נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), תשנ"ו-1996

עבודה – כוח אדם – קבלני כוח אדם – העסקת עובדים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – קבלני כוח אדם

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – קבלני כוח אדם

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת הבקשה

Go

2

סעיף 3

השלמת פרטים

Go

2

סעיף 4

החלטה בבקשה לרשיון

Go

2

סעיף 5

מתן רשיון

Go

2

סעיף 5א

תחולת הוראות התקנות על קבלן שירות

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2


תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), תשנ"ו-1996*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ד) ו-25 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "רשיון" – רשיון לפי סעיף 2 לחוק, לעיסוק כקבלן כוח אדם;

          "ערובה" – כמשמעותה בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם (ערובה), תשנ"ו-1996;

          "השר" – לרבות מי שהוא הסמיכו לענין מתן רשיון לקבלן כוח אדם.

הגשת הבקשה

2.    (א)  בקשה לרשיון תוגש לשר, בכתב, בשני עותקים, לפי טופס שניתן להשיגו במשרד העבודה והרווחה, ובצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן מתבססת הבקשה לרשיון.

          (ב)  בקשה לרשיון תכלול, בין היתר, פרטים בדבר –

(1)   התנאים הפיסיים במשרדי קבלן כוח האדם, לרבות תנאים סניטריים הולמים, דרכי גישה חופשית לנכים ולמוגבלים, וכן קיום חדר נפרד לראיונות, המבטיח את פרטיותם של מועמדים לעבודה אצל קבלן כוח האדם; היה מבקש הרשיון קבלן כוח אדם שהחל בפעילותו טרם כניסת החוק לתוקף – פרטים בדבר תכניותיו להתאמת התנאים הפיסיים כאמור במהלך תקופת הרשיון;

(2)   הנתונים הדרושים לשם חישוב סכום הערובה.

          (ג)   בקשה לרשיון רשאי להגיש –

(1)   בתאגיד – מנהל התאגיד;

(2)   בעסק שאינו תאגיד – בעל העסק.

          (ד)  לבקשה לרשיון יצורפו מסמכים אלה:

(1)   לגבי תאגיד – תעודה המעידה על רישומו כדין בצירוף מסמכי היסוד של התאגיד;

(2)   לגבי עסק שאינו תאגיד – תעודה המעידה על רישום העסק לצורכי מס הכנסה או מס ערך מוסף;

(3)   מסמך המעיד על מינוי מנהל התאגיד או המעיד על הבעלות בעסק, לפי הענין;

(4)   הסכמה בכתב של מנהל התאגיד, בעל העסק וכל מי שממלא תפקיד בכיר בתאגיד או בעסק, לפי הענין, שהשר יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.

          (ה)  מי שבעת הגשת הבקשה לרשיון עדיין אינו קבלן כוח אדם, יגיש בקשה לרשיון בשינויים האלה:

(1)   במקום המסמכים המנויים בתקנת משנה (ד)(1) עד (3), יגיש תיאור מפורט של התאגיד או העסק המתוכנן, לפי הענין, מבנהו וזהות מנהלו;

(2)   הסכמה כאמור בתקנת משנה (ד)(4), יתן גם כל מי שידוע בעת הגשת הבקשה כי הוא עתיד למלא תפקיד בכיר בתאגיד או בעסק.

השלמת פרטים

3.    השר רשאי לדרוש ממבקש הרשיון הבהרות, פרטים נוספים, מסמכים ותצהירים נוספים הנחוצים, לדעתו, לשם טיפול בבקשה.

החלטה בבקשה לרשיון

4.    (א)  השר יחליט בבקשה לרשיון תוך שלושה חודשים מיום הגשתה, תוך חודשיים מיום קבלת פרטים ומסמכים עקב דרישה לפי תקנה 3, או תוך שבועיים מיום השימוע לפי סעיף 5 לחוק אם לא באה בעקבותיו דרישה לפי תקנה 3, הכל לפי המאוחר.

          (ב)  החליט השר ליתן את הרשיון, יודיע למבקש הרשיון על הכוונה לתתו לאחר שימציא ערובה.

          (ג)   החליט השר על יסוד בקשה שהוגשה לפי תקנה 2(ה) כי נתקיימו במבקש הרשיון, לכאורה, התנאים למתן רשיון, יודיע לו על כוונה ליתן רשיון לאחר שישלים את המסמכים המנויים בתקנה 2(ד) ולאחר שימציא ערובה, ובלבד שלא יחול שינוי מהותי, לדעת השר, בפרטים ובמסמכים שעליהם הושתתה הבקשה.

          (ד)  לא הומצאה לשר ערובה תוך שלושים ימים מיום הודעת השר כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי הענין, רשאי השר לבטל את הודעתו כאמור.

מיום 14.8.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1089

(ד) לא הומצאה לשר ערובה תוך ששים ימים שלושים ימים מיום הודעת השר כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי הענין, רשאי השר לבטל את הודעתו כאמור.

מיום 12.7.2010 עד יום 31.12.2010

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1379

(ד) לא הומצאה לשר ערובה תוך שלושים ימים מיום הודעת השר כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי הענין, רשאי השר לבטל את הודעתו כאמור, ואולם השר לא יבטל הודעה כאמור למי שלא המציא ערובה חדשה לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), התשנ"ו-1996, כתיקונן בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון), התש"ע-2010.

מתן רשיון

5.    נתקיימו במבקש הרשיון התנאים לכך לפי החוק וקיים את המוטל עליו לפי תקנות אלה, יתן לו השר רשיון, ותוקפו מיום נתינתו.

תחולת הוראות התקנות על קבלן שירות

5א.     הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על קבלן שירות כהגדרתם בחוק.

מיום 30.6.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1279

הוספת תקנה 5א

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

כ"ז באב תשנ"ו (12 באוגוסט 1996)                                      אליהו ישי

                                                                                                       שר העבודה והרווחה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5780 מיום 29.8.1996 עמ' 1512.

תוקנו ק"ת תשנ"ז מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1089 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1279 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1379 – הוראת שעה תש"ע-2010; תוקפה מיום 12.7.2010 עד יום 31.12.2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות