נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן), תשנ"ט–1999

דיני חוקה  – חופש מידע – אי תחולת החוק

בטחון – משטרה – מידע

תוכן ענינים

2

Go

סייג לתחולה

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן), תשנ"ט–1999(10)

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(א)(9) לחוק חופש המידע, תשנ"ח– 1998, ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

סייג לתחולה

1.    הוראות חוק חופש המידע, לא יחולו על יחידות משטרת ישראל המפורטות להלן:

           (1)  היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור;

           (2)  היחידה למשא ומתן;

           (3)  מערך החבלה.

תחילה

2.    תחילתו של צו זה ביום י"ד בסיון תשנ"ט (29 במאי 1999).

ד' בסיון תשנ"ט (19 במאי 1999)                          אביגדור קהלני

                                                                                           השר לבטחון הפנים

------------

 (10) פורסם ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 866.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות