תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות), תשט"ז-1955

בטחון – התגוננות אזרחית

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

2

Go

העמדת מקרקעין לצרכי ההתגוננות האזרחית

סעיף 1

2

Go

ביצוע עבודות במקרקעין

סעיף 2

2

Go

הספקת ציוד לצרכי ההתגוננות האזרחית

סעיף 3

2

Go

ציוד ומיתקני הגא

סעיף 3א

2

Go

החזרה להגא או העברה לרשות אחרת

סעיף 3ב

2

Go

מקלט ציבורי ומחסה ציבורי או מיתקן או ציוד אחרים

סעיף 3ג

2

Go

העמדת עובדים לצרכי ההתגוננות האזרחית

סעיף 4

2

Go

סיוע לפינוי אוכלוסים

סעיף 5

2

Go

מסירת פרטים

סעיף 6

2

Go

רשות כניסה ופיקוח

סעיף 6א

2

Go

סמכות המפקד לאצול מכוחו

סעיף 7

2

Go

השם

סעיף 8


תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות), תשט"ז-1955*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב) ו-(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:

העמדת מקרקעין לצרכי ההתגוננות האזרחית

1.    רשות מקומית חייבת להעמיד לרשות הגא לצרכי ההתגוננות האזרחית מקרקעין שבידיה, לפי הוראה בכתב מאת מפקד הגא מחוזי, אשר במחוזו נמצאת אותה רשות מקומית (להלן – המפקד).

ביצוע עבודות במקרקעין

2.    מקרקעין שהועמדו לצרכי ההתגוננות האזרחית רשאי המפקד להורות בכתב על ביצוע עבודות במקרקעין אלה והרשות המקומית חייבת לבצע עבודות אלה מיד ולפי ההוראות.

הספקת ציוד לצרכי ההתגוננות האזרחית

3.    בתקופת קרבות או בשעת תמרוני הגא חייבת רשות מקומית, לפי הוראה בכתב מאת המפקד, לספק לצרכי ההתגוננות האזרחית, ציוד כלי רכב, אמצעי כיבוי וחמרים אחרים (להלן הציוד) שברשותה וכן לאחסן ציוד של הגא או כל ציוד אחר לפי הסדרים שיקבע המפקד.

ציוד ומיתקני הגא תק' תשמ"ה-1984

3א.     (א)  היו ברשות מקומית או באיגוד ערים כהגדרתו בחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, (להלן – איגוד ערים) ציוד או מיתקן המשמשים, או שנועדו לשמש, לצורך התגוננות אזרחית, חייבים הרשות המקומית או איגוד ערים:

(1)   לשמור על שלמות הציוד או המיתקן ולהחזיקם במצב תקין ובאופן שיש בו כדי למנוע נזק לאדם או לרכוש;

(2)   להשתמש בציוד או במיתקן לצרכי התגוננות אזרחית בלבד;

(3)   לתקן על חשבונם כל קלקול או נזק בציוד או במיתקן.

           (ב)  בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), ראש הגא, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לתת לרשות המקומית או לאיגוד הערים הוראות בדבר מילוי חובותיהם על פי תקנת המשנה האמורה והרשות המקומית או איגוד הערים יהיו חייבים לקיים את ההוראות האמורות.

מיום 20.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1363 מיום 20.9.1962 עמ' 2616

הוספת תקנה 3א

מיום 9.11.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4275 מיום 9.11.1984 עמ' 182

החלפת תקנה 3א

הנוסח הקודם:

ציוד ומיתקני הגא

3א. (א) היו ברשות רשות מקומית ציוד או מיתקן המשמשים או שנועדו לשמש לצורך התגוננות אזרחית, חייבת הרשות המקומית –

(1) לשמור על שלמותם של הציוד או המיתקן ולהחזיקם במצב תקין ובאופן שיש בו כדי למנוע נזק לאדם או לרכוש;

(2) להשתמש בציוד או במיתקן בהתאם ליעודם לצרכי התגוננות אזרחית בלבד;

(3) לתקן כל קלקול או נזק בציוד או במיתקן על חשבונה, פרט לקלקול או נזק בציוד קשר שיתוקן על חשבון הגא.

(ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א) יהיה ראש הגא או מי שהוסמך על ידיו לכך רשאי לתת לרשות המקומית הוראות בדבר מילוי חובותיה על פי תקנת המשנה האמורה והרשות המקומית תהיה חייבת לקיים את ההוראות האמורות.

החזרה להגא או העברה לרשות אחרת תק' תשמ"ה-1984

3ב.     היו ציוד או מיתקן כאמור או כל חלק מהם בבעלות הגא, חייבים הרשות המקומית או איגוד הערים להחזיר את הציוד או את המיתקן או כל חלק מהם להגא במצב תקין וראוי לשימוש או להעבירם לרשות מקומית אחרת או לאיגוד ערים אחר במצב כאמור, הכל בהתאם להוראה בכתב מאת ראש הגא או מאת מי שהוא הסמיך לכך.

מיום 20.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1363 מיום 20.9.1962 עמ' 2616

הוספת תקנה 3ב

מיום 9.11.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4275 מיום 9.11.1984 עמ' 182

החלפת תקנה 3ב

הנוסח הקודם:

החזרת ציוד או מיתקן להגא או העברתם לרשות מקומית אחרת

3ב. היו ציוד או מיתקן כאמור בבעלות הגא, חייבת הרשות המקומית להחזיר את הציוד או את המתקן או כל חלק מהם להגא במצב תקין וראוי לשימוש או להעבירם לרשות מקומית אחרת במצב כאמור, הכל בהתאם להוראה בכתב מאת ראש הגא או מי שהוסמך על ידיו לכך.

מקלט ציבורי ומחסה ציבורי או מיתקן או ציוד אחרים תק' תשכ"ב-1962

3ג.      היו בתחום רשות מקומית מקלט ציבורי או מחסה ציבורי או היו מותקנים במקרקעין שבו כל מיתקן או ציוד המשמשים או שנועדו לשמש לצורך התגוננות אזרחית, אף אם המיתקן או הציוד כאמור אינם ברשות הרשות המקומית, יחולו לגביהם על הרשות המקומית החובות המנויות בתקנה 3א.

מיום 20.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1363 מיום 20.9.1962 עמ' 2616

הוספת תקנה 3ג

העמדת עובדים לצרכי ההתגוננות האזרחית

4.    (א)  בתקופת קרבות או בשעת תמרוני הגא חייבת רשות מקומית, לפי הוראה בכתב מאת המפקד, להעמיד את עובדיה לרשות הגא לצרכי ההתגוננות האזרחית; המפקד רשאי בהוראה כאמור לקבוע את העובדים בשמם או לפי סוגם.

           (ב)  העובדים שניתנה עליהם הוראה כאמור בתקנת משנה (א) יועמדו לרשות הגא למילוי כל תפקיד שיוטל עליהם על ידי המפקד, והוא רשאי להורות שעבודתם ברשות המקומית תיפסק אותה שעה.

           (ג)   היעדרו של עובד מעבודתו ברשות המקומית על פי הוראות תקנה זו לא יראו כהפסקה ברציפות עבודתו ברשות המקומית; כן לא יגרע העדר כאמור מזכויותיו של עובד הנובעות מעבודתו ברשות המקומית.

סיוע לפינוי אוכלוסים

5.    רשות מקומית חייבת לתת להגא עזרה וסיוע, כפי שיורה המפקד בכתב, לשם פינוי אוכלוסים של אותה רשות מקומית, או לשם שיכונם של אוכלוסים שפונו מאותה רשות מקומית או מרשות מקומית אחרת.

מסירת פרטים

6.    רשות מקומית חייבת למסור למפקד, לפי הוראתו בכתב, תוך תקופה שתיקבע בהוראה, פרטים בדבר המקרקעין והציוד שברשותה ובדבר העובדים המועסקים על ידיה, הכל כפי שייקבע בהוראה.

רשות כניסה ופיקוח תק' תשכ"ב-1962

6א.     המפקד רשאי להיכנס לכל מקום שבו נמצאים ציוד או מיתקן כאמור בתקנה 3א או שבו הותקנו מקלט, מחסה או מיתקן או ציוד אחרים כאמור בתקנה 3ג על מנת לברר אם קויימו לגביהם הוראות תקנות אלה.

מיום 20.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1363 מיום 20.9.1962 עמ' 2616

הוספת תקנה 6א

סמכות המפקד לאצול מכוחו

7.    המפקד רשאי למלא ידי אדם להשתמש בסמכויותיו לפי תקנות אלה, פרט לסמכות לפי תקנה 1.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות), תשט"ז-1955".

           אני מסכים.

י"ד בחשון תשט"ז (30 באוקטובר 1955)                                       דוד בן-גוריון

                                                                                                                                 שר הבטחון

                                                          משה שפירא

                                                                                שר הפנים* פורסמו ק"ת תשט"ז מס' 563 מיום 7.11.1955 עמ' 196.

תוקנו ק"ת תשכ"ב מס' 1363 מיום 20.9.1962 עמ' 2616 – תק' תשכ"ב-1962.

ק"ת תשמ"ה מס' 4725 מיום 9.11.1984 עמ' 182 – תק' תשמ"ח-1984.