורים תבחן את המסמכים שהוגשו לה לפי סעיף קטן (א) ותשמע את כל הצדדים להסכם; כן רשאית היא לדרוש מהצדדים כל חומר נוסף ולשמוע כל אדם אחר, כפי שתראה לנכון.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 942 (ה"ח 1141)

(א) בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים תוגש לועדת האישורים בצירוף מסמכים אלה:

(1) הצעה בכתב להסכם לנשיאת עוברים;

(2) חוות דעת רפואית של רופא מומחה בדבר אי-היכולת של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון עקב ליקוי רפואי, או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה;

(3) חוות דעת רפואית בדבר התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים להסכם;

(4) הערכה פסיכולוגית בדבר התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים להסכם;

(3) חוות דעת רפואית של רופא מומחה ביילוד וגניקולוגיה מטעמה של האם הנושאת, בדבר התאמתה להליך לנשיאת עוברים, וכן חוות דעת רפואית של רופא מומחה אחר, מטעמם של ההורים המיועדים, בדבר התאמתם להליך כאמור;

(4) הערכה פסיכולוגית של פסיכולוג מטעמה של האם הנושאת, בדבר התאמתה להליך לנשיאת עוברים, וכן הערכה פסיכולוגית של פסיכולוג מטעמם של ההורים המיועדים, בדבר התאמתם להליך כאמור;

(5) אישור של פסיכולוג או עובד סוציאלי כי ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, לרבות בדבר אפשרויות הורות אחרות;

(6) התקשרו הצדדים להסכם ביקשו הצדדים להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים בעקבות הסכם תיווך בשכר, יוגש ההסכם לועדה בצירוף פרטי המתווך;

(7) טופס ויתור על סודיות רפואית של הצדדים להסכם;

(8) הסכמת ההורים המיועדים לקבלת מידע בעניינם מהמרשם הפלילי.

אישור הסכם (תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

5.    (א)  ועדת האישורים רשאית, לאחר ששקלה את מכלול הנתונים העולים מחוות הדעת, המסמכים והדברים שהושמעו בפניה, לאשר את ההסכם לנשיאת עוברים, או לאשרו בתנאים, אם שוכנעה כי התקיימו כל אלה:

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(1)   האם הנושאת וההורים המיועדים הם תושבי ישראל;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(1א) מתקיימים באם הנושאת כל אלה:

(א)   היא אינה נשואה, ואולם ועדת האישורים רשאית לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה, אם הוכח להנחת דעתה כי לא עלה בידי ההורים המיועדים, במאמץ סביר, להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נושאה;

(ב)   היא אינה קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים;

(ג)    היא הרתה וילדה בעבר שלא כאם נושאת, והילדים שילדה כאמור אינם נמצאים מחוץ למשמורתה בהתאם לצו שנתן בית משפט לפי דין;

(ד)   היא ילדה ארבע לידות לכל היותר;

(ה)   בעת אישור ההסכם לנשיאת עוברים מלאו לה 22 שנים וטרם מלאו לה 39 שנים;

(ו)    היא לא היתה אם נושאת יותר מפעמיים ולא ילדה כאם נושאת ביותר מלידה אחת;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(1ב) היתה האם הנושאת נשואה – הוסברו לבן זוגה, בשפה המובנת לו, השלכות ההליך לנשיאת עוברים והסיכונים הכרוכים בביצועו; בן הזוג של האם הנושאת רשאי להביע את עמדתו לפני ועדת האישורים והיא תובא לפני ההורים המיועדים בטרם אישור ההסכם לנשיאת עוברים;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(1ג)  מתקיימים לגבי ההורים המיועדים כל אלה:

(א)   בעת אישור ההסכם לנשיאת עוברים מלאו להם 18 שנים ולאחד מהם לפחות טרם מלאו 54 שנים; ואולם ועדת האישורים רשאית, במקרים מיוחדים שיירשמו, לאשר הסכם לנשיאת עוברים אף אם לא מתקיים לגבי ההורים המיועדים התנאי לעניין הגיל המרבי כאמור בפסקת משנה זו; אין בהוראות פסקת משנה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 11 לחוק תרומת ביציות, התש"ע-2010;

(ב)   לגבי הורים מיועדים שהם בני זוג – אין להם יותר משני ילדים משותפים, ולגבי אם מיועדת יחידה – אין לה יותר משני ילדים גנטיים; לעניין זה, "ילד" – בין שנולד לאם נושאת כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים ובין שלא;

(ג)    ההורים המיועדים לא הורשעו, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש חשש של ממש לפגיעה משמעותית בטובת הילד שייוולד; מתנהל נגד אחד ההורים המיועדים הליך פלילי, בישראל או מחוץ לישראל, בקשר לעבירה כאמור , רשאית ועדת האישורים לדחות את החלטתה לפי סעיף קטן זה עד לסיום ההליך; לעניין זה, "הליך פלילי" – החל בפתיחה בחקירה על פי דין;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(1ד)  האם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת; ואולם אם כל הצדדים להסכם הם לא-יהודים, רשאית ועדת האישורים לסטות מהוראות פסקה זו בהתאם לחוות דעת של איש הדת חבר הוועדה;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(1ה) מתקיימים התנאים האמורים בסעיף 2(1) ו-(2);

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(1ו)  בהסכם לנשיאת עוברים נקבעו הוראות שלפיהן ההפריה החוץ-גופית לשם השתלת ביצית מופרית באם הנושאת, השתלת הביצית המופרית באם הנושאת, נשיאת ההיריון בעבור ההורים המיועדים והלידה, ייעשו בישראל; ואולם ועדת האישורים רשאית לאשר כי חלק מנשיאת ההיריון ייעשה מחוץ לישראל אם יש טעמים המצדיקים זאת ובהתאם לתנאים שתקבע;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(1ז)  כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון חופשי ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(2)   לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת ונקבע בהסכם לנשיאת עוברים כי לא ייעשו יותר משישה ניסיונות להשתלת הביציות המופרות באם הנושאת;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(2א) לא קיים חשש לפגיעה בטובת הילד שייוולד;

(3)   לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או המקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד מהצדדים.

          (ב)  אישרה ועדת האישורים הסכם לנשיאת עוברים, יחתמו עליו הצדדים בפניה; כל שינוי בהסכם טעון אישור הועדה.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב1) דחתה ועדת האישורים בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים, תנמק בכתב את החלטתה; דחתה בקשה כאמור בשל תנאי הנוגע להורים המיועדים, תדון ועדת האישורים בבקשה נוספת שיגישו אותם הורים מיועדים רק לאחר שחלפו שנתיים לפחות ממועד דחיית הבקשה, אלא אם כן חל שינוי מהותי בעובדות, בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד להחלטת הוועדה כאמור.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב2) חל שינוי בפרטים שמסרו האם הנושאת או ההורים המיועדים לוועדת האישורים וטרם הושתלה הביצית המופרית באם הנושאת בהתאם להסכם לנשיאת עוברים, יודיעו על כך לוועדת האישורים בהקדם האפשרי.

          (ג)   ועדת האישורים רשאית לשוב ולדון באישור שנתנה אם חל שינוי מהותי בעובדות, בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד להחלטתה וכל עוד לא הושתלה הביצית המופרית באם הנושאת בהתאם להסכם לנשיאת עוברים.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 943 (ה"ח 1141)

(א) נוכחה ועדת האישורים כי התקיימו כל התנאים המנויים בסעיף 2 רשאית היא, לאחר ועדת האישורים רשאית, לאחר ששקלה את מכלול הנתונים העולים מחוות הדעת, המסמכים והדברים שהושמעו בפניה, לאשר את ההסכם לנשיאת עוברים, או לאשרו בתנאים, אם שוכנעה כי התקיימו כל אלה:

(1) כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון חופשי ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו;

(1) האם הנושאת וההורים המיועדים הם תושבי ישראל;

(1א) מתקיימים באם הנושאת כל אלה:

(א) היא אינה נשואה, ואולם ועדת האישורים רשאית לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה, אם הוכח להנחת דעתה כי לא עלה בידי ההורים המיועדים, במאמץ סביר, להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נושאה;

(ב) היא אינה קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים;

(ג) היא הרתה וילדה בעבר שלא כאם נושאת, והילדים שילדה כאמור אינם נמצאים מחוץ למשמורתה בהתאם לצו שנתן בית משפט לפי דין;

(ד) היא ילדה ארבע לידות לכל היותר;

(ה) בעת אישור ההסכם לנשיאת עוברים מלאו לה 22 שנים וטרם מלאו לה 39 שנים;

(ו) היא לא היתה אם נושאת יותר מפעמיים ולא ילדה כאם נושאת ביותר מלידה אחת;

(1ב) היתה האם הנושאת נשואה – הוסברו לבן זוגה, בשפה המובנת לו, השלכות ההליך לנשיאת עוברים והסיכונים הכרוכים בביצועו; בן הזוג של האם הנושאת רשאי להביע את עמדתו לפני ועדת האישורים והיא תובא לפני ההורים המיועדים בטרם אישור ההסכם לנשיאת עוברים;

(1ג) מתקיימים לגבי ההורים המיועדים כל אלה:

(א) בעת אישור ההסכם לנשיאת עוברים מלאו להם 18 שנים ולאחד מהם לפחות טרם מלאו 54 שנים; ואולם ועדת האישורים רשאית, במקרים מיוחדים שיירשמו, לאשר הסכם לנשיאת עוברים אף אם לא מתקיים לגבי ההורים המיועדים התנאי לעניין הגיל המרבי כאמור בפסקת משנה זו; אין בהוראות פסקת משנה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 11 לחוק תרומת ביציות, התש"ע-2010;

(ב) לגבי הורים מיועדים שהם בני זוג – אין להם יותר משני ילדים משותפים, ולגבי אם מיועדת יחידה – אין לה יותר משני ילדים גנטיים; לעניין זה, "ילד" – בין שנולד לאם נושאת כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים ובין שלא;

(ג) ההורים המיועדים לא הורשעו, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש חשש של ממש לפגיעה משמעותית בטובת הילד שייוולד; מתנהל נגד אחד ההורים המיועדים הליך פלילי, בישראל או מחוץ לישראל, בקשר לעבירה כאמור , רשאית ועדת האישורים לדחות את החלטתה לפי סעיף קטן זה עד לסיום ההליך; לעניין זה, "הליך פלילי" – החל בפתיחה בחקירה על פי דין;

(1ד) האם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת; ואולם אם כל הצדדים להסכם הם לא-יהודים, רשאית ועדת האישורים לסטות מהוראות פסקה זו בהתאם לחוות דעת של איש הדת חבר הוועדה;

(1ה) מתקיימים התנאים האמורים בסעיף 2(1) ו-(2);

(1ו) בהסכם לנשיאת עוברים נקבעו הוראות שלפיהן ההפריה החוץ-גופית לשם השתלת ביצית מופרית באם הנושאת, השתלת הביצית המופרית באם הנושאת, נשיאת ההיריון בעבור ההורים המיועדים והלידה, ייעשו בישראל; ואולם ועדת האישורים רשאית לאשר כי חלק מנשיאת ההיריון ייעשה מחוץ לישראל אם יש טעמים המצדיקים זאת ובהתאם לתנאים שתקבע;

(1ז) כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון חופשי ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו;

(2) לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שייוולד ונקבע בהסכם לנשיאת עוברים כי לא ייעשו יותר משישה ניסיונות להשתלת הביציות המופרות באם הנושאת;

(2א) לא קיים חשש לפגיעה בטובת הילד שייוולד;

(3) לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או המקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד מהצדדים.

(ב) אישרה ועדת האישורים הסכם לנשיאת עוברים, יחתמו עליו הצדדים בפניה; כל שינוי בהסכם טעון אישור הועדה.

(ב1) דחתה ועדת האישורים בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים, תנמק בכתב את החלטתה; דחתה בקשה כאמור בשל תנאי הנוגע להורים המיועדים, תדון ועדת האישורים בבקשה נוספת שיגישו אותם הורים מיועדים רק לאחר שחלפו שנתיים לפחות ממועד דחיית הבקשה, אלא אם כן חל שינוי מהותי בעובדות, בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד להחלטת הוועדה כאמור.

(ב2) חל שינוי בפרטים שמסרו האם הנושאת או ההורים המיועדים לוועדת האישורים וטרם הושתלה הביצית המופרית באם הנושאת בהתאם להסכם לנשיאת עוברים, יודיעו על כך לוועדת האישורים בהקדם האפשרי.

תשלומים (תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

6.    (א)  ועדת האישורים רשאית לאשר תנאים בהסכם בדבר תשלומים חודשיים לאם הנושאת לכיסוי הוצאות ממשיות, הכרוכות בביצוע ההסכם, לרבות הוצאות עבור ייעוץ משפטי ודמי ביטוח, וכן לפיצוי על ביטול זמן, סבל, אובדן הכנסה או הפסד זמני של כושר השתכרות, או כל פיצוי סביר אחר.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב)  צד להסכם לנשיאת עוברים בישראל או המבקש להיות צד להסכם כאמור, לא יקבל ולא ייתן, תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד ביצוע ההסכם כאמור, למעט תשלומים שאישרה ועדת האישורים לפי סעיף קטן (א).

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 944 (ה"ח 1141)

6. (א) ועדת האישורים רשאית לאשר תנאים בהסכם בדבר תשלומים חודשיים לאם הנושאת לכיסוי הוצאות ממשיות, הכרוכות בביצוע ההסכם, לרבות הוצאות עבור ייעוץ משפטי ודמי ביטוח, וכן לפיצוי על ביטול זמן, סבל, אובדן הכנסה או הפסד זמני של כושר השתכרות, או כל פיצוי סביר אחר.

(ב) צד להסכם לנשיאת עוברים בישראל או המבקש להיות צד להסכם כאמור, לא יקבל ולא ייתן, תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד ביצוע ההסכם כאמור, למעט תשלומים שאישרה ועדת האישורים לפי סעיף קטן (א).

התקשרות בהסכם לנשיאת עוברים וביצועו (תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

7.    לא יתקשר אדם בהסכם לנשיאת עוברים שלא אושר בידי ועדת האישורים לפי סעיף 5, ולא יבצע אדם הסכם שלא אושר כאמור או שלא בהתאם להוראות ההסכם שאושר או לתנאי האישור.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 944 (ה"ח 1141)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

ביצוע הסכם לנשיאת עוברים

7. לא תבוצע הפריה חוץ-גופית והשתלת ביצית מופרית אלא במחלקה מוכרת ועל יסוד הסכם לנשיאת עוברים שאושר כאמור.

 

פרק ג': מעמד הילד

תחולה

8.    פרק זה יחול על הריון ולידת ילד שנולד על-פי הסכם לנשיאת עוברים שאושר בהתאם להוראות פרק ב'.

הודעה לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

9.    (א)  הורים מיועדים ואם נושאת יודיעו לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על מקום הלידה ועל תאריך הלידה המשוער בתום החודש החמישי להריונה של האם הנושאת; ההודעה תכלול פרטים שייקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

          (ב)  מיד עם הלידה ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות לאחר מכן יודיעו ההורים המיועדים או האם הנושאת לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על לידת הילד.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

הודעה לפקיד הסעד לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

9. (א) הורים מיועדים ואם נושאת יודיעו לפקיד סעד לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על מקום הלידה ועל תאריך הלידה המשוער בתום החודש החמישי להריונה של האם הנושאת; ההודעה תכלול פרטים שייקבעו בתקנות.

(ב) מיד עם הלידה ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות לאחר מכן יודיעו ההורים המיועדים או האם הנושאת לפקיד הסעד לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על לידת הילד.

משמורת, אפוטרופסות ומסירה

10.  (א)  עם לידתו יהיה הילד במשמורת ההורים המיועדים ויחולו עליהם כלפיו האחריות והחובות של הורה כלפי ילדו.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

          (ב)  עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים שייקבע לכך על ידי עובד סוציאלי ראשי כאמור בסעיף 20(ג) יהיה, בכפוף להוראות סעיף קטן (א), האפוטרופוס הבלעדי על הילד משעת לידתו ועד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר הקובע את מעמדו של הילד.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010 (תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ג)   מסירת הילד על ידי האם הנושאת למשמורת ההורים המיועדים תהיה בנוכחות העובד הסוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים ובסמוך לאחר הלידה ככל שניתן; לא ימסור אדם למשמורת ולא יקבל למשמורת ילד שנולד לאם נושאת כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים שלא בנוכחות עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים כאמור בסעיף קטן זה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

(ב) פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים שייקבע לכך על ידי פקיד סעד ראשי עובד סוציאלי ראשי כאמור בסעיף 20(ג) יהיה, בכפוף להוראות סעיף קטן (א), האפוטרופוס הבלעדי על הילד משעת לידתו ועד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר הקובע את מעמדו של הילד.

(ג) מסירת הילד על ידי האם הנושאת למשמורת ההורים המיועדים תהיה בנוכחות פקיד הסעד העובד הסוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים ובסמוך לאחר הלידה ככל שניתן.

 

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 945 (ה"ח 1141)

(ג) מסירת הילד על ידי האם הנושאת למשמורת ההורים המיועדים תהיה בנוכחות העובד הסוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים ובסמוך לאחר הלידה ככל שניתן ככל שניתן; לא ימסור אדם למשמורת ולא יקבל למשמורת ילד שנולד לאם נושאת כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים שלא בנוכחות עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים כאמור בסעיף קטן זה.

צו הורות (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

11.  (א)  תוך שבעה ימים מיום לידת הילד יגישו ההורים המיועדים בקשה למתן צו הורות; לא הגישו ההורים המיועדים בקשה כאמור, תוגש בקשה על ידי עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים באמצעות נציג היועץ המשפטי לממשלה.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (א1) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א) וסבר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי קיים חשש לפגיעה בטובת הילד שבעניינו הוגשה הבקשה או נודע לעובד סוציאלי כאמור כי האם הנושאת מתכוונת להגיש בקשה לחזור בה מההסכם לפי סעיף 13, יודיע על כך לבית המשפט ובית המשפט לא יחליט בבקשה אלא לאחר קבלת תסקיר מאת העובד הסוציאלי; בית המשפט רשאי לדרוש קבלת תסקיר כאמור בסעיף קטן זה בכל עת לפני ההחלטה בבקשה, אם ראה צורך בכך.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב)  מצא בית המשפט כי הילד שבעניינו הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א) נולד כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים שנעשה ואושר בהתאם להוראות חוק זה, ייתן צו הורות להורים המיועדים, אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים שהוגש לפי סעיף קטן (א1), כי הדבר נוגד את טובת הילד; נוכח בית המשפט כאמור ייתן צו לפי סעיף 14.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

11. (א) תוך שבעה ימים מיום לידת הילד יגישו ההורים המיועדים בקשה למתן צו הורות; לא הגישו ההורים המיועדים בקשה כאמור, תוגש בקשה על ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים באמצעות נציג היועץ המשפטי לממשלה.

(ב) בית המשפט יתן צו הורות אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי הדבר נוגד את טובת הילד; נוכח בית המשפט כאמור, יתן צו לפי סעיף 14.

 

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 945 (ה"ח 1141)

(א1) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א) וסבר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי קיים חשש לפגיעה בטובת הילד שבעניינו הוגשה הבקשה או נודע לעובד סוציאלי כאמור כי האם הנושאת מתכוונת להגיש בקשה לחזור בה מההסכם לפי סעיף 13, יודיע על כך לבית המשפט ובית המשפט לא יחליט בבקשה אלא לאחר קבלת תסקיר מאת העובד הסוציאלי; בית המשפט רשאי לדרוש קבלת תסקיר כאמור בסעיף קטן זה בכל עת לפני ההחלטה בבקשה, אם ראה צורך בכך.

(ב) בית המשפט יתן צו הורות אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי הדבר נוגד את טובת הילד; נוכח בית המשפט כאמור, יתן צו לפי סעיף 14.

(ב) מצא בית המשפט כי הילד שבעניינו הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א) נולד כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים שנעשה ואושר בהתאם להוראות חוק זה, ייתן צו הורות להורים המיועדים, אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים שהוגש לפי סעיף קטן (א1), כי הדבר נוגד את טובת הילד; נוכח בית המשפט כאמור ייתן צו לפי סעיף 14.

תוצאות מתן צו הורות

12.  (א)  עם מתן צו הורות יהיו ההורים המיועדים הורים ואפוטרופסים בלעדיים על הילד והוא יהיה ילדם לכל דבר וענין.

          (ב)  אין בצו הורות כדי לפגוע בדיני איסור והיתר לעניני נישואין וגירושין.

חזרת אם נושאת מהסכם (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

13.  (א)  ביקשה אם נושאת לחזור בה מהסכם לנשיאת עוברים ולהחזיק בילד, לא יאשר זאת בית המשפט אלא אם כן נוכח לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי חל שינוי בנסיבות שיש בו כדי להצדיק חזרתה של האם הנושאת מהסכמתה, וכי אין בכך כדי לפגוע בטובת הילד.

          (ב)  לאחר מתן צו הורות לא יאשר בית המשפט חזרה מהסכם לנשיאת עוברים כאמור.

          (ג)   אישר בית המשפט חזרת אם נושאת מהסכם לנשיאת עוברים, יקבע בצו את מעמד האם הנושאת כאם ואפוטרופא על הילד, והוא יהיה ילדה לכל דבר וענין; כן רשאי בית המשפט לקבוע בצו הוראות בדבר מעמד הילד ויחסיו עם הוריו המיועדים או עם אחד מהם.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

(א) ביקשה אם נושאת לחזור בה מהסכם לנשיאת עוברים ולהחזיק בילד, לא יאשר זאת בית המשפט אלא אם כן נוכח לאחר קבלת תסקיר פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי חל שינוי בנסיבות שיש בו כדי להצדיק חזרתה של האם הנושאת מהסכמתה, וכי אין בכך כדי לפגוע בטובת הילד.

צו קביעת מעמד ילד (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

14.  (א)  לא נתן בית המשפט צו הורות לפי סעיף 11(ב) וביקשה אם נושאת את האפוטרופסות על הילד, יתן בית המשפט צו כאמור בסעיף 13(ג), אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי הדבר נוגד את טובת הילד.

          (ב)  לא נתן בית המשפט צו הורות לפי סעיף 11(ב) והאם הנושאת לא ביקשה כי תוענק לה האפוטרופסות על הילד, או נוכח בית המשפט כי צו לפי סעיף קטן (א) נוגד את טובת הילד, רשאי הוא לקבוע בצו כל הוראה אחרת בדבר מעמד הילד כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

(א) לא נתן בית המשפט צו הורות לפי סעיף 11(ב) וביקשה אם נושאת את האפוטרופסות על הילד, יתן בית המשפט צו כאמור בסעיף 13(ג), אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי הדבר נוגד את טובת הילד.

החזר הוצאות

15.  נתן בית המשפט צו לפי סעיפים 13 או 14 רשאי הוא לקבוע תשלום החזר הוצאות לכל אחד מהצדדים להסכם לנשיאת עוברים.

רישום בפנקס

16.  (א)  צו לפי סעיפים 11, 13 או 14 יירשם בפנקס שינוהל בידי רשם שימנה שר המשפטים.

          (ב)  פרטי הרישום וצורתו ייקבעו בתקנות שיתקין שר המשפטים באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

          (ג)   הוראות סעיף 30 לחוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981, יחולו לענין זה בשינויים המחוייבים.

סודיות הדיון

17.  דיון לפי חוק זה יהיה בדלתיים סגורות זולת אם ראה בית המשפט לקיימו בפומבי, ואולם רשאי בית המשפט להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או מקצתו.

פרק ד': הוראות שונות

שמירת דינים

18.  אין בהוראות חוק זה או בהסכם לנשיאת עוברים שאושר על-פיו כדי לפגוע בדרישה לפי כל דין לענין הצורך בהסכמה מדעת לטיפול רפואי, או כדי למנוע מאם נושאת לקבל טיפול רפואי או לבצע בה פעולה רפואית, לפי רצונה, לרבות הפסקת הריון לפי סימן ב' בפרק י' לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

עונשין (תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

19.  מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה, ואם הוא תאגיד, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1)  ביצע הפריה חוץ-גופית לשם השתלת ביצית מופרית באם נושאת או ביצע השתלת ביצית מופרית באם נושאת, בניגוד להוראות סעיף 2;

(2)  קיבל או נתן תמורה בעד ביצוע הסכם לנשיאת עוברים, בניגוד להוראות סעיף 6(ב);

(3)  התקשר בהסכם לנשיאת עוברים שלא אושר בידי ועדת האישורים או ביצע הסכם שלא אושר כאמור או שלא בהתאם להוראות ההסכם שאושר או לתנאי האישור, בניגוד להוראות סעיף 7;

(4)  מסר למשמורת או קיבל למשמורת ילד שנולד לאם נושאת כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים שלא בנוכחות עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, בניגוד להוראות סעיף 10(ג).

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

(ד) המוסר או המקבל ילד שלא בנוכחות פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים או שלא על-פי צו של בית משפט לפי חוק זה, דינו – מאסר שנה אחת.

 

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 945 (ה"ח 1141)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

עונשין

19. (א) המבצע השתלה של ביצית מופרית במטרה להביא להתעברות אם נושאת על-מנת למסור את הילד שלא בהתאם להוראות חוק זה, או בקשר עם ביצוע הסכם לנשיאת עוברים שלא אושר בידי ועדת האישורים או בניגוד לתנאים שקבעה, דינו – מאסר שנה אחת.

(ב) צד להסכם לנשיאת עוברים או מי מטעמו המציע, נותן, מבקש או מקבל תמורה בכסף או בשווה כסף בקשר עם ביצוע הסכם לנשיאת עוברים שלא באישור ועדת האישורים, דינו – מאסר שנה אחת.

(ג) המפרסם, ללא רשות בית משפט, דברים שנאמרו בישיבות ועדת האישורים או מסמכים שהוגשו לה, או שמם, זהותם או כל דבר אחר העלול להביא לזיהוים של אם נושאת, של הורים מיועדים או של ילד, או את תוכנם של הסכם לנשיאת עוברים או מסמכים שהוגשו לבית משפט בענינים אלה, דינו – מאסר שנה אחת.

(ד) המוסר או המקבל ילד שלא בנוכחות עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים או שלא על-פי צו של בית משפט לפי חוק זה, דינו – מאסר שנה אחת.

סמכויות עובד סוציאלי (תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

19א.  לעניין ביצוע התפקידים לפי חוק זה של עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים יחולו הוראות סעיפים 3 עד 6 לחוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 946 (ה"ח 1141)

הוספת סעיף 19א

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

20.  (א)  שר הבריאות ממונה על ביצוע פרק ב' והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 

 

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב)  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע פרק ג' והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ג)   שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ימנה לענין חוק זה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים אשר יפעלו לפי הנחיות העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לענין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

          (ד)  שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, כי המספר המרבי של הילדים המשותפים לעניין הורים מיועדים והמספר המרבי של הילדים הגנטיים לעניין אם מיועדת יחידה לפי סעיף 5(א)(1ג)(ב), יהיה שלושה, ובלבד שצו כאמור לא יובא לאישור הוועדה לפני יום י"ד באב התשפ"ג (1 באוגוסט 2023).

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

ביצוע, תקנות ומינוי פקידי סעד עובדים סוציאליים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

20. (א) שר הבריאות ממונה על ביצוע פרק ב' והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

(ב) שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע פרק ג' והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.

(ג) שר העבודה והרווחה יסמיך ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים אשר יפעלו לפי הנחיות פקיד הסעד הראשי העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לענין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

 

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 946 (ה"ח 1141)

(ב) שר העבודה והרווחה שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע פרק ג' והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.

(ג) שר העבודה והרווחה שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ימנה לענין חוק זה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים אשר יפעלו לפי הנחיות העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לענין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

(ד) שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, כי המספר המרבי של הילדים המשותפים לעניין הורים מיועדים והמספר המרבי של הילדים הגנטיים לעניין אם מיועדת יחידה לפי סעיף 5(א)(1ג)(ב), יהיה שלושה, ובלבד שצו כאמור לא יובא לאישור הוועדה לפני יום י"ד באב התשפ"ג (1 באוגוסט 2023).

דיווח לוועדה (תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

20א.  שר הבריאות ידווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה על יישום הוראות פרק ב' בשנה שקדמה למועד הדיווח, לרבות מספר הבקשות לאישור הסכם לנשיאת עוברים שהוגשו לוועדת האישורים, מספר הבקשות שוועדת האישורים אישרה, מספר הילדים שנולדו במסגרת הסכם לנשיאת עוברים ומספר הילדים המשותפים או הילדים הגנטיים לגבי ההורים המיועדים שהגישו את הבקשות.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 946 (ה"ח 1141)

הוספת סעיף 20א

תיקון חוק מרשם האוכלוסין – מס' 7

21.  בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, אחרי סעיף 20 יבוא:

"רישום ילד על פי הסכם לנשיאת עוברים

20א. (א)  ניתן צו לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996, יירשמו במרשם פרטי הרישום הקבועים בצו.

       (ב)   שר הפנים רשאי לקבוע הוראות בתקנות לגבי הליכי הרישום לרבות רישום זמני עד למתן צו על ידי בית המשפט."

תיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה

22.  בחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995, בסעיף 1, אחרי פסקה (6)(ט) יבוא:

"(י) חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996."

תיקון חוק הביטוח הלאומי – מס' 10

23.  בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 –

(1)  בפרק ג', בכותרת לסימן ד', במקום "למאמצים" יבוא "להורה מאמץ ולהורה מיועד".

          (2)  אחרי סעיף 57 יבוא:

"גימלאות להורה מיועד

57א. (א)   בסעיף זה –

        "חוק הסכמים לנשיאת עוברים" – חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996;

        "אם מיועדת" – מבוטחת לפי פרק י"א, או אשת מבוטח לפי פרק י"א, שקיבלו למשמורתם ילד כהורה מיועד לפי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

        (ב)   על אף הוראות סעיף 42, יחולו הוראות סימן ב' לפרק זה על אם מיועדת בשינויים המחוייבים ובתיאומים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; היום שבו ילדה מבוטחת ייחשב, לגבי מבוטחת שהיא אם מיועדת, היום שבו נולד הילד.

        (ג)    הוראות סימן ג' לפרק זה, למעט הוראות סעיפים 48 ו-52, יחולו בשינויים המחוייבים ובתיאומים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; ואולם דמי הלידה ישולמו לאם מיועדת החל ביום שבו ניתן לה צו הורות לפי סעיף 11 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים, או לאחר תום פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי לידה, לפי המוקדם, ובלבד שלא ישולמו דמי לידה אלא בעד פרק הזמן שבו הילד נמצא במשמורתה לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

לענין סעיף זה יהיה היום הקובע - היום שבו קיבלה האם המיועדת את הילד למשמורתה, ובלבד שביום הקובע אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה."

תיקון חוק עבודת נשים – מס' 13

24.  בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אחרי סעיף 6א יבוא:

"חופשה להורה מיועד

6ב.  האמור בסעיף 6 יחול, בשינויים המחוייבים ובתיאומים ששר העבודה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת יקבע בתקנות, גם על עובדת שקיבלה למשמורתה ילד כהורה מיועד לפי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996."

 

 

                                        אפרים סנה                       אורה נמיר

                                                  שר הבריאות                      שרת העבודה והרווחה

                      עזר ויצמן                       שמעון פרס                       שבח וייס

                          נשיא המדינה                           ראש הממשלה                        יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1577 מיום 17.3.1996 עמ' 176 (ה"ח תשנ"ו מס' 2456 עמ' 260).

תוקן ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 1 בסעיף 22 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"ח מס' 2748 מיום 26.7.2018 עמ' 941 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1141 עמ' 1150) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 14 לענין תחילה ותחולה.

14. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

 (ב) הוראות חוק זה לא יחולו על הסכם לנשיאת עוברים שאושר בידי ועדת האישורים לפי סעיף 5 לחוק העיקרי לפני יום התחילה.

[1] סמכויותיו הועברו לראש הממשלה: י"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות