נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם),
תשמ"א-1981

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות – פירוק חברות

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': מינוי

Go

3

סעיף 2

כשירות למינוי

Go

3

סעיף 3

ניגוד עניינים

Go

3

סעיף 4

סייגים למינוי

Go

3

סעיף 5

רשימת מינויים

Go

4

 

פרק ג': שכר

Go

4

סעיף 6

בקשה לשכר טרחה

Go

4

סעיף 7

שכר ניהול

Go

4

סעיף 8

שכר מימוש  הודעה תשע"ט 2019

Go

4

סעיף 8א

שכר טרחה על פי חלוקה בפועל

Go

5

סעיף 9

מסך ערך מוסף

Go

5

סעיף 9א

בדיקת תביעות חוב של עובדים

Go

5

סעיף 10

סייגים לשכר

Go

5

סעיף 11

שירותים מקצועיים

Go

6

סעיף 12

העסקת בעלי מקצוע

Go

6

סעיף 13

נימוקים להגדלת השכר או להקטנתו

Go

6

סעיף 14

מועדי התשלום

Go

6

סעיף 15

הצמדה

Go

6

 

פרק ד': הוראות שונות

Go

7

סעיף 16

ביטול

Go

7

סעיף 17

הוראת מעבר

Go

7

סעיף 18

תחילה

Go

7

סעיף 19

סייג לתחולה

Go

7

 תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם),
תשמ"א-1981
*

מיום 29.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 852

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ותשלום שכרם), תשמ"א-1981

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 136(3), 137, 162(6)(ב)(1), 163 ו-258 לפקודת החברות (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131

הוספת הגדרת "המדד"

           "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט-1999;

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131

הוספת הגדרת "חוק החברות"

           "מנהל מיוחד" - מי שמונה לפי סעיף 318 לפקודה, או מי שמונה בידי בית המשפט בהליך לפי סעיף 350 לחוק החברות כנאמן לביצוע הסדר נושים;

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131

הוספת הגדרת "מנהל מיוחד"

           "נושה מהותי" - מי שהחברה חבה לו חוב אשר במועד הבקשה עולה על סכום של 100,000 שקלים חדשים או סכום של 10% מסך החובות של החברה שאינם חובות מובטחים, לפי הגבוה מביניהם;

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131

הוספת הגדרת "נושה מהותי"

           "תקבולי הכנסה" - תקבולים ממכירת מוצרים או שירותים שהם עיסוקה של החברה שבפירוק או בכינוס נכסים (להלן - החברה) והנמכרים תוך כדי הניהול;

           "תקבולי מימוש" - תקבולים, שאינם תקבולי הכנסה, ומקורם גביית חובות, מכירת נכסים וכל תקבול אחר שקיבל בעל תפקיד;

מיום 29.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 852

החלפת הגדרת "תקבולי מימוש"

הנוסח הקודם:

"תקבולי מימוש" – תקבולים ממכירת מוצרים או שירותים שהם עיסוקה של החברה שבפירוק או בכינוס נכסים (להלן – החברה) והנמכרים תוך כדי הניהול;

 

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131

החלפת הגדרת "תקבולי מימוש"

הנוסח הקודם:

"תקבולי מימוש" – תקבולים מגביית חובות וממכירת נכסים, שאינם תקבולי הכנסה;

           "נכסים" - לרבות אמצעי ייצור, חמרי גלם ומלאי בתהליך ייצור;

           "ניהול" - הפעלה שוטפת של עסקי החברה;

           "תפקיד" - כונס נכסים, מפרק זמני, מפרק, שמונו לפי הפקודה או לפי חוק החברות או מנהל מיוחד.

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131

הוספת הגדרת "תפקיד"

פרק ב': מינוי

מיום 1.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1147

החלפת פרק ב'

לנוסח פרק ב' לפני החלפתו

כשירות למינוי

2.    (א)  בית המשפט ימנה -

(1)   לתפקיד כונס נכסים, מפרק זמני או מפרק לפי הפקודה אדם שהוא חבר לשכת עורכי הדין או בעל רישיון לראיית חשבון בלבד;

(2)   לתפקיד מנהל מיוחד, אדם, שבית המשפט ראה כי יש לו ניסיון מוכח בניהול עסק או בנושאים כלכליים או מסחריים או מינהליים הנדרשים למילוי תפקידו באותו ענין.

           (ב)  בנסיבות מיוחדות ואם שוכנע בית המשפט שחיוני לעשות כן, רשאי הוא, בהמלצת הכונס הרשמי, למנות לתפקיד אדם בעל הכשרה מקצועית הדרושה, לדעת בית המשפט, לצורך אותו תפקיד, אף אם לא נתקיים בו תנאי מהתנאים האמורים בתקנת משנה (א).

           (ג)   בבואו למנות אדם לתפקיד יתן בית המשפט את דעתו, בין היתר, לנסיונו המקצועי, לכישוריו ביחס לצרכים המיוחדים של התפקיד ולאפשרותו לעמוד בנטל התפקיד.

מיום 1.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1147

הוספת תקנה 2

 

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131

החלפת תקנת משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) לא ימנה בית המשפט אדם לתפקיד כונס נכסים, מפרק זמני או מפרק לפי הפקודה (להלן – תפקיד), אלא אם-כן הוא חבר בלשכת עורכי הדין או בעל רשיון לראיית חשבון בישראל.

ניגוד עניינים

3.    לא ימנה בית המשפט אדם לתפקיד אם מצא שקשריו עם החברה, מעמדו בה או כלפיה או עיסוקיו האחרים, עלולים ליצור ניגוד עניינים עם מילוי התפקיד.

מיום 1.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1147

הוספת תקנה 3

סייגים למינוי

4.    הוצע אדם כמועמד לתפקיד, והכונס הרשמי סבור - מתוך נסיון קודם עם המועמד או מטעם אחר - שאין הוא מתאים להתמנות לתפקיד האמור, יודיע על כך לבית המשפט ויפרט בהודעתו את נימוקיו לכך; בית המשפט יחליט בדבר המינוי לאחר שיתן למציע ולמועמד הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

מיום 1.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1148

הוספת תקנה 4

 

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131

4. (א) הוצע אדם כמועמד לתפקיד, והכונס הרשמי סבור - מתוך נסיון קודם עם המועמד או מטעם אחר - שאין הוא מתאים להתמנות לתפקיד האמור, יודיע על כך לבית המשפט ויפרט בהודעתו את נימוקיו לכך; בית המשפט יחליט בדבר המינוי לאחר שיתן למציע ולמועמד הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

(ב) לא ימנה בית המשפט אדם לתפקיד אם טרם חלפה שנה מאז מונה לתפקיד אחר.

רשימת מינויים

5.    המזכיר הראשי של בית המשפט יכין ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה רשימה ובה פירוט שמותיהם של אלה שמונו לתפקיד לפי תקנות אלה בלבד באותו בית משפט בשלושת החדשים שקדמו להכנה, ויציין בה פרטים אלה: שמו של כל אחד מהאנשים שנתמנו, מקצועו, מהות התפקיד, שם החברה שלגביה נעשה המינוי, תאריך המינוי, שם הממנה ומספר התיק בבית המשפט; הרשימה תישלח אל נשיאי בתי המשפט ואל הכונס הרשמי ותעמוד לעיון הציבור במזכירויות בתי המשפט. עותקים מן הרשימה יישלחו אל לשכת עורכי הדין ואל לשכת רואי החשבון בישראל.

מיום 1.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1148

הוספת תקנה 5

 

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 132

5. המזכיר הראשי של בית המשפט יכין ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה רשימה של מינויים לתפקיד שנעשו ובה פירוט שמותיהם של אלה שמונו לתפקיד לפי תקנות אלה בלבד באותו בית משפט בשלושת החדשים שקדמו להכנה, ויציין בה פרטים אלה: שמו של כל אחד מהאנשים שנתמנו, מקצועו, מהות התפקיד, שם החברה שלגביה נעשה המינוי, תאריך המינוי, שם הממנה ומספר התיק בבית המשפט; הרשימה תישלח אל נשיאי בתי המשפט ואל הכונס הרשמי ותעמוד לעיון הציבור במזכירויות בתי המשפט. עותקים מן הרשימה יישלחו אל לשכת עורכי הדין ואל לשכת רואי החשבון בישראל.

פרק ג': שכר

בקשה לשכר טרחה

6.    (א)  בית משפט יקבע את שכרו של מי שנתמנה לתפקיד (להלן - בעל תפקיד) על פי בקשתו.

           (ב)  הבקשה תלווה בדו"ח כספי של בעל התפקיד, כשהוא מאומת בתצהיר ומבוקר בידי רואה חשבון; אולם רשאי בית המשפט, מטעמים שיירשמו, לפטור בעל תפקיד מהחובה למסור את הדו"ח לבקורת האמורה.

           (ג)   המשיב בבקשה לשכר בפירוק יהיה הכונס הרשמי, והוא יהיה רשאי, בנוסף לסמכותו לפי כל דין, לחוות את דעתו על הדו"ח ולייעץ לבית המשפט הדן בבקשה בכל ענין הכרוך בה.

           (ג1) המשיב בבקשה לשכר בכינוס נכסים יהיה הנושה המובטח; בבקשה לשכר בהליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות תישלח הודעה על הגשת הבקשה לכל נושה מהותי ולכונס הרשמי, אשר רשאים להתייצב ולהביע את עמדתם בבקשה; כונס הנכסים יהיה חייב להתייצב לדיון בבקשה כאשר הנושה המובטח קיבל דיבידנד מעל ל-90% מגובה חובו.

           (ד)  בית המשפט הדן בבקשה רשאי להיוועץ בכל אדם ובמיוחד בועדת הביקורת, אם קיימת כזו.

           (ה)  השכר ייקבע לבעל תפקיד לפי הכללים שבתקנות 7 עד 11.

מיום 3.12.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4292 מיום 3.12.1981 עמ' 327

החלפת תקנת משנה 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הבקשה תלווה בדו"ח כספי של בעל התפקיד, שיאומת בתצהיר.

 

מיום 29.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 852

(ה) השכר ישולם ייקבע לבעל תפקיד לפי הכללים שבתקנות 7 עד 11.

 

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 132

(ג) המשיב בבקשה לשכר בפירוק יהיה הכונס הרשמי, והוא יהיה רשאי, בנוסף לסמכותו לפי כל דין, לחוות את דעתו על הדו"ח ולייעץ לבית המשפט הדן בבקשה בכל ענין הכרוך בה.

(ג1) המשיב בבקשה לשכר בכינוס נכסים יהיה הנושה המובטח; בבקשה לשכר בהליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות תישלח הודעה על הגשת הבקשה לכל נושה מהותי ולכונס הרשמי, אשר רשאים להתייצב ולהביע את עמדתם בבקשה; כונס הנכסים יהיה חייב להתייצב לדיון בבקשה כאשר הנושה המובטח קיבל דיבידנד מעל ל- 90% מגובה חובו.

שכר ניהול

7.    (א)  לבעל תפקיד ייקבע לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים, שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא נקבע, כמפורט להלן:

(1)   לגבי 464,745 השקלים החדשים הראשונים - 5%;

(2)   לגבי 962,685 שקלים חדשים נוספים - 4%;

(3)   לגבי 1,925,368 שקלים חדשים נוספים - 3%;

(4)   לגבי 2,888,052 שקלים חדשים נוספים - 2%;

(5)   לגבי 5,776,106 שקלים חדשים נוספים - 1%;

(6)   לגבי 19,253,685 שקלים חדשים נוספים - 0.5%;

(7)   לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.2%.

           (א1)        נוסף על השכר הקבוע בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט, לאחר שניתנה לנושה המובטח ולנושה המהותי הזדמנות להביע את עמדתם, לקבוע לבעל תפקיד שכר ניהול מיוחד שישולם מן הרווח שהופק בתקופה שבעדה הוא ישולם; בית המשפט רשאי לקבוע, על פי שיקול דעתו, שתשלום השכר האמור יהיה מותנה בהסכמת רוב, לפי ערך, מבין הנושים המובטחים, אם ישנם, וישולם מתוך הסכום המגיע להם, וכן רשאי הוא לקבוע כי התשלום יהיה מתוך נשייתם של הנושים הרגילים, בשים לב לדיבידנד שמוצע לשלמו להם; בתקנת משנה זו, "רווח" - רווח תפעולי שנוצר מתקבולי הכנסה שוטפים, שאינם נובעים ממכירת נכסי החברה, בניכוי הוצאות לרבות שכר הניהול ומסים שוטפים; הפסדים וריבית שנוצרו לפני תחילת הפירוק לא ייכללו בחישוב הרווח התפעולי לפי תקנת משנה זו, כאשר סכומי ההפסדים צמודים למדד.

           (ב)  לא ייקבע שכר על פי תקנה זו בשל כספים שנתקבלו כתקבולי מימוש.

רבדים לתקנה 7

שכר מימוש  הודעה תשע"ט 2019

8.    (א)  לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונס נכסים או מפרק אחר:

(1)   לגבי 66,392 השקלים החדשים הראשונים - 20%;

(2)   לגבי 663,919 שקלים חדשים נוספים - 10%;

(3)   לגבי 3,319,597 שקלים חדשים נוספים - 5%;

(4)   לגבי כל שקל חדש נוסף - 1%.

           (א1)        שילם החייב, בעל מניות של החייב או אחר תשלומים עתיים לבעל התפקיד, יראו אותם כתקבולי מימוש.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט לקבוע שכר על פיה על הפרש ערך מזומנים שנוצר לטובת החברה, כתוצאה מהשבחתו בידי בעל התפקיד, אם מצא כי ההשבחה נבעה ממאמץ מיוחד שבעל התפקיד השקיע בהשבחה זו.

           (ג)   לענין תקנה זו "מזומנים" - לרבות איגרות חוב, מניות ומסמכים סחירים אחרים, ופירותיהם של אלה, שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ערב תחילת עבודתו של בעל התפקיד, או שנרכשו למטרות השקעה עבור החברה בתקופת עבודתו של בעל התפקיד.

רבדים לתקנה 8

שכר טרחה על פי חלוקה בפועל

8א.   (א)  בעל תפקיד, אשר לא ביקש שכר טרחה כאמור בתקנות 7 ו-8, רשאי לבקש שכר טרחה מתוך סך כל הנשייה שחילק בפועל לכל הנושים בכסף או בשווה כסף על פי המפורט להלן:

        שיעור חלוקה בפועל באחוזים                          שכר מזערי ומרבי באחוזים,

    לכל הנושים מסך כל נשייתם המוכחת                        מסך כל הנשייה לחלוקה

           (1)80 ומעלה                                  11-12

           (2)70-79                                       10-11

           (3)60-69                                       9-10

           (4)50-59                                       7-9

           (5)40-49                                       5-7

           (6)30-39                                       4-5

           (7)20-29                                       3-4

           (8)10-19                                       2-3

           (9)0-9                                          לא יותר מ-2

           (ב)  על אף האמור בפסקה (1) בטבלה שבתקנת משנה (א), בנסיבות מיוחדות שיירשמו, שנבעו ממאמץ מיוחד, שעות עבודה רבות, הצלחה מוכחת בביצוע התפקיד וחלוקת הרכוש ומשך זמן קצר במיוחד לסיום תפקידו, רשאי בית המשפט לפסוק לבעל תפקיד שפעל כאמור באותה פסקה לא יותר מ-15% ולא פחות מ-12% מסך הנשייה לחלוקה.

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), בעל תפקיד אשר קיבל במהלך ביצוע תפקידו שכר טרחה על פי תקנות 7 ו-8, יוכל לבקש שכר טרחה על פי תקנה זו ובלבד שהסכומים שניתנו לו על פי התקנות האמורות יופחתו משכרו על פי תקנה זו.

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 133

הוספת תקנה 8א

מסך ערך מוסף

9.     (א)  שכר הטרחה יחושב מהתקבול בלא מס ערך מוסף, למעט אם נדרש הליך מיוחד לגבייתו או בעסקאות ייצוא.

           (ב)  לשכר הטרחה הקבוע בתקנות אלה ייתוסף מס ערך מוסף.

רבדים לתקנה 9

בדיקת תביעות חוב של עובדים

9א.     לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 266 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 133

הוספת תקנה 9א

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6151 מיום 6.2.2002 עמ' 425

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 200 203 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6223 מיום 30.1.2003 עמ' 476

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 203 217 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2004

הודעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6290 מיום 2.2.2004 עמ' 232

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 217 213 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6751 מיום 9.2.2009 עמ' 480

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 213 237 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 314

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 237 246 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 490

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 246 252 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7078 מיום 18.1.2012 עמ' 630

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 252 258 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 718

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 258 262 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 491

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 262 267 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7766 מיום 19.1.2017 עמ' 598

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 267 263 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8166 מיום 7.2.2019 עמ' 2148

9א. לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 263 266 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

סייגים לשכר

10.   (א)  על אף האמור בתקנה 8 שכרו של כונס נכסים, שמימש רכוש בעבור נושה מובטח, יהיה 75% מהסכום הקבוע בתקנה 8.

           (ב)  נתמנה כונס נכסים או מפרק זמני לפי צו פירוק, לשם תפיסת הרכוש ושמירתו בלבד, לא יחולו הוראות פרק זה, ושכרו ייקבע על ידי בית המשפט בהתחשב בהיקף עבודתו.

           (ג)   בעל תפקיד לא יקבל שכר או תמורה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, נוסף על הקבוע בתקנות אלה בשל תפקידו בחברה, אלא באישור בית המשפט; קיבל בעל תפקיד שכר כאמור בלא אישור בית המשפט, רשאי כל נושה לפנות לבית המשפט בבקשה להשבתו לחברה או לחלוקתו.

מיום 29.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 853

10. (א) על אף האמור בתקנה 9, כונס נכסים שמימש רכוש עבור נושה מובטח – לא יהיה זכאי לשכר בעד החלוקה לאותו נושה, או לנושה מובטח אחר שהיה לו שעבוד על אותו רכוש, והוא יקבל את שכרו ושכרו ייקבע מהסכום שמומש בלבד, לפי תקנה 8.

(ב) כונס נכסים כאמור בתקנת משנה (א), שחילק דיבידנד לנושים בדין קדימה, יחולו הוראות תקנה 9 לגבי הדיבידנד האמור.

(ג) נתמנה כונס נכסים או מפרק זמני לפני צו פירוק, לשם תפיסת הרכוש ושמירתו בלבד, לא יחולו הוראות פרק זה, ושכרו ישולם ייקבע לפי אומדנו של בית המשפט בהתחשב במידת עבודתו וטרחתו.

 

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 134

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

10. (א) על אף האמור בתקנה 9, כונס נכסים שמימש רכוש עבור נושה מובטח – לא יהיה זכאי לשכר בעד החלוקה לאותו נושה, או לנושה מובטח אחר שהיה לו שעבוד על אותו רכוש, ושכרו ייקבע מהסכום שמומש בלבד, לפי תקנה 8.

(ב) כונס נכסים כאמור בתקנת משנה (א), שחילק דיבידנד לנושים בדין קדימה, יחולו הוראות תקנה 9 לגבי הדיבידנד האמור.

(ג) נתמנה כונס נכסים או מפרק זמני לפני צו פירוק, לשם תפיסת הרכוש ושמירתו בלבד, לא יחולו הוראות פרק זה, ושכרו ייקבע לפי אומדנו של בית המשפט בהתחשב במידת עבודתו וטרחתו.

שירותים מקצועיים

11.   (א)  בעל תפקיד לא יהיה זכאי לשכר מיוחד בעד שירותיו המקצועיים, ורואים אותו ככלול בשכר הטרחה שייקבע לפי כללים אלה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע בית המשפט, כי בעל התפקיד ביצע פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים, רשאי בית המשפט לפסוק לו שכר מיוחד עבורן, לפי התעריף המינימלי הקיים במקצועו של בעל התפקיד.

           (ג)   פסק בית המשפט שכר מיוחד לפי תקנת משנה (ב), לא ייקבע לבעל התפקיד שכר ניהול ושכר מימוש מההכנסות או מהכספים שנתקבלו בתקופת הפירוק או הכינוס, כתוצאה מביצוע הפעולות החורגות שעבורן נפסק לו השכר המיוחד.

מיום 29.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 853

(ג) פסק בית המשפט שכר מיוחד לפי תקנת משנה (ב), לא ישולם ייקבע לבעל התפקיד שכר ניהול ושכר מימוש מההכנסות או מהכספים שנתקבלו בתקופת הפירוק כתוצאה מביצוע הפעולות החורגות שעבורן שולם נפסק לו השכר המיוחד.

 

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 134

(ג) פסק בית המשפט שכר מיוחד לפי תקנת משנה (ב), לא ייקבע לבעל התפקיד שכר ניהול ושכר מימוש מההכנסות או מהכספים שנתקבלו בתקופת הפירוק או הכינוס כתוצאה מביצוע הפעולות החורגות שעבורן נפסק לו השכר המיוחד.

העסקת בעלי מקצוע

12.   בעל תפקיד לא יעסיק במסגרת תפקידו פקיד, עורך דין, רואה חשבון, מנהל חשבונות, כלכלן, מהנדס, שמאי או בעל מקצוע אחר אלא באישור מראש מאת הכונס הרשמי או מבית המשפט. היתה ההוצאה בעד ההעסקה כאמור צפויה להגיע לסכום של 100,000 שקלים חדשים ומעלה, תינתן לנושים המובטחים הזדמנות להשמיע את עמדתם קודם למתן האישור.

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 134

12. בעל תפקיד לא יעסיק במסגרת תפקידו פקיד, עורך דין, רואה חשבון, מנהל חשבונות, כלכלן, מהנדס, שמאי או בעל מקצוע אחר אלא באישור מראש מאת הכונס הרשמי או מבית המשפט. היתה ההוצאה בעד ההעסקה כאמור צפויה להגיע לסכום של 100,000 שקלים חדשים ומעלה, תינתן לנושים המובטחים הזדמנות להשמיע את עמדתם קודם למתן האישור.

נימוקים להגדלת השכר או להקטנתו

13.   (א)  בעת פסיקת שכרו של בעל התפקיד, יביא בית המשפט בחשבון את ההוצאות שהוציא בעל התפקיד במהלך מילוי תפקידו וכן יבחן בכל מקרה, לפי שיקול דעתו, את מידת המאמץ והטרחה שהשקיע בעל התפקיד ומשך הזמן לסיום התפקיד ובהתאם לכך רשאי הוא, מנימוקים שירשמו, להקטין את שכרו או להגדילו.

           (א1)        ביצע בעל תפקיד פעולות החורגות באופן משמעותי ממסגרת התפקידים השגרתיים שבעדם נקבע לו שכר, רשאי בית המשפט - אם הגיש לו הכונס הרשמי בקשה לכך - לקבוע לבעל התפקיד שכר מיוחד בעד הפעולות האמורות, בהתחשב בתועלת שהן הביאו לנושים ולמעונינים האחרים בפירוק.

           (ב)  עיכב בעל תפקיד את סיום תפקידו ללא סיבה מספקת, רשאי בית המשפט, מנימוקים שירשום, להקטין את שכרו.

           (ג)   הפסיק בעל תפקיד למלא את תפקידו לפני סיומו ושולם לו לפני כן סכום כסף על חשבון שכרו, רשאי בית המשפט, מנימוקים שירשום, לצוות על החזרת הסכום ששולם, כולו או חלקו, בתוספת הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א- 1961, מיום שהסכום שולם ועד ליום החזרתו בפועל.

           (ד)[1] בבוא בית המשפט להגדיל שכר בעל תפקיד או להקטינו יתחשב גם בסכומים ששולמו לבעל התפקיד על פי תקנה 7(א1), אם שולמו.

           (ד)  הועסק בעל מקצוע כאמור בתקנה 12 ושכרו שולם מקופת החברה, רשאי בית המשפט לנכות את הסכום ששולם, כולו או מקצתו, משכרו של בעל התפקיד.

מיום 29.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 853

13. (א) בעת פסיקת שכרו של בעל התפקיד, יביא בית המשפט בחשבון את ההוצאות שהוציא בעל התפקיד במהלך מילוי תפקידו וכן יבחן בכל מקרה, לפי שיקול דעתו, את מידת המאמץ והטרחה שהשקיע בעל התפקיד ומשך הזמן לסיום התפקיד ובהתאם לכך רשאי הוא, מנימוקים שירשמו, להקטין את שכרו או להגדילו.

(ב) עיכב בעל תפקיד את סיום תפקידו ללא סיבה מספקת, רשאי בית המשפט, מנימוקים שירשום, להקטין את שכרו.

(ג) הפסיק בעל תפקיד למלא את תפקידו לפני סיומו ושולם לו לפני כן סכום כסף על חשבון שכרו, רשאי בית המשפט, מנימוקים שירשום, לצוות על החזרת הסכום ששולם, כולו או חלקו, בתוספת הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א- 1961, מיום שהסכום שולם ועד ליום החזרתו בפועל.

(ב) (ד) הועסק בעל מקצוע כאמור בתקנה 12 ושכרו שולם מקופת החברה, רשאי בית המשפט לנכות את הסכום ששולם, כולו או מקצתו, משכרו של בעל התפקיד.

 

מיום 31.5.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4811 מיום 31.5.1985 עמ' 1374

הוספת תקנת משנה 13(א1)

 

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 134

13. (א) בעת פסיקת שכרו של בעל התפקיד, יביא בית המשפט בחשבון את ההוצאות שהוציא בעל התפקיד במהלך מילוי תפקידו וכן יבחן בכל מקרה, לפי שיקול דעתו, את מידת המאמץ והטרחה שהשקיע בעל התפקיד ומשך הזמן לסיום התפקיד ובהתאם לכך רשאי הוא, מנימוקים שירשמו, להקטין את שכרו או להגדילו.

(א1) ביצע בעל תפקיד פעולות החורגות באופן משמעותי ממסגרת התפקידים השגרתיים שבעדם נקבע לו שכר, רשאי בית המשפט - אם הגיש לו הכונס הרשמי בקשה לכך - לקבוע לבעל התפקיד שכר מיוחד בעד הפעולות האמורות, בהתחשב בתועלת שהן הביאו לנושים ולמעונינים האחרים בפירוק.

(ב) עיכב בעל תפקיד את סיום תפקידו ללא סיבה מספקת, רשאי בית המשפט, מנימוקים שירשום, להקטין את שכרו.

(ג) הפסיק בעל תפקיד למלא את תפקידו לפני סיומו ושולם לו לפני כן סכום כסף על חשבון שכרו, רשאי בית המשפט, מנימוקים שירשום, לצוות על החזרת הסכום ששולם, כולו או חלקו, בתוספת הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, מיום שהסכום שולם ועד ליום החזרתו בפועל.

(ד) בבוא בית המשפט להגדיל שכר בעל תפקיד או להקטינו יתחשב גם בסכומים ששולמו לבעל התפקיד על פי תקנה 7(א1), אם שולמו.

(ד) הועסק בעל מקצוע כאמור בתקנה 12 ושכרו שולם מקופת החברה, רשאי בית המשפט לנכות את הסכום ששולם, כולו או מקצתו, משכרו של בעל התפקיד.

מועדי התשלום

14.   (א)  במהלך ביצוע העבודה ישולם לבעל תפקיד שכר ביניים, אשר לא יעלה על חמישים אחוזים מהשכר הסופי המשוער, אולם בית המשפט רשאי לאשר תשלום שיעור גבוה יותר מנימוקים שיירשמו.

           (ב)  השכר הסופי ישולם עם שחרורו של בעל תפקיד מתפקידו.

הצמדה

15.   (א)  הסכומים המשמשים בסיס לחישוב השכר לפי תקנות 7(א), 8(א) ו-9א ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי ובלבד ששיעור השינוי עלה על 1%.

           (ב)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

           (ג)   בתקנה זו –

           "מדד" - (נמחק);

           "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם:

           "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.

           (ד)  הכונס הרשמי יפרסם ברשומות את נוסח תקנות 7(א), 8(א) ו-9(א), בהתאם לשינויים שחלו בו על פי האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

           (ה)  לשכר שנקבע לבעל תפקיד לפי תקנה 6(א) יווספו הפרשי הצמדה, לפי השינויים שחלו במדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפי תקנה 6(א) ועד למדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום השכר בפועל, אלא אם קבע בית המשפט אחרת.

מיום 29.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 853

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

15. שכר שנקבע לבעל תפקיד לפי תקנה 6(א), יווספו אליו הפרשי הצמדה לפי השינויים שחלו במדד המחירים לצרכן מהמדד שפורסם סמוך לפני יום הגשת הבקשה לפי תקנה 6(א) ועד למדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום השכר בפועל, אלא אם קבע בית המשפט אחרת.

 

מיום 4.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 134

15. (א) הסכומים המשמשים בסיס חישוב השכר לפי תקנות 7(א), 8(א) ו-9(א) ישתנו ב-1 בפברואר וב-1 באוגוסט של כל שנה החל ב-1 באוגוסט 1984 (להלן – יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של של חמשה שקלים.

(א) הסכומים המשמשים בסיס לחישוב השכר לפי תקנות 7(א), 8(א) ו-9א ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי ובלבד ששיעור השינוי עלה על 1%.

(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ג) בתקנה זו –

"מדד" — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד היסודי", לגבי השינוי ביום ג' באב התשמ"ד (1 באוגוסט 1984) – המדד שפורסם לחודש ינואר 1984, ולגבי כל שינוי שאחריו – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.

(ד) הכונס הרשמי יפרסם ברשומות את נוסח תקנות 7(א), 8(א) ו-9(א) ו-9א, בהתאם לשינויים שחלו בו על פי האמור בתקנת משנה (א) בתקנות משנה (א) ו-(ב).

(ה) לשכר שנקבע לבעל תפקיד לפי תקנה 6(א) יווספו הפרשי הצמדה, לפי השינויים שחלו במדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפי תקנה 6(א) ועד למדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום השכר בפועל, אלא אם קבע בית המשפט אחרת.

פרק ד': הוראות שונות

ביטול

16.   בתקנה 135 לתקנות החברות (פירוק), 1936, תקנות משנה (1), (2) ו-(3) - בטלות.

הוראת מעבר

17.   הוראות פרק ג' יחולו על כל בעל תפקיד אשר ביום תחילתן של תקנות אלה טרם קיבל את שכרו, כולו או מקצתו, בעד מילוי תפקידו.

תחילה

18.   תחילתן של תקנות 2(2), 3 ו-4 ביום ב' באלול תשמ"א (1 בספטמבר 1981).

סייג לתחולה

19.   פרק ב' לא יחול על מינוי בעל תפקיד שעל מינויו חלים סעיפים 33, 37, 125 ו-126 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

מיום 1.3.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9058 מיום 3.1.2021 עמ' 1368

הוספת תקנה 19

 

 

כ"ח באדר א' תשמ"א (4 במרס 1981)                      משה נסים

                                                                                                שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4212 מיום 9.3.1981 עמ' 646.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4292 מיום 3.12.1981 עמ' 327 – תק' תשמ"ב-1981.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 852 – תק' תשמ"ד-1984 (ת"ט ק"ת תשמ"ד מס' 4639 מיום 31.5.1984 עמ' 1654). מס' 4689 מיום 17.8.1984 עמ' 2375 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.8.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4752 מיום 1.2.1985 עמ' 557 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.2.1985. מס' 4811 מיום 31.5.1985 עמ' 1374 – תק' תשמ"ה-1985. מס' 4846 מיום 4.8.1985 עמ' 1815 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.8.1985.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1147 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.9.1987 ור' תקנה 2(ב) לענין הוראות מעבר (ת"ט ק"ת תשמ"ח מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 426). מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1190 – הודעה תשמ"ז-1987. מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1251 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.8.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 547 – הודעה תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.2.1988. מס' 5097 מיום 29.3.1988 עמ' 687 – הודעה תשמ"ח-1988 (בוטלה ת"ט ק"ת תשמ"ח מס' 5110 מיום 1.6.1988 עמ' 876).

ק"ת תשמ"ט: מס' 5135 מיום 18.9.1988 עמ' 28 – הודעה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 1.8.1988. מס' 5175 מיום 31.3.1989 עמ' 653 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.2.1989. מס' 5213 מיום 24.8.1989 עמ' 1318 – הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.8.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5249 מיום 15.2.1990 עמ' 382 – הודעה תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.2.1990. מס' 5283 מיום 29.7.1990 עמ' 922 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.8.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 614 – הודעה תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.2.1991. מס' 5376 מיום 6.8.1991 עמ' 1135 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.8.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5419 מיום 11.2.1992 עמ' 745 – הודעה תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.2.1992. מס' 5465 מיום 12.8.1992 עמ' 1435 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.8.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5501 מיום 16.2.1993 עמ' 399 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.2.1993. מס' 5539 מיום 10.8.1993 עמ' 1063 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.8.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5580 מיום 13.2.1994 עמ' 651 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.2.1994. מס' 5618 מיום 18.8.1994 עמ' 1275 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.8.1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5664 מיום 16.2.1995 עמ' 885 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.2.1995. מס' 5695 מיום 1.8.1995 עמ' 1709 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.8.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 623 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.2.1996. מס' 5775 מיום 29.7.1996 עמ' 1477 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.8.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5810 מיום 2.2.1997 עמ' 393 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.2.1997. מס' 5844 מיום 31.7.1997 עמ' 985 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה מיום 1.8.1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 399 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.2.1998. מס' 5919 מיום 20.8.1998 עמ' 1169 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה מיום 2.8.1998.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 403 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.2.1999. מס' 5994 מיום 5.8.1999 עמ' 1118 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999.

ק"ת תש"ס: מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 338 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.2.2000. מס' 6049 מיום 9.8.2000 עמ' 811 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.8.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131 – תק' תשס"א-2000; תחילתן 45 ימים מיום פרסומן ור' תקנות 17, 18 לענין הוראת מעבר והוראת שעה.

ק"ת תשס"ב מס' 6151 מיום 6.2.2002 עמ' 425 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6223 מיום 30.1.2003 עמ' 476 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6290 מיום 2.2.2004 עמ' 232 – הודעה תשס"ד-2004; תחילתה ביום 1.1.2004.

ק"ת תשס"ט מס' 6751 מיום 9.2.2009 עמ' 480 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 314 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 490 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7078 מיום 18.1.2012 עמ' 630 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 718 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 491 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ז מס' 7766 מיום 19.1.2017 עמ' 597 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8166 מיום 7.2.2019 עמ' 2148 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9058 מיום 3.1.2021 עמ' 1368 – תק' תשפ"א-2021; תחילתן ביום 1.3.2021.

[1] הכפילות במספר תקנת המשנה במקור: ר' תק' תשמ"ד-1984 ותק' תשס"א-2000.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות