חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, תשס"א-2000

בריאות – עישון ומוצרי טבק – הגבלת מוצרי טבק

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

דיווח

סעיף 2

2

Go

מועד מסירת הדיווח

סעיף 3

2

Go

דיון בועדה

סעיף 4

2

Go

ביצוע

סעיף 5

2

Go

תחילה

סעיף 6


חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, תשס"א-2000*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "מוצרי טבק" - כהגדרתם בחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, תשמ"ג-1983;

           "הועדה" - ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

           "השר" - שר הבריאות.

דיווח

2.    (א)  השר ימסור לכנסת, אחת לשנה, נתונים ופרטים אחרים (להלן - נתונים) בדבר עישון מוצרי טבק כאמור בסעיף קטן (ב).

           (ב)  ואלה הנתונים:

(1)   אחוז המעשנים מכלל האוכלוסיה;

(2)   מספר המעשנים בכל קבוצת גיל, בקרב הנוער, ובקרב גברים ונשים;

(3)   אחוז המעשנים בצבא הגנה לישראל, בקרב העולים החדשים לפי ארצות מוצאם, במגזר הערבי והדרוזי ובמגזר החרדי, וכן במקומות עבודה ובמגזרים שונים אחרים כפי שיחליט;

(4)   פעילות משרד הבריאות בתחום מניעת העישון ונזקיו, לרבות פעולות הסברה בכלי התקשורת או בדרכים אחרות, פעילות חינוכית וכל פעילות אחרת שעשה;

(5)   חקיקה, שטרם הושלמה, שמטרתה מניעת העישון או צמצומו, או מניעת הנזק מעישון ללא מעשנים, והסיבות לאי-השלמתה;

(6)   מידת אכיפתם של חוקים שמטרתם מניעת העישון או צמצומו, או איסור העשון במקומות ציבוריים ובמקומות עבודה;

(7)   מידע עדכני בדבר הנזקים הנגרמים מן העישון והחשיפה לו;

(8)   נתון אחר שקבעה הועדה לענין חוק זה ושפרסמה אותו ברשומות;

(9)   נתון אחר שהשר סבר כי ראוי שייכלל בדיווח לפי חוק זה.

מועד מסירת הדיווח

3.    הדיווח יימסר לכנסת אחת לשנה עד ליום 31 במרס, כשהוא מתייחס לשנה שקדמה למועד זה.

דיון בועדה

4.    הועדה תקיים דיון לגבי נתוני הדיווח לא יאוחר מ-60 ימים מיום מסירת הדיווח לכנסת, תעיר את הערותיה ותמליץ המלצות כפי שתמצא לנכון; העתק מהערותיה ומהמלצותיה יועבר לשר.

ביצוע

5.    השר ממונה על ביצועו של חוק זה.

תחילה

6.    דיווח ראשון לפי הוראות חוק זה יימסר לכנסת ביום י"ב בניסן תשס"ב (31 במרס 2002).

                          אהוד ברק                             רוני מילוא

                                ראש הממשלה                                  שר הבריאות

            משה קצב                           אברהם בורג

           נשיא המדינה                       יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"א מס' 1766 מיום 25.12.2000 עמ' 74 (ה"ח תשנ"ט מס' 2773 עמ' 192).