נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת זכות יוצרים

 

 

משפט פרטי וכלכלה – קניין – קניין רוחני – זכויות יוצרים

תוכן ענינים

סעיף 3ב

הגדרות

Go

2

סעיף 3ג

שימוש פרטי וביתי

Go

3

סעיף 3ד

תשלום לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

Go

3

סעיף 3ה

חלוקת הגמול

Go

3

 


פקודת זכות יוצרים*

חא"י, פרק כ"ה[1]

פק' 16 לש' 1924

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

1.    (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 38 (ה"ח 139)

1. פקודת זו תקרא פקודת זכות ההעתקה (קופירייט) פקודת זכות יוצרים.

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 1

הנוסח הקודם:

השם הקצר

1. פקודה זו תיקרא פקודת זכות יוצרים.

(תיקון מס' 7)  תש"ס-1999

2.    (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 38 (ה"ח 139)

חוק זכות ההעתקה (קופירייט) 1911 חוק זכות יוצרים, 1911 ינהג לגבי הכנסת יצירות קופירייט זכות יוצרים לישראל

2. לצורך השמוש בסעיף 14 של חוק זכות ההעתקה (קופירייט), 1911 חוק זכות יוצרים, 1911, לגבי הכנסת העתקות של יצירות שנעשו מחוץ לישראל אל ישראל:-

(א) ימלא מנהל מחלקת המכס, האקסייז והמסחר (שיקרא לקמן "המנהל") את התפקידים המסורים באותו סעיף [המשך הסעיף התבטל עם הקמת המדינה];

(ב) תקנות שיתקין המנהל עפ"י הסעיף הנ"ל תהיינה טעונות אשור מאת הממשלה;

(ג) [התבטל];

(ד) יהא לאותו סעיף תוקף כאילו היה חלק של חוק המכס הנוהג בישראל מזמן לזמן.

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 44 (ה"ח 2819)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

חוק זכות יוצרים, 1911 ינהג לגבי הכנסת יצירות זכות יוצרים לישראל

2. לצורך השמוש בסעיף 14 של חוק זכות יוצרים, 1911, לגבי הכנסת העתקות של יצירות שנעשו מחוץ לישראל אל ישראל:-

(א) ימלא מנהל מחלקת המכס, האקסייז והמסחר (שיקרא לקמן "המנהל") את התפקידים המסורים באותו סעיף [המשך הסעיף התבטל עם הקמת המדינה];

(ב) תקנות שיתקין המנהל עפ"י הסעיף הנ"ל תהיינה טעונות אשור מאת הממשלה;

(ג) [התבטל];

(ד) יהא לאותו סעיף תוקף כאילו היה חלק של חוק המכס הנוהג בישראל מזמן לזמן.

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

2א.     (בוטל).

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 171 (ה"ח 1856)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 44 (ה"ח 2819)

2א. לענין זכות יוצרים, דין תוכנה של מחשב כדין יצירה ספרותית כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, 1911; בפקודה זו, "תוכנה של מחשב" – בין שהיא תכנית מקור ובין שהיא קוד יעד.

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 2א

הנוסח הקודם:

הגנת תוכנה של מחשב

2א. לענין זכות יוצרים, דין תוכנה של מחשב כדין יצירה ספרותית כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, 1911. בפקודה זו, "תוכנה של מחשב" - בין שהיא תכנית מקור ובין שהיא קוד יעד.

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

3.    (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 38 (ה"ח 139)

3. (1) כל העושה ביודעין אחד המעשים דלקמן:

(א) מתקין לצרכי מכירה או שכירות העתקה מפירה של יצירה הנתונה ל"קופירייט" לזכות יוצרים;

(ב) מוכר או משכיר או מציג או מציע למכירה או לשכירות בדרך מסחרית כל העתקה מפירה של יצירה כזאת;

(ג) מחלק העתקות מפירות של יצירה כזאת לשם עסק או בשעור שיש בו כדי להזיק לבעל הקופירייט זכות היוצרים;

(ד) מציג ברבים לצרכי מסחר כל העתקה מפירה של יצירה כזאת;

(ה) מכניס לישראל לשם מכירה או השאלה כל העתקה מפירה של יצירה כזאת,

יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של מאתים וחמשים מיל לכל העתקה שעסק בה בנגוד לסעיף זה, והוא שלא יעלה הקנס על חמשים לירות לאותה פעולה; ואם חזר ועבר עברה בפעם השניה או לאחר מכן, יהא צפוי לאותו הקנס או למאסר שני חדשים.

(2) כל העושה או מחזיק ברשותו ביודעין כל לוח כדי לעשות בו העתקות מפירות של יצירה שיש עליה "קופירייט" זכות יוצרים, או הגורם ביודעין ולתועלתו הפרטית להצגתה של אותה יצירה ברבים שלא בהסכמתו של בעל הקופירייט זכות היוצרים, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של חמש לירות; ואם חזר ועבר עברה בפעם השניה או לאחר מכן, יהא צפוי לאותו הקנס או למאסר שני חדשים.

(3) בית המשפט שבפניו מתנהל מו"מ משפטי כזה יוכל, בין שהעברין נתחייב בדין ובין שלא נתחייב בדין, לצוות שכל ההעתקות של היצירה וכל הלוחות הנמצאים ברשותו של העבריין ושבית המשפט ימצא שהם העתקות מפירות יבוערו או ימסרו לבעל הקופירייט זכות היוצרים או יתנהגו בהם באופן אחר, כאשר יצוה בית המשפט.

(4) משפט פלילי בהתאם לסעיף זה יוגש לראשונה לבית משפט השלום.

(5) הוראות סעיף 241 של החוק הפלילי העותומני לא תחולנה על כל ענין שהסעיף הזה חל עליו.

(6) שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכותו של בעל הקופירייט זכות היוצרים להשתמש בכל אמצעי שהחוק מקנה לו, בין ע"י הגשת תביעה אזרחית לקבלת דמי נזק ובין באופן אחר, בשל הפרת הקופירייט זכות היוצרים.

 

מיום 28.5.1981

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"א מס' 1029 מיום 28.5.1981 עמ' 300 (ה"ח 1517)

(1) כל העושה ביודעין אחד המעשים דלקמן, דינו – מאסר ששה חדשים:

(א) מתקין לצרכי מכירה או שכירות העתקה מפירה של יצירה הנתונה לזכות יוצרים;

(ב) מוכר או משכיר או מציג או מציע למכירה או לשכירות בדרך מסחרית כל העתקה מפירה של יצירה כזאת;

(ג) מחלק העתקות מפירות של יצירה כזאת לשם עסק או בשעור שיש בו כדי להזיק לבעל זכות היוצרים;

(ד) מציג ברבים לצרכי מסחר כל העתקה מפירה של יצירה כזאת;

(ה) מכניס לישראל לשם מכירה או השאלה כל העתקה מפירה של יצירה כזאת;

(ו) עושה או מחזיק ברשותו לוח כדי לעשות בו העתקות מפירות של יצירה שיש עליה זכות יוצרים, או גורם לשם תועלתו הפרטית להצגתה ברבים של יצירה שיש בה זכות יוצרים שלא בהסכמתו של בעל זכות היוצרים.

יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של מאתים וחמשים מיל לכל העתקה שעסק בה בנגוד לסעיף זה, והוא שלא יעלה הקנס על חמשים לירות לאותה פעולה; ואם חזר ועבר עברה בפעם השניה או לאחר מכן, יהא צפוי לאותו הקנס או למאסר שני חדשים.

(2) כל העושה או מחזיק ברשותו ביודעין כל לוח כדי לעשות בו העתקות מפירות של יצירה שיש עליה זכות יוצרים, או הגורם ביודעין ולתועלתו הפרטית להצגתה של אותה יצירה ברבים שלא בהסכמתו של בעל זכות היוצרים, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של חמש לירות; ואם חזר ועבר עברה בפעם השניה או לאחר מכן, יהא צפוי לאותו הקנס או למאסר שני חדשים.

 

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 171 (ה"ח 1856)

(1) כל העושה ביודעין אחד המעשים דלקמן, דינו – מאסר ששה חדשים מאסר שלוש שנים וקנס פי שבעה מהקנס שנקבע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

 

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 4 (ה"ח 3093)

3. (1) כל העושה ביודעין אחד המעשים דלקמן, דינו – מאסר שלוש שנים וקנס פי שבעה מהקנס שנקבע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(א) מתקין לצרכי מכירה או שכירות העתקה מפירה של יצירה הנתונה לזכות יוצרים;

(ב) מוכר או משכיר או מציג או מציע למכירה או לשכירות בדרך מסחרית כל העתקה מפירה של יצירה כזאת;

(ג) מחלק העתקות מפירות של יצירה כזאת לשם עסק או בשעור שיש בו כדי להזיק לבעל זכות היוצרים;

(ד) מציג ברבים לצרכי מסחר כל העתקה מפירה של יצירה כזאת;

(ה) מכניס לישראל לשם מכירה או השאלה כל העתקה מפירה של יצירה כזאת;

(ו) עושה או מחזיק ברשותו לוח כדי לעשות בו העתקות מפירות של יצירה שיש עליה זכות יוצרים, או גורם לשם תועלתו הפרטית להצגתה ברבים של יצירה שיש בה זכות יוצרים שלא בהסכמתו של בעל זכות היוצרים.

(2) (בוטל).

(3) בית המשפט שבפניו מתנהל מו"מ משפטי כזה יוכל, בין שהעברין נתחייב בדין ובין שלא נתחייב בדין, לצוות שכל ההעתקות של היצירה וכל הלוחות הנמצאים ברשותו של העבריין ושבית המשפט ימצא שהם העתקות מפירות יבוערו או ימסרו לבעל זכות היוצרים או יתנהגו בהם באופן אחר, כאשר יצוה בית המשפט.

(4) משפט פלילי בהתאם לסעיף זה יוגש לראשונה לבית משפט השלום.

(5) הוראות סעיף 241 של החוק הפלילי העותומני לא תחולנה על כל ענין שהסעיף הזה חל עליו.

(6) שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכותו של בעל זכות היוצרים להשתמש בכל אמצעי שהחוק מקנה לו, בין ע"י הגשת תביעה אזרחית לקבלת דמי נזק ובין באופן אחר, בשל הפרת זכות היוצרים.

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

העבירות

3. (1) כל העושה ביודעין אחד המעשים דלקמן, דינו - מאסר שלוש שנים וקנס פי שבעה מהקנס שנקבע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

(א)-(ה) – נמחקו;

(ו) גורם לשם תועלתו הפרטית להצגתה ברבים של יצירה שיש בה זכות יוצרים שלא בהסכמתו של בעל זכות היוצרים.

(2) (בוטל).

(3)-(6) – נמחקו.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

3א.     (בוטל).

מיום 28.5.1981

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"א מס' 1029 מיום 28.5.1981 עמ' 300 (ה"ח 1517)

הוספת סעיף 3א

 

מיום 12.12.1984

צו תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4737 מיום 12.12.1984 עמ' 390

3א. לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לו לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ-500 שקלים 100,000 שקלים ולא יעלה על 30,000 שקלים 2,000,000 שקלים; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בצו לשנות את השיעורים האמורים.

 

מיום 6.3.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4909 מיום 6.3.1986 עמ' 594

3א. לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לו לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ-100,000 שקלים 5000 שקלים חדשים ולא יעלה על 2,000,000 שקלים 10,000 שקלים חדשים; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בצו לשנות את השיעורים האמורים.

 

מיום 23.11.1989

צו תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5229 מיום 23.11.1989 עמ' 70

3א. לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לו לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ-5000 שקלים חדשים 10,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 10,000 שקלים חדשים 20,000 שקלים חדשים; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בצו לשנות את השיעורים האמורים.

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 3א

הנוסח הקודם:

פיצויים ללא הוכחת נזק

3א. לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לו לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ-10,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 20,000 שקלים חדשים; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בצו לשנות את השיעורים האמורים.

הגדרות (תיקון מס' 6) תשנ"ו-1996

3ב.     בסעיפים 3ג עד 3ו –

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 244 (ה"ח 2520)

הוספת סעיף 3ב

          "זכות יוצרים" – כמשמעותה בסעיף 1(2) לחוק זכות יוצרים, 1911;

          "זכות מבצעים" – כמשמעותה בחוק זכויות מבצעים, תשמ"ד-1984;

          "חברות התמלוגים" – כל אחד מאלה:

(1)   תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות היוצרים;

(2)   תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים;

(3)   תאגיד המייצג את מרבית המפיקים הקוליים ותאגיד המייצג את מרבית המפיקים הויזואליים – במאוחד

שאושרו לענין חוק זה בידי שר החינוך התרבות והספורט;

          "טביעה" – שימור של יצירה בכל אמצעי המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את היצירה;

          "קלטת" – התקן שאין עליו טביעה ושניתן לטבוע בו טביעה קולית או טביעה ויזואלית, למעט התקן המיועד לשימוש במחשב;

          "שיעתוק" – העתק של טביעה או של חלקה המהותי.

שימוש פרטי וביתי (תיקון מס' 6) תשנ"ו-1996

3ג.     לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים לטבוע או לשעתק יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 244 (ה"ח 2520)

הוספת סעיף 3ג

תשלום לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים (תיקון מס' 6)  תשנ"ו-1996

3ד.     (א)  הממשלה תפצה את בעלי זכויות היוצרים ואת בעלי זכויות המבצעים על אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות, הנגרמת להם בשל טביעה או שיעתוק על קלטות, לשם שימוש פרטי וביתי, לפי סעיף 3ג.

          (ב)  הממשלה תעביר לחברות התמלוגים, מדי שנה, סכום בשיעור 5% מהמחיר לצרכן, ללא מס ערך מוסף של סך כל הקלטות שנמכרו בישראל לשימוש פרטי וביתי בשנה שקדמה לשנה הנדונה.

          (ג)   הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יחולק בחלקים שווים בין שלוש חברות התמלוגים המנויות בסעיף 3ב בפסקאות (1), (2) ו-(3).

          (ד)  ועדה שתכלול את נציג שר האוצר, נציג שר המשפטים ונציג שר החינוך התרבות והספורט תקבע את הנתונים הדרושים לצורך קביעת הסכום כאמור.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 244 (ה"ח 2520)

הוספת סעיף 3ד

חלוקת הגמול (תיקון מס' 6) תשנ"ו-1996

3ה.     התעוררו חילוקי דעות לגבי חלוקת הגמול, יכריע בענין בית המשפט; לדיון בבית המשפט, יוזמנו, בדרך שתיקבע בתקנות, נציגי חברות התמלוגים, נציג משרד החינוך התרבות והספורט והיוצר או המבצע שלגבי גמולו התעוררו חילוקי הדעות, לפי הענין; החלטת בית המשפט תחייב את כל חברות התמלוגים ואת כל בעלי זכויות היוצרים והמבצעים, אף אם לא היו צד להליך בפני בית המשפט.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 244 (ה"ח 2520)

הוספת סעיף 3ה

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

3ו.      (בוטל).

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 245 (ה"ח 2520)

הוספת סעיף 3ו

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 3ו

הנוסח הקודם:

השאלה או השכרה

3ו. השאלה או השכרה, לצורכי מסחר, של קלטת שבה טבועה יצירה או חלקה המהותי, היא זכות יוצרים כמשמעותה בחוק זכות יוצרים.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

3ו1.    (בוטל).

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 44 (ה"ח 2819)

הוספת סעיף 3ו1

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 3ו1

הנוסח הקודם:

השכרת תוכנה של מחשב

3ו1. השכרה לצורכי מסחר של תוכנה של מחשב היא זכות יוצרים כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, 1911, למעט תוכנה של מחשב כשהיא חלק מחפץ אחר שהוא המושכר העיקרי.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

3ז.      (בוטל).

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 245 (ה"ח 2520)

הוספת סעיף 3ז

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 3ז

הנוסח הקודם:

תקנות

3ז. שר החינוך התרבות והספורט, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי להתקין תקנות לביצוע פקודה זו.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

4.    (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 38 (ה"ח 139)

הוספת סעיף 4

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

זכות יוצרים ביצירה שלא נתפרסמה

4. יצירה שלא נתפרסמה, תהא למחברה זכות יוצרים עליה, אם היה המחבר בזמן חיבורה אזרח ישראל או תושב ישראל.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

4א.     (בוטל).

מיום 28.5.1981

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"א מס' 1029 מיום 28.5.1981 עמ' 300 (ה"ח 1517)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 4א

הנוסח הקודם:

זכות מוסרית

4א. (1) מחבר זכאי ששמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה המקובלים.

(2) מחבר זכאי שלא ייעשה ביצירתו כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לאותה יצירה, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של מחברה.

(3) פגיעה בזכות לפי סעיף זה היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה.

(4) זכותו של מחבר לפי סעיף זה לא תהיה תלויה בזכותו החמרית באותה יצירה, והיא תעמוד לו אף לאחר שזכות זו, כולה או מקצתה, הועברה לאחר.

(5) בתביעה לפי סעיף זה זכאי המחבר לפיצויים בסכום שיקבע בית המשפט לפי נסיבות המקרה, אף אם לא הוכיח נזק ממון; הוראה זו לא תגרע מסמכות אחרת של בית המשפט לפי פרק ה' לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

5.    (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 38 (ה"ח 139)

הוספת סעיף 5

 

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"א מס' 633 מיום 5.8.1971 עמ' 165 (ה"ח 927)

5. (1) זכות יוצרים על יצירות אנונימיות ופסיבדונימיות תהא מוגנת חמישים שנה שבעים שנה מיום פרסומן; אולם אם גילה מחברה של יצירה אנונימית את זהותו תוך התקופה האמורה, או אם הפסיבדונים שנקט בו המחבר אינו מניח מקום לספק בדבר זהותו, תהיה תקופת ההגנה כאמור בסעיף 3 לחוק זכות יוצרים, 1911, כפי שתואם בחוק זה כפי שתואם בפקודה זו.

(2) לענין יצירה משותפת למחברים אחדים –

(I) תתחיל התקופה שבה תהיה זכות יוצרים מוגנת לאחר מותו של מחבר – מיום מותו של המחבר שמת אחרון;

(II) בכל מקום בפקודה זו ובחוק זכות יוצרים, 1911, שנזכר יום מותו של מחבר – קרי יום מותו של המחבר שמת אחרון.

(3) הגנה שלאחר מות מחבר או שלאחר פרסומה של יצירה תחול עם המוות או עם הפרסום, אלא שאת תקופתה לפי החוק יהיו מונים מיום ה-1 בינואר של השנה שלאחר המוות או שלאחר הפרסום.

(4) על אף האמור בסעיף 3 לחוק זכות יוצרים, 1911, ובכפוף לאמור מפורשות בהוראות האחרות של אותו חוק, תהא ההגנה לאחר מות המחבר שבעים שנה מהמועד הנקוב בסעיף קטן (3).

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

תקופת ההגנה לזכות יוצרים

5. (1) זכות יוצרים על יצירות אנונימיות ופסיבדונימיות תהא מוגנת שבעים שנה מיום פרסומן; אולם אם גילה מחברה של יצירה אנונימית את זהותו תוך התקופה האמורה, או אם הפסיבדונים שנקט בו המחבר אינו מניח מקום לספק בדבר זהותו, תהיה תקופת ההגנה כאמור בסעיף 3 לחוק זכות יוצרים, כפי שתואם בפקודה זו;

(2) לענין יצירה משותפת למחברים אחדים –

(I) תתחיל התקופה שבה תהיה זכות יוצרים מוגנת לאחר מותו של מחבר - מיום מותו של המחבר שמת אחרון;

(II) בכל מקום בפקודה זו ובחוק זכות יוצרים, 1911, שנזכר יום מותו של מחבר - קרי יום מותו של המחבר שמת אחרון.

(3) הגנה שלאחר מות מחבר או שלאחר פרסומה של יצירה תחול עם המוות או עם הפרסום, אלא שאת תקופתה לפי החוק יהיו מונים מיום ה-1 בינואר של השנה שלאחר הפרסום.

(4) על אף האמור בסעיף 3 לחוק זכות יוצרים, 1911, ובכפוף לאמור מפורשות בהוראות האחרות של אותו חוק, תהא ההגנה לאחר מות המחבר שבעים שנה מהמועד הנקוב בסעיף קטן (3).

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

6.    (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 38 (ה"ח 139)

הוספת סעיף 6

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

הגנת יצירות זרות

6. נחתם כתב אמנה בין ישראל ובין מדינה אחרת בענין הגנת זכות יוצרים, או שישראל הצטרפה לאמנה בענין זה, רשאי שר המשפטים להורות, בצו שפורסם ברשומות, כי היצירות שהאמנה מחייבת את הגנתן בישראל יהיו מוגנות על פי ההוראות שבצו. הגנתה של יצירה כאמור לא תהיה יתרה על ההגנה שהיתה ניתנת לאותה יצירה אילו פורסמה לראשונה בישראל - אם פורסמה, או אילו היה מחברה אזרח ישראלי בזמן שנתחברה - אם לא פורסמה; אך מותר יהיה להורות בצו על הגנה יתרה מזו אם הוסכם על כך באמנה, אבל לא יותר מכפי שהוסכם.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

7.    (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 39 (ה"ח 139)

הוספת סעיף 7

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

הפרסום הראשון של יצירה

7. (1) יצירה שפורסמה בכמה ארצות תוך שלושים יום מיום שפורסמה לראשונה - יראוה כאילו פורסמה בכולן כאחת.

(2) יצירה שפורסמה בישראל ובארצות אחרות כאחת - יראוה כאילו פורסמה לראשונה בישראל; אולם לא יראו יצירה כאמור כאילו פורסמה בישראל אם היה הפרסום בישראל למראית עין בלבד.

(תיקון מס' 2) תשכ"ח-1968 (תיקון מס' 3) תשל"א-1971

7א.     (פקע).

מיום 4.4.1968 עד יום 31.3.1971

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ח מס' 525 מיום 4.4.1968 עמ' 57 (ה"ח 690)

מיום 5.8.1971 עד יום 31.3.1974

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"א מס' 633 מיום 5.8.1971 עמ' 165 (ה"ח 927)

הוספת סעיף 7א

הנוסח:

רשות שימוש בזכות יוצרים לצרכי שידורים לימודיים

7א. (א) לענין סעיף זה –

"שידור" – שידור רדיו ושידור טלוויזיה;

"שימוש אגב ביצירה" – שימוש ביצירה או בחלק ממנה שהוא טפל לגבי נושא השידור, כרקע, לצורך קישור, או לשם הדגמה או המחשה של נושא השידור.

(ב) לא יראו כהפרה של זכות היוצרים ביצירה:

(1) שימוש אגב ביצירה ספרותית דרמתית, מוסיקלית או אמנותית שיש עליה זכות יוצרים, כדי להכלילה בשידור המיועד לבתי הספר במסגרת תכנית הלימודים;

(2) שידורה של יצירה שהשתמשו בה כאמור;

(3) הצגתה או השמעתה בציבור – של יצירה שהשתמשו בה כאמור – בעיקר בפני תלמידים לצורך פעולות בית-הספר.

(ג) בעל זכות יוצרים ביצירה, שהשתמשו ביצירתו כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה זכאי בעד השימוש לתמלוג מאת המשדר בשיעור שנקבע בהסכם שביניהם, ובהעדר הסכם – בשיעור שתקבע ועדה כאמור בסעיף קטן (ד); ואולם רשאית הועדה שלא לחייב את המשדר בתשלום תמלוגים כלל, אם לדעתה היה השימוש ביצירה בלתי ניכר עד שאין בו כדי לפגוע בזכותו של היוצר לתמלוגים בעד השימוש ביצירתו.

(ד) שר המשפטים ימנה לענין סעיף קטן (ג) ועדה של שלושה והם: שופט בית המשפט המחוזי שיהא יושב-ראש הועדה, ושני חברים שלפחות אחד מהם הוא נציג הציבור.

(ה) בבוא הועדה לקבוע תמלוגים לפי סעיף קטן (ג) תתן הזדמנות נאותה לצדדים להשמיע טענותיהם ולהביא לפניה ראיות במועדים, בדרך ובצורה שנקבעו בתקנות.

(ו) הועדה לא תדון בבקשת המשדר לקבוע תמלוגים לפי סעיף קטן (ג) אלא אם הוא פנה תחילה בהצעת הסכם לארגון יציג של יוצרי יצירות מסוגה של היצירה הנדונה בועדה ולא הגיע אתו לכלל הסכם בדבר שיעור התמלוגים שיש לשלם.

(ז) הועדה תהיה מוסמכת –

(1) לדרוש כל עדות שבכתב או שבעל-פה אשר תראה בה צורך;

(2) להזמין כל אדם לבוא לפניה להעיד או להגיש כל מסמך שברשותו, לחקרו ולדרוש ממנו כל מסמך שברשותו;

(3) לכפות התייצבותו של אדם שלא ציית להזמנה ולא הצטדק על כך בדרך המניחה את דעתה, לצוות עליו לשלם את כל ההוצאות שגרמה אי-ציותו להזמנה או כפיית התייצבותו וגם לקנוס אותו בסכום כסף עד שבעים וחמש לירות;

(4) לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק בדרך הנהוגה בבית-משפט;

(5) לקנוס בסכום כסף עד שבעים וחמש לירות אדם, שנדרש להעיד בשבועה או בהן צדק או להגיש מסמך וסירב לעשות כן ללא צידוק סביר; ובלבד שלא יידרש אדם להשיב על שאלה שאין הוא חייב להשיב עליה בבית משפט ולא ייקנס על סירובו להשיב עליה;

(6) לקבל כל ראיה שבכתב או שבעל-פה, אף אם אינה קבילה במשפטים אזרחיים או פליליים;

(7) לפסוק לאדם שהוזמן לבוא לישיבת הועדה סכום כסף שהוציא, לפי דעת הועדה, עקב בואו לישיבה;

(8) לצוות שישולם, עוד לפני מתן החלטה סופית בענין הנדון, סכום התמלוגים שאינו שנוי במחלוקת, כולו או מקצתו.

(ח) אין בהיתר השימוש ביצירה שבסעיף קטן (ב) כדי להתיר שימוש בה בדרך ובצורה העלולה לפגוע בשמו הטוב של היוצר או בכבודו כאמן או כיוצר.

(ט) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר החינוך, ימנה ועדה אשר תייעץ למשדר בכל הנוגע לשימוש אגב בזכות יוצרים לפי סעיף קטן (ב), והיא רשאית גם לקבוע כללים לסוגי שימוש ביצירות שהם לדעתה שימושי אגב; הועדה תהיה של חמישה ובהם שלושה נציגי ציבור לפחות מקרב יוצרי סוג היצירות שבהן משתמשים שימוש אגב; אחד מהשלושה ישמש כיושב ראש הועדה.

(י) הועדה שהוקמה לפי סעיף קטן (ט) תקבע בעצמה את סדרי עבודתה ותהיה מוסמכת להזמין כל אדם לבוא לפניה ולהתייעץ בכל אדם.

(יא) המלצות הועדה לפי סעיף קטן (ט) לא ישמשו לבית המשפט או לועדה שהוקמה לפי סעיף קטן (ד), כחומר ראיה בכל הליך המובא לפניהם.

(יב) סעיף זה לא יחול על יצירות, או סוגים של שימושי אגב בהן, שעליהן הוסכם בין הצדדים.

 

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

7ב.     (בוטל).

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 45 (ה"ח 2819)

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 7ב

הנוסח הקודם:

נושאים שאינם מוגנים

7ב. על אף האמור בסעיף 1 לחוק זכות יוצרים, לא תהא קיימת זכות יוצרים בכל אחד מאלה:

(1) רעיון;

(2) תהליך ושיטת ביצוע;

(3) מושג מתמטי;

(4) עובדה או נתון, כשהם בלבדם;

(5) חדשות היום;

ואולם על דרך הביטוי שלהם תהא קיימת זכות יוצרים.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

7ג.     (בוטל).

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 45 (ה"ח 2819)

הוספת סעיף 7ג

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 7ג

הנוסח הקודם:

השמדת נכסים

7ג. בלי לפגוע בהוראות סעיף 7 לחוק זכות יוצרים, 1911, בית המשפט רשאי להורות בסיום הדיון בתובענה על השמדת נכסים אשר הופקו תוך ביצוע הפרת זכות יוצרים או אשר שימשו לביצועה; צד המגיש בקשה להשמדת נכסים יודיע על כך למשטרת ישראל בדרך שיקבע שר המשפטים ובית המשפט לא ידון בבקשה בלי שנתן הזדמנות למשטרה לטעון את טענותיה.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

7ד.     (בוטל).

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 45 (ה"ח 2819)

הוספת סעיף 7ג

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 7ד

הנוסח הקודם:

מתן הודעה למנהל המכס

7ד. (א) בעל זכות היוצרים ביצירה, שזכותו הופרה או שקיים חשש סביר שתופר, רשאי למסור הודעה בכתב למנהל המכס, שהוא בעל זכות היוצרים ביצירה, ולבקש ממנו לעכב את שחרור הטובין שלטענתו הם העתקות מפרות של היצירה, ולנהוג בהם כטובין שייבואם אסור על פי פקודת המכס.

(ב) ההודעה לפי סעיף קטן (א) תכלול אחד מאלה:

(1) דוגמה של היצירה המקורית או העתקה לא מפרה שלה שלגביה יש למבקש זכות יוצרים ושלגביה הוא מודיע על ייבוא העתקות מפרות;

(2) קטלוג או כל מסמך אחר המאפשר למנהל המכס להשוות בין היצירה המקורית או העתקה לא מפרה שלה, לבין ההעתקות המפרות.

(ג) בעל זכות היוצרים ימסור למנהל המכס, בהודעה, את הפרטים האלה, ככל הידוע לו:

(1) מספר החבילות העומדות להתקבל;

(2) ציון מספיק של אמצעי הייבוא או שם האניה, המביאים את ההעתקות המפרות;

(3) היום שבו עומדות ההעתקות המפרות להגיע לישראל.

(ד) בעל זכות היוצרים חייב להמציא למנהל המכס ראיות ראשוניות, וערבות עצמית בסכום שקבע מנהל המכס, כדי לכסות כל הוצאה הקשורה לעיכוב או כדי לפצות על כל נזק שייגרם על ידי העיכוב, אם יתברר שהעיכוב לא היה מוצדק, וכן לשלם כל אגרה שנקבעה לענין זה לפי פקודת המכס.

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על העתקות מפרות שיובאו לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

8.    (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 39 (ה"ח 139)

שינוי חוק זכות ההעתקה (קופירייט), 1911 חוק זכות יוצרים, 1911

4. 8. חוק זכות ההעתקה (קופירייט), 1911 חוק זכות יוצרים, 1911, יהא נקרא לאור השינויים והתוספות שנעשו בו ע"י פקודה זו.

 

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 4 (ה"ח 3093)

שינוי חוק זכות יוצרים, 1911 ופירוש מונחים

8. חוק זכות יוצרים, 1911, יהא נקרא לאור השינויים והתוספות שנעשו בו ע"י פקודה זו; כל מונח לפי פקודה זו יפורש לפי המשמעות שיש לו בחוק האמור.

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

שינוי חוק זכות היוצרים, 1911 ופירוש מונחים

8. חוק זכות יוצרים, 1911, יהא נקרא לאור השינויים והתוספות שנעשו בו ע"י פקודה זו; כל מונח לפי פקודה זו יפורש לפי המשמעות שיש לו בחוק האמור.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

9.       (בוטל).

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 4 (ה"ח 3093)

הוספת סעיף 9

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

חזקות

9. החזקות המפורטות להלן יחולו בכל הליך משפטי, אזרחי או פלילי, שענינו הפרת זכות יוצרים, אלא אם כן הוכח אחרת:

(1) מופיע על היצירה בדרך המקובלת שמו של אדם כיוצר היצירה, חזקה היא, שאותו אדם הוא יוצר היצירה ובעל זכות היוצרים בה;

(2) החזקה הקבועה בפסקה (1) תחול גם לענין שמו הבדוי של אדם, ובלבד שזהותו של בעל השם הבדוי ידועה בציבור;

(3) לא מופיע על יצירה שמו של אדם כיוצר היצירה ויוצרה אינו ידוע, או שמופיע עליה שם בדוי של אדם שזהותו אינה ידועה בציבור, חזקה היא כי אדם ששמו מופיע על היצירה בדרך המקובלת כמפרסם היצירה, הוא בעל זכות היוצרים בה.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

10.    (בוטל).

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 4 (ה"ח 3093)

הוספת סעיף 10

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

ייצור ומסחר בעותקים מפרים

10. (א) העושה עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו, דינו - מאסר חמש שנים או קנס פי עשרה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין).

(ב) המייבא לישראל עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו, דינו - מאסר חמש שנים או קנס פי עשרה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ג) העוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של יצירה, או המוכר, המשכיר או המפיץ עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ד) המחזיק עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ה) בסעיף זה, "עותק מפר" - כל אחד מאלה:

(1) עותק שנעשה בישראל בלא הרשאת בעל זכות היוצרים באופן שמהווה הפרה של חוק זכות יוצרים, 1911;

(2) עותק שיובא לישראל אשר אילו היה נעשה בישראל, היתה עשייתו מהווה הפרה של חוק זכות יוצרים, 1911; ואולם עותק שנעשה מחוץ לישראל בהרשאת בעל זכות היוצרים במדינה שבה נעשה, לא ייחשב כעותק מפר.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

11.    (בוטל).

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 5 (ה"ח 3093)

הוספת סעיף 11

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

החזקת חפץ מפר

11. המייצר או המחזיק חפץ שייעודו ייצור עותקים של יצירה, כדי לעבור עבירה לפי סעיף 10(א), דינו - מאסר שנה או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2007

12.    (בוטל).

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 5 (ה"ח 3093)

הוספת סעיף 12

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

כפל קנס לתאגיד

12. נעברה עבירה לפי סעיפים 10 או 11 בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס הקבוע לעבירה.

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

13.    (בוטל).

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 5 (ה"ח 3093)

הוספת סעיף 13

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

אחריות נושא משרה בתאגיד

13. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות המפורטות בסעיפים 10 או 11 (להלן - עבירה) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; הפר את חובתו האמורה, דינו - הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.

(ג) לענין סעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

14.    (בוטל).

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 5 (ה"ח 3093)

הוספת סעיף 14

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

החזקה אסורה – עוולה אזרחית

14. סעיף 2(2) לחוק זכות יוצרים, 1911, ייקרא בתוספת פסקה זו, שתבוא אחרי פסקת משנה (ג):

"(ג1) הוא מחזיק בה; או."

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

15.    (בוטל).

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 5 (ה"ח 3093)

הוספת סעיף 15

 

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 46 (ה"ח 196)

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

אי תחולת סעיף 6(3) לחוק זכות יוצרים

15. סעיף 6 לחוק זכות יוצרים, 1911, ייקרא בלא סעיף קטן (3) שבו.

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה חא"י, כרך א', עמ' (ע) 364, (א) 389.

תוקנה ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 38 (ה"ח תשי"ג מס' 139 עמ' 18) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 4 לענין הוראות מעבר.

4. הוראות חוק זה יחולו על כל יצירה שהיתה מוגנת ביום תחילת תקפו, אך לא יפגעו בזכויות יוצרים שנוצרו או שנרכשו לפני תחילת תקפו.

ס"ח תשכ"ח מס' 525 מיום 4.4.1968 עמ' 57 (ה"ח תשכ"ו מס' 690 עמ' 110) – תיקון מס' 2; תוקפו עד יום 31.3.1974 (אך ר' תיקון מס' 3).

ס"ח תשל"א מס' 633 מיום 5.8.1971 עמ' 165 (ה"ח תשל"א מס' 927 עמ' 143) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

3. אין בחוק זה כדי להקנות זכות יוצרים בכל יצירה שכבר אין עליה בישראל זכויות יוצרים.

ס"ח תשמ"א מס' 1029 מיום 28.5.1981 עמ' 300 (ה"ח תשמ"א מס' 1517 עמ' 239) – תיקון מס' 4.

ק"ת תשמ"ה מס' 4737 מיום 12.12.1984 עמ' 390 – צו תשמ"ה-1984.

ק"ת תשמ"ו מס' 4909 מיום 6.3.1986 עמ' 594 – צו תשמ"ו-1986.

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 171 (ה"ח תשמ"ח מס' 1856 עמ' 26) – תיקון מס' 5.

ק"ת תש"ן מס' 5229 מיום 23.11.1989 עמ' 70 – צו תש"ן-1989.

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 244 (ה"ח תשנ"ו מס' 2520 עמ' 601) – תיקון מס' 6 בסעיף 1 לחוק זכויות יוצרים ומבצעים (קלטות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ו-1996.

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 44  (ה"ח תשנ"ט מס' 2819 עמ' 525) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 בחוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס-1999; תחילתו ביום 1.1.2000 ור' סעיף 12(א) לענין תחולה.

12. (א) הוראות סעיף 3ו1 לפקודת זכות יוצרים כנוסחן בסעיף 2(3) לחוק זה לא יחולו על השכרת תוכנה של מחשב שנרכשה לפני יום התחילה.

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 4 (ה"ח תשס"ב מס' 3093 עמ' 370) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ב (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 196 עמ' 1116) – תיקון מס' 9 בסעיף 69 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו (ת"ט ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 82).

[1] לא פורסמה הודעה בדבר העברת סמכויות הנציב העליון לפי פקודה זו לידי כל שר מהשרים. לפיכך נשארה הסמכות לאשר תקנות בידי הממשלה כולה עפ"י סעיף 14(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות