נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 33

ביטול הפטור מציון בע"מ

Go

6

סעיף 115א

החלטות לסוגיהן

Go

6

 

פרק ח': איגרות חוב ושעבודים

Go

6

 

סימן א': פרשנות

Go

6

סעיף 164

הגדרות ותחולה

Go

6

 

סימן ב': איגרות חוב

Go

6

סעיף 165

סמכות לשעבד באיגרת חוב

Go

6

סעיף 166

דרכי השעבוד באיגרת חוב ותיאור המשועבדים

Go

6

סעיף 167

הנפקת איגרת חוב

Go

7

סעיף 168

העברת איגרת חוב

Go

7

סעיף 169

תחולת שעבוד צף [123

Go

7

סעיף 170

שעבוד צף ומניעת עסקאות

Go

7

סעיף 171

שטר נאמנות להבטחת איגרות חוב

Go

7

 

סימן ג': רישום השעבודים בחברה

Go

7

סעיף 172

פנקס שעבודים

Go

7

סעיף 173

עיון במסמכים ובפנקס [125

Go

7

סעיף 174

פנקס בעלי איגרות חוב [126]

Go

8

 

סימן ד': הנפקה חוזרת של איגרות חוב

Go

8

סעיף 175

סמכות להנפקה חוזרת

Go

8

סעיף 176

הפקדה בערובה אינה פדיון

Go

8

סעיף 177

דין הנפקה חוזרת לענין הסכום, המספר ומס בולים

Go

8

 

סימן ה': רישום השעבודים אצל הרשם

Go

8

סעיף 178

שעבודים הטעונים רישום [127

Go

8

סעיף 179

דרכי הרישום ומועדיו

Go

9

סעיף 180

רכישת רכוש משועבד

Go

9

סעיף 181

פנקסי שעבודים של הרשם

Go

9

סעיף 182

עיון בפנקסי השעבודים

Go

9

סעיף 183

רישום סדרת איגרות חוב

Go

9

סעיף 184

עמלה, הנחה, נכיון

Go

9

סעיף 185

תעודת רישום שעבוד

Go

10

סעיף 186

רישום שעבוד לפי בקשת מעונין

Go

10

סעיף 187

תחולה על חברות חוץ

Go

10

סעיף 188

משלוח העתק לרשם

Go

10

סעיף 189

רישום כרונולוגי

Go

10

סעיף 190

הערת סילוק

Go

10

סעיף 191

תיקון פנקס רישום השעבודים

Go

10

סעיף 192

הפרת הוראות

Go

10

סעיף 193

רישום אגרה שתשלומה נדחה

Go

10

 

סימן ו': אכיפת זכויות

Go

11

סעיף 194

אכיפה הטעונה רשות מבית המשפט [123

Go

11

 

פרק י"א:

Go

11

 

פרק י"ב:

Go

11

 

פרק י"ג:

Go

11

 

פרק י"ד:

Go

11

 

פרק ט"ו:

Go

11

 

פרק ט"ז:

Go

11

 

פרק י"ז: תחולה ותקנות לענין פירוק

Go

11

סעיף 394

אכיפת הוראה

Go

12

 

תקנון לניהול חברה מוגבלת במניות

Go

12

 

חילוט מניות

Go

12

 

מונחים המשמשים בדיני חברות

Go

13

 

מונחים המשמשים בדיני חברות

Go

13

 


פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.[1]      בפקודה זו –

          "איגרת חוב" – מסמך שהנפיקה חברה או אגודה שיתופית ובו היא מתחייבת לשלם כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי פלוני ומשעבדת לכך את נכסיה או מפעלה, כולם או מקצתם, ולרבות איגרת חוב סטוק;

          "בית משפט", לענין חברה – בית המשפט המוסמך לפרק אותה;

          "דיבידנד", על מניות – (נמחקה);

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "דיבידנד"

הנוסח הקודם:

"דיבידנד", על מניות – לרבות ריבית עליהן;

          "דירקטור" – לרבות מי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור, יהא תארו אשר יהא;

          "הון" – לרבות הון הניתן לפדיון;

          "חברה" – חברה שנוסדה ונרשמה לפי פקודה זו או לפי פקודת החברות, 1919, או לפי פקודת החברות, 1921;

          "חברה לא-מוגבלת" – (נמחקה);

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה לא-מוגבלת"

הנוסח הקודם:

"חברה לא-מוגבלת" – חברה שאין בה כל הגבלה לחבותם של חבריה;

          "חברה מוגבלת" – (נמחקה);

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה מוגבלת"

הנוסח הקודם:

"חברה מוגבלת" – חברה מוגבלת במניות או חברה מוגבלת בערבות;

          "חברה מוגבלת במניות" – חברה שיש לה הון מניות וחבות חבריה מוגבלת בתזכירה לסכום שכל אחד מהם עדיין לא שילם בעד המניות שבידו;

          "חברה מוגבלת בערבות" – (נמחקה);

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה מוגבלת בערבות"

הנוסח הקודם:

"חברה מוגבלת בערבות" – חברה שבה חבותו של כל חבר מוגבלת בתזכירה לסכום שהתחייב להשתתף בו בתשלום לנכסי החברה בפירוקה;

          "חברה פרטית" – (נמחקה);

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה פרטית"

הנוסח הקודם:

"חברה פרטית" – כמשמעותה בסעיף 39;

          "חברה ציבורית" – (נמחקה);

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "חברה ציבורית"

הנוסח הקודם:

"חברה ציבורית" – חברה שאינה פרטית;

          "חברת חוץ" – חברה הרשומה מחוץ לישראל וכל חבר-בני-אדם, למעט שותפות, שנרשם או הואגד מחוץ לישראל;

          "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

הוספת הגדרת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי"

          "הכונס הרשמי" – (נמחקה);

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "הכונס הרשמי"

הנוסח הקודם:

"הכונס הרשמי" – מי שהשר מינהו להיות כונס רשמי בפירוק חברות;

          "מניה" – חלק מסויים בהון המניות של חברה, ולרבות סטוק במקום שאין הבחנה מפורשת או משתמעת בין סטוק לבין מניות;

          "מניות פדיון" – מניה שתיפדה, או שתהיה ניתנת לפדיון לפי ברירת החברה;

          "מסמך" – לרבות הזמנה לדין, הודעה, צו או כתב בי-דין אחר או פנקס רישום;

          "מספר זהות" –

(1)   לגבי יחיד תושב ישראל – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(2)   לגבי תאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום שלו;

(3)   לגבי תאגיד הרשום מחוץ לישראל – המדינה שבה הוא רשום ומספר הרישום, אם יש לו מספר רישום;

          "מען" –

(1)   לגבי יחיד תושב ישראל – מענו כפי שהוא רשום במרשם האוכלוסין, ואם מסר מען אחר – המען שמסר;

(2)   לגבי יחיד שאינו תושב ישראל – מען מגוריו, ואם מסר מען אחר – המען שמסר;

(3)   לגבי תאגיד הרשום בישראל – מען משרדו הרשום;

(4)   לגבי תאגיד הרשום מחוץ לישראל – מען משרדו מחוץ לישראל, ואם מסר מען בישראל – המען שמסר;

          "משתתף", בחברה שבפירוק – (נמחקה);

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "משתתף"

הנוסח הקודם:

"משתתף", בחברה שבפירוק – כל מי שהוא חבר בה או שהיה חבר בה תוך השנה שלפני תחילת הפירוק, ובהליכים שלפני הקביעה הסופית של המשתתפים – גם כל מי שנטען כי הוא משתתף;

          "נושא משרה", בחברה – דירקטור, מנהל, מזכיר או בעל משרה אחרת שבה;

          "סדרת איגרות חוב" – שתי איגרות חוב או יותר שנתכוונו לעשותן שוות-דרגה לענין תשלום וערובה לתשלום;

          "פנקסים" – לרבות חשבונות, שטרות, כתבים ומסמכים;

          "קנס נמשך" – קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לכל יום שבו נמשכה העבירה;

          "ריווח" – לרבות שיפוי הדדי בעד הפסד וסיוע הדדי בהלוואות;

          "רשם", לענין חברות – רשם החברות או סגן הרשם;

          "שטר מניה" – (בוטלה);

מיום 17.9.2016

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 626 (ה"ח 987)

ביטול הגדרת "שטר מניה"

הנוסח הקודם:

"שטר מניה" – שטר המציין שהמחזיק בו הוא בעל המניות או הסטוק המפורשים בו;

          "שעבוד" – משכנתה וכל צורה אחרת של מתן נכסים כערובה;

          "שעבוד צף" – שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של החברה או על מקצתם אותה שעה, כפי מצבם מזמן לזמן, אך בכפוף לסמכותה של החברה ליצור שעבודים מיוחדים על נכסיה או על מקצתם;

          "תזכיר" – תזכיר ההתאגדות של חברה כפי שנוסח בראשונה או כפי ששונה לפי הוראות פקודה זו;

          "תשקיף" – תשקיף שהותר פרסומו לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

          "תקנון" – תקנות ההתאגדות של חברה כפי שנוסחו בראשונה או כפי ששונו על פי החלטה מיוחדת, לרבות התקנות שבלוח ב' של התוספת לפקודת החברות, 1921, או בתוספת השניה לפקודה זו, במידה שהן חלות על החברה;

          "השר" – שר המשפטים.

ביטול הפטור מציון בע"מ

33.  השר רשאי בכל עת לבטל היתר לפי סעיף 32, ובלבד שיודיע לחברה בכתב על כוונתו לעשות כן ויתן לה הזדמנות להשמיע את דברה כנגד הביטול; בוטל ההיתר, יוסיף הרשם את המלה "בע"מ" לשם החברה בפנקס החברות, והיא תחדל מליהנות מכל פטור וזכות-יתר לפי סעיף 32.

 

החלטות לסוגיהן

115א. (א) החלטות המתקבלות באסיפה כללית של חברה הן –

(1)   החלטה רגילה, והיא החלטה שהתקבלה ברוב פשוט של חברים הרשאים להצביע והצביעו בעצמם, ואם הותר למנות שלוחים – על ידי שלוחם, באסיפה כללית שניתנה עליה הודעה כדין;

(2)   החלטה שלא מן המניין, והיא החלטה שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים לפחות של חברים הרשאים להצביע והצביעו בעצמם, ואם הותר למנות שלוחים – על ידי שלוחם, באסיפה כללית שניתנה עליה הודעה כדין שבה מפורשת כוונה להציע החלטה שלא מן המניין;

(3)   החלטה מיוחדת, והיא החלטה שהתקבלה ברוב הדרוש לקבלת החלטה שלא מן המניין, באסיפה כללית שניתנה עליה הודעה כדין עשרים ואחד ימים לפחות מראש שבה מפורשת כוונה להציע החלטה מיוחדת; אולם בהסכמת כל החברים הרשאים להשתתף ולהצביע ניתן להציע ולקבל החלטה מיוחדת באסיפה כללית שניתנה עליה הודעה מראש פחות מעשרים ואחד ימים.

          (ב)  לענין סעיף קטן (א) יראו הודעה על אסיפה כללית כאילו ניתנה כדין ואת האסיפה כאילו קוימה כדין, אם ניתנה ההודעה וקוימה האסיפה כנדרש על פי התקנון או לפי כל דין.

מיום 17.3.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 בעמ' 251 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

הוספת סעיף 115א

פרק ח': איגרות חוב ושעבודים

סימן א': פרשנות

הגדרות ותחולה

164. (א)  בפרק זה –

          "חברה" - לרבות אגודה שיתופית רשומה לפי פקודת האגודות השיתופיות;

          "רשם", לענין אגודה שיתופית - רשם האגודות השיתופיות.

          (ב)  הוראות פרק זה לא יחולו על הוצאת שטרי חוב או שטרי חליפין של חברה במהלך עסקיה הרגיל אף אם השטרות הם עבירים.

סימן ב': איגרות חוב

סמכות לשעבד באיגרת חוב

165. חברה רשאית, בכפוף לכל הגבלה שבתזכירה, בתקנונה או בתקנותיה, לשעבד באיגרות חוב יחידות או בסדרות את נכסיה - מקרקעין ומטלטלין, במוחזק ובראוי, קיימים ועתידים, לרבות הון מניות שטרם נדרש תשלומו, דרישות תשלום שטרם נפרעו ומוניטין - כערובה לחבויות קיימות, עתידות או מותנות; אולם אין להנפיק איגרות חוב בסדרות אלא ברשיון מפורש לכך מאת שר האוצר, וחברה בעלת היתר לפי סעיף 32 לא תוציא שום איגרות חוב אלא ברשיון כאמור.

דרכי השעבוד באיגרת חוב ותיאור המשועבדים

166. (א)  הסכום שיש לשלם על פי אגרות חוב, יחידה או בסדרה, צריך שיהא מובטח בשעבוד על נכס מסויים, או בשעבוד צף, או בשעבוד על הון מניות שטרם נדרש תשלומו, על דרישות תשלום שטרם נפרעו, על חובות-לקוחות או על מוניטין, או בצירופם של דרכים אלה.

          (ב)  כל איגרת חוב, יחידה או בסדרה, תכיל תיאור כללי של הנכסים המשועבדים לסכום שיש לשלם על פיה ושל טיב הערובה והנסיבות שבהן תיאכף.

הנפקת איגרת חוב

167. ניתן להנפיק איגרת חוב, יחידה או בסדרה, כמשתלמת לבעל הרשום ואולם לא תונפק איגרת חוב כמשתלמת למוכ"ז.

מיום 17.9.2016

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 626 (ה"ח 987)

סוגים של איגרות חוב הנפקת איגרת חוב

167. ניתן להנפיק איגרת חוב, יחידה או בסדרה, כמשתלמת לבעל הרשום או כמשתלמת למוכ"ז ואולם לא תונפק איגרת חוב כמשתלמת למוכ"ז.

העברת איגרת חוב

168. (א)  אין חברה רשאית, על אף האמור בתקנונה, לרשום העברה של איגרת חוב בלא שנמסר לה שטר העברה כשורה, אלא אם זכותו של הנעבר באיגרת החוב נסבה אליו מכוח הדין.

          (ב)  הוגש לחברה מסמך המהווה ראיה מספקת לפי הדין, כי ניתן לפלוני צו קיום צוואה או צו ניהול עזבון של נפטר, תקבל החברה את המסמך, על אף האמור בתקנונה, כראיה מספקת למתן הצו.

תחולת שעבוד צף [123

169. (א)  מקום שאיגרת חוב או סדרת איגרות חוב מובטחת בשעבוד צף על נכסי החברה ולא הוצאו ממנו מקרקעין שלה, יחול השעבוד גם על מקרקעין שלה אף אם איננו רשום בפנקסי המקרקעין.

          (ב)  אין שעבוד צף מקנה לבעל איגרת החוב דין קדימה או בכורה על פני בעל משכנתה רשום או קונה בתמורה של מקרקעי החברה, ואפילו היה קיומו של השעבוד הצף ידוע להם בשעת המישכון או המכר; ואולם אם נכללה במסמך היוצר שעבוד צף הגבלה על זכות החברה ליצור שעבודים, והגבלה זו נכללה בפרטים שנמסרו לרישום השעבוד הצף, יהיה השעבוד הצף עדיף על שעבוד שנוצר בניגוד לאותה הגבלה אחרי רישום הפרטים בידי הרשם.

          (ג)   שעבוד צף הכולל הגבלה כאמור בסעיף קטן (ב) אשר פרטיו נמסרו לרישום לפני ה' באדר תשל"ה (16 בפברואר 1975), והודעה על קיום ההגבלה הוגשה לרשם לפני י' בתמוז תשמ"א (24 ביוני 1981) ונרשמה בפנקס השעבודים שלו - יהיה עדיף על שעבוד שנוצר בניגוד לאותה הגבלה אחרי רישום ההודעה בידי הרשם.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), שעבוד נכס שנעשה להבטחת אשראי שאיפשר רכישת נכס, יהיה עדיף על שעבוד צף קודם, אם האשראי שימש בפועל לרכישת הנכס המשועבד, והוא בין שהאשראי ניתן בידי המוכר ובין שניתן בידי אדם אחר; לענין זה, "אשראי" – לרבות מתן התחייבות כספית.

מיום 13.7.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1274 מיום  13.4.1989 בעמ' 47 (ה"ח 1908)

הוספת סעיף קטן 169(ד)

תחולת שעבוד צף על מקרקעין

שעבוד צף ומניעת עסקאות

170. בעלי איגרות חוב מובטחות בשעבוד צף, או נאמניהם כשיש שטר נאמנות, רשאים לפנות בכל עת לבית המשפט ולבקש צו המונע את הממונה על מרשם המקרקעין מלרשום בפנקסי המקרקעין – אלא על פי צו בית המשפט – כל שעבוד נוסף, או מכר, של מקרקעין הרשומים אותה שעה על שם החברה ושלא הוצאו מכלל הנכסים המשועבדים, ואם נוכח בית המשפט שהערובה שניתנה לבעלי איגרות החוב נתערערה, או שיש טעמים אחרים מן הצדק והיושר להיענות לבקשתם, רשאי הוא ליתן לפי זה את הצו בתנאים שיראה בדבר הוצאות וענינים אחרים.

שטר נאמנות להבטחת איגרות חוב

171. (א)  מקום שאיגרות חוב מובטחות במשכנתה על מקרקעין בישראל, ניתן לערוך שטר שעל פיו ימושכנו המקרקעין לנאמן או לנאמנים לזכותם של בעלי איגרות החוב מזמן לזמן.

          (ב)  העתק של שטר נאמנות להבטחת הנפקה של איגרות חוב יישלח לכל בעל איגרות חוב, לפי בקשתו, תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות; לא נשלח העתק כמבוקש, דין החברה ודין כל נושא משרה בה שביודעין אישר או התיר את המחדל – קנס וקנס נמשך, ובית המשפט רשאי להורות שההעתק המבוקש יישלח למבקש.

מיום 25.2.2015

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח 574)

(ב) העתק של שטר נאמנות להבטחת הנפקה של איגרות חוב יישלח לכל בעל איגרות חוב, לפי בקשתו, תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; לא נשלח העתק כמבוקש, דין החברה ודין כל נושא משרה בה שביודעין אישר או התיר את המחדל – קנס וקנס נמשך, ובית המשפט רשאי להורות שההעתק המבוקש יישלח למבקש.

סימן ג': רישום השעבודים בחברה

פנקס שעבודים

172. (א)  חברה תנהל במשרדה הרשום פנקס רישום שעבודים ובו תרשום את השעבודים שעל כל נכס מנכסי החברה וכל השעבודים הצפים שעל מפעלה ורכושה; רישום זה יכלול תיאור קצר של הנכס המשועבד, סכום השעבוד, ושמות בעלי השעבוד או הזכאים לפיו אם אין הוא למוכ"ז, וסכום כל אגרה המשתלמת לרשם ותשלומה נדחה לפי דין.

          (ב)  כל נושא משרה בחברה שביודעין ובמזיד אישר או התיר להשמיט אחד הרישומים הנדרשים לפי סעיף זה, דינו - קנס.

עיון במסמכים ובפנקס [125

173. (א)  חברה תחזיק במשרדה הרשום העתק של כל מסמך היוצר שעבוד טעון רישום אצל הרשם לפי פקודה זו והעתק של איגרת חוב אחת מכל סדרה של איגרות חוב אחידות; העתקים אלה ופנקס השעבודים יהיו בשעות העבודה פתוחים לעיון חינם לכל נושה או חבר החברה, בכפוף לכל הגבלה סבירה שתטיל על כך החברה באסיפה כללית ובלבד שלא תפחית משתי שעות עיון ליום; פנקס השעבודים יהיה פתוח לעיון לכל אדם תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות.

          (ב)  סירבו להרשות עיון כאמור יכול בית המשפט ליתן צו האוכף את העיון מיד, ובנוסף על כך כל נושא משרה בחברה המסרב להרשות את העיון וכל דירקטור או מנהל בחברה שאישר את הסירוב או שביודעין ובמזיד התיר אותו, דינו – קנס נמשך.

מיום 25.2.2015

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח 574)

(א) חברה תחזיק במשרדה הרשום העתק של כל מסמך היוצר שעבוד טעון רישום אצל הרשם לפי פקודה זו והעתק של איגרת חוב אחת מכל סדרה של איגרות חוב אחידות; העתקים אלה ופנקס השעבודים יהיו בשעות העבודה פתוחים לעיון חינם לכל נושה או חבר החברה, בכפוף לכל הגבלה סבירה שתטיל על כך החברה באסיפה כללית ובלבד שלא תפחית משתי שעות עיון ליום; פנקס השעבודים יהיה פתוח לעיון לכל אדם תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

פנקס בעלי איגרות חוב [126]

174. (א)  כל פנקס רישום של בעלי איגרות חוב של חברה יהיה פתוח לעיון לכל בעל רשום של איגרת חוב ולכל בעל מניות בחברה, בכפוף לכל הגבלה סבירה שתטיל על כך החברה באסיפה כללית ובלבד שלא תפחית משתי שעות עיון ליום; הוראה זו לא תחול בתקופות מסויימות, שלא יעלו יחד על שלושים ימים בשנה, שבהן נסגר הפנקס לפי הוראות הכלולות בתקנון, באיגרות החוב, בתעודות הסטוק, בשטר הנאמנות או במסמך אחר המכיל את הערובה לאיגרות החוב; כל הזכאי לעיון כאמור רשאי לדרוש העתק מן הפנקס או מכל חלק שבו, תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות.

          (ב)  סירבו להרשות עיון, דין החברה ודין כל נושא משרה בה שביודעין אישר או התיר את הסירוב – קנס וקנס נמשך, ובית המשפט יכול ליתן צו האוכף עיון בפנקס מיד.

מיום 25.2.2015

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח 574)

(א) כל פנקס רישום של בעלי איגרות חוב של חברה יהיה פתוח לעיון לכל בעל רשום של איגרת חוב ולכל בעל מניות בחברה, בכפוף לכל הגבלה סבירה שתטיל על כך החברה באסיפה כללית ובלבד שלא תפחית משתי שעות עיון ליום; הוראה זו לא תחול בתקופות מסויימות, שלא יעלו יחד על שלושים ימים בשנה, שבהן נסגר הפנקס לפי הוראות הכלולות בתקנון, באיגרות החוב, בתעודות הסטוק, בשטר הנאמנות או במסמך אחר המכיל את הערובה לאיגרות החוב; כל הזכאי לעיון כאמור רשאי לדרוש העתק מן הפנקס או מכל חלק שבו, תמורת סכום שקבעה החברה ושלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

סימן ד': הנפקה חוזרת של איגרות חוב

סמכות להנפקה חוזרת

175. (א)  חברה שפדתה איגרות חוב שהונפקו, כוחה יפה לחזור ולהנפיקן, בין בהנפקה חוזרת של אותן איגרות ובין בהנפקת איגרות אחרות במקומן, והוא אם אין בתקנונה או בחוזה שנתקשרה בו הוראה אחרת מפורשת או משתמעת בענין זה ואם לא הביעה החברה כוונתה, בהחלטה שקיבלה בענין זה או במעשה אחר שלה, שאיגרות החוב שפדתה יבוטלו; בהנפקה כאמור (להלן בסימן זה - הנפקה חוזרת) יהיו לכל בעל איגרת אותן זכויות קדימה שהיו מגיעות לו אילולא נפדתה.

          (ב)  חברה שכוחה יפה להנפקה חוזרת, חייבת לכלול במאזנה את הפרטים בנוגע לאיגרות החוב הניתנות להנפקה חוזרת.

הפקדה בערובה אינה פדיון

176. חברה שהפקידה איגרות חוב שלה בערובה לקבלת מקדמות בחשבון עובר ושב או בדרך אחרת, אין רואים את איגרות החוב כאילו נפדו, אף אם הן מוסיפות להיות מופקדות לאחר שחשבונה זה אינו עומד בחובה עוד.

דין הנפקה חוזרת לענין הסכום, המספר ומס בולים

177. (א)  הנפקה חוזרת לא תיחשב כהנפקה חדשה לענין כל הוראה המגבילה את סכום איגרות החוב שמותר להנפיק ואת מספרן.

          (ב)  כל הנפקה חוזרת נחשבת לענין מס בולים כהנפקה חדשה; אולם המלווה כסף בערובה של איגרת חוב שחזרה והונפקה לפי סימן זה ונראית מבויילת כדין, יכול להגיש אותה כראיה בכל הליך לאכיפת הערובה, ואם נמצא שאינה מבויילת כדין לא יחוייב בתשלום מס בולים או דמי פיגורים אלא אם ידע על כך או יכול היה לגלות זאת אילולא התרשל; חובת התשלום של מס הבולים הנכון ודמי הפיגורים תהיה על החברה.

סימן ה': רישום השעבודים אצל הרשם

שעבודים הטעונים רישום [127

178. (א)  שעבוד מן המנויים להלן, שיצרה חברה רשומה בישראל, יהיה בטל כלפי הנאמן לפי חלק שמיני א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999, או לפי פרק ו' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי וכל נושה של החברה, במידה שהוא מטיל ערובה על נכסיה או מפעלה, זולת אם פרטי השעבוד שנקבעו והמסמך היוצר אותו או מעיד עליו, אם היה מסמך כזה, נמסרו לרשם או נתקבלו אצלו, בדרך ובמועד האמורים בסעיף 179, לשם רישום כנדרש לפי פקודה זו; ואלה השעבודים:

(1)   שעבוד בערובה לאיגרות חוב, לרבות שעבוד צף או שעבוד של הון מניות שלא נדרש תשלומו, של דרישות תשלום שטרם נפרעו ושל מוניטין;

(2)   שעבוד נכס מקרקעין בכל מקום שהוא, או ענין בנכס כאמור;

(3)   שעבוד נכס מיטלטלין, כשאין הנכס מוחזק בידי הנושה;

(4)   שעבוד חובות לקוחות;

(5)   שעבוד אניות או חלקים בהן;

(6)   שעבוד פטנטים, מדגמים או עיצובים, רשיונות לפי פטנטים, מדגמים או עיצובים, סימני מסחר או זכות יוצרים.

          (ב)  ניתן לחברה מסמך סחיר כערובה לחובות לקוחות, והחברה הפקידה אותו כערובה לקבלת הלוואה, לא יראו את ההפקדה כשעבוד חובות לקוחות לענין סעיף זה.

          (ג)   היה שעבוד בטל כאמור בסעיף קטן (א), אין בכך כדי לפגוע בחוזה או בהתחייבות להחזיר את הכסף המובטח בשעבוד, ופרעון כסף זה יחול מיד.

מיום 7.8.2018

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1200 (ה"ח 928)

(6) שעבוד פטנטים, מדגמים או עיצובים, רשיונות לפי פטנטים, מדגמים או עיצובים, סימני מסחר או זכויות יוצרים זכות יוצרים.

 

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

(א) שעבוד מן המנויים להלן, שיצרה חברה רשומה בישראל, יהיה בטל כלפי המפרק הנאמן לפי חלק שמיני א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999, או לפי פרק ו' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי וכל נושה של החברה, במידה שהוא מטיל ערובה על נכסיה או מפעלה, זולת אם פרטי השעבוד שנקבעו והמסמך היוצר אותו או מעיד עליו, אם היה מסמך כזה, נמסרו לרשם או נתקבלו אצלו, בדרך ובמועד האמורים בסעיף 179, לשם רישום כנדרש לפי פקודה זו; ואלה השעבודים:

דרכי הרישום ומועדיו

179. (א)  המועד למסירת הפרטים והמסמך או קבלתם לפי סעיף 178 הוא –

(1)   באין הוראה אחרת - תוך עשרים ואחד ימים מהיום שבו נוצר השעבוד;

(2)   בשעבוד מקרקעין שבישראל - תוך עשרים ואחד ימים מהיום שבו אישר רשם המקרקעין את העסקה לרישום, בין שנערכה בפניו ובין שנערכה בפני עורך דין;

(3)   בשעבוד שנוצר מחוץ לישראל על נכסים שמחוץ לישראל בלבד - תוך עשרים ואחד ימים מהיום שבו יכול היה המסמך להתקבל בישראל בדרך הדואר הרגילה אילו נשלח בזריזות מספקת; לענין פסקה זו מותר שיימסר העתק של המסמך, מאומת כפי שנקבע.

          (ב)  בשעבוד שנוצר בישראל הכולל נכסים שמחוץ לישראל, מותר לשלוח את המסמך לפי סעיף 178 לרישום אף אם יש צורך בהליכים נוספים כדי להקנות לשעבוד תוקף לפי דיני הארץ שבה נמצאים הנכסים.

רכישת רכוש משועבד

180. (א)  רכשה חברה רשומה בישראל נכסים שיש עליהם שעבוד שרישומו היה חובה לפי סימן זה אילו נוצר בידי החברה אחרי הרכישה, חייבת היא לדאוג לכך שהפרטים הדרושים לפי סעיף 178 והעתק, מאומת כפי שנקבע, של המסמך היוצר את השעבוד או מעיד עליו, יימסרו לרשם, לשם רישום, תוך עשרים ואחד ימים לאחר התאריך שבו הושלמה הרכישה; ואם הנכסים שרכשה נמצאים מחוץ לישראל והשעבוד נוצר מחוץ לישראל, יחולו לגבי מועד זה הוראות סעיף 179(א)(3).

          (ב)  הפרה החברה הוראת סעיף זה, דינה ודין כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה - קנס נמשך.

פנקסי שעבודים של הרשם

181. הרשם יקיים לכל חברה פנקס רישום, בטופס שנקבע, של כל השעבודים שיצרה והם טעונים רישום לפי סימן זה (להלן - פנקס השעבודים), וירשום בו את הפרטים שנמסרו לרישום לפי סעיף 178.

עיון בפנקסי השעבודים

182. פנקסי השעבודים של הרשם יהיו פתוחים לעיון לכל אדם לאחר תשלום האגרה שנקבעה.

רישום סדרת איגרות חוב

183. (א)  חברה שיצרה סדרה של איגרות חוב שיש בה, במישרין או בהפניה למסמך אחר, שעבוד בשיעור אחיד (pari passu) לטובת בעלי האיגרות של הסדרה, דיה שתוך עשרים ואחד ימים לאחר תאריך עריכתו של המסמך המכיל את השעבוד או לאחר תאריך עריכתה של איגרת חוב כשאין מסמך, יגיעו אל הרשם המסמך או אחת מאיגרות החוב שבסדרה, לפי הענין, עם פרטים אלה, שיירשמו תמורת האגרה שנקבעה בפנקס הרשם:

(1)   הסכום הכולל שהסדרה באה להבטיח;

(2)   תאריכי ההחלטות המרשות את הנפקת הסדרה ותאריך המסמך היוצר או המגדיר את הערובה, אם ישנו;

(3)   תיאור כללי של הנכסים המשועבדים;

(4)   שמות הנאמנים מטעם בעלי איגרות החוב, אם ישנם.

          (ב)  נעשתה יותר מהנפקה אחת של סדרת איגרות חוב, יש לשלוח לרשם לשם רישום בפנקס את התאריך והסכום של כל הנפקה, אלא שמחדל מעשות כן לא יפגע בתקפן של איגרות החוב שהונפקו.

עמלה, הנחה, נכיון

184. (א)  נתנה החברה במישרין או בעקיפין עמלה, הנחה או נכיון בעד חתימה או החתמה על איגרות החוב שלה, או בעד הסכמה לחתום או להחתים עליהן, חתימה בתנאים או בלא תנאים, יכילו הפרטים שיש לשלוח לרישום לפי סימן זה גם פרטים בדבר הסכום או שיעור האחוזים של העמלה, ההנחה או הנכיון שניתנו, אלא שמחדל מעשות כן לא יפגע בתקפן של איגרות החוב שהונפקו.

          (ב)  הפקדת איגרות חוב בערובה לחוב של החברה לא יראו לענין סעיף זה כהנפקת איגרות חוב בנכיון.

תעודת רישום שעבוד

185. (א)  הרשם יתן תעודה חתומה בידו על רישומו של כל שעבוד, ובה יפורט הסכום המובטח בו; התעודה תהא ראיה חלוטה שנתמלאו כל הדרישות בנוגע לרישום.

          (ב)  העתק של תעודת רישום לפי סעיף זה יובא על גבי כל איגרת חוב, או תעודת איגרת חוב סטוק, שהנפיקה החברה לאחר יצירת השעבוד הרשום ושתשלומה מובטח בו.

רישום שעבוד לפי בקשת מעונין

186. החובה לשלוח לרשם את הפרטים הטעונים רישום לפי סימן זה לגבי כל שעבוד וכל הנפקה של איגרות חוב מוטלת על החברה, אך רישומו של שעבוד יכול שייעשה על פי בקשתו של אדם המעונין בכך, ואם הוא שילם כדין אגרות בשל כך לרשם יוכל לגבות את סכומן מהחברה.

תחולה על חברות חוץ

187. חברה שהואגדה מחוץ לישראל ויש לה מקום עסקים קבוע בישראל, יחול סימן זה על שעבודי נכסים בישראל שיצרה אחרי ה' באייר תרפ"ט (15 במאי 1929) ועל שעבודים של נכסים שרכשה בישראל אחרי התאריך האמור.

משלוח העתק לרשם

188. (א)  העתק של שטר נאמנות להבטחת הנפקה של איגרות חוב, של מסמך היוצר שעבוד ושל איגרת חוב הטעונים רישום, תשלח החברה לרשם תוך עשרים ואחד ימים מתאריך חתימתם אם נחתמו בישראל, ואם נחתמו מחוץ לישראל - תוך עשרים ואחד ימים לאחר היום שבו יכלו להתקבל בישראל בדרך הדואר הרגילה אילו נשלחו בזריזות סבירה; בסדרה של איגרות חוב די בהעתק של איגרת חוב אחת מן הסדרה.

          (ב)  הופרה הוראה מהוראות סעיף זה, דין החברה ודין כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה - קנס נמשך.

רישום כרונולוגי

189. הרשם ינהל רישום כרונולוגי, לפי הטופס והפרטים שנקבעו, לשעבודים שנרשמו אצלו לפי פקודה זו.

הערת סילוק

190. הובאו לפני הרשם ראיות להנחת דעתו שחוב שלהבטחתו ניתן שעבוד רשום סולק, רשאי הוא להורות שתירשם בפנקס הערת סילוק וישלח לחברה לפי דרישתה העתק הערה זו.

תיקון פנקס רישום השעבודים

191. נוכח הרשם שאי רישומו של שעבוד במועד הדרוש, או אי רישומו או שיבושו של פרט הנוגע לשעבוד או להערת סילוק, אירעו במקרה או בשגגה או מסיבה מספקת אחרת, או שאין בהם כדי לפגוע במצבם של הנושים או של בעלי המניות, או שיש טעמים אחרים שמן הצדק והיושר ליתן סעד - רשאי הוא, לפי בקשת החברה או של כל אדם מעונין, להאריך את המועד לרישום או לתקן את הרישום, בתנאים שיראה אותם צודקים ומועילים; דחה הרשם את הבקשה, רשאי המבקש לערער על החלטתו לפני בית המשפט תוך ארבעה עשר ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה.

הפרת הוראות

192. (א)  חברה שלא שלחה לרישום פרטי שעבוד, או פרטי ההנפקה של סדרת איגרות חוב, הטעונים רישום לפי פקודה זו, דינה ודין כל נושא משרה בה שביודעין היה שותף למחדל - קנס נמשך, זולת אם הרישום נעשה על פי בקשת אדם אחר.

          (ב)  בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), חברה שלא קיימה דרישה מדרישות פקודה זו לענין רישום אצל הרשם של שעבוד שיצרה, דינה ודין כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה - קנס, וזאת בלי לפגוע בכל אחריות אחרת.

          (ג)   מי שביודעין ובמזיד אישר או התיר למסור לאדם איגרת חוב או תעודת איגרת חוב סטוק הטעונה רישום אצל הרשם ולא הובא על גביה העתק תעודת הרישום, דינו - קנס, וזאת בלי לפגוע בכל אחריות אחרת.

רישום אגרה שתשלומה נדחה

193. נדחה על פי חוק תשלומה של אגרה המשתלמת לרשם, ירשום הרשם בפנקס רישום השעבודים את סכום האגרה שנדחתה, ולאחר ששולמה, כולה או מקצתה, יירשם הדבר בפנקס לפי בקשת החברה.

סימן ו': אכיפת זכויות

אכיפה הטעונה רשות מבית המשפט  [123

194. מקום שאיגרות חוב מובטחות בשעבוד צף, בשעבוד הון שטרם נדרש תשלומו, בדרישות תשלום שטרם נפרעו או במוניטין, אין לאכוף את זכויותיהם של בעלי איגרות החוב לגבי השעבוד אלא ברשות בית המשפט; ואם הוגשה לבית המשפט בקשת אכיפה, רשאי בית המשפט ליתן כל סעד שאפשר לקבלו על פי בקשה כאמור, כולל מינוי כונס ומתן צו למכירת הנכסים וחלוקתם.

          (ב)  הורה בית משפט שהוגשה לו בקשת אכיפה כאמור בסעיף קטן (א) על מינוי כונס לשם אכיפת זכויותיהם של בעלי איגרות חוב שהובטחו בשעבוד צף –

(1)   יחולו על הכונס, ובכלל זה על דרך מינויו וזהותו, הוראות פרק ו' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי; בעל איגרת חוב המובטחת בשעבוד צף רשאי להציע מועמד שישמש כונס, בהתאם להוראות סימן א' לפרק האמור;

(2)   יראו את החברה כאילו ניתן לגביה צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי והליכי אכיפת הזכויות בידי הכונס יתנהלו בהתאם להוראות אותו חוק.

          (ג)   השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין שכרו של כונס שמונה לפי סעיף זה והוצאותיו, ובכלל זה את ההליך לקביעתם.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח 1027)

194. (א) מקום שאיגרות חוב מובטחות בשעבוד צף, בשעבוד הון שטרם נדרש תשלומו, בדרישות תשלום שטרם נפרעו או במוניטין, אין לאכוף את זכויותיהם של בעלי איגרות החוב לגבי השעבוד אלא ברשות בית המשפט; ואם הוגשה לבית המשפט בקשת אכיפה, רשאי בית המשפט ליתן כל סעד שאפשר לקבלו על פי בקשה כאמור בבתי המשפט באנגליה, כולל מינוי כונס ומתן צו למכירת הנכסים וחלוקתם.

(ב) הורה בית משפט שהוגשה לו בקשת אכיפה כאמור בסעיף קטן (א) על מינוי כונס לשם אכיפת זכויותיהם של בעלי איגרות חוב שהובטחו בשעבוד צף –

(1) יחולו על הכונס, ובכלל זה על דרך מינויו וזהותו, הוראות פרק ו' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי; בעל איגרת חוב המובטחת בשעבוד צף רשאי להציע מועמד שישמש כונס, בהתאם להוראות סימן א' לפרק האמור;

(2) יראו את החברה כאילו ניתן לגביה צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי והליכי אכיפת הזכויות בידי הכונס יתנהלו בהתאם להוראות אותו חוק.

(ג) השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין שכרו של כונס שמונה לפי סעיף זה והוצאותיו, ובכלל זה את ההליך לקביעתם.

195. (בוטל).

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 195

הנוסח הקודם:

חובות בדין קדימה באכיפת שעבוד צף

195. נתמנה לחברה רשומה בישראל כונס מטעם בעלי איגרות חוב מובטחות בשעבוד צף, או שהם או נציגיהם נטלו את ההחזקה בנכסים הכלולים בשעבוד צף או שהשעבוד חל עליהם, והחברה אינה עומדת אותה שעה בפירוק – ייפרעו החובות, שלפי חיקוק יש להם בכל פירוק דין קדימה, מתוך הנכסים שהגיעו לידי הכונס או לידי המחזיק כאמור, לפני כל תביעה לקרן או לריבית של איגרות החוב; התשלומים לפי סעיף זה ייגבו, ככל האפשר, מנכסי החברה הזמינים לתשלום חובות של נושים כלליים.

196. (בוטל).

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 196

הנוסח הקודם:

רישום מינוי של כונס, מפרק או מנהל

196. (א) כונס, מפרק, מפרק זמני או מנהל של חברה שנתמנה לפי פקודה זו, וכן מנהל של חברה שנתמנה לה אחד מאלה, יודיע תוך שבעה ימים על המינוי, לרשם ולכונס הרשמי; הרשם ירשום הודעה כאמור בפנקס השעבודים.

(ב) בית המשפט רשאי להורות על מתן הודעה לאדם נוסף שיקבע.

(ג) מי שלא קיים חובת הודעה לפי סעיף זה, דינו, בלי לגרוע מהעונש הקבוע בסעיף 317 – קנס נמשך.

197. (בוטל).

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 197

הנוסח הקודם:

פרסום המינוי במסמכי החברה

197. (א) נתמנה כונס או מנהל לנכסי חברה או לחלק מהם, יש לציין את דבר המינוי בכל חשבונית, הזמנה או מכתב עסקי היוצאים מאת החברה, הכונס או המנהל, או מטעמם, ויש בהם שמה של החברה.

(ב) הופרה הוראת סעיף זה, דינה של החברה ודין כל כונס או מנהל או כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה – קנס.

198. (בוטל).

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 198

הנוסח הקודם:

מינוי כונס

198. השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר דרך מינויו של כונס לפי פקודה זו ובדבר דרך הדיון של בית המשפט בהצעה, לענין זה, שתבוא מאת בעל איגרת חוב או נושה מובטח; הכללים יקבעו את תנאי הכשירות של יחיד או תאגיד למינוי זה ותנאים אחרים שכונס חייב למלא לצורך מינויו ואת דרך החלוקה של התפקידים בין המועמדים הכשירים למינוי.

199. (בוטל).

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 199

הנוסח הקודם:

דו"חות של כונס ומנהל

199. (א) כונס או מנהל שנתמנה על פי סמכות שבמסמך חייב להגיש לרשם סיכומי תקבוליו ותשלומיו כדלקמן:

(1) תוך חודש ימים, או תוך מועד מאוחר מזה שהתיר לו הרשם, לאחר תום ששה חדשים להתמנותו ולאחר כל תקופה נוספת של ששה חדשים - סיכום לגבי אותם ששה חדשים;

(2) תוך חודש ימים לאחר שחדל לפעול - סיכום לגבי התקופה שמסוף תקופת הסיכום הקודם עד לתאריך החדילה וסיכום כולל לגבי כל התקופות שעברו מיום שנתמנה.

(ב) כונס או מנהל שחדל לפעול, יגיש לרשם הודעה על כך והרשם ירשום אותה בפנקס השעבודים.

(ג) כונס או מנהל המפר הוראה מהוראות סעיף זה, דינו - קנס נמשך.

200. (בוטל).

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 200

הנוסח הקודם:

ביקורת בית המשפט על כונס

200. (א) כונס שנתמנה לחברה לפי פקודה זו, רשאי בית המשפט להורות לו בצו כי בענינים שנקבעו בו עליו לפנות לבית המשפט לשם קבלת הוראות.

(ב) צו לפי סעיף קטן (א) יכול שיתן בית המשפט מיזמתו או לפי בקשת הכונס הרשמי, מפרק, מפרק זמני, נושה של החברה או משתתף.

(ג) לשם מתן צו או הוראות לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט להיעזר במי שימצא לנכון, לרבות הכונס הרשמי.

201. (בוטל).

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול סעיף 201

הנוסח הקודם:

חובתם של כונס ומנהל כשהחברה בפירוק

201. (א) ראה בית המשפט, על יסוד בקשה של המפרק, כי כונס או מנהל שנתמנה על פי סמכות שבמסמך לא נענה לדרישת המפרק להגיש לו חשבונות נאותים של תקבוליו ותשלומיו או לשלם לו סכום שהוא חייב לשלמו, רשאי בית המשפט לצוות על תיקון המעוות תוך הזמן שקבע בצו.

(ב) בית המשפט רשאי לקבוע את השכר שישולם לכונס או למנהל שנתמנו על פי סמכות שבמסמך, ורשאי הוא, לפי בקשת המפרק, הכונס או המנהל, לשנות קביעה שקבע כאמור.

(ג) השר רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע כללים בדבר שכרו והוצאותיו של כונס או מנהל של חברה על פי סעיף קטן (ב).

פרק י"א: (בוטל)

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול פרק י"א

לנוסח פרק י"א במועד ביטולו

244. עד 255. (בוטלו).

פרק י"ב: (בוטל)

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול פרק י"ב

לנוסח פרק י"ב במועד ביטולו

256. עד 318. (בוטלו).

פרק י"ג: (בוטל)

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול פרק י"ג

לנוסח פרק י"ג במועד ביטולו

319. עד 341. (בוטלו).

פרק י"ד: (בוטל)

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול פרק י"ד

לנוסח פרק י"ד במועד ביטולו

342. עד 347. (בוטלו).

פרק ט"ו: (בוטל)

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול פרק ט"ו

לנוסח פרק ט"ו במועד ביטולו

348. עד 372. (בוטלו).

פרק ט"ז: (בוטל)

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול פרק ט"ז

לנוסח פרק ט"ז במועד ביטולו

373. עד 379. (בוטלו).

פרק י"ז: תחולה ותקנות לענין פירוק

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 394 (ה"ח 1027)

ביטול פרק י"ז

לנוסח פרק י"ז במועד ביטולו

380 עד 382. (בוטלו).

 

אכיפת הוראה

394.[2] (א)  חברה, כונס נכסיה או מפרקה שהומצאה להם הודעה הדורשת לתקן מחדל, והנדרש אינו מתקן אותו תוך ארבעה עשר ימים לאחר המצאת ההודעה, רשאי בית המשפט, על פי בקשת חבר או נושה של החברה או בקשת הרשם, לצוות על החברה ועל נושא משרה בה או על כונס נכסיה או מפרקה לתקן את המחדל תוך זמן שקבע בצו, בלי לגרוע בכך מעונש החל עליהם לפי חיקוק בשל מחדל, ורשאי הוא להורות בצו שתשלום כל ההוצאות הכרוכות בבקשה יחול על החברה, על נושא משרה בה האחראי למחדל, על כונס הנכסים או על המפרק.

          (ב)  לענין סעיף זה, "מחדל", לגבי חברה - הפרת הוראה של פקודה זו המחייב אותה להגיש לרשם או לשלוח לו דו"ח, חשבון או מסמך אחר או ליתן לו הודעה בענין כלשהו; ולגבי כונס נכסים או מפרק - הפרת הוראת דין המחייבת אותם לעשות, להגיש או למסור דו"ח, חשבון או מסמך אחר או ליתן הודעה.

 

תוספת שניה

(סעיף 10)

תקנון לניהול חברה מוגבלת במניות

חילוט מניות

23.      חבר שלא פרע במלואו במועד הקבוע סכום שנדרש לתשלום, רשאים המנהלים להמציא לו הודעה בכתב שבה הוא נתבע לשלם את הסכום שעדיין לא נפרע עם הריבית שנוספה עליו.

24.      בהודעה ייקבע מועד נוסף לתשלום, שיהיה לא מוקדם מארבעה עשר ימים לאחר ההודעה, ויפורש שאם הסכום לא ישולם תוך מועד זה צפוי חילוט המניה שעליה נדרש התשלום.

25.      לא נתמלאו דרישות ההודעה רשאים הדירקטורים, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט המניה.

26.      מניה שחולטה ניתן למכרה או להעבירה באופן אחר, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטורים, וכל עוד לא נעשה בה דבר רשאים הדירקטורים לבטל את החילוט בתנאים שיקבעו.

27.      מי שחולטו מניותיו, יחדל להיות חבר לגביהן, אולם יוסיף להיות חב לפרוע לחברה כספים שעמדו לחובתו ביום החילוט על חשבון מניות אלה; חבות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל במלואו את הסכום הנקוב של המניות.

28.      תצהיר שלפיו המצהיר הוא דירקטור של החברה ומניה פלונית שלה חולטה כדין ביום הנקוב בתצהיר ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במניה, ואותו תצהיר עם קבלה של החברה על התמורה, אם ניתנה, בעד המניה במכירתה או בהעברתה, יקנו זכות במניה, ומי שהמניה נמכרה או הועברה לו יירשם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בדמי המכר, אם ניתנו, וזכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה.

29.      הוראות תקנון זה לענין חילוט יחולו על אי-תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על פי תנאי הנפקת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין.

51.      שום ענין לא יידון באסיפה כללית אלא אם בפתיחת האסיפה מצוי מנין חוקי; בכפוף להוראה אחרת בתקנון זה, מנין חוקי יהא בנוכחות אישית של שלושה חברים לפחות אשר בעצמם או בצירוף חברים או שלוחם להצבעה יש להם רבע מכוח ההצבעה של החברה.

58.      היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במנין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

91.      הדירקטורים רשאים לקבוע את המנין החוקי הדרוש לפעולתם בניהול העסקים, ואם לא קבעו ומספרם יותר משלושה, יהא המנין החוקי שלושה.

 

 

                                                                         משה נסים

                                                                                           שר המשפטים

 

מונחים המשמשים בדיני חברות

א. לפי סדר א"ב עברי

 

מונחים המשמשים בדיני חברות

לפי סדר א"ב לועזי

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] 37 מיום 19.8.1983 עמ' 761; תחילתה מיום 19.2.1984. נוסח חדש זה בא במקום פקודת החברות, חוקי א"י, פרק כ"ב, עמ' 155. ת"ט ס"ח תשמ"ד מס' 1105 מיום 9.2.1984 עמ' 53.

י"פ תשמ"ד: מס' 3052 מיום 10.5.1984 עמ' 2114 – הודעה תשמ"ד-1984. מס' 3060 מיום 7.6.1984 עמ' 2594. מס' 3075 מיום 12.7.1984 עמ' 2876. מס' 3084 מיום 9.8.1984 עמ' 3046. מס' 3101 מיום 26.9.1984 עמ' 3556.

י"פ תשמ"ה: מס' 3113 מיום 28.10.1984 עמ' 131. מס' 3122 מיום 11.11.1984 עמ' 320. מס' 3135 מיום 13.12.1984 עמ' 761. מס' 3147 מיום 10.1.1985 עמ' 962. מס' 3180 מיום 28.3.1985 עמ' 1785. מס' 3193 מיום 3.5.1985 עמ' 2170. מס' 3195 מיום 14.5.1985 עמ' 2217. מס' 3212 מיום 13.6.1985 עמ' 2673. מס' 3239 מיום 22.8.1985 עמ' 3205.

י"פ תשמ"ו: מס' 3255 מיום 3.10.1985 עמ' 433. מס' 3293 מיום 19.1.1986 עמ' 1217. מס' 3315 מיום 23.3.1986 עמ' 1590. מס' 3356 מיום 7.7.1986 עמ' 2665. מס' 3362 מיום 22.7.1986 עמ' 2757.

ס"ח תשמ"ז מס' 1197 מיום 16.10.1986 עמ' 6 (ה"ח תשמ"ו מס' 1798 עמ' 311) – תיקון מס' 1 בסעיף 28 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), תשמ"ז-1986.

י"פ תשמ"ז: מס' 3417 מיום 15.1.1987 עמ' 478. מס' 3432 מיום 1.3.1987 עמ' 1131. מס' 3451 מיום 22.5.1987 עמ' 1657.

ס"ח תשמ"ז מס' 1211 מיום 9.4.1987 עמ' 72 (ה"ח תשמ"ז מס' 1811 עמ' 96) – תיקון מס' 2. ת"ט השמטה ס"ח תשמ"ז מס' 1215 מיום 27.5.1987 עמ' 120. ת"ט ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 253. ת"ט ס"ח תש"ן מס' 1288 מיום 20.11.1989 עמ' 6.

י"פ תשמ"ח: מס' 3506 מיום 10.12.1987 עמ' 407. מס' 3543 מיום 15.3.1988 עמ' 1729. מס' 3553 מיום 18.4.1988 עמ' 1985.

י"פ תשמ"ט: מס' 3593 מיום 15.11.1988 עמ' 298. מס' 3619 מיום 19.2.1989 עמ' 1375. מס' 3653 מיום 28.4.1989 עמ' 273.

ס"ח תשמ"ט מס' 1274 מיום 13.4.1989 עמ' 47 (ה"ח תשמ"ח מס' 1908 עמ' 308) – תיקון מס' 3; תחילתו 90 יום מיום פרסומו ור' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

ת"ט ס"ח תשמ"ט מס' 1284 מיום 9.8.1989 עמ' 102.

י"פ תש"ן: מס' 3717 מיום 19.11.1989 עמ' 467. מס' 3752 מיום 20.3.1990 עמ' 2285. מס' 3771 מיום 10.6.1990 עמ' 2931.

י"פ תשנ"א: מס' 3846 מיום 21.2.1991 עמ' 1294. מס' 3857 מיום 14.3.1991 עמ' 1826. מס' 3883 מיום 30.5.1991 עמ' 2630.

ס"ח תשנ"א מס' 1352 מיום 28.3.1991 עמ' 132 (ה"ח תש"ן מס' 1981 עמ' 138) – תיקון מס' 4 (אחריות נושאי משרה); ר' סעיף 5 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשנ"א מס' 1367 מיום 1.8.1991 עמ' 216 (ה"ח תשנ"א מס' 2074 עמ' 358) – תיקון מס' 5.

י"פ תשנ"ב: מס' 3971 מיום 6.2.1992 עמ' 2017. מס' 4010 מיום 4.6.1992 עמ' 3354.

ס"ח תשנ"ב מס' 1391 מיום 25.3.1992 עמ' 151 (ה"ח תשנ"ב מס' 2116 עמ' 240) – תיקון מס' 6; ר' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשנ"ב מס' 1391 מיום 25.3.1992 עמ' 151 (ה"ח תשנ"א מס' 2074 עמ' 358) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 202 (ה"ח תשנ"ב מס' 2008 עמ' 263) – תיקון מס' 8 בסעיף 16 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.11.1992.

י"פ תשנ"ג: מס' 4065 מיום 10.12.1992 עמ' 594. מס' 4122 מיום 17.6.1993 עמ' 3394.

ס"ח תשנ"ג מס' 1433 מיום 27.8.1993 עמ' 212 (ה"ח תשנ"ב מס' 2085 עמ' 43) – תיקון מס' 9 בסעיף 6 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94), תשנ"ג-1993; ר' סעיף 10 בענין תחולה.

י"פ תשנ"ד מס' 4156 מיום 1.11.1993 עמ' 407.

י"פ תשנ"ה: מס' 4248 מיום 22.9.1994 עמ' 211. מס' 4278 מיום 26.1.1995 עמ' 1646. מס' 4321 מיום 23.7.1995 עמ' 4125.

ס"ח תשנ"ה מס' 1492 מיום 15.12.1994 עמ' 36 (ה"ח תשנ"ה מס' 2313 עמ' 74) – תיקון מס' 10 [במקור מס' 8].

ס"ח תשנ"ה מס' 1518 מיום 11.4.1995 עמ' 193 (ה"ח תשנ"ה מס' 2353 עמ' 262) – תיקון מס' 11 [במקור מס' 9]; ר' סעיף 4 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ה מס' 1521 מיום 12.4.1995 עמ' 204 (ה"ח תשנ"ה מס' 2385 עמ' 405) – תיקון מס' 12 [במקור מס' 10].

י"פ תשנ"ו מס' 4358 מיום 14.12.1995 עמ' 724.

י"פ תשנ"ח מס' 4655 מיום 18.6.1998 עמ' 4170 – הודעה בדבר שינויים בסכום מיום 1.2.1996 עד 1.1.1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1670 מיום 30.6.1998 עמ' 245 (ה"ח תשנ"ז מס' 2597 עמ' 231) – תיקון מס' 13 [במקור מס' 11] (נציגות לשני המינים בדירקטוריון של חברה ציבורית).

י"פ תשנ"ט מס' 4751 מיום 12.5.1999 עמ' 3182 – הודעה תשנ"ט-1999.

בוטלה ס"ח תשנ"ט מס' 1711 מיום 27.5.1999 עמ' 254 (ה"ח תשנ"ו מס' 2432 עמ' 2) – ביטול בסעיף 367(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 – למעט הסעיפים המפורטים בסעיף 367(א)(1)-(4); ר' סעיף 377 בענין תחילה.

י"פ תשס"א מס' 4946 מיום 26.12.2000 עמ' 998 – הודעה תשס"א-2000; תחילתה ביום 1.1.2000.

ס"ח תשס"ב מס' 1817 מיום 30.12.2001 עמ' 47 (ה"ח תשס"ב מס' 3046 עמ' 113) – תיקון מס' 14 [במקור מס' 12].

ס"ח תשס"ה מס' 1989 מיום 17.3.2005 עמ' 251 (ה"ח תשס"ב מס' 3132 עמ' 638 וה"ח הכנסת תשס"ה מס' 54 עמ' 4) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 453 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 143 עמ' 140) – הוראת שעה בסעיף 13 לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס"ז-2007; תחילתה 60 ימים מיום פרסומה ותוקפה לעשר שנים מיום פרסומה (תוקנה ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 592 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 709 עמ' 1220) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2012).

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 177 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 16 בסעיף 23 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009 ור' סעיף 24 לענין תחולה.

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 507 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 582 עמ' 630) – תיקון מס' 17 בסעיף 13 לחוק החברות (תיקון מס' 19), תשע"ב-2012; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 574 עמ' 204) – תיקון מס' 18 בסעיף 2 לחוק החברות (תיקון מס' 26), תשע"ה-2014; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

י"פ תשע"ה מס' 6950 מיום 24.12.2014 עמ' 2114 – הודעה תשע"ה-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

י"פ תשע"ה מס' 7020 מיום 16.4.2015 עמ' 4748 – הודעה (מס' 2) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2014.

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 626 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 987 עמ' 306) – תיקון מס' 19 בסעיף 11 לחוק החברות (תיקון מס' 28), תשע"ו-2016; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

י"פ תשע"ז מס' 7530 מיום 20.6.2017 עמ' 6966 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1200 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 928 עמ' 696) – תיקון מס' 20 בסעיף 122 לחוק העיצובים, תשע"ז-2017; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 393 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1027 עמ' 604) - תיקון מס' 21 בסעיף 359 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018; ר' סעיף 373 לעניין תחילה ותחולה.

373. (א) תחילתו של חוק זה 18 חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על הליכים לפי חוק זה שהחלו ביום התחילה ואילך.

 (ב) על הליכי פירוק לפי פקודת החברות, על הליכי פשרה או הסדר שניתן במסגרתם צו הקפאת הליכים לפי חוק החברות ועל הליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל שהיו תלויים ועומדים ערב יום התחילה, ימשיכו לחול הוראות הדין שחלו עליהם ערב יום התחילה.

[1] לאחר תחילת חוק החברות, תשנ"ט-1999 הסעיף ימשיך לחול ככל שהוא נוגע לאיגרות חוב מובטחות, שעבודים ופירוק; ר' סעיף 367(א) לחוק החברות.

[2] לאחר תחילת חוק החברות, תשנ"ט-1999 הסעיף ימשיך לחול ככל שהוא נוגע לאיגרות חוב מובטחות, שעבודים ופירוק; ר' סעיף 367(א) לחוק החברות.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות