נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977

רבדים בחקיקה

עבודה – הסכמים קיבוציים

תוכן ענינים

סעיף 1

דרכי ההודעה על הסדר בכתב

Go

2

סעיף 2

מסירה בדואר רשום

Go

2

סעיף 3

צירוף העתקי כתב ההסדר

Go

2

סעיף 3א

ביטול

Go

2

סעיף 4

השם

Go

2

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957

Go

Error! Bookmark not defined.


תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10ב(ד) ו-34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

דרכי ההודעה על הסדר בכתב

1.    מעביד בשירות ציבורי, החייב בהודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום (להלן - הסדר בכתב), יודיע על כך לממונה הראשי על יחסי עבודה (להלן - הממונה הראשי), בטופס שנקבע בתוספת, באחת משתי דרכים אלה:

(1)   משלוח בדואר רשום;

(2)   מסירה במשרד הממונה הראשי.

מסירה בדואר רשום

2.    נמסרה הודעה בדואר רשום, רואים את יום מסירתה לבית הדואר כיום מסירתה לממונה הראשי.

צירוף העתקי כתב ההסדר

3.    לטופס ההודעה יצורף כתב ההסדר, בארבעה העתקים, חתומים בידי הצדדים ונושאים תאריך חתימתו.

ביטול תק' תשל"ח-1977

3א.     תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977 - בטלות.

מיום 20.11.1977

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3784 מיום 20.11.1977 עמ' 314

הוספת תקנה 3א

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977".

התוספת

(תקנה 1)

[הודעה על כתב הסדר שאינו מסמך בר-רישום]

כ' בסיון תשל"ז (6 ביוני 1977)                              משה ברעם

                                                                                            שר העבודה* פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3729 מיום 26.6.1977 עמ' 2023.

תוקנו ק"ת תשל"ח מס' 3784 מיום 20.11.1977 עמ' 314 – תק' תשל"ח-1977.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות