נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001

 

 

עונשין ומשפט פלילי – זכויות נפגעי עבירה

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – ניהול ההליך הפלילי – זכויות נפגעי עבירה

תוכן ענינים

 

פרק א': עקרונות כלליים

Go

3

סעיף 1

מטרה

Go

3

סעיף 2

הגדרות

Go

4

סעיף 3

עקרונות

Go

4

סעיף 4

דרכי התאמה במימוש זכויות נפגע עבירה

Go

4

סעיף 5

הבטחת זכויות

Go

4

 

פרק ב': זכויותיו של נפגע עבירה בהליך פלילי

Go

5

סעיף 6

הגנה

Go

5

סעיף 7

הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה

Go

5

סעיף 8

זכות לקבלת מידע על  ההליך הפלילי

Go

5

סעיף 9

זכות עיון בכתב אישום

Go

6

סעיף 10

זכות לקבל מידע על מאסר או משמורת אחרת

Go

6

סעיף 11

זכות לקבל מידע על שירותי סיוע

Go

6

סעיף 12

ניהול הליכים בזמן סביר

Go

6

סעיף 13

חקירה של גוף חוקר בדבר עבר מיני

Go

6

סעיף 14

זכות לנוכחות מלווה בחקירה

Go

6

סעיף 14א

זכות נפגע עבירת מין לבחור את מין החוקר

Go

6

סעיף 15

זכות לנוכחות בדיון הנערך בדלתיים סגורות

Go

6

סעיף 16

זכות להביע עמדה לענין עיכוב הליכים

Go

7

סעיף 17

זכות להביע עמדה לענין הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק

Go

7

סעיף 18

הצהרת נפגע

Go

7

סעיף 19

זכות להביע עמדה לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לפני ועדת שחרורים

Go

7

סעיף 20

זכות להביע עמדה לענין חנינה

Go

8

סעיף 21

הגנה מפני משפט פלילי או אזרחי

Go

8

סעיף 22

זכאות בני משפחה

Go

8

סעיף 22א

נטילת דגימה פורנזית מנפגע עבירת מין ושמירתה

Go

8

סעיף 23

הקמת יחידות סיוע בפרקליטות

Go

10

סעיף 24

מינוי אחראים במשטרת ישראל

Go

10

 

פרק ג': תיקוני חקיקה והוראות שונות

Go

10

סעיף 25

תיקון חוק סדר הדין הפלילי מס' 29

Go

10

סעיף 26

הודעות

Go

10

סעיף 27

שינוי התוספות

Go

10

סעיף 28

ביצוע ותקנות

Go

10

סעיף 29

תחילה ותחולה הדרגתית

Go

11

סעיף 30

אישור תקנות ראשונות

Go

11

סעיף 31

מעקב אחר יישום החוק

Go

11

 

תוספת ראשונה

Go

11

 

תוספת ראשונה א'

Go

12

 

תוספת ראשונה ב'

Go

12

 

תוספת שניה

Go

13

 

תוספת שלישית

Go

14

 

תוספת רביעית

Go

14

 


חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001*

פרק א': עקרונות כלליים

מטרה

1.    חוק זה מטרתו לקבוע את זכויותיו של נפגע עבירה ולהגן על כבודו כאדם, בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין של חשודים, נאשמים ונידונים.

הגדרות

2.    בחוק זה –

          "בן זוג" – לענין מי שהעבירה גרמה למותו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו, ובלבד שערב מותו גר עמו וניהל עמו משק בית משותף במשך שנתיים לפחות;

          "בן משפחה" – בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות;

          "הגוף החוקר" – משטרת ישראל או המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;

          "חוק הנוער" – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, תשל"ז-1977;

          "חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982;

          "חוק שחרור על-תנאי ממאסר" – חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001;

מיום 15.10.2018 עד יום 15.10.2023

תיקון מס' 13 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2742 מיום 26.7.2018 עמ' 892 (ה"ח 1230)

תיקון מס' 13 – הוראת שעה (תיקון) תשפ"ב-2021

ס"ח תשפ"ב מס' 2928 מיום 12.10.2021 עמ' 2 (ה"ח 1449)

הוספת הגדרת "חוק שחרור על-תנאי ממאסר"

          "חשוד" – מי שחשוד בביצוע העבירה שפגעה בנפגע;

          "נאשם" – מי שנאשם בעבירה שפגעה בנפגע;

          "נידון" – מי שנגזר דינו בשל העבירה שפגעה בנפגע;

          "נפגע עבירה" – מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון;

          "עבירה" – עבירה, למעט עבירת תעבורה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   היא מסוג עוון או פשע;

(2)   היא נעברה בישראל, ואם נעברה מחוץ לישראל בית משפט בישראל דן בה;

(3)   חקירתה תיעשה בידי הגוף החוקר והתביעה בה תנוהל בידי תובע;

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 11 (ה"ח 100)

"עבירה" – עבירה עבירה, למעט עבירת תעבורה שמתקיימים בה כל אלה:

          "עבירת מין או אלימות" – עבירה מן העבירות המנויות בתוספת הראשונה;

          "עבירת מין או אלימות חמורה" – עבירת מין או אלימות המנויה בחלק א' או בחלק ב' בתוספת הראשונה א';

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 11 (ה"ח 100)

הוספת הגדרת "עבירת מין או אלימות חמורה"

          "עבירת תעבורה" – עבירה ששופט תעבורה מוסמך לדון בה לפי הוראות סעיף 25(א)(1) עד (3) ו-(5) לפקודת התעבורה, למעט עבירה לפי סעיפים 64 ו-64א לפקודה האמורה;

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 12 (ה"ח 100)

הוספת הגדרת "עבירת תעבורה"

          "פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971;

          "תובע" – כמשמעותו בסעיף 12(א)(1)(א) או (2) לחוק סדר הדין הפלילי;

          "הקצין הממונה" – במשטרה – הקצין הממונה על החקירות בתחנת משטרה, בהעדרו – מפקד התחנה, ובהעדרם – הקצין הממונה על התחנה; במחלקה לחקירות שוטרים – בעל התפקיד המקביל;

          "הרשויות" – רשויות החקירה, התביעה וכל רשות ציבורית אחרת שהטיפול בנפגעי עבירה בהליך הפלילי הוא בין תפקידיה;

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 12 (ה"ח 100)

"הרשויות" – רשויות החקירה, התביעה וכל רשות ציבורית אחרת שהטיפול בנפגעי עבירה בהליך הפלילי הוא בין תפקידיה;

          "השרים" – שר המשפטים והשר לביטחון הפנים.

עקרונות

3.    מתן הזכויות לנפגע עבירה ייעשה תוך התחשבות בו ובצרכיו, שמירה על כבודו והגנה על פרטיותו ובתוך זמן סביר.

דרכי התאמה במימוש זכויות נפגע עבירה

4.    (א)  מתן הזכויות לנפגע עבירה שהוא קטין ייעשה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות הענין בהתחשב בגילוי ובמידת בגרותו של הקטין, וברוח עקרונות האמנה בדבר זכויות הילד.

          (ב)  מתן הזכויות לנפגע עבירה שהוא אדם עם מוגבלות ייעשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח–1998.

          (ג)   מידע והודעות לפי הוראות חוק זה יימסרו, ככל הניתן, בשפה מובנת לנפגע העבירה.

הבטחת זכויות

5.    בתי המשפט והרשויות, כל אחד בתחומו, ינקטו צעדים הדרושים להבטחת זכויות נפגע עבירה לפי חוק זה.

פרק ב': זכויותיו של נפגע עבירה בהליך פלילי

הגנה

6.    במהלך ההליך הפלילי זכאי נפגע עבירה –

(1)  להגנה, ככל הניתן ועל פי הצורך, מפני החשוד, הנאשם או הנידון ומפני שלוחיו או מקורביו;

(2)  לקבל בבית המשפט, ככל הניתן, הגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינו לבין החשוד, הנאשם או הנידון, שלוחיו או מקורביו;

(3)  לקבל מהמשטרה מידע לגבי אפשרויות קיימות להגנה מפני כל אחד מהמפורטים בפסקה (1);

(4)  למדור שקט בביתו בלא נוכחות החשוד, הנאשם או הנידון, אם הוא מתגורר עמו, לפי החלטת בית המשפט בהתאם להוראות החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991.

הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה

7.    (א)  בסעיף זה –

          "חומר חקירה" – כמשמעותו בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי;

          "מסירה" – לרבות בדרך של העמדה לעיון או להעתקה;

          "פרטים אישיים", לגבי נפגע עבירה – כתובת מגוריו, כתובת מקום עבודתו ומספרי הטלפון שלו.

          (ב)  הרשויות לא ימסרו לאדם, לרבות לנאשם ולסניגורו, כחלק מחומר החקירה או כחלק מכתב האישום, את הפרטים האישיים של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המנויה בחלק א' בתוספת הראשונה א' שבשלה נפתחה חקירה או הוגש כתב האישום.

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאית כל אחת מן הרשויות, בכפוף להוראות כל דין החלות עליה, למסור את הפרטים האישיים של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המנויה בחלק א' בתוספת הראשונה א', כולם או חלקם, אם מצאה כי המסירה נדרשת לצורך ההליכים הפליליים שענינם העבירה שבשלה נפתחה חקירה או הוגש כתב האישום, לפי הענין, או לצורך הגנה וטיפול בנפגע, והתקיים אחד מאלה:

(1)   הפרטים האישיים של הנפגע הם חלק מתיאור העובדות בכתב האישום המהוות את העבירה;

(2)   המסירה היא בתוך רשות, בין רשות לרשות או מהרשויות לבית משפט.

          (ד)  הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו אם נתן הנפגע את הסכמתו למסירה.

          (ה)  תובע רשאי שלא למסור לנאשם ולסניגורו, כחלק מחומר החקירה או כחלק מכתב האישום, את הפרטים האישיים של נפגע עבירה שאינה מנויה בחלק א' לתוספת הראשונה א', אם קיים לדעתו חשש לפגיעה בשלומו של נפגע העבירה.

          (ו)   בית משפט רשאי, לבקשת הנאשם או סניגורו, להורות על גילוי פרטים אישיים של נפגע עבירה, כולם או חלקם, שלא נמסרו להם לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) או (ה), אם מצא כי מסירת הפרטים נדרשת לצורך ניהול הגנת הנאשם.

          (ז)   הורה בית המשפט על גילוי פרטים אישיים של נפגע עבירה כאמור בסעיף קטן (ו), רשאי הוא לקבוע תנאים או סייגים לגילוי הפרטים, שתכליתם להגן על פרטיותו של הנפגע.

          (ח)  על בקשה לפי סעיף קטן (ו) יחולו הוראות סעיף 74(ג) עד (ו) לחוק סדר הדין הפלילי, בשינויים המחויבים.

          (ט)  הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכל דין אחר הקובע איסור או הגבלות על מסירת מידע, או חיסיון.

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 12 (ה"ח 100)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

הגבלה על מסירת פרטים

7. הרשויות לא ימסרו לאדם, ולא יכללו במסמכים שהם חלק מחומר החקירה, כמשמעותו בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, או בכתב האישום, את כתובת המגורים של נפגע העבירה, כתובת מקום עבודתו ומספרי הטלפון שלו; ואולם בית המשפט רשאי להתיר את גילוי הפרטים האמורים לחשוד, לנאשם או לסניגורם, לפי בקשתם, לצורך ניהול הגנת הנאשם.

זכות לקבלת מידע על  ההליך הפלילי

8.    (א)  נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על זכויותיו כנפגע עבירה ועל הדרך שבה מתנהל הליך פלילי, כפי שיקבעו השרים.

          (ב)  נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על השלב שבו מצוי ההליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע; ואולם לא ייכלל במידע לפי סעיף קטן זה, מידע שמסירתו אסורה לפי כל דין או שיש במסירתו, לפי שיקול דעתו של האחראי על החקירה או התביעה, כדי לפגוע בחקירה או בפרטיותו או בשלומו של אדם; השרים יקבעו את דרכי קבלת המידע ותוכנו.

          (ג)   נוסף על הוראות סעיף קטן (ב) –

(1)   נפגע עבירה שביקש זאת זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת השניה יידעו אותו על שלבים בהליך פלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע, כמפורט באותה תוספת;

(2)   נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש זאת, זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת השלישית יידעו אותו על פרטים נוספים בהליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע, לרבות לענין זכותו לפי סעיפים 16 ו-17 כמפורט באותה תוספת.

          (ד)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהחובה לידע מתלונן לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי.

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 13 (ה"ח 100)

(2) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש זאת, זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת השלישית יידעו אותו על פרטים נוספים בהליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע, לרבות לענין זכותו לפי סעיפים 16 ו-17 כמפורט באותה תוספת.

זכות עיון בכתב אישום

9.    נפגע עבירה זכאי, לבקשתו או לבקשת בא כוחו, לעיין בכתב האישום נגד הנאשם או בהסדר לסגירת תיק כאמור בסימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין, ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1)  עיון כאמור בכתב האישום או בהסדר לסגירת תיק – אסור על פי דין;

(2)  סבר פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי הענין, כי מטעמים מיוחדים שיירשמו אין להרשות את העיון או את קבלת ההעתק כאמור.

מיום 2.5.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 604 (ה"ח 416)

9. נפגע עבירה זכאי, לבקשתו או לבקשת בא כוחו, לעיין בכתב האישום נגד הנאשם או בהסדר לסגירת תיק כאמור בסימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין, ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1) עיון כאמור בכתב האישום או בהסדר לסגירת תיק – אסור על פי דין;

(2) סבר פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי הענין, כי מטעמים מיוחדים שיירשמו אין להרשות את העיון או את קבלת ההעתק כאמור.

זכות לקבל מידע על מאסר או משמורת אחרת

10.  נפגע עבירת מין או אלימות שביקש זאת, זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת הרביעית יידעו אותו על מהלך מאסרו של הנידון, או על מהלך שהייתו של הנאשם או הנידון במשמורת חוקית אחרת בעקבות העבירה, לרבות לענין זכותו לפי סעיפים 19 ו-20 כמפורט באותה תוספת.

זכות לקבל מידע על שירותי סיוע

11.  נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על שירותי סיוע הניתנים לנפגעי עבירה, בין שהם ניתנים על ידי המדינה ובין שהם ניתנים על ידי גופים לא ממשלתיים, כפי שיקבעו השרים.

ניהול הליכים בזמן סביר

12.  ההליכים הנוגעים לעבירת מין או אלימות יקוימו בתוך זמן סביר, כדי למנוע עינוי דין.

חקירה של גוף חוקר בדבר עבר מיני

13.  (א)  במהלך חקירת תלונה בגוף החוקר בדבר עבירת מין או אלימות לא ייחקר נפגע העבירה על עברו המיני, למעט חקירה הנדרשת בנסיבות הענין בדבר קשר מיני קודם עם החשוד, אלא אם כן קבע הקצין הממונה מטעמים שיירשמו, כי חקירה זו חיונית כדי להגיע לחקר האמת.

          (ב)  חקירה על עברו המיני של נפגע עבירת מין או אלימות לפי הוראות סעיף קטן (א) תיעשה תוך שמירה קפדנית על כבודו ופרטיותו של הנפגע.

זכות לנוכחות מלווה בחקירה

14.  נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת חקירתו בגוף החוקר, אלא אם כן סבר הקצין הממונה, כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה.

זכות נפגע עבירת מין לבחור את מין החוקר

14א.  (א)  נפגע עבירת מין זכאי לבחור את מין החוקר, והוא ייחקר כאמור בהתאם לבקשתו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1)   הקצין הממונה סבר כי מטעמים מיוחדים שיירשמו לא ניתן להיענות לבקשה;

(2)   החוקר האחראי על חקירת העבירה סבר כי מטעמים מיוחדים שיירשמו יש בכך כדי לפגוע בחקירה, ובשל דחיפות העניין לא ניתן לקבל את עמדתו של הקצין הממונה.

          (ב)  לא נענתה בקשתו של נפגע העבירה מאחד הטעמים המנויים בסעיף קטן (א)(1) או (2), ייחקר הנפגע בנוכחות שוטר או עובד הגוף החוקר בן המין שביקש הנפגע כי יחקור אותו, אם נכח באותה עת במקום החקירה, ונפגע העבירה מעוניין בכך.

          (ג)   בתחילת החקירה, יידע החוקר את נפגע העבירה בדבר זכותו כאמור בסעיף קטן (א).

          (ד)  לעניין זה, "עבירת מין" – עבירה בחוק העונשין המנויה בפרט 2 או 5 לתוספת הראשונה ועבירה לפי סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.

מיום 1.1.2018

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 112 (ה"ח 597)

הוספת סעיף 14א

זכות לנוכחות בדיון הנערך בדלתיים סגורות

15.  (א)  בכפוף להוראות סעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי, נפגע עבירה זכאי להיות נוכח בדיון בבית המשפט בענין העבירה שממנה נפגע, הנערך בדלתיים סגורות לפי סעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, וכן זכאי הוא שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח עמו בדיון כאמור.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא לאפשר את נוכחותו של נפגע העבירה או של האדם המלווה אותו בדיון בבית המשפט.

זכות להביע עמדה לענין עיכוב הליכים

16.  נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על כוונה לעכב את ההליך הפלילי נגד הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין בכתב לפני היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך מטעמו להחליט בבקשה, לפני קבלת ההחלטה, במועד ובדרך שיקבעו השרים.

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 13 (ה"ח 100)

16. נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על כוונה לעכב את ההליך הפלילי נגד הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין בכתב לפני היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך מטעמו להחליט בבקשה, לפני קבלת ההחלטה, במועד ובדרך שיקבעו השרים.

זכות להביע עמדה לענין הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק

17.  (א)  נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם או על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם או שהתביעה תגיע להסדר לסגירת תיק עם החשוד או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו לפני התובע, לפני קבלת החלטה בענין.

 

 

          (ב)  זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לקבל הודעה על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, לפי העניין, ולהביע עמדה בעניין זה כאמור בסעיף קטן (א), לא יחולו לגבי העבירות המפורטות להלן, אלא אם כן ביקש נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון או ההסדר לסגירת תיק:

(1)   עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, אם נפגע העבירה הוא בן משפחתו של הנאשם; בפסקה זו, "בן משפחתו" – כהגדרתו בחלק ב' לתוספת ראשונה א';

(2)   עבירה לפי סעיף 382(ב) או (ג) לחוק העונשין.

          (ג)   נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המפורטת בתוספת ראשונה ב', שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק שמתגבש עם החשוד, זכאי להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון או ההסדר לסגירת תיק, לפי העניין, לפני הגורם המאשר, בעל פה או בכתב, על פי בחירתו, טרם קבלת ההחלטה על הסדר הטיעון או על ההסדר לסגירת תיק, לפי העניין; בסעיף קטן זה, "גורם מאשר" – פרקליט מחוז או ממונה בכיר בפרקליטות שפרקליט המחוז הסמיכו לעניין זה.

          (ד)  בדיון לגבי כתב אישום בעבירת מין או אלימות חמורה, שבו מציג התובע לפני בית המשפט הסדר טיעון שאליו הגיע עם הנאשם, יברר בית המשפט האם קוימו הוראות חוק זה לעניין זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לפי סעיף זה, לרבות האם הובאו פרטיו של הסדר הטיעון המוצג לפניו, כאמור בסעיף זה, לפני נפגע עבירה כאמור.

          (ה)  הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו, אלא אם כן קבע פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי העניין, כי יש בכך כדי לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך.

          (ו)   השרים יקבעו את המועדים והדרכים למימוש זכויותיו של נפגע העבירה לפי סעיף זה.

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 13 (ה"ח 100)

17. נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין זה לפני התובע, לפני קבלת החלטה בענין; אלא אם כן קבע פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה לפי הענין, כי יש בכך כדי לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך; השרים יקבעו את המועדים והדרכים למימוש זכות הנפגע לפי סעיף זה.

 

מיום 9.1.2009

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2164 מיום 9.7.2008 עמ' 624 (ה"ח 200)

17. (א) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם או על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין זה לפני התובע, לפני קבלת החלטה בענין; אלא אם כן קבע פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה לפי הענין, כי יש בכך כדי לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך; השרים יקבעו את המועדים והדרכים למימוש זכות הנפגע לפי סעיף זה.

(ב) זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לקבל הודעה על הפרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם ולהביע עמדה בעניין זה כאמור בסעיף קטן (א), לא יחולו לגבי העבירות המפורטות להלן, אלא אם כן ביקש נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון:

(1) עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, אם נפגע העבירה הוא בן משפחתו של הנאשם; בפסקה זו, "בן משפחתו" – כהגדרתו בחלק ב' לתוספת ראשונה א';

(2) עבירה לפי סעיף 382(ב) או (ג) לחוק העונשין.

(ג) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המפורטת בתוספת ראשונה ב', שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם, זכאי להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון לפני הגורם המאשר, בעל פה או בכתב, על פי בחירתו, טרם קבלת ההחלטה על הסדר הטיעון; בסעיף קטן זה, "גורם מאשר" – פרקליט מחוז או ממונה בכיר בפרקליטות שפרקליט המחוז הסמיכו לעניין זה.

(ד) בדיון לגבי כתב אישום בעבירת מין או אלימות חמורה, שבו מציג התובע לפני בית המשפט הסדר טיעון שאליו הגיע עם הנאשם, יברר בית המשפט האם קוימו הוראות חוק זה לעניין זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לפי סעיף זה, לרבות האם הובאו פרטיו של הסדר הטיעון המוצג לפניו, כאמור בסעיף זה, לפני נפגע עבירה כאמור.

(ה) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו, אלא אם כן קבע פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי העניין, כי יש בכך כדי לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך.

(ו) השרים יקבעו את המועדים והדרכים למימוש זכויותיו של נפגע העבירה לפי סעיף זה.

 

מיום 2.5.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 604 (ה"ח 416)

זכות להביע עמדה לענין הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק

(א) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם או על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם או שהתביעה תגיע להסדר לסגירת תיק עם החשוד או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו לפני התובע, לפני קבלת החלטה בענין.

(ב) זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לקבל הודעה על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, לפי העניין, ולהביע עמדה בעניין זה כאמור בסעיף קטן (א), לא יחולו לגבי העבירות המפורטות להלן, אלא אם כן ביקש נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון או ההסדר לסגירת תיק:

(1) עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, אם נפגע העבירה הוא בן משפחתו של הנאשם; בפסקה זו, "בן משפחתו" – כהגדרתו בחלק ב' לתוספת ראשונה א';

(2) עבירה לפי סעיף 382(ב) או (ג) לחוק העונשין.

(ג) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המפורטת בתוספת ראשונה ב', שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק שמתגבש עם החשוד, זכאי להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון או ההסדר לסגירת תיק, לפי העניין, לפני הגורם המאשר, בעל פה או בכתב, על פי בחירתו, טרם קבלת ההחלטה על הסדר הטיעון או על ההסדר לסגירת תיק, לפי העניין; בסעיף קטן זה, "גורם מאשר" – פרקליט מחוז או ממונה בכיר בפרקליטות שפרקליט המחוז הסמיכו לעניין זה.

הצהרת נפגע

18.  (א)  נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה בכתב לגוף החוקר או לתובע, על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש; מסר הנפגע הצהרה כאמור, זכאי הוא שהתובע יביא את הצהרתו לפני בית המשפט בדיון בענין גזר דינו של הנאשם, לפי הוראות פרק ה', סימן ז' לחוק סדר הדין הפלילי או בדיון בענין נאשם שהוא קטין, לפי הוראות פרק ה' לחוק הנוער.

          (ב)  אין בהגשת הצהרת נפגע לבית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות סעיף 187 לחוק סדר הדין הפלילי.

          (ג)   השרים יקבעו הוראות לענין הצהרת נפגע לפי סעיף זה, לרבות לענין דרכי הגשתה, תוכנה ועדכונה.

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 13 (ה"ח 100)

(א) נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה בכתב לגוף החוקר או לתובע, על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש; מסר הנפגע הצהרה כאמור, זכאי הוא שהתובע יביא את הצהרתו לפני בית המשפט בדיון בענין גזר דינו של הנאשם, לפי הוראות פרק ה', סימן ז' לחוק סדר הדין הפלילי או בדיון בענין נאשם שהוא קטין, לפי הוראות פרק ה' לחוק הנוער.

זכות להביע עמדה לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לפני ועדת שחרורים

19.  (א)  נפגע עבירת מין או אלימות, שקיבל לפי הוראות סעיף 10 הודעה כמפורט להלן, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או הוועדה, לפי העניין, במועד ובדרך שיקבעו השרים, לענין הסיכון הצפוי משחרור הנידון;

(1)   הודעה על מועד תום שני שלישים מתקופת מאסרו של הנידון, שבו רשאית היחידה לשחרור ממאסרים קצרים להחליט בבקשה לשחרור על-תנאי של הנידון לפי סעיף 2 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר;

(2)   הודעה על מועד הבאת הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים.

          (ב)  בסעיף זה, "ועדת שחרורים" ו"היחידה לשחרור ממאסרים קצרים" – כהגדרתן בחוק שחרור על-תנאי ממאסר.

מיום 15.10.2018 עד יום 15.10.2023

תיקון מס' 13 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2742 מיום 26.7.2018 עמ' 892 (ה"ח 1230)

תיקון מס' 13 – הוראת שעה (תיקון) תשפ"ב-2021

ס"ח תשפ"ב מס' 2928 מיום 12.10.2021 עמ' 2 (ה"ח 1449)

זכות להביע עמדה לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לפני ועדת שחרורים

19. (א) נפגע עבירת מין או אלימות, שקיבל הודעה לפי הוראות סעיף 10 על מועד הבאת הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים לפי הוראות סעיף 10 הודעה כמפורט להלן, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני הועדה לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או הוועדה, לפי העניין, במועד ובדרך שיקבעו השרים, לענין הסיכון הצפוי משחרור הנידון. משחרור הנידון:

(1) הודעה על מועד תום שני שלישים מתקופת מאסרו של הנידון, שבו רשאית היחידה לשחרור ממאסרים קצרים להחליט בבקשה לשחרור על-תנאי של הנידון לפי סעיף 2 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר;

(2) הודעה על מועד הבאת הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים.

(ב) בסעיף זה, "ועדת שחרורים" – כמשמעותה בפרק ו' סימן ב' לחוק העונשין.

(ב) בסעיף זה, "ועדת שחרורים" ו"היחידה לשחרור ממאסרים קצרים" – כהגדרתן בחוק שחרור על-תנאי ממאסר.

זכות להביע עמדה לענין חנינה

20.  נפגע עבירת מין או אלימות, שקיבל הודעה לפי הוראות סעיף 10 על בקשת הנידון לחנינה או להקלה בעונשו מנשיא המדינה, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב באמצעות מחלקת החנינות במשרד המשפטים, לפני החלטת נשיא המדינה בבקשה כאמור, במועד ובדרך שיקבעו השרים.

הגנה מפני משפט פלילי או אזרחי

21.  אי קיום זכות מהזכויות הקבועות בחוק זה אין בו כשלעצמו כדי לפסול הליך פלילי, או כדי להוות עילה למשפט פלילי או אזרחי נגד רשות ציבורית או עובד ציבור; ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע נקיטת הליך משמעתי לפי כל דין.

זכאות בני משפחה

22.  גרמה העבירה למותו של אדם, יוענקו הזכויות לפי חוק זה לבני משפחתו של נפגע העבירה, לפי סדר הקדימויות שלהלן:

          (1)  למי שהיה בן זוגו בעת מותו;

          (2)  לילדיו;

          (3)  להוריו;

          (4)  לאחיו;

בהעדרם של כל אלה למי שהיה אפוטרופסו בעת מותו.

נטילת דגימה פורנזית מנפגע עבירת מין ושמירתה

22א.  (א)  נוסף על האמור בסעיף 14(א)(1) לחוק החיפוש בגוף, בעל מקצוע רפואי מוסמך ליטול, באמצעות ערכה ייעודית, דגימות לצרכים ראייתיים לחקירת ביצועה של עבירת מין מאדם שיש יסוד להניח כי הוא נפגע עבירת מין, בהסכמת האדם; בסעיף זה –

          "בן משפחה" ו"עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" – כהגדרתם בסעיף 14ב לחוק החיפוש בגוף;

          "בעל מקצוע רפואי" – בעל מקצוע שעבר הכשרה לפי הנחיות המכון הלאומי לרפואה משפטית במשרד הבריאות והוסמך על ידי המכון ליטול דגימות לצרכים ראייתיים;

          "השוואה" ו"שימוש" – כמשמעותם בחוק החיפוש בגוף;

          "חוק החיפוש בגוף" – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996;

          "עובד סוציאלי מטעם המוסד הרפואי" – עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, שמונה מטעם המוסד הרפואי;

          "ערכה ייעודית" – ערכה ייעודית שמספקת משטרת ישראל לדגימה מגופו של אדם שיש יסוד להניח שהוא נפגע עבירת מין, לצרכים ראייתיים לשם חקירת ביצועה של העבירה.

          (ב)  לא ייטול בעל מקצוע רפואי דגימות כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן נפגע העבירה נתן את הסכמתו בכתב לנטילת הדגימה, לאחר שהוסברה לו מטרת נטילת הדגימה, נמסר לו מידע על מקום שמירת הערכה הייעודית ועל אופן שמירתה והוסבר לו כי באפשרותו לתת גם במועד מאוחר יותר הסכמה להפיק מהערכה הייעודית נתוני זיהוי ולערוך השוואה ושימוש בנתוני הזיהוי של אדם אחר, אם נמצאו בערכה.

          (ג)   הסכמת נפגע עבירה לפי סעיף קטן (ב) יכול שתינתן לנטילת הדגימות ושמירתן בלבד, בהתאם להוראות סעיף קטן (ה).

          (ד)  (1)   בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לבקשת נפגע העבירה, בעל מקצוע רפואי יבצע בדיקה לזיהוי קיומו של חומר זר ובדיקות קליניות נוספות, לפי הצורך; תוצאות בדיקה כאמור יימסרו לנפגע העבירה;

(2)   על נטילת דגימות כאמור בפסקה (1), בדיקתן ומסירת הממצאים לנפגע העבירה יחולו הוראות חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;

(3)   לעניין הסכמתם של קטין ושל אדם עם מוגבלות שכלית או של אדם שיש חשש לגביו כי הוא אדם כאמור (בסעיף זה – אדם עם מוגבלות שכלית), יחולו הוראות סעיף קטן (ח).

          (ה)  ניטלו דגימות מנפגע עבירה כאמור בסעיף קטן (א) שלא הגיש תלונה במשטרה, יעביר המוסד שבו ניטלו הדגימות את הערכה הייעודית ואת הדגימות למשטרת ישראל, כך שבצידה החיצוני של הערכה לא יתועדו פרטיו האישיים של נפגע העבירה, והערכה והדגימות יישמרו במשטרת ישראל במקום ייעודי לאחסון מוצגים ללא תיעוד כאמור בהתאם לנהלים שתקבע משטרת ישראל; נהלים לעניין העברת הערכה והדגימות ייקבעו בהתייעצות עם משרד הבריאות.

          (ו)   פרטי הזיהוי של נפגע העבירה המשויכים לערכה הייעודית ולדגימות יישמרו בנפרד, באופן המבטיח את סודיותם ולא ייעשה בהם שימוש אלא לפי הוראות סעיף זה; אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה, חובה עליו לשומרו בסוד והוא אינו רשאי לגלותו אלא לשם מילוי תפקידו ובהתאם להוראות כל דין.

          (ז)   לא ייעשה שימוש בערכה הייעודית, בדגימות שניטלו או בנתוני הזיהוי שהופקו, ללא הסכמתו בכתב של נפגע העבירה; בטרם ייתן את הסכמתו יוסבר לנפגע העבירה כי ההסכמה לשימוש בערכה הייעודית משמעה הסכמה לשימוש בדגימות שניטלו, להפקת נתוני זיהוי מהדגימות ולעריכת השוואה ושימוש כמשמעותם בחוק החיפוש הגוף, בנתוני הזיהוי של אדם אחר אם נמצאו בערכה.

          (ח)  (1)   היה נפגע העבירה קטין או אדם עם מוגבלות שכלית, בכל מקום שבו נדרשת הסכמת נפגע העבירה, יחולו הוראות סעיפים 14ג(א) ו-(ב) לחוק החיפוש בגוף בשינויים המחויבים, ובמקום "שוטר" יבוא "בעל מקצוע רפואי";

(2)   על אף האמור בפסקה (1), לא תידרש הסכמת אפוטרופסו של קטין או של אדם עם מוגבלות שכלית, כאמור באותה פסקה, בהתקיים אחד מאלה:

(א)   קטין שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים ביקש זאת;

(ב)   קטין שטרם מלאו לו 14 שנים ביקש כי לא תידרש הסכמת אפוטרופסו, ובעל מקצוע רפואי מצא, לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי מטעם המוסד הרפואי ועם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, כי אין בכך כדי לפגוע בטובת הקטין;

(ג)    לדעת בעל מקצוע רפואי, לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי מטעם המוסד הרפואי ועם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, נכון לעשות כן על יסוד טעמים של טובת הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית, מחמת היות החשוד בביצוע העבירה אפוטרופסו, בן משפחתו של אפוטרופסו או בן משפחתו של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית;

(ד)   לדעת בעל המקצוע הרפואי, לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי מטעם המוסד הרפואי, נכון לעשות כן בשל חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של האדם עם המוגבלות, ולעניין קטין שטרם מלאו לו 14 שנים – לאחר התייעצות גם עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק;

(ה)   לדעת בעל מקצוע רפואי, לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי מטעם המוסד הרפואי, דרישה לקבלת הסכמתו של האפוטרופוס תעכב את נטילת הדגימה בשל קושי להשיג את האפוטרופוס במאמץ סביר, ויש יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את היכולת ליטול את הדגימה, ובלבד שלדעת בעל המקצוע הרפואי, לאחר שהתייעץ כאמור, אין בוויתור על הסכמת האפוטרופוס בנסיבות העניין כדי לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית; הודעה על ביצוע הבדיקה תימסר לאפוטרופסו של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית מוקדם ככל האפשר.

          (ט)  היה נפגע העבירה קטין או אדם עם מוגבלות שכלית, יחולו לעניין הסכמתו לשימוש בערכה, כאמור בסעיף קטן (ז), הוראות סעיף 14ג לחוק החיפוש בגוף.

          (י)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

          (יא) ניטלה דגימה כאמור בסעיף קטן (א), היא תישמר לפי הוראות סעיף קטן (ה) לתקופה של 50 שנים, בתנאים מתאימים לשם הפקה DNA, ובתום התקופה האמורה תושמד הערכה הייעודית, ללא צורך בהודעה נוספת לנפגע העבירה, ובלבד שלא נפתחה חקירה.

          (יב) (1)   ערכה ייעודית שניטלה לפני יום ל' בניסן התשפ"ב (1 במאי 2022) ושמורה במוסד רפואי, תועבר לשמירה במשטרת ישראל, אם נפגע העבירה נתן את הסכמתו לפי סעיף קטן (ב), ויחולו לעניין זה סעיפים קטנים (ב), (ג), ו-(ה) עד (יא) בשינויים המחויבים; מידע בנושא זה יפורסם לציבור על ידי משרד הבריאות באופן נגיש, לפני המועד האמור, בשפה העברית ובשפה הערבית וכן בשפות נוספות ככל האפשר;

(2)   לא ניתנה הסכמת נפגע העבירה כאמור בפסקה (1), תישמר הערכה במוסד רפואי בתנאים מתאימים לשם הפקת נתוני זיהוי לפי הנחיות משטרת ישראל, לתקופה האמורה בסעיף קטן (יא); עד ליום ב' בסיוון התשפ"ב (1 ביוני 2022) יקבע משרד הבריאות נהלים לעניין פסקה זו.

מיום 1.5.2022

תיקון מס' 15

ס"ח תשפ"ב מס' 2966 מיום 14.3.2022 עמ' 764 (ה"ח 874)

הוספת סעיף 22א

הקמת יחידות סיוע בפרקליטות

23.  (א)  בפרקליטות המדינה ובפרקליטויות המחוז יוקמו יחידות סיוע, כפי שיקבע שר המשפטים, שתפקידן להבטיח את מימוש זכויות נפגע העבירה לפי הוראות חוק זה, ובין השאר:

(1)   להבטיח את העברת המידע מהפרקליטויות לנפגעי העבירות ומנפגעי העבירות לפרקליטויות;

(2)   להנחות את עובדי הפרקליטויות ולסייע להם ביישום ההוראות לפי חוק זה;

(3)   לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי סיוע לנפגעי עבירות, ולהפיצו לעובדי הפרקליטויות.

 

          (ב)  מבנה היחידות, פריסתן, תפקידיהן ודרכי פעולתן ייקבעו על ידי שר המשפטים.

מינוי אחראים במשטרת ישראל

24.  (א)  משטרת ישראל תמנה שוטרים אחראים לענין חוק זה, כפי שיקבע השר לביטחון הפנים, שתפקידם להבטיח את מימוש זכויות נפגע העבירה לפי הוראות חוק זה ובין השאר:

(1)   להבטיח את העברת המידע מהמשטרה לנפגעי העבירות ומנפגעי העבירות למשטרה;

(2)   להנחות שוטרים ולסייע להם ביישום ההוראות לפי חוק זה;

(3)   לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי סיוע לנפגעי עבירות ולהפיצו לשוטרים.

          (ב)  דרך מינוי השוטרים, מספרם, תפקידיהם ואופן פעולתם ייקבעו על ידי השר לביטחון הפנים.

פרק ג': תיקוני חקיקה והוראות שונות

תיקון חוק סדר הדין הפלילי   מס' 29

25.  בחוק סדר הדין הפלילי, אחרי סעיף 65 יבוא:

"מתן החלטה בערר

65א.החלטה בערר לפי סעיף 64, לענין עבירת מין או אלימות, מסוג פשע, תינתן ותימסר למתלונן עד תום שישה חודשים מיום הגשת הערר, ואולם היועץ המשפטי לממשלה רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט ולמסור את החלטתו כאמור במועד מאוחר יותר; לענין זה, "עבירת מין או אלימות" – כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001."

הודעות

26.  הודעות לפי חוק זה יישלחו לנפגע העבירה לפי הכתובת שמסר לשם כך או יימסרו לו באמצעות מספר הטלפון שמסר לשם כך, הכל בדרך שקבעו השרים בדרך שקבעו השרים; הודעות שנשלחו לכתובת שמסר נפגע העבירה כאמור או שנעשה מאמץ סביר לשלוח או למסור אותן בדרך אחרת שקבעו השרים, יראו אותן כאילו נמסרו לו.

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 13 (ה"ח 100)

26. הודעות לפי חוק זה יישלחו לנפגע העבירה לפי הכתובת שמסר לשם כך או יימסרו לו באמצעות מספר הטלפון שמסר לשם כך, הכל בדרך שקבעו השרים בדרך שקבעו השרים; הודעות שנשלחו לכתובת שמסר נפגע העבירה כאמור או שנעשה מאמץ סביר לשלוח או למסור אותן בדרך אחרת שקבעו השרים, יראו אותן כאילו נמסרו לו.

שינוי התוספות

27.  השרים רשאים לשנות, בצו, את התוספות.

ביצוע ותקנות

28.  (א)  השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

          (ב)  תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

תחילה ותחולה הדרגתית

29.  (א)  תחילתו של חוק זה, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), בתום שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

          (ב)  סעיפים 4(ב) ו-(ג), 6(ב)(2), 7, 8(ב) ו-(ג), 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23 ו-24 יוחלו בהדרגה, החל ביום שיקבעו לגביהם השרים ועל פי צווים שיקבעו; ההחלה יכול שתהיה לפי אזורים או לפי סוגי הזכויות או סוגי עבירות.

          (ג)   החלתם של הסעיפים המנויים בסעיף קטן (ב) תושלם לא יאוחר מיום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005) (בסעיף זה ובסעיף 31 – המועד הקובע); לא הושלמה החלת הסעיפים האמורים בצווים שקבעו השרים לפי סעיף קטן (ב) עד למועד הקובע, תהיה תחילתם של הסעיפים האמורים במועד הקובע.

          (ג1) הזכויות לפי סעיפים 7, 8(ג), 16 ו-17 כנוסחם לפי חוק זכויות נפגע עבירה (תיקון מס' 2), התשס"ה-2004, והזכויות לפי סעיפים 8(ב), 10 למעט לענין הזכויות שהוחלו בצו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק), התשס"ג-2003, 19 ו-20, כפי שיוחלו בצו לפי הוראות סעיף קטן (ב) ובמועד שנקבע בו, או שתחילתן במועד הקובע לפי הוראות סעיף קטן (ג), יהיו מוקנות לנפגע עבירה רק לגבי הליך פלילי שתיק החקירה בו נפתח במועד החלת הזכויות כאמור או במועד הקובע, לפי הענין, או לאחריו, אלא אם כן קבעו השרים אחרת.

          (ד)  תחילתו של סעיף 25 תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

מיום 21.12.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 395 (ה"ח 25)

החלפת סעיף קטן 29(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) החלתם של סעיפים 7, 8(ב) לענין עבירות מין או אלימות, מסוג פשע, 8(ג), 10, 23 ו-24, כאמור בסעיף קטן (ב), תושלם לא יאוחר מתום שמונה עשר חודשים מיום תחילתו של חוק זה; החלתם של סעיפים 4(ב)
ו-(ג), 6(ב)(2), 8(ב) לענין עבירות שאינן עבירות מין או אלימות, מסוג פשע, 16, 17, 18, 19 ו-20, כאמור בסעיף קטן (ב), תושלם לא יאוחר מתום שלושים חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

 

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 13 (ה"ח 100)

הוספת סעיף קטן 29(ג1)

אישור תקנות ראשונות

30.  תקנות וצווים ראשונים יובאו על ידי השרים לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

מעקב אחר יישום החוק

31.    (א)  במהלך התקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) ועד חודש לפני המועד הקובע, ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מדי ארבעה חודשים, על מצב ההיערכות ליישום הסעיפים המנויים בסעיף 29(ב), ולהחלתם ההדרגתית.

          (ב)  במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מדי שנה, על מצב יישום החוק, לרבות אפשרות הקניית הזכויות לפי הסעיפים המנויים בסעיף 29(ג1) גם לנפגע עבירה שתיק החקירה בענינו נפתח לפני המועד הקובע.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 395 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 31

 

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 13 (ה"ח 100)

מעקב אחר ההיערכות ליישום יישום החוק

31. (א) במהלך התקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) ועד חודש לפני המועד הקובע, ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מדי ארבעה חודשים, על מצב ההיערכות ליישום הסעיפים המנויים בסעיף 29(ב), ולהחלתם ההדרגתית.

(ב) במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מדי שנה, על מצב יישום החוק, לרבות אפשרות הקניית הזכויות לפי הסעיפים המנויים בסעיף 29(ג1) גם לנפגע עבירה שתיק החקירה בענינו נפתח לפני המועד הקובע.

 

תוספת ראשונה

(סעיף 2 להגדרה "עבירת מין או אלימות")

עבירות בחוק העונשין

1.    לפי סעיף 192, בסימן ט' לפרק ח'

2.    לפי סעיפים 203, 203ב, 203ג ו-214(ב1), בסימן י' לפרק ח'

 

 

3.    לפי סעיפים 300 עד 301ג, 302, 303, 304 ו-305 בסימן א' לפרק י'

4.    לפי סעיפים 327, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336 ו-337, בסימן ד' לפרק י'

5.    לפי סעיפים 345, 346, 347, 347א, 348, 349 ו-351, בסימן ה' לפרק י'

6.    לפי סעיפים 368ב ו-368ג, בסימן ו'1 לפרק י'

7.    לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373, 374, 374א, 375, 375א, 376, 376ב, 377 ו-377א, בסימן ז' לפרק י'

8.    לפי סעיפים 379, 380, 381 ו-382, בסימן ח' לפרק י'

9.    לפי סעיפים 402 ו-404, בסימן ג' לפרק י"א

10.  לפי סעיפים 427 ו-428, בסימן ו' לפרק י"א

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 13 (ה"ח 100)

2. לפי סעיפים 203, 203א ו-203ב 203א, 203ב ו-214(ב1), בסימן י' לפרק ח'

3. לפי סעיפים 298, 300, 302, 303, 304, 305 ו-307, בסימן א' לפרק י'

4. לפי סעיפים 327, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336 ו-337, בסימן ד' לפרק י'

5. לפי סעיפים 345, 346, 347, 347א, 348, 349 ו-351, בסימן ה' לפרק י'

 

מיום 29.10.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 6 (ה"ח 231)

2. לפי סעיפים 203, 203א, 203ב ו-214(ב1), בסימן י' לפרק ח'

3. לפי סעיפים 298, 300, 302, 303, 304, 305 ו-307, בסימן א' לפרק י'

4. לפי סעיפים 327, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336 ו-337, בסימן ד' לפרק י'

5. לפי סעיפים 345, 346, 347, 347א, 348, 349 ו-351, בסימן ה' לפרק י'

6. לפי סעיפים 368ב ו-368ג, בסימן ו'1 לפרק י'

7. לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 ו-377 374א, 375, 375א, 376, 376ב, 377 ו-377א, בסימן ז' לפרק י'

 

מיום 11.12.2016

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 29 (ה"ח 1079)

2. לפי סעיפים 203, 203ב 203ב, 203כ ו-214(ב1), בסימן י' לפרק ח'

 

מיום 10.7.2019

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 233 (ה"ח 972)

החלפת פרט 3

הנוסח הקודם:

3. לפי סעיפים 298, 300, 302, 303, 304, 305 ו-307, בסימן א' לפרק י'

 

עבירות בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

1.    לפי סעיף 5

 

עבירות בפקודת התעבורה

1.    לפי סעיפים 64 ו-64א

מיום 29.12.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 94 (ה"ח 418)

הוספת חלק

 

תוספת ראשונה א'

(סעיף 2 להגדרה "עבירת מין או אלימות חמורה")

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 13 (ה"ח 100)

הוספת תוספת ראשונה א'

חלק א'

לענין סעיפים 7(ב), 8(ג)(2), 16 או 17

עבירות בחוק העונשין המנויות בתוספת הראשונה

1.    עבירות המנויות בפרט 2.

2.    עבירות המנויות בפרט 3, למעט לפי סעיפים 303 ו-304.

3.    עבירות המנויות בפרט 4, למעט לפי סעיפים 334 ו-337.

4.    עבירות המנויות בפרט 5, למעט לפי סעיף 349.

5.    עבירות המנויות בפרט 6.

6.    עבירות המנויות בפרט 7.

מיום 29.10.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 6 (ה"ח 231)

6. עבירות המנויות בפרט 7, למעט לפי סעיף 376 בפרט 7.

7.    עבירות המנויות בפרט 9.

8.    עבירות המנויות בפרט 10.

 

חלק ב'

לענין סעיפים 8(ג)(2), 16 או 17

עבירות בחוק העונשין המנויות בתוספת הראשונה

1.    עבירות המנויות בפרט 1, עבירה לפי סעיף 334, המנויה בפרט 4, ועבירות המנויות בפרט 8, והכל כשנפגע העבירה הוא בן משפחתו של החשוד, הנאשם או הנידון; בפרט זה, "בן משפחתו" – כל אחד מאלה:

(1)  מי שמקיים או שקיים עם החשוד, הנאשם או הנידון מערכת יחסים זוגית;

(2)  קטין או חסר ישע, שהחשוד, הנאשם או הנידון, לפי הענין, אחראי עליו או היה אחראי עליו; לענין פסקה זו, "אחראי על קטין או חסר ישע" כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין.

2.    עבירות לפי סעיפים 303 ו-304, המנויות בפרט 3.

 

עבירות לפי פקודת התעבורה

1.    עבירות לפי סעיפים 64 ו-64א.

מיום 29.12.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 95 (ה"ח 418)

1. עבירה לפי סעיף 64 עבירות לפי סעיפים 64 ו-64א.

 

תוספת ראשונה ב'

(סעיף 17(ג))

עבירות בחוק העונשין

1.    עבירות לפי סעיפים 300 עד 301ג ו-305.

2.    עבירה לפי סעיף 329.

3.    עבירות לפי סעיפים 345 ו-347(ב).

4.    עבירות לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373, 374 ו-374א.

5.    עבירה לפי סעיף 402.

מיום 9.1.2009

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2164 מיום 9.7.2008 עמ' 624 (ה"ח 200)

הוספת תוספת ראשונה ב'

 

מיום 10.7.2019

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 233 (ה"ח 972)

החלפת פרט 1

הנוסח הקודם:

1. עבירות לפי סעיפים 298, 300 ו-305.

 

תוספת שניה

(סעיף 8(ג)(1))

                                      השלב בהליך הפלילי                                                         הגוף מוסר המידע

1.    העברת חומר החקירה לתובע לפי הוראות סעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי;                                                                        הגוף החוקר

2.    החלטה שלא לחקור לפי הוראות סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי; יידוע לגבי שלב זה יהיה כאמור בסעיף 63 לחוק סדר הדין הפלילי ויכלול גם הודעה על זכות הערר לפי סעיף 64 לחוק האמור;                                                                        הגוף החוקר

3.    החלטה שלא להעמיד את החשוד לדין לפי הוראות סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי; יידוע לגבי שלב זה יהיה כאמור בסעיף 63 לחוק סדר הדין הפלילי ויכלול גם הודעה על זכות הערר לפי סעיף 64 לחוק האמור;                                                                        הגוף החוקר

3א.  סגירת התיק בהסדר עם החשוד, לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי;                                                                        התובע

מיום 2.5.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 605 (ה"ח 416)

הוספת פרט 3א

4.    שחרור של החשוד או הנאשם ממעצר בתנאים כאמור                                                                        לגבי שחרור חשוד – משטרת

בסימן ו' לפרק ב' בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות                                                                        ישראל; לגבי שחרור ממעצר עד

אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, או מעצר של                                                                         תום ההליכים – התובע

החשוד בפיקוח אלקטרוני כאמור בסימן ג'1 לפרק א' בחוק האמור, לרבות פירוט התנאים או פרטי תכנית הפיקוח כהגדרתה בסעיף 22א לחוק האמור, לפי העניין, ובלבד שבית המשפט או הקצין הממונה קבע שתנאי השחרור או שתנאי תכנית הפיקוח, כולם או חלקם, נועדו להגן על נפגע העבירה; יידוע על שלב זה יכלול גם הודעה על כך שנפגע העבירה רשאי להעתיק את פירוט תנאי השחרור או פרטי תכנית הפיקוח האמורים;

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 14 (ה"ח 100)

4. שחרור של החשוד או הנאשם ממעצר בתנאים כאמור בסימן ו' לפרק ב' בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, לרבות פירוט התנאים ובלבד שבית המשפט או הקצין הממונה קבע שתנאי השחרור, כולם או חלקם, נועדו להגן על נפגע העבירה; יידוע על שלב זה יכלול גם אישור בכתב ובו פירוט תנאי השחרור האמורים יכלול גם הודעה על כך שנפגע העבירה רשאי להעתיק את פירוט תנאי השחרור האמורים;

 

מיום 16.6.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ה מס' 2482 מיום 16.12.2014 עמ' 78 (ה"ח 835)

4. שחרור של החשוד או הנאשם ממעצר בתנאים כאמור בסימן ו' לפרק ב' בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 או מעצר של החשוד בפיקוח אלקטרוני כאמור בסימן ג'1 לפרק א' בחוק האמור, לרבות פירוט התנאים או פרטי תכנית הפיקוח כהגדרתה בסעיף 22א לחוק האמור, לפי העניין, ובלבד שבית המשפט או הקצין הממונה קבע שתנאי השחרור או שתנאי תכנית הפיקוח, כולם או חלקם, נועדו להגן על נפגע העבירה; יידוע על שלב זה יכלול גם הודעה על כך שנפגע העבירה רשאי להעתיק את פירוט תנאי השחרור או פרטי תכנית הפיקוח האמורים;

5.    החלטה להעמיד את החשוד לדין לפי הוראות סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי;                                                                        התובע

מיום 27.2.2005 (בוטל כאמור בתק' תשס"ה-2005)

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6373 מיום 27.2.2005 עמ' 478

הנוסח:

5. החלטה להעמיד את החשוד לדין העמדת החשוד לדין לפי הוראות סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי;

 

מיום 29.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6426 מיום 29.9.2005 עמ' 1026

ביטול צו תשס"ה-2005

6.    החלטה לעכב את ההליך הפלילי לפי הוראות                                                                        היועץ המשפטי לממשלה או

סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי או כל החלטה                                                                        התובע לפי הענין

אחרת, לפי כל דין, להפסיק את ההליך הפלילי;

7.    מועדי הדיונים בבית המשפט, למעט הדיון שבו מתקיימת הקראת כתב האישום לפי הוראות סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי; חלה מגבלה על פי דין על נוכחותו של נפגע העבירה בדיון מדיוני בית המשפט, תימסר לו הודעה גם על כך;                                                                        התובע

8.    הכרעת הדין לפי הוראת סעיף 182 לחוק סדר הדין הפלילי או סעיף 21 לחוק הנוער;                                                                        התובע

9.    גזר הדין לפי הוראות סעיף 193 לחוק סדר הדין הפלילי או החלטת בית משפט לנוער לפי סעיפים 24 עד 26 לחוק הנוער;                                                                        התובע

10.  הגשת ערעור על פסק הדין לפי הוראות פרק ז' לחוק סדר הדין הפלילי.                                                                        התובע

 

תוספת שלישית

(סעיף 8(ג)(2))

                                      השלב בהליך הפלילי                                                         הגוף מוסר המידע

1.    שם החוקר שמונה כאחראי על חקירת העבירה;                       הגוף החוקר

2.    מעצרו של החשוד או הנאשם או שחרורו ממעצר, לפי             לגבי חשוד – משטרת

הוראות פרק ב' לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה –       ישראל; לגבי נאשם –

מעצרים), תשנ"ו-1996, או פרק ג' לחוק הנוער;                      התובע

3.    כוונה לעכב את ההליך הפלילי לפי הוראות סעיף 231 לחוק      היועץ המשפטי לממשלה

סדר הדין הפלילי; יידוע לגבי שלב זה יכלול גם הודעה על       או מי שהוסמך על ידו

זכותו של הנפגע להביא את עמדתו בענין לפי הוראות סעיף 16; להחליט בבקשה

3א.  כוונה להגיע להסדר לסגירת תיק עם החשוד, לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי;       התובע

מיום 2.5.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 605 (ה"ח 416)

הוספת פרט 3א

4.    (א)  הודעה על החלטה להעמיד את החשוד לדין כאמור            התובע

בפרט 5 בתוספת השניה תכלול גם הסבר על כך שיש אפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם והודעה על זכותו להביע את עמדתו בענין לפי הוראות סעיף 17(א).

(ב)  פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון האמור לפי הוראות סעיף 17(א), למעט בעבירות המפורטות בסעיף 17(ב).

(ג)   בעבירות המנויות בתוספת ראשונה ב' – פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון בפני גורם מאשר, לפי הוראות סעיף 17(ג).

מיום 27.2.2005 (בוטל כאמור בתק' תשס"ה-2005)

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6373 מיום 27.2.2005 עמ' 478

הנוסח:

4. הודעה על החלטה להעמיד את החשוד לדין העמדת החשוד לדין כאמור

בפרט 5 בתוספת השניה תכלול גם הסבר על כך שיש אפשרות שהתביעה

תגיע להסדר טיעון עם הנאשם והודעה על זכותו להביע את עמדתו בענין

לפי הוראות סעיף 17.

 

מיום 29.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6426 מיום 29.9.2005 עמ' 1026

ביטול צו תשס"ה-2005

 

מיום 9.1.2009

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2164 מיום 9.7.2008 עמ' 624 (ה"ח 200)

4. (א) הודעה על החלטה להעמיד את החשוד לדין כאמור בפרט 5 התובע

בתוספת השניה תכלול גם הסבר על כך שיש אפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם והודעה על זכותו להביע את עמדתו בענין לפי הוראות סעיף 17 סעיף 17(א).

(ב) פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון האמור לפי הוראות סעיף 17(א), למעט בעבירות המפורטות בסעיף 17(ב).

(ג) בעבירות המנויות בתוספת ראשונה ב' – פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון בפני גורם מאשר, לפי הוראות סעיף 17(ג).

5.    מתן צו פיקוח לפי סעיף 12 לחוק הגנה על הציבור מפני       היועץ המשפטי לממשלה

ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, לרבות תנאי הפיקוח           או נציגו

והמעקב כאמור בסעיף 13(4), (5), (7) ו-(9) עד (11) לאותו חוק, וכן כל שינוי בתקופת תוקפו של הצו או בתנאי מתנאיו כאמור בסעיפים 14 ו-23 לאותו חוק.

מיום 1.10.2006

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ו מס' 2050 מיום 3.1.2006 עמ' 244 (ה"ח 3180)

הוספת פרט 5

 

מיום 17.8.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1170 (ה"ח 475)

5. מתן צו פיקוח לפי סעיף 12 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין לחוק היועץ המשפטי לממשלה

הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, לרבות תנאי או נציגו

הפיקוח והמעקב כאמור בסעיף 13(4), (5), (7) ו-(9) עד (11) לאותו חוק, וכן כל שינוי בתקופת תוקפו של הצו או בתנאי מתנאיו כאמור בסעיפים 14 ו-23 לאותו חוק.

 

מיום 17.8.2011 עד יום 16.8.2012

תיקון מס' 6 הוראת שעה

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1170 (ה"ח 475)

5. (א) מתן צו פיקוח לפי סעיף 12 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע היועץ המשפטי לממשלה

עבירות מין, התשס"ו-2006, לרבות תנאי הפיקוח והמעקב כאמור או נציגו

בסעיף 13(4), (5), (7) ו-(9) עד (11) לאותו חוק, וכן כל שינוי בתקופת תוקפו של הצו או בתנאי מתנאיו כאמור בסעיפים 14 ו-23 לאותו חוק.

(ב) הודעה על כך שמי שהוצא נגדו צו פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) מתגורר או עובד, או עבר להתגורר או לעבוד, בתחום הרשות המקומית שבתחומה נמצא מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה או שנפגע העבירה הודיע כי הוא מתכוון לעבור אליו, ואם היישוב שבו נמצא מקום המגורים או מקום העבודה של הנפגע הוא בתחום מועצה אזורית – שם המועצה האזורית בלבד, והכל בכפוף לאלה:

(1) ההודעה תימסר בתקופת תוקפו של צו הפיקוח;

(2) ההודעה תימסר ככל שהמידע מצוי במרשם לפי סעיף 19 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006;

(3) ההודעה תימסר רק לנפגע עבירה שהודיע בכתב על רצונו להיות מיודע כאמור לפרקליטות המחוז שהגישה את הבקשה לצו פיקוח כאמור בסעיף קטן (א).

 

תוספת רביעית

(סעיף 10)

השלב

הגוף מוסר המידע

1. תחילת ריצוי מאסרו בפועל או אשפוזו בבית חולים, שבו אושפז על פי צו של בית משפט לפי חוק חולי נפש, תשנ"א-1991 (להלן – בתי חולים), של הנאשם או הנידון לפי הענין;

שירות בתי הסוהר או בית החולים, לפי הענין

2. יציאת הנידון לחופשה ממאסר או מבית חולים;

שירות בתי הסוהר או בית החולים, לפי הענין

3. מועד תום שני שלישים מתקופת מאסרו של נידון שהוא אסיר כאמור בסעיף 2 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, או מועד הבאת הנידון לפני ועדת השחרורים, לפי הוראות אותו חוק; יידוע לגבי שלב זה יכלול גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לפני ועדת השחרורים, לפי הוראות סעיף 19;

שירות בתי הסוהר

4. תנאים לשחרור הנידון ממאסר לפי הוראות פרק ב' לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, שמטרתם להגן על הנפגע;

שירות בתי הסוהר

5. בריחת הנאשם או הנידון ממאסר או מבית חולים;

שירות בתי הסוהר או בית החולים, לפי הענין

6. מועד שחרור הנאשם או הנידון ממאסר או מבית חולים;

שירות בתי הסוהר או בית החולים, לפי הענין

7. בקשת הנידון מנשיא המדינה לחנינה או להקלה בעונשו כאמור בסעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה;

מחלקת חנינות במשרד המשפטים

8. החלטת נשיא המדינה למתן חנינה או להקלה בעונשו של הנידון כאמור בסעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה.

מחלקת חנינות במשרד המשפטים

9. מועד הדיון בוועדה מיוחדת לפי סעיפים 28א עד 28ה לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991; יידוע לגבי שלב זה יכלול גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו בכתב לפני הוועדה המיוחדת לפי הוראות סעיף 28ב(ב) לחוק האמור.

 

 

מיום 15.10.2018 עד יום 15.10.2023

תיקון מס' 13 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2742 מיום 26.7.2018 עמ' 893 (ה"ח 1230)

תיקון מס' 13 – הוראת שעה (תיקון) תשפ"ב-2021

ס"ח תשפ"ב מס' 2928 מיום 12.10.2021 עמ' 2 (ה"ח 1449)

החלפת פרטים 3, 4

הנוסח הקודם:

 

 

 

      אריאל שרון                 עוזי לנדאו                 מאיר שטרית

        ראש הממשלה                השר לביטחון הפנים                 שר המשפטים

 

                          משה קצב                           אברהם בורג

                                נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"א מס' 1782 מיום 21.3.2001 עמ' 183 (ה"ח תשס"א מס' 2978 עמ' 506). ת"ט ס"ח תשס"א מס' 1790 מיום 24.5.2001 עמ' 390.

תוקן ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 395 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 1 בסעיף 22 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; ר' סעיף 23 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ג מס' 6249 מיום 7.7.2003 עמ' 824 – צו תשס"ג-2003 בצו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק), תשס"ג-2003; תחילתו 14 ימים מיום פרסומו. בוטל ק"ת תשס"ה מס' 6426 מיום 29.9.2005 עמ' 1026 – תק' תשס"ה-2005 בתקנה 4 לתקנות זכויות נפגעי עבירה (תיקון), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 11 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 100 עמ' 410) – תיקון מס' 2.

ק"ת תשס"ה מס' 6373 מיום 27.2.2005 עמ' 478 – צו תשס"ה-2005 בצו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיפים 8(ג), 18, 19 ו-20 לחוק ושינוי התוספות השניה והשלישית לחוק), תשס"ה-2005. בוטל ק"ת תשס"ה מס' 6426 מיום 29.9.2005 עמ' 1026 – תק' תשס"ה-2005 בתקנה 4 לתקנות זכויות נפגעי עבירה (תיקון), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2050 מיום 3.1.2006 עמ' 244 (ה"ח תשס"ב מס' 3180 עמ' 922) – תיקון מס' 3 בסעיף 31 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.10.2006 ור' ס' 34 לענין תחולה והחלה הדרגתית.

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 6 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 231 עמ' 236) – תיקון מס' 4 בסעיף 9 לחוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), תשס"ז-2006.

ס"ח תשס"ח מס' 2164 מיום 9.7.2008 עמ' 624 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 200 עמ' 136) – תיקון מס' 5; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1170 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 475 עמ' 164) – תיקון מס' 6 בסעיף 33 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), תשע"א-2011; ר' סעיף 33(2) לענין הוראת שעה.

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 94 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 418 עמ' 30) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 604 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 416 עמ' 210) – תיקון מס' 8 בסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 66), תשע"ב-2012; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ה מס' 2482 מיום 16.12.2014 עמ' 78 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 835 עמ' 296) – תיקון מס' 9 בסעיף 5 לחוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), תשע"ה-2014; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ה מס' 2486 מיום 21.12.2014 עמ' 135 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 673 עמ' 668) – תיקון מס' 10 בסעיף 12 לחוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), תשע"ה-2014; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 112 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 597 עמ' 120) – תיקון מס' 11; ר' סעיף 2 לענין תחילה והוראת מעבר.

2. תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018), ואולם עד אותו מועד יפעל גוף חוקר בהתאם להוראות חוק זה, ככל הניתן, בהתאם לנהליו.

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 29 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1079 עמ' 1510) – תיקון מס' 12 בסעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מס' 127), תשע"ז-2016.

ס"ח תשע"ח מס' 2742 מיום 26.7.2018 עמ' 892 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1230 עמ' 938) – תיקון מס' 13 – הוראת שעה בסעיף 20 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה), תשע"ח-2018; תוקפו מיום 15.10.2018 עד יום 15.10.2023. תוקן ס"ח תשפ"ב מס' 2928 מיום 12.10.2021 עמ' 2 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1449 עמ' 38) – תיקון מס' 13 – הוראת שעה (תיקון) תשפ"ב-2021.

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 233 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 972 עמ' 166) – תיקון מס' 14 בסעיף 22 לחוק העונשין (תיקון מס' 137), תשע"ט-2019; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשפ"ב מס' 2966 מיום 14.3.2022 עמ' 764 (ה"ח הכנסת תשפ"ב מס' 874 עמ' 2) – תיקון מס' 15; תחילתו ביום 1.5.2022 ור' סעיף 2(ב) לענין הוראות מעבר.

2. (ב) רופא שעסק במוסד רפואי בנטילת דגימות לצרכים ראייתיים, באמצעות ערכות ייעודיות, לחקירת ביצועה של עבירת מין מאדם שיש יסוד להניח כי הוא נפגע עבירת מין, לפני יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שנה מיום התחילה, כמי שמוסמך להוסיף וליטול דגימות לפי הוראות סעיף 22א(א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות