נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו חופש המידע (קביעת רשות ציבורית שלגביה נדחית תחילת החוק),
תשנ"ט-1999

דיני חוקה  – חופש מידע – תחילת החוק

דיני חוקה  – חופש מידע – רשות ציבורית

תוכן ענינים

2

Go

קביעת רשות שלגביה נדחית תחילת החוק

סעיף 1


צו חופש המידע (קביעת רשות ציבורית שלגביה נדחית תחילת החוק),
תשנ"ט-1999*

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 21(ב) לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מצווה הממשלה לאמור:

קביעת רשות שלגביה נדחית תחילת החוק

1.    הרשויות המקומיות במדינת ישראל, הן כל אחת בתחומה רשות ציבורית שלגביה תהיה תחילת החוק, על אף האמור בסעיף 21(א) לחוק, ביום כ' באלול תשנ"ט (1 בספטמבר 1999).

כ"ז באייר תשנ"ט (13 במאי 1999)                        בנימין נתניהו

                                                                                               ראש הממשלה* פורסם ק"ת תשנ"ט מס' 5974 מיום 19.5.1999 עמ' 818.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות