נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990

בטחון – התגוננות אזרחית

תוכן ענינים

חלק א' – כללי

Go

11

סימן א' – פרשנות

Go

11

סעיף 1

הגדרות

Go

11

סעיף 2

משמעות מונחים

Go

16

סימן ב' – שונות

Go

16

סעיף 3

תרשימי דוגמאות

Go

16

סעיף 4

המפרטים

Go

16

סעיף 5

סימן השגחה של מכון התקנים

Go

17

סעיף 5א

בדיקת אטימות של מקלטים ומרחבים מוגנים

Go

17

חלק ב' – מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי

Go

17

פרק א' – תכנון

Go

17

סימן א' – נתונים כלליים

Go

17

סעיף 6

סוג המקלט

Go

17

סעיף 7

שטח מקלט  דו תכליתי

Go

17

סעיף 8

מתכונת המקלטים לפי סיווג הישובים

Go

17

סעיף 9

מיגון מקלטים

Go

18

סעיף 10

מרכיבי המקלט לפי מתכונת המקלט

Go

18

סעיף 11

מקלט פנימי או חיצוני

Go

19

סעיף 12

מרחק בין מקלטים

Go

19

סעיף 13

מתכונת מקלט מסוג א 1 לבית  חד משפחתי ודו משפחתי

Go

19

סעיף 14

חיפוי הרצפה

Go

20

סעיף 15

תקרה אקוסטית

Go

20

סעיף 16

סילוק שפכים

Go

20

סעיף 17

מרחק בניה מבור

Go

20

סעיף 18

מעקה בטיחות לגג

Go

20

סעיף 19

הפעלת מיכשור במקלט

Go

20

סימן ב' – נתיב גישה למקלט

Go

20

סעיף 20

נתיב גישה

Go

20

סעיף 21

נתיב גישה מוגן

Go

20

סעיף 22

מידות נתיב גישה מוגן

Go

20

סימן ג' – דרך גישה למקלט

Go

21

סעיף 23

מספר דרכי גישה

Go

21

סעיף 24

מיקום דרך גישה

Go

21

סעיף 25

רוחב דרך הגישה ודרך פנימית

Go

21

סעיף 27

מזקף ראש של דרך הגישה ודרך פנימית

Go

21

סעיף 28

עובי רצפה, קירות ותקרת דרך הגישה

Go

22

סימן ד' – כניסות למקלט

Go

22

סעיף 29

הגדרת הכניסות

Go

22

סעיף 30

מספר הכניסות למקלט

Go

22

סעיף 31

מספר הכניסות המוגנות

Go

22

סעיף 32

מספר כניסות פנימיות

Go

22

סעיף 33

מספר כניסות פנימיות מוגנות

Go

22

סעיף 34

דלת הדף

Go

22

סימן ה' – מהלכי מדרגות

Go

23

סעיף 35

כללי

Go

23

סעיף 36

מהלך מדרגות

Go

23

סעיף 37

מספר המדרגות וצורתן

Go

23

סעיף 38

מידות המדרגות

Go

23

סעיף 39

מידות משטחי ביניים

Go

24

סעיף 40

גובה החלל הפנימי בחדר המדרגות

Go

24

סעיף 41

חיפוי מדרגות ומשטחי ביניים

Go

24

סימן ו' – גובה המקלט

Go

24

סעיף 42

גובה ונפח עיקר המקלט

Go

24

סעיף 43

גובה מפלס עליון במקלט דו מפלסי

Go

24

סימן ז' – חלוקת עיקר המקלט למדורים

Go

25

סעיף 44

שטח מדור

Go

25

סעיף 45

קירות מפרידים

Go

25

סימן ח' – מרכיבי טיהור וטפול

Go

25

סעיף 46

כללי

Go

25

סעיף 47

התקנת מרכיבי טיהור וטיפול לפי סוגי המקלטים

Go

25

סעיף 48

שטח תא מפריד עצמאי ותכולתו

Go

25

סעיף 49

שטח מערך טיהור וטיפול ותכולתו

Go

25

סעיף 50

דלת גז

Go

26

סעיף 51

צינורות איוורור

Go

27

סעיף 52

עובי קירות

Go

27

סימן ט' – יציאת חירום

Go

27

סעיף 54

כללי

Go

27

סעיף 55

מספר יציאות חירום בצורת חלונות

Go

27

סעיף 56

מיקום יציאות חירום

Go

27

סעיף 57

פתחי יציאות החירום

Go

27

סעיף 58

מידות פתחי יציאות החירום

Go

28

סעיף 59

מפלס פתחי יציאות החירום בצורת חלונות

Go

28

סעיף 60

סולמות ביציאת חירום

Go

28

סעיף 61

ארובה כיציאת חירום

Go

29

סעיף 62

מנהרות ומנהרות מונמכות כיציאת חירום   כללי

Go

29

סעיף 63

מנהרה כיציאת חירום

Go

30

סעיף 64

מנהרה מונמכת כיציאת חירום

Go

30

סעיף 65

חדר מדרגות כיציאת חירום

Go

30

פרק ב' – מבנה

Go

31

סימן א' – שלד המקלט

Go

31

סעיף 66

עקרונות התכן

Go

31

סעיף 67

עומסים

Go

31

סעיף 68

הבטון

Go

32

סעיף 69

פלדת זיון

Go

32

סעיף 70

דרישות תכן

Go

32

סעיף 71

תרשים דוגמאות לפרטי ריתום

Go

33

סעיף 72

מידות מזעריות ועומסים נוספים

Go

33

סעיף 73

עובי מזערי לרכיבים משניים

Go

33

סעיף 74

דרישות ביצוע

Go

33

סעיף 75

תרשים דוגמאות להפסקות יציקה

Go

34

סימן ב' – שכבות מגן

Go

34

סעיף 76

שכב"ל

Go

34

סעיף 77

שכפ"ץ

Go

34

סעיף 78

דרישות תכן לשכב"ל במקלט ק1

Go

34

סעיף 79

דרישות תכן לשכב"ל במקלט ק2

Go

34

סעיף 80

דרישות תכן לשכפ"ץ

Go

35

סעיף 81

תרשים דוגמאות לשכבות מגן

Go

36

פרק ג' – איוורור וסינון

Go

36

סעיף 82

האיוורור בהתאם למצבי שהייה

Go

36

סעיף 83

איוורור טבעי

Go

36

סעיף 84

התקנת רכיבי מערכת אוורור וסינון

Go

36

סעיף 85

כמות פתחי איוורור בצורת חלונות

Go

36

סעיף 86

צינורות כפתחי איוורור

Go

37

סעיף 87

האיוורור באמצעות מפוחים

Go

37

סעיף 89

מפוח סיחרור צנטריפוגלי

Go

37

סעיף 90

מפוח לאספקת אויר מסונן

Go

38

סעיף 91

מיקום ומתכונת תא איוורור וסינון

Go

38

סעיף 92

מידות תא איוורור וסינון

Go

38

סעיף 93

עובי קירות של תא איוורור וסינון

Go

38

סעיף 94

תא איוורור וסינון משולב ביציאת חירום

Go

39

סעיף 95

התקנות בתא איוורור וסינון

Go

39

סעיף 96

חדר איוורור וסינון מרכזי

Go

39

סעיף 97

התקנות בחדר איוורור וסינון מרכזי

Go

40

סעיף 98

מרכיבי איוורור וסינון לפי סוגי מקלטים

Go

40

סעיף 99

הכנה למיזוג אויר

Go

41

סעיף 100

מיזוג אויר במקלט על קרקעי

Go

41

סעיף 101

מיזוג אויר במקלט תת קרקעי

Go

41

סעיף 102

מיזוג אויר במקלט מסוג ג 2

Go

41

סעיף 103

מסנן מיכני משולב במערכת מיזוג אויר

Go

41

פרק ד' – מיתקני תברואה

Go

41

סעיף 104

כמות בתי כסא

Go

41

סעיף 105

תאי בית כסא

Go

41

סעיף 106

אסלות

Go

42

סעיף 107

מיכלי הדחה

Go

42

סעיף 108

מעבר צנרת

Go

42

סעיף 109

צנרת מים, נקזים והרכבתם

Go

42

סעיף 110

סילוק שפכים

Go

42

סעיף 111

בור איסוף

Go

43

סעיף 112

נפח בור האיסוף

Go

43

סעיף 113

התקנת משאבה ידנית וחשמלית

Go

43

סעיף 114

סילוק מי הדלוחין

Go

44

סעיף 115

תכנון, התקנה ובדיקה של מיתקני התברואה

Go

44

סעיף 116

כיור

Go

44

סעיף 117

מי שתיה

Go

44

פרק ה' – מיתקני חשמל וקשר

Go

44

סעיף 118

אספקת חשמל ומתקן חשמל

Go

44

סעיף 119

סוגי החיבורים

Go

45

סעיף 120

אופן החיבור לרשת החשמל

Go

45

סעיף 121

מבנה לוח החשמל ומיקומו

Go

45

סעיף 122

פריטי לוח החשמל

Go

46

סעיף 123

התקנת מפסק מגן לזרם דלף

Go

46

סעיף 124

מתקני חשמל

Go

46

סעיף 125

גנרטור   כללי

Go

47

סעיף 126

תא הגנרטור

Go

48

סעיף 127

חיבור החשמל מהגנרטור

Go

48

סעיף 128

מצבר ומטען מצברים

Go

49

סעיף 129

הכנת המקלט לקשר, טלפון, אנטנה ופעמון

Go

49

סעיף 130

התקנות לפי חוק החשמל

Go

49

פרק ו' – איטום המקלט בפני מים ורטיבות

Go

49

סימן א' – איטום נגד מים ורטיבות

Go

49

סעיף 131

צפיפות הבטון והחלקתו

Go

49

סעיף 132

חמרי איטום

Go

49

סעיף 133

איטום הרצפה והקירות

Go

49

סעיף 134

בדיקת איטום המקלט

Go

50

סעיף 135

הגנה על חמרי איטום

Go

50

סימן ב' – נקוז עילי ומניעת חדירת מים

Go

50

סעיף 136

מי נגר עיליים

Go

50

סעיף 137

עוקת איסוף מים

Go

50

סעיף 138

צינור סניקה בעוקת איסוף מים

Go

50

סעיף 139

מספר עוקות איסוף מים

Go

50

סעיף 140

צנרת במקלט

Go

50

פרק ז' – צפויים, חיפויים, צבע, סימון ושילוט

Go

50

סעיף 141

עבודות גימור

Go

50

סעיף 142

צפויים במקלט

Go

51

סעיף 143

תקרה אקוסטית

Go

51

סעיף 144

צביעה

Go

51

סעיף 145

סימון ושילוט בכניסה למקלט

Go

51

סעיף 146

צבע פולט אור

Go

51

סעיף 147

סימון ושילוט בתוך המקלט

Go

51

פרק ח' – חמרים דליקים ורעילים

Go

52

סעיף 148

שימוש בחמרים   כללי

Go

52

סעיף 149

איחסון חומרים דליקים ורעילים

Go

52

פרק ט' – חדרי מדרגות בבנינים

Go

52

סימן א' – חדר מדרגות מחוזק

Go

52

סעיף 150

חדר מדרגות מחוזק בבנין

Go

52

סעיף 151

מידות חדר מדרגות מחוזק

Go

52

סעיף 152

הנחיות תכנון שלד מהלך המדרגות

Go

53

סעיף 153

עובי קירות חדר מדרגות מחוזק

Go

53

סעיף 154

החלק הבולט של חדר מדרגות מחוזק

Go

53

סעיף 155

פלדלת זיון בחדר מדרגות מחוזק

Go

53

סעיף 156

פתחים

Go

53

סעיף 157

נקודות מאור

Go

54

סימן ב' – חדר מדרגות בטחוני

Go

54

סעיף 158

חדר מדרגות בטחוני בבנין

Go

54

סעיף 159

מידות חדר המדרגות הבטחוני

Go

54

סעיף 160

הנחיות תכנון שלד מהלך המדרגות

Go

54

סעיף 161

עובי קירות חדר מדרגות בטחוני

Go

55

סעיף 162

ציפוי קירות חדר מדרגות בטחוני

