נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

 

בתי משפט וסדרי דין – התיישנות

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: עיקרי ההתיישנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

טענת התיישנות

Go

3

סעיף 3

הזמן לטענת התיישנות

Go

3

סעיף 4

תביעה שכנגד וקיזוז

Go

3

 

פרק שני: תקופת התיישנות

Go

3

סעיף 5

הזמן להתיישנות

Go

3

סעיף 6

תחילת ההתיישנות

Go

3

סעיף 7

השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות עקב התנהגות פסולה של הנתבע

Go

3

סעיף 8

התיישנות שלא מדעת

Go

3

סעיף 9

הודאה בקיום זכות

Go

3

 

פרק שלישי: חישוב תקופת ההתיישנות

Go

4

סעיף 10

קטינות

Go

4

סעיף 11

ליקוי נפשי או שכלי

Go

4

סעיף 12

יחסי אפוטרופסות

Go

4

סעיף 13

נישואין

Go

4

סעיף 14

שהות מחוץ לישראל

Go

4

סעיף 15

תובענה שנדחתה

Go

4

סעיף 16

תקופת ההתיישנות לאחר עיכוב

Go

4

סעיף 17

סגירת בית משפט

Go

4

סעיף 18

תסיבת הזכות אינה משפיעה

Go

4

סעיף 18א

תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות

Go

4

סעיף 18ב

תביעה נגד מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירת התעללות בקטין או בעבירת מין

Go

5

 

פרק רביעי: הוראות שונות

Go

5

סעיף 19

תקופת התיישנות מוסכמת

Go

5

סעיף 20

הזכות ליפרע משעבוד

Go

5

סעיף 21

התיישנות פסק דין

Go

5

סעיף 22

תיקון חוק הקרקעות העותמני

Go

5

סעיף 23

תיקון פקודת הקרקעות

Go

5

סעיף 24

תיקון פקודת  הנזיקין האזרחיים

Go

5

סעיף 25

תיקון פקודת השטרות

Go

6

סעיף 26

ביטולים

Go

6

סעיף 27

דינים שמורים

Go

6

סעיף 28

דין המדינה

Go

6

סעיף 29

הוראות מעבר

Go

6

סעיף 30

ביצוע ותקנות

Go

6

 


חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958*

פרק ראשון: עיקרי ההתיישנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "בית משפט" – כל רשות שיפוטית או בורר, ולמעט בית דין דתי;

          "תובענה" – הליך אזרחי לפני בית משפט;

          "מקרקעין" – קרקע מכל סוג וכל זכות או טובת הנאה בקרקע וכל דבר המחובר לקרקע חיבור קבע וכל זכות או טובת הנאה הטעונים רישום בספרי האחוזה.

טענת התיישנות

2.    תביעה לקיום זכות כל שהיא נתונה להתיישנות, ואם הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות, לא יזדקק בית המשפט לתובענה, אך אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה.

הזמן לטענת התיישנות

3.    אין נזקקים לטענת התיישנות אם לא טען הנתבע טענה זו בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת התובענה.

תביעה שכנגד וקיזוז

4.    בתובענה על תביעה שלא התיישנה או שהתיישנה אך לא נטענה נגדה טענת התיישנות, לא תישמע טענת התיישנות נגד קיזוז באותה תובענה ולא נגד תביעה שכנגד, כשהיא והתביעה שבאותה תובענה נושאן אחד או כשהן נובעות מאותן נסיבות.

פרק שני: תקופת התיישנות

הזמן להתיישנות

5.    התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא –

(1)   בשאינו מקרקעין – שבע שנים;

(2)   במקרקעין – חמש-עשרה שנה; ואם נרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכות קנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) – עשרים וחמש שנה.

תחילת ההתיישנות

6.    תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה.

השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות עקב התנהגות פסולה של הנתבע (תיקון מס' 5) תשע"ה-2015

7.    מרוץ תקופת ההתיישנות של תביעה יושעה כל עוד נמנע התובע מלהגיש תובענה בשל כך שהנתבע, או מי מטעמו, מטעה ביודעין את התובע, מפעיל נגדו כוח, מאיים עליו או מנצל את מצוקתו; לעניין זה, "הטעיה" – לרבות בדרך של אי-גילוי ביודעין של עובדה מהעובדות המהוות את עילת התובענה.

מיום 3.8.2015

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 217 (ה"ח 600)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

תרמית ואונאה

7. היתה עילת התובענה תרמית או אונאה מצד הנתבע, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעה לתובע התרמית או אונאה.

התיישנות שלא מדעת

8.    נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.

הודאה בקיום זכות

9.    הודה הנתבע, בכתב או בפני בית משפט, בין בתוך תקופת ההתיישנות ובין לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה; ומעשה שיש בו משום ביצוע מקצת הזכות, דינו כהודאה לענין סעיף זה.

          בסעיף זה, "הודאה" – למעט הודאה שהיה עמה טיעון התיישנות.

פרק שלישי: חישוב תקופת ההתיישנות

קטינות

10.  בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה-עשרה שנה.

ליקוי נפשי או שכלי (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

11.  בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו התובע לא היה מסוגל לדאוג לעניניו מחמת ליקוי נפשי או שכלי, זמני או קבוע, ולא היה עליו אפוטרופוס; היה עליו אפוטרופוס, לא יבוא במנין הזמן שבו טרם נודעו לאפוטרופוס העובדות המהוות את עילת התובענה.

מיום 30.6.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1946 מיום 30.6.2004 עמ' 430 (ה"ח 42)

מחלת נפש ליקוי נפשי או שכלי

11. בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היה התובע חולה נפש שבו התובע לא היה מסוגל לדאוג לעניניו מחמת ליקוי נפשי או שכלי, זמני או קבוע, ולא היה עליו אפוטרופוס; היה עליו אפוטרופוס, לא יבוא במנין הזמן שבו טרם נודעו לאפוטרופוס העובדות המהוות את עילת התובענה.

יחסי אפוטרופסות

12.  בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היה התובע אפוטרופוס של הנתבע או נתון לאפוטרופסותו.

נישואין

13.  בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היו בעלי הדין נשואים זה לזה; בנישואין שהוכרזו כדין בטלים מעיקרא או שהופקעו כדין, יראו את בעלי הדין לענין סעיף זה, כאילו היו נשואים זה לזה עד יום ההכרזה או עד יום ההפקעה.

שהות מחוץ לישראל

14.  בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו נמצא אחד מבעלי הדין בשטח מדינה, שמחמת התנאים שהיה נתון בהם שם או מחמת היחסים שהיו שוררים בין אותה מדינה לבין מדינת ישראל לא יכול היה, הוא או בעל דינו, לקיים את הבירור המשפטי.

          בסעיף זה –

          "שטח מדינה" – לרבות כל ארץ חסות וכל שטח התפוס למעשה בידי מדינה;

(תיקון מס' 2)  תשל"ח-1978

          "בעל דין" – לגבי נכס המוקנה לאפוטרופוס על נכסי נפקדים, לאפוטרופוס על נכסי גרמנים או לממונה על רכוש האויב – מי שהיה בעל הנכס האמור ערב ההקנייה, ולגבי נכס שבניהולו של האפוטרופוס הכללי – בעל הנכס.

מיום 18.7.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 883 מיום 18.1.1978 עמ' 65 (ה"ח 1270)

"בעל דין" – לגבי נכס המוקנה לאפוטרופוס על נכסי נפקדים, לאפוטרופוס על נכסי גרמנים או לממונה על רכוש האויב – מי שהיה בעל הנכס האמור ערב ההקנייה, ולגבי נכס שבניהולו של האפוטרופוס הכללי – בעל הנכס.

תובענה שנדחתה

15.  הוגשה תובענה לפני בית משפט, לרבות בית דין דתי, והתובענה נדחתה באופן שלא נבצר מן התובע להגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה, לא יבוא במנין תקופת ההתיישנות הזמן שבין הגשת התובענה ובין דחייתה.

תקופת ההתיישנות לאחר עיכוב

16.  נתעכב מנין תקופת ההתיישנות כאמור בסעיפים 10 ו-12 עד 15, לא תסתיים התקופה לפני שעברה לפחות שנה אחת מן היום שבו חדל העיכוב; נתעכב מנין התקופה כאמור בסעיף 11 – לא תסתיים התקופה לפני שעברו לפחות שנתיים מן היום שבו חדל העיכוב.

סגירת בית משפט

17.  נבצר מן התובע בשנה האחרונה של תקופת ההתיישנות להגיש את התובענה מפני שנסגר בית המשפט המוסמך לדון בה, לא תסתיים תקופת ההתיישנות לפני שעברה שנה מן היום שבו חזר ונפתח בית המשפט.

תסיבת הזכות אינה משפיעה

18.  לענין חישוב תקופת ההתיישנות אין נפקא מינה אם הזכות נתבעת על ידי הזכאי המקורי או על ידי חליפו או אם הזכות נתבעת נגד החייב המקורי או נגד חליפו, ובלבד שאם נסבה הזכות בדרך ירושה, לא תסתיים תקופת ההתיישנות לפני שעברה לפחות שנה אחת מן היום שבו נסבה הזכות.

תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות (תיקון מס' 4)  תשס"ז-2007

18א.  (א)  בחישוב תקופת ההתיישנות של תביעה בתובענה שהגיש נפגע בשל מעשה כמפורט להלן נגד הפוגע בו, לא יבוא במניין הזמן שבו טרם מלאו לנפגע 28 שנים:

(1)   תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו קטין;

(2)   התעללות שבוצעה בנפגע בהיותו קטין בידי פוגע שהוא בן משפחתו או אדם שהיה אחראי עליו;

(3)   תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו בגיר אך בטרם מלאו לו 21 שנים, תוך ניצול יחסי אמון, תלות, טיפול או מרות או בידי פוגע שהוא בן משפחתו.

          (ב)  בסעיף זה –

          "בן משפחה" –

(1)   הורה, בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו, סב או סבתא;

(2)   מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות, אח או אחות חורגים, דוד או דודה, גיס או גיסה;

(3)   אומן, בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו, אביו או אמו של אומן;

(4)   מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

          "אומן" – אב או אם במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, או במשפחת אומנה אחרת שאישר משרד הרווחה והשירותים החברתיים;

          "אחראי על קטין" –

(1)   מי שעליו האחריות לצורכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין – מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין מחמת מעשה כשר או אסור שלו;

(2)   מי שהקטין מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו 18 שנים, ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

          (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו אם הוגש כתב אישום נגד הפוגע בשל עבירה כאמור בסעיף 18ב שביצע בנפגע, והתובענה היא בשל מעשה המהווה עבירה כאמור.

מיום 12.7.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 385 (ה"ח 139)

הוספת סעיף 18א

 

מיום 6.12.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 610 (ה"ח 586)

(ב) בסעיף זה –

"בן משפחה" –

(1) הורה, בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו, סב או סבתא;

(2) מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות, אח או אחות חורגים, דוד או דודה, גיס או גיסה;

(3) אומן, בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו, אביו או אמו של אומן;

(4) מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;

"אומן" – אב או אם במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, או במשפחת אומנה אחרת שאישר משרד הרווחה והשירותים הציבוריים החברתיים;

"אחראי על קטין" –

(1) מי שעליו האחריות לצורכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין – מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין מחמת מעשה כשר או אסור שלו;

(2) מי שהקטין מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו 18 שנים, ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

תביעה נגד מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירת התעללות בקטין או בעבירת מין (תיקון מס' 4)  תשס"ז-2007

18ב.  תקופת ההתיישנות של תביעה בתובענה שהגיש נפגע, בשל עובדות המהוות עבירה כמפורט להלן שבוצעה בו, נגד הפוגע בו שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור, לא תסתיים לפני שעברה שנה מהיום שבו פסק הדין בהליך הפלילי הפך לחלוט:

(1)  עבירת התעללות לפי סעיף 368ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין), שבוצעה בקטין בידי האחראי עליו; בסעיף זה, "אחראי על קטין" – כהגדרתו בסעיף 18א(ב);

(2)  עבירה לפי סעיפים 345, 346(א), 347(א) או (ב), 348(א), (ב), (ג1) או (ד), ו-351 לחוק העונשין, או לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, שבוצעה בקטין או באדם שטרם מלאו לו 21 שנים, לפי הענין.

מיום 12.7.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 386 (ה"ח 139)

הוספת סעיף 18ב

פרק רביעי: הוראות שונות

תקופת התיישנות מוסכמת

19.  רשאים בעלי הדין להסכים, בחוזה נפרד בכתב, על תקופת התיישנות ארוכה מן הקבועה בחוק זה, ובתביעה שענינה אינו מקרקעין – גם על תקופת התיישנות קצרה מן הקבועה בחוק זה, ובלבד שלא תקצר מששה חדשים.

הזכות ליפרע משעבוד

20.  נושה שיש לו על חובו ערבון, משכנתה, משכון או שעבוד כיוצא באלה, אין בהתיישנות כדי לפגוע בזכותו ליפרע מן השעבוד.

התיישנות פסק דין

21.  פסק דין בתובענה שעברו עליו עשרים וחמש שנה בלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כל שהיא כדי לבצעו, רשאי החייב לטעון טענת התיישנות; ואולם פסק דין בתובענה שלפי תכנו אינו טעון ביצוע אינו נתון להתיישנות.

תיקון חוק הקרקעות העותמני (תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

22.  בסעיפים 20 ו-78 לחוק הקרקעות העותומני תבוא במקום התקופה בהם תקופת חמש-עשרה שנה, ולגבי מקרקעין שנרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכות הקנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) – תקופת עשרים וחמש שנים, ואולם לגבי אדם שהחל בהחזקת מקרקעין לאחר יום כ"ד באדר א' תש"ג (1 במרס 1943), לא יבואו במנין חישוב התקופה חמש שנים המתחילות מיום תחילת חוק זה; ובמקום הטעמים החוקיים לעיכוב תקופת ההתיישנות האמורים בסעיף 20 לחוק האמור, יחולו הוראות חוק זה לחישוב תקופת ההתיישנות.

מיום 6.4.1958

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 450 מיום 11.3.1965 עמ' 103 (ה"ח633)

22. בסעיפים 20 ו-78 לחוק הקרקעות העותומני תבוא במקום התקופה בהם תקופת חמש-עשרה שנה, ולגבי מקרקעין שנרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכות הקנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) – תקופת עשרים וחמש שנים, ואולם לגבי אדם שהחל בהחזקת מקרקעין לאחר יום כ"ד באדר א' תש"ג (1 במרס 1943), לא יבואו במנין חישוב התקופה חמש שנים המתחילות מיום תחילת חוק זה; ובמקום הטעמים החוקיים לעיכוב תקופת ההתיישנות האמורים בסעיף 20 לחוק האמור, יחולו הוראות חוק זה לחישוב תקופת ההתיישנות.

תיקון פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין)

23.  בפקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) –

(1)  הסעיפים 52 ו-53 – בטלים;

(2)  בסעיף 55, במקום איזכור סעיף 1663 של המג'לה, יבוא איזכור חוק זה.

תיקון פקודת  הנזיקין האזרחיים

24.  בפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 –

(1)  סעיף 68, 68ב, 68ג, 68ד ו-71א – בטלים;

(2)  בסעיף 68א, ברישה, במקום המלים "לענין תקופת ההתיישנות" יבואו המלים "לענין תקופת ההתיישנות בתובענה על נזיקין אזרחיים", ובכל מקום באותו סעיף במקום המלה "תביעה" תבוא המלה "תובענה".

תיקון פקודת השטרות

25.  בפקודת השטרות, בסעיף 96, בסעיף קטן (א), במקום המלים "חמש שנים", יבואו המלים "שבע שנים" ובמקום המלים "שנה אחת" תבוא המלה "שנתיים".

ביטולים

26.  בטלים –

(1)  סעיפים 1660, 1662 עד 1672 ו-1674 למג'לה;

(2)  סעיפים 276 עד 282 לחוק הסחר הימי העותומני מיום 20 באוגוסט 1863;

(3)  סעיפים 65 ו-68 לחוק המסחרי העותומני משנת 1850;

ת"ט תשי"ח-1958

(4)  סעיפים 143-147 לחוק הזמני על ההוצאה לפועל העותומני מיום 11 במאי 1914;

(5)  סעיף 10 לחוק זכות יוצרים, 1911;

(6)  פקודת ההתיישנות (אויבים ושבויי מלחמה), 1946;

ת"ט תשי"ח-1958

(7)  סעיף 12(4) לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות 1936;

(8)  סעיף 11 לחוק בנק הדואר, תשי"א-1951.

מיום 17.6.1958

ת"ט תשי"ח-1958

ס"ח תשי"ח מס' 253 מיום 17.6.1958 עמ' 145

(4) סעיפים 143 ו-147 סעיפים 143-147 לחוק הזמני על ההוצאה לפועל העותומני מיום 11 במאי 1914;

(5) סעיף 10 לחוק זכות יוצרים, 1911;

(6) פקודת ההתיישנות (אויבים ושבויי מלחמה), 1946;

(7) סעיף 12(ב) 12(4) לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות 1936;

דינים שמורים

27.  אין חוק זה בא לפגוע בתקופת ההתיישנות הקבועה לענין פלוני בדין אחר, אלא אם נאמר כך במפורש בחוק זה; ואין חוק זה בא לפגוע בכל סמכות, לפי כל דין, לדחות תובענה או לסרב למתן סעד מחמת שיהוי.

דין המדינה

28.  הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.

הוראות מעבר

29.  (א)  תביעה שנתיישנה לפני תחילתו של חוק זה וענינה אינו מקרקעין, לא יחולו עליה ההוראות של חוק זה הקובעות תקופות ההתיישנות; אך תובענה על תביעה שנתיישנה כאמור שהיתה תלויה ערב תחילתו של חוק זה – רשאי בית המשפט להחיל עליה כל הוראות חוק זה אף שענינה אינו מקרקעין.

          (ב)  תביעה שענינה מקרקעין יחולו עליה כל הוראות חוק זה אף אם לפני תחילת חוק זה נתיישנה התביעה או נסתיימה התקופה שהיתה קבועה בסעיפים 20 ו-78 לחוק הקרקעות העותומני.

          (ג)   תביעה שלא נתיישנה לפני תחילתו של חוק זה יחולו עליה כל הוראות חוק זה.

          (ד)  בכל המקרים האמורים בסעיף זה לא תקצר תקופת ההתיישנות מכפי שהיתה נתונה לפני תחילת חוק זה.

ביצוע ותקנות

30.  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות לשם הקניית תוקף להוראות בדבר חישובן וארכן של תקופות ההתיישנות שנקבעו בהסכם בין ישראל ומדינה זרה, או באמנה בינלאומית שישראל צד לה, אף אם ההוראות באותו הסכם או באותה אמנה סוטות מהוראות חוק זה.

 

 

                                                         דוד בן-גוריון                      פנחס רוזן

                                                                         ראש הממשלה                           שר המשפטים

                   יצחק בן-צבי

                          נשיא המדינה

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ח מס' 251 מיום 6.4.1958 עמ' 112 (ה"ח תשי"ז מס' 312 עמ' 280). ת"ט ס"ח תשי"ח מס' 253 מיום 17.6.1958 עמ' 145.

תוקן ס"ח תשכ"ה מס' 450 מיום 11.3.1965 עמ' 103 (ה"ח תשכ"ה מס' 633 עמ' 76) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 6.4.1958.

ס"ח תשל"ח מס' 883 מיום 18.1.1978 עמ' 65 (ה"ח תשל"ז מס' 1270 עמ' 52) – תיקון מס' 2 בסעיף 25(ב) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ד מס' 1946 מיום 30.6.2004 עמ' 430 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 42 עמ' 85) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 385 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 139 עמ' 110) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 217 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 600 עמ' 126) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 610 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 586 עמ' 38) – תיקון מס' 6 בסעיף 71 לחוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות