נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984

משפט פרטי וכלכלה – קניין – קניין רוחני – זכות מבצעים ומשדרים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': זכויות מבצעים ומשדרים

Go

2

סעיף 2

זכויות המבצע

Go

2

סעיף 3

נותן הסכמה

Go

2

סעיף 3א

תמלוג על השמעה והצגה

Go

2

סעיף 4

פטורים מהסכמה

Go

2

סעיף 4א

זכות מוסרית

Go

2

סעיף 4א1

זכויות המשדר

Go

3

סעיף 4ב

הגנה

Go

3

סעיף 4ג

פטור מהסכמה

Go

3

סעיף 4ג1

התאמת ביצוע או שידור לאדם עם מוגבלות

Go

3

סעיף 4ד

תחולת הוראות

Go

3

פרק ג': תרופות ועונשין

Go

3

סעיף 5

תרופות אזרחיות

Go

3

סעיף 6

עונשין

Go

3

סעיף 7

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

3

סעיף 9

תחולת

Go

4

פרק ד': הוראות שונות

Go

4

סעיף 10

התקופה לזכויות מבצעים

Go

4

סעיף 10א

התקופה לזכויות משדרים

Go

4

סעיף 11

מבצע שהוא עובד

Go

4

סעיף 12

מבצע שהוא שוטר או חייל

Go

4

סעיף 13

ביצוע מחוץ לישראל

Go

4

סעיף 14

ביצוע שלפני תחילת החוק

Go

4

סעיף 15

שמירת דינים

Go

4

סעיף 16

חופש התניה

Go

4

סעיף 17

דין המדינה

Go

4

סעיף 18

תחילה

Go

4

(תיקון מס' 1) תשנ"ו-1996


חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984*

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 88 (ה"ח 2220)

חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "מבצע" – אדם המבצע במשחק, בשירה, בנגינה, במחול או בדרך אחרת, יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית;

(תיקון מס' 1) תשנ"ו-1996

           "משדר" – מי שמקיים, על פי הסמכה כדין, שידורי רדיו או טלויזיה;

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 89 (ה"ח 2220)

הוספת הגדרת "משדר"

           "ביצוע" – ביצוע של יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית, על ידי מבצע;

(תיקון מס' 1) תשנ"ו-1996

           "טביעה" – שימור של ביצוע או של שידור באמצעי כלשהו באופן המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את הביצוע או את השידור;

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 89 (ה"ח 2220)

"טביעה" – שימור של ביצוע או של שידור באמצעי כלשהו באופן המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את הביצוע או את השידור;

           "שידור" – העברה או הפצה, בין קוית, בין אלחוטית ובין בכל דרך אחרת, של צלילים או מראות, או שילוב של צלילים ומראות, לציבור;

           "שידור-משנה" – שידור שבו אדם משדר שידור של אדם אחר, והנעשה בו-זמנית עם השידור של האחר;

           "שעתוק" – הכנת העתק של טביעה או של חלק ניכר ממנה.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996

פרק ב': זכויות מבצעים ומשדרים

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 89 (ה"ח 2220)

פרק ב': זכויות מבצעים ומשדרים

זכויות המבצע

2.    למבצע תהיה הזכות שהמעשים המפורטים להלן לא ייעשו אלא בהסכמתו:

(1)  טביעה;

(2)  שעתוק, אלא אם כן נתקיימו שני אלה:

(א)   הטביעה נעשתה בהסכמת המבצע;

(ב)   השעתוק נעשה לשם אותה מטרה שלמענה ניתנה הסכמת המבצע;

(3)  שידור של ביצוע, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

(א)   הביצוע משודר על ידי תאגיד השידור הישראלי או גלי צה"ל, הוא נעשה על פי טביעה או שעתוק שלה שנעשו בהסכמת המבצע, וקיים הסכם בין המשדר ובין המטביע בדבר זכות השימוש בביצוע;

(ב)   השידור הוא שידור-משנה שהמשדר המקורי הסכים לו;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

(4)  מכירה, השאלה, השכרה, הפצה, יבוא או החזקה – לצרכי מסחר, של טביעה או של שעתוק שלה, כשהטביעה או השעתוק נעשו ללא הסכמת המבצע.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 245 (ה"ח 2520)

(4) מכירה, השאלה, השכרה, הפצה, יבוא או החזקה – לצרכי מסחר, של טביעה או של שעתוק שלה, כשהטביעה או השעתוק נעשו ללא הסכמת המבצע.

מיום 31.3.2016 (בוטל)

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 814 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 8 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 8 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 655 (ה"ח 1030)

(3) שידור של ביצוע, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(א) הביצוע משודר על ידי רשות השידור, הטלוויזיה הלימודית רשות השידור הציבורית או גלי צה"ל, הוא נעשה על פי טביעה או שעתוק שלה שנעשו בהסכמת המבצע, וקיים הסכם בין המשדר ובין המטביע בדבר זכות השימוש בביצוע;

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 8 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

 (3) שידור של ביצוע, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(א) הביצוע משודר על ידי רשות השידור הציבורית רשות השידור הישראלית או גלי צה"ל, הוא נעשה על פי טביעה או שעתוק שלה שנעשו בהסכמת המבצע, וקיים הסכם בין המשדר ובין המטביע בדבר זכות השימוש בביצוע;

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 8 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 655 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 8 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 8 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(3) שידור של ביצוע, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(א) הביצוע משודר על ידי רשות השידור תאגיד השידור הישראלי, הטלוויזיה הלימודית או גלי צה"ל, הוא נעשה על פי טביעה או שעתוק שלה שנעשו בהסכמת המבצע, וקיים הסכם בין המשדר ובין המטביע בדבר זכות השימוש בביצוע;

מיום 31.7.2018

תיקון מס' 8 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 655 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 8 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

(3) שידור של ביצוע, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(א) הביצוע משודר על ידי תאגיד השידור הישראלי, הטלוויזיה הלימודית או גלי צה"ל, הוא נעשה על פי טביעה או שעתוק שלה שנעשו בהסכמת המבצע, וקיים הסכם בין המשדר ובין המטביע בדבר זכות השימוש בביצוע;

נותן הסכמה

3.    הסכמה לענין סעיף 2 תינתן:

(1)   כשהמבצע הוא סולן או יחיד שאיננו חלק מקבוצה – בידי המבצע או נציג שהוא הרשה בכתב;

(2)   כשהמבצע הוא קבוצה – בידי נציג שחברי הקבוצה הרשו בכתב, ובאין נציג כזה – בידי רוב חברי הקבוצה.

תמלוג על השמעה והצגה (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996

3א.     (א)  מבצע זכאי לתמלוג ראוי על השמעה או הצגה של ביצועו.

           (ב)  תמלוגים לפי סעיף קטן (א) ישולמו לאירגון תמלוגים המייצג את המספר הגדול ביותר של מבצעים ובעלי זכויות מבצעים (להלן – אירגון התמלוגים היציג).

           (ג)   אירגון התמלוגים היציג יעביר את התמלוגים גם למבצעים ולבעלי זכויות מבצעים שאינם חברים בו, באופן שיקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 89 (ה"ח 2220)

הוספת סעיף 3א

פטורים מהסכמה

4.    הוראות סעיף 2 לא יחולו אם המעשים האמורים בו הם בגדר הפצה או שימוש הוגן, לשם לימוד עצמי או הוראה שלא למטרת רווח, או לשם מחקר, ביקורת, סקירה, או תמצית עתונאית.

זכות מוסרית (תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

4א.     (א)  למבצע זכות ששמו ייקרא על כל ביצוע שנעשה על ידיו ועל כל טביעה או שיעתוק שלו, בהיקף ובמידה המקובלים לאותו ענין.

           (ב)  המבצע זכאי שלא ייעשה בביצוע שבו נטל חלק או בטביעה או בשעתוק של ביצוע כאמור, כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לביצוע העלולים לפגוע בכבודו או בשמו של המבצע.

           (ג)   פגיעה בזכות לפי סעיף זה היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה.

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

           (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג), מעשה בביצוע או בטביעה של ביצוע או בשעתוק של טביעה של ביצוע, הפוגע בזכות לפי סעיף קטן (ב), אינו מהווה עוולה אזרחית אם נעשה בביצוע, בטביעה או בשעתוק כאמור שאינם נגישים באופן הולם לאדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו, לשם הפיכתם לטביעה מותאמת, בהתאם להוראות סעיף 4ג1(ב).

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 245 (ה"ח 2520)

הוספת סעיף 4א

מיום 27.3.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2448 מיום 27.3.2014 עמ' 459 (ה"ח 823)

הוספת סעיף קטן 4א(ד)

זכויות המשדר (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

4א1.   למשדר תהיה הזכות שהמעשים המפורטים להלן לא ייעשו אלא בהסכמתו:

(1)  טביעה של שידוריו;

(2)  שעתוק טביעות של שידוריו;

(3)  שידור של טביעה או שעתוק של טביעה, של שידוריו;

(4)  מכירה, השכרה, הפצה, יבוא או החזקה לצרכי מסחר של טביעה או שעתוק של טביעה, של שידוריו;

(תיקון מס' 5) תשס"ג-2003

(5)  שידור משנה של שידוריו, למעט שידור משנה שחובה להעבירו לפי הוראות סעיפים 6כא(א) או 6מט(4) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 89 (ה"ח 2220)

הוספת סעיף 4א

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 6 (ה"ח 3163)

4א. 4א1.

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 555 (ה"ח 39)

החלפת פסקה 4א1(5)

הנוסח הקודם:

(5) שידור משנה של שידוריו למעט:

(א) שידור משנה המבוצע בדרך של העברה או הפצה קווית כדין;

(ב) שידור משנה המבוצע בדרך משולבת של הפצה קווית ואלחוטית, של שידורים שהמשדר חייב להעבירם מכוח זכיון לפי חוק הבזק, התשמ"ב-1982;

(ג) שידור משנה בדרך אלחוטית, המבוצע בשל חובה המוטלת על המשדר לפי דין אחר.

הגנה (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

4ב.     הוראות סעיף 4א1 לא יחולו על שידור הנעשה תוך הפרה של זכות יוצרים או זכות מבצעים.

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 89 (ה"ח 2220)

הוספת סעיף 4ב

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 6 (ה"ח 3163)

4ב. הוראות סעיף 4א1 לא יחולו על שידור הנעשה תוך הפרה של זכות יוצרים או זכות מבצעים.

פטור מהסכמה (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

4ג.      הוראות סעיף 4א1(1) ו-(2) לא יחולו אם המעשים האמורים נעשו לשימוש פרטי או לשימוש הוגן. בסעיף זה, "שימוש הוגן" – שימוש ראוי לשם לימוד עצמי או לשם הוראה שלא בתמורה, או לשם מחקר או ביקורת.

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 89 (ה"ח 2220)

הוספת סעיף 4ג

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 6 (ה"ח 3163)

4ג. הוראות סעיף 4(א)(1) 4א1(1) ו-(2) לא יחולו אם המעשים האמורים נעשו לשימוש פרטי או לשימוש הוגן. בסעיף זה, "שימוש הוגן" – שימוש ראוי לשם לימוד עצמי או לשם הוראה שלא בתמורה, או לשם מחקר או ביקורת.

התאמת ביצוע או שידור לאדם עם מוגבלות (תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

4ג1.    (א)  בסעיף זה –

           "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

           "טביעה מותאמת" – טביעה של ביצוע או טביעה של שידור, במתכונת המותאמת לשימושו של אדם עם מוגבלות.

           (ב)  הוראות סעיפים 2 ו-4א1 לא יחולו לגבי מעשה מהמעשים המנויים בהם שנעשה בביצוע, בשידור, בטביעה של ביצוע או של שידור או בשעתוק של טביעה של ביצוע או של שידור, שאינם נגישים באופן הולם לאדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו, לשם הפיכתם לטביעה מותאמת, ובלבד שמתקיימים התנאים לפי סעיף 28א לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, בשינויים המחויבים.

מיום 27.3.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2448 מיום 27.3.2014 עמ' 459 (ה"ח 823)

הוספת סעיף 4ג1

תחולת הוראות (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 3) תש"ס-1999 (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

4ד.     בפרקים ג' ו-ד', למעט בסעיפים 6, 10, 11 ו-12, בכל מקום שבו נאמר "מבצע" ו"ביצוע" – גם "משדר" ו"שידור" במשמע.

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 89 (ה"ח 2220)

הוספת סעיף 4ד

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 89 (ה"ח 2220)

4. בפרקים ג' ו-ד', למעט בסעיפים 11 ו-12 בסעיפים 10, 11 ו-12, בכל מקום שבו נאמר "מבצע" ו"ביצוע" – גם "משדר" ו"שידור" במשמע.

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 6 (ה"ח 3163)

4. בפרקים ג' ו-ד', למעט בסעיפים 10 6, 10, 11 ו-12, בכל מקום שבו נאמר "מבצע" ו"ביצוע" – גם "משדר" ו"שידור" במשמע.

פרק ג': תרופות ועונשין

תרופות אזרחיות

5.    למבצע שזכותו לפי חוק זה הופרה יהיו כל התרופות האזרחיות המוקנות לפי כל דין לבעל זכות יוצרים שזכותו הופרה, בשינויים המחוייבים.

עונשין (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

6.    (א)  העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין):

(1)   עושה עותק מפר של ביצוע לשם מסחר בו;

(2)   עוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של ביצוע, או מוכר, משכיר או מפיץ עותקים מפרים של ביצוע בהיקף מסחרי.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

           (א1)        המחזיק עותק מפר של ביצוע לשם מסחר בו, דינו - מאסר שנה או קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

           (א2)        בסעיפים קטנים (א) ו-(א1), "עותק מפר" - טביעה של ביצוע או שעתוק של טביעה של ביצוע, שנעשו בלא הסכמה של המבצע בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3, למעט אם עשייתם הותרה בהוראה מהוראות חוק זה או שנעשו בהסכמת אדם אחר שהוא בעל הזכות להסכים בהתאם להוראות חוק זה.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

           (א3)        (1)    אלה דינם מאסר שישה חודשים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:

(א)   עושה עותק מפר של שידור לשם מסחר בו;

(ב)   עוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של שידור, או מוכר, משכיר או מפיץ עותקים מפרים של שידור בהיקף מסחרי.

(2)   בסעיף קטן זה, "עותק מפר" - טביעה של שידור או שעתוק של טביעה של שידור, שנעשו בלא הסכמה של המשדר בניגוד להוראות סעיף 4א1, למעט אם עשייתם הותרה לפי חוק.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

           (א4)        נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (א), (א1) או (א3) בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס הקבוע לעבירה.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

           (ב)  מי שמתיימר לתת הסכמה לענין סעיף 2 מבלי שהיה מורשה לכך או תוך חריגה מההרשאה, דינו – קנס.

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 6 (ה"ח 3163)

6. (א) המפר ביודעין זכויות של מבצע לפי חוק זה, דינו – מאסר ששה חדשים, או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977(2) (להלן - חוק העונשין):

(1) עושה עותק מפר של ביצוע לשם מסחר בו;

(2) עוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של ביצוע, או מוכר, משכיר או מפיץ עותקים מפרים של ביצוע בהיקף מסחרי.

(א1) המחזיק עותק מפר של ביצוע לשם מסחר בו, דינו - מאסר שנה או קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(א2) בסעיפים קטנים (א) ו-(א1), "עותק מפר" - טביעה של ביצוע או שעתוק של טביעה של ביצוע, שנעשו בלא הסכמה של המבצע בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3, למעט אם עשייתם הותרה בהוראה מהוראות חוק זה או שנעשו בהסכמת אדם אחר שהוא בעל הזכות להסכים בהתאם להוראות חוק זה.

(א3) (1) אלה דינם מאסר שישה חודשים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:

(א) עושה עותק מפר של שידור לשם מסחר בו;

(ב) עוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של שידור, או מוכר, משכיר או מפיץ עותקים מפרים של שידור בהיקף מסחרי.

(2) בסעיף קטן זה, "עותק מפר" - טביעה של שידור או שעתוק של טביעה של שידור, שנעשו בלא הסכמה של המשדר בניגוד להוראות סעיף 4א1, למעט אם עשייתם הותרה לפי חוק.

(א4) נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (א), (א1) או (א3) בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס הקבוע לעבירה.

(ב) מי שמתיימר לתת הסכמה לענין סעיף 2 מבלי שהיה מורשה לכך או תוך חריגה מההרשאה, או מי שפועל על יסוד הסכמה כאמור ביודעו שניתנה ללא הרשאה או תוך חריגה מהרשאה, דינו – קנס.

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

7.    (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף 6 (להלן - עבירה) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; הפר את חובתו האמורה,

דינו - הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

           (ב)  נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.

           (ג)   בסעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

מיום 3.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 6 (ה"ח 3163)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

אחריות לעבירה

7. (א) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד בכיר האחראי לאותו תחום, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

(ב) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי עובד במהלך עיסוקו של מעבידו, או בידי מורשה כשהוא פועל בתחום תפקידיו, ייאשם בעבירה גם מעבידו או מרשהו זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

צו תפיסה או איסור הפצה

8.    נוסף על כל סעד אחר, רשאי בית המשפט לצוות על תפיסה או על איסור הפצה של טביעה או של שעתוקים שלה; ציווה בית המשפט על תפיסה, יורה מה ייעשה בטביעה או בשעתוקים שנתפסו.

תחולת צו תפיסה על מי שאינו צד

9.    (א)  צו תפיסה שניתן לפי סעיף 8 כוחו יפה כלפי כל אדם ששמו שצויין בצו, שברשותו נמצאים טביעה או שעתוקים לשם מכירה, השכרה, הפצה או החסנה, גם אם אותו אדם לא היה צד למשפט (להלן – מי שאינו צד).

           (ב)  בית המשפט רשאי להתנות צו תפיסה כלפי מי שאינו צד במתן ערובה להנחת דעתו; נוכח בית המשפט, לבקשת מי שאינו צד, כי בקשת הצו לא היתה סבירה, רשאי הוא – לאחר שנתן לצדדים הנוגעים בדבר להשמיע את דבריהם – להורות על חילוט הערובה, כולה או מקצתה, לטובת האדם שכלפיו הוצא הצו, לשם פיצוי הנזק שנגרם לו בביצוע הצו.

           (ג)   צו תפיסה שבוצע נגד מי שאינו צד, בטל בתום שלושים ימים מיום שבוצע, זולת אם הוגשה נגדו לפני כן תביעה פלילית או אזרחית בשל ההפרה אשר שימשה עילה להוצאת הצו, או שהוא בוטל לפי סעיף קטן (ה).

           (ד)  צו תפיסה שלא בוצע, בטל בתום תשעים ימים מיום שניתן.

           (ה)  מי שבוצע נגדו צו תפיסה לפי סעיף קטן (ג), רשאי תוך שלושים ימים מיום הביצוע לבקש מבית המשפט שנתן את הצו לבטלו או לשנותו; בית המשפט מוסמך להאריך מועד זה, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות המקרה.

פרק ד': הוראות שונות

התקופה לזכויות מבצעים ת"ט תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

10.   הוראות חוק זה לא יחולו על ביצוע לאחר שבעים שנים מתום השנה שבה בוצע הביצוע המקורי.

מיום 18.7.1984

ת"ט תשמ"ד-1984

ס"ח תשמ"ד מס' 1122 מיום 18.7.1984 עמ' 194

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

מבצע שהוא עובד

10. היה המבצע מועסק כעובד והביצוע נעשה תוך כדי שירותו אצל מעבידו ועקב אותו שירות, יהיו הזכויות שהוקנו לפי חוק זה למבצע בידי המעביד – בחמש עשרה השנים הראשונות מתוך התקופה האמורה בסעיף 12, ובידי המבצע – ביתרת התקופה.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 89 (ה"ח 2220)

10. הוראות חוק זה לא יחולו על ביצוע לאחר עשרים וחמש חמישים שנים מתום השנה שבה בוצע הביצוע המקורי.

מיום 28.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2615 מיום 28.3.2017 עמ' 505 (ה"ח 623)

10. הוראות חוק זה לא יחולו על ביצוע לאחר חמישים שבעים שנים מתום השנה שבה בוצע הביצוע המקורי.

התקופה לזכויות משדרים (תיקון מס' 3)  תש"ס-1999

10א.   הוראות חוק זה לא יחולו על שידור לאחר עשרים וחמש שנים מתום השנה שבה נעשה השידור המקורי.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 89 (ה"ח 2220)

הוספת סעיף 10א

מבצע שהוא עובד ת"ט תשמ"ד-1984

11.   היה המבצע מועסק כעובד והביצוע נעשה תוך כדי שירותו אצל מעבידו ועקב אותו שירות, יהיו הזכויות שהוקנו לפי חוק זה למבצע בידי המעביד בחמש עשרה השנים הראשונות מתוך התקופה האמורה בסעיף 10, ובידי המבצע – ביתרת התקופה, זולת אם נקבע אחרת בהסכם.

מיום 18.7.1984

ת"ט תשמ"ד-1984

ס"ח תשמ"ד מס' 1122 מיום 18.7.1984 עמ' 194

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

מבצע שהוא שוטר או חייל

11. (א) בביצוע שנעשה תוך כדי שירותו של המבצע במשטרה או בצבא ועקב אותו שירות, יראו את המדינה כבעלת הזכויות של המבצע אם הוא אחד מאלה:

(1) שוטר;

(2) אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא;

(3) אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא — אם הפקת הביצוע נעשתה בידי הצבא.

(ב) נעשה ביצוע תוך כדי שירותו של המבצע בשירות מילואים ועקב אותו שירות, רשאית המדינה לשדרו ולטבעו ללא הסכמת המבצע.

(ג) בסעיף זה —

(1) "אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא" ו"אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא", כמשמעותם בהגדרת "חייל" שבסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו–1955;

(2) "שירות מילואים" — כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי"ט–1959 [נוסח משולב].

מבצע שהוא שוטר או חייל ת"ט תשמ"ד-1984

12.   (א)  בביצוע שנעשה תוך כדי שירותו של המבצע במשטרה או בצבא ועקב אותו שירות, יחולו הוראות סעיף 11 כאילו היתה המדינה המעביד של המבצע, אם הוא אחד מאלה:

(1)   שוטר;

(2)   אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא;

(3)   אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא – אם הפקת הביצוע נעשתה בידי הצבא.

           (ב)  נעשה ביצוע תוך כדי שירותו של המבצע בשירות מילואים ועקב אותו שירות, רשאית המדינה לשדרו ולטבעו ללא הסכמת המבצע.

           (ג)   בסעיף זה –

(1)   "אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא" ו"אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא", כמשמעותם בהגדרת "חייל" שבסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

(תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

(2)   "שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

מיום 18.7.1984

ת"ט תשמ"ד-1984

ס"ח תשמ"ד מס' 1122 מיום 18.7.1984 עמ' 194

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

התקופה לזכויות מבצעים

12. הוראות חוק זה לא יחולו על ביצוע לאחר עשרים וחמש שנים מתום השנה שבה בוצע הביצוע המקורי.

מיום 1.8.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 515 (ה"ח 295)

(ג) בסעיף זה –

(1) "אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא" ו"אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא", כמשמעותם בהגדרת "חייל" שבסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

(2) "שירות מילואים" – כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב] כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

ביצוע מחוץ לישראל

13.   (א)  חוק זה לא יחול על ביצוע שבוצע מחוץ לישראל.

(תיקון מס' 5) תשס"ג-2003

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,  להורות בצו כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, יחולו על ביצועים שבוצעו מחוץ לישראל, אם הדבר נקבע באמנה בין-לאומית שישראל צד לה, וכן על ביצועים שבוצעו במדינה שהיא צד לאמנה בין-לאומית בנושא זכויות המוגנות על פי חוק זה, שישראל צד לה .

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 555 (ה"ח 39)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להורות בצו כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, יחולו על ביצועים שבוצעו מחוץ לישראל, אם הדבר נקבע באמנה בין-לאומית שישראל צד לה, וכן על ביצועים שבוצעו במדינה שהיא צד לאמנה בין-לאומית בנושא זכויות המוגנות על פי חוק זה, שישראל צד לה.

ביצוע שלפני תחילת החוק

14.   חוק זה לא יחול על ביצוע שנעשה לפני תחילתו.

שמירת דינים

15.   חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

חופש התניה

16.   אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע או לגרוע מתנאים על פי הסכם שנכרת לפני תחילתו או אחריו.

דין המדינה

17.   חוק זה יחול על המדינה.

תחילה

18.   תחילתו של חוק זה בתום שלושים ימים מיום פרסומו.

       חיים הרצוג                 יצחק שמיר                  משה נסים

         נשיא המדינה                      ראש הממשלה                     שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ד מס' 1119 מיום 20.6.1984 עמ' 157 (ה"ח תשמ"ג מס' 1633 עמ' 201). ת"ט ס"ח תשמ"ד מס' 1122 מיום 18.7.1984 עמ' 194.

תוקן ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 88 (ה"ח תשנ"ב מס' 2220 עמ' 486) – תיקון מס' 1; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 245 (ה"ח תשנ"ו מס' 2520 עמ' 601) – תיקון מס' 2 בסעיף 2 לחוק זכויות יוצרים ומבצעים (קלטות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ו-1996.

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 54 (ה"ח תשנ"ט מס' 2819 עמ' 525) – תיקון מס' 3 בסעיף 9 לחוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס-1999; תחילתו ביום 1.1.2000.

ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 6 (ה"ח תשס"ב מס' 3163 עמ' 854) – תיקון מס' 4 בסעיף 1 לחוק זכויות מבצעים ומשדרים וסימני מסחר (אחריות פלילית) (תיקוני חקיקה), תשס"ג-2002.

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 555 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 39 עמ' 522) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 515 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 295 עמ' 584) – תיקון מס' 6 בסעיף 46 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.8.2008.

ס"ח תשע"ד מס' 2448 מיום 27.3.2014 עמ' 459 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 823 עמ' 160) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 לחוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 814 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 8 בסעיף 132 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 15.5.2017 וביום 31.7.2018. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 8 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 655 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1030 עמ' 878) – תיקון מס' 8 (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016 בסעיף 14 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 31.3.2016. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 8 (תיקון מס' 3) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 8 (תיקון מס' 4) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2615 מיום 28.3.2017 עמ' 504 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 623 עמ' 68) – תיקון מס' 9 בסעיף 2 לחוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

3. הוראות חוק זה יחולו על תקליט שטרם חלפה לגביו התקופה הקבועה בסעיף 41 לחוק זכות יוצרים, כנוסחו ערב יום תחילתו של חוק זה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות