נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), תשס"ב-2002

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – זכויות התלמיד

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פרסום הוראות

Go

2

סעיף 3

החלטה לאחר דיון

Go

2

סעיף 4

דיון בהרחקת תלמיד לצמיתות

Go

2

סעיף 5

מסירת הודעה על הרחקה

Go

2

סעיף 6

ערר

Go

2

סעיף 7

הודעה על החלטה בערעור

Go

2

סעיף 8

סייג לתחולה

Go

3


תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), תשס"ב-2002*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו-15 לחוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "מפקח" – כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1956;

          "רשות חינוך מקומית" – רשות חינוך מקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

          "ועדת שימוע" – כמשמעותה בסעיף 7 לחוק;

          "תקנות ההעברה" – תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959.

פרסום הוראות

2.       (א)  הוראות החוק יפורסמו בידי כל רשות חינוך מקומית, בעת שהיא מפרסמת הודעה על מועד הרישום למוסדות החינוך שבתחום שיפוטה, כאמור בסעיף 8 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959.

          (ב)  הוראות החוק, הוראות חוזרי המנהל הכללי בנושא זכויות התלמיד והוראות מוסד החינוך בדבר זכויות וחובות התלמיד ובדבר כללי המשמעת במוסד, יוצגו במוסד החינוך, במקום בולט לעין ונגיש לתלמידים ולהוריהם.

          (ג)   עותקים של הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) יסופקו במזכירות מוסד החינוך, על פי דרישת תלמיד או הוריו.

          (ד)  משרד החינוך יפרסם את ההוראות כמפורט בתקנת משנה (ב) באתר האינטרנט של המשרד.

החלטה לאחר דיון

3.       בטרם יקבלו החלטה על הרחקת תלמיד לצמיתות, או על הגשת בקשה להרחקה כאמור, ידאגו מנהל מוסד חינוך או רשות חינוך מקומית, לפי הענין, לקיום דיון כאמור בתקנה 4.

דיון בהרחקת תלמיד לצמיתות

4.       (א)  הזדמנות ההורים והתלמיד להשמיע את טענותיהם כאמור בסעיף 6(א) לחוק, תהיה בדיון, שיערוך מנהל מוסד החינוך (להלן – הדיון); בדיון ישתתפו המפקח על המוסד, היועץ החינוכי או פסיכולוג המוסד, לפי הענין, מחנך הכיתה ורכז השכבה, אם קיים כזה באותו מוסד, וכן בעלי תפקיד אחרים הנוגעים בדבר, לפי שיקול דעתו של מנהל המוסד.

          (ב)  לדיון יוזמנו התלמיד והוריו להשמיע את טענותיהם; הזמנה תישלח להם בדואר רשום והם יהיו רשאים להשמיע את טענותיהם בעצמם או על ידי מי מטעמם.

          (ג)   לא הופיעו התלמיד או הוריו לדיון במועד שנקבע, יידחה הדיון למועד אחר שאליו יוזמנו בכתב, כאמור בתקנת משנה (ב); לא הופיעו גם במועד הנוסף שנקבע, לא יידחה עוד הדיון בשל כך.

          (ד)  מנהל מוסד החינוך יעביר בכתב לרשות החינוך המקומית ולמנהל המחוז, את עיקרי הדיון, לרבות טענות ההורים והתלמיד והחלטת המוסד, אם היתה כזו, ונימוקיה, ואם נמסרו טענות ההורים והתלמיד גם בכתב – את מכתביהם.

תק' תש"ע-2010

          (ה)  היתה החלטת מנהל מוסד החינוך, להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר, יעביר מנהל מוסד החינוך את האישור להרחקה של מפקח המחוז או של המפקח הכולל, לרשות החינוך המקומית ולמנהל המחוז ויודיע על ההחלטה למנהל הכללי של משרד החינוך.

מיום 30.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1276

הוספת תקנת משנה 4(ה)

מסירת הודעה על הרחקה תק' תש"ע-2010

5.       (א)  הודעת מנהל מוסד החינוך, על החלטת רשות החינוך המקומית להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד אחר (להלן – ההודעה), תיערך בארבעה עותקים: עותק יימסר ביד התלמיד, עותק נוסף יישלח להורי התלמיד בדואר רשום, עותק שלישי יועבר למנהל המחוז של משרד החינוך, עותק רביעי יועבר למנהל הכללי של משרד החינוך.

          (ב)  ההודעה תכלול פרטים אלה:

(1)   תוכן ההחלטה ונימוקיה;

(2)   מועד מתן ההחלטה;

תק' תש"ע-2010

(3)   היתה החלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר – אישור בכתב של מפקח המחוז או של המפקח הכולל;

תק' תש"ע-2010

(4)   קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה, ובהרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר – בתוך 10 ימים מיום המצאת ההודעה, וכן הדרכים להגשת הערר.

מיום 30.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1276

5. (א) הודעת מנהל מוסד החינוך, על החלטת רשות החינוך המקומית להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד אחר (להלן - ההודעה), תיערך בשלושה בארבעה עותקים: עותק יימסר ביד התלמיד, עותק נוסף יישלח להורי התלמיד בדואר רשום, עותק שלישי יועבר למנהל המחוז של משרד החינוך, עותק רביעי יועבר למנהל הכללי של משרד החינוך.

(ב) ההודעה תכלול פרטים אלה:

(1) תוכן ההחלטה ונימוקיה;

(2) מועד מתן ההחלטה;

(3) קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו, בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה, והדרכים להגשתו.

(3) היתה החלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר – אישור בכתב של מפקח המחוז או של המפקח הכולל;

(4) קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה, ובהרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר – בתוך 10 ימים מיום המצאת ההודעה, וכן הדרכים להגשת הערר.

ערר

6.       (א)  ערר יוגש בכתב, בידי התלמיד או בידי הוריו למנהל המחוז.

          (ב)  הוגש ערר, יקיים מנהל המחוז, בתוך 14 ימים מיום הגשתו, דיון לפני ועדת השימוע.

          (ג)   מנהל המחוז יזמין את הנציגים הקבועים בסעיף 7(א) לחוק.

תק' תש"ע-2010

          (ד)  מנהל המחוז יזמין לדיון את הורי התלמיד ואת התלמיד להשמיע את טענותיהם, והם יהיו רשאים להשמיען בעצמם או על ידי מי מטעמם; בהזמנה יצוין כי נציג מועצת התלמידים ונציג ארגון הורים ארצי ישתתפו בדיון, אלא אם כן ביקשו התלמיד או הוריו שלא ישתתפו; כן יזמין מנהל המחוז את מפקח המחוז או את המפקח הכולל האחראי על מוסד החינוך או את מנהל מוסד החינוך או מי מטעמם להשמיע את טענותיהם.

תק' תש"ע-2010

          (ה)  מנהל המחוז יקיים את הדיון לפני ועדת השימוע במועד שנקבע, בכל הרכב שהוא, ובלבד שנשלחה הודעה כדין לנציגים בוועדה, לתלמיד, להוריו, למפקח המחוז ולמפקח הכולל, האחראים על מוסד החינוך, ולמנהל מוסד החינוך.

          (ו)   עיקרי הדיון שהועברו על ידי מנהל מוסד החינוך לפי תקנה 4(ד) וכן ההחלטה בדבר הרחקת תלמיד כאמור בסעיף 6 לחוק ונימוקיה, יהיו בעת הדיון בערר לפני מנהל מחוז והנציגים בועדת השימוע.

מיום 30.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1276

(ד) מנהל המחוז יזמין לדיון את הורי התלמיד ואת התלמיד להשמיע את טענותיהם, והם יהיו רשאים להשמיען בעצמם או על ידי מי מטעמם; בהזמנה יצוין כי נציג מועצת התלמידים ונציג ארגון הורים ארצי ישתתפו בדיון, אלא אם כן ביקשו התלמיד או הוריו שלא ישתתפו; כן יזמין מנהל המחוז את מפקח המחוז או את המפקח הכולל האחראי על מוסד החינוך או את מנהל מוסד החינוך או מי מטעמם להשמיע את טענותיהם.

(ה) מנהל המחוז יקיים את הדיון לפני ועדת השימוע במועד שנקבע, בכל הרכב שהוא, ובלבד שנשלחה לנציגים בועדה לתלמיד ולהוריו הודעה כדין הודעה כדין לנציגים בוועדה, לתלמיד, להוריו, למפקח המחוז ולמפקח הכולל, האחראים על מוסד החינוך, ולמנהל מוסד החינוך.

הודעה על החלטה בערעור תק' תש"ע-2010

7.       מנהל המחוז יודיע בכתב על החלטתו בערר בתוך שלושה ימים מתום הדיון לפני ועדת השימוע למנהל המוסד, לרשות החינוך המקומית, לתלמיד ולהוריו ולמנהל הכללי של משרד החינוך, ההודעה תכלול את תוכן ההחלטה ואת נימוקיה; החלטת מנהל המחוז תחייב את מנהל המוסד ואת רשות החינוך המקומית.

מיום 30.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1277

7. מנהל המחוז יודיע בכתב על החלטתו בערר בתוך שלושה ימים מתום הדיון לפני ועדת השימוע למנהל המוסד, לרשות החינוך המקומית, לתלמיד ולהוריו ולמנהל הכללי של משרד החינוך, ההודעה תכלול את תוכן ההחלטה ואת נימוקיה; החלטת מנהל המחוז תחייב את מנהל המוסד ואת רשות החינוך המקומית.

ערר והחלטה בערר על הרחקה לצמיתות לאלתר תק' תש"ע-2010

7.       על אף האמור בתקנות 6(ב) ו-7, הוגש ערר על הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר, יקיים מנהל המחוז דיון לפני ועדת השימוע, ויודיע בכתב על החלטתו בערר, כאמור בתקנה 7, בתוך 10 ימים מיום הגשתו.

מיום 30.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1277

הוספת תקנה 7א

סייג לתחולה

8.       תקנה 11 לתקנות ההעברה לא תחול על הרחקת תלמיד, ממוסד חינוך לצמיתות, שאר תקנות ההעברה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין.

כ"א בתמוז תשס"ב (1 ביולי 2002)                                      לימור לבנת

                                                                                                              שרת החינוך* פורסמו ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1000.

תוקנו ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1276 – תק' תש"ע-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות