נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן), תשנ"ט-1999

רבדים בחקיקה

דיני חוקה  – חופש מידע – אי תחולת החוק

דיני חוקה  – ממשלה – משרדי ממשלה

תוכן ענינים

2

Go

סייג לתחולה

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן), תשנ"ט-1999*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(א)(5) לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור הועדה המשותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

סייג לתחולה

1.    הוראות החוק לא יחולו על הגופים במשרד ראש הממשלה כמפורט להלן, ועל המידע שנוצר, שנאסף או שמוחזק בידיהם:

           (1)  היועץ המדיני לראש הממשלה;

           (2)  המזכירות הצבאית;

צו תשס"א-2001

(3)  המועצה לבטחון לאומי;

צו תשס"א-2001

           (4)  נתיב, למעט מחלקת האשרות;

           (5)  הממונה על קבילות סייענים;

           (6)  המכון למחקר ביולוגי.

מיום 23.8.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6122 מיום 23.8.2001 עמ' 1020

(3) המועצה לבטחון לאומי והצוות לביטחון לאומי הפועל לפי סעיף 39(ה) לחוק-יסוד: הממשלה;

(4) המטה ללוחמה בטרור;

(4) נתיב, למעט מחלקת האשרות;

תחילה

2.    תחילתו של צו זה ביום תחילת החוק.

ד' בסיון תשנ"ט (19 במאי 1999)                           בנימין נתניהו

                                                                                               ראש הממשלה* פורסם ק"ת תשנ"ט מס' 5979 מיום 1.6.1999 עמ' 894.

תוקן ק"ת תשס"א מס' 6122 מיום 23.8.2001 עמ' 1020 – צו תשס"א-2001.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות