תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), תשנ"ו-1996

 

 

עבודה – כוח אדם – קבלני כוח אדם – העסקת עובדים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – קבלני כוח אדם

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – קבלני כוח אדם

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

המצאת ערובה

Go

3

סעיף 3

סכום הערובה

Go

3

סעיף 3א

קבלן כוח אדם הנותן שירותים בין ארציים

Go

4

סעיף 4

שינוי במהלך תקופת הרשיון

Go

5

סעיף 5

ועדה מייעצת

Go

5

סעיף 6

עילה לחילוט

Go

5

סעיף 7

הליך החילוט

Go

5

סעיף 8

שימוש בכספי חילוט

Go

6

סעיף 9

תחילה

Go

6

סעיף 10

הוראת מעבר

Go

6

 


תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), תשנ"ו-1996*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(א)(2) ו-25 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "ועדה מייעצת" – ועדה מייעצת שהוקמה לפי תקנה 5;

          "נכס פיננסי" – כל אחד מאלה:

(1)   איגרת חוב ממשלתית המוחזקת בבנק;

(2)   איגרת חוב בערבות המדינה המוחזקת בבנק;

תק' תשס"ז-2006

(3)   פקדון בבנק שניתן לפרעון מיידי על פי דרישה, ובתנאי שעל פי תנאי הפקדון הוא ניתן לשעבוד לטובת משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

תק' תשס"ז-2006

(4)   פקדון כמשמעותו בסעיף 5(א)(4) לחוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956, שניתן לפרעון מיידי על פי דרישה, ובתנאי שעל פי תנאי הפקדון הוא ניתן לשעבוד לטובת משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

תק' תשנ"ז-1997

(5)   ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981 (להלן – חוק עסקי ביטוח), בנוסח ובתנאים של ערבות בנקאית;

תק' תשנ"ז-1997 תק' תשס"ז-2006 תק' תש"ע-2010

(6)   הוראה בלתי חוזרת של קבלן כוח אדם או קבלן שירות לקרן מרכזית לפיצויים המייפה את כוחו של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה למשוך כספים של קבלן כוח האדם או קבלן השירות למטרת תשלום זכויות סוציאליות לעובדיו, ובלבד שהקרן האמורה התחייבה לבצע את הוראתו של קבלן כוח האדם או קבלן השירות ושנציב מס הכנסה נתן אישורו לכך; ערבות מתאימה אחרת לפי פסקה זו לא תעלה על 10 אחוזים מסכום הערובה הכולל שחייב קבלן כוח האדם או קבלן השירות להמציא לפי תקנות אלה;

תק' תשנ"ז-1997 תק' תש"ע-2010

(7)   תכנית ביטוח באישור המפקח על עסקי ביטוח כמשמעותו בחוק עסקי ביטוח, המבטחת את השכר והזכויות הסוציאליות של עובדי קבלן כוח האדם או קבלן השירות;

מיום 1.4.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5825 מיום 16.4.1997 עמ' 590

הוספת פסקאות (5), (6), (7) להגדרת "נכס פיננסי"

 

מיום 29.10.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6529 מיום 29.10.2006 עמ' 182

(3) פקדון בבנק שניתן לפרעון מיידי על פי דרישה, ובתנאי שעל פי תנאי הפקדון הוא ניתן לשעבוד לטובת משרד העבודה והרווחה משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

(4) פקדון כמשמעותו בסעיף 5(א)(4) לחוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956, שניתן לפרעון מיידי על פי דרישה, ובתנאי שעל פי תנאי הפקדון הוא ניתן לשעבוד לטובת משרד העבודה והרווחה משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

(5) ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981 (להלן – חוק עסקי ביטוח), בנוסח ובתנאים של ערבות בנקאית;

(6) הוראה בלתי חוזרת של קבלן כוח אדם לקרן מרכזית לפיצויים המייפה את כוחו של משרד העבודה והרווחה משרד התעשיה המסחר והתעסוקה למשוך כספים של קבלן כוח האדם למטרת תשלום זכויות סוציאליות לעובדיו, ובלבד שהקרן האמורה התחייבה לבצע את הוראתו של קבלן כוח האדם ושנציב מס הכנסה נתן אישורו לכך; ערבות מתאימה אחרת לפי פסקה זו לא תעלה על 10 אחוזים מסכום הערובה הכולל שחייב קבלן כוח האדם להמציא לפי תקנות אלה;

 

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

(6) הוראה בלתי חוזרת של קבלן כוח אדם או קבלן שירות לקרן מרכזית לפיצויים המייפה את כוחו של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה למשוך כספים של קבלן כוח האדם או קבלן השירות למטרת תשלום זכויות סוציאליות לעובדיו, ובלבד שהקרן האמורה התחייבה לבצע את הוראתו של קבלן כוח האדם או קבלן השירות ושנציב מס הכנסה נתן אישורו לכך; ערבות מתאימה אחרת לפי פסקה זו לא תעלה על 10 אחוזים מסכום הערובה הכולל שחייב קבלן כוח האדם או קבלן השירות להמציא לפי תקנות אלה;

(7) תכנית ביטוח באישור המפקח על עסקי ביטוח כמשמעותו בחוק עסקי ביטוח, המבטחת את השכר והזכויות הסוציאליות של עובדי קבלן כוח האדם או קבלן השירות;

          "ערובה" – ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת;

תק' תשס"ז-2006

          "ערובה מתאימה אחרת" – שעבוד של נכס פיננסי, באמצעות בנק ולטובת משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, בדרך ולפי נוסח שאישר השר;

מיום 29.10.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6529 מיום 29.10.2006 עמ' 182

"ערובה מתאימה אחרת" – שעבוד של נכס פיננסי, באמצעות בנק ולטובת משרד העבודה והרווחה משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, בדרך ולפי נוסח שאישר השר;

תק' תשנ"ז-1997 תק' תשס"ז-2006 תק' תש"ע-2010

          "ערבות בנקאית" – ערבות בנקאית לטובת משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, בתנאים ולפי נוסח שאישר השר, שניתנה על ידי כל אחד מאלה:

(1)   קבלן כוח אדם או קבלן שירות;

(2)   חברת האם של קבלן כוח אדם או קבלן שירות שהוא חברה בע"מ;

תק' תשס"ז-2006

(3)   לקוח של קבלן כוח אדם או קבלן שירות, אשר הסב לטובת משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ערבות בנקאית שנתן לו אותו קבלן כוח אדם או קבלן שירות;

מיום 1.4.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5825 מיום 16.4.1997 עמ' 590

החלפת הגדרת "ערבות בנקאית"

הנוסח הקודם:

"ערבות בנקאית" – ערבות בנקאית לטובת משרד העבודה והרווחה, לפי נוסח שאישר השר;

 

מיום 29.10.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6529 מיום 29.10.2006 עמ' 182

"ערבות בנקאית" – ערבות בנקאית לטובת משרד העבודה והרווחה משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, בתנאים ולפי נוסח שאישר השר, שניתנה על ידי כל אחד מאלה:

(1) קבלן כוח אדם;

(2) חברת האם של קבלן כוח אדם שהוא חברה בע"מ;

(3) לקוח של קבלן כוח אדם, אשר הסב לטובת משרד העבודה והרווחה משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ערבות בנקאית שנתן לו אותו קבלן כוח אדם;

 

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

"ערבות בנקאית" – ערבות בנקאית לטובת משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, בתנאים ולפי נוסח שאישר השר, שניתנה על ידי כל אחד מאלה:

(1) קבלן כוח אדם או קבלן שירות;

(2) חברת האם של קבלן כוח אדם או קבלן שירות שהוא חברה בע"מ;

(3) לקוח של קבלן כוח אדם או קבלן שירות, אשר הסב לטובת משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ערבות בנקאית שנתן לו אותו קבלן כוח אדם או קבלן שירות;

תק' תש"ע-2010

          "קבלן כוח אדם חדש או קבלן שירות חדש" – מי שהגיש בקשה למתן רשיון לעיסוק כקבלן כוח אדם או קבלן שירות ולא עסק בפועל כקבלן כוח אדם או קבלן שירות בשנה שלפני הגשת הבקשה;

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

"קבלן כוח אדם חדש או קבלן שירות חדש" – מי שהגיש בקשה למתן רשיון לעיסוק כקבלן כוח אדם או קבלן שירות ולא עסק בפועל כקבלן כוח אדם או קבלן שירות בשנה שלפני הגשת הבקשה;

תק' תש"ע-2010

          "השר" – לרבות מי שהוא הסמיכו לעניין מתן רשיון לפי סעיף 2 לחוק לעיסוק כקבלן כוח אדם או קבלן שירות.

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

"השר" – לרבות מי שהוא הסמיכו לעניין מתן רשיון לפי סעיף 2 לחוק לעיסוק כקבלן כוח אדם או קבלן שירות.

המצאת ערובה תק' תש"ע-2010

2.    (א)  הערובה שימציא קבלן כוח אדם או קבלן שירות לשר להבטחת חובותיו כלפי עובדיו, תהיה בסכום האמור בתקנה 3 ותינתן –

(1)   במועד הקבוע לכך בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם (בקשה לרשיון), תשנ"ו-1996;

תק' תש"ע-2010

(2)   בטרם הגיע מועד חידוש הרשיון על פי סעיף 2 לחוק, אם סכום הערובה שהמציא קבלן כוח האדם או קבלן השירות שונה מן הסכום הדרוש על פי תקנה 3 ליום חידוש הרשיון; קבלן כוח אדם או קבלן שירות רשאי במקרה זה להמציא ערובה חדשה במקום הערובה שהמציא או להמציא ערובה נוספת לזו שהמציא, שתהא בסכום ההפרש בין הסכום הדרוש על פי תקנה 3 אותה שעה, לבין סכום הערובה שהמציא;

(3)   בעת שנדרש לכך בהתאם לתקנה 4(ב);

(4)   עקב חילוט לפי תקנה 6, לצורך השלמת הערובה עד לסכומה טרם החילוט;

(5)   לפי דרישת השר, אם ראה כי תוקפה של הערובה שבידיו פג או עומד לפוג.

          (ב)  המצאת ערובה מתאימה אחרת טעונה אישור מראש מאת השר.

תק' תש"ע-2010

          (ג)   קבלן כוח אדם או קבלן שירות רשאי בכל עת, בכפוף לתקנת משנה (ב), להמיר ערבות בנקאית שהמציא לפי תקנות אלה, כולה או חלקה, בערובה מתאימה אחרת או להיפך, ובלבד שלא ישונה הסכום הכולל של הערובה.

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

2. (א) הערובה שימציא קבלן כוח אדם או קבלן שירות לשר להבטחת חובותיו כלפי עובדיו, תהיה בסכום האמור בתקנה 3 ותינתן –

(1) במועד הקבוע לכך בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם (בקשה לרשיון), תשנ"ו-1996;

(2) בטרם הגיע מועד חידוש הרשיון על פי סעיף 2 לחוק, אם סכום הערובה שהמציא קבלן כוח האדם או קבלן השירות שונה מן הסכום הדרוש על פי תקנה 3 ליום חידוש הרשיון; קבלן כוח אדם או קבלן שירות רשאי במקרה זה להמציא ערובה חדשה במקום הערובה שהמציא או להמציא ערובה נוספת לזו שהמציא, שתהא בסכום ההפרש בין הסכום הדרוש על פי תקנה 3 אותה שעה, לבין סכום הערובה שהמציא;

(3) בעת שנדרש לכך בהתאם לתקנה 4(ב);

(4) עקב חילוט לפי תקנה 6, לצורך השלמת הערובה עד לסכומה טרם החילוט;

(5) לפי דרישת השר, אם ראה כי תוקפה של הערובה שבידיו פג או עומד לפוג.

(ב) המצאת ערובה מתאימה אחרת טעונה אישור מראש מאת השר.

(ג) קבלן כוח אדם או קבלן שירות רשאי בכל עת, בכפוף לתקנת משנה (ב), להמיר ערבות בנקאית שהמציא לפי תקנות אלה, כולה או חלקה, בערובה מתאימה אחרת או להיפך, ובלבד שלא ישונה הסכום הכולל של הערובה.

סכום הערובה תק' תש"ע-2010 הודעה תשע"ח-2018

3.    (א)  הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

(1)   לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 187,622 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או 37,524 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(2)   לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 187,622 שקלים חדשים ושאינן עולות על 364,647 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% משכר העבודה כאמור או 187,622 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(3)   לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 364,647 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 273,484 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

תק' תשנ"ז-1997 תק' תש"ע-2010

          (ב)  חישוב סכום הערובה ייעשה על בסיס דו"חות כספיים מלאים ומאושרים אחרונים של קבלן כוח האדם או קבלן השירות, מאזני בוחן עדכניים שלו וכן דיווחיו השוטפים לרשויות מס הכנסה, והכל באישור רואה חשבון מוסמך או יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס.

תק' תש"ע-2010

          (ג)   (נמחקה).

תק' תשנ"ז-1997 תק' תש"ע-2010

          (ד)  סכום הערובה האמור בתקנת משנה (א) יופחת ב-10 אחוזים ממנו –

(1)   לקבלן כוח אדם או קבלן שירות שהוא צד להסכם קיבוצי כאמור בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;

(2)   לקבלן כוח אדם או קבלן שירות שהחזיק כדין ברשיון לפי החוק במשך חמש שנים או יותר ברציפות,

ואם היה קבלן כוח אדם או קבלן שירות זכאי להפחתה מכוח פסקאות (1) ו-(2) גם יחד, תחושב הפחתה שניה מסכום הערובה לאחר ההפחתה הראשונה.

תק' תשנ"ז-1997 תק' תש"ע-2010

          (ה)  השר רשאי, על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד), להגדיל את סכום הערובה עד לתקרה של כפל סכום הערובה לפי תקנת משנה (א), לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות שחוות דעת של רואה חשבון מוסמך מצביעה על קשיים זמניים ביציבותו הכלכלית; סכום הערובה המוגדל ומשך ההגדלה ייקבעו בהתחשב עם חוות הדעת כאמור.

תק' תשנ"ז-1997

          (ו)   הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב-1 בספטמבר של כל שנה לפי שיעור השינוי בשכר הממוצע, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, למן ה-1 בספטמבר של השנה שקדמה לה; השר יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכום המעודכן כאמור.

תק' תש"ע-2010

          (ז)   בתקנה זו, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לרבות תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, אך למעט תשלומים ששולמו להבטחת פיצויי פיטורים, פנסיה או גמל, והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה, ואולם –

(1)   לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות שתקופת פעילותו בפועל לפני מועד המצאת הערובה פחותה משנה, יהיה הממוצע החודשי האמור לתקופת פעילותו בפועל;

(2)   לגבי קבלן כוח אדם חדש או קבלן שירות חדש, יהיה הממוצע החודשי האמור על פי אומדן שימסור בעת הגשת הבקשה למתן רישיון.

מיום 1.4.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5825 מיום 16.4.1997 עמ' 590

3. (א) ערובה תהיה בסכום השווה לסך כל הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לשם עבודה אצל הזולת, או בסכום של 300,000 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – השכר ברוטו בצירוף כל תשלום אחר בשל העבודה שמשלם קבלן כוח האדם כמעביד, והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה של השנה שקדמה למועד המצאת הערובה, על בסיסי דיווחי קבלן כוח האדם למוסד לביטוח לאומי ובאישור רואה חשבון מוסמך או יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס, ואולם –

(1) לגבי קבלן כוח אדם שתקופת פעילותו בפועל לפני מועד המצאת הערובה פחותה משנה, יהיה הממוצע החודשי האמור לתקופת פעילותו בפועל;

(2) לגבי קבלן כוח אדם חדש, יהיה הממוצע החודשי האמור על פי אומדן שימסור בעת הגשת הבקשה למתן רשיון.

(א) ערובה תהיה בסכום השווה למחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לשם עבודה אצל הזולת, או בסכום של 150,000 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; לענין זה; "הוצאות בשל שכר עבודה" – לרבות תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, אך למעט תשלומים ששולמו להבטחת פיצויי פיטורים, פנסיה או גמל, והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה, ואולם –

(1) לגבי קבלן כוח אדם שתקופת פעילותו בפועל לפני מועד המצאת הערובה פחותה משנה, יהיה הממוצע החודשי האמור לתקופת פעילותו בפועל;

(2) לגבי קבלן כוח אדם חדש, יהיה הממוצע החודשי האמור על פי אומדן שימסור בעת הגשת הבקשה למתן רשיון.

(ב) חישוב סכום הערובה ייעשה על בסיס דו"חות כספיים מלאים ומאושרים אחרונים של קבלן כוח האדם, מאזני בוחן עדכניים שלו וכן דיווחיו השוטפים לרשויות מס הכנסה, והכל באישור רואה חשבון מוסמך או יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), קבלן כוח אדם שעיסוקו מתנהל במסגרת תאגיד שבו מתנהל גם עסק של לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט–1959, ושמחזור העסקים הכולל של התאגיד כאמור עולה על 300,000 שקלים חדשים בממוצע חודשי ל-12 החודשים שקדמו להמצאת הערובה – ייקבע סכום הערובה לגביו לפי מחצית הוצאותיו בשל שכר עבודה, אף אם הסכום האמור נמוך מן הסכום הנקוב בתקנת משנה (א).

(ד) סכום הערובה האמור בתקנת משנה (א) יופחת ב-10 אחוזים ממנו –

(1) לקבלן כוח אדם שהוא צד להסכם קיבוצי כאמור בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז–1957;

(2) לקבלן כוח אדם שהחזיק כדין ברשיון לפי החוק במשך חמש שנים או יותר ברציפות,

ואם היה קבלן כוח אדם זכאי להפחתה מכוח פסקאות (1) ו-(2) גם יחד, תחושב הפחתה שניה מסכום הערובה לאחר ההפחתה הראשונה.

(ה) השר רשאי, על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד), להגדיל את סכום הערובה עד לתקרה של כפל סכום הערובה לפי תקנת משנה (א), לגבי קבלן כוח אדם שחוות דעת של רואה חשבון מוסמך מצביעה על קשיים זמניים ביציבותו הכלכלית; סכום הערובה המוגדל ומשך ההגדלה ייקבעו בהתחשב עם חוות הדעת כאמור.

(א) (ו) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב-1 בספטמבר של כל שנה לפי שיעור השינוי בשכר הממוצע, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה–1995, למן ה-1 בספטמבר של השנה שקדמה לה; השר יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכום המעודכן כאמור.

 

מיום 1.9.1997

הודעה תשנ"ט-1999

י"פ תשנ"ט מס' 4738 מיום 18.3.1999 עמ' 2722

(א) ערובה תהיה בסכום השווה למחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לשם עבודה אצל הזולת, או בסכום של 150,000 163,300 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; לענין זה; "הוצאות בשל שכר עבודה" – לרבות תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, אך למעט תשלומים ששולמו להבטחת פיצויי פיטורים, פנסיה או גמל, והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה, ואולם –

 

מיום 1.9.1999

הודעה תש"ס-1999

י"פ תש"ס מס' 4813 מיום 25.10.1999 עמ' 705

(א) ערובה תהיה בסכום השווה למחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לשם עבודה אצל הזולת, או בסכום של 163,300 165,000 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; לענין זה; "הוצאות בשל שכר עבודה" – לרבות תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, אך למעט תשלומים ששולמו להבטחת פיצויי פיטורים, פנסיה או גמל, והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה, ואולם –

 

מיום 1.9.2001

הודעה תשס"ב-2002

י"פ תשס"ב מס' 5075 מיום 15.5.2002 עמ' 2367

(א) ערובה תהיה בסכום השווה למחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לשם עבודה אצל הזולת, או בסכום של 165,000 192,060 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; לענין זה; "הוצאות בשל שכר עבודה" – לרבות תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, אך למעט תשלומים ששולמו להבטחת פיצויי פיטורים, פנסיה או גמל, והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה, ואולם –

 

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

3. (א) ערובה תהיה בסכום השווה למחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לשם עבודה אצל הזולת, או בסכום של 192,060 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; לענין זה: "הוצאות בשל שכר עבודה" – לרבות תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, אך למעט תשלומים ששולמו להבטחת פיצויי פיטורים, פנסיה או גמל, והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה, ואולם –

(1) לגבי קבלן כוח אדם שתקופת פעילותו בפועל לפני מועד המצאת הערובה פחותה משנה, יהיה הממוצע החודשי האמור לתקופת פעילותו בפועל;

(2) לגבי קבלן כוח אדם חדש, יהיה הממוצע החודשי האמור על פי אומדן שימסור בעת הגשת הבקשה למתן רשיון.

(א) הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

(1) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 150,000 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או 30,000 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(2) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 150,000 שקלים חדשים ושאינן עולות על 291,528 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% משכר העבודה כאמור או 150,000 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(3) לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 291,528 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 218,646 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

(ב) חישוב סכום הערובה ייעשה על בסיס דו"חות כספיים מלאים ומאושרים אחרונים של קבלן כוח האדם או קבלן השירות, מאזני בוחן עדכניים שלו וכן דיווחיו השוטפים לרשויות מס הכנסה, והכל באישור רואה חשבון מוסמך או יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), קבלן כוח אדם שעיסוקו מתנהל במסגרת תאגיד שבו מתנהל גם עסק של לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ושמחזור העסקים הכולל של התאגיד כאמור עולה על 300,000 שקלים חדשים בממוצע חודשי ל-12 החודשים שקדמו להמצאת הערובה – ייקבע סכום הערובה לגביו לפי מחצית הוצאותיו בשל שכר עבודה, אף אם הסכום האמור נמוך מן הסכום הנקוב בתקנת משנה (א).

(ד) סכום הערובה האמור בתקנת משנה (א) יופחת ב-10 אחוזים ממנו –

(1) לקבלן כוח אדם או קבלן שירות שהוא צד להסכם קיבוצי כאמור בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;

(2) לקבלן כוח אדם או קבלן שירות שהחזיק כדין ברשיון לפי החוק במשך חמש שנים או יותר ברציפות,

ואם היה קבלן כוח אדם או קבלן שירות זכאי להפחתה מכוח פסקאות (1) ו-(2) גם יחד, תחושב הפחתה שניה מסכום הערובה לאחר ההפחתה הראשונה.

(ה) השר רשאי, על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד), להגדיל את סכום הערובה עד לתקרה של כפל סכום הערובה לפי תקנת משנה (א), לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות שחוות דעת של רואה חשבון מוסמך מצביעה על קשיים זמניים ביציבותו הכלכלית; סכום הערובה המוגדל ומשך ההגדלה ייקבעו בהתחשב עם חוות הדעת כאמור.

(ו) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב-1 בספטמבר של כל שנה לפי שיעור השינוי בשכר הממוצע, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, למן ה-1 בספטמבר של השנה שקדמה לה; השר יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכום המעודכן כאמור.

(ז) בתקנה זו, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לרבות תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, אך למעט תשלומים ששולמו להבטחת פיצויי פיטורים, פנסיה או גמל, והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה, ואולם –

(1) לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות שתקופת פעילותו בפועל לפני מועד המצאת הערובה פחותה משנה, יהיה הממוצע החודשי האמור לתקופת פעילותו בפועל;

(2) לגבי קבלן כוח אדם חדש או קבלן שירות חדש, יהיה הממוצע החודשי האמור על פי אומדן שימסור בעת הגשת הבקשה למתן רישיון.

 

מיום 1.9.2012

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7235 מיום 21.3.2013 עמ' 898

(א) הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

(1) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 150,000 169,140 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או 30,000 33,828 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(2) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 150,000 169,140 שקלים חדשים ושאינן עולות על 291,528 328,727.97 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% משכר העבודה כאמור או 150,000 169,140 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(3) לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 291,528 328,727.97 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 218,646 246,545.22 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

 

מיום 1.9.2013

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7347 מיום 27.2.2014 עמ' 709

(א) הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

(1) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 169,140 169,335 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או 33,828 33,867 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(2) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 169,140 169,335 שקלים חדשים ושאינן עולות על 328,727.97 329,106 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% משכר העבודה כאמור או 169,140 169,335 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(3) לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 328,727.97 329,106 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 246,545.22 246,829 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

 

מיום 1.9.2014

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 981

(א) הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

(1) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 169,335 174,923 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או 33,867 34,984.61 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(2) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 169,335 174,923 שקלים חדשים ושאינן עולות על 329,106 339,966.5 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% משכר העבודה כאמור או 169,335 174,923 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(3) לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 329,106 339,966.5 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 246,829 254,974.4 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

 

מיום 1.9.2016

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1086

(א) הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

(1) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 174,923 182,867 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או 34,984.61 36,573 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(2) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 174,923 182,867 שקלים חדשים ושאינן עולות על 339,966.5 355,406 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% משכר העבודה כאמור או 174,923 182,867 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(3) לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 339,966.5 355,406 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 254,974.4 266,554 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

 

מיום 1.9.2017

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 885

(א) הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

(1) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 182,867 187,622 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או 36,573 37,524 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(2) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 182,867 187,622 שקלים חדשים ושאינן עולות על 355,406 364,647 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% משכר העבודה כאמור או 182,867 187,622 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(3) לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 355,406 364,647 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 266,554 273,484 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

קבלן כוח אדם הנותן שירותים בין-ארציים תק' תשס"ז-2006

3א.     על קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם בין-ארציים לפי סעיף 10 לחוק, יחולו הוראות תקנות אלה, בכפוף לשינויים המפורטים להלן:

(1)  לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א)   הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

הודעה תשפ"א-2021

(ב)   על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 7,856 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

(1)   תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי;

(2)   תשלומים לקרן לפי פרק ד' לחוק עובדים זרים;

(3)   תשלומים לביטוח רפואי שעולים על השיעור שניתן לניכוי לפי תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב-2001;

(4)   היטל על העסקת עובדים זרים לפי פרק י' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003.

(ג)    סכום הערובה האמור בפסקת משנה (ב) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית השכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 לעומת השכר הממוצע כפי שהיה ב-1 בינואר של השנה שקדמה לה;

(ד)   בלי לגרוע ממועדי מתן הערובה הקבועים בתקנה 2(א), קבלן שניתן לו היתר להעסיק עובד זר נוסף על אלה שכבר הותר לו להעסיקם, ימציא ערובה במועד מתן ההיתר בעבור העובד הנוסף;

(2)  תקנה 5 תיקרא כאילו במקום תקנות משנה (א) ו-(ב) נאמר:

"(א) השר ימנה ועדה מייעצת של 3 חברים כמפורט להלן:

(1)   היועץ המשפטי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה או נציגו;

(2)   רואה חשבון;

(3)   נציג ציבור שימליץ עליו השר.

(ב)   הוועדה המייעצת תקיים את דיוניה אם בפתיחת הישיבה נכחו שניים לפחות מחבריה";

(3)  בתקנה 7 –

(א)   במקום תקנת משנה (א) יקראו:

"(א) התקיימה עילה לחילוט לפי תקנה 6, יודיע השר על כך לקבלן כוח האדם וייתן לו, ולנציג עובדים שלדעתו נוגע בדבר, הזדמנות, בתוך פרק זמן סביר בהתחשב בדחיפות הענין, להשמיע את טענותיהם לפני הוועדה."

(ב)   בתקנת משנה (ג), במקום "יושב ראש הועדה המייעצת" יבוא "השר"."

מיום 1.4.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5825 מיום 16.4.1997 עמ' 591

הוספת תקנה 3א

 

מיום 29.10.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6529 מיום 29.10.2006 עמ' 182

החלפת תקנה 3א

הנוסח הקודם:

ערובה לקבלן כוח אדם הנותן שירותים בין-ארציים

3א. קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם בין-ארציים לפי סעיף 10 לחוק ימציא ערובה לפי תקנות אלה בכפוף להוראות אלה:

(1) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת, למעט האמור בפסקה (6) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(2) סכום הערובה ייקבע לפי הוראות תקנה 3, ואולם יראו לענין זה כאילו בתקנה 3(א), במקום "מחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לעבודה אצל הזולת" נאמר "מלוא הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שאינם תושבי ישראל שהוא מעסיק אצל הזולת, ולא פחות ממכפלת שכר המינימום, כמשמעותו בחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, במספר העובדים כאמור";

(3) הוראות תקנה 3(ג) ו-(ד) לא יחולו לענין זה.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5971 מיום 29.6.2009 עמ' 4570

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 5,714 5,925 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6225 מיום 13.4.2011 עמ' 3769

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 5,925 6,192 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6400 מיום 3.4.2012 עמ' 3354

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 6,192 6,405 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6627 מיום 11.7.2013 עמ' 6790

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 6,405 6,586 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6806 מיום 20.5.2014 עמ' 5668

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 6,586 6,746 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2015

הודעה (מס' 2) תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 7023 מיום 21.4.2015 עמ' 4816

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 6,746 6,873 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7246 מיום 10.4.2016 עמ' 5129

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 6,873 7,032 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7513 מיום 29.5.2017 עמ' 6201

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 7,032 7,189 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7749 מיום 29.3.2018 עמ' 6658

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 7,189 7,385 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8159 מיום 19.3.2019 עמ' 8870

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 7,385 7,638 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8905 מיום 8.6.2020 עמ' 6460

(1) לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

(א) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור בפסקה (5) להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

(ב) על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה בסך 7,638 7,856 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לכל עובד שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות בשל שכר עבודה" – לחודש, לרבות כל אלה:

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

י"פ תשפ"א מס' 9462 מיום 4.3.2021 עמ' 3996

[הסכום נותר ללא שינוי]

שינוי במהלך תקופת הרשיון תק' תש"ע-2010

4.    (א)  חל בחודש מסוים במהלך תקופת הרשיון של קבלן כוח אדם או קבלן שירות, שינוי של 20 אחוזים או יותר בהוצאותיו בגין שכר עבודה כאמור בתקנה 3(א), בהשוואה להוצאות כאמור ששימשו לחישוב הערובה שהמציא, יודיע על כך קבלן כוח האדם או קבלן השירות לשר בתוך שלושה חודשים ממועד השינוי האמור.

תק' תש"ע-2010

          (ב)  חל שינוי כאמור בתקנת משנה (א), רשאי השר לדרוש מקבלן כוח אדם או קבלן שירות המרת הערובה שהמציא בערובה בסכום הדרוש על פי תקנה 3 נכון למועד הדרישה, או המצאת ערובה נוספת לזו שהמציא, בסכום ההפרש שבין הסכום הדרוש על פי תקנה 3 אותה שעה, לבין סכום הערובה שהמציא.

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378, 1379

4. (א) חל בחודש מסוים במהלך תקופת הרשיון של קבלן כוח אדם או קבלן שירות, שינוי של 20 אחוזים או יותר בהוצאותיו בגין שכר עבודה כאמור בתקנה 3(א), בהשוואה להוצאות כאמור ששימשו לחישוב הערובה שהמציא, יודיע על כך קבלן כוח האדם או קבלן השירות לשר תוך חודש ממועד השינוי בתוך שלושה חודשים ממועד השינוי האמור.

(ב) חל שינוי כאמור בתקנת משנה (א), רשאי השר לדרוש מקבלן כוח אדם או קבלן שירות המרת הערובה שהמציא בערובה בסכום הדרוש על פי תקנה 3 נכון למועד הדרישה, או המצאת ערובה נוספת לזו שהמציא, בסכום ההפרש שבין הסכום הדרוש על פי תקנה 3 אותה שעה, לבין סכום הערובה שהמציא.

ועדה מייעצת

5.    (א)  השר ימנה ועדה מייעצת של 6 חברים כמפורט להלן:

(1)   נציג השר, אשר ישמש יושב ראש;

תק' תשס"ז-2006

(2)   ממונה על יחסי עבודה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

(3)   רואה חשבון;

תק' תשס"ז-2006

(4)   נציג היועץ המשפטי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

(5)   נציג עובדים לפי המלצת ארגון עובדים שהוא, לדעת השר, יציג ונוגע בדבר;

(6)   נציג מעבידים לפי המלצת ארגון מעבידים שהוא, לדעת השר, יציג ונוגע בדבר.

          (ב)  הועדה המייעצת תקיים את דיוניה אם בפתיחת הישיבה נכחו לפחות שלושה מחבריה ובהם היושב ראש.

          (ג)   הועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה באופן שייראה לה מועיל למילוי תפקידיה ובכפוף לתקנות אלה.

מיום 29.10.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6529 מיום 29.10.2006 עמ' 182

(2) ממונה על יחסי עבודה במשרד העבודה והרווחה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

(3) רואה חשבון;

(4) נציג היועץ המשפטי של משרד העבודה והרווחה משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

עילה לחילוט תק' תש"ע-2010

6.    ראה השר כי קבלן כוח אדם או קבלן שירות נמנע מלקיים חובה מהותית שלו כלפי עובדיו, כולם או חלקם, רשאי הוא, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, לחלט את הערובה שהמציא קבלן כוח האדם או קבלן השירות, כולה או מקצתה.

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

6. ראה השר כי קבלן כוח אדם או קבלן שירות נמנע מלקיים חובה מהותית שלו כלפי עובדיו, כולם או חלקם, רשאי הוא, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, לחלט את הערובה שהמציא קבלן כוח האדם או קבלן השירות, כולה או מקצתה.

הליך החילוט תק' תש"ע-2010

7.    (א)  התקיימה עילה לחילוט לפי תקנה 6, יודיע יושב ראש הועדה המייעצת על כך לקבלן כוח האדם או לקבלן השירות וייתן לו הזדמנות, תוך פרק זמן סביר בהתחשב בדחיפות הענין, להשמיע את טענותיו בפני הועדה.

          (ב)  מצאה הועדה המייעצת כי קיימת עילה לחילוט וכי חילוט עשוי להועיל בנסיבות הענין, תמליץ לשר על החילוט, על גובה הסכום שיחולט ועל אופן השימוש בסכום האמור.

תק' תש"ע-2010

          (ג)   השר רשאי, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, לדחות את חילוט הערובה, לשם מתן הזדמנות לקבלן כוח האדם או לקבלן השירות למלא את חובותיו שבשל הפרתן נשלחה אליו הודעה לפי תקנת משנה (א); יושב ראש הועדה המייעצת יודיע על כך לקבלן כוח האדם או לקבלן השירות והדחייה כאמור לא תעלה על שלושים ימים מיום שהודיע כאמור.

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

7. (א) התקיימה עילה לחילוט לפי תקנה 6, יודיע יושב ראש הועדה המייעצת על כך לקבלן כוח האדם או לקבלן השירות וייתן לו הזדמנות, תוך פרק זמן סביר בהתחשב בדחיפות הענין, להשמיע את טענותיו בפני הועדה.

(ב) מצאה הועדה המייעצת כי קיימת עילה לחילוט וכי חילוט עשוי להועיל בנסיבות הענין, תמליץ לשר על החילוט, על גובה הסכום שיחולט ועל אופן השימוש בסכום האמור.

(ג) השר רשאי, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, לדחות את חילוט הערובה, לשם מתן הזדמנות לקבלן כוח האדם או לקבלן השירות למלא את חובותיו שבשל הפרתן נשלחה אליו הודעה לפי תקנת משנה (א); יושב ראש הועדה המייעצת יודיע על כך לקבלן כוח האדם או לקבלן השירות והדחייה כאמור לא תעלה על שלושים ימים מיום שהודיע כאמור.

שימוש בכספי חילוט תק' תש"ע-2010

8.    השר יחליט, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, בדבר אופן השימוש בכספי החילוט לצורך קיום ההתחייבויות של קבלן כוח האדם או קבלן השירות כלפי עובדיו, שבשל הפרתן הוחלט על חילוט.

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

8. השר יחליט, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, בדבר אופן השימוש בכספי החילוט לצורך קיום ההתחייבויות של קבלן כוח האדם או קבלן השירות כלפי עובדיו, שבשל הפרתן הוחלט על חילוט.

תחילה

9.    תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק (להלן – יום התחילה).

הוראת מעבר תק' תשנ"ז-1997 תק' תש"ע-2010

10.  קבלן כוח אדם או קבלן שירות שהמציא ערובה לפני תחילתן של תקנות אלה יהיה זכאי להמציא תחתיה ערובה חדשה לפי תקנות אלה על פי אחת מאפשרויות אלה, לפי בחירתו:

(1)  מועד המצאת הערובה כאמור בתקנה 3 יהיה מועד המצאת הערובה החדשה ותקופת הרשיון תהיה שנה ממועד זה;

(2)  מועד המצאת הערובה כאמור בתקנה 3 יהיה מועד המצאת הערובה המקורית ותקופת הרשיון לא תשתנה עקב המצאת הערובה החדשה.

מיום 1.4.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5825 מיום 16.4.1997 עמ' 591

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

הוראות מעבר

10. לענין ערובה שימציא מי שביום התחילה אינו קבלן כוח אדם חדש, תיקרא תקנה 3(א) כאילו במקום "סך על הוצאות" נאמר -

(1) בשנה הראשונה שלאחר יום התחילה – "מחצית הוצאות";

(2) בשנה השניה שלאחר יום התחילה – "שלושה רבעים של הוצאות".

 

מיום 12.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378

10. קבלן כוח אדם או קבלן שירות שהמציא ערובה לפני תחילתן של תקנות אלה יהיה זכאי להמציא תחתיה ערובה חדשה לפי תקנות אלה על פי אחת מאפשרויות אלה, לפי בחירתו:

 

 

ו' באלול תשנ"ו (21 באוגוסט 1996)                       אליהו ישי

                                                                                      שר העבודה והרווחה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5780 מיום 29.8.1996 עמ' 1514.

תוקנו ק"ת תשנ"ז מס' 5825 מיום 16.4.1997 עמ' 589 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.4.1997.

י"פ תשנ"ט מס' 4738 מיום 18.3.1999 עמ' 2722 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.9.1997.

י"פ תש"ס מס' 4813 מיום 25.10.1999 עמ' 705 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 1.9.1999.

י"פ תשס"ב מס' 5075 מיום 15.5.2002 עמ' 2367 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.9.2001.

ק"ת תשס"ז מס' 6529 מיום 29.10.2006 עמ' 182 – תק' תשס"ז-2006.

י"פ תשס"ט מס' 5971 מיום 29.6.2009 עמ' 4570 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1378 – תק' תש"ע-2010; ר' תקנה 4 לענין הוראות מעבר.

י"פ תשע"א מס' 6225 מיום 13.4.2011 עמ' 3769 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

י"פ תשע"ב מס' 6400 מיום 3.4.2012 עמ' 3353 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7235 מיום 21.3.2013 עמ' 898 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.9.2012.

י"פ תשע"ג מס' 6627 מיום 11.7.2013 עמ' 6790 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7347 מיום 27.2.2014 עמ' 709 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.9.2013.

י"פ תשע"ד מס' 6806 מיום 20.5.2014 עמ' 5668 – הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 981 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.9.2014.

י"פ תשע"ה מס' 7023 מיום 21.4.2015 עמ' 4816 – הודעה (מס' 2) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

י"פ תשע"ו מס' 7246 מיום 10.4.2016 עמ' 5129 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1087 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.9.2016.

י"פ תשע"ז מס' 7513 מיום 29.5.2017 עמ' 6201 – הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 885 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.9.2017.

י"פ תשע"ח מס' 7749 מיום 29.3.2018 עמ' 6658 – הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8159 מיום 19.3.2019 עמ' 8870 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 8905 מיום 8.6.2020 עמ' 6460 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

י"פ תשפ"א מס' 9462 מיום 4.3.2021 עמ' 3996 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.