נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – זכויות התלמיד

תוכן ענינים

2

Go

מטרה

סעיף 1

2

Go

הגדרות

סעיף 2

2

Go

הזכות לחינוך

סעיף 3

2

Go

פרסום הוראות

סעיף 4

3

Go

איסור הפליה

סעיף 5

3

Go

הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך

סעיף 6

3

Go

ועדת שימוע

סעיף 7

3

Go

עתירה

סעיף 8

3

Go

הזכות להיבחן בבחינות בגרות

סעיף 9

3

Go

אמצעי משמעת

סעיף 10

3

Go

סייג לענישה

סעיף 11

3

Go

מימוש זכויות

סעיף 12

3

Go

מועצת תלמידים

סעיף 13

4

Go

חובת סודיות

סעיף 14

4

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 15

4

Go

סייג לתחולה

סעיף 16

4

Go

שמירת דינים

סעיף 17

4

Go

תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים

סעיף 18

4

Go

תיקון חוק לימוד חובה -  מס 23

סעיף 19

4

Go

תיקון חוק פיקוח  על בתי ספר -  מס 6

סעיף 20

4

Go

הוראה מיוחדת

סעיף 21


חוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000*

מטרה (תיקון מס' 1) תשס"ה-2004

1.    חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, תוך שמירה על כבוד התלמיד, עובד ההוראה וצוות המוסד החינוכי ועל ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, בחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988, ובכל דין אחר ולעודד יצירת אקלים של כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך.

מיום 22.12.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1966 מיום 22.12.2004 עמ' 44 (ה"ח 54)

1. חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, תוך שמירה על כבוד התלמיד, עובד ההוראה וצוות המוסד החינוכי ועל ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, בחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988, ובכל דין אחר ולעודד יצירת אקלים של כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך.

הגדרות

2.    בחוק זה –

           "הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

           "מוסד חינוך", "מוסד חינוך רשמי", "מוסד חינוך מוכר", "הורים", "נער", "ילד" - כהגדרתם בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

           "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד החינוך;

           "מנהל המחוז" - מנהל לשכה מחוזית של משרד החינוך;

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

           "מפקח המחוז" ו"מפקח כולל" – מפקחים שמונו לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953;

מיום 5.8.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2206 מיום 5.8.2009 עמ' 300 (ה"ח 441)

הוספת הגדרת ""מפקח המחוז" ו"מפקח כולל""

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2004

           "קהילת מוסד החינוך" – תלמידים, הצוות החינוכי והמנהלי והורי התלמידים;

מיום 22.12.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1966 מיום 22.12.2004 עמ' 44 (ה"ח 54)

הוספת הגדרת "קהילת מוסד החינוך"

           "תלמיד" - מי שלומד במוסד חינוך;

           "השר" - שר החינוך.

הזכות לחינוך

3.    כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין.

פרסום הוראות

4.    (א)  הוראות חוק זה יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים, כפי שיקבע השר באישור הועדה.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2004

           (ב)  הוראות המנהל הכללי למנהלי מוסדות החינוך וכן כל ההוראות הניתנות על ידי מנהלי מוסדות החינוך, בדבר זכויות וחובות תלמידים ובכלל זה הכללים בדבר שמירה על כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך, וכללי המשמעת, לרבות לענין מניעת אלימות והטיפול בה, יפורסמו ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם בדרך שיקבע השר, באישור הועדה.

מיום 22.12.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1966 מיום 22.12.2004 עמ' 44 (ה"ח 54)

(ב) הוראות המנהל הכללי למנהלי מוסדות החינוך וכן כל ההוראות הניתנות על ידי מנהלי מוסדות החינוך, בדבר זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת ובכלל זה הכללים בדבר שמירה על כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך, וכללי המשמעת, לרבות לענין מניעת אלימות והטיפול בה, יפורסמו ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם בדרך שיקבע השר, באישור הועדה.

איסור הפליה (תיקון מס' 3) תשע"א-2011 (תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

5.    (א)  רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

(1)   רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;

(2)   קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;

(3)   קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;

(4)   זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם.

           (ב)  העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שנה או קנס, כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

מיום 20.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2305 מיום 20.7.2011 עמ' 980 (ה"ח 381)

(א) רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

מיום 24.3.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2444 מיום 24.3.2014 עמ' 406 (ה"ח 513)

(א) רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך

6.    (א)  החלטה בדבר הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות והעברתו למוסד אחר תינתן רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם; לענין סעיף זה, יראו מתן הזדמנות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם, אם הוזמנו פעמיים כדין ולא הופיעו; השר באישור הועדה יתקין תקנות לענין זה.

           (ב)  החלטה לפי סעיף קטן (א) תהיה בכתב ומנומקת.

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

           (ג)   מיד לאחר קבלת החלטה לפי סעיף קטן (א) יודיע מנהל מוסד החינוך להורי התלמיד ולתלמיד כי הם רשאים לערור על ההחלטה בכתב, לפני ועדת שימוע שהוקמה כאמור בסעיף 7, בתוך 14 ימים מיום שהומצאה להם ההודעה, ואם היתה ההחלטה להרחיק את התלמיד לאלתר לפי סעיף קטן (ד)(2) – בתוך עשרה ימים מיום שהומצאה להם ההודעה על ההחלטה בדבר הרחקה לאלתר; להודעה תצורף ההחלטה.

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

           (ד)  (1)   לא יורחק תלמיד, כאמור בסעיף קטן (א), עד להגשת ערר; הוגש ערר, לא יורחק תלמיד אלא לאחר קבלת ההחלטה בערר;

(2)   על אף הוראות פסקה (1), מנהל מוסד החינוך, באישור מפקח המחוז, ובאין מפקח מחוז – באישור המפקח הכולל, רשאי להרחיק תלמיד, כאמור בסעיף קטן (א), לאלתר; הוראות פסקה זו לא יחולו על הרחקה לצמיתות בשל הישגים לימודיים במשמעותה בסעיף 12ב לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

(3)   מנהל מוסד חינוך שהרחיק תלמיד לאלתר לפי פסקה (2) יודיע על כך, מיד עם ההרחקה כאמור, למי שהשר הסמיכו לעניין זה מבין עובדי משרדו.

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

           (ה)  השר יקבע את הוראות לעניין הסדרים והמועדים להגשת הערר, וכן לדיון ולהחלטה בו.

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

           (ו)   השר ימסור לוועדה, מיד שנה, לא יאוחר מא' בחשוון, דיווח על ההרחקות שנעשו לפי סעיף זה בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח.

מיום 5.8.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2206 מיום 5.8.2009 עמ' 300 (ה"ח 441)

(ג) מיד לאחר קבלת החלטה לפי סעיף קטן (א) יודיע מנהל מוסד החינוך להורי התלמיד ולתלמיד כי הם רשאים לערור על ההחלטה בכתב, לפני ועדת שימוע שהוקמה כאמור בסעיף 7, בתוך 14 ימים מיום שהומצאה להם ההודעה, ואם היתה ההחלטה להרחיק את התלמיד לאלתר לפי סעיף קטן (ד)(2) – בתוך עשרה ימים מיום שהומצאה להם ההודעה על ההחלטה בדבר הרחקה לאלתר; להודעה תצורף ההחלטה.

(ד) (1) לא יורחק תלמיד, כאמור בסעיף קטן (א), עד להגשת ערר; הוגש ערר, לא יורחק תלמיד אלא לאחר קבלת ההחלטה בערר;

(2) על אף הוראות פסקה (1), מנהל מוסד החינוך, באישור מפקח המחוז, ובאין מפקח מחוז – באישור המפקח הכולל, רשאי להרחיק תלמיד, כאמור בסעיף קטן (א), לאלתר; הוראות פסקה זו לא יחולו על הרחקה לצמיתות בשל הישגים לימודיים במשמעותה בסעיף 12ב לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

(3) מנהל מוסד חינוך שהרחיק תלמיד לאלתר לפי פסקה (2) יודיע על כך, מיד עם ההרחקה כאמור, למי שהשר הסמיכו לעניין זה מבין עובדי משרדו.

(ה) השר יקבע את סדרי הגשת הערר הוראות לעניין הסדרים והמועדים להגשת הערר, וכן לדיון ולהחלטה בו.

(ו) השר ימסור לוועדה, מיד שנה, לא יאוחר מא' בחשוון, דיווח על ההרחקות שנעשו לפי סעיף זה בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח.

ועדת שימוע

7.    (א)  בכל מחוז תוקם ועדת שימוע וזה הרכבה:

(1)   מנהל המחוז אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג הארגון שאליו משתייכים רוב המורים במוסד החינוך, כפי שיקבע הארגון;

(3)   נציג ארגון הורים ארצי מתוך רשימה שיקבע הארגון; אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון;

(4)   ראש מועצת תלמידים מחוזית או סגנו, אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון.

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

           (ב)  ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז לאחר ששמע את הורי התלמיד ואת התלמיד, אם רצו בכך, ולאחר שמנהל המחוז שמע את מפקח המחוז או את המפקח הכולל, האחראים על מוסד החינוך, או את מנהל מוסד החינוך, או מי מטעמם, וכן את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בועדה.

           (ג)   ההחלטה בערר תהיה בכתב ומנומקת.

           (ד)  נמנע ממנהל המחוז לקיים את תפקידו על פי סעיף זה, ימלא את תפקידו מי שמכהן כמפקח המחוז או כמפקח על החינוך הדתי במחוז, ומוקנות לו לשם כך, סמכויות מנהל המחוז לפי סעיף זה.

מיום 5.8.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2206 מיום 5.8.2009 עמ' 300 (ה"ח 441)

(ב) ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז לאחר ששמע את הורי התלמיד ואת התלמיד, אם רצו בכך, ולאחר שמנהל המחוז שמע את מפקח המחוז או את המפקח הכולל, האחראים על מוסד החינוך, או את מנהל מוסד החינוך, או מי מטעמם, וכן את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בועדה.

עתירה

8.    על ההחלטה בערר ניתן לעתור לפני בית המשפט לענינים מינהליים.

הזכות להיבחן בבחינות בגרות

9.    כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית המתקיימת במוסד החינוך שבו הוא לומד, אלא אם כן לא עמד התלמיד בתנאים שקבע השר בהתייעצות עם הועדה.

אמצעי משמעת

10.   כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם, ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.

סייג לענישה

11.   מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.

מימוש זכויות

12.   מוסד חינוך לא ימנע מתלמיד לממש את זכויותיו כאמור בחוק זה או בכל דין אחר.

מועצת תלמידים

13.   (א)  מוסד חינוך יעודד הקמת מועצת תלמידים ולא יעשה כל פעולה למנוע את הקמתה; מסגרת פעילותה תיקבע בהוראות המנהל הכללי בהתייעצות עם מועצת התלמידים והנוער.

           (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על גן ילדים, כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949.

חובת סודיות

14.   מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.

ביצוע ותקנות

15.   השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין, בתוך 6 חודשים מיום פרסומו של חוק זה, תקנות לביצועו, באישור הועדה.

סייג לתחולה

16.   (א)  הוראות חוק זה יחולו על כל מוסד חינוך רשמי.

           (ב)  על מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי יחולו הוראות חוק זה למעט סעיפים 6, 7 ו-13, ואולם רשאי השר, באישור הועדה ובהתחשב באופי המוסד, להחיל עליו בצו את הוראות הסעיפים האמורים, כולן או חלקן.

שמירת דינים ת"ט תשס"א-2001

17.   הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

מיום 14.6.2001

ת"ט תשס"א-2001

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 401

הוספת סעיף 17

תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים ת"ט תשס"א-2001

18.   בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000, בתוספת הראשונה, בפרט 3, במקום "והעברה" יבוא "הרחקה והעברה".

מיום 14.6.2001

ת"ט תשס"א-2001

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 401

הוספת סעיף 18

תיקון חוק לימוד חובה – מס' 23 ת"ט תשס"א-2001

19.   בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, סעיפים 3ב ו-3ג - בטלים.

מיום 14.6.2001

ת"ט תשס"א-2001

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 401

הוספת סעיף 19

תיקון חוק פיקוח על בתי ספר – מס' 6 ת"ט תשס"א-2001

20.   בחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969, בסעיף 32, בסעיף קטן (א1), במקום "מטעמים עדתיים כאמור בסעיף 3ב לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949" יבוא "כאמור בסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000".

מיום 14.6.2001

ת"ט תשס"א-2001

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 402

הוספת סעיף 20

הוראה מיוחדת ת"ט תשס"א-2001

21.   הוראות חוק זה יובאו לראשונה לידיעת התלמידים והוריהם כאמור בסעיף 4 בתוך 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה, אף אם לא קבע השר תקנות לפי סעיף 4; לא קבע השר כאמור, יובאו הוראות חוק זה לידיעת התלמידים והוריהם על ידי מנהלי מוסדות החינוך.

מיום 14.6.2001

ת"ט תשס"א-2001

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 402

הוספת סעיף 21

                          אהוד ברק                             אהוד ברק

                                ראש הממשלה                                    שר החינוך

            משה קצב                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"א מס' 1761 מיום 14.12.2000 עמ' 42 (ה"ח תש"ס מס' 2888 עמ' 452).

ת"ט ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 401.

תוקן ס"ח תשס"ה מס' 1966 מיום 22.12.2004 עמ' 44 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 54 עמ' 11) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ט מס' 2206 מיום 5.8.2009 עמ' 300 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 441 עמ' 744) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשע"א מס' 2305 מיום 20.7.2011 עמ' 980 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 381 עמ' 142) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשע"ד מס' 2444 מיום 24.3.2014 עמ' 406 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 513 עמ' 50) – תיקון מס' 4.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות