נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – השק' משותפות בנאמנות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השק' משותפות בנאמנות

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – נאמנות – השק' משותפות בנאמנות

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

9

סעיף 1

הגדרות

Go

9

 

פרק ב': ייסוד קרן

Go

11

 

סימן א': מהותה של קרן

Go

11

סעיף 2

תחולה

Go

11

סעיף 3

קרן להשקעות משותפות בנאמנות

Go

11

 

סימן ב': הסכם הקרן

Go

11

סעיף 4

הסכם הקרן

Go

11

סעיף 5

פרטי הסכם הקרן

Go

11

סעיף 6

שם מטעה

Go

12

סעיף 8

רישום הסכם הקרן

Go

12

 

סימן ג': נאמן

Go

12

סעיף 9

הנאמן

Go

12

סעיף 9א

חובת הודעה לרשות לעניין פגם במהימנות

Go

14

סעיף 10

פקיעת אישור

Go

14

סעיף 10א

ביטול או התליה של אישור נאמן

Go

14

סעיף 11

סיום כהונתו של נאמן

Go

15

סעיף 12

נאמן במקום נאמן שכהונתו הסתיימה

Go

15

 

סימן ד': מנהל קרן

Go

15

סעיף 12א

ועדת רשיונות של הרשות

Go

15

סעיף 13

מנהל קרן

Go

15

סעיף 13א

חובת הודעה לרשות לעניין פגם במהימנות

Go

16

סעיף 14

פקיעת אישור

Go

16

סעיף 15

ביטול או התליה של אישור

Go

17

סעיף 16

דירקטוריון מנהל הקרן

Go

17

סעיף 16א

יושב ראש הדירקטוריון

Go

18

סעיף 17

ישיבות הדירקטוריון

Go

18

סעיף 18

תפקידיו של הדירקטוריון

Go

18

סעיף 19

ועדות הדירקטוריון

Go

19

סעיף 20

ועדת השקעות

Go

19

סעיף 20א

ועדת ביקורת

Go

20

סעיף 21

הגבלות אישיות על דירקטור ועובד של מנהל קרן

Go

20

 

סימן ה': סייגים לכהונה או להעסקת עובד

Go

21

סעיף 22

הגבלות על העסקה

Go

21

סעיף 23

אדם שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום

Go

21

 

פרק ב'1: שליטה והחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן והגבלה על נתח שוק

Go

21

סעיף 23א

הגדרות

Go

21

סעיף 23ב

שליטה והחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן

Go

21

סעיף 23ב1

חובת הודעה לרשות על פגם במהימנות

Go

22

סעיף 23ב2

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן שהוא גוף פיננסי משמעותי

Go

22

סעיף 23ג

העברת אמצעי שליטה

Go

23

סעיף 23ד

ביטול, שינוי או התליה של היתר

Go

23

סעיף 23ה

הוראות יושב ראש הרשות למי שפעל בלא היתר

Go

23

סעיף 23ו

דיווח על החזקת אמצעי שליטה

Go

24

סעיף 23ז

הגבלה על נתח שוק

Go

24

 

פרק ג': תשקיף של קרן והיתר לפרסומו

Go

25

סעיף 25

הצעת יחידות והקצאת יחידות על פי תשקיף

Go

25

סעיף 26

פרטי תשקיף

Go

25

סעיף 27

הוראות הרשות בדבר פרטי התשקיף

Go

25

סעיף 28

חובת מתן הסברים

Go

26

סעיף 29

היתר לפרסום תשקיף

Go

26

סעיף 30

אישור התשקיף וחתימה עליו

Go

26

סעיף 31

תאריך התשקיּף ופרסומו

Go

27

 

פרק ד': הזמנות על פי תשקיף, תיקון תשקיף ושינויים בתשקיף

Go

27

סעיף 32

התקופה להגשת הזמנות

Go

27

סעיף 34

דו"ח של מנהל קרן

Go

27

סעיף 36

תיקון טעות סופר בתשקיף

Go

28

 

פרק ה': אחריות לתשקיף

Go

28

סעיף 37

אחריות חותמי התשקיף

Go

28

סעיף 38

אחריותם של מומחים

Go

28

סעיף 39

שלילת אחריות

Go

28

סעיף 40

אחריות רבים

Go

28

 

פרק ו': ניהול הקרן

Go

28

 

סימן א': קרן פתוחה

Go

28

סעיף 42

מחיר יחידה ומחיר פדיון

Go

28

סעיף 43

מחיר קניה ומחיר מכירה של נכסי קרן

Go

29

סעיף 44

הזמנות ליחידות, הוראות לפדיונן והתשלום בעדן

Go

29

סעיף 45

העברת מזומנים לקרן

Go

29

סעיף 46

הצעת יחידות ופדיונן

Go

29

סעיף 47

קרן מועדים קבועים

Go

30

סעיף 48

הפסקה של הצעת יחידות ופדיונן

Go

31

סעיף 49

הגבלה על החזקת יחידות בידי גורם מקורב

Go

31

 

סימן ב': קרן סגורה

Go

32

סעיף 50

מחיר יחידה

Go

32

סעיף 51

אישור הבורסה לרישום היחידות

Go

32

סעיף 52

דו"ח על תוצאות ההצעה

Go

32

סעיף 53

הקצאת יחידות והעברת כספים

Go

32

סעיף 54

ביטול הצעה

Go

32

סעיף 54א

תקנות לעניין הצעת יחידות של קרן סגורה

Go

32

סעיף 54ב

הפסקה של הצעת יחידות ופדיונן

Go

33

סעיף 55

מחיר יחידות נסחרות

Go

33

סעיף 56

פדיון יחידות

Go

33

סעיף 57

השבת יחידות או הקצאתן בלא תמורה

Go

33

 

סימן ג': הוראות משותפות

Go

34

סעיף 58

הוצאת יחידות בתמורה ויחידות הטבה

Go

34

סעיף 58א

העברת יחידות

Go

34

סעיף 58ב

הגבלה על הזמנת יחידות

Go

34

סעיף 59

נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן

Go

34

סעיף 60

אישור מראש לביצוע עסקה

Go

34

סעיף 61

השקעת נכסי הקרן

Go

34

סעיף 62

פיזור השקעות

Go

35

סעיף 63

עסקת מכירה בחסר

Go

35

סעיף 64

חוזה עתידי ואופציה

Go

35

סעיף 65

עסקה במזומנים או באשראי והתחייבויות

Go

36

סעיף 65א

הוראות זמניות למנהלי קרנות

Go

36

סעיף 67

עסקה בין קרן לבין גופים קרובים

Go

37

סעיף 68

איסור החזקת יחידות

Go

37

סעיף 69

מכרז להתקשרות עם חברה סוחרת

Go

37

סעיף 70

חיוב קרן וזיכויה

Go

38

סעיף 71

הודעה על החזקת יחידות

Go

38

סעיף 72

דו"חות

Go

38

סעיף 72א

דרכי הדיווח לרשות

Go

39

סעיף 72ב

עיון במסמך והעתק מאושר

Go

40

סעיף 73

פרסום

Go

40

סעיף 73א

פרט מטעה

Go

40

 

פרק ז': עיקרי הנאמנות

Go

41

סעיף 74

טובת בעלי היחידות

Go

41

סעיף 75

חובת הנאמנות

Go

41

סעיף 76

דין נכסי הקרן

Go

41

סעיף 77

השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים ובהליכים נוספים

Go

41

סעיף 78

חובות הנאמן ותפקידיו

Go

41

סעיף 79

שעבוד נכסי הקרן

Go

42

סעיף 80

הוצאות שייפרעו מנכסי קרן

Go

43

סעיף 80א

הוצאות בשל תיקון טעות

Go

43

סעיף 81

איסור קבלת טובות הנאה

Go

43

סעיף 81א

הימנעות דירקטור מהצבעה

Go

43

סעיף 82

איסור מתן הטבה

Go

43

סעיף 83

אחריות מנהל קרן

Go

44

סעיף 84

שמירת דינים

Go

44

סעיף 85

קבילות פסק דין

Go

44

סעיף 86

איסור אצילת סמכויות

Go

44

סעיף 87

רווח שלא כדין

Go

44

 

פרק ח': מסים

Go

44

סעיף 94

פטור ממס בולים

Go

45

 

פרק ט': הוראות כלליות

Go

45

סעיף 95א

החזקה באמצעות חברת רישומים

Go

45

סעיף 95ב

מרשם יחידות של קרן סגורה

Go

45

סעיף 95ג

זכאות חברת רישומים לתעודה

Go

45

סעיף 96

התייצבות הרשות בהליכים

Go

45

סעיף 97

פיקוח הרשות

Go

45

סעיף 97א

החלת סמכויות הרשות

Go

46

סעיף 99

מינוי רואה חשבון וחובותיו

Go

46

סעיף 99א

מבקר פנימי

Go

46

סעיף 100

מיזוג קרנות פתוחות או קרנות סל ופיצול קרנות פתוחות

Go

46

סעיף 101

קרן סגורה שתהיה לקרן פתוחה

Go

47

סעיף 102

קרן פתוחה שתהיה לקרן סגורה

Go

47

סעיף 103

עילות לפירוק קרן

Go

48

סעיף 104

בקשה לפירוק קרן

Go

48

סעיף 104א

פירוק או מיזוג של קרן בעלת שווי נקי נמוך של נכסים

Go

49

סעיף 105

מפרק הקרן שכרו וכשירותו

Go

49

סעיף 106

הודעה על פירוק קרן

Go

49

סעיף 107

מועד פירוק קרן

Go

50

סעיף 107א

תקנות לעניין פירוק קרן סל

Go

50

סעיף 108

הוראות שונות בדבר פירוק קרן

Go

50

סעיף 109

מימוש נכסי הקרן בפירוק

Go

51

סעיף 110

השלמת הפירוק

Go

51

סעיף 111

אסיפה כללית

Go

51

סעיף 112

הודעה על כינוס אסיפה ת"ט תשנ"ו 1996

Go

52

סעיף 112א

הודעה על העברת ניהול קרן

Go

52

סעיף 112ב

הודעה על שינוי שם של מנהל קרן או שינוי שם של קרן

Go

52

סעיף 113

קיום עסקה

Go

53

 

פרק ט'1: הצעת יחידות של קרן חוץ

Go

53

סעיף 113א

הגדרות   פרק ט'1

Go

53

סעיף 113ב

הצעת יחידות של קרן חוץ לציבור

Go

53

סעיף 113ג

תקנות לעניין קרן חוץ

Go

53

סעיף 113ד

תחולת הוראות על קרן חוץ

Go

53

סעיף 113ה

חובת הודעה

Go

54

סעיף 113ו

הוראה על תיקון פגם

Go

54

סעיף 113ז

הוראה על הפסקת הצעה של יחידות קרן חוץ

Go

54

סעיף 113ח

הוראה על מחיקה מהרישום למסחר

Go

54

סעיף 113ט

הסדרים להבטחת זכויות

Go

54

 

פרק י': הטלת עיצום כספי בידי הרשות

Go

54

סעיף 114

עיצום כספי

Go

55

סעיף 115

סכום העיצום הכספי

Go

55

סעיף 116

סכומים מופחתים

Go

55

סעיף 117

הפרת הוראה זהה בכמה קרנות

Go

55

סעיף 118

שינוי התוספת השנייה והתוספת השלישית

Go

55

 

פרק י'1: הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית

Go

55

סעיף 119

הגדרות

Go

55

סעיף 120

החלת הוראות לעניין בירור הפרה והליך אכיפה מינהלי

Go

55

סעיף 120א

רשימת מעשים או מחדלים שיש בהם כדי להעיד על פגם בזהירות

Go

56

סעיף 120ב

איסור שיפוי וביטוח

Go

56

סעיף 120ג

שינוי התוספת השלישית

Go

56

 

פרק י"א: עונשין

Go

56

סעיף 124

עבירות של מחשבה פלילית

Go

56

סעיף 125

עבירות כדי להטעות או לרמות

Go

57

סעיף 126

קנס בעבירה נמשכת

Go

57

סעיף 126א

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

57

 

פרק י"א1: הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים

Go

57

סעיף 128א

הגדרות

Go

57

סעיף 128ב

סמכות יושב ראש הרשות או פרקליט מחוז להתקשר בהסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים המותנית בתנאים

Go

57

 

פרק י"ב – הוראות שונות

Go

57

סעיף 129

שמירת ספרי הקרן ודרישת הרשות למידע

Go

57

סעיף 129ב

המצאת מסמכים מהרשות בדואר אלקטרוני מאובטח

Go

58

סעיף 130

הוראת מעבר

Go

58

סעיף 130א

אגרות

Go

58

סעיף 131

ביצוע ותקנות

Go

59

סעיף 132

תיקון חוק ניירות ערך   מס' 14

Go

59

סעיף 133

ביטול

Go

59

סעיף 134

שמירת תוקף

Go

59

סעיף 135

תחילה

Go

59

סעיף 136

פרסום

Go

59

 

תוספת ראשונה

Go

59

 

תוספת שנייה

Go

64

 

תוספת שלישית

Go

65

 


חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          "אתר ההפצה" – אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דוחות ותשקיפים שהוגשו לרשות, בידי מנהל קרן או נאמן כמשמעותם בסעיף 4;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "אתר הפצה"

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

"אתר הפצה" "אתר ההפצה" – אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דוחות ותשקיפים שהוגשו לרשות, בידי מנהל קרן או נאמן כמשמעותם בסעיף 4;

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          "בורסה" – בורסה בישראל, ובורסה מחוץ לישראל שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבה היא פועלת;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

"בורסה" – בורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך בורסה בישראל, ובורסה מחוץ לישראל שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבה היא פועלת;

(תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

          "בורסה בישראל" – בורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "בורסה בישראל"

 

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

החלפת הגדרת "בורסה בישראל"

הנוסח הקודם:

"בורסה בישראל" – בורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 16) תש"ע-2010

          "בית המשפט" – (נמחקה);

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

מחיקת הגדרת "בית המשפט"

הנוסח הקודם:

"בית המשפט" - בית המשפט המחוזי בירושלים;

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          "בנק בישראל" – בנק כמשמעותו בחוק הבנקאות;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "בנק בישראל"

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          "בנק מחוץ לישראל" – תאגיד שהתאגד במדינת חוץ, ושמתקיימים לגביו שניים אלה:

(1)   הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טעון רישיון בנק לפי חוק הבנקאות;

(2)   הוא קיבל אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "בנק מחוץ לישראל"

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          "דירקטור חיצוני" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

הוספת הגדרת "דירקטור חיצוני"

          "הוראה" – של הרשות או של יושב ראש הרשות – לרבות דרישה שדרשו;

          "החלטה מיוחדת של בעלי יחידות" – החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של בעלי היחידות, כנדרש לפי חוק זה, ושהתקיימו בה שני אלה:

(1)   ההחלטה נתקבלה ברוב של לפחות שלושה רבעים מבעלי היחידות, שהצביעו בעצמם או על ידי שלוח;

(2)   המצביעים בעד קבלת ההחלטה מחזיקים לפחות בחמישים ואחד אחוזים ממספר היחידות שבידי בעלי היחידות המצביעים בעצמם או על ידי שלוח;

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          "חברה" – כהגדרתה בחוק החברות או חברת חוץ שנרשמה לפי סעיף 346 לחוק האמור;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 252 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "חברה"

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          "חברה מנהלת" ו"קופת גמל" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

הוספת הגדרת ""חברה מנהלת" ו"קופת גמל""

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          "הממונה" – (נמחקה);

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

מחיקת הגדרת "הממונה"

הנוסח הקודם:

"הממונה" – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, או עובד משרד האוצר שהוא הסמיך לענין חוק זה או לענין הוראה מהוראותיו;

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          "חברה קרובה של קרן" – (נמחקה);

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

מחיקת הגדרת "חברה קרובה של קרן"

הנוסח הקודם:

"חברה קרובה של קרן" – חברה שעשרים וחמישה אחוזים לפחות מהמניות שהוציאה כלולים בנכסי הקרן, והיא חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטה של חברה כאמור, או חברה שחמישים אחוזים לפחות מהמניות שהוציאה כלולים בנכסי הקרן;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          "חברת חוץ" – כהגדרתה בחוק החברות;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

הוספת הגדרת "חברת חוץ"

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

          "חברת רישומים" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

הוספת הגדרת "חברת רישומים"

          "חוק הבנקאות" – חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 253 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

          "חוק הפיקוח על המטבע" – חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978;

(תיקון מס' 21) תשע"ד-2013

          "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות" – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013;

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 127 (ה"ח 706)

הוספת הגדרת "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות"

          "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          "יום חישוב המחירים" – יום שלפי סעיף 46(ה), על מנהל קרן פתוחה לחשב לגביו את מחיר הקניה ואת מחיר המכירה של נכסי הקרן;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "יום חישוב המחירים"

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          "יום עסקים" – כל יום מימי השבוע שבו רוב בעלי רשיון בנק לפי חוק הבנקאות פתוחים לעסקים, זולת אם הוא ערב יום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח-1948;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "יום עסקים"

          "יחידות" – כמשמעותן בסעיף 3(ב);

          "מטבע חוץ" – מטבע שהוא הילך חוקי במדינה כלשהי ואינו מטבע ישראלי;

          "מפיץ" – חבר בורסה שניתן להגיש אצלו הזמנות ליחידות;

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          "נושא משרה" – נושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, וכן, לגבי מנהל קרן – חבר ועדת השקעות כהגדרתה בסעיף 20(א), ולגבי נאמן – מי שממונה בנאמן על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו כאמור בסעיף 78;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 253 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "נושא משרה"

          "ניירות ערך" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, לרבות ניירות ערך שהוצאו בידי המדינה;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          "ניירות ערך חוץ" – ניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, או מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

"ניירות ערך חוץ" – ניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, או מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, ובלבד שהם מן הסוגים שקבע שר האוצר בתקנות;

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

          "עניין אישי" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 321 (ה"ח 896)

הוספת הגדרת "עניין אישי"

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          "עסקה מתואמת" – עסקה הנעשית בבורסה בישראל, ושתנאיה סוכמו מראש על ידי הצדדים לה;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת הגדרת "עסקה מתואמת"

          "פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          "פרסום בעתון" – פרסום בשני עתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965; לענין קרן שאושרה לתושבי חוץ בלבד, פרסום בעתון נפוץ אחד לפחות כאמור, ופרסום בעתון יומי אחד לפחות, היוצא לאור בישראל בשפה האנגלית;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

"פרסום בעתון" פרסום בשני עתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965; לענין קרן שאושרה לתושבי חוץ בלבד, פרסום בעתון נפוץ אחד לפחות כאמור, ופרסום בעתון יומי אחד לפחות, היוצא לאור בישראל בשפה האנגלית;

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          "קופת גמל" – (נמחקה);

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "קופת גמל"

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

מחיקת הגדרת "קופת גמל"

הנוסח הקודם:

"קופת גמל" – כמשמעותה בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          "קרוב" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

הוספת הגדרת "קרוב"

          "קרן" – קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בסעיף 3;

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

          "קרן טכנולוגיה עילית" – קרן סגורה שבהסכם הקרן שלה נקבע כי תהיה קרן טכנולוגיה עילית (היי-טק);

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 321 (ה"ח 896)

הוספת הגדרת "קרן טכנולוגיה עילית"

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          "קרן חוץ" – (נמחקה);

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 151 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "קרן חוץ"

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

מחיקת הגדרת "קרן חוץ"

הנוסח הקודם:

"קרן חוץ" – הסדר או תאגיד, שמטרתם השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שהוקמו במדינת חוץ על פי דיניה; לענין זה, "נייר ערך" - לרבות אופציה כהגדרתה בסעיף 64(ב);

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          "קרן ייחודית" – קרן סגורה שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן ייחודית;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

החלפת הגדרת "קרן ייחודית"

הנוסח הקודם:

"קרן ייחודית" – קרן סגורה שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה רשאית להשקיע בניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה;

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

          "קרן מחקה" – קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה ייעודה הוא השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר מדד או סחורה;

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

הוספת הגדרת "קרן מחקה"

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

          "קרן סל" – קרן מחקה, שהיא קרן סגורה, שבהסכם הקרן שלה נקבע כי תהיה קרן סל;

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

הוספת הגדרת "קרן סל"

          "קרן פתוחה" – קרן שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן פתוחה;

          "קרן סגורה" – קרן שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן סגורה;

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          "קרן מסויגת", "קרן בלתי מסויגת" – (נמחקה);

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

מחיקת הגדרת "קרן מסויגת", "קרן בלתי מסויגת"

הנוסח הקודם:

"קרן מסויגת", "קרן בלתי מסויגת" – קרן שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן מסויגת או בלתי מסויגת לענין הוראות פרק ח';

          "שווי נקי של נכסי קרן" – שווי נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה;

          "שוק מוסדר" – מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך, באופציות או בחוזים עתידיים, על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא מתנהל;

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

          "שנת כספים של קרן" – תקופה של 12 חודשים שקבע מנהל הקרן בתשקיף או בדוח כשנת כספים של הקרן, או תקופה קצרה יותר שקבע מנהל הקרן כאמור, אם היא שנת הכספים הראשונה של קרן חדשה או שנת הכספים הראשונה לאחר שמנהל הקרן שינה את שנת הכספים של הקרן;

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 321 (ה"ח 896)

הוספת הגדרת "שנת כספים של קרן"

(תיקון מס' 9) תשס"ה-2004

          "בעל ענין", "הון עצמי", "החזקה", "הרשות", "חברה מסונפת", "פרט מטעה", "שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך;

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 39 (ה"ח 121)

"בעל ענין", "הון עצמי", "החזקה", "הרשות", "חברה מסונפת", "פרט מטעה", "רשם", "שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          "דירקטור מקרב הציבור" ו"חברת חוץ" – (נמחקה);

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

מחיקת הגדרת ""דירקטור מקרב הציבור" ו"חברת חוץ""

הנוסח הקודם:

"דירקטור מקרב הציבור" ו"חברת חוץ" - כמשמעותם בפקודת החברות;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          "בעל רשיון", "יועץ השקעות" ו"מנהל תיקים" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן – חוק הסדרת העיסוק).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

הוספת הגדרת "בעל רשיון", "יועץ השקעות" ו"מנהל תיקים"

פרק ב': ייסוד קרן

סימן א': מהותה של קרן

תחולה (תיקון מס' 23) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

2.    (א)  חוק זה יחול על כל הסדר, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שאינו מוסדר על פי דין אחר וכן על הסדר מסוג שקבע שר האוצר שמטרתו השקעה משותפת במטבעות והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם; לענין סעיף זה יראו אופציה וחוזה עתידי, כהגדרתם בסעיף 64(ב), כנייר ערך.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), לא יחול חוק זה על הסדר שמטרתו כאמור, שמספר המשתתפים בו אינו עולה על חמישים ושנעשה בלא פניה לציבור.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

החלפת סעיף קטן 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חוק זה לא יחול על הסדר שמטרתו כאמור, שנעשה בין יחידים שמספרם אינו עולה על חמישים וללא פניה לציבור.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

(א) חוק זה יחול על כל הסדר, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שאינו מוסדר על פי דין אחר; לענין סעיף זה יראו אופציה כמשמעותה וחוזה עתידי, כהגדרתם בסעיף 64(ב), כנייר ערך.

 

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

(א) חוק זה יחול על כל הסדר, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שאינו מוסדר על פי דין אחר וכן על הסדר מסוג שקבע שר האוצר שמטרתו השקעה משותפת במטבעות והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם; לענין סעיף זה יראו אופציה וחוזה עתידי, כהגדרתם בסעיף 64(ב), כנייר ערך.

קרן להשקעות משותפות בנאמנות

3.    (א)  הסדר שחוק זה חל עליו לא ייעשה אלא על ידי קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שתיווסד בהסכם לניהול בנאמנות לפי חוק זה (בחוק זה - הסכם הקרן).

          (ב)  קרן תהיה מורכבת מיחידות, שכל אחת מהן מקנה זכות שווה בקרן.

סימן ב': הסכם הקרן

הסכם הקרן

4.    הסכם הקרן ייעשה בין חברה שאושרה כנאמן לפי סעיף 9, שיוקנו לה נכסי הקרן (להלן - הנאמן), לבין חברה אחרת שאושרה כמנהל קרן לפי סעיף 13, שתנהל את נכסי הקרן (להלן - מנהל הקרן).

פרטי הסכם הקרן

5.    (א)  בהסכם הקרן ייקבעו פרטים אלה:

(1)   שם הקרן;

(2)   שם הנאמן ושם מנהל הקרן ומענן משרדיהם הרשומים;

(3)   אם הקרן תהיה קרן פתוחה, קרן סגורה או קרן ייחודית;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

(4)   בקרן פתוחה - המועדים שלגביהם יחושבו מחיר היחידה ומחיר הפדיון, אם מחירים אלה יחושבו יותר מפעם אחת ביום;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

(4) בקרן פתוחה - המועדים שבהם שלגביהם ייקבעו יחושבו מחיר היחידה ומחיר הפדיון, אם מחירים אלה ייקבעו יחושבו יותר מפעם אחת ביום;

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

(5)   בקרן סגורה – המועדים שבהם רשאים בעלי היחידות לפדותן, אם נקבעו מועדים כאמור, והשיעור המרבי של יחידות שבעל יחידות רשאי לפדות במועדים האמורים – אם נקבע שיעור כאמור;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

(5) בקרן סגורה שאינה קרן ייחודית – המועדים שבהם רשאים בעלי היחידות לפדותן, אם נקבעו מועדים כאמור, והשיעור המרבי של יחידות שבעל יחידות רשאי לפדות במועדים האמורים – אם נקבע שיעור כאמור;

(6)   בקרן פתוחה - המועדים שבהם יוצעו היחידות לציבור וייפדו, אם מועדי הצעת היחידות ופדיונן קבועים מראש;

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

(7)   השיעור המרבי של ההוספה כאמור בסעיף 42(ג) או העמלה כאמור בסעיף 50(ג) ואם ההוספה או העמלה כאמור תיווסף למחיר היחידה או תנוכה ממחיר הפדיון;

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

(7) השיעור המרבי של ההוספה כאמור בסעיפים 42(ג) או 50(ג), ואם היא בסעיף 42(ג) או העמלה כאמור בסעיף 50(ג) ואם ההוספה או העמלה כאמור תיווסף למחיר היחידה או תנוכה ממחיר הפדיון;

(8)   מדיניות ההשקעות של הקרן ודרכי שינויה;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

(9)   (נמחקה);

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

מחיקת פסקה 5(א)(9)

הנוסח הקודם:

(9) אם התחייב מנהל הקרן לשלם תשלומים שוטפים לבעלי היחידות – מועדי חלוקתם שיעוריהם והדרך שבה יודיע מנהל הקרן על תשלום צפוי;

(10)  תקופת קיומה של הקרן, אם הוגבלה התקופה;

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

(11)  (נמחקה);

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

מחיקת פסקה 5(א)(11)

הנוסח הקודם:

(11) אם הקרן היא קרן מסויגת או קרן בלתי מסויגת;

(12)  שכר הנאמן ושכר מנהל הקרן;

(13)  תקופת כהונתו של הנאמן;

(14)  הדרך לשינוי הסכם הקרן.

          (ב)  אין באמור בסעיף קטן (א), כדי למנוע קביעת פרטים נוספים בהסכם הקרן.

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

          (ג)   שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות ענינים נוספים שייכללו בהסכם הקרן וכן מגבלות שיחולו על עניינים כאמור.

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 321 (ה"ח 896)

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות ענינים נוספים שייכללו בהסכם הקרן וכן מגבלות שיחולו על עניינים כאמור.

          (ד)  הסכם הקרן לא יכלול תניות שמהן משתמע, במפורש או מכללא, כי הנאמן או מנהל הקרן פטורים מאחריותם לפי חוק זה או לפי דין אחר.

שם מטעה

6.    (א)  לא יהיה לקרן שם שיש בו כדי להטעות.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ב)  הרשות רשאית להורות למנהל קרן, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, לשנות את שם הקרן בתוך תקופה שתקבע אם היתה סבורה שיש בו כדי להטעות.

(תיקון מס' 16)  תש"ע-2010

          (ג)   (בטל).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

6. (א) לא יהיה לקרן שם שיש בו כדי להטעות.

(ב) הרשות רשאית להורות למנהל קרן, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, לשנות את שם הקרן בתוך תקופה שתקבע אם היתה סבורה שיש בו כדי להטעות.

(ג) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ב) רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 6(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ב) רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

7.    (בוטל).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. (א) הסכם הקרן וכל שינוי בו יהיו תקפים עם אישורם בידי הממונה, לאחר התייעצות עם יושב ראש הרשות; על החלטת הממונה רשאים מנהל הקרן או הנאמן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

(ב) באישור הסכם הקרן רשאי הממונה לשקול את הענינים הבאים:

(1) המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(2) מספר  הקרנות המנוהלות בידי אותו מנהל קרן וגודלן;

(3) מדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם הקרן.

(ג) הממונה רשאי להתנות את אישורו של הסכם הקרן בתנאים לפי השיקולים המפורטים בסעיף זה.

רישום הסכם הקרן (תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 9) תשס"ה-2004

8.    (א)  מנהל קרן יגיש את הסכם הקרן לרשות לרישום טרם הוצאת היחידה הראשונה; שונה הסכם הקרן, יגיש מנהל הקרן לרשות את הסכם הקרן המתוקן לפני מועד כניסתו לתוקף של השינוי.

          (ב)  הסכם הקרן יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדים הראשיים של מנהל הקרן ושל הנאמן.

          (ג)   מנהל הקרן ימציא העתק מהסכם הקרן ומכל שינוי בו לבעל יחידה, לפי דרישתו, בתמורה לתשלום שקבע הנאמן.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

(א) מנהל קרן יגיש את הסכם הקרן לרשם לרישום טרם הוצאת היחידה הראשונה; חל שינוי בהסכם הקרן – יגיש מנהל הקרן לרשם הודעה בכתב על השינוי לפני כניסתו לתוקף.

 

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 39 (ה"ח 121)

(א) מנהל קרן יגיש את הסכם הקרן לרשם לרשות לרישום טרם הוצאת היחידה הראשונה; שונה הסכם הקרן, יגיש מנהל הקרן לרשות את הסכם הקרן המתוקן לפני מועד כניסתו לתוקף של השינוי.

סימן ג': נאמן

הנאמן (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

9.    (א)  לא תשמש חברה נאמן לקרן, אלא אם כן אושרה בידי יושב ראש הרשות, לאחר שראה כי נתקיימו בחברה הוראות אלה:

(1)   היא אחד מאלה:

(א)   תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות, למעט חברת שירותים משותפת;

(ב)   מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981;

(ג)    חברה שעיסוקה העיקרי הוא מילוי תפקידי נאמנות;

(2)   לה הון עצמי, נוסף להון העצמי הנדרש על פי דין עקב עיסוקיה האחרים, בסכום שאינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ה-1995

(3)   לה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע שר האוצר; ביטוח לפי פסקה זו יכול שייקבע כביטוח נוסף על ביטוח הנדרש עקב עיסוקיה האחרים.

 

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (א1) לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור כאמור בסעיף קטן (א) לחברה שמתקיימים לגביה התנאים האמורים באותו סעיף קטן, אלא אם כן העביר את הבקשה לדיון לפני ועדת הרישיונות, וועדת הרישיונות החליטה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, שלא לתת אישור כאמור מטעמים הנוגעים למהימנות החברה, של בעל שליטה בה, או של נושא משרה בכל אחד מהם.

(תיקון מס' 16)  תש"ע-2010

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ג)   שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לעובד של חברה שתשמש נאמן, שיעסוק במילוי חובות הנאמן ובתפקידיו לפי סעיף 78.

          (ד)  לא תשמש חברה נאמן לקרן אם נתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(1)   היא חברה הנמנית עם קבוצת מנהל הקרן או חברה המחזיקה ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של חברה השולטת בו, או שהיא חברה בשליטתה של חברה כאמור;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(1א) היא חברה הנשלטת בידי מנהל הקרן, או שמי מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן מחזיק ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של החברה;

(2)   חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור, משמשת נאמן לקרן שמנהלה הוא חברה בשליטתה או חברה השולטת בה או בשליטה של חברה השולטת בה;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(3)   המנהל הכללי, עובד או דירקטור של מי מהנמנים עם קבוצת החברה הוא המנהל הכללי, דירקטור או עובד של מי מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן או מועסק על ידי אחד מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(4)   יש למי מהנמנים עם קבוצת החברה קשר עסקי עם מנהל הקרן או קשר עסקי מהותי עם אדם השולט במנהל הקרן או עם תאגיד בשליטת אדם כאמור; בסעיף קטן זה –

"קשר עסקי" – קשר בין ספק ללקוח, קשר בין נותן שירות למקבל שירות, מתן הלוואות או קבלת הלוואות, השכרת נכסים, שותפות בעסקים, עסקאות משותפות, שותפות בנכסים או כל קשר מסחרי או כלכלי אחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, בין דרך קבע ובין באופן חד-פעמי, למעט קשר כאמור הנובע ממתן שירותים אלה:

(1)   נאמנות לקרנות או לתעודות התחייבות כהגדרתן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך;

(2)   שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגילים של בנק ובתנאי שוק, ובלבד שההכנסה מהם אינה עולה על חמישה אחוזים מהכנסות הבנק;

"קשר עסקי מהותי" – קשר עסקי, לרבות קשר עסקי הנובע ממתן שירותים בנקאיים מקובלים, אשר סך ההכנסות ממנו, יחד עם ההכנסות מכלל הקשרים העסקיים של קבוצת החברה עם קבוצת מנהל הקרן, עולה על חמישה אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(5)   הכנסות קבוצת החברה שמקורן בקשר עסקי כולל עם קבוצת מנהל הקרן עולות על 15 אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה; בפסקה זו –

"הכנסות" – סך ההכנסות לפי דוחות כספיים שנתיים אחרונים;

"קשר עסקי כולל" – קשר עסקי, לרבות קשר עסקי הנובע ממתן שירותים כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קשר עסקי";

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(6)   קיימות נסיבות אחרות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין מי מהנמנים עם קבוצת החברה לבין בעלי היחידות בקרן.

          (ה)  תקופת כהונתו של הנאמן על פי הסכם הקרן לא תפחת משלוש שנים; הוארכה תקופת כהונתו של הנאמן, לא תפחת תקופת ההארכה משנתיים.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ו)   בסעיף זה –

          "קבוצת החברה" – החברה, אדם השולט בחברה ותאגיד בשליטת אדם כאמור;

          "קבוצת מנהל הקרן" – מנהל הקרן, אדם השולט במנהל הקרן ותאגיד בשליטת אדם כאמור.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 429 (ה"ח 2320)

החלפת פסקה 9(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) לה ביטוח מהסוגים שקבע שר האוצר בתקנות, בסכומים ובתנאים שקבע בהן או ערבות בנקאית בסכומים ובתנאים שקבע שר האוצר בהן או הון עצמי נוסף על ההון העצמי לפי פסקה (2), בסכום שאינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות; ביטוח לפי סעיף זה יכול שייקבע כביטוח נוסף על ביטוח הנדרש עקב עיסוקיה האחרים.

 

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 152 (ה"ח 2746)

(א) לא תשמש חברה נאמן לקרן אלא אם כן אושרה בידי הממונה יושב ראש הרשות, לאחר התייעצות עם יושב ראש הרשות, ולאחר שראה כי נתקיימו בחברה הוראות אלה:

(1) היא אחת מאלה:

(א) תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות, למעט חברת שירותים משותפת;

(ב) מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981;

(ג) חברה שעיסוקה העיקרי הוא מילוי תפקידי נאמנות;

(2) לה הון עצמי, נוסף להון העצמי הנדרש על פי דין עקב עיסוקיה האחרים, בסכום שאינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות;

(3) לה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע שר האוצר; ביטוח לפי פסקה זו יכול שייקבע כביטוח נוסף על ביטוח הנדרש עקב עיסוקיה האחרים.

(ב) על החלטת הממונה יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) רשאית החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאי כשירות לדירקטורים ולעובדים של חברה שתשמש נאמן.

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לעובד של חברה שתשמש נאמן, שיעסוק במילוי חובות הנאמן ובתפקידיו לפי סעיף 78.

(ד) לא תשמש חברה נאמן לקרן אם נתקיים אחד מאלה:

(1) היא חברה השולטת במנהל הקרן, או חברה בשליטת חברה כאמור או היא חברה שמנהל הקרן הוא חברה מסונפת שלה;

(1) היא חברה השולטת במנהל הקרן, או חברה המחזיקה ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של חברה השולטת בו, או היא חברה בשליטתה של אחת מהחברות האמורות;

(2) חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור, משמשת נאמן לקרן שמנהלה הוא חברה בשליטתה או חברה השולטת בה או בשליטה של חברה השולטת בה;

(3) המנהל הכללי, עובד או דירקטור שלה או של חברה השולטת בה או של חברה בשליטה של חברה כאמור, הוא המנהל הכללי או דירקטור או עובד של מנהל הקרן, של חברה השולטת במנהל הקרן או של חברה הנשלטת על ידי חברה כאמור, או מועסק על ידי אחד מהם;

(4) יש לה קשר מהותי להנהלה העסקית של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן יש לה, לחברה השולטת בה או לחברה בשליטה של חברה כאמור, קשר מהותי להנהלה העסקית של מנהל הקרן, של חברה השולטת במנהל הקרן או של חברה בשליטה של חברה כאמור; לענין זה, "קשר מהותי להנהלה העסקית" – כמשמעותו בסעיף 96ב(ד) לפקודת החברות, למעט קשר עסקי שמקיים בנק במתן שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגיל, ובלבד שאינו מהותי לבנק.

 

מיום 14.6.2001

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 398 (ה"ח 2999)

החלפת פסקה 9(ד)(4)

הנוסח הקודם:

(4) יש לה, לחברה השולטת בה או לחברה בשליטה של חברה כאמור, קשר מהותי להנהלה העסקית של מנהל הקרן, של חברה השולטת במנהל הקרן או של חברה בשליטה של חברה כאמור; לענין זה, "קשר מהותי להנהלה העסקית" – כמשמעותו בסעיף 96ב(ד) לפקודת החברות, למעט קשר עסקי שמקיים בנק במתן שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגיל, ובלבד שאינו מהותי לבנק.

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 9(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על החלטת יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) רשאית החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 253 (ה"ח 489)

ת"ט תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2342 מיום 5.3.2012 עמ' 192

(א1) לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור כאמור בסעיף קטן (א) לחברה שמתקיימים לגביה התנאים האמורים באותו סעיף קטן, אלא אם כן העביר את הבקשה לדיון לפני ועדת הרישיונות, וועדת הרישיונות החליטה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, שלא לתת אישור כאמור מטעמים הנוגעים למהימנות החברה, של בעל שליטה בה, או של נושא משרה בכל אחד מהם.

(ב) על החלטת יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) ועל החלטת ועדת הרישיונות לפי סעיף קטן (א1) רשאית החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 6 (ה"ח 387)

(ד) לא תשמש חברה נאמן לקרן אם נתקיים אחד מאלה:

(1) היא חברה השולטת במנהל הקרן, או חברה המחזיקה ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של חברה השולטת בו, או היא חברה בשליטתה של אחת מהחברות האמורות;

(1) היא חברה הנמנית עם קבוצת מנהל הקרן או חברה המחזיקה ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של חברה השולטת בו, או שהיא חברה בשליטתה של חברה כאמור;

(1א) היא חברה הנשלטת בידי מנהל הקרן, או שמי מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן מחזיק ביותר מעשרה אחוזים מהון המניות המונפק של החברה;

(2) חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור, משמשת נאמן לקרן שמנהלה הוא חברה בשליטתה או חברה השולטת בה או בשליטה של חברה השולטת בה;

(3) המנהל הכללי, עובד או דירקטור שלה או של חברה השולטת בה או של חברה בשליטה של חברה כאמור, הוא המנהל הכללי או דירקטור או עובד של מנהל הקרן, של חברה השולטת במנהל הקרן או של חברה הנשלטת על ידי חברה כאמור, או מועסק על ידי אחד מהם;

(4) יש לה, לאדם השולט בה או לתאגיד בשליטה של אדם כאמור, קשר עסקי מהותי קבוע או קשר מקצועי, במישרין או בעקיפין, עם מנהל הקרן, עם אדם השולט במנהל הקרן או עם תאגיד בשליטת אדם כאמור; לענין זה, "קשר מקצועי" - מתן שירותים מקצועיים דרך קבע, בתמורה, למעט קשר עסקי שמקיים בנק במתן שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגיל, ובלבד שאינו מהותי לבנק.

(3) המנהל הכללי, עובד או דירקטור של מי מהנמנים עם קבוצת החברה הוא המנהל הכללי, דירקטור או עובד של מי מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן או מועסק על ידי אחד מהנמנים עם קבוצת מנהל הקרן;

(4) יש למי מהנמנים עם קבוצת החברה קשר עסקי עם מנהל הקרן או קשר עסקי מהותי עם אדם השולט במנהל הקרן או עם תאגיד בשליטת אדם כאמור; בסעיף קטן זה –

"קשר עסקי" – קשר בין ספק ללקוח, קשר בין נותן שירות למקבל שירות, מתן הלוואות או קבלת הלוואות, השכרת נכסים, שותפות בעסקים, עסקאות משותפות, שותפות בנכסים או כל קשר מסחרי או כלכלי אחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, בין דרך קבע ובין באופן חד-פעמי, למעט קשר כאמור הנובע ממתן שירותים אלה:

(1) נאמנות לקרנות או לתעודות התחייבות כהגדרתן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך;

(2) שירותים בנקאיים מקובלים במהלך עסקיו הרגילים של בנק ובתנאי שוק, ובלבד שההכנסה מהם אינה עולה על חמישה אחוזים מהכנסות הבנק;

"קשר עסקי מהותי" – קשר עסקי, לרבות קשר עסקי הנובע ממתן שירותים בנקאיים מקובלים, אשר סך ההכנסות ממנו, יחד עם ההכנסות מכלל הקשרים העסקיים של קבוצת החברה עם קבוצת מנהל הקרן, עולה על חמישה אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה;

(5) הכנסות קבוצת החברה שמקורן בקשר עסקי כולל עם קבוצת מנהל הקרן עולות על 15 אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה; בפסקה זו –

"הכנסות" – סך ההכנסות לפי דוחות כספיים שנתיים אחרונים;

"קשר עסקי כולל" – קשר עסקי, לרבות קשר עסקי הנובע ממתן שירותים כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קשר עסקי";

(6) קיימות נסיבות אחרות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין מי מהנמנים עם קבוצת החברה לבין בעלי היחידות בקרן.

(ה) תקופת כהונתו של הנאמן על פי הסכם הקרן לא תפחת משלוש שנים; הוארכה תקופת כהונתו של הנאמן, לא תפחת תקופת ההארכה משנתיים.

(ו) בסעיף זה, "חברה" - חברה כמשמעותה בפקודת החברות או חברת חוץ הרשומה בישראל.

(ו) בסעיף זה –

"קבוצת החברה" – החברה, אדם השולט בחברה ותאגיד בשליטת אדם כאמור;

"קבוצת מנהל הקרן" – מנהל הקרן, אדם השולט במנהל הקרן ותאגיד בשליטת אדם כאמור.

חובת הודעה לרשות לעניין פגם במהימנות (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

9א.     (א)  נאמן יודיע לרשות על התקיימות אחת הנסיבות המפורטות להלן, בארץ או בחוץ לארץ, לגבי הנאמן, בעל שליטה בנאמן או נושא משרה בהם, עם היוודע לו על כך ולא יאוחר מתום יום העסקים הראשון לאחר מכן:

(1)   הרשעה בעבירה, ובלבד שאם העבירה היא עבירת קלון – רק אם בית המשפט קבע שמדובר בעבירה שיש עמה קלון;

(2)   הגשת כתב אישום או התקיימות הליך משמעתי, בשל ביצוע עבירה שאינה עבירת קלון;

(3)   חקירה או בירור מינהלי בקשר עם ביצוע עבירה שאינה עבירת קלון או הפרה של הוראת דין כלכלי, על ידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך בירור מינהלי, לפי העניין;

(4)   תשלום חבות כספית כחלופה להליך פלילי, בקשר עם הפרת הוראת דין כלכלי, וכן קיומו של הליך מינהלי בשל הפרת הוראות כאמור, שתוצאתו האפשרית היא הטלת אמצעי אכיפה מינהלי;

(5)   תשלום עיצום כספי או קבלת דרישה לתשלום כאמור, בשל הפרת הוראת דין כלכלי;

(6)   פסק דין בתביעה אזרחית או תביעה אזרחית שהוגשה בשל הפרת הוראת דין כלכלי, לרבות בדרך של תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ובלבד שתביעה כאמור כללה טענת תרמית או רשלנות.

          (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא תהיה פתוחה לעיון הציבור, אלא אם כן קיימת לגביה חובת הגשת דוח לפי סעיף 72(א), לאור חשיבות המידע הכלול בה למשקיע סביר השוקל לרכוש או לפדות יחידה.

          (ג)   נושא משרה בנאמן, בעל שליטה בנאמן ונושא משרה בו, יודיעו לנאמן על אירוע כאמור בפסקאות (1) עד (6) שבסעיף קטן (א), מיד כשנודע להם על כך; הודעה לפי סעיף קטן זה תכלול את הפרטים הדרושים לנאמן כדי למלא את חובתו לפי סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 18) תשע"א-2011 (תיקון מס' 30) תשע"ט-2019

          (ד)  בסעיף זה –

          "הוראת דין כלכלי" – הוראה מהוראות הדינים המנויים בהגדרה "עבירה";

          "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות;

          "עבירה" – עבירה לפי אחד מהחוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000; חוק ניירות ערך; חוק הסדרת העיסוק; פקודת החברות; חוק החברות; חוק הבנקאות; פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; פקודת מס הכנסה; חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991; חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, או עבירת קלון;

          "עבירת קלון" – עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם שהורשע בה ראוי להיות בעל תפקיד במנהל קרן או בנאמן, לפי העניין, או להחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, לרבות עבירה לפי דין זר ולרבות עבירת משמעת.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 253 (ה"ח 489)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

(ד) בסעיף זה –

"הוראת דין כלכלי" – הוראה מהוראות הדינים המנויים בהגדרה "עבירה";

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות;

"עבירה" – עבירה לפי אחד מהחוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000; חוק ניירות ערך; חוק הסדרת העיסוק; פקודת החברות; חוק החברות; חוק הבנקאות; פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; פקודת מס הכנסה; חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991; חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, או עבירת קלון;

"עבירת קלון" – עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם שהורשע בה ראוי להיות בעל תפקיד במנהל קרן או בנאמן, לפי העניין, או להחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, לרבות עבירה לפי דין זר ולרבות עבירת משמעת.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 251 (ה"ח 1221)

(ד) בסעיף זה –

"הוראת דין כלכלי" – הוראה מהוראות הדינים המנויים בהגדרה "עבירה";

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות;

"עבירה" – עבירה לפי אחד מהחוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000; חוק ניירות ערך; חוק הסדרת העיסוק; פקודת החברות; חוק החברות; חוק הבנקאות; פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; פקודת מס הכנסה; חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991; חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005; חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, או עבירת קלון;

"עבירת קלון" – עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם שהורשע בה ראוי להיות בעל תפקיד במנהל קרן או בנאמן, לפי העניין, או להחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, לרבות עבירה לפי דין זר ולרבות עבירת משמעת.

פקיעת אישור (תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

10.  תוקפו של אישור שניתן לחברה לשמש נאמן, יפקע לאחר שנה שבה לא כיהנה כנאמן.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 153 (ה"ח 2746)

10. תוקפו של אישור הממונה שניתן לחברה לשמש נאמן, יפקע לאחר שנה שבה לא כיהנה כנאמן.

 

ביטול או התליה של אישור נאמן (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

10א.  (א)  מצא יושב ראש הרשות כי התקיימו לגבי נאמן נסיבות המנויות ברשימה לפי סעיף קטן (ב), המעידות על פגם במהימנותו של נאמן, של בעל שליטה בו או של נושא משרה בכל אחד מהם, וסבר כי הפגם ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות על תיקונו בתוך תקופה שיקבע; לא היה הפגם ניתן לתיקון או חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות והפגם לא תוקן, רשאית ועדת הרישיונות, לאחר שנתנה לנאמן הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את האישור שניתן לו לשמש כנאמן או לבטלו, בהחלטה מנומקת בכתב.

          (ב)  הרשות תקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנותו של נאמן, של בעל שליטה בו או של נושא משרה בכל אחד מהם; רשימה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ותיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הפרסום, ואולם שינוי ברשימה לא יחול על הליך תלוי ועומד לפי סעיף זה; הודעה על פרסום הרשימה ועל כל שינוי שלה, ומועד תחילתם, תפורסם ברשומות.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 255 (ה"ח 489)

הוספת סעיף 10א

סיום כהונתו של נאמן

11.  (א)  כהונתו של נאמן תסתיים בהתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

(1)   חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים המפורטים בסעיף 9(א)(1) או מתקיים בו תנאי מהתנאים שבסעיף 9(ד), או שתנאי מן התנאים שבסעיף 9(א)(2) או (3) או לפי סעיף 9(ג) לא נתקיים בו במשך תקופה מצטברת של ארבעים וחמישה ימים בשנה שתחילתה באחד בינואר;

(2)   תמה תקופת כהונתו לפי הסכם הקרן;

(3)   הוא התפטר, והתפטרותו אושרה בידי בית המשפט, לאחר ששמע את מנהל הקרן ויושב ראש הרשות;

(4)   ניתן צו בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני לנאמן, והצו לא הוסר תוך ששים ימים או תוך מועד מאוחר יותר שקבע יושב ראש הרשות מטעמים מיוחדים.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ב)  נאמן שכהונתו הסתיימה, יודיע על כך לרשות מיד בתום הכהונה ויפרט בהודעתו את הסיבות לסיומה; ניתן צו כאמור בסעיף קטן (א)(4), יודיע על כך הנאמן מיד למנהל הקרן ולרשות.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ג)   ראתה הרשות כי נאמן אינו ממלא את תפקידו לפי הוראות חוק זה, וכי ענינם של בעלי היחידות נפגע או עלול להיפגע, רשאית היא להורות לו על תיקון הפגמים תוך תקופה שתקבע; לא תוקנו הפגמים תוך אותה תקופה, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לנאמן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, לבקש מבית המשפט כי יעביר את הנאמן מכהונתו.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 153 (ה"ח 2746)

11. (א) כהונתו של נאמן תסתיים בהתקיים אחד מאלה:

(1) חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים המפורטים בסעיף 9(א)(1) או מתקיים בו תנאי מהתנאים שבסעיף 9(ד), או שתנאי מן התנאים שבסעיף 9(א)(2) או (3) לא נתקיים בו במשך תקופה מצטברת של שלושים ימים שבסעיף 9(א)(2) או (3) או לפי סעיף 9(ג) לא נתקיים בו במשך תקופה מצטברת של ארבעים וחמישה ימים בשנה שתחילתה באחד בינואר;

(2) תמה תקופת כהונתו לפי הסכם הקרן;

(3) הוא התפטר, והתפטרותו אושרה בידי בית המשפט, לאחר ששמע את מנהל הקרן ויושב ראש הרשות;

(4) ניתן צו בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני לנאמן, והצו לא הוסר תוך ששים ימים או תוך מועד מאוחר יותר שקבע יושב ראש הרשות מטעמים מיוחדים.

(ב) נאמן שכהונתו הסתיימה, יודיע על כך ליושב ראש הרשות לרשות ולממונה מיד בתום הכהונה; ניתן צו כאמור בסעיף קטן (א)(4), יודיע על כך הנאמן מיד למנהל הקרן, לרשות ולממונה למנהל הקרן ולרשות.

(ג) ראה יושב ראש הרשות ראתה הרשות כי נאמן אינו ממלא את תפקידו לפי הוראות חוק זה, וכי ענינם של בעלי היחידות נפגע או עלול להיפגע, רשאי הוא רשאית היא להורות לו על תיקון הפגמים תוך תקופה שיקבע שתקבע; לא תוקנו הפגמים תוך אותה תקופה, רשאי יושב ראש הרשות רשאית הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה ולאחר שניתנה שנתנה לנאמן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, לבקש מבית המשפט כי יעביר את הנאמן מכהונתו.

 

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 7 (ה"ח 387)

(ב) נאמן שכהונתו הסתיימה, יודיע על כך לרשות מיד בתום הכהונה ויפרט בהודעתו את הסיבות לסיומה; ניתן צו כאמור בסעיף קטן (א)(4), יודיע על כך הנאמן מיד למנהל הקרן ולרשות.

נאמן במקום נאמן שכהונתו הסתיימה

12.  (א)  נסתיימה כהונתו של נאמן, ידאג מנהל הקרן שחברה שאושרה לפי סעיף 9 תחתום על הסכם הקרן ותחל לשמש נאמן לקרן תוך תשעים ימים מיום שנסתיימה כהונתו של הנאמן.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ב)  נאמן שכהונתו נסתיימה ימשיך לכהן בתפקידו עד למועד שבו יתחיל לשמש נאמן אחר במקומו כאמור בסעיף קטן (א) או (ג).

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ג)   לא החל נאמן אחר לשמש במקומו של נאמן שכהונתו נסתיימה, תוך תשעים ימים מיום סיום הכהונה, רשאית הרשות, לאחר שנתנה הזדמנות נאותה למנהל הקרן להשמיע את טענותיו, להורות למנהל הקרן להעביר את הקרן שבניהולו לניהול של מנהל קרן אחר, לפי בחירתו, בתוך תקופה סבירה שתקבע; החל נאמן אחר לשמש בתפקידו לפני תום התקופה כאמור, יראו את הוראת הרשות לפי סעיף קטן זה כבטלה.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 153 (ה"ח 2746)

(ג) לא החל נאמן אחר לשמש במקומו של נאמן שכהונתו נסתיימה, תוך תשעים ימים מיום סיום הכהונה,  רשאי יושב ראש הרשות רשאית הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה ולאחר שנתן שנתנה הזדמנות נאותה למנהל הקרן להשמיע את טענותיו, לבקש מבית המשפט כי יורה כאמור בסעיף 15(ג)(2).

 

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 7 (ה"ח 387)

(ב) נאמן שכהונתו נסתיימה ימשיך לכהן בתפקידו עד למועד שבו יתחיל לשמש נאמן אחר במקומו כאמור בסעיף קטן (א) או (ג).

(ג) לא החל נאמן אחר לשמש במקומו של נאמן שכהונתו נסתיימה, תוך תשעים ימים מיום סיום הכהונה, רשאית הרשות, לאחר שנתנה הזדמנות נאותה למנהל הקרן להשמיע את טענותיו, לבקש מבית המשפט כי יורה כאמור בסעיף 15(ג)(2) להורות למנהל הקרן להעביר את הקרן שבניהולו לניהול של מנהל קרן אחר, לפי בחירתו, בתוך תקופה סבירה שתקבע; החל נאמן אחר לשמש בתפקידו לפני תום התקופה כאמור, יראו את הוראת הרשות לפי סעיף קטן זה כבטלה.

סימן ד': מנהל קרן

ועדת רשיונות של הרשות (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

12א.  הרשות תמנה ועדת רשיונות, שאלה חבריה (בחוק זה – ועדת הרשיונות):

(1)  יושב ראש הרשות;

(2)  שני חברים, מבין חברי הרשות, שהם עובדי המדינה או עובדי בנק ישראל.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 853 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 12א

מנהל קרן (תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

13.  (א)  לא תשמש חברה מנהל קרן אלא אם כן אושרה בידי יושב ראש הרשות, לאחר שראה כי נתקיימו בחברה הוראות אלה:

(1)   עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קרנות;

(2)   הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ה-1995

(3)   לה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע שר האוצר.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (א1) לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור לפי הוראות סעיף קטן (א) לחברה שמתקיימות בה הוראות אותו סעיף קטן, אלא אם כן העביר את הבקשה לדיון בפני ועדת הרשיונות, וועדת הרשיונות החליטה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, שלא לתת אישור כאמור מטעמים הנוגעים למהימנותה של החברה או למהימנותו של כל אחד מאלה:

(1)   בעל שליטה בחברה;

(2)   אדם שלאחר קבלת האישור ישתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן שבניהול החברה;

(3)   נושא משרה בחברה או באחד מהמפורטים בפסקאות (1) או (2).

(תיקון מס' 16)  תש"ע-2010

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          (ג)   (1)   עובד של מנהל קרן או מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של קרן, יהיה בעל רשיון מנהל תיקים; עובד או מועסק כאמור שאינו תושב ישראל, המשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד שאינם ניירות ערך חוץ שהוציאו חברות הרשומות בישראל, יהיה בעל הרשאה על פי דיני המדינה שבה הוא מתגורר, לעסוק בניהול השקעות בעבור הזולת, ולא יחולו עליו הוראות סעיף 2(ב) לחוק הסדרת העיסוק;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

(2)   לענין סעיף 2(ב) סיפה לחוק הסדרת העיסוק ולענין סעיף 8(א)(5) ו-(6) לחוק האמור, יראו מנהל קרן כחברה בעלת רשיון מנהל תיקים, שערכה ביטוח כנדרש ושבה ניתן להשלים התמחות כנדרש.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ג1) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לדירקטורים ולחברי ועדות שעל דירקטוריון מנהל הקרן למנות לפי סימן זה, וכן הוראות להבטחת יעילותם של מערך הבקרה הפנימית ותכנית האכיפה הפנימית ופעילותם התקינה, לרבות הוראות לעניין חובת מינוי בעלי תפקידים שיהיו ממונים על המערך ועל התכנית כאמור ותנאי כשירותם והוראות להבטחת ניהול סיכונים יעיל.

(תיקון מס' 24) תשע"ו-2015

          (ג2) על אף האמור בסעיף קטן (ג)(1), שר האוצר רשאי לקבוע תנאים אחרים להעסקת אדם על ידי מנהל הקרן בניהול תיק ההשקעות של הקרן או בייעוץ בנוגע לניהול כאמור.

          (ד)  לא תשמש חברה מנהל קרן אם המנהל הכללי שלה הוא דירקטור או מנהל כללי של מנהל קרן אחר.

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (ה)  (בוטל).

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 429 (ה"ח 2320)

החלפת פסקה 13(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) לה ביטוח מהסוגים שקבע שקבע שר האוצר בתקנות, בסכומים ובתנאים שקבע בהן, או ערבות בנקאית בסכומים ובתנאים שקבע שר האוצר בתקנות, או הון עצמי נוסף על ההון העצמי לפי פסקה (2), בסכום שאינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות.

 

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 153 (ה"ח 2746)

(א) לא תשמש חברה מנהל קרן אלא אם כן אושרה בידי הממונה יושב ראש הרשות, לאחר התייעצות עם יושב ראש הרשות, ולאחר שראה כי נתקיימו בחברה הוראות אלה:

(1) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קרנות;

(2) הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע שר האוצר בתקנות;

(3) לה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע שר האוצר.

(ב) על החלטת הממונה יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) רשאית המבקשת החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאי כשירות לדירקטורים ולעובדים של חברה שתשמש מנהל קרן.

(ג) (1) עובד של מנהל קרן או מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של קרן, יהיה בעל רשיון מנהל תיקים, ועובד או מועסק כאמור שאינו תושב ישראל, המשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד שאינם ניירות ערך חוץ שהוציאו חברות הרשומות בישראל, יהיה בעל הרשאה על פי דיני המדינה שבה הוא מתגורר, לעסוק בניהול השקעות בעבור הזולת;

(2) לענין סעיף 2(ב) סיפה לחוק הסדרת העיסוק ולענין סעיף 8(א)(5) ו-(6) לחוק האמור, יראו מנהל קרן כחברה בעלת רשיון מנהל תיקים, שערכה ביטוח כנדרש ושבה ניתן להשלים התמחות כנדרש.

(ג1) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לדירקטורים ולחברי ועדת השקעות של מנהל קרן.

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 854 (ה"ח 175)

(א1) לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור לפי הוראות סעיף קטן (א) לחברה שמתקיימות בה הוראות אותו סעיף קטן, אלא אם כן העביר את הבקשה לדיון בפני ועדת הרשיונות, וועדת הרשיונות החליטה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, שלא לתת אישור כאמור מטעמים הנוגעים למהימנותה של החברה או למהימנותו של דירקטור, חבר ועדת השקעות או מנהל כללי בה, או של אדם השולט בה.

(ב) על החלטת יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) ועל החלטת ועדת הרשיונות לפי סעיף קטן (א1) רשאית החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

(ג) (1) עובד של מנהל קרן או מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של קרן, יהיה בעל רשיון מנהל תיקים, ועובד תיקים; עובד או מועסק כאמור שאינו תושב ישראל, המשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד שאינם ניירות ערך חוץ שהוציאו חברות הרשומות בישראל, יהיה בעל הרשאה על פי דיני המדינה שבה הוא מתגורר, לעסוק בניהול השקעות בעבור הזולת הזולת, ולא יחולו עליו הוראות סעיף 2(ב) לחוק הסדרת העיסוק;

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 13(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על החלטת יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) ועל החלטת ועדת הרשיונות לפי סעיף קטן (א1) רשאית החברה לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 255 (ה"ח 489)

(א1) לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור לפי הוראות סעיף קטן (א) לחברה שמתקיימות בה הוראות אותו סעיף קטן, אלא אם כן העביר את הבקשה לדיון בפני ועדת הרשיונות, וועדת הרשיונות החליטה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, שלא לתת אישור כאמור מטעמים הנוגעים למהימנותה של החברה או למהימנותו של דירקטור, חבר ועדת השקעות או מנהל כללי בה, או של אדם השולט בה. כל אחד מאלה:

(1) בעל שליטה בחברה;

(2) אדם שלאחר קבלת האישור ישתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן שבניהול החברה;

(3) נושא משרה בחברה או באחד מהמפורטים בפסקאות (1) או (2).

(ב) (בוטל).

(ג) (1) עובד של מנהל קרן או מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק ההשקעות של קרן, יהיה בעל רשיון מנהל תיקים; עובד או מועסק כאמור שאינו תושב ישראל, המשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד שאינם ניירות ערך חוץ שהוציאו חברות הרשומות בישראל, יהיה בעל הרשאה על פי דיני המדינה שבה הוא מתגורר, לעסוק בניהול השקעות בעבור הזולת, ולא יחולו עליו הוראות סעיף 2(ב) לחוק הסדרת העיסוק;

(2) לענין סעיף 2(ב) סיפה לחוק הסדרת העיסוק ולענין סעיף 8(א)(5) ו-(6) לחוק האמור, יראו מנהל קרן כחברה בעלת רשיון מנהל תיקים, שערכה ביטוח כנדרש ושבה ניתן להשלים התמחות כנדרש.

(ג1) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לדירקטורים ולחברי ועדת השקעות של מנהל קרן ועדות שעל דירקטוריון מנהל הקרן למנות לפי סימן זה, וכן הוראות להבטחת יעילותם של מערך הבקרה הפנימית ותכנית האכיפה הפנימית ופעילותם התקינה, לרבות הוראות לעניין חובת מינוי בעלי תפקידים שיהיו ממונים על המערך ועל התכנית כאמור ותנאי כשירותם.

(ד) לא תשמש חברה מנהל קרן אם המנהל הכללי שלה הוא דירקטור או מנהל כללי של מנהל קרן אחר.

(ה) בסעיף זה, "חברה" - חברה כמשמעותה בפקודת החברות או חברת חוץ הרשומה בישראל.

 

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 7 (ה"ח 387)

(ג1) שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לדירקטורים ולחברי ועדות שעל דירקטוריון מנהל הקרן למנות לפי סימן זה, וכן הוראות להבטחת יעילותם של מערך הבקרה הפנימית ותכנית האכיפה הפנימית ופעילותם התקינה, לרבות הוראות לעניין חובת מינוי בעלי תפקידים שיהיו ממונים על המערך ועל התכנית כאמור ותנאי כשירותם והוראות להבטחת ניהול סיכונים יעיל.

 

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 321 (ה"ח 896)

הוספת סעיף קטן 13(ג2)

חובת הודעה לרשות לעניין פגם במהימנות (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

13א.  (א)  מנהל קרן יודיע לרשות על התקיימות אחת הנסיבות המפורטות בסעיף 9א(א), לגבי כל אחד מהמפורטים להלן, עם היוודע לו על כך ולא יאוחר מתום יום העסקים הראשון לאחר מכן:

(1)   מנהל הקרן או נושא משרה בו;

(2)   בעל שליטה במנהל הקרן או נושא משרה בו;

(3)   אדם שמשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן שבניהולו או יועץ למנהל הקרן.

          (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא תהיה פתוחה לעיון הציבור, אלא אם כן קיימת לגביה חובת הגשת דוח לפי סעיף 72(א), לאור חשיבות המידע הכלול בה למשקיע סביר השוקל לרכוש או לפדות יחידה.

          (ג)   אדם שהוא אחד מאלה יודיע למנהל הקרן על אירוע כאמור בסעיף קטן (א), מיד כשנודע לו על כך; הודעה לפי סעיף קטן זה תכלול את הפרטים הדרושים למנהל הקרן כדי למלא את חובתו לפי סעיף קטן (א):

(1)   בעל שליטה במנהל הקרן;

(2)   אדם שמשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן או יועץ למנהל הקרן;

(3)   נושא משרה במנהל הקרן או בכל אחד מהמפורטים בפסקאות (1) ו-(2).

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 255 (ה"ח 489)

הוספת סעיף 13א

פקיעת אישור (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

14.  תוקפו של אישור שניתן לחברה לשמש מנהל קרן יפקע באחד מאלה:

(א)  לאחר שנה שבה לא שימשה כמנהל קרן;

(ב)  ניתן צו של בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני למנהל קרן, והצו לא הוסר בתוך 60 ימים או בתוך מועד מאוחר יותר שקבע יושב ראש הרשות מטעמים מיוחדים; מנהל קרן יודיע מיד לנאמן ולרשות על מתן צו בית משפט כאמור.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 154 (ה"ח 2746)

14. תוקפו של אישור הממונה שניתן לחברה לשמש מנהל קרן יפקע לאחר שנה שבה לא שימשה מנהל קרן.

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 854 (ה"ח 175)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

14. תוקפו של אישור שניתן לחברה לשמש מנהל קרן יפקע לאחר שנה שבה לא שימשה מנהל קרן.

ביטול או התליה של אישור (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

15.    (א)  מצא יושב ראש הרשות כי חדלה להתקיים לגבי מנהל קרן הוראה מהוראות לפי סעיף 13 או כי התקיימו נסיבות המנויות ברשימה לפי סעיף קטן (א1), המעידות על פגם במהימנותו של מנהל הקרן, של בעל שליטה בו או של נושא משרה בכל אחד מהם, וסבר כי הפגם ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות על תיקונו בתוך תקופה שיקבע; לא היה הפגם ניתן לתיקון או חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות והפגם לא תוקן, רשאית ועדת הרישיונות, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן או לבטלו, בהחלטה מנומקת בכתב.

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (א1) הרשות תקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנותו של מנהל קרן, של בעל שליטה בו או של נושא משרה בכל אחד מהם; רשימה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ותיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הפרסום, ואולם שינוי ברשימה לא יחול על הליך תלוי ועומד לפי סעיף זה; הודעה על פרסום הרשימה ועל כל שינוי שלה, ומועד תחילתם, תפורסם ברשומות.

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011 (תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          (ד)  ביטלה הרשות או התלתה אישור שניתן לחברה לשמש כמנהל קרן כאמור בסעיף קטן (א), או פקע אישור שניתן לחברה לשמש כמנהל קרן כאמור בסעיף 14(ב), תעביר החברה את ניהול הקרנות למנהל אחר, בתוך תקופה שיקבע יושב ראש הרשות.

          (ה)  חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (ד) ולא העביר מנהל הקרן את ניהול הקרנות למנהל אחר, רשאי בית משפט, לבקשת הרשות, למנות כונס נכסים לשם העברת ניהול הקרנות כאמור.

          (ו)   לענין סעיף זה, "מנהל אחר" – חברה הממלאת את תנאי סעיף 13, ואינה חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 154 (ה"ח 2746)

15. (א) ראה יושב ראש הרשות כי חדל להתקיים במנהל קרן תנאי מן התנאים המפורטים בסעיף 13(א), או מתקיים האמור בסעיף 13(ד), רשאי הוא לקבוע למנהל הקרן תקופה לתיקון הפגם.

(א) ראתה הרשות כי חדלה להתקיים לגבי מנהל קרן הוראה מההוראות לפי סעיף 13, רשאית היא להורות לו לתקן את הפגם בתוך תקופה שתקבע.

(ב) חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות שקבעה הרשות לפי סעיף קטן (א) והפגם לא תוקן, רשאי יושב ראש הרשות רשאית הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה ולאחר שנתן שנתנה למנהל הקרן ולנאמן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, לבקש מבית המשפט כי יורה כאמור בסעיף קטן (ג)(2).  

(ג) ראה יושב ראש הרשות ראתה הרשות כי קיים חשש סביר לניהול בלתי תקין של קרן בידי מנהל הקרן, או כי ניהול הקרן נעשה תוך חריגה מהותית מהוראות חוק זה או מהוראות חוק ניירות ערך, או כי יש בניהול הקרן חריגות חוזרות ונשנות מהוראות כאמור, וכי ענינם של בעלי היחידות נפגע או עלול להיפגע מכך, רשאי יושב ראש הרשות רשאית הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה ולאחר שנתן שנתנה למנהל הקרן ולנאמן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, לבקש מבית המשפט שיורה אחד מאלה:  

(1) למנהל הקרן – להעביר את המנהל הכללי או דירקטור מכהונתם ולמנות אחרים במקומם תוך תקופה שיקבע;

(2) להעביר את ניהול הקרן למנהל אחר תוך תקופה שיקבע; לא הסכימו מנהל הקרן והמנהל האחר על תנאי העברת ניהול הקרן או על התמורה להעברתה – יקבע בית המשפט את תנאי ההעברה או את התמורה, לפי הענין.

(ד) ניתן צו של בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני למנהל קרן, יודיע על כך מיד מנהל הקרן לנאמן ולרשות; לא הוסר הצו תוך ששים ימים או תוך מועד מאוחר יותר שקבע יושב ראש הרשות מטעמים מיוחדים, יעביר מנהל הקרן את ניהול הקרן למנהל אחר תוך תקופה שיקבע יושב ראש הרשות.

(ה) חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (ד) ולא העביר מנהל הקרן את ניהול הקרן  למנהל אחר, רשאי יושב ראש הרשות רשאית הרשות לבקש מבית המשפט, כי יורה כאמור בסעיף קטן (ג)(2).

(ו) לענין סעיף זה, "מנהל אחר" – חברה הממלאת את תנאי סעיף 13, ואינה חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור.

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 854 (ה"ח 175)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15. (א) ראתה הרשות כי חדלה להתקיים לגבי מנהל קרן הוראה מההוראות לפי סעיף 13, רשאית היא להורות לו לתקן את הפגם בתוך תקופה שתקבע.

(ב) חלפה התקופה שקבעה הרשות לפי סעיף קטן (א) והפגם לא תוקן, רשאית הרשות, לאחר שנתנה למנהל הקרן ולנאמן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, לבקש מבית המשפט כי יורה כאמור בסעיף קטן
(ג)(2).  

(ג) ראתה הרשות כי קיים חשש סביר לניהול בלתי תקין של קרן בידי מנהל הקרן, או כי ניהול הקרן נעשה תוך חריגה מהותית מהוראות חוק זה או מהוראות חוק ניירות ערך, או כי יש בניהול הקרן חריגות חוזרות ונשנות מהוראות כאמור, וכי ענינם של בעלי היחידות נפגע או עלול להיפגע מכך, רשאית הרשות, לאחר שנתנה למנהל הקרן ולנאמן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, לבקש מבית המשפט שיורה אחד מאלה:  

(1) למנהל הקרן – להעביר את המנהל הכללי או דירקטור מכהונתם ולמנות אחרים במקומם תוך תקופה שיקבע;

(2) להעביר את ניהול הקרן למנהל אחר תוך תקופה שיקבע; לא הסכימו מנהל הקרן והמנהל האחר על תנאי העברת ניהול הקרן או על התמורה להעברתה – יקבע בית המשפט את תנאי ההעברה או את התמורה, לפי הענין.

(ד) ניתן צו של בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני למנהל קרן, יודיע על כך מיד מנהל הקרן לנאמן ולרשות; לא הוסר הצו תוך ששים ימים או תוך מועד מאוחר יותר שקבע יושב ראש הרשות מטעמים מיוחדים, יעביר מנהל הקרן את ניהול הקרן למנהל אחר תוך תקופה שיקבע יושב ראש הרשות.

(ה) חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (ד) ולא העביר מנהל הקרן את ניהול הקרן  למנהל אחר, רשאית הרשות לבקש מבית המשפט, כי יורה כאמור בסעיף קטן (ג)(2).

(ו) לענין סעיף זה, "מנהל אחר" – חברה הממלאת את תנאי סעיף 13, ואינה חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 256 (ה"ח 489)

ביטול אישור ביטול או התליה של אישור

15. (א) ראה יושב ראש הרשות כי חדלה להתקיים לגבי מנהל קרן הוראה מהוראות לפי סעיף 13, רשאי הוא להורות למנהל הקרן לתקן את הפגם בתוך תקופה שיקבע; חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות והפגם לא תוקן, רשאית הרשות, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל את האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן.

(א) מצא יושב ראש הרשות כי חדלה להתקיים לגבי מנהל קרן הוראה מהוראות לפי סעיף 13 או כי התקיימו נסיבות המנויות ברשימה לפי סעיף קטן (א1), המעידות על פגם במהימנותו של מנהל הקרן, של בעל שליטה בו או של נושא משרה בכל אחד מהם, וסבר כי הפגם ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות על תיקונו בתוך תקופה שיקבע; לא היה הפגם ניתן לתיקון או חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות והפגם לא תוקן, רשאית ועדת הרישיונות, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן או לבטלו, בהחלטה מנומקת בכתב.

(א1) הרשות תקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנותו של מנהל קרן, של בעל שליטה בו או של נושא משרה בכל אחד מהם; רשימה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ותיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הפרסום, ואולם שינוי ברשימה לא יחול על הליך תלוי ועומד לפי סעיף זה; הודעה על פרסום הרשימה ועל כל שינוי שלה, ומועד תחילתם, תפורסם ברשומות.

(ב) ראה יושב ראש הרשות כי ניהול קרן בידי מנהל קרן נעשה תוך חריגות חוזרות ונשנות מהוראות חוק זה או מהוראות חוק ניירות ערך, רשאי הוא להורות למנהל הקרן לתקן את החריגות בתוך תקופה שיקבע ולחדול מהן; חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות, ונוכחה הרשות כי הקרן ממשיכה להתנהל תוך חריגות מהוראות כאמור, רשאית הרשות, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל את האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן.

(ג) ראתה הרשות כי ניהול קרן בידי מנהל הקרן נעשה תוך חריגה מהותית מהוראות לפי כל דין, וכי ענינם של בעלי היחידות נפגע או עלול להיפגע מכך, רשאית היא, לאחר שנתנה למנהל קרן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל את האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן.

(ד) ביטלה הרשות אישור שניתן לחברה לשמש כמנהל קרן כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג) בסעיף קטן (א), או פקע אישור שניתן לחברה לשמש כמנהל קרן כאמור בסעיף 14(ב), תעביר החברה את ניהול הקרנות למנהל אחר, בתוך תקופה שיקבע יושב ראש הרשות.

(ה) חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (ד) ולא העביר מנהל הקרן את ניהול הקרנות למנהל אחר, רשאי בית משפט, לבקשת הרשות, למנות כונס נכסים לשם העברת ניהול הקרנות כאמור.

(ו) לענין סעיף זה, "מנהל אחר" – חברה הממלאת את תנאי סעיף 13, ואינה חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

(ד) ביטלה הרשות או התלתה אישור שניתן לחברה לשמש כמנהל קרן כאמור בסעיף קטן (א), או פקע אישור שניתן לחברה לשמש כמנהל קרן כאמור בסעיף 14(ב), תעביר החברה את ניהול הקרנות למנהל אחר, בתוך תקופה שיקבע יושב ראש הרשות.

דירקטוריון מנהל הקרן (תיקון מס' 6) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

16.  (א)  בדירקטוריון של מנהל קרן יכהנו לפחות חמישה דירקטורים; לענין מינוי דירקטורים חיצוניים, דין מנהל קרן כדין חברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על פי תשקיף ונמצאים בידי הציבור, ויחולו הוראות סעיפים 239 עד 249 לחוק החברות לענין מינוי דירקטורים חיצוניים, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה.

(תיקון מס' 6)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011 (תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          (א1) הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי מנהל הקרן לאחר שהנאמן בדק ואישר כי נתקיימו לגביהם תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות; הנאמן ידווח לרשות ניירות ערך, ובקרן סגורה – גם לבורסה, על תוצאות בדיקתו.

(תיקון מס' 21) תשע"ד-2013

          (א2) לא ימונה ולא יכהן כדירקטור במנהל קרן שהוא גוף פיננסי משמעותי אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, אדם הקשור לשולט כאמור או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי; יושב ראש הרשות רשאי לתת הוראות לעניין המשך כהונה של דירקטור במהלך הליכי מכירה כאמור בסעיף 23ב2(ד); בסעיף קטן זה –

          "אדם הקשר לשולט" – קרובו או שותפו של שולט, או אדם בעל זיקה כהגדרתה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, לשולט;

          "גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי המנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר;

          "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

(תיקון מס' 7) תשס"א-2001 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ב)  מספר הדירקטורים של מנהל קרן המכהנים גם כדירקטורים של מנהל קרן אחר, קופת גמל, חברה מנהלת קופת גמל, חברה לניהול תיקי השקעות עבור הזולת, חברה לייעוץ השקעות, מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, או חברת חיתום, והכל למעט חברה השולטת במנהל הקרן וחברה בשליטת חברה כאמור (בחוק זה - חברת ניהול השקעות), לא יעלה על שליש ממספרם הכולל.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ג)   דירקטור של מנהל קרן לא יכהן כדירקטור ביותר משתי חברות ניהול השקעות נוספות בעת אחת, אלא במקרים שהתיר שר האוצר בתקנות.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ד)  מספר הדירקטורים שהם עובדים של מנהל קרן או מועסקים על ידי מנהל קרן לא יעלה על שליש ממספרם הכולל.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ה)  במינוי דירקטוריון מנהל קרן ייקבע הרכב הדירקטוריון באופן שיאפשר לדירקטוריון למלא את תפקידיו.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 154 (ה"ח 2746)

(ג) דירקטור של מנהל קרן לא יכהן כדירקטור ביותר משתי חברות ניהול השקעות נוספות בעת אחת, אלא במקרים שהתיר שר האוצר בתקנות.

(ד) יושב ראש דירקטוריון של מנהל קרן לא יכהן כמנהל הכללי שלו.

 

מיום 1.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ט מס' 1711 מיום 27.5.1999 עמ' 255 (ה"ח 2432)

(א) בדירקטוריון של מנהל קרן יכהנו לפחות חמישה דירקטורים; לענין מינוי דירקטורים מקרב הציבור, דין מנהל קרן כדין חברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על פי תשקיף ונמצאים בידי הציבור, ויחולו הוראות סימן ב' בפרק ד' לפקודת החברות סעיפים 239 עד 249 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, לענין מינוי דירקטורים חיצוניים, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה.

(א1) הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי מנהל הקרן לאחר שהנאמן בדק ואישר כי נתקיימו לגביהם תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, תשנ"ט-1999; הנאמן ידווח לרשם ולרשות ניירות ערך, ובקרן סגורה - גם לבורסה, על תוצאות בדיקתו.

 

מיום 14.12.2001

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 398 (ה"ח 2999)

(ב) מספר הדירקטורים של מנהל קרן המכהנים גם כדירקטורים של מנהל קרן אחר, קופת גמל, חברה מנהלת קופת גמל, חברה לניהול תיקי השקעות עבור הזולת, חברה לייעוץ השקעות חברה לייעוץ השקעות, מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, או חברת חיתום (בחוק זה - חברת ניהול השקעות), לא יעלה על שליש ממספרם הכולל.

 

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 7 (ה"ח 387)

16. (א) בדירקטוריון של מנהל קרן יכהנו לפחות חמישה דירקטורים; לענין מינוי דירקטורים מקרב הציבור דירקטורים חיצוניים, דין מנהל קרן כדין חברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על פי תשקיף ונמצאים בידי הציבור, ויחולו הוראות סעיפים 239 עד 249 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, לענין מינוי דירקטורים חיצוניים, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה.

(א1) הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי מנהל הקרן לאחר שהנאמן בדק ואישר כי נתקיימו לגביהם תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, תשנ"ט-1999; הנאמן ידווח לרשם ולרשות ניירות ערך, ובקרן סגורה - גם לבורסה, על תוצאות בדיקתו.

(ב) מספר הדירקטורים של מנהל קרן המכהנים גם כדירקטורים של מנהל קרן אחר, קופת גמל, חברה מנהלת קופת גמל, חברה לניהול תיקי השקעות עבור הזולת, חברה לייעוץ השקעות, מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, או חברת חיתום, והכל למעט חברה השולטת במנהל הקרן וחברה בשליטת חברה כאמור (בחוק זה - חברת ניהול השקעות), לא יעלה על שליש ממספרם הכולל.

(ג) דירקטור של מנהל קרן לא יכהן כדירקטור ביותר משתי חברות ניהול השקעות נוספות בעת אחת, אלא במקרים שהתיר שר האוצר בתקנות.

(ד) יושב ראש דירקטוריון של מנהל קרן לא יכהן כמנהל הכללי שלו.

(ד) מספר הדירקטורים שהם עובדים של מנהל קרן או מועסקים על ידי מנהל קרן לא יעלה על שליש ממספרם הכולל.

(ה) במינוי דירקטוריון מנהל קרן ייקבע הרכב הדירקטוריון באופן שיאפשר לדירקטוריון למלא את תפקידיו.

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 127 (ה"ח 706)

הוספת סעיף קטן 16(א2)

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

(א1) הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי מנהל הקרן לאחר שהנאמן בדק ואישר כי נתקיימו לגביהם תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות; הנאמן ידווח לרשם ולרשות ניירות ערך לרשות ניירות ערך, ובקרן סגורה – גם לבורסה, על תוצאות בדיקתו.

יושב ראש הדירקטוריון (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

16א.  בלי לגרוע מהוראות סעיף 16(ה) –

(1)  דירקטוריון של מנהל קרן יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון;

(2)  המנהל הכללי של מנהל הקרן או מי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין, או קרובו של המנהל הכללי, לא יכהנו כיושב ראש הדירקטוריון;

(3)  לא יוקנו ליושב ראש הדירקטוריון או לקרובו סמכויות המנהל הכללי או סמכויות הנתונות למי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין; יושב ראש הדירקטוריון לא יכהן כבעל תפקיד אחר המנהל הקרן, למעט כחבר בוועדת דירקטוריון שאינה ועדת ביקורת.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 8 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 16א

ישיבות הדירקטוריון (תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

17.  (א)  ישיבות הדירקטוריון של מנהל קרן יתקיימו אחת לרבעון לפחות; פרק הזמן בין ישיבה אחת לישיבה העוקבת לא יעלה על ארבעה חודשים.

          (ב)  רוב הדירקטורים יהיו מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון, ובלבד –

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(1)   שנכח בישיבה דירקטור חיצוני;

(2)   שמספרם של דירקטורים המכהנים כדירקטורים של יותר מחברת ניהול השקעות אחת, שנכחו בישיבה, לא יעלה על שליש מן הנוכחים.

          (ג)   בישיבות הדירקטוריון ייערך פרוטוקול שבו יירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיון וההחלטות שנתקבלו.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ד)  נעדר דירקטור חיצוני מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון, תפקע כהונתו.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 8 (ה"ח 387)

(ב) רוב הדירקטורים יהיו מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון, ובלבד –

(1) שנכח בישיבה דירקטור מקרב הציבור דירקטור חיצוני;

(2) שמספרם של דירקטורים המכהנים כדירקטורים של יותר מחברת ניהול השקעות אחת, שנכחו בישיבה, לא יעלה על שליש מן הנוכחים.

(ג) בישיבות הדירקטוריון ייערך פרוטוקול שבו יירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיון וההחלטות שנתקבלו.

(ד) נעדר דירקטור מקרב הציבור דירקטור חיצוני מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון, תפקע כהונתו.

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 270 (ה"ח 816)

(א) ישיבות הדירקטוריון של מנהל קרן יתקיימו לפחות אחת לשלושה חודשים אחת לרבעון לפחות; פרק הזמן בין ישיבה אחת לישיבה העוקבת לא יעלה על ארבעה חודשים.

תפקידיו של הדירקטוריון

18.  תפקידו של דירקטוריון מנהל קרן יהיה בין השאר:

(תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

(1)  לקבוע את מדיניות ההשקעות של הקרן, כפי שתוגדר בהסכם הקרן ובתשקיף, וכן לקבוע שינויים מהותיים במדיניות כאמור בהתאם לשיקול דעתו;

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 271 (ה"ח 816)

(1) לקבוע את מדיניות ההשקעות של הקרן, כפי שתוגדר בהסכם הקרן ובתשקיף וישנה אותה וכן לקבוע שינויים מהותיים במדיניות כאמור בהתאם לשיקול דעתו;

(2)  למנות מנהל כללי;

(3)  לפקח על תיפקודו של המנהל הכללי ולבחון את אופן ביצוע החלטות הדירקטוריון בידיו;

(4)  לבחון את תוצאות פעילות הקרן, לרבות התשואה שהשיגה והשינויים בהרכב נכסי הקרן ובהתחייבויותיה, לפי דיווחים שיגיש לו המנהל הכללי לפי דרישתו;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(5)  לאשר את מערך הבקרה הפנימית ואת תכנית האכיפה הפנימית;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 8 (ה"ח 387)

החלפת פסקה 18(5)

הנוסח הקודם:

(5) לאשר את מערכת הבקרה הפנימית, למנות מבקר פנימי ולדון בממצאיו;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011 (תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

(5א) למנות מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת כאמור בסעיף 20א(א), לאשר את תכנית העבודה שלו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת וכן לדון בליקויים בעלי חשיבות מהותית לפעילות מנהל הקרן ובדרכים לתקנם;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 8 (ה"ח 387)

הוספת פסקה 18(5א)

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 271 (ה"ח 816)

(5א) למנות מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת כאמור בסעיף 20א(א), וכן לאשר את תכנית העבודה שלו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ולדון בממצאיו ובדרכים לתיקון הליקויים שמצא וכן לדון בליקויים בעלי חשיבות מהותית לפעילות מנהל הקרן ובדרכים לתקנם;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(5ב) לדון בעמידת מנהל הקרן בתנאי האישור לפעול כמנהל קרן כקבוע בסעיף 13;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 8 (ה"ח 387)

הוספת פסקה 18(5ב)

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(6)  לדון בעסקה ששר האוצר קבע בתקנות כי היא מסוג העסקאות שהן מהותיות לקרן, או כי היא מסוג העסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים; לענין זה, "עסקה מהותית" - מחמת גודלה באופן יחסי לגודל הקרן, הסיכון הכרוך בה או סוג הנכס נשוא העסקה; "ניגוד ענינים" - בין ענינם של בעלי היחידות לבין ענינו של אחד או יותר מאלה: בעלי יחידות בקרן אחרת שבניהולו של מנהל הקרן, מנהל הקרן, מי שמועסק בידי מנהל הקרן, בעל עניין במי מהם וחברה בשליטת בעל ענין כאמור;

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 8 (ה"ח 387)

(6) לדון בעסקה ששר האוצר קבע בתקנות כי היא מסוג העסקאות שהן מהותיות לקרן, או כי היא מסוג העסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים; לענין זה, "עסקה מהותית" - מחמת גודלה באופן יחסי לגודל הקרן, הסיכון הכרוך בה או סוג הנכס נשוא העסקה; "ניגוד ענינים" - בין ענינם של בעלי היחידות לבין ענינו של אחד או יותר מאלה: בעלי יחידות בקרן אחרת שבניהולו של מנהל הקרן, מנהל הקרן, בעל ענין במנהל הקרן מי שמועסק בידי מנהל הקרן, בעל עניין במי מהם וחברה בשליטת בעל ענין כאמור;

(7)  לדון בעסקה שהנאמן קבע לפי סעיף 78(ב) כי היא מהותית לקרן או כי יש בה ניגוד ענינים;

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

(7א) לדון בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מחוץ לשוק מוסדר, ששר האוצר קבע כי היא מסוג העסקאות כאמור שיש לדון בהן;

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 292 (ה"ח 192)

הוספת פסקה 18(7א)

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

(8)  לקבוע נהלים המיועדים להבטיח –

(א)   תהליך תקין של קבלת החלטות בקשר עם השקעות הקרן;

(ב)   עריכת בקרה פנימית על ניהול ההשקעות;

(ג)    ניהול הקרנות שבניהול הקרן תוך מניעת הפליה ביניהן;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(ד)   ניהול הסיכונים של הקרן בהתאם למדיניות שנקבעה;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(ה)   ניהול תקין של עבודת הדירקטוריון וועדותיו;

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(ו)    היערכות לחירום והבטחת המשכיות עסקית;

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 154 (ה"ח 2746)

הוספת פסקה 18(8)

 

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 293 (ה"ח 192)

(8) לקבוע נהלים בדבר המיועדים להבטיח

 

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 8 (ה"ח 387)

הוספת פסקאות משנה 18(8)(ד) עד 18(8)(ו)

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(9)  לקבוע נוהל להתקשרות עם חברה סוחרת כאמור בסעיף 69(א), וכן לדון בהתקשרות עם החברה הסוחרת בדרך של מכרז, כאמור בסעיף 69(ב), או בלא מכרז, כאמור בסעיף 69(ד);

מיום 28.12.2011

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 387 (ה"ח 291)

הוספת פסקה 18(9)

 

מיום 28.12.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 8 (ה"ח 387)

החלפת פסקה 18(9)

הנוסח הקודם:

(9) לדון בהתקשרות לביצוע עסקאות בנכסי הקרן, כאמור בסעיף 69.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

(10) לדון בכל נושא בעל חשיבות מהותית לפעילות מנהל הקרן או לפיקוח ובקרה עליו.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 9 (ה"ח 387)

הוספת פסקה 18(10)

ועדות הדירקטוריון (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

19.  (א)  דירקטוריון של מנהל קרן רשאי לאצול סמכות שלו, למעט לפי סעיף 18(1) עד (5ב), לועדה שרוב חבריה הם דירקטורים ובהם דירקטור חיצוני ובין חבריה יכול שיהיו גם מי שאינם דירקטורים (להלן - ועדת דירקטוריון).

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (א1) דירקטוריון של מנהל קרן יקבע את הרכב ועדת הדירקטוריון באופן שיאפשר לוועדת הדירקטוריון למלא את ייעודה.

(תיקון מס' 22) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ב)  דירקטוריון של מנהל קרן רשאי לאצול סמכות שלו, כמפורט להלן:

(1)   לפי סעיף 18(6), (7), (7א) ו-(9) – לוועדת הביקורת או לוועדת דירקטוריון שיקים במיוחד לעניין זה;

(2)   לפי סעיף 18(5) – לוועדת הביקורת, ובלבד שיקבל מוועדת הביקורת עדכון על החלטה שקיבלה לפי הפסקה האמורה שהיא בעלת חשיבות מהותית לפעילות מנהל הקרן, בסמוך לאחר קבלתה, וכן יקבל מוועדת הביקורת, פעם בשנה לפחות, סקירה בנושאים המנויים באותה פסקה.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ג)   מנין חוקי בישיבת ועדת דירקטוריון הוא שלושה חברים לפחות, ובהם דירקטור חיצוני; נבצר מדירקטור חיצוני, חבר הועדה, להשתתף בישיבה - רשאי דירקטור חיצוני אחר למלא את מקומו באותה ישיבה.

          (ד)  בישיבות ועדת הדירקטוריון ייערך פרוטוקול שבו יירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיון וההחלטות שנתקבלו; הפרוטוקול יעמוד לעיונו של כל דירקטור של מנהל הקרן.

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 293 (ה"ח 192)

(ב) דירקטוריון של מנהל קרן רשאי לאצול סמכות שלו לפי סעיף 18(6) ו-(7) 18(6), (7) ו-(7א) לועדת דירקטוריון שיקים במיוחד לענין זה.

 

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 9 (ה"ח 387)

(א) דירקטוריון של מנהל קרן רשאי לאצול סמכות שלו, למעט לפי סעיף 18(1) עד (5) עד (5ב), לועדה שרוב חבריה הם דירקטורים ובהם דירקטור מקרב הציבור דירקטור חיצוני ובין חבריה יכול שיהיו גם מי שאינם דירקטורים (להלן - ועדת דירקטוריון).

(א1) דירקטוריון של מנהל קרן יקבע את הרכב ועדת הדירקטוריון באופן שיאפשר לוועדת הדירקטוריון למלא את ייעודה.

(ב) דירקטוריון של מנהל קרן רשאי לאצול סמכות שלו לפי סעיף 18(6), (7) ו-(7א) (7א) ו-(9) לוועדת הביקורת או לועדת דירקטוריון שיקים במיוחד לענין זה.

(ג) מנין חוקי בישיבת ועדת דירקטוריון הוא שלושה חברים לפחות, ובהם דירקטור מקרב הציבור דירקטור חיצוני; נבצר מדירקטור מקרב הציבור מדירקטור חיצוני, חבר הועדה, להשתתף בישיבה - רשאי דירקטור אחר מקרב הציבור דירקטור חיצוני אחר למלא את מקומו באותה ישיבה.

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 271 (ה"ח 816)

החלפת סעיף קטן 19(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) דירקטוריון של מנהל קרן רשאי לאצול סמכות שלו לפי סעיף 18(6), (7), (7א) ו-(9) לוועדת הביקורת או לועדת דירקטוריון שיקים במיוחד לענין זה.

ועדת השקעות

20.  (א)  דירקטוריון של מנהל הקרן ימנה ועדת דירקטוריון להשקעות (להלן - ועדת השקעות).

          (ב)  תפקידה של ועדת ההשקעות יהיה בין השאר:

(1)   לקבוע את דרך פעילות הקרן במסגרת מדיניות ההשקעות שקבע הדירקטוריון;

(2)   להנחות את המנהל הכללי ביישום מדיניות ההשקעות של הקרן בהתאם להחלטות הדירקטוריון ולהחלטותיה.

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          (ב1) מספר חברי ועדת השקעות של מנהל קרן, המכהנים גם כחברי ועדת השקעות של חברת ניהול השקעות אחרת, לא יעלה על שני שלישים ממספרם הכולל של חברי ועדת ההשקעות של מנהל הקרן.

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          (ב2) חבר ועדת השקעות של מנהל קרן לא יכהן כחבר ועדת השקעות של יותר משתי חברות ניהול השקעות נוספות בעת אחת.

(תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

          (ג)   ישיבות ועדת ההשקעות יתקיימו אחת לחודש לפחות.

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          (ד)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 19(ג), מספרם של חברי ועדת ההשקעות הנוכחים בישיבה והמכהנים גם כחברי ועדת השקעות של חברת ניהול השקעות אחרת, לא יעלה על שני שלישים מחברי ועדת ההשקעות הנוכחים באותה ישיבה.

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 293 (ה"ח 192)

(ב1) מספר חברי ועדת השקעות של מנהל קרן, המכהנים גם כחברי ועדת השקעות של חברת ניהול השקעות אחרת, לא יעלה על שני שלישים ממספרם הכולל של חברי ועדת ההשקעות של מנהל הקרן.

(ב2) חבר ועדת השקעות של מנהל קרן לא יכהן כחבר ועדת השקעות של יותר משתי חברות ניהול השקעות נוספות בעת אחת.

(ג) ישיבות ועדת ההשקעות יתקיימו אחת לשבועיים לפחות.

(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף 19(ג), מספרם של חברי ועדת ההשקעות הנוכחים בישיבה והמכהנים גם כחברי ועדת השקעות של חברת ניהול השקעות אחרת, לא יעלה על שני שלישים מחברי ועדת ההשקעות הנוכחים באותה ישיבה.

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 271 (ה"ח 816)

(ג) ישיבות ועדת ההשקעות יתקיימו אחת לשבועיים לחודש לפחות.

ועדת ביקורת (תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

20א.  (א)  דירקטוריון של מנהל קרן ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת (בחוק זה – ועדת ביקורת).

          (ב)  תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו –

(1)   להציע לדירקטוריון מועמד לתפקיד מבקר פנימי, לדון בתכנית העבודה שהוצעה על ידי המבקר הפנימי ולהגיש לדירקטוריון את המלצותיה לגבי התכנית;

(תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

(2)   לעמוד על ליקויים בפעילות מנהל הקרן, באמצעות המבקר הפנימי וגורמי בקרה ופיקוח אחרים, לקבוע דרכים לתיקון ליקויים כאמור שאינם בעלי חשיבות מהותית לפעילות מנהל הקרן ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקון ליקויים שהם בעלי חשיבות מהותית לפעילותו;

(3)   לבחון את מערך הביקורת הפנימית של מנהל הקרן ואת תפקודו של המבקר הפנימי, וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו;

(4)   להחליט אם לאשר את פעולות מנהל הקרן אשר שר האוצר קבע לגביהן בתקנות כי יהיו טעונות את אישור הוועדה;

(5)   לדון בהתקשרות עם חברה סוחרת בדרך של מכרז, כאמור בסעיף 69(ב), או בלא מכרז, כאמור בסעיף 69(ד).

          (ג)   מספר חבריה של ועדת ביקורת לא יפחת משלושה, כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה והם יהיו רוב חבריה; יושב ראש הוועדה יהיה דירקטור חיצוני.

          (ד)  יושב ראש דירקטוריון של מנהל הקרן וכל דירקטור שמועסק על ידי מנהל הקרן או מספק לו שירותים דרך קבע, וכן בעל השליטה במנהל הקרן או קרובו, לא יהיו חברים בוועדת ביקורת.

          (ה)  המבקר הפנימי יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן.

          (ו)   המבקר הפנימי רשאי לדרוש מיושב ראש ועדת הביקורת לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש ועדת הביקורת יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, אם ראה טעם לכך.

          (ז)   אחת לשנה לפחות תקיים ועדת הביקורת ישיבה עם המבקר הפנימי בלבד.

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          (ח)  ישיבות ועדת הביקורת יתקיימו לפחות אחת לרבעון; פרק הזמן בין ישיבה אחת לישיבה העוקבת לא יעלה על ארבעה חודשים.

(תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

          (ט)  מניין חוקי בישיבות ועדת הביקורת הוא שלושה חברים לפחות, ובהם דירקטור חיצוני, ואולם במקרים דחופים שבהם נבצר מדירקטור להשתתף בישיבת ועדת הביקורת וכתוצאה מכך לא מתקיים מניין חוקי בישיבת הוועדה, יהיה המניין החוקי באותה ישיבה שני חברים לפחות, ובהם דירקטור חיצוני; בפרוטוקול ישיבה כאמור יינתן הסבר לדחיפות שבקיום הישיבה.

          (י)   בישיבות ועדת הביקורת ייערך פרוטוקול שבו יירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיון וההחלטות שהתקבלו; הפרוטוקול יעמוד לעיונו של כל דירקטור של מנהל הקרן.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 9 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 20א

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 271 (ה"ח 816)

(ב) תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו –

(1) להציע לדירקטוריון מועמד לתפקיד מבקר פנימי, לדון בתכנית העבודה שהוצעה על ידי המבקר הפנימי ולהגיש לדירקטוריון את המלצותיה לגבי התכנית;

(2) לעמוד על ליקויים בפעילות מנהל הקרן, באמצעות המבקר הפנימי וגורמי בקרה ופיקוח אחרים, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם לקבוע דרכים לתיקון ליקויים כאמור שאינם בעלי חשיבות מהותית לפעילות מנהל הקרן ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקון ליקויים שהם בעלי חשיבות מהותית לפעילותו;

(3) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של מנהל הקרן ואת תפקודו של המבקר הפנימי, וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו;

(4) להחליט אם לאשר את פעולות מנהל הקרן אשר שר האוצר קבע לגביהן בתקנות כי יהיו טעונות את אישור הוועדה;

(5) לדון בהתקשרות עם חברה סוחרת בדרך של מכרז, כאמור בסעיף 69(ב), או בלא מכרז, כאמור בסעיף 69(ד).

(ט) מניין חוקי בישיבות ועדת הביקורת הוא שלושה חברים לפחות, ובהם דירקטור חיצוני, ואולם במקרים דחופים שבהם נבצר מדירקטור להשתתף בישיבת ועדת הביקורת וכתוצאה מכך לא מתקיים מניין חוקי בישיבת הוועדה, יהיה המניין החוקי באותה ישיבה שני חברים לפחות, ובהם דירקטור חיצוני; בפרוטוקול ישיבה כאמור יינתן הסבר לדחיפות שבקיום הישיבה.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

(ח) ישיבות ועדת הביקורת יתקיימו אחת לשלושה חודשים לפחות לפחות אחת לרבעון; פרק הזמן בין ישיבה אחת לישיבה העוקבת לא יעלה על ארבעה חודשים.

הגבלות אישיות על דירקטור ועובד של מנהל קרן (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

21.  (א)  דירקטור של מנהל קרן, או חבר ועדת השקעות –

(1)   לא יקנה ולא ימכור נייר ערך הנסחר בבורסה אלא במהלך המסחר בבורסה, על פי הוראה בכתב שנתן לפחות יום אחד לפני ביצוע הקניה או המכירה;

(2)   יתן את הוראותיו כאמור בפסקה (1) באמצעות חבר בורסה אחד בלבד; היה לאותו חבר בורסה יותר מסניף אחד - יתן את ההוראות בסניף אחד בלבד, שבו ינוהל חשבון ניירות הערך שלו.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים נוספים שבהם רשאי דירקטור של מנהל קרן או חבר ועדת השקעות לקנות ולמכור נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות בדרך של נאמנות עיוורת; בחוק זה, "נאמנות עיוורת" - ניהול תיק ניירות ערך בעבור הזולת בידי נאמן, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן, לפי כללים שקבע שר האוצר.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ג)   עובד של מנהל קרן –

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

(1)   לא יקנה ניירות ערך אלא מסוגים ובתנאים שקבע שר האוצר בתקנות, דרך כלל או לעובד של מנהל קרן בתפקיד שקבע, לרבות בדרך של נאמנות עיוורת;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 7)  תשס"א-2001

(2)   יודיע לנאמן של אחת מהקרנות שבניהולו של מנהל הקרן, תוך שבעה ימים לאחר תחילת העסקתו, על ניירות הערך שהוא או בן זוגו מחזיקים בהם; כן יודיע לו, תוך שבעה ימים, על כל נייר ערך שקנה או שמכר שלא בדרך של נאמנות עיוורת; הנאמן ישמור, לתקופה של שבע שנים לפחות, את כל המסמכים הנוגעים לענין זה.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ד)  הוראות סעיף קטן (ג) –

(1)   יחולו גם על חבר ועדת השקעות ועל מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך מסוימים;

(תיקון מס' 7) תשס"א-2001

(2)   לא יחולו על עובד של מנהל קרן, על חבר ועדת השקעות ועל מי שמועסק על ידי מנהל קרן, שאינם תושבי ישראל והמשתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד, שהוצאו בידי חברות שאינן רשומות בישראל.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ה)  לענין סעיף זה, "דירקטור", "חבר ועדת השקעות", "מי שמועסק על ידי מנהל קרן", ו"עובד" - לרבות בן זוגו של כל אחד מאלה.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 154 (ה"ח 2746)

(א) דירקטור של מנהל קרן, למעט חבר ועדת השקעות או חבר ועדת השקעות

(1) לא יקנה ולא ימכור נייר ערך הנסחר בבורסה אלא במהלך המסחר בבורסה, על פי הוראה בכתב שנתן לפחות יום אחד לפני ביצוע הקניה או המכירה;

(2) יתן את הוראותיו כאמור בפסקה (1) באמצעות חבר בורסה אחד בלבד; היה לאותו חבר בורסה יותר מסניף אחד - יתן את ההוראות בסניף אחד בלבד, שבו ינוהל חשבון ניירות הערך שלו.

(ב) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים נוספים שבהם יהיה רשאי דירקטור של מנהל קרן, למעט חבר ועדת השקעות, לקנות ולמכור נייר ערך הנסחר בבורסה.

(ב) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים נוספים שבהם רשאי דירקטור של מנהל קרן או חבר ועדת השקעות לקנות ולמכור נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות בדרך של נאמנות עיוורת; בחוק זה, "נאמנות עיוורת" - ניהול תיק ניירות ערך בעבור הזולת בידי נאמן, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן, לפי כללים שקבע שר האוצר.

(ג) חבר ועדת השקעות ועובד עובד של מנהל קרן –

(1) לא יקנה ניירות ערך אלא מסוגים ובתנאים שקבע שר האוצר בתקנות, דרך כלל או לעובד של מנהל קרן בתפקיד שקבע בתפקיד שקבע, לרבות בדרך של נאמנות עיוורת;

(2) יודיע לנאמן של אחת מהקרנות שבניהולו של מנהל הקרן, תוך שבעה ימים לאחר תחילת העסקתו, על ניירות הערך שהוא או בן זוגו מחזיקים בהם; כן יודיע לו, תוך שבעה ימים, על כל רכישה או מכירה של ניירות ערך  על כל נייר ערך שקנה או שמכר שלא בדרך של נאמנות עיוורת; הנאמן ישמור, לתקופה של שבע שנים לפחות, את כל המסמכים הנוגעים לחשבון הנאמנות העיוורת.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) –

(1) יחולו גם על חבר ועדת השקעות ועל מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך מסוימים;

(2) לא יחולו על עובד של מנהל קרן, על חבר ועדת השקעות ועל מי שמועסק על ידי מנהל קרן, שאינם תושבי ישראל, ושאינם משתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד, שהוצאו בידי חברות שאינן רשומות בישראל.

(ה) לענין סעיף זה, "דירקטור", "חבר ועדת השקעות", "מי שמועסק על ידי מנהל קרן", ו"עובד" - לרבות בן זוגו של כל אחד מאלה.

 

סעיף קטן 21(ג) מיום 14.6.2001

סעיף קטן 21(ד) מיום 1.6.1999

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 399 (ה"ח 2999)

(ג) עובד של מנהל קרן

(1) לא יקנה ניירות ערך אלא מסוגים ובתנאים שקבע שר האוצר בתקנות, דרך כלל או לעובד של מנהל קרן בתפקיד שקבע, לרבות בדרך של נאמנות עיוורת;

(2) יודיע לנאמן של אחת מהקרנות שבניהולו של מנהל הקרן, תוך שבעה ימים לאחר תחילת העסקתו, על ניירות הערך שהוא או בן זוגו מחזיקים בהם; כן יודיע לו, תוך שבעה ימים, על כל נייר ערך שקנה או שמכר שלא בדרך של נאמנות עיוורת; הנאמן ישמור, לתקופה של שבע שנים לפחות, את כל המסמכים הנוגעים לחשבון הנאמנות העיוורת לענין זה.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) –

(1) יחולו גם על חבר ועדת השקעות ועל מי שמועסק על ידי מנהל קרן, המשתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך מסוימים;

(2) לא יחולו על עובד של מנהל קרן, על חבר ועדת השקעות ועל מי שמועסק על ידי מנהל קרן, שאינם תושבי ישראל, ושאינם משתתפים שאינם תושבי ישראל והמשתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לניירות ערך חוץ בלבד, שהוצאו בידי חברות שאינן רשומות בישראל.

סימן ה': סייגים לכהונה או להעסקת עובד

הגבלות על העסקה (תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

22.  מנהל קרן לא יעסיק בתפקיד הכרוך בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהולו –

(1)  יחיד, המועסק בתפקיד הכרוך בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהולו של מנהל קרן אחר;

(2)  יחיד, המשתתף בניהול תיק ההשקעות של מנהל הקרן, או תאגיד, שהוא או עובדו, משתתפים בניהול תיק ההשקעות כאמור.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 155 (ה"ח 2746)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

22. חבר ועדת השקעות לא יכהן כחבר ועדת השקעות של מנהל קרן אחר.

 

מיום 14.6.2001

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 399 (ה"ח 2999)

איסור על כהונה בשתי ועדות השקעות הגבלות על כהונה והעסקה

(ב) יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות, חברה בשליטתו או חברה שהוא מועסק על ידה, לא יועסקו על ידי מנהל קרן אם הוא, החברה בשליטתו או החברה שבה הוא מועסק משתתפים בקבלת החלטות שענינן –

(1) ניהול תיק השקעות של קרן בניהול מנהל קרן אחר;

(2) ניהול תיק ההשקעות של קופת גמל, אלא אם כן בעל השליטה במנהל הקרן הוא בעל השליטה בחברה המנהלת את קופת הגמל או בחברה שהיא קופת גמל.

 

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 293 (ה"ח 192)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

הגבלות על כהונה והעסקה

22. (א) חבר ועדת השקעות של מנהל קרן –

(1) לא יכהן כחבר ועדת השקעות של מנהל קרן אחר;

(2) לא יכהן כחבר ועדת השקעות של חברה המנהלת קופת גמל או של חברה שהיא קופת גמל, אלא אם כן בעל השליטה במנהל הקרן הוא בעל השליטה בחברה המנהלת את קופת הגמל או בחברה שהיא קופת הגמל.

(ב) יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות, חברה בשליטתו או חברה שהוא מועסק על ידה, לא יועסקו על ידי מנהל קרן אם הוא, החברה בשליטתו או החברה שבה הוא מועסק משתתפים בקבלת החלטות שענינן –

(1) ניהול תיק השקעות של קרן בניהול מנהל קרן אחר;

(2) (נמחקה).

אדם שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

23.  (א)  דירקטור של מנהל קרן או של נאמן, או עובד של אחד מהם או חבר ועדת ההשקעות של מנהל קרן, שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה או שהורשע בעבירה, רשאית הרשות להשעותו מכהונתו או מתפקידו, אם באה על כך בקשה מאת היועץ המשפטי לממשלה או מאת יושב ראש הרשות, ובלבד שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפני הרשות; לעניין זה, "עבירה" – כהגדרתה בסעיף 9א, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   לענין סעיף זה, יראו דירקטור של חברה השולטת במנהל הקרן, שדירקטורים שלה מכהנים בדירקטוריון של מנהל הקרן והם רוב מניינו, כדירקטור של מנהל הקרן, ויראו דירקטור של חברה השולטת בנאמן, שדירקטורים שלה מכהנים בדירקטוריון של הנאמן והם רוב מניינו, כדירקטור של הנאמן.

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (ד)  (בוטל).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 155 (ה"ח 2746)

23. (א) דירקטור של מנהל קרן או של נאמן, או עובד של אחד מהם עובד של אחד מהם או חבר ועדת ההשקעות של מנהל קרן, שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה לפי אחד החוקים המפורטים בסעיף קטן (ד), למעט עבירה שדינה קנס בלבד, רשאית הרשות להשעותו מכהונתו או מתפקידו, אם באה על כך בקשה מאת היועץ המשפטי לממשלה או מאת יושב ראש הרשות, ובלבד שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפני הרשות.

(ב) מי שהורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) וטרם חלפה לגבי ההרשעה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 –

(1) לא יכהן כדירקטור של מנהל קרן או כחבר ועדת ההשקעות שלו, לא יעסוק ולא יועסק בכל תפקיד המחייב קבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן, ייעוץ למנהל קרן או ביצוע רישומים בספרי קרן, כמשמעותם בסעיף 129(א);

 (2) לא יכהן כדירקטור של נאמן, לא יעסוק ולא יועסק בכל תפקיד הקשור במילוי תפקידי נאמן.

(ג) לענין סעיף זה, יראו דירקטור של חברה השולטת במנהל הקרן, שדירקטורים שלה מכהנים בדירקטוריון של מנהל הקרן והם רוב מניינו, כדירקטור של מנהל הקרן, ויראו דירקטור של חברה השולטת בנאמן, שדירקטורים שלה מכהנים בדירקטוריון של הנאמן והם רוב מניינו,  כדירקטור של הנאמן.

(ד) ואלה החוקים:

חוק זה; חוק ניירות ערך; חוק הסדרת העיסוק; פקודת החברות; חוק הבנקאות; פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע; פקודת מס הכנסה; חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח–1988.

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

(א) דירקטור של מנהל קרן או של נאמן, עובד של אחד מהם או חבר ועדת ההשקעות של מנהל קרן, שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקידו או בעבירה לפי אחד החוקים המפורטים בסעיף קטן (ד), למעט עבירה שדינה קנס בלבד, רשאית הרשות להשעותו מכהונתו או מתפקידו, אם באה על כך בקשה מאת היועץ המשפטי לממשלה או מאת יושב ראש הרשות, ובלבד שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפני הרשות.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 256 (ה"ח 489)

23. (א) דירקטור של מנהל קרן או של נאמן, או עובד של אחד מהם או חבר ועדת ההשקעות של מנהל קרן, שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקידו או בעבירה לפי אחד החוקים המפורטים בסעיף קטן (ד), למעט עבירה שדינה קנס בלבד או שהורשע בעבירה, רשאית הרשות להשעותו מכהונתו או מתפקידו, אם באה על כך בקשה מאת היועץ המשפטי לממשלה או מאת יושב ראש הרשות, ובלבד שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפני הרשות; לעניין זה, "עבירה" – כהגדרתה בסעיף 9א, בשינויים המחויבים.

(ב) מי שהורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) וטרם חלפה לגבי ההרשעה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 –

(1) לא יכהן כדירקטור של מנהל קרן או כחבר ועדת ההשקעות שלו, לא יעסוק ולא יועסק בכל תפקיד המחייב קבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן, ייעוץ למנהל קרן או ביצוע רישומים בספרי קרן, כמשמעותם בסעיף 129(א);

(2) לא יכהן כדירקטור של נאמן, לא יעסוק ולא יועסק בכל תפקיד הקשור במילוי תפקידי נאמן.

(ג) לענין סעיף זה, יראו דירקטור של חברה השולטת במנהל הקרן, שדירקטורים שלה מכהנים בדירקטוריון של מנהל הקרן והם רוב מניינו, כדירקטור של מנהל הקרן, ויראו דירקטור של חברה השולטת בנאמן, שדירקטורים שלה מכהנים בדירקטוריון של הנאמן והם רוב מניינו, כדירקטור של הנאמן.

(ד) ואלה החוקים:

חוק זה; חוק ניירות ערך; חוק הסדרת העיסוק; פקודת החברות; חוק הבנקאות; פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע; פקודת מס הכנסה; חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

פרק ב'1: שליטה והחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן והגבלה על נתח שוק

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

הוספת פרק ב'1

הגדרות (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

23א.  בפרק זה –

          "נתח שוק כולל" – סך כל נתח השוק של מנהלי הקרנות שבשליטת אדם, ולענין מי ששולט במנהל קרן יחד עם אחרים, ייוחס נתח השוק של מנהל הקרן לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד;

          "נתח שוק", של מנהל קרן – שיעור השווי הנקי של נכסי הקרנות שבניהול מנהל קרן מהשווי הנקי של נכסי כל הקרנות המנוהלות בידי כל מנהלי הקרנות בישראל, כפי שחושב בהתאם לכללים שקבעה הרשות ושפורסמו ברשומות;

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          "עבירה" – כהגדרתה בסעיף 9א, בשינויים המחויבים.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 23א

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 257 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "עבירה"

שליטה והחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

23ב.  (א)  לא יחזיק אדם יותר משלושים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל קרן, או בשיעור נמוך יותר המקנה שליטה במנהל קרן, אלא על פי היתר מאת ועדת הרשיונות; שר האוצר רשאי לקבוע בצו, בהתייעצות עם הרשות, שיעור הנמוך משלושים אחוזים ובלבד שלא יפחת מחמישה אחוזים.

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (ב)  ועדת הרישיונות רשאית שלא לתת היתר לפי סעיף זה רק מטעמים הנוגעים למהימנותו של מבקש ההיתר או של נושא משרה בו.

          (ג)   לא יינתן לאדם היתר לפי סעיף זה אם לאחר מתן ההיתר נתח השוק הכולל שלו יעלה על עשרים אחוזים.

          (ד)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שמחזיק אמצעי שליטה מכוח העברה על פי דין.

          (ה)  הוראות סעיף זה יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה במנהל קרן כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר שיעורם בחשבון ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו עולה על 0.001% מאותו סוג של אמצעי השליטה.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 23ב

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 257 (ה"ח 489)

החלפת סעיף קטן 23ב(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ועדת הרשיונות רשאית שלא לתת היתר לפי סעיף זה, מטעמים אלה, בלבד:

(1) טעמים הנוגעים למהימנותו של מבקש ההיתר או של בעל שליטה בו;

(2) ניתן לגבי מבקש ההיתר צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פושט רגל וטרם חלפו חמש שנים מיום שקיבל הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, התש"ם-1980, או שמבקש ההיתר הוכרז פסול דין, ואם הוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי תשלום חוב.

חובת הודעה לרשות על פגם במהימנות (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

23ב1. התקיימה במי שמחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן בשיעור הטעון היתר לפי סעיף 23ב, או בנושא משרה בו, אחת הנסיבות כמפורט להלן יודיע המחזיק לרשות, מיד כשנודע לו על כך:

(1)  אחת מהנסיבות המפורטות בפסקאות (1) עד (6) שבסעיף 9א(א);

(2)  לעניין מחזיק שהוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי-תשלום חוב, ולעניין מחזיק שהוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פסול דין.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 257 (ה"ח 489)

הוספת סעיף 23ב1

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן שהוא גוף פיננסי משמעותי (תיקון מס' 21) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 30) תשע"ט-2019

23ב2. (א)  בסעיף זה –

          "גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

          "רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

          "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על התחרות בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות;

(3)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות.

          (ב)  תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו לא ישלוט במנהל קרן שהוא גוף פיננסי משמעותי ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל קרן כאמור; שר האוצר רשאי, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, לקבוע לעניין סעיף קטן זה שיעור הנמוך מעשרה אחוזים, ובלבד שלא יפחת מחמישה אחוזים; בקביעת השיעור כאמור יובא בחשבון, בין השאר, מבנה ענף קרנות הנאמנות.

          (ג)   המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי (בסעיף זה – המחזיק) לא ישלוט במנהל קרן שהוא גוף פיננסי משמעותי; לעניין שיעור ההחזקה של מחזיק כאמור לא יימנו החזקות מנהל הקרן, גופים פיננסיים השולטים בו או נשלטים בידיו, או גופים פיננסיים אחרים שבשליטת המחזיק; לעניין חישוב מחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע של התאגיד הריאלי לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, לא יובא בחשבון תאגיד ריאלי שאינו המחזיק או תאגיד שאינו תאגיד ריאלי שהמחזיק מחזיק יותר מחמישה אחוזים מאמצעי השליטה בו או תאגיד שאינו תאגיד הנשלט בידי תאגיד כאמור.

          (ד)  שלט תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו, במנהל קרן שהוא גוף פיננסי משמעותי, או החזיק אמצעי שליטה במנהל קרן כאמור, או שלט המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי במנהל קרן שהוא גוף פיננסי משמעותי, בניגוד להוראות סעיף זה, ימכור את אמצעי השליטה שהוא מחזיק כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו מעל השיעור המותר להחזקה לפי סעיף זה, ורשאי יושב ראש הרשות לתת הוראות לעניין זה, לרבות הוראות כאמור בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 23ה(א), בשינויים המחויבים; הוראות סעיף 23ה(ד) ו-(ה) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים; נתן יושב ראש הרשות הוראות לפי סעיף קטן זה, ישלח הודעה על כך גם למנהל הקרן.

          (ה)  בלי לגרוע מסמכויות יושב ראש הרשות לדרוש מידע לפי חוק זה, רשאי הוא, לשם ביצוע סעיף זה –

(1)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במנהל קרן, או ממי שמבקש היתר לפי סעיף 23ב, מידע בדבר שווי כלל הנכסים שלו ושל כל מי ששווי כלל נכסיו מובאים בחשבון לעניין קביעת גוף פיננסי כגוף פיננסי משמעותי; לעניין זה, "שווי כלל הנכסים" – כהגדרתו בסעיף 29(ד) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

(2)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במנהל קרן שהוא גוף פיננסי משמעותי, או ממי שמבקש היתר לפי סעיף 23ב להחזיק או לשלוט במנהל קרן כאמור, מידע בדבר נתוני מכירות ואשראי שלו ושל כל מי שמחזור המכירות הקובע שלו או האשראי הקובע שלו מובאים בחשבון לעניין קביעת תאגיד ריאלי כתאגיד ריאלי משמעותי, ובלבד שלא ידרוש יושב ראש הרשות לפי פסקה זו מידע לעניין אשראי שקיבל יחיד אלא לאחר שדרש מידע לעניין אשראי שקיבלו התאגידים הנוגעים לעניין, ומצא שאין די במידע זה ובשאר המידע הנמצא בידו לשם ביצוע סעיף זה; לעניין זה, "אשראי", "אשראי קובע" ו"מחזור מכירות קובע" – כהגדרתם בסעיף 30(ה) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 127 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 23ב2

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 251 (ה"ח 1221)

23ב2. (א) בסעיף זה –

"גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

"רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

"תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על הגבלים עסקיים לממונה על התחרות בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות;

(3) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות.

העברת אמצעי שליטה (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

23ג.   מי שמחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, לא יעביר אותם לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף 23ב ואין בידו היתר כאמור.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 23ג

ביטול, שינוי או התליה של היתר (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

23ד.  (א)  מצא יושב ראש הרשות כי חדל להתקיים לגבי בעל היתר תנאי מהותי מתנאי ההיתר, הוא הפר תנאי כאמור או שהתקיימו נסיבות המנויות ברשימה לפי סעיף קטן (ב), המעידות על פגם במהימנותו של בעל ההיתר או של נושא משרה בו, וסבר כי הפגם ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות על תיקונו בתוך תקופה שיקבע; לא היה הפגם ניתן לתיקון או חלפה התקופה שקבע היושב ראש והפגם לא תוקן, רשאית ועדת הרישיונות, לאחר שנתנה לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את ההיתר שניתן לו לפי סעיף 23ב, לשנותו או לבטלו, בהחלטה מנומקת בכתב.

          (ב)  הרשות תקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנותו של בעל היתר שליטה לפי סעיף 23ב או של נושא משרה בו; רשימה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ותיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הפרסום, ואולם שינוי ברשימה לא יחול על הליך תלוי ועומד לפי סעיף זה; הודעה על פרסום הרשימה ועל כל שינוי שלה, ומועד תחילתם, תפורסם ברשומות.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 23ד

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 257 (ה"ח 489)

החלפת סעיף 23ד

הנוסח הקודם:

ביטול היתר

23ד. (א) ועדת הרשיונות רשאית לבטל או לשנות היתר שניתן לפי סעיף 23ב, אם מצאה כי מתקיים אחד מאלה:

(1) בבעל ההיתר חדל להתקיים תנאי מהותי מתנאי ההיתר, או שהוא הפר תנאי כאמור;

(2) בעל ההיתר, או נושא משרה בו, הורשע בעבירה אשר חומרתה, מהותה או נסיבותיה מצדיקות את ביטול ההיתר או את שינויו;

(3) לענין בעל היתר שהוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו, או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי תשלום חוב, ולענין בעל היתר שהוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פסול דין.

(ב) ועדת הרשיונות לא תבטל היתר לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן נתנה לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולתקן את ההפרה בתוך תקופה של 30 ימים.

הוראות יושב ראש הרשות למי שפעל בלא היתר (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

23ה.  (א)  ראה יושב ראש הרשות שאדם מחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, בלא היתר כאמור בסעיף 23ב, רשאי הוא, לאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו, להורות –

(1)   על מכירת אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל השיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 23ב;

(2)   שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי דירקטורים מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 23ב;

(3)   שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 23ב, לא תבוא במנין הקולות באותה הצבעה;

(4)   על ביטול מינויו של דירקטור שנגרם בידי אותו אדם.

          (ב)  החזיק אדם אמצעי שליטה במנהל קרן מכוח העברה על פי דין בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 23ב, רשאית ועדת הרשיונות, לאחר שנתנה למחזיק הזדמנות להשמיע את טענותיו, להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה שתקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו מעל לשיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף
23ב.

          (ג)   הורתה ועדת הרשיונות לפי הוראות סעיף קטן (ב) למכור אמצעי שליטה, רשאית היא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.

          (ד)  לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה בהתאם להוראת יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) או בהתאם להוראת ועדת הרשיונות לפי סעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, לבקשת הרשות, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

          (ה)  מנהל קרן יעשה כמיטב יכולתו למנוע מאדם לפעול מכוח אמצעי שליטה המוחזקים בניגוד להוראות סעיף 23ב.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 23ה

דיווח על החזקת אמצעי שליטה (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

23ו.   (א)  המחזיק סוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל קרן בשיעור העולה על עשרים אחוזים או על השיעור שקבע שר האוצר לפי סעיף 23ב(א), הנמוך מביניהם, ימסור למנהל הקרן ב-1 באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע יושב ראש הרשות, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו, ופרטים אחרים כפי שיקבע יושב ראש הרשות, לרבות פרטים אלה:

(1)   לענין מחזיק שהוא תאגיד – השולטים בו, וכן המחזיקים חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(2)   מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בשבילו.

          (ב)  יושב ראש הרשות רשאי לקבוע כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף זה, ימסור את הדיווח גם ליושב ראש הרשות ישירות.

          (ג)   הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן כערובה לחיוב, למעט מחזיק שהוא תאגיד בנקאי.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 23ו

הגבלה על נתח שוק (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

23ז.   (א)  מנהל קרן לא יקבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר למעט ממנהל קרן אחר שהוא חברה השולטת במנהל הקרן או חברה שבשליטת חברה כאמור (בסעיף זה – מנהל קרן אחר), בין בהסכם ובין בדרך אחרת, אם נתח השוק שלו יעלה, לאחר קבלת הניהול, על עשרים אחוזים.

          (ב)  לא ישלוט אדם במנהלי קרנות, באופן שנתח השוק הכולל שלו עולה על עשרים אחוזים בשל כך שאחד ממנהלי הקרנות שבשליטתו קיבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר.

          (ג)   ראה יושב ראש הרשות כי מנהל קרן קיבל לניהולו קרן, ממנהל קרן אחר, ולאחר קבלת הניהול עלה נתח השוק שלו, או נתח השוק הכולל של אדם השולט בו, על עשרים אחוזים, רשאי הוא, לאחר שנתן למנהל הקרן ולנאמן או לאותו אדם, לפי הענין, הזדמנות להשמיע את טענותיהם, להורות לו להקטין את נתח השוק או את נתח השוק הכולל, לפי הענין, כך שלא יעלה על עשרים אחוזים, והכל בתוך תקופה שיקבע.

          (ד)  חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (ג), ומנהל הקרן או האדם, שניתנה לו ההוראה לפי אותו סעיף קטן, לא פעל בהתאם לה, רשאי בית המשפט, לבקשת הרשות, להורות לו להקטין את נתח השוק או את נתח השוק הכולל, לפי הענין, כך שלא יעלה על עשרים אחוזים, והכל בתוך תקופה שיקבע.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 23ז

 

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

(א) מנהל קרן לא יקבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר למעט ממנהל קרן אחר שהוא חברה השולטת במנהל הקרן או חברה שבשליטת חברה כאמור (בסעיף זה – מנהל קרן אחר), בין בהסכם ובין בדרך אחרת, אם נתח השוק שלו יעלה, לאחר קבלת הניהול, על עשרים אחוזים.

(תיקון מס' 16) תש"ע-2010

23ח.  (בוטל).

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 855 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 23ח

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף 23ח

הנוסח הקודם:

זכות ערעור

23ח. על החלטה לפי סעיפים 23ב(ב) ו-(ג), 23ד(א), 23ה(א) עד (ג) ו-23ז(ג), ניתן לערער, ויחולו הוראות סעיף 95.

פרק ג': תשקיף של קרן והיתר לפרסומו

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

24.  (בוטל).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 156 (ה"ח 2746)

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

24. (א) הצעה לציבור של יחידות טעונה אישור שר האוצר או מי שהוא מינה לענין זה.

(ב) שר האוצר רשאי לסרב לתת אישור לפי סעיף קטן (א) אם ראה שההצעה, תנאיה או עיתויה, נוגדים את המדיניות הכלכלית של הממשלה.

(ג) אישור לפי סעיף קטן (א) יכול שיהיה כללי או אישי או לסוגי קרנות.

הצעת יחידות והקצאת יחידות על פי תשקיף (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 23)  תשע"ד-2014 (תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

25.  (א)  הצעה לציבור של יחידות תיעשה על פי תשקיף שהרשות התירה פרסומו.

          (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על:

(1)   הקצאת יחידות הטבה כאמור בסעיף 58;

(2)   הצעת יחידות של קרן סגורה תוך כדי המסחר בהן בבורסה;

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

(3)   הצעת יחידות למשקיעים שמספרם אינו עולה על המספר שנקבע בתקנות לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע יחידות בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר יחידות במהלך 12 החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; במניין המשקיעים לעניין זה, לא יבואו בחשבון משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב)(1) ו-(2) לחוק האמור.

          (ג)   הרשות רשאית לפטור מתחולת סעיף קטן (א) –

(1)   הצעת יחידות של קרן סגורה בידי מפרק, כונס נכסים, מנהל עזבון או אפוטרופוס; ניתן פטור כאמור, ייקבעו נוהלי הצעת היחידות בידי בית המשפט הדן בפירוק, בכינוס הנכסים, בעזבון או באפוטרופסות, לפי הענין;

(2)   מציע יחידות של קרן סגורה שאינו מנהל הקרן, בתנאים שתקבע.

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

          (ג1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הקצאת יחידות של קרן סגורה, לקרן, לפי סעיף 57(ב), ויראו הקצאת יחידות כאמור שנעשתה במהלך התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות בתשקיף, כאמור בסעיף 32(א)(3), כהקצאה שנעשתה על פי תשקיף.

(תיקון מס' 16) תש"ע-2010

          (ד)  (בוטל).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 156 (ה"ח 2746)

(א) הצעה לציבור של יחידות, לרבות יחידות או מניות של קרן חוץ, תיעשה על פי תשקיף שהרשות התירה פרסומו.

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 25(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) על החלטות הרשות לפי סעיף קטן (ג) רשאי המבקש לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

(א) הצעה לציבור של יחידות, לרבות יחידות או מניות של קרן חוץ, תיעשה על פי תשקיף שהרשות התירה פרסומו.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על:

(1) הקצאת יחידות הטבה כאמור בסעיף 58;

(2) הצעת יחידות של קרן סגורה תוך כדי המסחר בהן בבורסה;

(3) הצעת יחידות למשקיעים שמספרם אינו עולה על המספר שנקבע בתקנות לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע יחידות בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר יחידות במהלך 12 החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; במניין המשקיעים לעניין זה, לא יבואו בחשבון משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב)(1) ו-(2) לחוק האמור.

 

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

הצעת יחידות והקצאת יחידות על פי תשקיף

(ג1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הקצאת יחידות של קרן סגורה, לקרן, לפי סעיף 57(ב), ויראו הקצאת יחידות כאמור שנעשתה במהלך התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות בתשקיף, כאמור בסעיף 32(א)(3), כהקצאה שנעשתה על פי תשקיף.

פרטי תשקיף (תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

26.  (א)  תשקיף של קרן יכלול כל פרט ששר האוצר קבע בתקנות שיש לכלול בו, וכן כל פרט אחר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר, השוקל רכישת היחידות המוצעות על פיו.

 

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   תקנות לפי סעיף קטן (א) יכול שיתייחסו, בין השאר, לענינים אלה:

(1)   מבנה התשקיף וצורתו;

(2)   הדו"חות הכספיים של הקרן, מידת פירוטם ועקרונות חשבונאיים לעריכתם;

(3)   נושאים ופרטים שאליהם תתייחס חוות דעתו של רואה החשבון על הדו"חות האמורים בפסקה (2) וצורת חוות הדעת.

(תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

          (ג1) הרשות רשאית לקבוע בכללים פרטים נוספים שיש לכלול בתשקיף של קרן מחקה.

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          (ה)  (בוטל).

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          (ו)   (בוטל).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 156 (ה"ח 2746)

(א) תשקיף של קרן ותשקיף של קרן חוץ (בחוק זה - תשקיף), יכלול כל פרט ששר האוצר קבע בתקנות שיש לכלול בו, וכן כל פרט אחר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר, השוקל רכישת היחידות המוצעות על פיו.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 257 (ה"ח 489)

ביטול סעיף קטן 26(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לא יהיה בתשקיף פרט מטעה.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

26. (א) תשקיף של קרן ותשקיף של קרן חוץ (בחוק זה – תשקיף), יכלול כל פרט ששר האוצר קבע בתקנות שיש לכלול בו, וכן כל פרט אחר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר, השוקל רכישת היחידות המוצעות על פיו.

(ב) (בוטל).

(ג) תקנות לפי סעיף קטן (א) יכול שיתייחסו, בין השאר, לענינים אלה:

(1) מבנה התשקיף וצורתו;

(2) הדו"חות הכספיים של הקרן, מידת פירוטם ועקרונות חשבונאיים לעריכתם;

(3) נושאים ופרטים שאליהם תתייחס חוות דעתו של רואה החשבון על הדו"חות האמורים בפסקה (2) וצורת חוות הדעת.

(ד) לענין תשקיף של קרן ייחודית יכול שתקנות לפי סעיף קטן (א) יתייחסו גם לענינים אלה:

(1) דו"חות כספיים של חברה קרובה של קרן, מידת פירוטם ועקרונות חשבונאיים לעריכתם;

(2) נושאים ופרטים שאליהם תתייחס חוות דעתו של רואה החשבון על הדו"חות האמורים בפסקה (1) וצורת חוות הדעת;

(3) חוות דעת של עורך דין שתתייחס לענינים אלה:

(א) תיאור ההסכמים הנזכרים בתשקיף, שהקרן או חברה קרובה שלה היא צד להם;

(ב) תיאור הערבויות והשעבודים שנתנה חברה קרובה של הקרן, הנזכרים בתשקיף, והם תקפים במועד פרסומו;

(ג) תיאור ההליכים המשפטיים הנזכרים בתשקיף, שהקרן או חברה קרובה שלה היא צד להם במועד פרסומו;

(ד) ענין משפטי אחר;

(4) פרטים על בעל ענין במנהל הקרן או בחברה הקרובה של הקרן ותיאור התקשרויותיו עם חברה כאמור.

(ה) נותן חוות דעת הנדרשת לפי סעיף זה לא יהיה בעל ענין במנהל הקרן או בחברה קרובה של הקרן.

(ו) בעל ענין במנהל הקרן או בחברה קרובה של הקרן חייב למסור למנהל הקרן, לפי דרישתו, את הפרטים הדרושים לו כדי למלא את חובותיו לפי תקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (ד)(4).

 

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף קטן 26(ג1)

הוראות הרשות בדבר פרטי התשקיף

27.  (א)  הרשות רשאית להורות למנהל קרן לכלול בתשקיף הקרן את הדברים המנויים להלן, אם היא סבורה שבנסיבות הענין הם חשובים למשקיע סביר השוקל את רכישת היחידות המוצעות:

(1)   פרט נוסף על הפרטים שהובאו בתשקיף או פירוט נוסף על הפירוט הנדרש בתקנות לפי סעיף 26;

(2)   דו"ח או חוות דעת של מומחה, המתייחסים לענין הקשור בפרט מן הפרטים שבתשקיף;

(3)   דו"ח או חוות דעת אחרים, בנוסף על דו"ח או חוות דעת שהובאו בתשקיף;

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

(4)   דו"חות כספיים, חוות דעת או סקירה של רואה החשבון שביקר או סקר אותם, או של רואה חשבון אחר, במקום אלה שהובאו בתשקיף, אם לדעתה הם לא נערכו לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים, ואינם משקפים בצורה נאותה את מצב עסקיה של הקרן, ובלבד שניתנה למנהל הקרן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

          (ב)  הרשות רשאית להורות למנהל קרן שפרט המובא בתשקיף יובלט הבלטה מיוחדת בצורה שתורה.

(תיקון מס' 16) תש"ע-2010

          (ג)   (בוטל).

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 27(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) על הוראות הרשות לפי סעיף זה רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

(4) דו"חות כספיים, חוות דעת או סקירה של רואה החשבון שביקר או סקר אותם, או של רואה חשבון אחר, במקום אלה שהובאו בתשקיף, אם לדעתה הם לא נערכו לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים, ואינם משקפים בצורה נאותה את מצב עסקיה של הקרן או של חברה קרובה של הקרן, ובלבד שניתנה למנהל הקרן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

חובת מתן הסברים (תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 16)  תש"ע-2010

28.  מנהל קרן חייב למסור לרשות בכתב, לפי דרישת יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, הסבר, פרטים, ידיעות ומסמכים בקשר לתשקיף ולפרטים הכלולים בו, בתוך תקופה שיקבעו.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 156 (ה"ח 2746)

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

28. מנהל קרן חייב למסור לרשות בכתב, לפי דרישת יושב ראש הרשות, הסבר, פרטים, ידיעות ומסמכים בקשר לתשקיף ולכל דבר אחר שהוא ידרוש את הבהרתו; מנהל הקרן רשאי לערער על הדרישה ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

28. מנהל קרן חייב למסור לרשות בכתב, לפי דרישת יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, הסבר, פרטים, ידיעות ומסמכים בקשר לתשקיף ולפרטים הכלולים בו, בתוך תקופה שיקבעו; מנהל הקרן רשאי לערער על הדרישה ויחולו הוראות סעיף 95.

 

היתר לפרסום תשקיף

29.  (א)  (1)   נוהלי הבדיקה של תשקיף של קרן, דרך כלל או לסוגי קרנות, ייקבעו בידי הרשות באישור שר האוצר, ויפורסמו ברשומות[1];

(2)   הודעה על נוהלי הבדיקה שאישר שר האוצר, תמסור הרשות לועדת הכספים של הכנסת, והם יפורסמו ברשומות לאחר ארבעה עשר ימים מיום מסירת ההודעה, אם עד אז לא באה דרישה מצד חבר ועדת הכספים של הכנסת לבטלם; באה דרישה כאמור, תדון בה הועדה ונוהלי הבדיקה יפורסמו ברשומות לאחר שלושים ימים מיום הדרישה, אם הועדה לא ביטלה אותם.

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          (ב)  הרשות תתן היתר לפרסום תשקיף, אם נחה דעתה כי נתקיימו בו הוראות חוק זה והוראות הרשות על פיו, וניתנו כל ההיתרים על פי דין שיש לקבל לפני פרסום תשקיף, לענין זה, רשאית הרשות לנקוט נוהל בדיקה שנראה לה מתאים מבין נוהלי הבדיקה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          (ב1) (1)   על אף הוראת סעיף קטן (ב), הרשות רשאית, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות לטעון את טענותיו, לסרב לתת היתר לפרסום תשקיף, מטעמים שבשלהם רשאי יושב ראש הרשות להורות על תיקון פגם כאמור בסעיף 15(א) או אם אירעו נסיבות שבשלהן רשאית הרשות להגיש לבית המשפט בקשה לפירוק הקרן כאמור בסעיף 104(א);

(2)   מצאה הרשות, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות לטעון את טענותיו, כי התקיימו טעמים כאמור בפסקה (1) וסברה כי הפגם ניתן לתיקון, תורה על תיקונו בתוך תקופה שתקבע; לא תוקן הפגם להנחת דעתה של הרשות, תודיע הרשות למנהל הקרן בהקדם האפשרי ובהודעה מנומקת על סירובה לתת היתר לפרסום תשקיף.

          (ג)   אין בהיתר הרשות משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור מהימנותם או שלמותם או הבעת דעה על טיבן של היחידות המוצעות.

          (ד)  בתשקיף תיכתב הוראת סעיף קטן (ג) כלשונה.

          (ה)  סדרי הטיפול בבקשות להתיר פרסום תשקיף של קרן, דרך כלל או לסוגי קרנות, ייקבעו בידי הרשות באישור שר האוצר, ויפורסמו ברשומות[2].

(תיקון מס' 16) תש"ע-2010

          (ו)   (בוטל).

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 293 (ה"ח 192)

(ב) הרשות תתן היתר לפרסום תשקיף, זולת אם ראתה שלא אם נחה דעתה כי נתקיימו בו הוראות חוק זה והוראות הרשות על פיו, או שלא ניתנו וניתנו כל ההיתרים על פי דין שיש לקבל לפני פרסום תשקיף, לענין זה, רשאית הרשות לנקוט נוהל בדיקה שנראה לה מתאים מבין נוהלי הבדיקה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 29(ו)

הנוסח הקודם:

(ו) על החלטות הרשות לפי סעיף קטן (ב) רשאי מבקש ההיתר לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 646 (ה"ח 504)

הוספת סעיף קטן 29(ב1)

אישור התשקיף וחתימה עליו

30.  (א)  טיוטת תשקיף של קרן המוגשת לרשות תיחתם בידי הנאמן ובידי מנהל הקרן.

(תיקון מס' 20) תשע"ב-2011

          (ב)  תשקיף של קרן, המוגש לרשות לקבלת היתר לפרסומו, יהיה חתום בידי הנאמן, מנהל הקרן וכל הדירקטורים של מנהל הקרן, ואולם אם אישר הדירקטוריון של מנהל הקרן את התשקיף, די בחתימתם של הנאמן, מנהל הקרן ושל רוב הדירקטורים של מנהל הקרן, ובהם לפחות אחד שהוא דירקטור חיצוני.

          (ג)   נכלל בתשקיף שמו של אדם שהתחייב לרכוש את היחידות המוצעות של קרן סגורה, כולן או מקצתן, במידה שלא ירכוש אותן הציבור, יחתום גם הוא על התשקיף.

          (ד)  הוצעו יחידות של קרן סגורה שלא בידי מנהל הקרן, יחתום גם המציע על התשקיף.

          (ה)  חתימת דירקטור על תשקיף תיעשה בידו או בידי אדם שהוא הרשה אותו בכתב לחתום במקומו על אותו תשקיף.

          (ו)   הוראות סעיף 22(ה) ו-(ו) לחוק ניירות ערך יחולו לגבי תשקיף של כל קרן, ולגבי תשקיף של קרן סגורה, יחולו גם הוראות סעיף 22(ג) ו-(ד) לחוק האמור.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 10 (ה"ח 387)

(ב) תשקיף של קרן, המוגש לרשות לקבלת היתר לפרסומו, יהיה חתום בידי הנאמן, מנהל הקרן וכל הדירקטורים של מנהל הקרן, ואולם אם אישר הדירקטוריון של מנהל הקרן את התשקיף, די בחתימתם של הנאמן, מנהל הקרן ושל רוב הדירקטורים של מנהל הקרן, ובהם לפחות אחד שהוא דירקטור מקרב הציבור דירקטור חיצוני.

תאריך התשקיּף ופרסומו (תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

31.  (א)  תשקיף ישא תאריך (להלן – תאריך התשקיף) המציין את תחילת תוקפו של התשקיף ואשר יהיה לא יאוחר מחמישה עשר ימים אחרי מתן ההיתר לפרסומו, זולת אם האריכה הרשות את התקופה האמורה.

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 19) תשע"א-2011 (תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

          (ב)  לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר תאריך התשקיף, יפרסם מנהל הקרן את התשקיף באמצעות דיווח אלקטרוני לפי פרק ז'1 לחוק ניירות ערך וכן הודעה בעיתון בדבר פרסום התשקיף באתר ההפצה ובדבר המקומות שבהם ניתן להגיש הזמנות ליחידות המוצעות; בהודעה כאמור תפורסם גם כריכתו הקדמית של התשקיף כמשמעותה בתקנות שהותקנו לפי סעיפים 26(א) ו-(ג) ו-131(א); הרשות רשאית להורות שייכללו בהודעה פרטים נוספים, בדרך שתורה.

(תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          (ג)   מנהל קרן לא יפרסם את התשקיף אלא אם כן היה בידיו היתר הרשות לפרסומו, ולא יציע לציבור את היחידות אלא לאחר שמילא הוראות סעיף קטן (ב).

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 39 (ה"ח 121)

(ב) לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר תאריך התשקיף, על מנהל הקרן –

(1) לרשם ולבורסה לבורסה עותק מן התשקיף ומהיתר הרשות לפרסומו;

 

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 293 (ה"ח 192)

31. (א) תשקיף ישא תאריך (להלן – תאריך התשקיף) שיהיה המציין את תחילת תוקפו של התשקיף ואשר יהיה לא יאוחר מחמישה עשר ימים אחרי מתן ההיתר לפרסומו, זולת אם האריכה הרשות את התקופה האמורה.

(ב) לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר תאריך התשקיף, על מנהל הקרן –

(1) להגיש לבורסה עותק מן התשקיף ומהיתר הרשות לפרסומו;

(2) לפרסם בעתון הודעה על הגשת המסמכים האמורים בפסקה (1) ועל המקומות שבהם ניתן להשיג עותקים של התשקיף ולהגיש הזמנות ליחידות המוצעות; הרשות רשאית להורות שייכללו בהודעה פרטים נוספים, בדרך שתורה.

(ב) לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר תאריך התשקיף, יפרסם מנהל הקרן הודעה בעיתון בדבר פרסום התשקיף באתר ההפצה ובדבר המקומות שבהם ניתן להגיש הזמנות ליחידות המוצעות; הרשות רשאית להורות שייכללו בהודעה פרטים נוספים, בדרך שתורה.

(ג) מנהל קרן לא יפעל כאמור בסעיף קטן (ב)(2) אלא אם כן היה בידיו היתר הרשות לפרסום התשקיף מנהל קרן לא יפרסם את התשקיף אלא אם כן היה בידיו היתר הרשות לפרסומו, ולא יציע לציבור את היחידות אלא לאחר שמילא הוראות סעיף קטן (ב).

 

מיום 20.7.2011

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2305 מיום 20.7.2011 עמ' 977 (ה"ח 383)

(ב) לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר תאריך התשקיף, יפרסם מנהל הקרן הודעה בעיתון בדבר פרסום התשקיף באתר ההפצה ובדבר המקומות שבהם ניתן להגיש הזמנות ליחידות המוצעות; בהודעה כאמור תפורסם גם כריכתו הקדמית של התשקיף כמשמעותה בתקנות שהותקנו לפי סעיפים 26(א) ו-(ג) ו-131(א); הרשות רשאית להורות שייכללו בהודעה פרטים נוספים, בדרך שתורה.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 647 (ה"ח 504)

(ב) לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר תאריך התשקיף, יפרסם מנהל הקרן את התשקיף באמצעות דיווח אלקטרוני לפי פרק ז'1 לחוק ניירות ערך וכן הודעה בעיתון בדבר פרסום התשקיף באתר ההפצה ובדבר המקומות שבהם ניתן להגיש הזמנות ליחידות המוצעות; בהודעה כאמור תפורסם גם כריכתו הקדמית של התשקיף כמשמעותה בתקנות שהותקנו לפי סעיפים 26(א) ו-(ג) ו-131(א); הרשות רשאית להורות שייכללו בהודעה פרטים נוספים, בדרך שתורה.

פרק ד': הזמנות על פי תשקיף, תיקון תשקיף ושינויים בתשקיף

התקופה להגשת הזמנות (תיקון מס' 28) תשע"ז-2017

32.  (א)  לענין התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות בתשקיף (להלן – התקופה), יחולו הוראות אלה:

(1)   בקרן פתוחה או בקרן סל המציעה את יחידותיה לציבור לראשונה, תחל התקופה בתום שבעה ימים מתאריך התשקיף ותסתיים לא יאוחר משנים עשר חודשים לאחר התאריך האמור;

(2)   בקרן פתוחה או בקרן סל שיחידותיה נמצאות כבר בידי הציבור, יכול שהתקופה תחל בתאריך התשקיף ובלבד שתסתיים לא יאוחר משנים עשר חודשים לאחר התאריך האמור;

(3)   בקרן סגורה שאינה קרן סל תחל התקופה בתום שבעה ימים מתאריך התשקיף, ותסתיים לא יאוחר מחודש לאחר התאריך האמור.

          (ב)  יושב ראש הרשות רשאי, לבקשת מנהל קרן, להקדים את תחילת התקופה לפי סעיף קטן (א)(1), או להאריך עד לששה חודשים את התקופה של חודש לפי סעיף קטן (א)(3), אם היה סבור כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, ובתנאים שיקבע.

          (ג)   לא יוצעו יחידות לציבור לפני תחילת התקופה או לאחר תום התקופה.

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1064 (ה"ח 1103)

32. (א) לענין התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות בתשקיף (להלן – התקופה), יחולו הוראות אלה:

(1) בקרן פתוחה או בקרן סל המציעה את יחידותיה לציבור לראשונה, תחל התקופה בתום שבעה ימים מתאריך התשקיף ותסתיים לא יאוחר משנים עשר חודשים לאחר התאריך האמור;

(2) בקרן פתוחה או בקרן סל שיחידותיה נמצאות כבר בידי הציבור, יכול שהתקופה תחל בתאריך התשקיף ובלבד שתסתיים לא יאוחר משנים עשר חודשים לאחר התאריך האמור;

(3) בקרן סגורה שאינה קרן סל תחל התקופה בתום שבעה ימים מתאריך התשקיף, ותסתיים לא יאוחר מחודש לאחר התאריך האמור.

(תיקון מס' 23) תשע"ד-2014

33.  (בוטל).

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 39 (ה"ח 121)

המצאת תשקיף ודו"חות על הקרן

33. (א) מנהל קרן ימציא למפיץ ימציא למפיץ, לפי דרישתו, עותקים של תשקיף של קרן שבניהולו.

(ב) מנהל קרן ימציא למפיץ עותק של דו"ח לפי סעיפים 34, 100(ו), 101(ד) ו-102(ב) ו-(ד).

(ג) מפיץ יתן למי ששוקל קניית יחידות, לפי דרישתו, עותק של תשקיף הקרן שלפיו מוצעות היחידות; קיבל המפיץ עותק של דו"ח לפי סעיף קטן (ב), או לפי סעיפים 72 ו-78(ז), יתן עותק ממנו יחד עם העותק של התשקיף.

 

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 293 (ה"ח 192)

החלפת סעיף קטן 33(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) מפיץ יתן למי ששוקל קניית יחידות, לפי דרישתו, עותק של תשקיף הקרן שלפיו מוצעות היחידות.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 647 (ה"ח 504)

ביטול סעיף 33

הנוסח הקודם:

המצאת תשקיף

33. (א) מנהל קרן ימציא למפיץ, לפי דרישתו, עותקים של תשקיף של קרן שבניהולו.

(ב) (בוטל).

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כי מפיץ ייתן למי ששוקל קניית יחידות, לפי דרישתו, עותק של תשקיף הקרן שלפיו מוצעות היחידות, או חלק ממנו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, והכל כפי שקבע.

דו"ח של מנהל קרן (תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 9) תשס"ה-2004

34.  (א)  מנהל קרן פתוחה יגיש דו"ח לרשות ולבורסה על תיקון פרט מטעה בתשקיף של קרן שבניהולו, מיד לאחר שנודע לו דבר קיומו של הפרט המטעה, ומיד יפרסם את הדו"ח בעתון.

 

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ב)  ראתה הרשות כי לא נכלל בתשקיף דבר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל לרכוש או לפדות יחידה, או כי נכלל בתשקיף שפורסם פרט מטעה, או כי אירע דבר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל לרכוש או לפדות יחידה, ומנהל הקרן לא הגיש דו"ח אודותיו או לא פרסמו בעתון, רשאית היא, או עובד שהוסמך על ידה לענין זה, להורות למנהל הקרן, אחרי שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להגיש על כך דו"ח בתוך תקופה שיקבעו ולפרסמו מיד בעתון; אין בהגשת דו"ח ובפרסומו בעתון כדי לגרוע מחבות על פי דין.

(תיקון מס' 16)  תש"ע-2010

          (ג)   (בוטל).

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 156 (ה"ח 2746)

34. (א) מנהל קרן פתוחה יגיש דו"ח לרשות ולרשם על תיקון פרט מטעה בתשקיף של קרן שבניהולו, מיד לאחר שנודע לו הדבר דבר קיומו של הפרט המטעה, ומיד יפרסם את הדו"ח בעתון.

(ב) ראה יושב ראש הרשות ראתה הרשות כי לא נכלל בתשקיף דבר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל לרכוש או לפדות יחידה, או כי נכלל בתשקיף שפורסם פרט מטעה, או כי אירע דבר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל לרכוש או לפדות יחידה, ומנהל הקרן לא הגיש דו"ח אודותיו או לא פרסמו בעתון, רשאי הוא רשאית היא, או עובד שהוסמך על ידה לענין זה, להורות למנהל הקרן, אחרי שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להגיש על כך דו"ח בתוך תקופה שיקבעו ולפרסמו מיד בעתון; אין בהגשת דו"ח ובפרסומו בעתון כדי לגרוע מחבות על פי דין.

(ג) על הוראה לפי סעיף קטן (ב) רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

 

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 39 (ה"ח 121)

(א) מנהל קרן פתוחה יגיש דו"ח לרשות ולרשם ולבורסה על תיקון פרט מטעה בתשקיף של קרן שבניהולו, מיד לאחר שנודע לו דבר קיומו של הפרט המטעה, ומיד יפרסם את הדו"ח בעתון.

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 34(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) על הוראה לפי סעיף קטן (ב) רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

תיקון תשקיף של קרן סגורה

35.  (א)  הוראות סעיפים 25, 25א, 25ב ו-26(א) לחוק ניירות ערך יחולו, בשינויים המחויבים, על תשקיף של קרן סגורה ועל מנהל קרן סגורה.

(תיקון מס' 16)  תש"ע-2010

          (ב)  (בוטל).

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

ביטול סעיף קטן 35(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על הוראות הרשות ועל החלטותיה לפי סעיפים 25, 25א ו-25ב לחוק ניירות ערך רשאי מנהל הקרן לערער ויחולו הוראות סעיף 95.

תיקון טעות סופר בתשקיף

36.  לענין תיקון טעות סופר בתשקיף, יחולו הוראות סעיף 25ג לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים.

פרק ה': אחריות לתשקיף

אחריות חותמי התשקיף

37.  (א)  מי שחתם על תשקיף לפי סעיף 30 אחראי כלפי מי שרכש או פדה יחידות וכלפי מי שקנה או מכר יחידות של קרן סגורה תוך כדי המסחר בבורסה או מחוצה לה, לנזק שנגרם להם מחמת שהיה פרט מטעה בתשקיף.

          (ב)  תקופת התיישנות של זכות לתביעה לפי סעיף קטן (א), שלא הוגשה עליה תובענה, היא שנתיים מיום העסקה או שבע שנים מתאריך התשקיף, לפי המוקדם.

          (ג)   לענין סעיף קטן (א), יראו דירקטור של מנהל קרן שכיהן ביום שבו אישר הדירקטוריון את התשקיף כאילו חתם על התשקיף, אלא אם כן הוכיח אחד מאלה:

(1)   הוא לא ידע על פרסום התשקיף ולא היה עליו לדעת, או לא היה יכול לדעת;

(2)   מיד כשהגיע לידיעתו דבר קיומו של פרט מטעה בתשקיף, מסר על כך הודעה מנומקת בכתב לרשות ולמנהל הקרן.

          (ד)  אין באמור בסעיף קטן (ג) כדי לגרוע מהוראות סעיף 39.

אחריותם של מומחים

38.  מי שנתן חוות דעת, דו"ח, סקירה או אישור שנכללו או נזכרו בתשקיף בהסכמתו המוקדמת, יהא אחראי כאמור בסעיף 37(א) לנזק שנגרם מחמת שהיה פרט מטעה בחוות הדעת, בדו"ח, בסקירה או באישור שנתן, ותקופת ההתיישנות לענין סעיף זה תהיה כאמור בסעיף 37(ב).

שלילת אחריות

39.  האחריות לפי סעיפים 37 ו-38 לא תחול –

(1)  על מי שהוכיח כי נקט את כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שלא יהיה פרט מטעה בתשקיף, בחוות הדעת, בדו"ח או באישור, לפי הענין, וכי האמין בתום לב שאין בו פרט מטעה;

(2)  כלפי מי שהוכח שרכש או פדה או קנה או מכר יחידות כאמור בסעיף 37(א), בשעה שידע או שהיה עליו לדעת שיש פרט מטעה בתשקיף, בחוות הדעת, בדו"ח או באישור, לפי הענין;

(תיקון מס' 9) תשס"ה-2004

(3)  משהגיש מנהל קרן דו"ח לרשות ולבורסה שבו תוקן הפרט המטעה, ופרסם בעתון את הדו"ח כאמור, והכל כלפי מי שהוכח שרכש או שפדה או שקנה או שמכר יחידות בקרן כאמור בסעיף 37(א) אחרי הפרסום האמור בעתון;

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 39 (ה"ח 121)

 (3) משהגיש מנהל קרן דו"ח לרשות ולרשם ולבורסה שבו תוקן הפרט המטעה, ואם תוקן בדו"ח פרט מטעה ביחס לקרן סגורה – משהגיש את הדו"ח גם לבורסה, ופרסם בעתון את הדו"ח כאמור, והכל כלפי מי שהוכח שרכש או שפדה או שקנה או שמכר יחידות בקרן כאמור בסעיף 37(א) אחרי הפרסום האמור בעתון;

(4)  על מי שחתם על התשקיף לפי סעיף 30, על מי שרואים אותו כאילו חתם על התשקיף לפי סעיף 37(ג), ועל מי שנתן חוות דעת, דו"ח או אישור כאמור בסעיף 38, לאחר שעברו עשרים וארבע שעות משעה שמסר למנהל הקרן הודעה בדבר תיקון הפרט המטעה.

אחריות רבים

40.  היו שניים או יותר אחראים לפי סעיפים 37 או 38, אחראים הם כלפי הניזוק יחד ולחוד, ולענין האחריות בינם לבין עצמם – יחולו הכללים החלים על אחריות בנזיקין.

(תיקון מס' 15)  תש"ע-2010

41.  (בוטל).

מיום 10.9.1996

ת"ט תשנ"ו-1996

ס"ח תשנ"ו מס' 1600 מיום 10.9.1996 עמ' 386

41. בעל יחידה רשאי לקבוע לתבוע, בשם קבוצת בעלי יחידות, את מנהל הקרן ואת הנאמן, בשל כל עילה על פי חוק זה ויחולו על התביעה הוראות פרק ט1 לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים.

 

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 156 (ה"ח 2746)

41. בעל יחידה רשאי לקבוע לתבוע, בשם קבוצת בעלי יחידות, את מנהל הקרן ואת הנאמן, הנאמן, דירקטור של אחד מהם או חבר ועדת דירקטוריון, בשל כל עילה על פי חוק זה ויחולו על התביעה הוראות פרק ט1 לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים.

 

מיום 1.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ט מס' 1711 מיום 27.5.1999 עמ' 255 (ה"ח 2432)

41. בעל יחידה רשאי לתבוע, בשם קבוצת בעלי יחידות, את מנהל הקרן, הנאמן, דירקטור של אחד מהם או חבר ועדת דירקטוריון, בשל כל עילה על פי חוק זה ויחולו על התביעה הוראות פרק ט1 לחוק ניירות ערך, סימן ב' לפרק השלישי בחלק החמישי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בשינויים המחויבים.

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 280 (ה"ח 93)

החלפת סעיף 41

הנוסח הקודם:

תובענה ייצוגית

41. בעל יחידה רשאי לתבוע, בשם קבוצת בעלי יחידות, את מנהל הקרן, הנאמן, דירקטור של אחד מהם או חבר ועדת דירקטוריון, בשל כל עילה על פי חוק זה ויחולו על התביעה הוראות סימן ב' לפרק השלישי בחלק החמישי לחוק החברות, תשנ"ט–1999, בשינויים המחויבים.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 647 (ה"ח 504)

41. הוראות סעיף 209 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, יחולו לענין בקשה לאישור תובענה ייצוגית או תובענה ייצוגית לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בעילה הנובעת מזיקה ליחידה.

 

מיום 26.5.2015

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ע מס' 2243 מיום 15.6.2010 עמ' 544 (ה"ח 491)

ביטול סעיף 41

הנוסח הקודם:

מימון תובענה ייצוגית על ידי הרשות

41. הוראות סעיף 209 לחוק החברות יחולו לענין בקשה לאישור תובענה ייצוגית או תובענה ייצוגית לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בעילה הנובעת מזיקה ליחידה.

 

 

פרק ו': ניהול הקרן

סימן א': קרן פתוחה

מחיר יחידה ומחיר פדיון

42.  (א)  מחיר יחידה בקרן פתוחה יהיה:

(1)   ביום הראשון להצעת היחידות לראשונה - מחיר השווה לערך הנקוב של היחידה;

(2)   בכל מועד אחר - מחיר השווה באותו מועד למחיר הקניה של נכסי הקרן לפי סעיף 43, כשהוא מחולק במספר יחידותיה.

          (ב)  מחיר הפדיון של יחידה בקרן פתוחה במועד כלשהו יהיה שווה למחיר המכירה של נכסי הקרן לפי סעיף 43 באותו מועד, כשהוא מחולק במספר יחידותיה.

          (ג)   מנהל קרן פתוחה רשאי להוסיף על מחיר היחידה או לנכות ממחיר הפדיון, סכום ששיעורו ואופן גבייתו ייקבעו בתשקיף (להלן – הוספה); ההוספה היא חלק משכרו של מנהל הקרן ולא תועבר לחשבון הקרן.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          (ד)  שיעור העמלה שיגבה מפיץ מרוכש יחידה או מפודה יחידה, בשל מכירת היחידה או פדיונה, או מבעל יחידה בשל החזקת היחידה באמצעות המפיץ, לא ישתנה עקב כך שהיחידות שמכר או שפדה, או המוחזקות באמצעותו, הונפקו על ידי מנהלי קרן שונים, אלא אם כן הותר הדבר לפי סעיף קטן (ה), ובתנאים שבהם הותר; שיעורי העמלה בעבור פעולות כאמור יוצגו במשרדו של המפיץ, במקום הנראה לעין.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

          (ד1) מפיץ יודיע בכתב, בהקדם האפשרי, למי שנגבתה ממנו הוספה או עמלה בשל מכירת יחידה או פדיונה, או בשל החזקתה באמצעותו, על שיעור ההוספה או העמלה שנגבתה.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          (ד2) בסעיף זה, "שיעור העמלה" – העמלה הנגבית כשהיא מחולקת במחיר היחידה או במחיר הפדיון, לפי הענין.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ה)  שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר הדרך והמועדים שבהם יפרסם מנהל קרן פתוחה את מחירי היחידות ומחירי הפדיון וכן לקבוע, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, דרך כלל או לסוגי קרנות או מפיצים, תנאים שבהם רשאי מפיץ לגבות עמלה מרוכש יחידה, והוראות לענין שיעורה המרבי של עמלה כאמור ואופן חישובה.

מיום 28.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 156 (ה"ח 2746)

(ד) מפיץ רשאי למכור יחידה במחיר גבוה ממחיר היחידה או במחיר נמוך ממנו, ובלבד שיעביר לקרן בדרך כאמור בסעיף 45, סכום השווה למחיר היחידה ובתנאי ששיעור העמלה שהוא גובה בעד מכירת היחידה מוצג במשרדו במקום הנראה לעין.

(ד) שיעור העמלה שיגבה מפיץ מרוכש יחידה או מפודה יחידה, בשל מכירת היחידה או פדיונה, לא ישתנה עקב כך שהיחידות שמכר או שפדה, הונפקו על ידי מנהלי קרן שונים; שיעורי העמלה בעבור פעולות כאמור יוצגו במשרדו של המפיץ, במקום הנראה לעין.

(ד1) מפיץ יודיע בכתב, בהקדם האפשרי, למי שנגבתה ממנו הוספה או עמלה בשל מכירת יחידה או פדיונה, על שיעור ההוספה או העמלה שנגבתה.

(ד2) בסעיף זה, "שיעור העמלה" - העמלה הנגבית כשהיא מחולקת במחיר היחידה או במחיר הפדיון, לפי הענין.

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 858 (ה"ח 175)

(ד) שיעור העמלה שיגבה מפיץ מרוכש יחידה או מפודה יחידה, בשל מכירת היחידה או פדיונה, לא ישתנה עקב כך שהיחידות שמכר או שפדה, הונפקו על ידי מנהלי קרן שונים, אלא אם כן הותר הדבר לפי סעיף קטן (ה), ובתנאים שבהם הותר; שיעורי העמלה בעבור פעולות כאמור יוצגו במשרדו של המפיץ, במקום הנראה לעין.

(ה) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר הדרך והמועדים שבהם יפרסם מנהל קרן פתוחה את מחירי היחידות ומחירי הפדיון וכן לקבוע, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, דרך כלל או לסוגי קרנות או מפיצים, תנאים שבהם רשאי מפיץ לגבות עמלה מרוכש יחידה, והוראות לענין שיעורה המרבי של עמלה כאמור ואופן חישובה.

 

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 294 (ה"ח 192)

(ד) שיעור העמלה שיגבה מפיץ מרוכש יחידה או מפודה יחידה, בשל מכירת היחידה או פדיונה, או מבעל יחידה בשל החזקת היחידה באמצעות המפיץ, לא ישתנה עקב כך שהיחידות שמכר או שפדה, או המוחזקות באמצעותו, הונפקו על ידי מנהלי קרן שונים, אלא אם כן הותר הדבר לפי סעיף קטן (ה), ובתנאים שבהם הותר; שיעורי העמלה בעבור פעולות כאמור יוצגו במשרדו של המפיץ, במקום הנראה לעין.

(ד1) מפיץ יודיע בכתב, בהקדם האפשרי, למי שנגבתה ממנו הוספה או עמלה בשל מכירת יחידה או פדיונה, או בשל החזקתה באמצעותו, על שיעור ההוספה או העמלה שנגבתה.

מחיר קניה ומחיר מכירה של נכסי קרן (תיקון מס' 7)  תשס"א-2001

43.  (א)  מחיר הקניה ומחיר המכירה של נכסי קרן פתוחה יחושבו על ידי מנהל הקרן על פי השווי הנקי של נכסי הקרן.

          (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרך קביעת שווי נכסי קרן פתוחה, ודרך חישוב מחיר הקניה ומחיר המכירה של נכסי הקרן.

מיום 14.6.2001

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 399 (ה"ח 2999)

(א) מחיר הקניה ומחיר המכירה של נכסי קרן פתוחה יחושבו על ידי מנהל הקרן על פי השווי הנקי של נכסי הקרן.

הזמנות ליחידות, הוראות לפדיונן והתשלום בעדן (תיקון מס' 12) תשס"ו-2006

44.  (א)  הזמנות ליחידות המוצעות בתשקיף והוראות לפדיונן יוגשו למפיץ; מפיץ לא יסרב להפיץ יחידות של קרן המוצעות על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו מטעמים הקשורים בקרן או במנהל הקרן.

          (ב)  המפיץ יעביר למנהל הקרן באמצעות מסלקת הבורסה (להלן – המסלקה), את סך ההזמנות ליחידות שקיבל ואת סך ההוראות לפדיון יחידות שקיבל, הזמנות ליחידות לחוד והוראות לפדיון לחוד, הכל בדרך שקבע שר האוצר.

          (ג)   מנהל קרן יקבל בעד יחידות של קרן שבניהולו תשלום במזומנים בלבד; נרכשו יחידות של קרן בידי אדם, ונרכשו ניירות ערך מאת אותו אדם על ידי מנהל הקרן בעד קרן שבניהולו, בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מתואמת, במהלך תקופה של 30 ימים, חזקה כי שתי הרכישות נעשו במסגרת עסקה אחת שבה קיבל מנהל הקרן תשלום בעד יחידות הקרן שלא במזומנים, אלא אם כן הוכח אחרת.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 157 (ה"ח 2746)

44. הזמנות ליחידות המוצעות בתשקיף והוראות לפדיונן יוגשו למפיץ; המפיץ יעביר למנהל הקרן באמצעות מסלקת הבורסה (להלן – המסלקה) בדרך שתיקבע בין מנהל הקרן למסלקה, את כל ההזמנות ליחידות שקיבל ואת כל ההוראות לפדיון יחידות שקיבל, הזמנות לחוד והוראות לפדיון לחוד את סך ההזמנות ליחידות שקיבל ואת סך ההוראות לפדיון יחידות שקיבל, הזמנות ליחידות לחוד והוראות לפדיון לחוד, הכל בדרך שקבע שר האוצר.

 

מיום 19.5.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2055 מיום 20.3.2006 עמ' 294 (ה"ח 192)

החלפת סעיף 44

הנוסח הקודם:

הזמנות ליחידות והוראות לפדיונן

44. הזמנות ליחידות המוצעות בתשקיף והוראות לפדיונן יוגשו למפיץ; המפיץ יעביר למנהל הקרן באמצעות מסלקת הבורסה (להלן – המסלקה), את סך ההזמנות ליחידות שקיבל ואת סך ההוראות לפדיון יחידות שקיבל, הזמנות ליחידות לחוד והוראות לפדיון לחוד, הכל בדרך שקבע שר האוצר.

העברת מזומנים לקרן (תיקון מס' 5) תשנ"ט-1999

45.  נמכרה יחידה בקרן פתוחה, יעביר המפיץ לחשבון מנהל הקרן או לחשבון הקרן, באמצעות המסלקה, בדרך שקבע שר האוצר, סכום במזומנים השווה למחיר היחידה; הועבר הסכום לחשבון מנהל הקרן, יעבירו מנהל הקרן לחשבון הקרן בו ביום.

מיום 1.6.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 157 (ה"ח 2746)

45. נמכרה יחידה בקרן פתוחה, יעביר המפיץ לחשבון מנהל הקרן או לחשבון הקרן, באמצעות המסלקה, בדרך שתיקבע בין מנהל הקרן למסלקה בדרך שקבע שר האוצר, סכום במזומנים השווה למחיר היחידה; הועבר הסכום לחשבון מנהל הקרן, יעבירו מנהל הקרן לחשבון הקרן בו ביום.

הצעת יחידות ופדיונן (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

46.  (א)  מנהל קרן פתוחה ימכור את היחידות ויפדה אותן רק בימים שלגביהם עליו לחשב את מחיר הקניה ומחיר המכירה של נכסי הקרן, ולגבי קרן מועדים קבועים כמשמעותה בסעיף 47(א) – במועדים שנקבעו בהתאם להוראות אותו סעיף.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 257 (ה"ח 489