נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק החברות, תשנ"ט-1999

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

 

חלק ראשון: פרשנות

Go

18

סעיף 1

הגדרות

Go

18

 

חלק שני: ייסוד החברה

Go

22

 

פרק ראשון: ההתאגדות

Go

22

 

סימן א': זכות ההתאגדות

Go

22

סעיף 2

זכות ההתאגדות

Go

22

סעיף 3

חברת אדם אחד

Go

22

 

סימן ב': האישיות המשפטית

Go

22

סעיף 4

האישיות המשפטית של החברה

Go

22

סעיף 5

קיום חברה

Go

22

סעיף 6

הרמת מסך

Go

22

סעיף 7

הגבלת עיסוקים

Go

23

 

סימן ג': הקמת חברה ורישומה

Go

23

סעיף 8

בקשה לרישום

Go

23

סעיף 9

אגרות

Go

23

סעיף 10

תעודת התאגדות

Go

23

 

סימן ד': תכלית החברה

Go

23

סעיף 11

תכלית החברה

Go

23

 

סימן ה': פעולות שנעשו על ידי יזם

Go

23

סעיף 12

אישור פעולה

Go

23

סעיף 13

מעמדו של צד שלישי ליזמות

Go

24

סעיף 14

אי ידיעה על היזמות

Go

24

 

פרק שני: התקנון

Go

24

 

סימן א': תוכן התקנון ושינויו

Go

24

סעיף 15

תקנון החברה

Go

24

סעיף 16

תוקף התקנון

Go

24

סעיף 17

תקנון כחוזה

Go

24

סעיף 18

פרטים שחובה לכלול בתקנון

Go

24

סעיף 19

פרטים שניתן לכלול בתקנון

Go

24

סעיף 20

שינוי תקנון

Go

24

סעיף 21

תוקף השינוי ודיווח

Go

25

סעיף 22

הגבלת אפשרות שינוי התקנון

Go

25

סעיף 23

חתימה על התקנון

Go

25

סעיף 24

הוראות מעבר לגבי תזכיר ותקנון

Go

25

 

סימן ב': שם החברה

Go

25

סעיף 25

בחירת שם

Go

25

סעיף 26

ציון בע"מ בסוף שם חברה

Go

25

סעיף 27

שם מטעה

Go

25

סעיף 28

שם הנוגד את תקנת הציבור

Go

26

סעיף 29

סמכות הרשם להורות על שינוי שם

Go

26

סעיף 30

צו מניעה

Go

26

סעיף 31

שינוי שם

Go

26

 

סימן ג': מטרות החברה

Go

26

סעיף 32

ציון מטרות החברה בתקנון

Go

26

 

סימן ד': הון המניות הרשום וחלוקתו

Go

26

סעיף 33

הון המניות הרשום

Go

26

סעיף 34

ערך נקוב למניות

Go

26

 

סימן ה': הגבלת אחריות

Go

26

סעיף 35

הגבלת אחריות

Go

26

 

פרק שלישי: רשם החברות

Go

26

 

סימן א': לשכת רישום החברות

Go

26

סעיף 36

מינוי וכשירות הרשם וסגנו

Go

26

סעיף 37

סמכויות הרשם

Go

27

 

סימן ב': ניהול מרשמים

Go

27

סעיף 38

ניהול מרשמים וקבלת מסמכים

Go

27

סעיף 39

הגשת מסמכים לרישום

Go

27

סעיף 40

תוקף מותנה ברישום

Go

27

סעיף 41

העתקים כראיה

Go

27

סעיף 42

שלילת ידיעה

Go

27

סעיף 43

עיון

Go

27

סעיף 44

תקנות

Go

28

 

סימן ג':

Go

28

 

חלק שלישי: מבנה החברה

Go

28

 

פרק ראשון: האורגנים של החברה, סמכויותיהם וחבות בשל פעולתם

Go

28

 

סימן א': האורגנים

Go

28

סעיף 46

האורגנים

Go

28

סעיף 47

מעשי אורגן כמעשי החברה

Go

28

 

סימן ב': חלוקת הסמכויות בין האורגנים העיקריים

Go

28

סעיף 48

סמכויות האורגנים

Go

28

סעיף 49

סמכות שיורית

Go

28

סעיף 50

העברת סמכויות בין האורגנים לפי התקנון

Go

28

סעיף 51

נטילת סמכויות המנהל הכללי

Go

28

סעיף 52

אורגן שנבצר ממנו למלא תפקידו

Go

29

 

סימן ג': אחריות החברה לפעולות האורגנים

Go

29

סעיף 53

אחריות בנזיקין של חברה

Go

29

 

סימן ד': אחריות יחידי האורגן

Go

29

סעיף 54

אחריות יחידי האורגן

Go

29

 

סימן ה': מניעת פעולה חורגת

Go

29

סעיף 55

פעולה בחריגה מההרשאה

Go

29

סעיף 56

פעולה בחריגה מהמטרות או בלא הרשאה

Go

29

 

פרק שני: האסיפה הכללית

Go

29

 

סימן א': סמכויות האסיפה הכללית

Go

29

סעיף 57

הסמכויות המוקנות לאסיפה הכללית

Go

29

סעיף 58

איסור התניה

Go

30

סעיף 59

מינוי דירקטורים

Go

30

 

סימן ב': אסיפה שנתית ואסיפה מיוחדת

Go

30

סעיף 60

כינוס אסיפה שנתית

Go

30

סעיף 61

אי קיום אסיפה שנתית

Go

30

סעיף 62

כינוס אסיפה שנתית על ידי בית המשפט

Go

30

סעיף 63

כינוס אסיפה מיוחדת

Go

30

סעיף 64

כינוס אסיפה על ידי בעלי מניות

Go

30

סעיף 65

פניה לבית משפט

Go

31

 

סימן ג': כינוס האסיפה הכללית וניהולה

Go

31

סעיף 66

סדר היום

Go

31

סעיף 67

מועדי מסירת הזמנות בחברה פרטית

Go

31

סעיף 68

תוכן ההזמנה לאסיפה כללית בחברה פרטית

Go

31

סעיף 69

הודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית ותוכנה

Go

31

סעיף 70

תקנות לענין החלטות באסיפה כללית

Go

31

סעיף 71

הוכחת בעלות במניות בחברה ציבורית

Go

31

סעיף 72

כינוס אסיפה על ידי בית משפט

Go

31

סעיף 73

אסיפה בישראל

Go

31

סעיף 74

דחיית אסיפה כללית

Go

32

סעיף 75

אסיפת סוג

Go

32

 

סימן ד': אסיפה כללית בחברה פרטית

Go

32

סעיף 76

החלטה ללא התכנסות

Go

32

סעיף 77

קיום אסיפה באמצעי תקשורת

Go

32

 

סימן ה': מנין חוקי באסיפה כללית ויושב ראש האסיפה

Go

32

סעיף 78

מנין חוקי באסיפה כללית

Go

32

סעיף 79

מנין חוקי באסיפה נדחית

Go

32

סעיף 80

יושב ראש אסיפה כללית

Go

32

סעיף 81

חופש ההתנאה

Go

32

 

סימן ו': הצבעה באסיפה הכללית

Go

32

סעיף 82

חופש הגיוון

Go

32

סעיף 83

אופן ההצבעה באסיפה

Go

32

סעיף 84

הצבעה במנין קולות

Go

33

סעיף 85

רוב באסיפה כללית

Go

33

סעיף 86

הכרזה כראיה

Go

33

 

סימן ז': הצבעה בכתב והודעות עמדה

Go

33

סעיף 87

הצבעה באסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה

Go

33

סעיף 88

פניה לבעלי המניות

Go

33

סעיף 89

תקנות

Go

34

 

סימן ח': פרוטוקול האסיפה

Go

34

סעיף 90

פרוטוקולים באסיפה כללית

Go

34

 

סימן ט': פגמים בכינוס האסיפה

Go

34

סעיף 91

פגמים בכינוס האסיפה

Go

34

 

פרק שלישי: הדירקטוריון

Go

34

 

סימן א': סמכויות הדירקטוריון

Go

34

סעיף 92

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

Go

34

סעיף 93

דירקטוריון המונה אדם אחד

Go

35

 

סימן ב': יושב ראש הדירקטוריון

Go

35

סעיף 94

בחירת יושב ראש דירקטוריון

Go

35

סעיף 95

סייג לבחירת יושב ראש דירקטוריון

Go

35

סעיף 96

ניהול ישיבת דירקטוריון

Go

36

 

סימן ג': כינוס ישיבות הדירקטוריון

Go

36

סעיף 97

ישיבות הדירקטוריון

Go

36

סעיף 98

כינוס הדירקטוריון

Go

36

 

סימן ד': ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן

Go

36

סעיף 99

סדר יום

Go

36

סעיף 100

הודעה על ישיבת דירקטוריון

Go

36

סעיף 101

קיום ישיבה באמצעי תקשורת

Go

36

סעיף 102

כינוס דירקטוריון ללא הודעה

Go

36

סעיף 103

קבלת החלטות ללא התכנסות

Go

37

סעיף 104

מנין חוקי בישיבות דירקטוריון

Go

37

 

סימן ה': הצבעה בדירקטוריון

Go

37

סעיף 105

הצבעה בדירקטוריון

Go

37

סעיף 106

שיקול דעת עצמאי והסכמי הצבעה

Go

37

סעיף 107

קבלת החלטות

Go

37

 

סימן ו': פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון

Go

37

סעיף 108

פרוטוקולים בישיבות דירקטוריון

Go

37

 

סימן ז': פגמים בכינוס ישיבת דירקטוריון

Go

37

סעיף 109

פגמים בכינוס הישיבה

Go

37

 

סימן ח': ועדות הדירקטוריון

Go

37

סעיף 110

הקמת ועדות

Go

37

סעיף 111

פעולת ועדה

Go

38

סעיף 112

סייג לאצילת סמכויות

Go

38

סעיף 113

ביטול החלטות ועדה

Go

38

 

סימן ט': ועדת ביקורת

Go

38

סעיף 114

מינוי הועדה

Go

38

סעיף 115

חברי הועדה

Go

38

סעיף 116

זימון לישיבות

Go

39

סעיף 116א

מניין חוקי לקבלת החלטה בוועדת הביקורת

Go

39

סעיף 117

תפקידי ועדת הביקורת

Go

39

סעיף 118

ועדת ביקורת בחברה פרטית שאינה חברת איגרות חוב

Go

40

 

סימן י': ועדת תגמול

Go

40

סעיף 118א

מינוי ועדת תגמול

Go

40

סעיף 118ב

תפקידי ועדת התגמול

Go

40

 

פרק רביעי: המנהל הכללי

Go

40

סעיף 119

מינוי המנהל הכללי

Go

40

סעיף 120

אחריות המנהל הכללי

Go

40

סעיף 121

סמכויות המנהל הכללי

Go

40

סעיף 122

חובת דיווח לדירקטוריון

Go

41

 

חלק רביעי: מינהל החברה

Go

41

 

פרק ראשון: משרד רשום

Go

41

סעיף 123

המשרד הרשום

Go

41

סעיף 124

המסמכים שיישמרו במשרד הרשום

Go

41

סעיף 125

אופן שמירת המסמכים

Go

42

סעיף 126

קבלת העתקים

Go

42

 

פרק שני: מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים

Go

42

 

סימן א': המרשמים

Go

42

סעיף 127

מרשם בעלי מניות

Go

42

סעיף 128

מרשם בעלי מניות מהותיים

Go

42

סעיף 129

עיון במרשמים

Go

42

 

סימן ב': מרשם בעלי המניות

Go

42

סעיף 130

תוכן מרשם בעלי מניות

Go

42

סעיף 131

רישום נאמן במרשם בעלי המניות

Go

42

סעיף 132

חברה לרישומים

Go

42

סעיף 133

מרשם בעלי המניות כראיה

Go

43

סעיף 134

תיקון רישום

Go

43

 

סימן ג':

Go

43

 

סימן ד': מרשם בעלי מניות מהותיים ומרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל

Go

43

סעיף 137

תוכן מרשם בעלי מניות מהותיים

Go

43

סעיף 138

מרשם בעלי מניות נוסף

Go

43

סעיף 139

תקנות

Go

43

 

פרק שלישי: דיווח

Go

43

 

סימן א': דיווח של חברה שאינה תאגיד מדווח

Go

43

סעיף 140

דיווח של חברה שאינה תאגיד מדווח

Go

43

סעיף 141

דיווח שנתי של חברה שאינה תאגיד מדווח

Go

43

 

סימן ב': דיווח של חברה שהיא תאגיד מדווח

Go

44

סעיף 142

דיווח של חברה שהיא תאגיד מדווח

Go

44

סעיף 143

עיון ברשות ניירות ערך

Go

44

סעיף 145

דיווח חברה שהיא תאגיד מדווח לרשם

Go

44

 

פרק רביעי: מבקר פנימי בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

Go

44

סעיף 146

חובת מינוי מבקר פנימי

Go

44

סעיף 147

חוק הביקורת הפנימית

Go

44

סעיף 148

הממונה על המבקר הפנימי

Go

44

סעיף 149

תכנית העבודה

Go

44

סעיף 150

בדיקה דחופה

Go

45

סעיף 151

תפקיד המבקר הפנימי

Go

45

סעיף 152

הגשת דין וחשבון

Go

45

סעיף 153

הפסקת כהונה

Go

45

 

פרק חמישי: רואה חשבון מבקר

Go

45

 

סימן א': מינוי רואה חשבון מבקר

Go

45

סעיף 154

חובה למנות רואה חשבון מבקר

Go

45

סעיף 155

מינוי רואה חשבון מבקר ראשון

Go

45

סעיף 156

רואי חשבון מבקרים משותפים

Go

45

סעיף 157

מינוי בידי אסיפה מיוחדת

Go

45

סעיף 158

חברות לא פעילות

Go

45

סעיף 159

מינוי בידי הרשם

Go

46

 

סימן ב': אי תלות

Go

46

סעיף 160

אי תלות רואה החשבון המבקר

Go

46

סעיף 161

חובת ביצוע ביקורת נוספת

Go

46

 

סימן ג': סיום כהונתו של רואה חשבון מבקר

Go

46

סעיף 162

סיום כהונה

Go

46

סעיף 163

סיום כהונה עקב תלות

Go

46

סעיף 164

עמדת רואה החשבון המבקר

Go

46

 

סימן ד': שכרו של רואה חשבון מבקר

Go

47

סעיף 165

שכר רואה החשבון המבקר

Go

47

סעיף 166

איסור התניית שכר או מתן שיפוי

Go

47

סעיף 167

שכר בעבור שירותים נוספים

Go

47

 

סימן ה': סמכויותיו, חובותיו ואחריותו של רואה חשבון מבקר

Go

47

סעיף 168

סמכויות רואה החשבון המבקר

Go

47

סעיף 169

חובת דיווח

Go

47

סעיף 170

אחריות בשל חוות הדעת

Go

47

 

פרק שישי: דוחות כספיים

Go

47

סעיף 171

דוחות כספיים

Go

47

סעיף 172

עריכת דוחות כספיים בחברה שאינה תאגיד מדווח

Go

48

סעיף 173

הצגת הדוחות לבעלי המניות

Go

48

סעיף 174

הצהרת הדירקטוריון

Go

48

סעיף 175

חובת הגשה של מאזנים

Go

48

 

חלק חמישי: בעל מניה

Go

49

 

פרק ראשון: בעל מניה ותעודת מניה

Go

49

סעיף 176

בעל מניה בחברה פרטית

Go

49

סעיף 177

בעל מניה בחברה ציבורית

Go

49

סעיף 178

תעודת מניה

Go

49

סעיף 180

נוסח תעודת מניה

Go

49

סעיף 181

חילוט

Go

49

סעיף 182

המועד הקובע לבעלות במניה

Go

49

 

פרק שני: זכויות בעל מניה וחובותיו

Go

49

סעיף 183

זכויותיו וחובותיו של בעל מניה

Go

49

סעיף 184

הזכות למידע

Go

49

סעיף 185

עיון במסמכי החברה

Go

50

סעיף 186

מידע על גמול לדירקטורים

Go

50

סעיף 187

הזכות לקבל תקנון ודוחות כספיים

Go

50

סעיף 188

הזכות להצביע

Go

50

סעיף 189

רשות לערוך הסכמים

Go

50

סעיף 190

זכות לדיבידנד

Go

50

סעיף 191

הזכות במקרה של קיפוח

Go

50

סעיף 192

חובות בעלי מניות

Go

50

סעיף 193

חובת בעל שליטה וכוח הכרעה לפעול בהגינות

Go

51

 

פרק שלישי: התביעה הנגזרת

Go

51

 

סימן א': תביעה נגזרת והגנה נגזרת

Go

51

סעיף 194

תנאים מוקדמים להגשת תביעה

Go

51

סעיף 195

תגובת החברה

Go

51

סעיף 196

תשובת החברה לתובע

Go

51

סעיף 197

הזכות להגיש תביעה נגזרת

Go

51

סעיף 198

אישור תביעה נגזרת

Go

52

סעיף 198א

בקשה לגילוי מסמכים

Go

52

סעיף 199

אגרה והוצאות

Go

52

סעיף 200

הוצאות

Go

52

סעיף 200א

שכר טרחת עורך דין בתביעה נגזרת

Go

52

סעיף 201

גמול

Go

52

סעיף 202

הסדר או פשרה

Go

52

סעיף 203

הגנה נגזרת

Go

52

סעיף 204

חלוקה אסורה ועסקה עם בעל שליטה

Go

53

סעיף 205

חברה בפירוק או בהליכי חדלות פירעון

Go

53

סעיף 205א

מימון הרשות

Go

53

סעיף 206

תקנות

Go

53

 

סימן ב':

Go

53

 

חלק שישי: נושאי המשרה בחברה

Go

53

 

פרק ראשון: מינוי וכהונה של דירקטורים

Go

53

 

סימן א': כהונת דירקטור וסיום הכהונה

Go

53

סעיף 219

מספר הדירקטורים

Go

53

סעיף 220

הדירקטורים הראשונים

Go

54

סעיף 221

תחילת הכהונה

Go

54

סעיף 222

תקופת הכהונה

Go

54

סעיף 223

דיווח על שינויים

Go

54

סעיף 224

מרשם הדירקטורים

Go

54

 

סימן ב': הגבלות על מינויים ופקיעת כהונה

Go

54

סעיף 224א

כשירות למינוי

Go

54

סעיף 224ב

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור

Go

54

סעיף 225

חובת גילוי

Go

54

סעיף 226

הגבלת מינוי עקב הרשעה

Go

54

סעיף 226א

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

Go

55

סעיף 227

הגבלת מינוי

Go

55

סעיף 227א

חובת הודעה

Go

55

סעיף 228

פקיעת כהונה

Go

55

סעיף 229

התפטרות דירקטור

Go

55

סעיף 230

פיטורי דירקטור

Go

56

סעיף 231

חובה לסיים כהונה

Go

56

סעיף 232

פקיעת כהונה עקב עבירה

Go

56

סעיף 232א

פקיעת כהונה עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

Go

56

סעיף 233

פסלות לפי החלטת בית משפט

Go

56

סעיף 234

חובת אמונים

Go

56

 

סימן ג': תאגיד כדירקטור

Go

56

סעיף 235

תאגיד כדירקטור

Go

56

סעיף 236

יחיד המכהן מטעם התאגיד

Go

56

 

סימן ד': דירקטור חליף

Go

56

סעיף 237

דירקטור חליף

Go

56

סעיף 238

אחריות דירקטור חליף

Go

57

 

סימן ה': דירקטור חיצוני

Go

57

סעיף 239

חובת מינוי

Go

57

סעיף 240

כשירות למינוי

Go

57

סעיף 241

הצהרה

Go

58

סעיף 242

דירקטורים חיצוניים ראשונים

Go

58

סעיף 243

השתתפות בועדות

Go

58

סעיף 244

גמול והחזר הוצאות

Go

58

סעיף 245

משך כהונה

Go

58

סעיף 245א

חובת הודעה

Go

59

סעיף 246

הפסקת כהונה בידי האסיפה הכללית

Go

59

סעיף 247

הפסקת כהונה בידי בית המשפט

Go

59

סעיף 248

מינוי באסיפה מיוחדת

Go

60

סעיף 249

איסור מינוי והעסקה

Go

60

סעיף 249א

דירקטור חיצוני בחברה שהפכה לחברה פרטית שאינה חברת איגרות חוב

Go

60

סעיף 249ב

סיווג דירקטור כדירקטור בלתי תלוי

Go

60

סעיף 249ג

החלת הוראות על דירקטור בלתי תלוי

Go

60

 

פרק שני: מינוי, כהונה ופיטורים של נושאי משרה אחרים

Go

60

סעיף 250

מינוי ופיטורים של מנהל כללי

Go

60

סעיף 251

מינוי ופיטורים של נושאי משרה

Go

60

סעיף 251א

החלת סעיפים לעניין הגבלות על מינויים ופקיעת כהונה מסימן ב' בפרק ראשון

Go

60

 

פרק שלישי: חובות נושאי משרה

Go

61

 

סימן א': חובת זהירות

Go

61

סעיף 252

חובת זהירות

Go

61

סעיף 253

אמצעי זהירות ורמת מיומנות

Go

61

סעיף 253א

חובת זהירות של דירקטור בעל מומחיות או כשירות

Go

61

 

סימן ב': חובת אמונים

Go

61

סעיף 254

חובת אמונים

Go

61

סעיף 255

אישור פעולות

Go

61

סעיף 256

תרופות

Go

61

סעיף 257

גילוי ליקוי

Go

62

 

סימן ג': פטור, שיפוי וביטוח

Go

62

סעיף 258

סמכות החברה למתן פטור, שיפוי וביטוח

Go

62

סעיף 259

הסמכה למתן פטור

Go

62

סעיף 260

רשות לענין שיפוי

Go

62

סעיף 261

ביטוח אחריות

Go

63

סעיף 262

שינוי התקנון

Go

63

סעיף 263

הוראות חסרות תוקף

Go

63

סעיף 264

אי התניה

Go

63

 

פרק רביעי: זכויותיו של דירקטור

Go

63

סעיף 265

הזכות לקבלת מידע

Go

63

סעיף 266

זכות להעסיק יועצים

Go

63

סעיף 267

זכות תביעה

Go

63

 

פרק רביעי א': מדיניות תגמול לנושאי משרה

Go

64

סעיף 267א

קביעת מדיניות תגמול לנושאי משרה

Go

64

סעיף 267ב

שיקולים בקביעת מדיניות התגמול

Go

64

סעיף 267ג

תקנות לעניין פרק רביעי א'

Go

64

 

פרק חמישי: עסקאות עם בעלי ענין

Go

65

סעיף 268

הגדרת בעל שליטה

Go

65

סעיף 269

חובת גילוי

Go

65

סעיף 270

עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים

Go

65

סעיף 271

עסקאות שאינן חריגות

Go

66

סעיף 272

עסקאות חריגות עם נושא משרה ועסקאות עם נושא משרה שאינו דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו

Go

66

סעיף 273

עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו

Go

67

סעיף 274

הצעה פרטית

Go

67

סעיף 275

עסקה עם בעל שליטה

Go

67

סעיף 276

גילוי ענין אישי

Go

68

סעיף 277

אישורים מצטברים

Go

68

סעיף 278

הימנעות בעלי עניין אישי

Go

68

סעיף 279

ועדת ביקורת בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

Go

68

סעיף 280

עסקה חסרת תוקף

Go

68

סעיף 281

ביטול עסקה

Go

69

סעיף 282

אישור דירקטוריון

Go

69

סעיף 283

סעדים

Go

69

סעיף 284

תקנות

Go

69

 

חלק שביעי: הון החברה

Go

69

 

פרק ראשון: ניירות ערך ופעולות בהם

Go

69

 

סימן א': חופש הגיוון

Go

69

סעיף 285

חופש הגיוון

Go

69

 

סימן ב': הון מניות רשום

Go

69

סעיף 286

הגדלת הון מניות רשום

Go

69

סעיף 287

ביטול הון מניות רשום

Go

69

 

סימן ג': הנפקת ניירות ערך

Go

69

סעיף 288

סמכות להנפיק מניות והמירים

Go

69

סעיף 289

סמכות להנפיק איגרות חוב

Go

69

סעיף 289א

איסור להנפיק או להקצות נייר ערך למוכ"ז

Go

70

סעיף 290

זכאות להשתתף בהקצאות עתידיות

Go

70

סעיף 291

הקצאה שלא תמורת מזומנים

Go

70

סעיף 292

דיווח על הקצאה

Go

70

 

סימן ד': העברת ניירות ערך

Go

70

סעיף 293

עבירות

Go

70

סעיף 294

הגבלת עבירות

Go

70

סעיף 295

בעלים משותפים

Go

70

סעיף 298

רכישה בבורסה

Go

70

סעיף 299

שינוי מרשם

Go

70

סעיף 300

מכירה כפויה

Go

70

 

פרק שני: שמירת ההון וחלוקה

Go

71

 

סימן א': חלוקה מותרת

Go

71

סעיף 301

אי התניה

Go

71

סעיף 302

חלוקה מותרת

Go

71

סעיף 303

חלוקה באישור בית משפט

Go

71

סעיף 304

הקצאת מניות בפחות מערכן הנקוב

Go

71

סעיף 305

תקנות

Go

71

 

סימן ב': דיבידנד

Go

71

סעיף 306

זכות לדיבידנד או למניות הטבה

Go

71

סעיף 307

החלטה על חלוקת דיבידנד

Go

71

 

סימן ג': רכישה

Go

72

סעיף 308

תוצאות רכישה

Go

72

סעיף 309

רכישה בידי תאגיד בשליטה

Go

72

סעיף 309א

רכישת ניירות ערך שניתן להמירם למניות

Go

72

 

סימן ד': חלוקה אסורה

Go

72

סעיף 310

תוצאות חלוקה אסורה

Go

72

סעיף 311

אחריות דירקטורים לחלוקה אסורה

Go

72

 

סימן ה': ניירות ערך בני פדיון

Go

72

סעיף 312

ניירות ערך בני פדיון

Go

72

סעיף 313

הוראות מעבר

Go

73

 

חלק שמיני: רכישת חברות

Go

73

 

פרק ראשון: מיזוג

Go

73

סעיף 314

אישורים בחברה

Go

73

סעיף 315

מיזוג הפוגע בכושר הפרעון של החברה

Go

73

סעיף 316

הצעת מיזוג

Go

73

סעיף 317

הודעה לרשם החברות

Go

73

סעיף 318

הודעה לנושים

Go

73

סעיף 319

התנגדות נושים

Go

73

סעיף 320

אישור המיזוג

Go

73

סעיף 321

אישור בית משפט

Go

74

סעיף 322

הודעה של הממונה על התחרות

Go

74

סעיף 323

תוצאות המיזוג

Go

74

סעיף 324

חופש התנאה

Go

74

סעיף 325

שעבוד צף בחברה מתמזגת

Go

75

סעיף 326

תקנות לענין מיזוג

Go

75

סעיף 327

הוראות מעבר לענין מיזוג

Go

75

 

פרק שני: הצעת רכש מיוחדת

Go

75

סעיף 328

רכישה של דבוקת שליטה או שליטה

Go

75

סעיף 329

חוות דעת הדירקטוריון

Go

75

סעיף 330

חובות נושאי משרה

Go

75

סעיף 331

הסכמת בעלי המניות

Go

76

סעיף 332

היענות מזערית

Go

76

סעיף 333

תוצאות רכישה אסורה

Go

76

סעיף 334

הצעת רכש עוקבת ומיזוג עוקב

Go

76

סעיף 335

תקנות

Go

76

 

פרק שלישי: מכירה כפויה של מניות

Go

76

 

סימן א': רכישת מניות המיעוט בידי בעל השליטה בחברה ציבורית

Go

76

סעיף 336

הצעת רכש מלאה

Go

76

סעיף 337

מכירה כפויה

Go

77

סעיף 338

סעד הערכה

Go

77

סעיף 338א

הצעת רכש לניירות ערך

Go

77

סעיף 339

הפיכת חברה ציבורית לחברה פרטית

Go

77

סעיף 340

תוצאות רכישה אסורה

Go

77

 

סימן ב': סמכות לרכוש מניותיהם של בעלי מניות מתנגדים בחברה פרטית

Go

77

סעיף 341

סמכות לרכוש מניותיהם של בעלי מניות מתנגדים בחברה פרטית

Go

77

סעיף 342

הוראת מעבר

Go

78

סעיף 342א

תקנות

Go

78

 

חלק שמיני א': פירוק

Go

78

 

פרק א': הוראות כלליות

Go

78

סעיף 342ב

הגדרות   חלק שמיני א'

Go

78

סעיף 342ג

דרכי הפירוק

Go

78

סעיף 342ד

היחס בין הליכי פירוק להליכי חדלות פירעון

Go

78

 

פרק ב': פירוק בידי בית המשפט

Go

78

סעיף 342ה

בית המשפט המוסמך

Go

78

סעיף 342ו

העילות לפירוק בידי בית משפט

Go

79

סעיף 342ז

הרשאים לבקש פירוק

Go

79

סעיף 342ח

בקשה לצו פירוק

Go

79

סעיף 342ט

פרסום הודעה על הגשת בקשה ומשלוח העתק ממנה

Go

79

סעיף 342י

הגשת התנגדות לבקשה

Go

79

סעיף 342יא

החלטה בבקשה לצו פירוק

Go

79

סעיף 342יב

תוצאות צו הפירוק

Go

79

סעיף 342יג

הודעה על מתן צו פירוק לרשם ופרסום הודעה לציבור

Go

79

סעיף 342יד

הנאמן   מינויו, תפקידיו וסמכויותיו בפירוק בידי בית המשפט

Go

79

סעיף 342טו

תחולת הוראות לעניין הליכי הפירוק בידי בית המשפט

Go

80

סעיף 342טז

תשלום הוצאות הפירוק וחובות החברה לנושים

Go

80

סעיף 342יז

זכות בעלי המניות ליתרה

Go

80

סעיף 342יח

תשלומי ביניים

Go

80

סעיף 342יט

זכות לפנות לבית המשפט

Go

80

סעיף 342כ

סמכויות בית המשפט

Go

81

סעיף 342כא

צירוף הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי להליכי הפירוק

Go

81

סעיף 342כב

ביטול צו פירוק

Go

81

סעיף 342כג

סיום הפירוק, חיסול החברה וסיום כהונת הנאמן

Go

81

 

פרק ג': פירוק מרצון

Go

81

סעיף 342כד

החלטה על פירוק מרצון

Go

81

סעיף 342כה

מתן תצהיר כושר פירעון

Go

81

סעיף 342כו

זימון אסיפה כללית לשם קבלת החלטה על פירוק מרצון

Go

81

סעיף 342כז

מינוי הנאמן בידי האסיפה הכללית

Go

81

סעיף 342כח

תחילת הפירוק והפסקת ניהול עסקי החברה

Go

81

סעיף 342כט

הודעה לנושים על פירוק מרצון

Go

82

סעיף 342ל

הודעה לרשם

Go

82

סעיף 342לא

הנאמן   תפקידיו וסמכויותיו בפירוק מרצון

Go

82

סעיף 342לב

הפסקת כהונה של נאמן

Go

82

סעיף 342לג

תחולת הוראות לעניין הליכי פירוק מרצון

Go

82

סעיף 342לד

תשלום הוצאות הפירוק וחובות החברה לנושים וזכות בעלי המניות ליתרה

Go

82

סעיף 342לה

זכות לפנות לבית המשפט

Go

82

סעיף 342לו

כינוס אסיפות כלליות

Go

82

סעיף 342לז

ביטול הפירוק

Go

83

סעיף 342לח

סיום הפירוק

Go

83

סעיף 342לט

חיסול החברה וסיום כהונת הנאמן

Go

83

סעיף 342מ

מתן צו פירוק לגבי חברה שהחליטה על פירוק מרצון

Go

83

 

פרק ד': פירוק מרצון בהליך מזורז של חברה לא פעילה

Go

83

סעיף 342מא

חברה לא פעילה

Go

83

סעיף 342מב

החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז

Go

83

סעיף 342מג

הגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז

Go

84

סעיף 342מד

פרסום הודעה על הגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז

Go

84

סעיף 342מה

התנגדות לבקשה

Go

84

סעיף 342מו

הפסקת הליכי הפירוק בידי הרשם

Go

84

סעיף 342מז

חיסול חברה

Go

84

 

פרק ה': הוראות שונות

Go

84

סעיף 342מח

קבלת החלטה באסיפה כללית בחברה פרטית

Go

84

סעיף 342מט

ציון הליכי הפירוק במסמכי החברה

Go

84

סעיף 342נ

דוח הנאמן לעניין הליכי פירוק תלויים ועומדים

Go

84

סעיף 342נא

עונשין לעניין פירוק

Go

84

סעיף 342נב

ביטול החיסול

Go

85

סעיף 342נג

החלת ההוראות על חברת חוץ ותאגידים אחרים

Go

85

סעיף 342נד

תקנות   חלק שמיני א'

Go

85

 

חלק תשיעי: הוראות כלליות

Go

85

 

פרק ראשון: שינוי סוגי תאגידים

Go

85

סעיף 343

שינוי סוג החברה

Go

85

סעיף 344

שינוי אחריות בעלי המניות

Go

85

סעיף 345

הפיכת אגודה שיתופית לחברה

Go

85

 

פרק ראשון א': חברה לתועלת הציבור

Go

86

 

סימן א': חברה לתועלת הציבור – הוראות כלליות

Go

86

סעיף 345א

חברה לתועלת הציבור

Go

86

סעיף 345ב

רישום חברה לתועלת הציבור

Go

86

סעיף 345ג

פנקס חברות לתועלת הציבור

Go

87

סעיף 345ג1

סיוע והנחיה לחברות לתועלת הציבור בניהול ענייניהן

Go

87

סעיף 345ד

ציון חל"צ בצד שם חברה

Go

87

סעיף 345ה

סייג לשינוי תקנון

Go

87

סעיף 345ו

פעולה בחריגה ממטרות

Go

88

סעיף 345ז

חלוקה אסורה

Go

88

סעיף 345ח

ועדת ביקורת

Go

88

סעיף 345ט

מבקר פנימי

Go

90

סעיף 345י

שכר דירקטורים, חברי ועדת ביקורת, ונושאי משרה אחרים

Go

90

סעיף 345יא

הוצאות לניהול חברה לתועלת הציבור

Go

90

סעיף 345יב

אישור עסקאות מסוימות

Go

90

סעיף 345יג

אחריות נושאי משרה וחברי ועדת ביקורת

Go

91

סעיף 345יד

תביעות נגזרת והגנה נגזרת

Go

91

סעיף 345טו

העברת מניות

Go

91

סעיף 345טז

מיזוג

Go

91

סעיף 345יז

פשרה או הסדר

Go

91

סעיף 345יח

מינוי חוקר

Go

92

סעיף 345יט

פירוק בידי בית משפט

Go

92

סעיף 345כ

פירוק מרצון

Go

92

סעיף 345כא

הוראות כלליות לענין פירוק

Go

93

סעיף 345כב

מעמד רשם ההקדשות בהליכי פירוק

Go

93

סעיף 345כג

תחולת הוראות פקודת החברות

Go

93

סעיף 345כד

חובת דיווח והגשת מסמכים

Go

93

סעיף 345כד1

הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח

Go

94

סעיף 345כד2

הסתייעות בבודק חיצוני, סמכויותיו וחובותיו

Go

94

סעיף 345כד3

אישור לשמש בודק חיצוני, התלייתו וביטולו

Go

95

סעיף 345כד4

דרישת מידע על ידי בודק חיצוני

Go

96

סעיף 345כד5

דיווח לכנסת על הסתייעות בבודקים חיצוניים

Go

96

סעיף 345כו

פניה לבית המשפט

Go

96

סעיף 345כז

אגרות ותשלומים

Go

96

סעיף 345כח

השבה לחברה

Go

96

סעיף 345כט

הוראות מיוחדות לענין הרמת מסך בחברה לתועלת הציבור

Go

97

סעיף 345ל

שמירת דינים

Go

97

סעיף 345לא

איסור התניה

Go

97

סעיף 345לא1

תחולה בשינויים של הוראות החוק

Go

97

סעיף 345לב

תחולה לגבי חברות ממשלתיות

Go

97

סעיף 345לג

תחולה לגבי חברות חוץ

Go

97

 

סימן ב': קרן לתועלת הציבור

Go

98

סעיף 345לד

קרן לתועלת הציבור

Go

98

סעיף 345לה

הכרה בקרן לתועלת הציבור וסוגי קרנות

Go

98

סעיף 345לו

עדכון סכומים

Go

98

סעיף 345לז

הוראות לעניין תרומות

Go

99

סעיף 345לח

קבלת נכס כתרומה

Go

99

סעיף 345לט

דרכי מימון על ידי קרן לתועלת הציבור

Go

99

סעיף 345מ

דרכי השקעת כספים עודפים בקרן לתועלת הציבור

Go

100

סעיף 345מא

ציון חל"צ וסוג הקרן בצד שם הקרן

Go

100

סעיף 345מב

חובת מינוי דירקטור בלתי תלוי

Go

101

סעיף 345מג

אמות מידה לחלוקת כספי הקרן ותפקידי ועדת החלוקה

Go

101

סעיף 345מד

הוצאות לניהול קרן לתועלת הציבור

Go

102

סעיף 345מה

דיווח לרשם ההקדשות

Go

102

סעיף 345מו

פרסום מידע לציבור

Go

102

סעיף 345מז

חובה למנות רואה חשבון מבקר

Go

102

סעיף 345מח

חובה למנות מבקר פנימי

Go

102

סעיף 345מט

ועדת ביקורת

Go

102

סעיף 345נ

עיון בדיווחי קרן משפחתית לתועלת הציבור

Go

102

סעיף 345נא

התניית תרומה

Go

102

סעיף 345נב

מיזוג קרנות לתועלת הציבור

Go

102

סעיף 345נג

שינוי מעמד

Go

103

 

פרק שני: חברת חוץ

Go

103

סעיף 346

חובת רישום של חברת חוץ

Go

103

סעיף 347

המצאה לחברת חוץ

Go

103

סעיף 348

דין וחשבון שנתי

Go

103

סעיף 349

עונשין

Go

103

סעיף 349א

חברת חוץ שהפסיקה לקיים מקום עסקים בישראל

Go

103

 

פרק שלישי: פשרה או הסדר

Go

104

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

104

סעיף 350

פשרה או הסדר   הוראות כלליות

Go

104

 

סימן ב':

Go

105

 

סימן ג': מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב בחברת איגרות חוב

Go

105

 

סימן ד': פשרה או הסדר שמטרתם שינוי מבנה או מיזוג

Go

105

סעיף 351

שינוי מבנה ומיזוג

Go

105

 

סימן ה': החלת הוראות על חברת חוץ ותאגידים אחרים

Go

106

סעיף 351א

החלת ההוראות על חברת חוץ ותאגידים אחרים

Go

106

 

פרק רביעי: סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה

Go

106

 

סימן א': סעדים

Go

106

סעיף 352

סעדים

Go

106

סעיף 353

הפרת חובות קיום מרשמים ודיווחים

Go

106

סעיף 353א

ערובה להוצאות משפט

Go

106

 

סימן ב': הטלת עיצום כספי בידי הרשם

Go

106

סעיף 354

עיצום כספי

Go

106

סעיף 355

עדכון עיצום כספי

Go

108

סעיף 356

דרישת עיצום כספי ותשלומו

Go

108

סעיף 357

הפרשי הצמדה וריבית

Go

108

סעיף 358

גביה

Go

108

סעיף 359

ערעור

Go

108

סעיף 360

גביה מדירקטור

Go

109

סעיף 361

שמירת אחריות פלילית

Go

109

סעיף 362

פירוק לבקשת הרשם

Go

109

 

סימן ג': רישום חברה כחברה מפרה

Go

109

סעיף 362א

רישום חברה כחברה מפרה

Go

109

סעיף 363

תקנות

Go

110

 

סימן ד': הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך

Go

110

סעיף 363א

הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך

Go

110

סעיף 363ב

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

111

סעיף 363ג

תחולת הוראות מחוק ניירות ערך

Go

111

 

פרק חמישי: חברה ציבורית או חברת איגרות חוב שמניותיה  או שאיגרות החוב שלה נסחרות מחוץ לישראל

Go

111

סעיף 364

הגבלת תחולה

Go

111

סעיף 365

חובות דיווח

Go

111

 

פרק חמישי א': הגבלת תחולה על חברות איגרות חוב

Go

111

סעיף 365א

הגבלת תחולה

Go

111

 

פרק שישי: תקנות

Go

112

סעיף 366

ביצוע ותקנות

Go

112

 

חלק עשירי: ביטול, הוראות מעבר, תחולה ותחילה

Go

112

סעיף 367

ביטול פקודת החברות

Go

112

סעיף 368

הוראת מעבר לגבי תחולת הוראות בתקנון המצוי

Go

112

סעיף 369

הוראת מעבר לענין מניות חברה אם בבעלות חברה בת

Go

112

סעיף 370

תחולה על חברה מוגבלת בערבות

Go

112

סעיף 371

הוראת מעבר לענין מבקר פנימי

Go

112

סעיף 372

דירקטור מקרב הציבור

Go

112

סעיף 373

תיקון חוק ניירות ערך   מס' 18

Go

112

סעיף 374

תיקון חוק ניירות ערך

Go

113

סעיף 375

תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות   מס' 6

Go

113

סעיף 376

תיקון חוק הביטוח הלאומי   מס' 35

Go

113

סעיף 377

תחילה

Go

113

סעיף 378

פרסום

Go

114

 

תוספת ראשונה

Go

114

סעיף 1

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים

Go

114

סעיף 2

גיוון הרכב הדירקטוריון

Go

114

סעיף 3

הגבלת כהונת נושא משרה כדירקטור

Go

114

סעיף 4

הכשרת דירקטורים ומינוי אחראי להטמעת הוראות ממשל תאגידי

Go

114

סעיף 5

ישיבות הדירקטוריון בלא נוכחות המנהל הכללי והכפופים לו

Go

114

סעיף 6

ישיבות ועדת ביקורת בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר

Go

114

סעיף 7

מינוי דירקטור חיצוני

Go

114

 

תוספת ראשונה א'

Go

115

 

תוספת שנייה

Go

116

 

תוספת שלישית

Go

116

סעיף 1

הגדרות

Go

116

סעיף 2

דרכי השקעה

Go

116

סעיף 3

חובת מינוי ועדת השקעות

Go

117

סעיף 4

הרכב ועדת ההשקעות וכשירות חבריה

Go

117

סעיף 5

חובות וזכויות של חברי ועדת ההשקעות

Go

118

סעיף 6

נהלים לעבודתה של ועדת ההשקעות

Go

118

סעיף 7

החזר הוצאות או שכר

Go

118

 


חוק החברות, תשנ"ט-1999*

 

חלק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "איגרת חוב" – מסמך שהנפיקה חברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה, ומגדיר את תנאיה, למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה חברה במהלך עסקיה;

          "איגרת חוב מובטחת" – איגרת חוב שהתחייבות החברה לפיה מובטחת במשכון על נכסי החברה, כולם או מקצתם;

          "אמצעי שליטה" – כל אחד מאלה:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה;

(2)   הזכות למנות דירקטור של חברה;

          "אסיפה כללית" – אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות;

          "אסיפה מיוחדת" – אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית;

          "אסיפת סוג" – אסיפה של בעלי סוג מניות;

          "אסיפה שנתית" – אסיפה של בעלי המניות לפי סעיף 60;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "בורסה" – בורסה בישראל, בורסה מחוץ לישראל שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתיתו על פי דין במדינה שבה היא פועלת וכן שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 238 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

"בורסה" – בורסה בישראל, וכן בורסה מחוץ לישראל שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתיתו על פי דין במדינה שבה היא פועלת וכן שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(תיקון מס' 30) תשע"ז-2017

          "בורסה בישראל" – בורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 696 (ה"ח 1062)

החלפת הגדרת "בורסה בישראל"

הנוסח הקודם:

"בורסה בישראל" – בורסה שקיבלה רשיון לפי חוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          "בעל איגרת חוב", בחברת איגרות חוב – בעל איגרת חוב של החברה, הרשומה למסחר בבורסה או שהוצעה לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך או שהוצעה לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל;

מיום 17.2.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2315 מיום 17.8.2011 עמ' 1108 (ה"ח 569)

הוספת הגדרת "בעל איגרת חוב"

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          "בית משפט" – (נמחקה);

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

מחיקת הגדרת "בית משפט"

הנוסח הקודם:

"בית משפט" - בית המשפט המחוזי;

          "בעל מניה מהותי" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה;

          "בעל ענין" – בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל כללי;

          "דבוקת שליטה" – מניות המקנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית;

          "דיבידנד" – כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה ללא תמורה שוות ערך ולמעט מניות הטבה;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          "דירקטור" – חבר בדירקטוריון של חברה;

מיום 15.5.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2281 מיום 15.3.2011 עמ' 390 (ה"ח 496)

"דירקטור" - חבר בדירקטוריון של חברה ומי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור, יהא תוארו אשר יהא;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          "דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי:

(1)   מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) וועדת הביקורת אישרה זאת;

(2)   הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה;

מיום 15.5.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2281 מיום 15.3.2011 עמ' 390 (ה"ח 496)

הוספת הגדרת "דירקטור בלתי תלוי"

 

מיום 17.2.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2315 מיום 17.8.2011 עמ' 1108 (ה"ח 569)

"דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או דירקטור דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי:

          "דירקטור חיצוני" – כמשמעותו בחלק שישי, פרק ראשון, בסימן ה';

          "החזקה" ו"רכישה" – כמשמעותן בחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 32) תשע"ח-2018

          "הליכי חדלות פירעון" – כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

הוספת הגדרת "הליכי חדלות פירעון"

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "הצעה פרטית" – הצעה להנפקת ניירות ערך של חברה ציבורית שאינה הצעה לציבור או הצעה של חברה ציבורית למכירה של ניירות ערך שלה אשר נרכשו על ידה לפי סעיף 308, שאינה הצעה לציבור;

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 238 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

"הצעה פרטית" – הצעה להנפקת ניירות ערך של חברה ציבורית שאינה הצעה לציבור או הצעה של חברה ציבורית למכירה של ניירות ערך שלה אשר נרכשו על ידה לפי סעיף 308, שאינה הצעה לציבור;

          "הצעה פרטית מהותית" – הצעה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 270(5);

          "הצעת רכש" – הצעה לרכישת מניות, המופנית לציבור בעלי המניות של חברה;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "ועדת דירקטוריון" – ועדה שהקים הדירקטוריון לפי הוראות סעיף 110;

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 238 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

הוספת הגדרת "ועדת דירקטוריון"

          "חבר בורסה" – מי שהוא חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "חברה" – חברה שהתאגדה לפי חוק זה, לפי פקודת החברות, פקודת החברות 1921 או פקודת החברות 1919;

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 238 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

הוספת הגדרת "חברה"

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          "חברת איגרות חוב" – חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור;

מיום 17.2.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2315 מיום 17.8.2011 עמ' 1108 (ה"ח 569)

הוספת הגדרת "חברת איגרות חוב"

          "חברה בת" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

          "חברה לרישומים" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 6) תשס"ז-2007

          "חברה לתועלת הציבור" – כמשמעותה בפרק ראשון א' בחלק התשיעי;

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 332 (ה"ח 195)

הוספת הגדרת "חברה לתועלת הציבור"

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          "חברה ממשלתית" ו"חברת בת ממשלתית" – כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

מיום 15.5.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2281 מיום 15.3.2011 עמ' 390 (ה"ח 496)

הוספת הגדרת ""חברה ממשלתית" ו"חברת בת ממשלתית""

          "חברה מתמזגת" – חברת יעד וחברה קולטת;

          "חברה פרטית" – חברה שאינה חברה ציבורית;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "חברה ציבורית" – חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור;

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 238 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

"חברה ציבורית" – חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור;

          "חברה קולטת" – חברה שכל נכסיה והתחייבויותיה של חברת היעד עוברים אליה במיזוג;

          "חברה קשורה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "חברת חוץ" – תאגיד, למעט שותפות, שהתאגד מחוץ לישראל;

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 238 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

החלפת הגדרת "חברת חוץ"

הנוסח הקודם:

"חברת חוץ" – חברה הרשומה מחוץ לישראל וכן כל חבר בני אדם, למעט שותפות, שנרשם או שהתאגד מחוץ לישראל;

          "חברת יעד" – חברה, אחת או יותר, האמורה להתמזג עם חברה קולטת באופן שיביא לחיסולה של החברה;

          "חברת מטרה" – חברה שהצעת רכש מופנית לבעלי מניותיה;

(תיקון מס' 6) תשס"ז-2007

          "חוק הנאמנות" – חוק הנאמנות, התשל"ט-1979;

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 332 (ה"ח 195)

הוספת הגדרת "חוק הנאמנות"

(תיקון מס' 6) תשס"ז-2007

          "חוק העמותות" – חוק העמותות, התש"ם-1980;

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 332 (ה"ח 195)

הוספת הגדרת "חוק העמותות"

(תיקון מס' 32) תשע"ח-2018

          "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

הוספת הגדרת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי"

          "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "חלוקה" – מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו, במישרין או בעקיפין, וכן רכישה; ולענין זה, "רכישה" - רכישה או מתן מימון לרכישה, במישרין או בעקיפין, בידי חברה או בידי חברה בת שלה או בידי תאגיד אחר בשליטתה, של מניות החברה או של ניירות ערך שניתן להמירם למניות החברה או שניתן לממשם במניות החברה, או פדיון של ניירות ערך בני פדיון שהם חלק מהונה העצמי של החברה בהתאם לסעיף 312(ד), ולרבות התחייבות לעשיית כל אחד מאלה, והכל, ובלבד שהמוכר אינו החברה עצמה או תאגיד אחר בבעלותה המלאה של החברה;

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 238 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

"חלוקה" - מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו, במישרין או בעקיפין, וכן רכישה; ולענין זה, "רכישה" - רכישה או מתן מימון לרכישה, במישרין או בעקיפין, בידי חברה או בידי חברה בת שלה או בידי תאגיד אחר בשליטתה, של מניות החברה או של ניירות ערך שניתן להמירם למניות החברה או שניתן לממשם במניות החברה, או פדיון של ניירות ערך בני פדיון שהם חלק מהונה העצמי של החברה בהתאם לסעיף 312(ד), ולרבות התחייבות לעשיית כל אחד מאלה, והכל, ובלבד שהמוכר אינו החברה עצמה או תאגיד אחר בבעלותה המלאה של החברה;

          "יום ההתאגדות" – התאריך שקבע הרשם כיום ההתאגדות של החברה בתעודת ההתאגדות;

          "יזם" – מי שעושה פעולה, בשמה או במקומה של חברה שטרם התאגדה;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מיזוג", לענין החלק השמיני – העברה של כלל הנכסים והחיובים, לרבות חיובים מותנים, עתידיים, ידועים ובלתי ידועים, של חברת יעד לחברה קולטת, אשר כתוצאה ממנה מתחסלת חברת היעד, בהתאם לסעיף 323;

          "מניה" – אגד של זכויות בחברה הנקבעות בדין ובתקנון;

          "מניות הטבה" – מניות שמקצה החברה ללא תמורה לבעלי מניותיה הזכאים לכך;

          "מנין קולות" – מנין קולות המצביעים, בהתאם לזכויות ההצבעה הקבועות למניות שמכוחן מצביעים בעלי המניות המשתתפים באסיפה;

          "מספר זהות" –

(1)   לגבי חברה הרשומה בישראל - מספר הרישום;

(2)   לגבי חברה רשומה הרשומה מחוץ לישראל – המדינה שבה היא רשומה ומספר הרישום, אם יש לה מספר רישום;

(3)   לגבי תאגיד אחר שיש לו מספר רישום על פי דין – מספר הרישום שלו;

(4)   לגבי יחיד תושב ישראל – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(5)   לגבי יחיד שאינו תושב ישראל – המדינה שבה הוצא הדרכון ומספר הדרכון;

          "מען" –

(1)   לגבי יחיד תושב ישראל – מענו כפי שהוא רשום במרשם האוכלוסין, ואם מסר מען אחר – המען שמסר;

(2)   לגבי יחיד שאינו תושב ישראל – מען מגוריו, ואם מסר מען אחר – המען שמסר;

(3)   לגבי חברה הרשומה בישראל – מען משרדה הרשום;

(4)   לגבי חברה הרשומה מחוץ לישראל – מען משרדה מחוץ לישראל, ואם מסרה מען בישראל – המען שמסרה;

(5)   לגבי תאגיד אחר שיש לו מען רשום על פי דין – מענו הרשום;

(תיקון מס' 20) תשע"ג-2012

          "מענק פרישה" – מענק, תשלום, גמול, פיצוי או כל הטבה אחרת הניתנים לנושא משרה בזיקה לסיום תפקידו בחברה;

מיום 12.12.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ג מס' 2385 מיום 12.11.2012 עמ' 6 (ה"ח 677)

הוספת הגדרת "מענק פרישה"

          "מציע", בהצעת רכש – מי שמציע הצעת רכש;

          "משכון" – כמשמעותו בחוק המשכון, תשכ"ז-1967, וכן שעבוד צף;

          "נוכחות בעל מניות", באסיפה כללית – נוכחות בעל המניות בעצמו או באמצעות שלוח, או באמצעות כתב הצבעה כאמור בסעיף 87;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          "נושא משרה" – מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;

מיום 15.5.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2281 מיום 15.3.2011 עמ' 390 (ה"ח 496)

"נושא משרה" – דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;

(תיקון מס' 28) תשע"ו-2016

          "נייר ערך" – לרבות מניה, איגרת חוב, או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחת מאלה;

מיום 17.9.2016

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 625 (ה"ח 987)

"נייר ערך" – לרבות מניה, איגרת חוב, או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחת מאלה, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז;

          "ניצע", בהצעת רכש – בעל המניות שמוצע לרוכשן בהצעת רכש;

          "סדרת איגרות חוב" – שתי איגרות חוב או יותר שהן שוות-דרגה לענין ההתחייבות הכספית והערובה לתשלומה;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          "ענין אישי" – ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות ענין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי ענין בו, ולמעט ענין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה, לרבות עניין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו;

מיום 15.5.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2281 מיום 15.3.2011 עמ' 390 (ה"ח 496)

"ענין אישי" – ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות ענין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי ענין בו, ולמעט ענין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה, לרבות עניין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו;

          "עסקה" – חוזה או התקשרות וכן החלטה חד צדדית של חברה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת;

          "עסקה חריגה" – עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, עסקה שאינה בתנאי שוק או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה;

          "פעולה" – פעולה משפטית, בין במעשה ובין במחדל;

          "פעולה מהותית" – פעולה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה;

          "פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

          "פרמיה" – סכום שבו עולה תמורת ההקצאה של מניות החברה על ערכן הנקוב של המניות;

(תיקון מס' 32) תשע"ח-2018

          "צו לפתיחת הליכים" – צו לפתיחת הליכים שניתן לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

הוספת הגדרת "צו לפתיחת הליכים"

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

מיום 15.5.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2281 מיום 15.3.2011 עמ' 390 (ה"ח 496)

"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

          "רואה חשבון מבקר" – רואה חשבון שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154;

          "רשות ניירות ערך" – הרשות כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 6) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 23) תשע"ד-2013

          "רשם ההקדשות" ו"הקדש ציבורי" – כמשמעותם בחוק הנאמנות;

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 332 (ה"ח 195)

הוספת הגדרת "רשם ההקדשות"

 

מיום 25.12.2013

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ד מס' 2423 מיום 25.12.2013 עמ' 170 (ה"ח 656)

"רשם ההקדשות" ו"הקדש ציבורי"כמשמעותו כמשמעותם בחוק הנאמנות;

 

          "רשם החברות", "הרשם" – רשם החברות כאמור בסעיף 36;

(תיקון מס' 28) תשע"ו-2016

          "שטר מניה" – (נמחקה);

מיום 17.9.2016

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 625 (ה"ח 987)

מחיקת הגדרת "שטר מניה"

הנוסח הקודם:

"שטר מניה" – שטר המציין שהמחזיק בו הוא בעל מניה למוכ"ז;

          "שעבוד צף" – כמשמעותו בפקודת החברות;

          "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          "תאגיד מדווח" – תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך או תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק האמור חלות עליו;

מיום 17.2.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2315 מיום 17.8.2011 עמ' 1108 (ה"ח 569)

הוספת הגדרת "תאגיד מדווח"

          "תביעה נגזרת" – תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה;

          "תזכיר" – כמשמעותו בפקודת החברות כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה;

(תיקון מס' 20) תשע"ג-2012

          "תנאי כהונה והעסקה", של נושא משרה – תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור;

מיום 12.12.2012

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ג מס' 2385 מיום 12.11.2012 עמ' 6 (ה"ח 677)

הוספת הגדרת "תנאי כהונה והעסקה"

          "תעודת התאגדות" – תעודה בחתימת הרשם המעידה על רישומה של חברה;

          "תעודת מניה" – תעודה שבה מצוין שמו של הבעלים הרשום במרשמי החברה בציון מספר המניות שבבעלותו;

          "תקנון" – תקנון של חברה כפי שהוגש לרשם בראשונה עם התאגדותה או כפי ששונה לפי דין;

          "השר" – שר המשפטים.

חלק שני: ייסוד החברה

פרק ראשון: ההתאגדות

סימן א': זכות ההתאגדות

זכות ההתאגדות

2.    כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

חברת אדם אחד

3.    לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד.

סימן ב': האישיות המשפטית

האישיות המשפטית של החברה

4.    חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד.

קיום חברה

5.    קיומה של חברה הוא מיום ההתאגדות המצוין בתעודת ההתאגדות ועד לפקיעת ההתאגדות, כתוצאה מחיסולה של החברה.

הרמת מסך (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

6.    (א) (1)   בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

(א)   באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;

(ב)   באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה,

ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור, ובשים לב לאחזקותיו ולמילוי חובותיו כלפי החברה לפי סעיפים 192 ו-193 ובשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

(2)   לענין סעיף קטן זה, יראו אדם כמודע לשימוש כאמור בפסקה (1)(א) או (ב) גם אם חשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות, שגרמו לשימוש כאמור, אך נמנע מלבררן, למעט אם נהג ברשלנות בלבד.

          (ב)  בית משפט רשאי לייחס תכונה, זכות או חובה של בעל מניה לחברה או זכות של החברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין, צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החלים על הענין הנדון לפניו.

          (ג)   בית משפט רשאי להשעות זכותו של בעל מניה לפירעון חובו מאת החברה עד לאחר שהחברה פרעה במלואן את כל התחייבויותיה כלפי נושים אחרים של החברה, אם מצא כי התקיימו התנאים לייחוס חוב של החברה לבעל המניה כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ד)  בסעיף זה ובסעיף 7, "בית המשפט" – בית המשפט שלו הסמכות לדון בתובענה.

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 238 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

6. (א) הרמה של מסך ההתאגדות היא כל אחד מאלה:

(1) ייחוס זכויות וחובות של החברה לבעל מניה בה.

(2) ייחוס תכונות, זכויות וחובות של בעל מניה לחברה.

(ב) על אף הוראת סעיף 4, רשאי בית משפט להרים את מסך ההתאגדות אם התקיים לכך תנאי הקבוע בחיקוק או אם בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, או אם התקיימו התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג).

(ג) בית משפט הדן בהליך נגד חברה רשאי, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, להרים את מסך ההתאגדות בהתקיים אחד מאלה:

(1) השימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של החברה נועד לסכל כוונתו של כל דין או להונות או לקפח אדם;

(2) בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב לכך שהיה יסוד סביר להניח כי ניהול עסקי של החברה לא היה לטובת החברה וכן היה בו משום נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה;

(ד)  הרמת מסך לשם ייחוס חובות החברה לבעל מניה בה, תיעשה בשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

(ה)   אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע מבית משפט להעניק סעדים אחרים, לרבות השעיית זכותו של בעל מניה מסוים בחברה להיפרע את חובו, עד לאחר שהחברה פרעה במלואן את כל יתר התחייבויותיה.

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 618 (ה"ח 484)

הוספת סעיף קטן 6(ד)

הגבלת עיסוקים (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9)  תשס"ח-2008

7.       (א)  הורה בית משפט כי יש לייחס חובות של חברה לבעל מניה בה, לפי הוראות סעיף 6(א), רשאי הוא להורות, כי במשך תקופה שיקבע ושלא תעלה על חמש שנים (בסעיף זה – תקופת ההגבלה), לא יוכל אותו בעל מניה להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בייסוד חברה או בניהולה (בסעיף זה – צו הגבלה).

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2008

          (ב)  בית משפט שנתן צו הגבלה ישלח לרשם החברות הודעה על הצו ופרטיו.

(תיקון מס' 9)  תשס"ח-2008

          (ג)   בלי לגרוע מהוראות סעיף 6, המפר צו הגבלה חב בחובות החברה שלגביה הופר הצו ושנוצרו בתקופת ההגבלה.

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 239 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

7. הורה בית משפט כי יש לייחס חובות של חברה לבעל מניה בה, לפי הוראת סעיף 6(ג), או לנושא משרה שלה, לפי הוראת סעיף 54(ב) לפי הוראות סעיף 6(א), רשאי הוא להורות, כי במשך תקופה שיקבע ושלא תעלה על חמש שנים, לא יוכל אותו אדם בעל מניה להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בייסוד חברה או בניהולה.

 

מיום 6.8.2009

סעיף קטן 7(ג) מיום 6.8.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 813 (ה"ח 232)

7. (א) הורה בית משפט כי יש לייחס חובות של חברה לבעל מניה בה, לפי הוראות סעיף 6(א), רשאי הוא להורות, כי במשך תקופה שיקבע ושלא תעלה על חמש שנים (בסעיף זה – תקופת ההגבלה), לא יוכל אותו בעל מניה להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בייסוד חברה או בניהולה (בסעיף זה – צו הגבלה).

(ב) בית משפט שנתן צו הגבלה ישלח לרשם החברות הודעה על הצו ופרטיו.

(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף 6, המפר צו הגבלה חב בחובות החברה שלגביה הופר הצו ושנוצרו בתקופת ההגבלה.

סימן ג': הקמת חברה ורישומה

בקשה לרישום

8.    המבקש לרשום חברה יגיש לרשם בקשה לפי טופס שקבע השר ולה יצורפו:

          (1)  עותק של התקנון;

(2)  הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים, כפי שקבע השר.

אגרות

9.    (א) המבקש לרשום חברה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה (להלן – אגרת רישום).

          (ב)  חברה תשלם בכל שנה אגרה שנתית.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (ג)   בסעיף זה, "חברה" – לרבות חברת חוץ.

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 239 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

הוספת סעיף קטן 9(ג)

תעודת התאגדות

10.  (א) הרשם ירשום חברה אם מצא כי קוימו כל הדרישות לפי חוק זה בקשר לרישום ולכל ענין שהוא תנאי לכך.

          (ב)  הרשם ייתן לכל חברה מספר רישום, כאמור בסעיף 38(ג), ויציין אותו בתעודת ההתאגדות.

          (ג)   משנרשמה חברה, ימסור לה הרשם תעודת התאגדות.

          (ד)  תעודת התאגדות שנמסרה לחברה תשמש ראיה חלוטה לכך כי נתמלאו כל הדרישות לפי חוק זה לענין הרישום ולכל ענין שהוא תנאי לכך.

          (ה)  אין בהוראת סעיף קטן (ד) כדי לרפא פגם בתקנון, או למנוע את הצורך בתיקונו.

סימן ד': תכלית החברה

תכלית החברה

11.  (א) תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין השאר, את עניניהם של נושיה, עובדיה ואת ענינו של הציבור; כמו כן רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור, אם נקבעה לכך הוראה בתקנון.

(תיקון מס' 6) תשס"ז-2007

          (ב)  הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על חברה לתועלת הציבור.

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 332 (ה"ח 195)

(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על חברה שבתקנונה נקבע כי היא הוקמה להשגת מטרות ציבוריות בלבד ואשר תקנונה אוסר חלוקת רווחים לבעלי מניותיה לתועלת הציבור.

סימן ה': פעולות שנעשו על ידי יזם

אישור פעולה

12.  (א) חברה רשאית לאשר פעולה של יזם שנעשתה בשמה או במקומה לפני התאגדותה.

          (ב)  אישור בדיעבד כמוהו כהרשאה מלכתחילה, ובלבד שלא תיפגע זכות שרכש אדם אחר (בסימן זה - צד שלישי) בתום-לב ובתמורה, לפני האישור.

מעמדו של צד שלישי ליזמות

13.  (א) ידע צד שלישי בעת פעולה כאמור בסעיף 12 על קיומה של היזמות, הברירה בידיו לראות את היזם כבעל דברו או לחזור בו מן הפעולה ולתבוע מהיזם את נזקו, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   החברה לא אישרה את הפעולה בתוך שנה מיום עשייתה;

(2)   עולה מן הנסיבות שהחברה אינה עתידה להתאגד, ובלבד שהצד השלישי הודיע על כך ליזם שלושים ימים מראש;

(3)   החברה לא אישרה את הפעולה בתוך שלושים ימים מיום שדרש זאת ממנה הצד השלישי.

          (ב)  אישרה החברה את הפעולה - אין היזם חייב או זכאי עוד בשלה.

          (ג)   היזם והצד השלישי רשאים להתנות על הוראות סעיף זה.

אי ידיעה על היזמות

14.  לא ידע הצד השלישי בעת הפעולה על קיומה של היזמות, יחולו הוראות אלה:

          (1)  פעולת היזם תחייב או תזכה את היזם לפי הענין;

(2)  משנתאגדה החברה רשאית היא לאשר את הפעולה, ובלבד שהאישור אינו נוגד את הפעולה לפי מהותה, תנאיה או נסיבות הענין; אישרה החברה את הפעולה - תחייב פעולת היזם את החברה וגם את היזם, יחד ולחוד, ותזכה רק את החברה.

פרק שני: התקנון

סימן א': תוכן התקנון ושינויו

תקנון החברה

15.  לכל חברה יהיה תקנון כמפורט בסימן זה.

תוקף התקנון

16.  תקנונה של חברה, כפי שנרשם עם התאגדותה, תקף מעת התאגדותה.

תקנון כחוזה

17.  (א) דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.

          (ב)  שינוי התקנון ייעשה בדרכים הקבועות בחוק זה.

פרטים שחובה לכלול בתקנון

18.  תקנון החברה יכלול את הפרטים האלה:

          (1)  שם החברה;

          (2)  מטרות החברה;

          (3)  פרטים בדבר הון המניות הרשום כאמור בסעיפים 33 ו-34;

          (4)  פרטים בדבר הגבלת האחריות, כאמור בסעיף 35.

פרטים שניתן לכלול בתקנון

19.  חברה רשאית לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה, ובכלל זה:

(1)  הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(2)  הוראות לענין דרכי ניהול החברה ומספר הדירקטורים;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

(2א) הוראות ממשל תאגידי מההוראות המומלצות המפורטות בתוספת הראשונה, כולן או חלקן; השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה, ובלבד ששינוי הנוגע לחברות ציבוריות או לחברות איגרות חוב, ייקבע בהתייעצות עם יושב ראש רשות ניירות ערך;

(3)  כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדירו בתקנון.

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 239 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

(2) הוראות לענין דרכי ניהול החברה ומספר הדירקטורים;

 

מיום 15.5.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2281 מיום 15.3.2011 עמ' 390 (ה"ח 496)

הוספת פסקה 19(2א)

 

מיום 17.2.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2315 מיום 17.8.2011 עמ' 1108 (ה"ח 569)

(2א) הוראות ממשל תאגידי מההוראות המומלצות המפורטות בתוספת הראשונה, כולן או חלקן; השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה, ובלבד ששינוי הנוגע לחברות ציבוריות בלבד או לחברות איגרות חוב, ייקבע בהתייעצות עם יושב ראש רשות ניירות ערך;

שינוי תקנון

20.  (א) חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר או אם נתקבלה החלטה כאמור בסעיף 22.

          (ב)  נקבעה בחוק זה הוראה שניתן להתנות עליה, או נקבעה הוראה בתקנון לפיה דרוש רוב מסוים לשינוי הוראות התקנון, כולן או מקצתן, לא תהא החברה רשאית לשנות את ההוראה האמורה אלא בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית באותו רוב מסוים או ברוב המוצע, לפי הגבוה מבין השניים.

          (ג)   היו מניות החברה מחולקות לסוגים, לא ייעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת אותו סוג, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון; לענין קבלת החלטות באסיפת סוג יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשינויים המחויבים.

          (ד)  על אף הוראות סעיף זה, שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו, לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו.

תוקף השינוי ודיווח

21.  (א) שינוי התקנון, למעט שינויים כאמור בסעיף 40, תקף מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שקבעה החברה בהחלטתה.

          (ב)  חברה שקיבלה החלטה על שינוי תקנונה, תמסור לרשם את נוסח ההחלטה בתוך ארבעה עשר ימים ממועד ההחלטה.

הגבלת אפשרות שינוי התקנון (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

22.  (א) חברה רשאית להגביל בתקנון או בחוזה אחר את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה כללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

          (ב)  דין החלטה שנתקבלה כאמור בסעיף קטן (א), כדין החלטה לשינוי התקנון ויחולו עליה הוראות סימן זה.

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 239 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

(א) חברה רשאית להגביל בתקנון או בחוזה אחר את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה כללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

חתימה על התקנון

23.  (א) התקנון ייחתם בידי בעלי המניות הראשונים ויצוינו בו המניות המוקצות להם וכן שמו, מענו ומספר הזהות של כל בעל מניה.

(תיקון מס' 34) תש"ף-2020

          (ב)  עורך דין יאמת את זהות החותמים על התקנון או שהיא תאומת בדרך מקוונת כפי שייקבע בתקנות.

מיום 15.9.2020

תיקון מס' 34

ס"ח תש"ף מס' 2853 מיום 15.9.2020 עמ' 450 (ה"ח 1351)

החלפת סעיף קטן 23(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) עורך דין יאמת בחתימתו על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.

הוראות מעבר לגבי תזכיר ותקנון

24.  חברה שהתאגדה לפני תחילתו של חוק זה רשאית –

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(1)  לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה בדרך ובתנאים הקבועים לכך בפקודת החברות, כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה, בכפוף להוראת פסקה (5); ואולם על אף הוראת פקודת החברות, רשאית חברה לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה, לענין ההון ולענין שם החברה, ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מן המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים; שינוי ההון הרשום תקף מיום קבלת ההחלטה בדבר השינוי ושינוי שם החברה אינו טעון הסכמת השר;

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(2)  לשנות את תזכירה או לבטלו בדרך הקבועה לפי סעיף 350;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(3)  לשנות את ההוראות הקבועות בתקנונה בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מן המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים, או ברוב אחר אם נקבע בתזכיר החברה או בתקנונה;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(4)  לקבוע בתקנון, כפוף להוראת סעיף 20(ב), הוראה בדבר הרוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מן המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים, וברוב גדול יותר אם נקבע רוב זה בתזכיר החברה או בתקנונה; נקבעה הוראה חדשה כאמור, יחולו על שינויה הוראות סעיף 20(ב);

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(5)  לקבוע בתזכיר, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מן המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים, הוראה בדבר שינוי הרוב הדרוש לשינוי הוראות בתזכיר שהאסיפה הכללית מוסמכת לשנותן; הוראות סעיף 20(ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 239 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

24. חברה שהתאגדה לפני תחילתו של חוק זה רשאית –

(1) לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה בדרך ובתנאים הקבועים לכך בפקודת החברות, כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה, בכפוף להוראת פסקה (5); ואולם על אף הוראת פקודת החברות, רשאית חברה לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה, לענין ההון ולענין שם החברה, ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מן המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים; שינוי ההון הרשום תקף מיום קבלת ההחלטה בדבר השינוי ושינוי שם החברה אינו טעון הסכמת השר;

(2) לשנות את תזכירה או לבטלו בדרך הקבועה לפי סעיף 350(א), (ט), (י), (יא) ו-(יב);

(3) לשנות את ההוראות הקבועות בתקנונה בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מהנוכחים מן המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים, או ברוב אחר אם נקבע בתזכיר החברה או בתקנונה;

(4) לקבוע בתקנון, כפוף להוראת סעיף 20(ב), הוראה בדבר הרוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מהנוכחים מן המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים, וברוב גדול יותר אם נקבע רוב זה בתזכיר החברה או בתקנונה; נקבעה הוראה חדשה כאמור, יחולו על שינויה הוראות סעיף 20(ב);

(5) לקבוע בתזכיר, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מן הנוכחים מן המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים, הוראה בדבר שינוי הרוב הדרוש לשינוי הוראות בתזכיר שהאסיפה הכללית מוסמכת לשנותן; הוראות סעיף 20(ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.

 

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 493 (ה"ח 582)

(2) לשנות את תזכירה או לבטלו בדרך הקבועה לפי סעיף 350(א), (ט), (י), (יא) ו-(יב) סעיף 350;

סימן ב': שם החברה

בחירת שם

25.  חברה רשאית להירשם בכל שם, כפוף להוראות סימן זה ולהוראות כל דין.

ציון בע"מ בסוף שם חברה

26.  שמה של חברה, שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת, כאמור בסעיף 35, יכלול בסופו את הציון "בערבון מוגבל" או "בע"מ".

שם מטעה

27.  (א) לא תירשם חברה בשם שהוא –

(1)   שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות;

(2)   סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות הדומות למטרות החברה המבקשת להירשם, או שם הדומה לו עד כדי להטעות, אלא אם כן הוכח לרשם כי בעל סימן המסחר הסכים לכך בכתב; לענין זה, "סימן מסחר רשום" - כמשמעותו בפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא תירשם חברה בשם שהרשם סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה.

שם הנוגד את תקנת הציבור

28.  לא תירשם חברה בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

סמכות הרשם להורות על שינוי שם

29.  (א) נרשמה חברה בשם שאין לרשמו לפי סימן זה, רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את שמה.

          (ב)  לא מסרה החברה לרשם, בתוך ארבעה חודשים ממועד הדרישה כאמור בסעיף קטן (א), הודעה על החלטה לשינוי שמה, רשאי הרשם לשנות את שמה לשם שיבחר.

          (ג)   החליט הרשם לשנות את שם החברה, ישלח לחברה תעודת שינוי שם, ויראו את השינוי כאילו נקבע על פי החלטת החברה והרשם.

          (ד)  השר רשאי לקבוע הוראות לענין הפרסום של שינוי השם.

צו מניעה

30.  בית המשפט רשאי, לבקשת חברה, להורות למי שנטל את שמה או שם הדומה לו עד כדי להטעות, או, לבקשת מי שנפגע מרישום חברה בשם בניגוד להוראות סעיף 27, להורות לחברה, להימנע מלהשתמש בשם, אלא אם כן שוכנע כי זכותו של הנתבע להשתמש בשם קודמת לזכותו של המבקש.

שינוי שם

31.  (א) חברה רשאית, באישור הרשם, לשנות את שמה, והוראות סעיפים 25 עד 30 יחולו, בשינויים המחויבים, על ההחלטה לשינוי ועל השם המבוקש.

          (ב)  אישר הרשם לחברה לשנות את שמה, ירשום הרשם את השם החדש במקום השם הקודם וייתן לה תעודת שינוי שם.

סימן ג': מטרות החברה

ציון מטרות החברה בתקנון

32.  חברה תציין את מטרותיה בתקנונה על ידי קביעה של אחת ממטרות אלה:

          (1)  לעסוק בכל עיסוק חוקי;

          (2)  לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון;

          (3)  לעסוק בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון.

סימן ד': הון המניות הרשום וחלוקתו

הון המניות הרשום

33.  חברה תקבע בתקנונה את הון המניות הרשום לרבות מספר המניות לסוגיהן.

ערך נקוב למניות

34.  (א) מניות החברה יכול שיהיו כולן בעלות ערך נקוב או כולן ללא ערך נקוב.

          (ב)  היו מניות החברה ללא ערך נקוב יצוין בתקנון מספרן בלבד; היו מניות החברה בעלות ערך נקוב, יצוין בתקנון, נוסף על מספרן, גם ערכה הנקוב של כל מניה.

          (ג)   היו מניות החברה ללא ערך נקוב, יחולו הוראות חוק זה המתייחסות להון מניות רשום או מונפק, בשינויים המחויבים, באופן שהון המניות הרשום יהיה מספר המניות הקבוע בתקנון וההון המונפק יהיה מספר המניות שהקצתה החברה.

סימן ה': הגבלת אחריות

הגבלת אחריות

35.  (א) אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת, והדבר יצוין בתקנון; היתה אחריות בעלי המניות מוגבלת, יפורט אופן ההגבלה בתקנון.

          (ב)  היו מניות החברה בעלות ערך נקוב, אחראים בעלי המניות לפרעון הערך הנקוב לפחות, אלא אם כן נתקיים האמור בסעיף 304.

פרק שלישי: רשם החברות

סימן א': לשכת רישום החברות

מינוי וכשירות הרשם וסגנו

36.  (א) השר ימנה עובד המדינה, הכשיר לכהן כשופט של בית משפט שלום, להיות רשם החברות, והוא יעמוד בראש לשכת רישום החברות.

          (ב)  השר רשאי למנות עובד המדינה כסגן לרשם החברות ולהסמיכו בסמכויות הרשם.

          (ג)   נבצר מן הרשם למלא את תפקידו, רשאי השר להסמיך עובד משרד המשפטים בסמכויות הרשם, כולן או מקצתן.

סמכויות הרשם

37.  (א) הרשם יקבע אם נתמלאו התנאים והדרישות הקבועים לפי חוק זה בענינים אלה:

(1)   התאגדות של חברה;

(2)   שינוי שם חברה;

(3)   רישום מסמך;

(4)   מיזוג.

          (ב)  הרשם רשאי, על מנת לוודא שחברה מקיימת את המוטל עליה לפי חוק זה, להורות לה, כי תמציא לעיונו את המרשמים ואת הפנקסים שעל החברה לנהל לפי חוק זה, הפתוחים לעיון הציבור, או העתקים מעודכנים מהם, בתוך תקופה שלא תפחת מארבעה עשר ימים מיום הדרישה.

          (ג)   נוכח הרשם כי המרשמים או הפנקסים האמורים אינם מעודכנים, רשאי הוא להורות לחברה לעדכנם בתוך תקופה שיקבע.

סימן ב': ניהול מרשמים

ניהול מרשמים וקבלת מסמכים

38.  (א) הרשם ינהל רישום לגבי כל חברה ויקבל מסמכים ודיווחים לרישום או לתיוק בתיקי החברה, הכל כפי שקבע השר.

          (ב)  השר רשאי להורות כי מסירת המסמכים והדיווחים, הרישום או התיוק בתיקי החברה ייעשו בדרך של תקשורת אלקטרונית בלבד (להלן - תיוק או דיווח אלקטרוני).

          (ג)   הרשם ינהל מרשם חברות שבו ירשום כל חברה וייתן לה מספר זהות, ורשאי הרשם ליתן מספור שונה לסוגים של חברות, כפי שיקבע השר.

הגשת מסמכים לרישום

39.  (א) כל מסמך וכל דיווח שיש להגישם לרשם יישאו את מספר הזהות של החברה, וייחתמו בידי אחד מנושאי המשרה של החברה בציון שמו ותפקידו, כאישור לכך שהפרטים שבו נכונים ושלמים; לענין סעיף זה, "נושא משרה בחברה" – לרבות מזכיר החברה או מי שהוסמך על ידה לענין סעיף זה.

(תיקון מס' 32) תשע"ח-2018

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), מסמך או דיווח המוגש מאת חברה המצויה בכינוס נכסים או בפירוק או שניתן לגביה צו לפתיחת הליכים, יכול שייחתם בידי כונס הנכסים או הנאמן.

          (ג)   הוראות סעיף זה יחולו אם אין הוראה שונה לענין זה לפי כל דין.

          (ד)  קבע השר הוראה בדבר דיווח אלקטרוני, רשאי הוא לקבוע כי הוראות סעיף קטן (א) לענין חתימת נושא המשרה, לא יחולו על מסמכים ודיווחים המוגשים באופן האמור.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), מסמך או דיווח המוגש מאת חברה המצויה בכינוס נכסים או בפירוק או שניתן לגביה צו לפתיחת הליכים, יכול שייחתם בידי כונס הנכסים או המפרק הנאמן.

תוקף מותנה ברישום

40.  לפעולות החברה המפורטות להלן לא יהיה תוקף אלא אם כן נרשמו –

(1)  שינוי שם חברה לפי הוראות סעיף 31;

(2)  שינוי מטרות חברה;

(3)  שינוי תקנון שבעקבותיו הופכת חברה לחברה לתועלת הציבור, כאמור בסעיף 345ב(ג).

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2098 מיום 21.6.2007 עמ' 332 (ה"ח 195)

הוספת פסקה 40(3)