נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975

עבודה – הסכמים קיבוציים

תוכן ענינים

סעיף 1

פרסום הודעה

Go

2

סעיף 2

דרך הגשת ערר

Go

2

סעיף 3

ביטול

Go

2

סעיף 4

השם

Go

2


תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 26 ו-34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

פרסום הודעה

1.    ההודעה בדבר הכוונה לתת צו הרחבה כאמור בסעיף 26 לחוק תפורסם בשני עתונים יומיים.

דרך הגשת ערר

2.    המעונין לערור על מתן צו הרחבה, ישלח לשר העבודה את הערר עד תום עשרים יום מהיום שבו פורסמה ההודעה בשני העתונים היומיים.

ביטול

3.    תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשי"ז-1957 - בטלות.

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975".

י"ב באלול תשל"ה (19 באוגוסט 1975)                   משה ברעם

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3386 מיום 22.8.1975 עמ' 2484.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות