Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – השק' משותפות בנאמנות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השק' משותפות בנאמנות

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – נאמנות – השק' משותפות בנאמנות

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

פרק ב': ייסוד קרן

Go

7

סימן א': מהותה של קרן

Go

7

סעיף 2

תחולה

Go

7

סעיף 3

קרן להשקעות משותפות בנאמנות

Go

7

סימן ב': הסכם הקרן

Go

7

סעיף 4

הסכם הקרן

Go

7

סעיף 5

פרטי הסכם הקרן

Go

7

סעיף 6

שם מטעה

Go

7

סעיף 8

רישום הסכם הקרן

Go

8

סימן ג': נאמן

Go

8

סעיף 9

הנאמן

Go

8

סעיף 9א

חובת הודעה לרשות לעניין פגם במהימנות

Go

9

סעיף 10

פקיעת אישור

Go

9

סעיף 10א

ביטול או התליה של אישור נאמן

Go

9

סעיף 11

סיום כהונתו של נאמן

Go

9

סעיף 12

נאמן במקום נאמן שכהונתו הסתיימה

Go

9

סימן ד': מנהל קרן

Go

10

סעיף 12א

ועדת רשיונות של הרשות

Go

10

סעיף 13

מנהל קרן

Go

10

סעיף 13א

חובת הודעה לרשות לעניין פגם במהימנות

Go

10

סעיף 14

פקיעת אישור

Go

11

סעיף 15

ביטול או התליה של אישור

Go

11

סעיף 16

דירקטוריון מנהל הקרן

Go

11

סעיף 16א

יושב ראש הדירקטוריון

Go

11

סעיף 17

ישיבות הדירקטוריון

Go

12

סעיף 18

תפקידיו של הדירקטוריון

Go

12

סעיף 19

ועדות הדירקטוריון

Go

13

סעיף 20

ועדת השקעות

Go

13

סעיף 20א

ועדת ביקורת

Go

13

סעיף 21

הגבלות אישיות על דירקטור ועובד של מנהל קרן

Go

14

סימן ה': סייגים לכהונה או להעסקת עובד

Go

14

סעיף 22

הגבלות על העסקה

Go

14

סעיף 23

אדם שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום

Go

14

פרק ב'1: שליטה והחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן והגבלה על נתח שוק

Go

14

סעיף 23א

הגדרות

Go

14

סעיף 23ב

שליטה והחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן

Go

15

סעיף 23ב1

חובת הודעה לרשות על פגם במהימנות

Go

15

סעיף 23ב2

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן שהוא גוף פיננסי משמעותי

Go

15

סעיף 23ג

העברת אמצעי שליטה

Go

15

סעיף 23ד

ביטול, שינוי או התליה של היתר

Go

15

סעיף 23ה

הוראות יושב ראש הרשות למי שפעל בלא היתר

Go

16

סעיף 23ו

דיווח על החזקת אמצעי שליטה

Go

16

סעיף 23ז

הגבלה על נתח שוק

Go

16

פרק ג': תשקיף של קרן והיתר לפרסומו

Go

16

סעיף 25

הצעת יחידות והקצאת יחידות על פי תשקיף

Go

16

סעיף 26

פרטי תשקיף

Go

17

סעיף 27

הוראות הרשות בדבר פרטי התשקיף

Go

17

סעיף 28

חובת מתן הסברים

Go

17

סעיף 29

היתר לפרסום תשקיף

Go

17

סעיף 30

אישור התשקיף וחתימה עליו

Go

18

סעיף 31

תאריך התשקיּף ופרסומו

Go

18

פרק ד': הזמנות על פי תשקיף, תיקון תשקיף ושינויים בתשקיף

Go

18

סעיף 32

התקופה להגשת הזמנות

Go

18

סעיף 34

דו"ח של מנהל קרן

Go

18

סעיף 36

תיקון טעות סופר בתשקיף

Go

18

פרק ה': אחריות לתשקיף

Go

19

סעיף 37

אחריות חותמי התשקיף

Go

19

סעיף 38

אחריותם של מומחים

Go

19

סעיף 39

שלילת אחריות

Go

19

סעיף 40

אחריות רבים

Go

19

פרק ו': ניהול הקרן

Go

19

סימן א': קרן פתוחה

Go

19

סעיף 42

מחיר יחידה ומחיר פדיון

Go

19

סעיף 43

מחיר קניה ומחיר מכירה של נכסי קרן

Go

19

סעיף 44

הזמנות ליחידות, הוראות לפדיונן והתשלום בעדן

Go

20

סעיף 45

העברת מזומנים לקרן

Go

20

סעיף 46

הצעת יחידות ופדיונן

Go

20

סעיף 47

קרן מועדים קבועים

Go

20

סעיף 48

הפסקה של הצעת יחידות ופדיונן

Go

21

סעיף 49

הגבלה על החזקת יחידות בידי גורם מקורב

Go

21

סימן ב': קרן סגורה

Go

21

סעיף 50

מחיר יחידה

Go

21

סעיף 51

אישור הבורסה לרישום היחידות

Go

22

סעיף 52

דו"ח על תוצאות ההצעה

Go

22

סעיף 53

הקצאת יחידות והעברת כספים

Go

22

סעיף 54

ביטול הצעה

Go

22

סעיף 54א

תקנות לעניין הצעת יחידות של קרן סגורה

Go

22

סעיף 54ב

הפסקה של הצעת יחידות ופדיונן

Go

22

סעיף 55

מחיר יחידות נסחרות

Go

22

סעיף 56

פדיון יחידות

Go

22

סעיף 57

השבת יחידות או הקצאתן בלא תמורה

Go

22

סימן ג': הוראות משותפות

Go

23

סעיף 58

הוצאת יחידות בתמורה ויחידות הטבה

Go

23

סעיף 58א

העברת יחידות

Go

23

סעיף 58ב

הגבלה על הזמנת יחידות

Go

23

סעיף 59

נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן

Go

23

סעיף 60

אישור מראש לביצוע עסקה

Go

23

סעיף 61

השקעת נכסי הקרן

Go

23

סעיף 62

פיזור השקעות

Go

24

סעיף 63

עסקת מכירה בחסר

Go

24

סעיף 64

חוזה עתידי ואופציה

Go

24

סעיף 65

עסקה במזומנים או באשראי והתחייבויות

Go

24

סעיף 65א

הוראות זמניות למנהלי קרנות

Go

25

סעיף 67

עסקה בין קרן לבין גופים קרובים

Go

25

סעיף 68

איסור החזקת יחידות

Go

25

סעיף 69

מכרז להתקשרות עם חברה סוחרת

Go

25

סעיף 70

חיוב קרן וזיכויה

Go

26

סעיף 71

הודעה על החזקת יחידות

Go

26

סעיף 72

דו"חות

Go

26

סעיף 72א

דרכי הדיווח לרשות

Go

27

סעיף 72ב

עיון במסמך והעתק מאושר

Go

27

סעיף 73

פרסום

Go

27

סעיף 73א

פרט מטעה

Go

27

פרק ז': עיקרי הנאמנות

Go

28

סעיף 74

טובת בעלי היחידות

Go

28

סעיף 75

חובת הנאמנות

Go

28

סעיף 76

דין נכסי הקרן

Go

28

סעיף 77

השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים ובהליכים נוספים

Go

28

סעיף 78

חובות הנאמן ותפקידיו

Go

28

סעיף 79

שעבוד נכסי הקרן

Go

29

סעיף 80

הוצאות שייפרעו מנכסי קרן

Go

29

סעיף 80א

הוצאות בשל תיקון טעות

Go

29

סעיף 81

איסור קבלת טובות הנאה

Go

29

סעיף 81א

הימנעות דירקטור מהצבעה

Go

30

סעיף 82

איסור מתן הטבה

Go

30

סעיף 83

אחריות מנהל קרן

Go

30

סעיף 84

שמירת דינים

Go

30

סעיף 85

קבילות פסק דין

Go

30

סעיף 86

איסור אצילת סמכויות

Go

30

סעיף 87

רווח שלא כדין

Go

31

פרק ח': מסים

Go

31

סעיף 94

פטור ממס בולים

Go

31

פרק ט': הוראות כלליות

Go

31

סעיף 95א

החזקה באמצעות חברת רישומים

Go

31

סעיף 95ב

מרשם יחידות של קרן סגורה

Go

31

סעיף 95ג

זכאות חברת רישומים לתעודה

Go

31

סעיף 96

התייצבות הרשות בהליכים

Go

31

סעיף 97

פיקוח הרשות

Go

31

סעיף 97א

החלת סמכויות הרשות

Go

32

סעיף 99

מינוי רואה חשבון וחובותיו

Go

32

סעיף 99א

מבקר פנימי

Go

32

סעיף 100

מיזוג קרנות פתוחות או קרנות סל ופיצול קרנות פתוחות

Go

32

סעיף 101

קרן סגורה שתהיה לקרן פתוחה

Go

33

סעיף 102

קרן פתוחה שתהיה לקרן סגורה

Go

33

סעיף 103

עילות לפירוק קרן

Go

33

סעיף 104

בקשה לפירוק קרן

Go

33

סעיף 104א

פירוק או מיזוג של קרן בעלת שווי נקי נמוך של נכסים

Go

34

סעיף 105

מפרק הקרן שכרו וכשירותו

Go

34

סעיף 106

הודעה על פירוק קרן

Go

34

סעיף 107

מועד פירוק קרן

Go

35

סעיף 107א

תקנות לעניין פירוק קרן סל

Go

35

סעיף 108

הוראות שונות בדבר פירוק קרן

Go

35

סעיף 109

מימוש נכסי הקרן בפירוק

Go

35

סעיף 110

השלמת הפירוק

Go

35

סעיף 111

אסיפה כללית

Go

36

סעיף 112

הודעה על כינוס אסיפה ת"ט תשנ"ו 1996

Go

36

סעיף 112א

הודעה על העברת ניהול קרן

Go

37

סעיף 112ב

הודעה על שינוי שם של מנהל קרן או שינוי שם של קרן

Go

37

סעיף 113

קיום עסקה

Go

37

פרק ט'1: הצעת יחידות של קרן חוץ

Go

37

סעיף 113א

הגדרות   פרק ט'1

Go

37

סעיף 113ב

הצעת יחידות של קרן חוץ לציבור

Go

37

סעיף 113ג

תקנות לעניין קרן חוץ

Go

37

סעיף 113ד

תחולת הוראות על קרן חוץ

Go

37

סעיף 113ה

חובת הודעה

Go

38

סעיף 113ו

הוראה על תיקון פגם

Go

38

סעיף 113ז

הוראה על הפסקת הצעה של יחידות קרן חוץ

Go

38

סעיף 113ח

הוראה על מחיקה מהרישום למסחר

Go

38

סעיף 113ט

הסדרים להבטחת זכויות

Go

38

פרק י': הטלת עיצום כספי בידי הרשות

Go

38

סעיף 114

עיצום כספי

Go

38

סעיף 115

סכום העיצום הכספי

Go

38

סעיף 116

סכומים מופחתים

Go

38

סעיף 117

הפרת הוראה זהה בכמה קרנות

Go

38

סעיף 118

שינוי התוספת השנייה והתוספת השלישית

Go

38

פרק י'1: הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית

Go

38

סעיף 119

הגדרות

Go

38

סעיף 120

החלת הוראות לעניין בירור הפרה והליך אכיפה מינהלי

Go

39

סעיף 120א

רשימת מעשים או מחדלים שיש בהם כדי להעיד על פגם בזהירות

Go

39

סעיף 120ב

איסור שיפוי וביטוח

Go

39

סעיף 120ג

שינוי התוספת השלישית

Go

39

פרק י"א: עונשין

Go

39

סעיף 124

עבירות של מחשבה פלילית

Go

39

סעיף 125

עבירות כדי להטעות או לרמות

Go

40

סעיף 126

קנס בעבירה נמשכת

Go

40

סעיף 126א

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

40

פרק י"א1: הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים

Go

40

סעיף 128א

הגדרות

Go

40

סעיף 128ב

סמכות יושב ראש הרשות או פרקליט מחוז להתקשר בהסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים המותנית בתנאים

Go

40

פרק י"ב – הוראות שונות

Go

41

סעיף 129

שמירת ספרי הקרן ודרישת הרשות למידע

Go

41

סעיף 129ב

המצאת מסמכים מהרשות בדואר אלקטרוני מאובטח

Go

41

סעיף 130

הוראת מעבר

Go

41

סעיף 130א

אגרות

Go

41

סעיף 131

ביצוע ותקנות

Go

41

סעיף 132

תיקון חוק ניירות ערך   מס' 14

Go

41

סעיף 133

ביטול

Go

42

סעיף 134

שמירת תוקף

Go

42

סעיף 135

תחילה

Go

42

סעיף 136

פרסום

Go

42

תוספת ראשונה

Go

42

תוספת שנייה

Go

45

תוספת שלישית

Go

46


חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

           "אתר ההפצה" – אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דוחות ותשקיפים שהוגשו לרשות, בידי מנהל קרן או נאמן כמשמעותם בסעיף 4;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "אתר הפצה"

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

"אתר הפצה" "אתר ההפצה" – אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דוחות ותשקיפים שהוגשו לרשות, בידי מנהל קרן או נאמן כמשמעותם בסעיף 4;

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

           "בורסה" – בורסה בישראל, ובורסה מחוץ לישראל שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבה היא פועלת;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

"בורסה" – בורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך בורסה בישראל, ובורסה מחוץ לישראל שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבה היא פועלת;

(תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

           "בורסה בישראל" – בורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "בורסה בישראל"

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

החלפת הגדרת "בורסה בישראל"

הנוסח הקודם:

"בורסה בישראל" – בורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 16) תש"ע-2010

           "בית המשפט" – (נמחקה);

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

מחיקת הגדרת "בית המשפט"

הנוסח הקודם:

"בית המשפט" - בית המשפט המחוזי בירושלים;

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

           "בנק בישראל" – בנק כמשמעותו בחוק הבנקאות;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "בנק בישראל"

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

           "בנק מחוץ לישראל" – תאגיד שהתאגד במדינת חוץ, ושמתקיימים לגביו שניים אלה:

(1)   הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טעון רישיון בנק לפי חוק הבנקאות;

(2)   הוא קיבל אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "בנק מחוץ לישראל"

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

           "דירקטור חיצוני" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

הוספת הגדרת "דירקטור חיצוני"

           "הוראה" – של הרשות או של יושב ראש הרשות – לרבות דרישה שדרשו;

           "החלטה מיוחדת של בעלי יחידות" – החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של בעלי היחידות, כנדרש לפי חוק זה, ושהתקיימו בה שני אלה:

(1)   ההחלטה נתקבלה ברוב של לפחות שלושה רבעים מבעלי היחידות, שהצביעו בעצמם או על ידי שלוח;

(2)   המצביעים בעד קבלת ההחלטה מחזיקים לפחות בחמישים ואחד אחוזים ממספר היחידות שבידי בעלי היחידות המצביעים בעצמם או על ידי שלוח;

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

           "חברה" – כהגדרתה בחוק החברות או חברת חוץ שנרשמה לפי סעיף 346 לחוק האמור;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 252 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "חברה"

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

           "חברה מנהלת" ו"קופת גמל" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

הוספת הגדרת ""חברה מנהלת" ו"קופת גמל""

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           "הממונה" – (נמחקה);

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

מחיקת הגדרת "הממונה"

הנוסח הקודם:

"הממונה" – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, או עובד משרד האוצר שהוא הסמיך לענין חוק זה או לענין הוראה מהוראותיו;

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

           "חברה קרובה של קרן" – (נמחקה);

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

מחיקת הגדרת "חברה קרובה של קרן"

הנוסח הקודם:

"חברה קרובה של קרן" – חברה שעשרים וחמישה אחוזים לפחות מהמניות שהוציאה כלולים בנכסי הקרן, והיא חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטה של חברה כאמור, או חברה שחמישים אחוזים לפחות מהמניות שהוציאה כלולים בנכסי הקרן;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

           "חברת חוץ" – כהגדרתה בחוק החברות;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

הוספת הגדרת "חברת חוץ"

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

           "חברת רישומים" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

הוספת הגדרת "חברת רישומים"

           "חוק הבנקאות" – חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

           "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 253 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

           "חוק הפיקוח על המטבע" – חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978;

(תיקון מס' 21) תשע"ד-2013

           "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות" – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013;

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 127 (ה"ח 706)

הוספת הגדרת "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות"

           "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           "יום חישוב המחירים" – יום שלפי סעיף 46(ה), על מנהל קרן פתוחה לחשב לגביו את מחיר הקניה ואת מחיר המכירה של נכסי הקרן;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "יום חישוב המחירים"

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           "יום עסקים" – כל יום מימי השבוע שבו רוב בעלי רשיון בנק לפי חוק הבנקאות פתוחים לעסקים, זולת אם הוא ערב יום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח-1948;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "יום עסקים"

           "יחידות" – כמשמעותן בסעיף 3(ב);

           "מטבע חוץ" – מטבע שהוא הילך חוקי במדינה כלשהי ואינו מטבע ישראלי;

           "מפיץ" – חבר בורסה שניתן להגיש אצלו הזמנות ליחידות;

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

           "נושא משרה" – נושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, וכן, לגבי מנהל קרן – חבר ועדת השקעות כהגדרתה בסעיף 20(א), ולגבי נאמן – מי שממונה בנאמן על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו כאמור בסעיף 78;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 253 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "נושא משרה"

           "ניירות ערך" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, לרבות ניירות ערך שהוצאו בידי המדינה;

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           "ניירות ערך חוץ" – ניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, או מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

"ניירות ערך חוץ" – ניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, או מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, ובלבד שהם מן הסוגים שקבע שר האוצר בתקנות;

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

           "עניין אישי" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 321 (ה"ח 896)

הוספת הגדרת "עניין אישי"

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

           "עסקה מתואמת" – עסקה הנעשית בבורסה בישראל, ושתנאיה סוכמו מראש על ידי הצדדים לה;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "עסקה מתואמת"

           "פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           "פרסום בעתון" – פרסום בשני עתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965; לענין קרן שאושרה לתושבי חוץ בלבד, פרסום בעתון נפוץ אחד לפחות כאמור, ופרסום בעתון יומי אחד לפחות, היוצא לאור בישראל בשפה האנגלית;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

"פרסום בעתון" פרסום בשני עתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965; לענין קרן שאושרה לתושבי חוץ בלבד, פרסום בעתון נפוץ אחד לפחות כאמור, ופרסום בעתון יומי אחד לפחות, היוצא לאור בישראל בשפה האנגלית;

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

           "קופת גמל" – (נמחקה);

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "קופת גמל"

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

מחיקת הגדרת "קופת גמל"

הנוסח הקודם:

"קופת גמל" – כמשמעותה בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

           "קרוב" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

הוספת הגדרת "קרוב"

           "קרן" – קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בסעיף 3;

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

           "קרן טכנולוגיה עילית" – קרן סגורה שבהסכם הקרן שלה נקבע כי תהיה קרן טכנולוגיה עילית (היי-טק);

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 321 (ה"ח 896)

הוספת הגדרת "קרן טכנולוגיה עילית"

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

           "קרן חוץ" – (נמחקה);

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "קרן חוץ"

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

מחיקת הגדרת "קרן חוץ"

הנוסח הקודם:

"קרן חוץ" – הסדר או תאגיד, שמטרתם השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שהוקמו במדינת חוץ על פי דיניה; לענין זה, "נייר ערך" - לרבות אופציה כהגדרתה בסעיף 64(ב);

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

           "קרן ייחודית" – קרן סגורה שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן ייחודית;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

החלפת הגדרת "קרן ייחודית"

הנוסח הקודם:

"קרן ייחודית" – קרן סגורה שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה רשאית להשקיע בניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה;

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

           "קרן מחקה" – קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה ייעודה הוא השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר מדד או סחורה;

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

הוספת הגדרת "קרן מחקה"

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

           "קרן סל" – קרן מחקה, שהיא קרן סגורה, שבהסכם הקרן שלה נקבע כי תהיה קרן סל;

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

הוספת הגדרת "קרן סל"

           "קרן פתוחה" – קרן שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן פתוחה;

           "קרן סגורה" – קרן שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן סגורה;

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

           "קרן מסויגת", "קרן בלתי מסויגת" – (נמחקה);

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

מחיקת הגדרת "קרן מסויגת", "קרן בלתי מסויגת"

הנוסח הקודם:

"קרן מסויגת", "קרן בלתי מסויגת" – קרן שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן מסויגת או בלתי מסויגת לענין הוראות פרק ח';

           "שווי נקי של נכסי קרן" – שווי נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה;

           "שוק מוסדר" – מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך, באופציות או בחוזים עתידיים, על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא מתנהל;

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

           "שנת כספים של קרן" – תקופה של 12 חודשים שקבע מנהל הקרן בתשקיף או בדוח כשנת כספים של הקרן, או תקופה קצרה יותר שקבע מנהל הקרן כאמור, אם היא שנת הכספים הראשונה של קרן חדשה או שנת הכספים הראשונה לאחר שמנהל הקרן שינה את שנת הכספים של הקרן;

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 321 (ה"ח 896)

הוספת הגדרת "שנת כספים של קרן"

(תיקון מס' 9) תשס"ה-2004

           "בעל ענין", "הון עצמי", "החזקה", "הרשות", "חברה מסונפת", "פרט מטעה", "שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך;

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 39 (ה"ח 121)

"בעל ענין", "הון עצמי", "החזקה", "הרשות", "חברה מסונפת", "פרט מטעה", "רשם", "שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

           "דירקטור מקרב הציבור" ו"חברת חוץ" – (נמחקה);

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

מחיקת הגדרת ""דירקטור מקרב הציבור" ו"חברת חוץ""

הנוסח הקודם:

"דירקטור מקרב הציבור" ו"חברת חוץ" - כמשמעותם בפקודת החברות;

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           "בעל רשיון", "יועץ השקעות" ו"מנהל תיקים" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן – חוק הסדרת העיסוק).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "בעל רשיון", "יועץ השקעות" ו"מנהל תיקים"

פרק ב': ייסוד קרן

סימן א': מהותה של קרן

תחולה (תיקון מס' 23) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

2.    (א)  חוק זה יחול על כל הסדר, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שאינו מוסדר על פי דין אחר וכן על הסדר מסוג שקבע שר האוצר שמטרתו השקעה משותפת במטבעות והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם; לענין סעיף זה יראו אופציה וחוזה עתידי, כהגדרתם בסעיף 64(ב), כנייר ערך.

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), לא יחול חוק זה על הסדר שמטרתו כאמור, שמספר המשתתפים בו אינו עולה על חמישים ושנעשה בלא פניה לציבור.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

החלפת סעיף קטן 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חוק זה לא יחול על הסדר שמטרתו כאמור, שנעשה בין יחידים שמספרם אינו עולה על חמישים וללא פניה לציבור.

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

(א) חוק זה יחול על כל הסדר, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שאינו מוסדר על פי דין אחר; לענין סעיף זה יראו אופציה כמשמעותה וחוזה עתידי, כהגדרתם בסעיף 64(ב), כנייר ערך.

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

(א) חוק זה יחול על כל הסדר, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שאינו מוסדר על פי דין אחר וכן על הסדר מסוג שקבע שר האוצר שמטרתו השקעה משותפת במטבעות והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם; לענין סעיף זה יראו אופציה וחוזה עתידי, כהגדרתם בסעיף 64(ב), כנייר ערך.

קרן להשקעות משותפות בנאמנות

3.    (א)  הסדר שחוק זה חל עליו לא ייעשה אלא על ידי קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שתיווסד בהסכם לניהול בנאמנות לפי חוק זה (בחוק זה - הסכם הקרן).

           (ב)  קרן תהיה מורכבת מיחידות, שכל אחת מהן מקנה זכות שווה בקרן.

סימן ב': הסכם הקרן

הסכם הקרן

4.    הסכם הקרן ייעשה בין חברה שאושרה כנאמן לפי סעיף 9, שיוקנו לה נכסי הקרן (להלן - הנאמן), לבין חברה אחרת שאושרה כמנהל קרן לפי סעיף 13, שתנהל את נכסי הקרן (להלן - מנהל הקרן).

פרטי הסכם הקרן

5.    (א)  בהסכם הקרן ייקבעו פרטים אלה:

(1)   שם הקרן;

(2)   שם הנאמן ושם מנהל הקרן ומענן משרדיהם הרשומים;

(3)   אם הקרן תהיה קרן פתוחה, קרן סגורה או קרן ייחודית;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

(4)   בקרן פתוחה - המועדים שלגביהם יחושבו מחיר היחידה ומחיר הפדיון, אם מחירים אלה יחושבו יותר מפעם אחת ביום;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

(4) בקרן פתוחה - המועדים שבהם שלגביהם ייקבעו יחושבו מחיר היחידה ומחיר הפדיון, אם מחירים אלה ייקבעו יחושבו יותר מפעם אחת ביום;

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

(5)   בקרן סגורה – המועדים שבהם רשאים בעלי היחידות לפדותן, אם נקבעו מועדים כאמור, והשיעור המרבי של יחידות שבעל יחידות רשאי לפדות במועדים האמורים – אם נקבע שיעור כאמור;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

(5) בקרן סגורה שאינה קרן ייחודית – המועדים שבהם רשאים בעלי היחידות לפדותן, אם נקבעו מועדים כאמור, והשיעור המרבי של יחידות שבעל יחידות רשאי לפדות במועדים האמורים – אם נקבע שיעור כאמור;

(6)   בקרן פתוחה - המועדים שבהם יוצעו היחידות לציבור וייפדו, אם מועדי הצעת היחידות ופדיונן קבועים מראש;

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

(7)   השיעור המרבי של ההוספה כאמור בסעיף 42(ג) או העמלה כאמור בסעיף 50(ג) ואם ההוספה או העמלה כאמור תיווסף למחיר היחידה או תנוכה ממחיר הפדיון;

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

(7) השיעור המרבי של ההוספה כאמור בסעיפים 42(ג) או 50(ג), ואם היא בסעיף 42(ג) או העמלה כאמור בסעיף 50(ג) ואם ההוספה או העמלה כאמור תיווסף למחיר היחידה או תנוכה ממחיר הפדיון;

(8)   מדיניות ההשקעות של הקרן ודרכי שינויה;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

(9)   (נמחקה);

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

מחיקת פסקה 5(א)(9)

הנוסח הקודם:

(9) אם התחייב מנהל הקרן לשלם תשלומים שוטפים לבעלי היחידות – מועדי חלוקתם שיעוריהם והדרך שבה יודיע מנהל הקרן על תשלום צפוי;

(10)  תקופת קיומה של הקרן, אם הוגבלה התקופה;

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

(11)  (נמחקה);

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

מחיקת פסקה 5(א)(11)

הנוסח הקודם:

(11) אם הקרן היא קרן מסויגת או קרן בלתי מסויגת;

(12)  שכר הנאמן ושכר מנהל הקרן;

(13)  תקופת כהונתו של הנאמן;

(14)  הדרך לשינוי הסכם הקרן.

           (ב)  אין באמור בסעיף קטן (א), כדי למנוע קביעת פרטים נוספים בהסכם הקרן.

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

           (ג)   שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות ענינים נוספים שייכללו בהסכם הקרן וכן מגבלות שיחולו על עניינים כאמור.

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 321 (ה"ח 896)

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות ענינים נוספים שייכללו בהסכם הקרן וכן מגבלות שיחולו על עניינים כאמור.

           (ד)  הסכם הקרן לא יכלול תניות שמהן משתמע, במפורש או מכללא, כי הנאמן או מנהל הקרן פטורים מאחריותם לפי חוק זה או לפי דין אחר.

שם מטעה

6.    (א)  לא יהיה לקרן שם שיש בו כדי להטעות.

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           (ב)  הרשות רשאית להורות למנהל קרן, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, לשנות את שם הקרן בתוך תקופה שתקבע אם היתה סבורה שיש בו כדי להטעות.

(תיקון מס' 16) תש"ע-2010

           (ג)   (בטל).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

6. (א) לא יהיה לקרן שם שיש בו כדי להטעות.

(ב) הרשות רשאית להורות למנהל קרן, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, לשנות את שם הקרן בתוך תקופה שתקבע אם היתה סבורה שיש בו כדי להטעות.

(ג) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ב) רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 6(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ב) רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

7.    (בוטל).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. (א) הסכם הקרן וכל שינוי בו יהיו תקפים עם אישורם בידי הממונה, לאחר התייעצות עם יושב ראש הרשות; על החלטת הממונה רשאים מנהל הקרן או הנאמן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

(ב) באישור הסכם הקרן רשאי הממונה לשקול את הענינים הבאים:

(1) המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(2) מספר  הקרנות המנוהלות בידי אותו מנהל קרן וגודלן;

(3) מדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם הקרן.

(ג) הממונה רשאי להתנות את אישורו של הסכם הקרן בתנאים לפי השיקולים המפורטים בסעיף זה.

רישום הסכם הקרן (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 9) תשס"ה-2004

8.    (א)  מנהל קרן יגיש את הסכם הקרן לרשות לרישום טרם הוצאת היחידה הראשונה; שונה הסכם הקרן, יגיש מנהל הקרן לרשות את הסכם הקרן המתוקן לפני מועד כניסתו לתוקף של השינוי.

           (ב)  הסכם הקרן יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדים הראשיים של מנהל הקרן ושל הנאמן.

           (ג)   מנהל הקרן ימציא העתק מהסכם הקרן ומכל שינוי בו לבעל יחידה, לפי דרישתו, בתמורה לתשלום שקבע הנאמן.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

(א) מנהל קרן יגיש את הסכם הקרן לרשם לרישום טרם הוצאת היחידה הראשונה; חל שינוי בהסכם הקרן – יגיש מנהל הקרן לרשם הודעה בכתב על השינוי לפני כניסתו לתוקף.

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 39 (ה"ח 121)

(א) מנהל קרן יגיש את הסכם הקרן לרשם לרשות לרישום טרם הוצאת היחידה הראשונה; שונה הסכם הקרן, יגיש מנהל הקרן לרשות את הסכם הקרן המתוקן לפני מועד כניסתו לתוקף של השינוי.

סימן ג': נאמן

הנאמן (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

9.    (א)  לא תשמש חברה נאמן לקרן, אלא אם כן אושרה בידי יושב ראש הרשות, לאחר שראה כי נתקיימו בחברה הוראות אלה:

(1)   היא אחד מאלה:

(א)   תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות, למעט חברת שירותים משותפת;

(ב)   מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981;

(ג)    חברה שעיסוקה העיקרי הוא מילוי תפקידי נאמנות;

(2)   לה הון עצמי, נוסף להון העצמי הנדרש על פי דין עקב עיסוקיה האחרים, בסכום שאינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ה-1995

(3)   לה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע שר האוצר; ביטוח לפי פסקה זו יכול שייקבע כביטוח נוסף על ביטוח הנדרש עקב עיסוקיה האחרים.

 

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

           (א1)        לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור כאמור בסעיף קטן (א) לחברה שמתקיימים לגביה התנאים האמורים באותו סעיף קטן, אלא אם כן העביר את הבקשה לדיון לפני ועדת הרישיונות, וועדת הרישיונות החליטה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, שלא לתת אישור כאמור מטעמים הנוגעים למהימנות החברה, של בעל שליטה בה, או של נושא משרה בכל אחד מהם.

(תיקון מס' 16) תש"ע-2010

           (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           (ג)   שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לעובד של חברה שתשמש נאמן, שיעסוק במילוי חובות הנאמן ובתפקידיו לפי סעיף 78.

           (ד)  לא תשמש חברה נאמן לקרן אם נתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(1)   היא חברה הנמנית עם קבוצת מנהל הקרן או חברה המחזיקה ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של חברה השולטת בו, או שהיא חברה בשליטתה של חברה כאמור;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(1א) היא חברה הנשלטת בידי מנהל הקרן, או שמי מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן מחזיק ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של החברה;

(2)   חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור, משמשת נאמן לקרן שמנהלה הוא חברה בשליטתה או חברה השולטת בה או בשליטה של חברה השולטת בה;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(3)   המנהל הכללי, עובד או דירקטור של מי מהנמנים עם קבוצת החברה הוא המנהל הכללי, דירקטור או עובד של מי מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן או מועסק על ידי אחד מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(4)   יש למי מהנמנים עם קבוצת החברה קשר עסקי עם מנהל הקרן או קשר עסקי מהותי עם אדם השולט במנהל הקרן או עם תאגיד בשליטת אדם כאמור; בסעיף קטן זה –

"קשר עסקי" – קשר בין ספק ללקוח, קשר בין נותן שירות למקבל שירות, מתן הלוואות או קבלת הלוואות, השכרת נכסים, שותפות בעסקים, עסקאות משותפות, שותפות בנכסים או כל קשר מסחרי או כלכלי אחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, בין דרך קבע ובין באופן חד-פעמי, למעט קשר כאמור הנובע ממתן שירותים אלה:

(1)    נאמנות לקרנות או לתעודות התחייבות כהגדרתן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך;

(2)    שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגילים של בנק ובתנאי שוק, ובלבד שההכנסה מהם אינה עולה על חמישה אחוזים מהכנסות הבנק;

"קשר עסקי מהותי" – קשר עסקי, לרבות קשר עסקי הנובע ממתן שירותים בנקאיים מקובלים, אשר סך ההכנסות ממנו, יחד עם ההכנסות מכלל הקשרים העסקיים של קבוצת החברה עם קבוצת מנהל הקרן, עולה על חמישה אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(5)   הכנסות קבוצת החברה שמקורן בקשר עסקי כולל עם קבוצת מנהל הקרן עולות על 15 אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה; בפסקה זו –

"הכנסות" – סך ההכנסות לפי דוחות כספיים שנתיים אחרונים;

"קשר עסקי כולל" – קשר עסקי, לרבות קשר עסקי הנובע ממתן שירותים כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קשר עסקי";

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(6)   קיימות נסיבות אחרות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין מי מהנמנים עם קבוצת החברה לבין בעלי היחידות בקרן.

           (ה)  תקופת כהונתו של הנאמן על פי הסכם הקרן לא תפחת משלוש שנים; הוארכה תקופת כהונתו של הנאמן, לא תפחת תקופת ההארכה משנתיים.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

           (ו)   בסעיף זה –

           "קבוצת החברה" – החברה, אדם השולט בחברה ותאגיד בשליטת אדם כאמור;

           "קבוצת מנהל הקרן" – מנהל הקרן, אדם השולט במנהל הקרן ותאגיד בשליטת אדם כאמור.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 429 (ה"ח 2320)

החלפת פסקה 9(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) לה ביטוח מהסוגים שקבע שר האוצר בתקנות, בסכומים ובתנאים שקבע בהן או ערבות בנקאית בסכומים ובתנאים שקבע שר האוצר בהן או הון עצמי נוסף על ההון העצמי לפי פסקה (2), בסכום שאינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות; ביטוח לפי סעיף זה יכול שייקבע כביטוח נוסף על ביטוח הנדרש עקב עיסוקיה האחרים.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

(א) לא תשמש חברה נאמן לקרן אלא אם כן אושרה בידי הממונה יושב ראש הרשות, לאחר התייעצות עם יושב ראש הרשות, ולאחר שראה כי נתקיימו בחברה הוראות אלה:

(1) היא אחת מאלה:

(א) תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות, למעט חברת שירותים משותפת;

(ב) מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981;

(ג) חברה שעיסוקה העיקרי הוא מילוי תפקידי נאמנות;

(2) לה הון עצמי, נוסף להון העצמי הנדרש על פי דין עקב עיסוקיה האחרים, בסכום שאינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות;

(3) לה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע שר האוצר; ביטוח לפי פסקה זו יכול שייקבע כביטוח נוסף על ביטוח הנדרש עקב עיסוקיה האחרים.

(ב) על החלטת הממונה יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) רשאית החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאי כשירות לדירקטורים ולעובדים של חברה שתשמש נאמן.

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לעובד של חברה שתשמש נאמן, שיעסוק במילוי חובות הנאמן ובתפקידיו לפי סעיף 78.

(ד) לא תשמש חברה נאמן לקרן אם נתקיים אחד מאלה:

(1) היא חברה השולטת במנהל הקרן, או חברה בשליטת חברה כאמור או היא חברה שמנהל הקרן הוא חברה מסונפת שלה;

(1) היא חברה השולטת במנהל הקרן, או חברה המחזיקה ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של חברה השולטת בו, או היא חברה בשליטתה של אחת מהחברות האמורות;

(2) חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור, משמשת נאמן לקרן שמנהלה הוא חברה בשליטתה או חברה השולטת בה או בשליטה של חברה השולטת בה;

(3) המנהל הכללי, עובד או דירקטור שלה או של חברה השולטת בה או של חברה בשליטה של חברה כאמור, הוא המנהל הכללי או דירקטור או עובד של מנהל הקרן, של חברה השולטת במנהל הקרן או של חברה הנשלטת על ידי חברה כאמור, או מועסק על ידי אחד מהם;

(4) יש לה קשר מהותי להנהלה העסקית של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן יש לה, לחברה השולטת בה או לחברה בשליטה של חברה כאמור, קשר מהותי להנהלה העסקית של מנהל הקרן, של חברה השולטת במנהל הקרן או של חברה בשליטה של חברה כאמור; לענין זה, "קשר מהותי להנהלה העסקית" – כמשמעותו בסעיף 96ב(ד) לפקודת החברות, למעט קשר עסקי שמקיים בנק במתן שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגיל, ובלבד שאינו מהותי לבנק.

מיום 14.6.2001

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 398 (ה"ח 2999)

החלפת פסקה 9(ד)(4)

הנוסח הקודם:

(4) יש לה, לחברה השולטת בה או לחברה בשליטה של חברה כאמור, קשר מהותי להנהלה העסקית של מנהל הקרן, של חברה השולטת במנהל הקרן או של חברה בשליטה של חברה כאמור; לענין זה, "קשר מהותי להנהלה העסקית" – כמשמעותו בסעיף 96ב(ד) לפקודת החברות, למעט קשר עסקי שמקיים בנק במתן שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגיל, ובלבד שאינו מהותי לבנק.

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 9(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על החלטת יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) רשאית החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 253 (ה"ח 489)

ת"ט תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2342 מיום 5.3.2012 עמ' 192

(א1) לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור כאמור בסעיף קטן (א) לחברה שמתקיימים לגביה התנאים האמורים באותו סעיף קטן, אלא אם כן העביר את הבקשה לדיון לפני ועדת הרישיונות, וועדת הרישיונות החליטה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, שלא לתת אישור כאמור מטעמים הנוגעים למהימנות החברה, של בעל שליטה בה, או של נושא משרה בכל אחד מהם.

(ב) על החלטת יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) ועל החלטת ועדת הרישיונות לפי סעיף קטן (א1) רשאית החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

(ד) לא תשמש חברה נאמן לקרן אם נתקיים אחד מאלה:

(1) היא חברה השולטת במנהל הקרן, או חברה המחזיקה ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של חברה השולטת בו, או היא חברה בשליטתה של אחת מהחברות האמורות;

(1) היא חברה הנמנית עם קבוצת מנהל הקרן או חברה המחזיקה ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של חברה השולטת בו, או שהיא חברה בשליטתה של חברה כאמור;

(1א) היא חברה הנשלטת בידי מנהל הקרן, או שמי מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן מחזיק ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של החברה;

(2) חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור, משמשת נאמן לקרן שמנהלה הוא חברה בשליטתה או חברה השולטת בה או בשליטה של חברה השולטת בה;

(3) המנהל הכללי, עובד או דירקטור שלה או של חברה השולטת בה או של חברה בשליטה של חברה כאמור, הוא המנהל הכללי או דירקטור או עובד של מנהל הקרן, של חברה השולטת במנהל הקרן או של חברה הנשלטת על ידי חברה כאמור, או מועסק על ידי אחד מהם;

(4) יש לה, לאדם השולט בה או לתאגיד בשליטה של אדם כאמור, קשר עסקי מהותי קבוע או קשר מקצועי, במישרין או בעקיפין, עם מנהל הקרן, עם אדם השולט במנהל הקרן או עם תאגיד בשליטת אדם כאמור; לענין זה, "קשר מקצועי" - מתן שירותים מקצועיים דרך קבע, בתמורה, למעט קשר עסקי שמקיים בנק במתן שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגיל, ובלבד שאינו מהותי לבנק.

(3) המנהל הכללי, עובד או דירקטור של מי מהנמנים עם קבוצת החברה הוא המנהל הכללי, דירקטור או עובד של מי מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן או מועסק על ידי אחד מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן;

(4) יש למי מהנמנים עם קבוצת החברה קשר עסקי עם מנהל הקרן או קשר עסקי מהותי עם אדם השולט במנהל הקרן או עם תאגיד בשליטת אדם כאמור; בסעיף קטן זה –

"קשר עסקי" – קשר בין ספק ללקוח, קשר בין נותן שירות למקבל שירות, מתן הלוואות או קבלת הלוואות, השכרת נכסים, שותפות בעסקים, עסקאות משותפות, שותפות בנכסים או כל קשר מסחרי או כלכלי אחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, בין דרך קבע ובין באופן חד-פעמי, למעט קשר כאמור הנובע ממתן שירותים אלה:

(1) נאמנות לקרנות או לתעודות התחייבות כהגדרתן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך;

(2) שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגילים של בנק ובתנאי שוק, ובלבד שההכנסה מהם אינה עולה על חמישה אחוזים מהכנסות הבנק;

"קשר עסקי מהותי" – קשר עסקי, לרבות קשר עסקי הנובע ממתן שירותים בנקאיים מקובלים, אשר סך ההכנסות ממנו, יחד עם ההכנסות מכלל הקשרים העסקיים של קבוצת החברה עם קבוצת מנהל הקרן, עולה על חמישה אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה;

(5) הכנסות קבוצת החברה שמקורן בקשר עסקי כולל עם קבוצת מנהל הקרן עולות על 15 אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה; בפסקה זו –

"הכנסות" – סך ההכנסות לפי דוחות כספיים שנתיים אחרונים;

"קשר עסקי כולל" – קשר עסקי, לרבות קשר עסקי הנובע ממתן שירותים כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קשר עסקי";

(6) קיימות נסיבות אחרות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין מי מהנמנים עם קבוצת החברה לבין בעלי היחידות בקרן.

(ה) תקופת כהונתו של הנאמן על פי הסכם הקרן לא תפחת משלוש שנים; הוארכה תקופת כהונתו של הנאמן, לא תפחת תקופת ההארכה משנתיים.

(ו) בסעיף זה, "חברה" - חברה כמשמעותה בפקודת החברות או חברת חוץ הרשומה בישראל.

(ו) בסעיף זה –

"קבוצת החברה" – החברה, אדם השולט בחברה ותאגיד בשליטת אדם כאמור;

"קבוצת מנהל הקרן" – מנהל הקרן, אדם השולט במנהל הקרן ותאגיד בשליטת אדם כאמור.

חובת הודעה לרשות לעניין פגם במהימנות (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

9א.     (א)  נאמן יודיע לרשות על התקיימות אחת הנסיבות המפורטות להלן, בארץ או בחוץ לארץ, לגבי הנאמן, בעל שליטה בנאמן או נושא משרה בהם, עם היוודע לו על כך ולא יאוחר מתום יום העסקים הראשון לאחר מכן:

(1)   הרשעה בעבירה, ובלבד שאם העבירה היא עבירת קלון – רק אם בית המשפט קבע שמדובר בעבירה שיש עמה קלון;

(2)   הגשת כתב אישום או התקיימות הליך משמעתי, בשל ביצוע עבירה שאינה עבירת קלון;

(3)   חקירה או בירור מינהלי בקשר עם ביצוע עבירה שאינה עבירת קלון או הפרה של הוראת דין כלכלי, על ידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך בירור מינהלי, לפי העניין;

(4)   תשלום חבות כספית כחלופה להליך פלילי, בקשר עם הפרת הוראת דין כלכלי, וכן קיומו של הליך מינהלי בשל הפרת הוראות כאמור, שתוצאתו האפשרית היא הטלת אמצעי אכיפה מינהלי;

(5)   תשלום עיצום כספי או קבלת דרישה לתשלום כאמור, בשל הפרת הוראת דין כלכלי;

(6)   פסק דין בתביעה אזרחית או תביעה אזרחית שהוגשה בשל הפרת הוראת דין כלכלי, לרבות בדרך של תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ובלבד שתביעה כאמור כללה טענת תרמית או רשלנות.

           (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא תהיה פתוחה לעיון הציבור, אלא אם כן קיימת לגביה חובת הגשת דוח לפי סעיף 72(א), לאור חשיבות המידע הכלול בה למשקיע סביר השוקל לרכוש או לפדות יחידה.

           (ג)   נושא משרה בנאמן, בעל שליטה בנאמן ונושא משרה בו, יודיעו לנאמן על אירוע כאמור בפסקאות (1) עד (6) שבסעיף קטן (א), מיד כשנודע להם על כך; הודעה לפי סעיף קטן זה תכלול את הפרטים הדרושים לנאמן כדי למלא את חובתו לפי סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 18) תשע"א-2011 (תיקון מס' 30) תשע"ט-2019

           (ד)  בסעיף זה –

           "הוראת דין כלכלי" – הוראה מהוראות הדינים המנויים בהגדרה "עבירה";

           "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות;

           "עבירה" – עבירה לפי אחד מהחוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000; חוק ניירות ערך; חוק הסדרת העיסוק; פקודת החברות; חוק החברות; חוק הבנקאות; פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; פקודת מס הכנסה; חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991; חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, או עבירת קלון;

           "עבירת קלון" – עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם שהורשע בה ראוי להיות בעל תפקיד במנהל קרן או בנאמן, לפי העניין, או להחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, לרבות עבירה לפי דין זר ולרבות עבירת משמעת.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 253 (ה"ח 489)

הוספת סעיף 9א

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

(ד) בסעיף זה –

"הוראת דין כלכלי" – הוראה מהוראות הדינים המנויים בהגדרה "עבירה";

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות;

"עבירה" – עבירה לפי אחד מהחוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000; חוק ניירות ערך; חוק הסדרת העיסוק; פקודת החברות; חוק החברות; חוק הבנקאות; פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; פקודת מס הכנסה; חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991; חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, או עבירת קלון;

"עבירת קלון" – עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם שהורשע בה ראוי להיות בעל תפקיד במנהל קרן או בנאמן, לפי העניין, או להחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, לרבות עבירה לפי דין זר ולרבות עבירת משמעת.

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 251 (ה"ח 1221)

(ד) בסעיף זה –

"הוראת דין כלכלי" – הוראה מהוראות הדינים המנויים בהגדרה "עבירה";

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות;

"עבירה" – עבירה לפי אחד מהחוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000; חוק ניירות ערך; חוק הסדרת העיסוק; פקודת החברות; חוק החברות; חוק הבנקאות; פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; פקודת מס הכנסה; חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991; חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, או עבירת קלון;

"עבירת קלון" – עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם שהורשע בה ראוי להיות בעל תפקיד במנהל קרן או בנאמן, לפי העניין, או להחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, לרבות עבירה לפי דין זר ולרבות עבירת משמעת.

פקיעת אישור (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

10.   תוקפו של אישור שניתן לחברה לשמש נאמן, יפקע לאחר שנה שבה לא כיהנה כנאמן.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 153 (ה"ח 2746)

10. תוקפו של אישור הממונה שניתן לחברה לשמש נאמן, יפקע לאחר שנה שבה לא כיהנה כנאמן.

ביטול או התליה של אישור נאמן (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

10א.   (א)  מצא יושב ראש הרשות כי התקיימו לגבי נאמן נסיבות המנויות ברשימה לפי סעיף קטן (ב), המעידות על פגם במהימנותו של נאמן, של בעל שליטה בו או של נושא משרה בכל אחד מהם, וסבר כי הפגם ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות על תיקונו בתוך תקופה שיקבע; לא היה הפגם ניתן לתיקון או חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות והפגם לא תוקן, רשאית ועדת הרישיונות, לאחר שנתנה לנאמן הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את האישור שניתן לו לשמש כנאמן או לבטלו, בהחלטה מנומקת בכתב.

           (ב)  הרשות תקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנותו של נאמן, של בעל שליטה בו או של נושא משרה בכל אחד מהם; רשימה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ותיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הפרסום, ואולם שינוי ברשימה לא יחול על הליך תלוי ועומד לפי סעיף זה; הודעה על פרסום הרשימה ועל כל שינוי שלה, ומועד תחילתם, תפורסם ברשומות.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 255 (ה"ח 489)

הוספת סעיף 10א

סיום כהונתו של נאמן

11.   (א)  כהונתו של נאמן תסתיים בהתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

(1)   חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים המפורטים בסעיף 9(א)(1) או מתקיים בו תנאי מהתנאים שבסעיף 9(ד), או שתנאי מן התנאים שבסעיף 9(א)(2) או (3) או לפי סעיף 9(ג) לא נתקיים בו במשך תקופה מצטברת של ארבעים וחמישה ימים בשנה שתחילתה באחד בינואר;

(2)   תמה תקופת כהונתו לפי הסכם הקרן;

(3)   הוא התפטר, והתפטרותו אושרה בידי בית המשפט, לאחר ששמע את מנהל הקרן ויושב ראש הרשות;

(4)   ניתן צו בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני לנאמן, והצו לא הוסר תוך ששים ימים או תוך מועד מאוחר יותר שקבע יושב ראש הרשות מטעמים מיוחדים.

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

           (ב)  נאמן שכהונתו הסתיימה, יודיע על כך לרשות מיד בתום הכהונה ויפרט בהודעתו את הסיבות לסיומה; ניתן צו כאמור בסעיף קטן (א)(4), יודיע על כך הנאמן מיד למנהל הקרן ולרשות.

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

           (ג)   ראתה הרשות כי נאמן אינו ממלא את תפקידו לפי הוראות חוק זה, וכי ענינם של בעלי היחידות נפגע או עלול להיפגע, רשאית היא להורות לו על תיקון הפגמים תוך תקופה שתקבע; לא תוקנו הפגמים תוך אותה תקופה, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לנאמן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, לבקש מבית המשפט כי יעביר את הנאמן מכהונתו.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 153 (ה"ח 2746)

11. (א) כהונתו של נאמן תסתיים בהתקיים אחד מאלה:

(1) חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים המפורטים בסעיף 9(א)(1) או מתקיים בו תנאי מהתנאים שבסעיף 9(ד), או שתנאי מן התנאים שבסעיף 9(א)(2) או (3) לא נתקיים בו במשך תקופה מצטברת של שלושים ימים שבסעיף 9(א)(2) או (3) או לפי סעיף 9(ג) לא נתקיים בו במשך תקופה מצטברת של ארבעים וחמישה ימים בשנה שתחילתה באחד בינואר;

(2) תמה תקופת כהונתו לפי הסכם הקרן;

(3) הוא התפטר, והתפטרותו אושרה בידי בית המשפט, לאחר ששמע את מנהל הקרן ויושב ראש הרשות;

(4) ניתן צו בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני לנאמן, והצו לא הוסר תוך ששים ימים או תוך מועד מאוחר יותר שקבע יושב ראש הרשות מטעמים מיוחדים.

(ב) נאמן שכהונתו הסתיימה, יודיע על כך ליושב ראש הרשות לרשות ולממונה מיד בתום הכהונה; ניתן צו כאמור בסעיף קטן (א)(4), יודיע על כך הנאמן מיד למנהל הקרן, לרשות ולממונה למנהל הקרן ולרשות.

(ג) ראה יושב ראש הרשות ראתה הרשות כי נאמן אינו ממלא את תפקידו לפי הוראות חוק זה, וכי ענינם של בעלי היחידות נפגע או עלול להיפגע, רשאי הוא רשאית היא להורות לו על תיקון הפגמים תוך תקופה שיקבע שתקבע; לא תוקנו הפגמים תוך אותה תקופה, רשאי יושב ראש הרשות רשאית הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה ולאחר שניתנה שנתנה לנאמן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, לבקש מבית המשפט כי יעביר את הנאמן מכהונתו.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 7 (ה"ח 387)

(ב) נאמן שכהונתו הסתיימה, יודיע על כך לרשות מיד בתום הכהונה ויפרט בהודעתו את הסיבות לסיומה; ניתן צו כאמור בסעיף קטן (א)(4), יודיע על כך הנאמן מיד למנהל הקרן ולרשות.

נאמן במקום נאמן שכהונתו הסתיימה

12.   (א)  נסתיימה כהונתו של נאמן, ידאג מנהל הקרן שחברה שאושרה לפי סעיף 9 תחתום על הסכם הקרן ותחל לשמש נאמן לקרן תוך תשעים ימים מיום שנסתיימה כהונתו של הנאמן.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

           (ב)  נאמן שכהונתו נסתיימה ימשיך לכהן בתפקידו עד למועד שבו יתחיל לשמש נאמן אחר במקומו כאמור בסעיף קטן (א) או (ג).

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

           (ג)   לא החל נאמן אחר לשמש במקומו של נאמן שכהונתו נסתיימה, תוך תשעים ימים מיום סיום הכהונה, רשאית הרשות, לאחר שנתנה הזדמנות נאותה למנהל הקרן להשמיע את טענותיו, להורות למנהל הקרן להעביר את הקרן שבניהולו לניהול של מנהל קרן אחר, לפי בחירתו, בתוך תקופה סבירה שתקבע; החל נאמן אחר לשמש בתפקידו לפני תום התקופה כאמור, יראו את הוראת הרשות לפי סעיף קטן זה כבטלה.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 153 (ה"ח 2746)

(ג) לא החל נאמן אחר לשמש במקומו של נאמן שכהונתו נסתיימה, תוך תשעים ימים מיום סיום הכהונה, רשאי יושב ראש הרשות רשאית הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה ולאחר שנתן שנתנה הזדמנות נאותה למנהל הקרן להשמיע את טענותיו, לבקש מבית המשפט כי יורה כאמור בסעיף 15(ג)(2).

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 7 (ה"ח 387)

(ב) נאמן שכהונתו נסתיימה ימשיך לכהן בתפקידו עד למועד שבו יתחיל לשמש נאמן אחר במקומו כאמור בסעיף קטן (א) או (ג).

(ג) לא החל נאמן אחר לשמש במקומו של נאמן שכהונתו נסתיימה, תוך תשעים ימים מיום סיום הכהונה, רשאית הרשות, לאחר שנתנה הזדמנות נאותה למנהל הקרן להשמיע את טענותיו, לבקש מבית המשפט כי יורה כאמור בסעיף 15(ג)(2) להורות למנהל הקרן להעביר את הקרן שבניהולו לניהול של מנהל קרן אחר, לפי בחירתו, בתוך תקופה סבירה שתקבע; החל נאמן אחר לשמש בתפקידו לפני תום התקופה כאמור, יראו את הוראת הרשות לפי סעיף קטן זה כבטלה.

סימן ד': מנהל קרן

ועדת רשיונות של הרשות (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

12א.   הרשות תמנה ועדת רשיונות, שאלה חבריה (בחוק זה – ועדת הרשיונות):

(1)  יושב ראש הרשות;

(2)  שני חברים, מבין חברי הרשות, שהם עובדי המדינה או עובדי בנק ישראל.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 853 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 12א

מנהל קרן (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

13.   (א)  לא תשמש חברה מנהל קרן אלא אם כן אושרה בידי יושב ראש הרשות, לאחר שראה כי נתקיימו בחברה הוראות אלה:

(1)   עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קרנות;

(2)   הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ה-1995

(3)   לה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע שר האוצר.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

           (א1)        לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור לפי הוראות סעיף קטן (א) לחברה שמתקיימות בה הוראות אותו סעיף קטן, אלא אם כן העביר את הבקשה לדיון בפני ועדת הרשיונות, וועדת הרשיונות החליטה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, שלא לתת אישור כאמור מטעמים הנוגעים למהימנותה של החברה או למהימנותו של כל אחד מאלה:

(1)   בעל שליטה בחברה;

(2)   אדם שלאחר קבלת האישור ישתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן שבניהול החברה;

(3)   נושא משרה בחברה או באחד מהמפורטים בפסקאות (1) או (2).

(תיקון מס' 16) תש"ע-2010

           (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

           (ג)   (1)   עובד של מנהל קרן או מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של קרן, יהיה בעל רשיון מנהל תיקים; עובד או מועסק כאמור שאינו תושב ישראל, המשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד שאינם ניירות ערך חוץ שהוציאו חברות הרשומות בישראל, יהיה בעל הרשאה על פי דיני המדינה שבה הוא מתגורר, לעסוק בניהול השקעות בעבור הזולת, ולא יחולו עליו הוראות סעיף 2(ב) לחוק הסדרת העיסוק;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

(2)   לענין סעיף 2(ב) סיפה לחוק הסדרת העיסוק ולענין סעיף 8(א)(5) ו-(6) לחוק האמור, יראו מנהל קרן כחברה בעלת רשיון מנהל תיקים, שערכה ביטוח כנדרש ושבה ניתן להשלים התמחות כנדרש.

(תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

           (ג1) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לדירקטורים ולחברי ועדות שעל דירקטוריון מנהל הקרן למנות לפי סימן זה, וכן הוראות להבטחת יעילותם של מערך הבקרה הפנימית ותכנית האכיפה הפנימית ופעילותם התקינה, לרבות הוראות לעניין חובת מינוי בעלי תפקידים שיהיו ממונים על המערך ועל התכנית כאמור ותנאי כשירותם והוראות להבטחת ניהול סיכונים יעיל.

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

           (ג2) על אף האמור בסעיף קטן (ג)(1), שר האוצר רשאי לקבוע תנאים אחרים להעסקת אדם על ידי מנהל הקרן בניהול תיק ההשקעות של הקרן או בייעוץ בנוגע לניהול כאמור.

           (ד)  לא תשמש חברה מנהל קרן אם המנהל הכללי שלה הוא דירקטור או מנהל כללי של מנהל קרן אחר.

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

           (ה)  (בוטל).

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 429 (ה"ח 2320)

החלפת פסקה 13(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) לה ביטוח מהסוגים שקבע שקבע שר האוצר בתקנות, בסכומים ובתנאים שקבע בהן, או ערבות בנקאית בסכומים ובתנאים שקבע שר האוצר בתקנות, או הון עצמי נוסף על ההון העצמי לפי פסקה (2), בסכום שאינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 153 (ה"ח 2746)

(א) לא תשמש חברה מנהל קרן אלא אם כן אושרה בידי הממונה יושב ראש הרשות, לאחר התייעצות עם יושב ראש הרשות, ולאחר שראה כי נתקיימו בחברה הוראות אלה:

(1) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קרנות;

(2) הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות;

(3) לה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע שר האוצר.

(ב) על החלטת הממונה יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) רשאית המבקשת החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאי כשירות לדירקטורים ולעובדים של חברה שתשמש מנהל קרן.

(ג) (1) עובד של מנהל קרן או מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של קרן, יהיה בעל רשיון מנהל תיקים, ועובד או מועסק כאמור שאינו תושב ישראל, המשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד שאינם ניירות ערך חוץ שהוציאו חברות הרשומות בישראל, יהיה בעל הרשאה על פי דיני המדינה שבה הוא מתגורר, לעסוק בניהול השקעות בעבור הזולת;

(2) לענין סעיף 2(ב) סיפה לחוק הסדרת העיסוק ולענין סעיף 8(א)(5) ו-(6) לחוק האמור, יראו מנהל קרן כחברה בעלת רשיון מנהל תיקים, שערכה ביטוח כנדרש ושבה ניתן להשלים התמחות כנדרש.

(ג1) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לדירקטורים ולחברי ועדת השקעות של מנהל קרן.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 854 (