נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז-1957

עבודה – הסכמים קיבוציים

תוכן ענינים

סעיף 1

דרך ההגשה לרישום

Go

2

סעיף 2

ההודעה

Go

2

סעיף 2א

פרסום מסמכים

Go

2

סעיף 2ב

הגשת טענת כשרות

Go

2

סעיף 2ג

מועד הרישום

Go

2

סעיף 3

אישור הרישום

Go

2

סעיף 4

השם

Go

2

התוספת

Go

2


תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז-1957*

          בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 ו-34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

דרך ההגשה לרישום

1.    הסכם קיבוצי, כללים מוסכמים וכתב הצטרפות כאמור בסעיף 8 לחוק, וכן כתב שינוי, ביטול או הארכה של אלה (להלן – המסמכים) יישלחו לרישום בדואר רשום לפי מען הממונה הראשי על יחסי עבודה, משרד העבודה, ירושלים או יימסרו בסניף מסניפי משרד העבודה.

ההודעה

2.    כל מסמך יוגש לרישום בשלושה העתקים חתומים על ידי הצדדים ובצירוף הודעה לפי הטופס שנקבע לאותו מסמך בתוספת שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי משרד העבודה.

פרסום מסמכים

2א.     הוגש מסמך לרישום, יפורסמו ברשומות לאחר קבלת המסמך, פרטים אלה:

(1)  תאריך חתימת המסמך;

(2)  שמות הצדדים;

(3)  היקפו;

(4)  תקופת תקפו;

(5)  נושאיו;

(6)  תאריך הגשתו לרישום.

מיום 4.7.1957

תק' תשי"ז-1957

ק"ת תשי"ז מס' 710 מיום 4.7.1957 עמ' 1552

הוספת תקנה 2א

מיום 29.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5780 מיום 29.8.1996 עמ' 1517

2א. הוגש מסמך לרישום, יפורסמו בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי" (להלן – הירחון) בגליון הקרוב ברשומות לאחר קבלת המסמך, פרטים אלה:

הגשת טענת כשרות

2ב.     (א)  טענה בדבר אי-כשרות של ארגון עובדים כאמור בסעיף 6 לחוק, תוגש במכתב רשום חתום על ידי הארגון הטוען לפי מען הממונה הראשי על יחסי עבודה, משרד העבודה, ירושלים, לא יאוחר מיום ה-10 בחודש שאחרי החודש בו פורסמו הפרטים בירחון.

          (ב)  הוגשה טענה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע הממונה הראשי על יחסי עבודה בכתב על החלטתו לצדדים החתומים על המסמך ולארגון הטוען.

מיום 4.7.1957

תק' תשי"ז-1957

ק"ת תשי"ז מס' 710 מיום 4.7.1957 עמ' 1552

הוספת תקנה 2ב

מועד הרישום

2ג.     ביום ה-15 בחודש שאחרי פרסום הפרטים בירחון, או סמוך אחרי תאריך זה, יירשם המסמך. נדחתה טענה שהוגשה כאמור בתקנה 2ב, יירשם המסמך מיד אחרי ההחלטה על הדחיה.

מיום 4.7.1957

תק' תשי"ז-1957

ק"ת תשי"ז מס' 710 מיום 4.7.1957 עמ' 1552

הוספת תקנה 2ג

אישור הרישום

3.    הוגש מסמך לרישום ונרשם, יחזיר הממונה הראשי על יחסי עבודה העתק אחד של המסמך ובו אישור שהמסמך נרשם.

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז-1957".

התוספת

טופס 1

[רישום הסכם קיבוצי כללי]

טופס 2

[רישום הסכם קיבוצי מיוחד]

טופס 3

[רישום כללים מוסכמים להסכם קיבוצי מיוחד] 

טופס 4

[רישום ביטול הסכם קיבוצי]

ז' באדר ב' תשי"ז (10 במרס 1957)                                      מרדכי נמיר

                                                                                                              שר העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ז מס' 692 מיום 11.4.1957 עמ' 1223.

תוקנו ק"ת תשי"ז מס' 710 מיום 4.7.1957 עמ' 1552 – תק' תשי"ז-1957.

ק"ת תשנ"ו מס' 5780 מיום 29.8.1996 עמ' 1517 – תק' תשנ"ו-1996.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות