Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

סעיף 33

ביטול הפטור מציון בע"מ

Go

7

סעיף 115א

החלטות לסוגיהן

Go

7

פרק ח': איגרות חוב ושעבודים

Go

7

סימן א': פרשנות

Go

7

סעיף 164

הגדרות ותחולה

Go

7

סימן ב': איגרות חוב

Go

7

סעיף 165

סמכות לשעבד באיגרת חוב

Go

7

סעיף 166

דרכי השעבוד באיגרת חוב ותיאור המשועבדים

Go

7

סעיף 167

הנפקת איגרת חוב

Go

7

סעיף 168

העברת איגרת חוב

Go

7

סעיף 169

תחולת שעבוד צף [123

Go

7

סעיף 170

שעבוד צף ומניעת עסקאות

Go

8

סעיף 171

שטר נאמנות להבטחת איגרות חוב

Go

8

סימן ג': רישום השעבודים בחברה

Go

8

סעיף 172

פנקס שעבודים

Go

8

סעיף 173

עיון במסמכים ובפנקס [125

Go

8

סעיף 174

פנקס בעלי איגרות חוב [126]

Go

8

סימן ד': הנפקה חוזרת של איגרות חוב

Go

8

סעיף 175

סמכות להנפקה חוזרת

Go

8

סעיף 176

הפקדה בערובה אינה פדיון

Go

8

סעיף 177

דין הנפקה חוזרת לענין הסכום, המספר ומס בולים

Go

8

סימן ה': רישום השעבודים אצל הרשם

Go

8

סעיף 178

שעבודים הטעונים רישום

Go

8

סעיף 179

דרכי הרישום ומועדיו

Go

9

סעיף 180

רכישת רכוש משועבד

Go

9

סעיף 181

פנקסי שעבודים של הרשם

Go

9

סעיף 182

עיון בפנקסי השעבודים

Go

9

סעיף 183

רישום סדרת איגרות חוב

Go

9

סעיף 184

עמלה, הנחה, נכיון

Go

9

סעיף 185

תעודת רישום שעבוד

Go

9

סעיף 186

רישום שעבוד לפי בקשת מעונין

Go

9

סעיף 187

תחולה על חברות חוץ

Go

9

סעיף 188

משלוח העתק לרשם

Go

9

סעיף 189

רישום כרונולוגי

Go

9

סעיף 190

הערת סילוק

Go

9

סעיף 191

תיקון פנקס רישום השעבודים

Go

9

סעיף 192

הפרת הוראות

Go

9

סעיף 193

רישום אגרה שתשלומה נדחה

Go

9

סימן ו': אכיפת זכויות

Go

9

סעיף 194

אכיפה הטעונה רשות מבית המשפט

Go

9

סעיף 195

חובות בדין קדימה באכיפת שעבוד צף

Go

9

סעיף 196

רישום מינוי של כונס, מפרק או מנהל

Go

9

סעיף 197

פרסום המינוי במסמכי החברה

Go

9

סעיף 198

מינוי כונס

Go

9

סעיף 199

דו"חות של כונס ומנהל

Go

9

סעיף 200

ביקורת בית המשפט על כונס

Go

9

סעיף 201

חובתם של כונס ומנהל כשהחברה בפירוק

Go

9

פרק י"א: פירוק חברה וחבות המשתתף

Go

9

סעיף 244

דרכי הפירוק

Go

9

סעיף 245

חבות המשתתף

Go

9

סעיף 246

סייג לחבות ההשתתפות

Go

9

סעיף 247

סייג לסכום ההשתתפות

Go

9

סעיף 248

זכות לרווחים ולדיבידנדים איננו חוב החברה בפירוק

Go

9

סעיף 249

שמירת הוראה שבפוליסה או שבחוזה

Go

9

סעיף 250

השתתפות נוספת של מנהלים בפירוק

Go

9

סעיף 251

סייגים להשתתפות נוספת

Go

9

סעיף 252

השתתפות בעלי מניות בחברה מוגבלת בערבות

Go

9

סעיף 253

טיב חבותו של משתתף

Go

9

סעיף 254

משתתף שנפטר

Go

9

סעיף 255

משתתף שנעשה פושט רגל

Go

9

פרק י"ב: פירוק בידי בית המשפט

Go

9

סימן א': עילות לפירוק ובקשת פירוק

Go

9

סעיף 256

בית המשפט המוסמך

Go

9

סעיף 257

העילות לפירוק

Go

9

סעיף 258

חודל פרעון   מהו

Go

9

סעיף 259

הרשאים לבקש פירוק

Go

9

סעיף 260

סייגים לבקשת פירוק מאת משתתף או נושה

Go

9

סעיף 261

סמכות היועץ המשפטי לממשלה

Go

9

סעיף 262

בקשת צו פירוק כשהחברה מתפרקת מרצון או בפיקוח

Go

9

סעיף 263

סמכות בית המשפט בדונו בבקשת פירוק

Go

9

סעיף 264

עיכוב הליכים נגד חברה שנתבקש פירוקה

Go

9

סעיף 265

תחילתו של פירוק

Go

9

סימן ב': צו פירוק ותוצאותיו

Go

9

סעיף 266

תוצאות של צו פירוק

Go

9

סעיף 267

צו פירוק מעכב הליכים

Go

9

סעיף 268

תחילת הפירוק מבטלת כל עסקה והעברה

Go

9

סעיף 269

ביטול פעולות נגד חברה שבפירוק

Go

9

סעיף 270

העתק של צו פירוק יישלח לרשם

Go

9

סימן ג': סמכויות בית המשפט

Go

9

סעיף 271

סמכות לעכב את הפירוק

Go

9

סעיף 272

מינוי הכונס הרשמי לכונס נכסים

Go

9

סעיף 273

התחשבות בנושים ובמשתתפים

Go

9

סעיף 274

אסיפות לגילוי משאלות נושים ומשתתפים

Go

9

סעיף 275

רשימת המשתתפים

Go

9

סעיף 276

סמכות לדרוש מסירת נכסים

Go

9

סעיף 277

סמכות לדרוש תשלום חובות ולקזזם

Go

9

סעיף 278

סמכות לשלוח דרישות תשלום

Go

9

סעיף 279

סמכות לדרוש תשלום לבנק

Go

9

סעיף 280

האמור בצו   ראיה חלוטה

Go

9

סעיף 281

סמכות לעצור משתתף נמלט

Go

9

סעיף 282

שמירת סמכויות

Go

9

סעיף 283

סמכות להוציא נושים שלא תבעו בזמן

Go

9

סעיף 284

סמכות לתאם זכויות המשתתפים

Go

9

סעיף 285

פנקסים   ראיה לכאורה

Go

9

סעיף 286

זכות עיון  בפנקסים

Go

9

סעיף 287

תשלום הוצאות הפירוק

Go

9

סעיף 288

סמכות לחקור חשודים בהחזקת  נכסי החברה

Go

9

סעיף 289

ביצוע תפקידים מסויימים של בית המשפט בידי המפרק

Go

9

סעיף 290

אכיפה

Go

9

סעיף 291

ערעור

Go

9

סימן ד': דו"ח לכונס הרשמי

Go

9

סעיף 292

חובת דו"ח לכונס הרשמי

Go

9

סעיף 293

מגישי הדו"ח לכונס הרשמי

Go

9

סעיף 294

עונשין

Go

9

סעיף 295

עיון בדו"ח

Go

9

סימן ה': דו"ח של הכונס הרשמי

Go

9

סעיף 296

דו"ח מקדמי של הכונס הרשמי

Go

9

סעיף 297

דו"חות נוספים

Go

9

סעיף 298

סמכות לערוך חקירה פומבית של מייסדים ונושאי משרה של החברה

Go

9

סעיף 299

הדיון בבקשת חקירה

Go

9

סימן ו': המפרק

Go

9

סעיף 300

מינוי מפרק ומפרק זמני

Go

9

סעיף 301

תארו של מפרק

Go

9

סעיף 302

מינוי מפרק

Go

9

סעיף 303

שכרו של מפרק

Go

9

סעיף 304

פינוי משרתו של מפרק

Go

9

סעיף 305

כינוס נכסי החברה

Go

9

סעיף 306

הקניית נכסי החברה למפרק

Go

9

סעיף 307

סמכויותיו של מפרק

Go

9

סעיף 308

אסיפות של נושים ומשתתפים

Go

9

סעיף 309

התחשבות בנושים ובמשתתפים

Go

9

סעיף 310

דרכי ניהול וזכות פניה לבית המשפט

Go

9

סעיף 311

חובה להחזיק כספי פירוק בבנק

Go

9

סעיף 312

פנקסים שחובה לנהלם

Go

9

סעיף 313

מסירת חשבונות ומידע לכונס הרשמי

Go

9

סעיף 314

פיקוח הכונס הרשמי על המפרקים

Go

9

סעיף 315

חיסול החברה

Go

9

סעיף 316

שחרורו של מפרק

Go

9

סעיף 317

עונשין

Go

9

סימן ז': מנהל מיוחד

Go

9

סעיף 318

מינוי מנהל מיוחד

Go

9

פרק י"ג: פירוק מרצון

Go

9

סימן א': החלטת הפירוק

Go

9

סעיף 319

פירוק מרצון   אימתי

Go

9

סעיף 320

תחילת הפירוק והשפעתו

Go

9

סעיף 321

החלטה על פירוק תפורסם ברשומות

Go

9

סימן ב': פירוק באין הצהרת כושר פרעון

Go

9

סעיף 322

פירוק באין הצהרת הדירקטורים

Go

9

סעיף 323

אסיפת נושים

Go

9

סעיף 324

תקפה של החלטת הנושים

Go

9

סעיף 325

מינוי מפרק

Go

9

סעיף 326

מינוי ועדת ביקורת

Go

9

סעיף 327

שינויים בהוראות מסויימות

Go

9

סעיף 328

עונשין

Go

9

סימן ג': תוצאות הפירוק

Go

9

סעיף 329

תחילת הפירוק מבטלת כל עסקה והעברה

Go

9

סעיף 330

תוצאות הפירוק

Go

9

סעיף 331

הודעה לרשם

Go

9

סעיף 332

מילוי משרת מפרק שנתפנתה

Go

9

סעיף 333

תקפו של סידור

Go

9

סעיף 334

סמכות המפרק בהעברת נכסי החברה לחברה אחרת

Go

9

סעיף 335

רשות לבקש החלטת בית המשפט

Go

9

סעיף 336

סמכות המפרק לבוא לידי פשרה או הסדר

Go

9

סעיף 337

כינוס אסיפות כלליות

Go

9

סעיף 338

אסיפה סופית

Go

9

סעיף 339

חיסול החברה

Go

9

סימן ד': שונות

Go

9

סעיף 340

ההוצאות בפירוק מרצון

Go

9

סעיף 341

שמירת הזכות לפירוק בידי בית המשפט

Go

9

פרק י"ד: פירוק מרצון בפיקוח בית המשפט

Go

9

סעיף 342

סמכות להורות על פירוק בפיקוח בית המשפט

Go

9

סעיף 343

כוחה של בקשה לפירוק בפיקוח

Go

9

סעיף 344

התחשבות במשאלות נושים ומשתתפים

Go

9

סעיף 345

סמכות למנות מפרק ולפטרו

Go

9

סעיף 346

סמכותו של מפרק בפירוק בפיקוח

Go

9

סעיף 347

כוחו של צו פירוק בפיקוח

Go

9

פרק ט"ו: הוראות כלליות לענין פירוק

Go

9

סימן א': ועדת ביקורת

Go

9

סעיף 348

מינוי ועדת ביקורת

Go

9

סעיף 349

התפנות מקומם של חברי הועדה

Go

9

סעיף 350

נוהל עבודתה של הועדה

Go

9

סעיף 351

באין ועדת ביקורת

Go

9

סימן ב': הגשת התביעות וחלוקת הנכסים

Go

9

סעיף 352

מה ניתן לתבוע בפירוק

Go

9

סעיף 353

תחולת דיני פשיטת רגל על פירוק מחמת חודל פרעון

Go

9

סעיף 354

חובות בני קדימה [220א]

Go

9

סימן ג': פעולות מלפני תחילת הפירוק

Go

9

סעיף 355

העדפת מרמה

Go

9

סעיף 356

ביטול המחאה כללית לא רשומה

Go

9

סעיף 357

הגבלת זכות נושה להוצאה לפועל

Go

9

סעיף 358

חובת המוציא לפועל לגבי הטובין שבידו

Go

9

סעיף 359

יצירת שעבוד צף בסמוך לפירוק

Go

9

סימן ד': ויתור

Go

9

סעיף 360

הגדרת נכס מכביד

Go

9

סעיף 361

ויתור על נכס מכביד

Go

9

סעיף 362

סייג לויתור על נכס

Go

9

סעיף 363

שמירת זכות וחבות לפי חוזה שויתרו עליו

Go

9

סעיף 364

שמירת זכות וחבות בנכס שויתרו עליו

Go

9

סעיף 365

דין נפגע בויתור כדין נושה

Go

9

סימן ה': סיום פירוק, ביטול ומחיקה

Go

9

סעיף 366

שמירת הפנקסים

Go

9

סעיף 367

ביטולו של חיסול

Go

9

סעיף 369

ביטול מחיקת חברה

Go

9

סימן ו': שונות

Go

9

סעיף 370

דבר הפירוק יצויין בכל מסמך

Go

9

סעיף 371

מידע על פירוק תלוי ועומד

Go

9

סעיף 372

כספים שלא נתבעו

Go

9

פרק ט"ז: עבירות בפירוק, שפיטה ועונשין

Go

9

סעיף 373

ניהול עסק בתרמית [234]

Go

9

סעיף 374

עבירות שנתגלו בפירוק

Go

9

סעיף 375

עונש על זיוף פנקסים

Go

9

סעיף 376

רמאות של נושא משרה

Go

9

סעיף 377

אחריות של נושאי משרה

Go

9

סעיף 378

אחריות בשל אי ניהול חשבונות נאותים

Go

9

סעיף 379

פטור ממס בולים

Go

9

פרק י"ז: תחולה ותקנות לענין פירוק

Go

9

סעיף 380

תחולת דיני הפירוק [239] ת"ט תשמ"ט 1989

Go

9

סעיף 381

פירוק חברה לא רשומה

Go

9

סעיף 382

תקנות [241]

Go

9

סעיף 394

אכיפת הוראה

Go

9

תקנון לניהול חברה מוגבלת במניות

Go

9

חילוט מניות

Go

9

מונחים המשמשים בדיני חברות

Go

9

מונחים המשמשים בדיני חברות

Go

9


פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983*

פרק א': פרשנות

הגדרות [2] (ביטול) תשנ"ט-1999

1.[1]      בפקודה זו –

           "איגרת חוב" – מסמך שהנפיקה חברה או אגודה שיתופית ובו היא מתחייבת לשלם כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי פלוני ומשעבדת לכך את נכסיה או מפעלה, כולם או מקצתם, ולרבות איגרת חוב סטוק;

           "בית משפט", לענין חברה – בית המשפט המוסמך לפרק אותה;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

           "דיבידנד", על מניות – לרבות ריבית עליהן;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "דיבידנד"

הנוסח הקודם:

"דיבידנד", על מניות – לרבות ריבית עליהן;

           "דירקטור" – לרבות מי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור, יהא תארו אשר יהא;

           "הון" – לרבות הון הניתן לפדיון;

           "חברה" – חברה שנוסדה ונרשמה לפי פקודה זו או לפי פקודת החברות, 1919, או לפי פקודת החברות, 1921;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

           "חברה לא-מוגבלת" – חברה שאין בה כל הגבלה לחבותם של חבריה;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה לא-מוגבלת"

הנוסח הקודם:

"חברה לא-מוגבלת" – חברה שאין בה כל הגבלה לחבותם של חבריה;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

           "חברה מוגבלת" – חברה מוגבלת במניות או חברה מוגבלת בערבות;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה מוגבלת"

הנוסח הקודם:

"חברה מוגבלת" – חברה מוגבלת במניות או חברה מוגבלת בערבות;

[4(1)]

           "חברה מוגבלת במניות" – חברה שיש לה הון מניות וחבות חבריה מוגבלת בתזכירה לסכום שכל אחד מהם עדיין לא שילם בעד המניות שבידו;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

           "חברה מוגבלת בערבות" – חברה שבה חבותו של כל חבר מוגבלת בתזכירה לסכום שהתחייב להשתתף בו בתשלום לנכסי החברה בפירוקה;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה מוגבלת בערבות"

הנוסח הקודם:

"חברה מוגבלת בערבות" – חברה שבה חבותו של כל חבר מוגבלת בתזכירה לסכום שהתחייב להשתתף בו בתשלום לנכסי החברה בפירוקה;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

           "חברה פרטית" – כמשמעותה בסעיף 39;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה פרטית"

הנוסח הקודם:

"חברה פרטית" – כמשמעותה בסעיף 39;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

           "חברה ציבורית" – חברה שאינה פרטית;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה ציבורית"

הנוסח הקודם:

"חברה ציבורית" – חברה שאינה פרטית;

           "חברת חוץ" – חברה הרשומה מחוץ לישראל וכל חבר-בני-אדם, למעט שותפות, שנרשם או הואגד מחוץ לישראל;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

  "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

הוספת הגדרת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי"

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

           "הכונס הרשמי" – מי שהשר מינהו להיות כונס רשמי בפירוק חברות;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "הכונס הרשמי"

הנוסח הקודם:

"הכונס הרשמי" – מי שהשר מינהו להיות כונס רשמי בפירוק חברות;

           "מניה" – חלק מסויים בהון המניות של חברה, ולרבות סטוק במקום שאין הבחנה מפורשת או משתמעת בין סטוק לבין מניות;

[38(1)]

           "מניות פדיון" – מניה שתיפדה, או שתהיה ניתנת לפדיון לפי ברירת החברה;

           "מסמך" – לרבות הזמנה לדין, הודעה, צו או כתב בי-דין אחר או פנקס רישום;

           "מספר זהות" –

(1)   לגבי יחיד תושב ישראל – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(2)   לגבי תאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום שלו;

(3)   לגבי תאגיד הרשום מחוץ לישראל – המדינה שבה הוא רשום ומספר הרישום, אם יש לו מספר רישום;

           "מען" –

(1)   לגבי יחיד תושב ישראל – מענו כפי שהוא רשום במרשם האוכלוסין, ואם מסר מען אחר – המען שמסר;

(2)   לגבי יחיד שאינו תושב ישראל – מען מגוריו, ואם מסר מען אחר – המען שמסר;

(3)   לגבי תאגיד הרשום בישראל – מען משרדו הרשום;

(4)   לגבי תאגיד הרשום מחוץ לישראל – מען משרדו מחוץ לישראל, ואם מסר מען בישראל – המען שמסר;

[143(1) רישה, (א), 144] (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

           "משתתף", בחברה שבפירוק – כל מי שהוא חבר בה או שהיה חבר בה תוך השנה שלפני תחילת הפירוק, ובהליכים שלפני הקביעה הסופית של המשתתפים – גם כל מי שנטען כי הוא משתתף;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "משתתף"

הנוסח הקודם:

"משתתף", בחברה שבפירוק – כל מי שהוא חבר בה או שהיה חבר בה תוך השנה שלפני תחילת הפירוק, ובהליכים שלפני הקביעה הסופית של המשתתפים – גם כל מי שנטען כי הוא משתתף;

           "נושא משרה", בחברה – דירקטור, מנהל, מזכיר או בעל משרה אחרת שבה;

           "סדרת איגרות חוב" – שתי איגרות חוב או יותר שנתכוונו לעשותן שוות-דרגה לענין תשלום וערובה לתשלום;

           "פנקסים" – לרבות חשבונות, שטרות, כתבים ומסמכים;

           "קנס נמשך" – קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לכל יום שבו נמשכה העבירה;

           "ריווח" – לרבות שיפוי הדדי בעד הפסד וסיוע הדדי בהלוואות;

           "רשם", לענין חברות – רשם החברות או סגן הרשם;

(תיקון מס' 19) תשע"ו-2016

           "שטר מניה" – (בוטלה);

מיום 17.9.2016

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 626 (ה"ח 987)

ביטול הגדרת "שטר מניה"

הנוסח הקודם:

"שטר מניה" – שטר המציין שהמחזיק בו הוא בעל המניות או הסטוק המפורשים בו;

           "שעבוד" – משכנתה וכל צורה אחרת של מתן נכסים כערובה;

           "שעבוד צף" – שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של החברה או על מקצתם אותה שעה, כפי מצבם מזמן לזמן, אך בכפוף לסמכותה של החברה ליצור שעבודים מיוחדים על נכסיה או על מקצתם;

           "תזכיר" – תזכיר ההתאגדות של חברה כפי שנוסח בראשונה או כפי ששונה לפי הוראות פקודה זו;

           "תשקיף" – תשקיף שהותר פרסומו לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

           "תקנון" – תקנות ההתאגדות של חברה כפי שנוסחו בראשונה או כפי ששונו על פי החלטה מיוחדת, לרבות התקנות שבלוח ב' של התוספת לפקודת החברות, 1921, או בתוספת השניה לפקודה זו, במידה שהן חלות על החברה;

           "השר" – שר המשפטים.

ביטול הפטור מציון בע"מ [23(4)] (ביטול) תשנ"ט-1999

33.   השר רשאי בכל עת לבטל היתר לפי סעיף 32, ובלבד שיודיע לחברה בכתב על כוונתו לעשות כן ויתן לה הזדמנות להשמיע את דברה כנגד הביטול; בוטל ההיתר, יוסיף הרשם את המלה "בע"מ" לשם החברה בפנקס החברות, והיא תחדל מליהנות מכל פטור וזכות-יתר לפי סעיף 32.

החלטות לסוגיהן (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

115א. (א) החלטות המתקבלות באסיפה כללית של חברה הן –

(1)   החלטה רגילה, והיא החלטה שהתקבלה ברוב פשוט של חברים הרשאים להצביע והצביעו בעצמם, ואם הותר למנות שלוחים – על ידי שלוחם, באסיפה כללית שניתנה עליה הודעה כדין;

(2)   החלטה שלא מן המניין, והיא החלטה שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים לפחות של חברים הרשאים להצביע והצביעו בעצמם, ואם הותר למנות שלוחים – על ידי שלוחם, באסיפה כללית שניתנה עליה הודעה כדין שבה מפורשת כוונה להציע החלטה שלא מן המניין;

(3)   החלטה מיוחדת, והיא החלטה שהתקבלה ברוב הדרוש לקבלת החלטה שלא מן המניין, באסיפה כללית שניתנה עליה הודעה כדין עשרים ואחד ימים לפחות מראש שבה מפורשת כוונה להציע החלטה מיוחדת; אולם בהסכמת כל החברים הרשאים להשתתף ולהצביע ניתן להציע ולקבל החלטה מיוחדת באסיפה כללית שניתנה עליה הודעה מראש פחות מעשרים ואחד ימים.

           (ב)  לענין סעיף קטן (א) יראו הודעה על אסיפה כללית כאילו ניתנה כדין ואת האסיפה כאילו קוימה כדין, אם ניתנה ההודעה וקוימה האסיפה כנדרש על פי התקנון או לפי כל דין.

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 בעמ' 251 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

הוספת סעיף 115א

(ביטול) תשנ"ט-1999

פרק ח': איגרות חוב ושעבודים

סימן א': פרשנות

הגדרות ותחולה [120, 140]

164. (א)  בפרק זה –

           "חברה" - לרבות אגודה שיתופית רשומה לפי פקודת האגודות השיתופיות;

           "רשם", לענין אגודה שיתופית - רשם האגודות השיתופיות.

           (ב)  הוראות פרק זה לא יחולו על הוצאת שטרי חוב או שטרי חליפין של חברה במהלך עסקיה הרגיל אף אם השטרות הם עבירים.

סימן ב': איגרות חוב

סמכות לשעבד באיגרת חוב [121(1)]

165. חברה רשאית, בכפוף לכל הגבלה שבתזכירה, בתקנונה או בתקנותיה, לשעבד באיגרות חוב יחידות או בסדרות את נכסיה - מקרקעין ומטלטלין, במוחזק ובראוי, קיימים ועתידים, לרבות הון מניות שטרם נדרש תשלומו, דרישות תשלום שטרם נפרעו ומוניטין - כערובה לחבויות קיימות, עתידות או מותנות; אולם אין להנפיק איגרות חוב בסדרות אלא ברשיון מפורש לכך מאת שר האוצר, וחברה בעלת היתר לפי סעיף 32 לא תוציא שום איגרות חוב אלא ברשיון כאמור.

דרכי השעבוד באיגרת חוב ותיאור המשועבדים  [121(2), (3)]

166. (א)  הסכום שיש לשלם על פי אגרות חוב, יחידה או בסדרה, צריך שיהא מובטח בשעבוד על נכס מסויים, או בשעבוד צף, או בשעבוד על הון מניות שטרם נדרש תשלומו, על דרישות תשלום שטרם נפרעו, על חובות-לקוחות או על מוניטין, או בצירופם של דרכים אלה.

           (ב)  כל איגרת חוב, יחידה או בסדרה, תכיל תיאור כללי של הנכסים המשועבדים לסכום שיש לשלם על פיה ושל טיב הערובה והנסיבות שבהן תיאכף.

הנפקת איגרת חוב (תיקון מס' 19) תשע"ו-2016

167. ניתן להנפיק איגרת חוב, יחידה או בסדרה, כמשתלמת לבעל הרשום ואולם לא תונפק איגרת חוב כמשתלמת למוכ"ז.

מיום 17.9.2016

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 626 (ה"ח 987)

סוגים של איגרות חוב הנפקת איגרת חוב

167. ניתן להנפיק איגרת חוב, יחידה או בסדרה, כמשתלמת לבעל הרשום או כמשתלמת למוכ"ז ואולם לא תונפק איגרת חוב כמשתלמת למוכ"ז.

העברת איגרת חוב [22(2), (3)]

168. (א)  אין חברה רשאית, על אף האמור בתקנונה, לרשום העברה של איגרת חוב בלא שנמסר לה שטר העברה כשורה, אלא אם זכותו של הנעבר באיגרת החוב נסבה אליו מכוח הדין.

           (ב)  הוגש לחברה מסמך המהווה ראיה מספקת לפי הדין, כי ניתן לפלוני צו קיום צוואה או צו ניהול עזבון של נפטר, תקבל החברה את המסמך, על אף האמור בתקנונה, כראיה מספקת למתן הצו.

תחולת שעבוד צף [123(2), (3)] (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

169. (א)  מקום שאיגרת חוב או סדרת איגרות חוב מובטחת בשעבוד צף על נכסי החברה ולא הוצאו ממנו מקרקעין שלה, יחול השעבוד גם על מקרקעין שלה אף אם איננו רשום בפנקסי המקרקעין.

           (ב)  אין שעבוד צף מקנה לבעל איגרת החוב דין קדימה או בכורה על פני בעל משכנתה רשום או קונה בתמורה של מקרקעי החברה, ואפילו היה קיומו של השעבוד הצף ידוע להם בשעת המישכון או המכר; ואולם אם נכללה במסמך היוצר שעבוד צף הגבלה על זכות החברה ליצור שעבודים, והגבלה זו נכללה בפרטים שנמסרו לרישום השעבוד הצף, יהיה השעבוד הצף עדיף על שעבוד שנוצר בניגוד לאותה הגבלה אחרי רישום הפרטים בידי הרשם.

[תשמ"א 30]

           (ג)   שעבוד צף הכולל הגבלה כאמור בסעיף קטן (ב) אשר פרטיו נמסרו לרישום לפני ה' באדר תשל"ה (16 בפברואר 1975), והודעה על קיום ההגבלה הוגשה לרשם לפני י' בתמוז תשמ"א (24 ביוני 1981) ונרשמה בפנקס השעבודים שלו - יהיה עדיף על שעבוד שנוצר בניגוד לאותה הגבלה אחרי רישום ההודעה בידי הרשם.

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), שעבוד נכס שנעשה להבטחת אשראי שאיפשר רכישת נכס, יהיה עדיף על שעבוד צף קודם, אם האשראי שימש בפועל לרכישת הנכס המשועבד, והוא בין שהאשראי ניתן בידי המוכר ובין שניתן בידי אדם אחר; לענין זה, "אשראי" – לרבות מתן התחייבות כספית.

מיום 13.7.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1274 מיום  13.4.1989 בעמ' 47 (ה"ח 1908)

הוספת סעיף קטן 169(ד)

תחולת שעבוד צף על מקרקעין

שעבוד צף ומניעת עסקאות [123(4)]

170. בעלי איגרות חוב מובטחות בשעבוד צף, או נאמניהם כשיש שטר נאמנות, רשאים לפנות בכל עת לבית המשפט ולבקש צו המונע את הממונה על מרשם המקרקעין מלרשום בפנקסי המקרקעין – אלא על פי צו בית המשפט – כל שעבוד נוסף, או מכר, של מקרקעין הרשומים אותה שעה על שם החברה ושלא הוצאו מכלל הנכסים המשועבדים, ואם נוכח בית המשפט שהערובה שניתנה לבעלי איגרות החוב נתערערה, או שיש טעמים אחרים מן הצדק והיושר להיענות לבקשתם, רשאי הוא ליתן לפי זה את הצו בתנאים שיראה בדבר הוצאות וענינים אחרים.

שטר נאמנות להבטחת איגרות חוב [124]

171. (א)  מקום שאיגרות חוב מובטחות במשכנתה על מקרקעין בישראל, ניתן לערוך שטר שעל פיו ימושכנו המקרקעין לנאמן או לנאמנים לזכותם של בעלי איגרות החוב מזמן לזמן.

(תיקון מס' 18) תשע"ה-2014

           (ב)  העתק של שטר נאמנות להבטחת הנפקה של איגרות חוב יישלח לכל בעל איגרות חוב, לפי בקשתו, תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות; לא נשלח העתק כמבוקש, דין החברה ודין כל נושא משרה בה שביודעין אישר או התיר את המחדל – קנס וקנס נמשך, ובית המשפט רשאי להורות שההעתק המבוקש יישלח למבקש.

מיום 25.2.2015

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח 574)

(ב) העתק של שטר נאמנות להבטחת הנפקה של איגרות חוב יישלח לכל בעל איגרות חוב, לפי בקשתו, תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; לא נשלח העתק כמבוקש, דין החברה ודין כל נושא משרה בה שביודעין אישר או התיר את המחדל – קנס וקנס נמשך, ובית המשפט רשאי להורות שההעתק המבוקש יישלח למבקש.

סימן ג': רישום השעבודים בחברה

פנקס שעבודים [125(1), (2)]

172. (א)  חברה תנהל במשרדה הרשום פנקס רישום שעבודים ובו תרשום את השעבודים שעל כל נכס מנכסי החברה וכל השעבודים הצפים שעל מפעלה ורכושה; רישום זה יכלול תיאור קצר של הנכס המשועבד, סכום השעבוד, ושמות בעלי השעבוד או הזכאים לפיו אם אין הוא למוכ"ז, וסכום כל אגרה המשתלמת לרשם ותשלומה נדחה לפי דין.

           (ב)  כל נושא משרה בחברה שביודעין ובמזיד אישר או התיר להשמיט אחד הרישומים הנדרשים לפי סעיף זה, דינו - קנס.

עיון במסמכים ובפנקס [125(3), (4), 127(12)] (תיקון מס' 18) תשע"ה-2014

173. (א)  חברה תחזיק במשרדה הרשום העתק של כל מסמך היוצר שעבוד טעון רישום אצל הרשם לפי פקודה זו והעתק של איגרת חוב אחת מכל סדרה של איגרות חוב אחידות; העתקים אלה ופנקס השעבודים יהיו בשעות העבודה פתוחים לעיון חינם לכל נושה או חבר החברה, בכפוף לכל הגבלה סבירה שתטיל על כך החברה באסיפה כללית ובלבד שלא תפחית משתי שעות עיון ליום; פנקס השעבודים יהיה פתוח לעיון לכל אדם תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות.

           (ב)  סירבו להרשות עיון כאמור יכול בית המשפט ליתן צו האוכף את העיון מיד, ובנוסף על כך כל נושא משרה בחברה המסרב להרשות את העיון וכל דירקטור או מנהל בחברה שאישר את הסירוב או שביודעין ובמזיד התיר אותו, דינו – קנס נמשך.

מיום 25.2.2015

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח 574)

(א) חברה תחזיק במשרדה הרשום העתק של כל מסמך היוצר שעבוד טעון רישום אצל הרשם לפי פקודה זו והעתק של איגרת חוב אחת מכל סדרה של איגרות חוב אחידות; העתקים אלה ופנקס השעבודים יהיו בשעות העבודה פתוחים לעיון חינם לכל נושה או חבר החברה, בכפוף לכל הגבלה סבירה שתטיל על כך החברה באסיפה כללית ובלבד שלא תפחית משתי שעות עיון ליום; פנקס השעבודים יהיה פתוח לעיון לכל אדם תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

פנקס בעלי איגרות חוב [126] (תיקון מס' 18) תשע"ה-2014

174. (א)  כל פנקס רישום של בעלי איגרות חוב של חברה יהיה פתוח לעיון לכל בעל רשום של איגרת חוב ולכל בעל מניות בחברה, בכפוף לכל הגבלה סבירה שתטיל על כך החברה באסיפה כללית ובלבד שלא תפחית משתי שעות עיון ליום; הוראה זו לא תחול בתקופות מסויימות, שלא יעלו יחד על שלושים ימים בשנה, שבהן נסגר הפנקס לפי הוראות הכלולות בתקנון, באיגרות החוב, בתעודות הסטוק, בשטר הנאמנות או במסמך אחר המכיל את הערובה לאיגרות החוב; כל הזכאי לעיון כאמור רשאי לדרוש העתק מן הפנקס או מכל חלק שבו, תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות.

           (ב)  סירבו להרשות עיון, דין החברה ודין כל נושא משרה בה שביודעין אישר או התיר את הסירוב – קנס וקנס נמשך, ובית המשפט יכול ליתן צו האוכף עיון בפנקס מיד.

מיום 25.2.2015

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח 574)

(א) כל פנקס רישום של בעלי איגרות חוב של חברה יהיה פתוח לעיון לכל בעל רשום של איגרת חוב ולכל בעל מניות בחברה, בכפוף לכל הגבלה סבירה שתטיל על כך החברה באסיפה כללית ובלבד שלא תפחית משתי שעות עיון ליום; הוראה זו לא תחול בתקופות מסויימות, שלא יעלו יחד על שלושים ימים בשנה, שבהן נסגר הפנקס לפי הוראות הכלולות בתקנון, באיגרות החוב, בתעודות הסטוק, בשטר הנאמנות או במסמך אחר המכיל את הערובה לאיגרות החוב; כל הזכאי לעיון כאמור רשאי לדרוש העתק מן הפנקס או מכל חלק שבו, תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

סימן ד': הנפקה חוזרת של איגרות חוב

סמכות להנפקה חוזרת [138(1), (2)]

175. (א)  חברה שפדתה איגרות חוב שהונפקו, כוחה יפה לחזור ולהנפיקן, בין בהנפקה חוזרת של אותן איגרות ובין בהנפקת איגרות אחרות במקומן, והוא אם אין בתקנונה או בחוזה שנתקשרה בו הוראה אחרת מפורשת או משתמעת בענין זה ואם לא הביעה החברה כוונתה, בהחלטה שקיבלה בענין זה או במעשה אחר שלה, שאיגרות החוב שפדתה יבוטלו; בהנפקה כאמור (להלן בסימן זה - הנפקה חוזרת) יהיו לכל בעל איגרת אותן זכויות קדימה שהיו מגיעות לו אילולא נפדתה.

           (ב)  חברה שכוחה יפה להנפקה חוזרת, חייבת לכלול במאזנה את הפרטים בנוגע לאיגרות החוב הניתנות להנפקה חוזרת.

הפקדה בערובה אינה פדיון [138(3)]

176. חברה שהפקידה איגרות חוב שלה בערובה לקבלת מקדמות בחשבון עובר ושב או בדרך אחרת, אין רואים את איגרות החוב כאילו נפדו, אף אם הן מוסיפות להיות מופקדות לאחר שחשבונה זה אינו עומד בחובה עוד.

דין הנפקה חוזרת לענין הסכום, המספר ומס בולים [138(4)]

177. (א)  הנפקה חוזרת לא תיחשב כהנפקה חדשה לענין כל הוראה המגבילה את סכום איגרות החוב שמותר להנפיק ואת מספרן.

           (ב)  כל הנפקה חוזרת נחשבת לענין מס בולים כהנפקה חדשה; אולם המלווה כסף בערובה של איגרת חוב שחזרה והונפקה לפי סימן זה ונראית מבויילת כדין, יכול להגיש אותה כראיה בכל הליך לאכיפת הערובה, ואם נמצא שאינה מבויילת כדין לא יחוייב בתשלום מס בולים או דמי פיגורים אלא אם ידע על כך או יכול היה לגלות זאת אילולא התרשל; חובת התשלום של מס הבולים הנכון ודמי הפיגורים תהיה על החברה.

סימן ה': רישום השעבודים אצל הרשם

שעבודים הטעונים רישום [127(1) רישה, תנאי (ג)] (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

178. (א)  שעבוד מן המנויים להלן, שיצרה חברה רשומה בישראל, יהיה בטל כלפי המפרק וכל נושה של החברה, במידה שהוא מטיל ערובה על נכסיה או מפעלה, זולת אם פרטי השעבוד שנקבעו והמסמך היוצר אותו או מעיד עליו, אם היה מסמך כזה, נמסרו לרשם או נתקבלו אצלו, בדרך ובמועד האמורים בסעיף 179, לשם רישום כנדרש לפי פקודה זו; ואלה השעבודים:

(1)   שעבוד בערובה לאיגרות חוב, לרבות שעבוד צף או שעבוד של הון מניות שלא נדרש תשלומו, של דרישות תשלום שטרם נפרעו ושל מוניטין;

(2)   שעבוד נכס מקרקעין בכל מקום שהוא, או ענין בנכס כאמור;

(3)   שעבוד נכס מיטלטלין, כשאין הנכס מוחזק בידי הנושה;

(4)   שעבוד חובות לקוחות;

(5)   שעבוד אניות או חלקים בהן;

(תיקון מס' 20) תשע"ז-2017

(6)   שעבוד פטנטים, מדגמים או עיצובים, רשיונות לפי פטנטים, מדגמים או עיצובים, סימני מסחר או זכות יוצרים.

           (ב)  ניתן לחברה מסמך סחיר כערובה לחובות לקוחות, והחברה הפקידה אותו כערובה לקבלת הלוואה, לא יראו את ההפקדה כשעבוד חובות לקוחות לענין סעיף זה.

           (ג)   היה שעבוד בטל כאמור בסעיף קטן (א), אין בכך כדי לפגוע בחוזה או בהתחייבות להחזיר את הכסף המובטח בשעבוד, ופרעון כסף זה יחול מיד.

מיום 7.8.2018

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1200 (ה"ח 928)

(6) שעבוד פטנטים, מדגמים או עיצובים, רשיונות לפי פטנטים, מדגמים או עיצובים, סימני מסחר או זכויות יוצרים זכות יוצרים.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

(א) שעבוד מן המנויים להלן, שיצרה חברה רשומה בישראל, יהיה בטל כלפי המפרק הנאמן לפי חלק שמיני א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999, או לפי פרק ו' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי וכל נושה של החברה, במידה שהוא מטיל ערובה על נכסיה או מפעלה, זולת אם פרטי השעבוד שנקבעו והמסמך היוצר אותו או מעיד עליו, אם היה מסמך כזה, נמסרו לרשם או נתקבלו אצלו, בדרך ובמועד האמורים בסעיף 179, לשם רישום כנדרש לפי פקודה זו; ואלה השעבודים:

דרכי הרישום ומועדיו [127(1) תנאים (א), (ב)]

179. (א)  המועד למסירת הפרטים והמסמך או קבלתם לפי סעיף 178 הוא –

(1)   באין הוראה אחרת - תוך עשרים ואחד ימים מהיום שבו נוצר השעבוד;

(2)   בשעבוד מקרקעין שבישראל - תוך עשרים ואחד ימים מהיום שבו אישר רשם המקרקעין את העסקה לרישום, בין שנערכה בפניו ובין שנערכה בפני עורך דין;

(3)   בשעבוד שנוצר מחוץ לישראל על נכסים שמחוץ לישראל בלבד - תוך עשרים ואחד ימים מהיום שבו יכול היה המסמך להתקבל בישראל בדרך הדואר הרגילה אילו נשלח בזריזות מספקת; לענין פסקה זו מותר שיימסר העתק של המסמך, מאומת כפי שנקבע.

           (ב)  בשעבוד שנוצר בישראל הכולל נכסים שמחוץ לישראל, מותר לשלוח את המסמך לפי סעיף 178 לרישום אף אם יש צורך בהליכים נוספים כדי להקנות לשעבוד תוקף לפי דיני הארץ שבה נמצאים הנכסים.

רכישת רכוש משועבד [127(2)]

180. (א)  רכשה חברה רשומה בישראל נכסים שיש עליהם שעבוד שרישומו היה חובה לפי סימן זה אילו נוצר בידי החברה אחרי הרכישה, חייבת היא לדאוג לכך שהפרטים הדרושים לפי סעיף 178 והעתק, מאומת כפי שנקבע, של המסמך היוצר את השעבוד או מעיד עליו, יימסרו לרשם, לשם רישום, תוך עשרים ואחד ימים לאחר התאריך שבו הושלמה הרכישה; ואם הנכסים שרכשה נמצאים מחוץ לישראל והשעבוד נוצר מחוץ לישראל, יחולו לגבי מועד זה הוראות סעיף 179(א)(3).

           (ב)  הפרה החברה הוראת סעיף זה, דינה ודין כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה - קנס נמשך.

פנקסי שעבודים של הרשם [127(5)]

181. הרשם יקיים לכל חברה פנקס רישום, בטופס שנקבע, של כל השעבודים שיצרה והם טעונים רישום לפי סימן זה (להלן - פנקס השעבודים), וירשום בו את הפרטים שנמסרו לרישום לפי סעיף 178.

עיון בפנקסי השעבודים [127(11)]

182. פנקסי השעבודים של הרשם יהיו פתוחים לעיון לכל אדם לאחר תשלום האגרה שנקבעה.

רישום סדרת איגרות חוב [127(6)]

183. (א)  חברה שיצרה סדרה של איגרות חוב שיש בה, במישרין או בהפניה למסמך אחר, שעבוד בשיעור אחיד (pari passu) לטובת בעלי האיגרות של הסדרה, דיה שתוך עשרים ואחד ימים לאחר תאריך עריכתו של המסמך המכיל את השעבוד או לאחר תאריך עריכתה של איגרת חוב כשאין מסמך, יגיעו אל הרשם המסמך או אחת מאיגרות החוב שבסדרה, לפי הענין, עם פרטים אלה, שיירשמו תמורת האגרה שנקבעה בפנקס הרשם:

(1)   הסכום הכולל שהסדרה באה להבטיח;

(2)   תאריכי ההחלטות המרשות את הנפקת הסדרה ותאריך המסמך היוצר או המגדיר את הערובה, אם ישנו;

(3)   תיאור כללי של הנכסים המשועבדים;

(4)   שמות הנאמנים מטעם בעלי איגרות החוב, אם ישנם.

           (ב)  נעשתה יותר מהנפקה אחת של סדרת איגרות חוב, יש לשלוח לרשם לשם רישום בפנקס את התאריך והסכום של כל הנפקה, אלא שמחדל מעשות כן לא יפגע בתקפן של איגרות החוב שהונפקו.

עמלה, הנחה, נכיון  [127(7)]

184. (א)  נתנה החברה במישרין או בעקיפין עמלה, הנחה או נכיון בעד חתימה או החתמה על איגרות החוב שלה, או בעד הסכמה לחתום או להחתים עליהן, חתימה בתנאים או בלא תנאים, יכילו הפרטים שיש לשלוח לרישום לפי סימן זה גם פרטים בדבר הסכום או שיעור האחוזים של העמלה, ההנחה או הנכיון שניתנו, אלא שמחדל מעשות כן לא יפגע בתקפן של איגרות החוב שהונפקו.

           (ב)  הפקדת איגרות חוב בערובה לחוב של החברה לא יראו לענין סעיף זה כהנפקת איגרות חוב בנכיון.

תעודת רישום שעבוד [127(8), (9)]

185. (א)  הרשם יתן תעודה חתומה בידו על רישומו של כל שעבוד, ובה יפורט הסכום המובטח בו; התעודה תהא ראיה חלוטה שנתמלאו כל הדרישות בנוגע לרישום.

           (ב)  העתק של תעודת רישום לפי סעיף זה יובא על גבי כל איגרת חוב, או תעודת איגרת חוב סטוק, שהנפיקה החברה לאחר יצירת השעבוד הרשום ושתשלומה מובטח בו.

רישום שעבוד לפי בקשת מעונין  [127(10)]

186. החובה לשלוח לרשם את הפרטים הטעונים רישום לפי סימן זה לגבי כל שעבוד וכל הנפקה של איגרות חוב מוטלת על החברה, אך רישומו של שעבוד יכול שייעשה על פי בקשתו של אדם המעונין בכך, ואם הוא שילם כדין אגרות בשל כך לרשם יוכל לגבות את סכומן מהחברה.

תחולה על חברות חוץ [127(13)]

187. חברה שהואגדה מחוץ לישראל ויש לה מקום עסקים קבוע בישראל, יחול סימן זה על שעבודי נכסים בישראל שיצרה אחרי ה' באייר תרפ"ט (15 במאי 1929) ועל שעבודים של נכסים שרכשה בישראל אחרי התאריך האמור.

משלוח העתק לרשם  [128]

188. (א)  העתק של שטר נאמנות להבטחת הנפקה של איגרות חוב, של מסמך היוצר שעבוד ושל איגרת חוב הטעונים רישום, תשלח החברה לרשם תוך עשרים ואחד ימים מתאריך חתימתם אם נחתמו בישראל, ואם נחתמו מחוץ לישראל - תוך עשרים ואחד ימים לאחר היום שבו יכלו להתקבל בישראל בדרך הדואר הרגילה אילו נשלחו בזריזות סבירה; בסדרה של איגרות חוב די בהעתק של איגרת חוב אחת מן הסדרה.

           (ב)  הופרה הוראה מהוראות סעיף זה, דין החברה ודין כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה - קנס נמשך.

רישום כרונולוגי  [130]

189. הרשם ינהל רישום כרונולוגי, לפי הטופס והפרטים שנקבעו, לשעבודים שנרשמו אצלו לפי פקודה זו.

הערת סילוק [131]

190. הובאו לפני הרשם ראיות להנחת דעתו שחוב שלהבטחתו ניתן שעבוד רשום סולק, רשאי הוא להורות שתירשם בפנקס הערת סילוק וישלח לחברה לפי דרישתה העתק הערה זו.

תיקון פנקס רישום השעבודים [132]

191. נוכח הרשם שאי רישומו של שעבוד במועד הדרוש, או אי רישומו או שיבושו של פרט הנוגע לשעבוד או להערת סילוק, אירעו במקרה או בשגגה או מסיבה מספקת אחרת, או שאין בהם כדי לפגוע במצבם של הנושים או של בעלי המניות, או שיש טעמים אחרים שמן הצדק והיושר ליתן סעד - רשאי הוא, לפי בקשת החברה או של כל אדם מעונין, להאריך את המועד לרישום או לתקן את הרישום, בתנאים שיראה אותם צודקים ומועילים; דחה הרשם את הבקשה, רשאי המבקש לערער על החלטתו לפני בית המשפט תוך ארבעה עשר ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה.

הפרת הוראות [133]

192. (א)  חברה שלא שלחה לרישום פרטי שעבוד, או פרטי ההנפקה של סדרת איגרות חוב, הטעונים רישום לפי פקודה זו, דינה ודין כל נושא משרה בה שביודעין היה שותף למחדל - קנס נמשך, זולת אם הרישום נעשה על פי בקשת אדם אחר.

           (ב)  בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), חברה שלא קיימה דרישה מדרישות פקודה זו לענין רישום אצל הרשם של שעבוד שיצרה, דינה ודין כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה - קנס, וזאת בלי לפגוע בכל אחריות אחרת.

           (ג)   מי שביודעין ובמזיד אישר או התיר למסור לאדם איגרת חוב או תעודת איגרת חוב סטוק הטעונה רישום אצל הרשם ולא הובא על גביה העתק תעודת הרישום, דינו - קנס, וזאת בלי לפגוע בכל אחריות אחרת.

רישום אגרה שתשלומה נדחה  [133א]

193. נדחה על פי חוק תשלומה של אגרה המשתלמת לרשם, ירשום הרשם בפנקס רישום השעבודים את סכום האגרה שנדחתה, ולאחר ששולמה, כולה או מקצתה, יירשם הדבר בפנקס לפי בקשת החברה.

סימן ו': אכיפת זכויות

אכיפה הטעונה רשות מבית המשפט  [123(1)] (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

194. מקום שאיגרות חוב מובטחות בשעבוד צף, בשעבוד הון שטרם נדרש תשלומו, בדרישות תשלום שטרם נפרעו או במוניטין, אין לאכוף את זכויותיהם של בעלי איגרות החוב לגבי השעבוד אלא ברשות בית המשפט; ואם הוגשה לבית המשפט בקשת אכיפה, רשאי בית המשפט ליתן כל סעד שאפשר לקבלו על פי בקשה כאמור בבתי המשפט באנגליה, כולל מינוי כונס ומתן צו למכירת הנכסים וחלוקתם.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

194. (א) מקום שאיגרות חוב מובטחות בשעבוד צף, בשעבוד הון שטרם נדרש תשלומו, בדרישות תשלום שטרם נפרעו או במוניטין, אין לאכוף את זכויותיהם של בעלי איגרות החוב לגבי השעבוד אלא ברשות בית המשפט; ואם הוגשה לבית המשפט בקשת אכיפה, רשאי בית המשפט ליתן כל סעד שאפשר לקבלו על פי בקשה כאמור בבתי המשפט באנגליה, כולל מינוי כונס ומתן צו למכירת הנכסים וחלוקתם.

(ב) הורה בית משפט שהוגשה לו בקשת אכיפה כאמור בסעיף קטן (א) על מינוי כונס לשם אכיפת זכויותיהם של בעלי איגרות חוב שהובטחו בשעבוד צף –

(1) יחולו על הכונס, ובכלל זה על דרך מינויו וזהותו, הוראות פרק ו' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי; בעל איגרת חוב המובטחת בשעבוד צף רשאי להציע מועמד שישמש כונס, בהתאם להוראות סימן א' לפרק האמור;

(2) יראו את החברה כאילו ניתן לגביה צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי והליכי אכיפת הזכויות בידי הכונס יתנהלו בהתאם להוראות אותו חוק.

(ג) השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין שכרו של כונס שמונה לפי סעיף זה והוצאותיו, ובכלל זה את ההליך לקביעתם.

חובות בדין קדימה באכיפת שעבוד צף  [134] (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

195. נתמנה לחברה רשומה בישראל כונס מטעם בעלי איגרות חוב מובטחות בשעבוד צף, או שהם או נציגיהם נטלו את ההחזקה בנכסים הכלולים בשעבוד צף או שהשעבוד חל עליהם, והחברה אינה עומדת אותה שעה בפירוק – ייפרעו החובות, שלפי חיקוק יש להם בכל פירוק דין קדימה, מתוך הנכסים שהגיעו לידי הכונס או לידי המחזיק כאמור, לפני כל תביעה לקרן או לריבית של איגרות החוב; התשלומים לפי סעיף זה ייגבו, ככל האפשר, מנכסי החברה הזמינים לתשלום חובות של נושים כלליים.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 195

הנוסח הקודם:

חובות בדין קדימה באכיפת שעבוד צף

195. נתמנה לחברה רשומה בישראל כונס מטעם בעלי איגרות חוב מובטחות בשעבוד צף, או שהם או נציגיהם נטלו את ההחזקה בנכסים הכלולים בשעבוד צף או שהשעבוד חל עליהם, והחברה אינה עומדת אותה שעה בפירוק – ייפרעו החובות, שלפי חיקוק יש להם בכל פירוק דין קדימה, מתוך הנכסים שהגיעו לידי הכונס או לידי המחזיק כאמור, לפני כל תביעה לקרן או לריבית של איגרות החוב; התשלומים לפי סעיף זה ייגבו, ככל האפשר, מנכסי החברה הזמינים לתשלום חובות של נושים כלליים.

רישום מינוי של כונס, מפרק או מנהל [129] (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

196. (א)  כונס, מפרק, מפרק זמני או מנהל של חברה שנתמנה לפי פקודה זו, וכן מנהל של חברה שנתמנה לה אחד מאלה, יודיע תוך שבעה ימים על המינוי, לרשם ולכונס הרשמי; הרשם ירשום הודעה כאמור בפנקס השעבודים.

           (ב)  בית המשפט רשאי להורות על מתן הודעה לאדם נוסף שיקבע.

           (ג)   מי שלא קיים חובת הודעה לפי סעיף זה, דינו, בלי לגרוע מהעונש הקבוע בסעיף 317 – קנס נמשך.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 196

הנוסח הקודם:

רישום מינוי של כונס, מפרק או מנהל

196. (א) כונס, מפרק, מפרק זמני או מנהל של חברה שנתמנה לפי פקודה זו, וכן מנהל של חברה שנתמנה לה אחד מאלה, יודיע תוך שבעה ימים על המינוי, לרשם ולכונס הרשמי; הרשם ירשום הודעה כאמור בפנקס השעבודים.

(ב) בית המשפט רשאי להורות על מתן הודעה לאדם נוסף שיקבע.

(ג) מי שלא קיים חובת הודעה לפי סעיף זה, דינו, בלי לגרוע מהעונש הקבוע בסעיף 317 – קנס נמשך.

פרסום המינוי במסמכי החברה [141] (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

197. (א)  נתמנה כונס או מנהל לנכסי חברה או לחלק מהם, יש לציין את דבר המינוי בכל חשבונית, הזמנה או מכתב עסקי היוצאים מאת החברה, הכונס או המנהל, או מטעמם, ויש בהם שמה של החברה.

           (ב)  הופרה הוראת סעיף זה, דינה של החברה ודין כל כונס או מנהל או כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה – קנס.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 197

הנוסח הקודם:

פרסום המינוי במסמכי החברה

197. (א) נתמנה כונס או מנהל לנכסי חברה או לחלק מהם, יש לציין את דבר המינוי בכל חשבונית, הזמנה או מכתב עסקי היוצאים מאת החברה, הכונס או המנהל, או מטעמם, ויש בהם שמה של החברה.

(ב) הופרה הוראת סעיף זה, דינה של החברה ודין כל כונס או מנהל או כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה – קנס.

מינוי כונס [137] (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

198. השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר דרך מינויו של כונס לפי פקודה זו ובדבר דרך הדיון של בית המשפט בהצעה, לענין זה, שתבוא מאת בעל איגרת חוב או נושה מובטח; הכללים יקבעו את תנאי הכשירות של יחיד או תאגיד למינוי זה ותנאים אחרים שכונס חייב למלא לצורך מינויו ואת דרך החלוקה של התפקידים בין המועמדים הכשירים למינוי.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 198

הנוסח הקודם:

מינוי כונס

198. השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר דרך מינויו של כונס לפי פקודה זו ובדבר דרך הדיון של בית המשפט בהצעה, לענין זה, שתבוא מאת בעל איגרת חוב או נושה מובטח; הכללים יקבעו את תנאי הכשירות של יחיד או תאגיד למינוי זה ותנאים אחרים שכונס חייב למלא לצורך מינויו ואת דרך החלוקה של התפקידים בין המועמדים הכשירים למינוי.

דו"חות של כונס ומנהל [135] (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

199. (א)  כונס או מנהל שנתמנה על פי סמכות שבמסמך חייב להגיש לרשם סיכומי תקבוליו ותשלומיו כדלקמן:

(1)   תוך חודש ימים, או תוך מועד מאוחר מזה שהתיר לו הרשם, לאחר תום ששה חדשים להתמנותו ולאחר כל תקופה נוספת של ששה חדשים - סיכום לגבי אותם ששה חדשים;

(2)   תוך חודש ימים לאחר שחדל לפעול - סיכום לגבי התקופה שמסוף תקופת הסיכום הקודם עד לתאריך החדילה וסיכום כולל לגבי כל התקופות שעברו מיום שנתמנה.

           (ב)  כונס או מנהל שחדל לפעול, יגיש לרשם הודעה על כך והרשם ירשום אותה בפנקס השעבודים.

           (ג)   כונס או מנהל המפר הוראה מהוראות סעיף זה, דינו - קנס נמשך.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 199

הנוסח הקודם:

דו"חות של כונס ומנהל

199. (א) כונס או מנהל שנתמנה על פי סמכות שבמסמך חייב להגיש לרשם סיכומי תקבוליו ותשלומיו כדלקמן:

(1) תוך חודש ימים, או תוך מועד מאוחר מזה שהתיר לו הרשם, לאחר תום ששה חדשים להתמנותו ולאחר כל תקופה נוספת של ששה חדשים - סיכום לגבי אותם ששה חדשים;

(2) תוך חודש ימים לאחר שחדל לפעול - סיכום לגבי התקופה שמסוף תקופת הסיכום הקודם עד לתאריך החדילה וסיכום כולל לגבי כל התקופות שעברו מיום שנתמנה.

(ב) כונס או מנהל שחדל לפעול, יגיש לרשם הודעה על כך והרשם ירשום אותה בפנקס השעבודים.

(ג) כונס או מנהל המפר הוראה מהוראות סעיף זה, דינו - קנס נמשך.

ביקורת בית המשפט על כונס [135א] (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

200. (א)  כונס שנתמנה לחברה לפי פקודה זו, רשאי בית המשפט להורות לו בצו כי בענינים שנקבעו בו עליו לפנות לבית המשפט לשם קבלת הוראות.

           (ב)  צו לפי סעיף קטן (א) יכול שיתן בית המשפט מיזמתו או לפי בקשת הכונס הרשמי, מפרק, מפרק זמני, נושה של החברה או משתתף.

           (ג)   לשם מתן צו או הוראות לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט להיעזר במי שימצא לנכון, לרבות הכונס הרשמי.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 200

הנוסח הקודם:

ביקורת בית המשפט על כונס

200. (א) כונס שנתמנה לחברה לפי פקודה זו, רשאי בית המשפט להורות לו בצו כי בענינים שנקבעו בו עליו לפנות לבית המשפט לשם קבלת הוראות.

(ב) צו לפי סעיף קטן (א) יכול שיתן בית המשפט מיזמתו או לפי בקשת הכונס הרשמי, מפרק, מפרק זמני, נושה של החברה או משתתף.

(ג) לשם מתן צו או הוראות לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט להיעזר במי שימצא לנכון, לרבות הכונס הרשמי.

חובתם של כונס ומנהל כשהחברה בפירוק [136]

201. (א)  ראה בית המשפט, על יסוד בקשה של המפרק, כי כונס או מנהל שנתמנה על פי סמכות שבמסמך לא נענה לדרישת המפרק להגיש לו חשבונות נאותים של תקבוליו ותשלומיו או לשלם לו סכום שהוא חייב לשלמו, רשאי בית המשפט לצוות על תיקון המעוות תוך הזמן שקבע בצו.

           (ב)  בית המשפט רשאי לקבוע את השכר שישולם לכונס או למנהל שנתמנו על פי סמכות שבמסמך, ורשאי הוא, לפי בקשת המפרק, הכונס או המנהל, לשנות קביעה שקבע כאמור.

           (ג)   השר רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע כללים בדבר שכרו והוצאותיו של כונס או מנהל של חברה על פי סעיף קטן (ב).

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 201

הנוסח הקודם:

חובתם של כונס ומנהל כשהחברה בפירוק

201. (א) ראה בית המשפט, על יסוד בקשה של המפרק, כי כונס או מנהל שנתמנה על פי סמכות שבמסמך לא נענה לדרישת המפרק להגיש לו חשבונות נאותים של תקבוליו ותשלומיו או לשלם לו סכום שהוא חייב לשלמו, רשאי בית המשפט לצוות על תיקון המעוות תוך הזמן שקבע בצו.

(ב) בית המשפט רשאי לקבוע את השכר שישולם לכונס או למנהל שנתמנו על פי סמכות שבמסמך, ורשאי הוא, לפי בקשת המפרק, הכונס או המנהל, לשנות קביעה שקבע כאמור.

(ג) השר רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע כללים בדבר שכרו והוצאותיו של כונס או מנהל של חברה על פי סעיף קטן (ב).

(ביטול) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

פרק י"א: פירוק חברה וחבות המשתתף

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול פרק י"א

הנוסח הקודם:

פרק י"א: פירוק חברה וחבות המשתתף

דרכי הפירוק [142]

244. (א)  פירוקה של חברה ייתכן באחת הדרכים האלה:

(1)   בידי בית המשפט;

(2)   מרצון;

(3)   בפיקוח בית המשפט.

           (ב)  הוראות פקודה זו יחולו על כל אחת מדרכי הפירוק, אם אין הוראה אחרת משתמעת.

חבות המשתתף [143(1) רישה]

245. משתתף יהיה חב, בסייגים האמורים בפרק זה, להשתתף בתשלום לחשבון נכסי החברה כדי הסכום הדרוש לתשלום חבויותיה והוצאות פירוקה ולהתאמת זכויותיהם של המשתתפים בינם לבין עצמם.

סייג לחבות ההשתתפות [143(1)(ב), (ג)]

246. מי שחדל תוך השנה שלפני תחילת הפירוק להיות חבר החברה לא יהיה חב להשתתף אלא בשל חבות שהחברה נתחייבה בה לפני שחדל להיות חבר בה, ואלא לאחר שראה בית המשפט שהחברים הקיימים אין ביכלתם לספק מלוא ההשתתפות הנדרשת מהם לפי פקודה זו.

סייג לסכום ההשתתפות [143(1)(ד), (ה)]

247. (א)  בחברה המוגבלת במניות לא יידרש משתתף לשלם יותר מן הסכום שעדיין לא נפרע על המניות שהוא חב עליהן כחבר או כמי שהיה חבר.

           (ב)  בחברה המוגבלת בערבות לא יידרש משתתף לשלם למעלה מן הסכום שקיבל עליו לשלם לחשבון נכסי החברה בפירוקה.

זכות לרווחים ולדיבידנדים איננו חוב החברה בפירוק [143(1)(ז)]

248. סכום המגיע לחבר החברה באשר הוא חבר, אם מכוח זכותו לרווחים או לדיבידנדים ואם מסיבה אחרת, לא ייחשב כחוב החברה שיש לשלמו כל עוד קיים חוב של נושה שאינו חבר החברה, אלא שהסכום המגיע לחבר יבוא בחשבון לענין התאמת הזכויות של כל המשתתפים בינם לבין עצמם.

שמירת הוראה שבפוליסה או שבחוזה [143(1)(ו)]

249. האמור בפקודה זו אין בו כדי לבטל הוראה שבפוליסת ביטוח או שבחוזה אחר, המגבילה את חבותם של החברים כיחידים לפי הפוליסה או החוזה, או האומרת שהחבות לפיהם חלה על כספי החברה בלבד.

השתתפות נוספת של מנהלים בפירוק  [143(2) רישה ותנאי (א)]

250. בפירוקה של חברה מוגבלת - כל מי שמכהן או שכיהן בה, תוך השנה שלפני תחילת הפירוק, כדירקטור או כמנהל שחבותם היא, לפי פקודה זו, לא מוגבלת, יהיה חב - בסייגים האמורים בסעיף 251 - בהשתתפות נוספת על השתתפותו כחבר החברה, כאילו היה בתחילת הפירוק חבר בחברה לא-מוגבלת.

סייגים להשתתפות נוספת [143(2) תנאים (ב) ו-(ג)]

251. בכפוף להוראות התקנון, דירקטור או מנהל לא יהיה חב בהשתתפות נוספת לפי סעיף 250 אלא לאחר שבית המשפט ראה הכרח לדרוש השתתפותו לשם כיסוי חבויותיה של החברה וכל ההוצאות הכרוכות בפירוק; חדל לכהן בתוך השנה שלפני תחילת הפירוק, לא יהיה חב כאמור אלא בשל חבות שהחברה נתחייבה בה לפני שחדל לכהן.

השתתפות בעלי מניות בחברה מוגבלת בערבות [143(3)]

252. בפירוקה של חברה מוגבלת בערבות שיש לה הון מניות, יהא כל חבר חב, בנוסף על הסכום שקיבל עליו לשלם לחשבון נכסי החברה בפירוקה, לשלם גם כדי הסכום שעדיין לא נפרע בעד המניות שבידו.

טיב חבותו של משתתף [145]

253. חבותו של משתתף יוצרת חוב שנולד עם תחילת החבות אולם זמן פרעונו עם דרישת תשלום לסילוק החבות.

משתתף שנפטר [146]

254. נפטר משתתף, בין לפני שנכלל ברשימת המשתתפים