Go

55

סעיף 163

החלק הבולט של חדר מדרגות בטחוני

Go

55

סעיף 164

פלדת זיון בחדר מדרגות בטחוני

Go

55

סעיף 165

דלתות חסינות אש

Go

55

סעיף 166

פתחים

Go

55

סעיף 167

נקודות מאור

Go

55

סעיף 168

צנרת

Go

56

חלק ג' – מרחב מוגן קומתי או דירתי לבנין מגורים

Go

56

פרק א' – תחולה

Go

56

סעיף 169

תחולה

Go

56

פרק ב' – תכנון של מרחב מוגן קומתי

Go

56

סימן א' – נתונים כללים

Go

56

סעיף 170

עקרונות התכן

Go

56

סעיף 171

שטח המרחב המוגן הקומתי

Go

56

סעיף 172

מספר המרחבים המוגנים הקומתיים

Go

56

סעיף 173

גובה ורוחב המרחב המוגן הקומתי

Go

56

סעיף 174

מיקום המרחבים המוגנים הקומתיים

Go

57

סימן ב' – דרך הגישה למרחב מוגן קומתי

Go

57

סעיף 175

דרך הגישה

Go

57

סעיף 176

סוג חדר המדרגות המשמש כדרך גישה

Go

57

סימן ג' – כניסה למרחב מוגן קומתי

Go

57

סעיף 177

הכניסה למרחב מוגן קומתי

Go

57

סעיף 178

דלת הדף קומתית

Go

57

סימן ד' – פתח חילוץ קומתי

Go

57

סעיף 179

גודל הפתחים ומיקומם

Go

57

סעיף 180

סגירת הפתח והגישה אליו

Go

57

סימן ה' – מבנה המרחב המוגן הקומתי

Go

57

סעיף 181

העובי המזערי של חלקי המרחב המוגן הקומתי

Go

57

סעיף 182

הבטון

Go

58

סעיף 183

פלדת זיון

Go

58

סעיף 184

דרישות תכן

Go

58

סעיף 185

תרשים דוגמאות לפרטי ריתום

Go

58

סעיף 186

דרישות ביצוע

Go

58

סימן ו' – אוורור וסינון

Go

58

סעיף 187

מערכת אוורור וסינון

Go

58

סימן ז' – מתקני תברואה

Go

60

סעיף 188

מיתקני תברואה

Go

60

סימן ח' – מיתקני חשמל וקשר

Go

60

סעיף 189

אספקת חשמל ומיתקן החשמל

Go

60

סעיף 190

מיתקני חשמל

Go

60

סעיף 191

הכנת המרחב המוגן לקשר, טלפון ואנטנה

Go

60

סימן ט' – ציפויים, חיפויים וצבע

Go

60

סעיף 192

עבודות גימור

Go

60

סעיף 193

ציפויים במרחב המוגן הקומתי

Go

61

סעיף 194

בידוד תרמי של קירות חיצוניים

Go

61

סימן י' – חמרים דליקים ורעילים

Go

61

סעיף 195

שימוש בחומרים

Go

61

סעיף 196

אחסון חומרים דליקים ורעילים

Go

61

פרק ג' – תכנון של מרחב מוגן דירתי

Go

61

סימן א' – נתונים כלליים

Go

61

סעיף 197

עקרונות התכן

Go

61

סעיף 197א

שטח המרחב המוגן הדירתי

Go

62

סעיף 198

גובה ורוחב המרחב המוגן הדירתי

Go

62

סעיף 199

איסור שימוש

Go

62

סעיף 200

קירות חיצוניים במרחב מוגן דירתי

Go

62

סעיף 201

מיקום המרחבים המוגנים הדירתיים

Go

62

סימן ב' – כניסה למרחב מוגן דירתי

Go

62

סעיף 202

הכניסה למרחב מוגן דירתי

Go

62

סעיף 203

מיקום והגנה של דלת הדף דירתית

Go

62

סעיף 204

דלת הדף דירתית

Go

62

סימן ג' – חלון הדף

Go

63

סעיף 205

מקום חלון ההדף

Go

63

סעיף 206

חלון הדף

Go

63

סימן ד' – מבנה המרחב המוגן הדירתי

Go

63

סעיף 208

מידות מזעריות של חלקי המרחב המוגן הדירתי

Go

63

סעיף 209

הבטון

Go

63

סעיף 210

פלדת זיון

Go

63

סעיף 211

דרישות תכן

Go

63

סעיף 212

תרשים דוגמאות לפרטי ריתום

Go

63

סעיף 213

דרישות ביצוע

Go

63

סימן ה' – אוורור וסינון

Go

63

סעיף 214

אוורור וסינון

Go

63

סימן ו' – מיתקני חשמל וקשר

Go

65

סעיף 215

מיתקני חשמל

Go

65

סעיף 216

הכנת המרחב המוגן לקשר, טלפון ואנטנה

Go

65

סימן ז' – ציפויים, חיפויים וצבע

Go

65

סעיף 217

עבודות גימור, ציפויים ובידוד תרמי

Go

65

סימן ח' – מיקום מכלי גז בישול מעובה

Go

65

סעיף 217א

מרחק ממכלי גז

Go

65

פרק ד' – חדרי מדרגות בבנין שבו מרחב מוגן

Go

65

סימן א' – חדרי מדרגות בבנינים נמוכים

Go

65

סעיף 218

חדר המדרגות בבנין

Go

65

סעיף 219

תכנון שלד מהלך המדרגות

Go

65

סעיף 220

הפתחים בחדר המדרגות

Go

65

סעיף 221

נקודות מאור

Go

66

סעיף 222

חדר מדרגות בבנין חד קומתי או בית  חד משפחתי או  דו משפחתי

Go

66

סימן ב' – חדרי מדרגות ושטחים משותפים בקומה בבניינים גבוהים ורב קומתיים

Go

66

סעיף 223

חדר מדרגות מחוזק בבנין

Go

66

סעיף 224

מידות חדר מדרגות מחוזק

Go

66

סעיף 225

תכנון שלד מהלך המדרגות והשטח המשותף

Go

66

סעיף 226

החלק הבולט של חדר מדרגות מחוזק

Go

66

סעיף 227

פלדת זיון בחדר מדרגות מחוזק

Go

67

סעיף 228

פתחים בחדר מדרגות מחוזק

Go

67

סעיף 229

פתחים בשטחים המשותפים בקומה

Go

67

סעיף 230

נקודות מאור

Go

67

פרק ה' –

Go

67

סימן א' –

Go

67

סימן ב' –

Go

67

סימן ג' –

Go

67

סימן ד' –

Go

67

סימן ה' –

Go

68

סימן ו' –

Go

68

סימן ז' –

Go

68

סימן ח' –

Go

68

פרק ו': תכנון של מרחבים מוגנים ביישובים קדמיים

Go

68

סעיף 230יז

עקרונות

Go

68

סעיף 230יח

שטח המרחב המוגן הקומתי הקדמי במבני מגורים

Go

68

סעיף 230יט

תקרת מרחב מוגן עליון

Go

68

סעיף 230כ

קיר חיצוני

Go

68

סעיף 230כא

חלון הדף

Go

68

סעיף 230כב

הגנה על דלת הדף

Go

69

חלק ג'1 – מרחב מוגן מוסדי

Go

69

פרק א' – תחולה

Go

69

סעיף 231

תחולה

Go

69

פרק ב' – תכנון של מרחב מוגן קומתי במבני ציבור

Go

69

סימן א' – נתונים כלליים

Go

69

סעיף 232

עקרונות התכן

Go

69

סעיף 234

גובה ורוחב המרחב המוגן הקומתי

Go

70

סעיף 235

שימוש במרחב מוגן

Go

70

סעיף 236

שטח המרחב המוגן

Go

70

סעיף 236א

הוראות מיוחדות לעניין בתי מלון

Go

71

סימן ב' – גישה למרחב מוגן מוסדי

Go

71

סעיף 237

דרך גישה

Go

71

סעיף 238

מרחק הליכה

Go

71

סעיף 239

סוג חדר המדרגות המשמש כנתיב גישה

Go

71

סימן ג' – כניסה למרחב מוגן מוסדי

Go<