נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק-יסוד: חופש העיסוק

דיני חוקה  – חוקי יסוד

תוכן ענינים

סעיף 1

עקרונות יסוד

Go

2

סעיף 2

מטרה

Go

2

סעיף 3

חופש העיסוק

Go

2

סעיף 4

פגיעה בחופש העיסוק

Go

2

סעיף 5

תחולה

Go

2

סעיף 6

יציבות

Go

2

סעיף 7

נוקשות

Go

2

סעיף 8

תוקפו של חוק חורג

Go

2

סעיף 9

ביטול

Go

2

סעיף 10

הוראת שעה

Go

2

סעיף 11

תיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

Go

2


חוק-יסוד: חופש העיסוק*

עקרונות יסוד

1.    זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

מטרה

2.    חוק-יסוד זה מטרתו להגן על חופש העיסוק כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

חופש העיסוק

3.    כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.

פגיעה בחופש העיסוק

4.    אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

תחולה

5.    כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב.

יציבות

6.    אין בכוחן של תקנות-שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים.

נוקשות

7.    אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.

תוקפו של חוק חורג

8.    (א)  הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף 4, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה; תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום ארבע שנים מיום תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

           (ב)  ההוראה בדבר פקיעת תוקף, כאמור בסעיף קטן (א), לא תחול על חוק שהתקבל לפני תום שנה ממועד תחילתו של חוק-יסוד זה.

מיום 19.3.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1662 מיום 19.3.1998 עמ' 178 (ה"ח 2692)

8. (א) הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף 4, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה; תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום ארבע שנים מיום תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

(ב) ההוראה בדבר פקיעת תוקף, כאמור בסעיף קטן (א), לא תחול על חוק שהתקבל לפני תום שנה ממועד תחילתו של חוק-יסוד זה.

ביטול

9.    חוק-יסוד: חופש העיסוק - בטל.

הוראת שעה

10.   הוראות חיקוק שאלמלא חוק-יסוד זה או חוק-היסוד שבוטל כאמור בסעיף 9, היו תקפות ערב תחילתו של חוק-יסוד זה יעמדו בתוקפן עד יום א' בניסן תשס"ב (14 במרס 2002), אם לא בוטלו קודם לכן, ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק-יסוד זה.

מיום 7.11.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1602 מיום 7.11.1996 עמ' 4 (ה"ח 2549)

10. הוראות חיקוק שאלמלא חוק-יסוד זה או חוק-היסוד שבוטל כאמור בסעיף 9, היו תקפות ערב תחילתו של חוק-יסוד זה יעמדו בתוקפן עד תום שנתיים ארבע שנים מיום תחילתו של חוק יסוד זה, אם לא בוטלו קודם לכן, ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק-יסוד זה.

מיום 19.3.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1662 מיום 19.3.1998 עמ' 178 (ה"ח 2692)

10. הוראות חיקוק שאלמלא חוק-יסוד זה או חוק-היסוד שבוטל כאמור בסעיף 9, היו תקפות ערב תחילתו של חוק-יסוד זה יעמדו בתוקפן עד תום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק יסוד זה עד יום א' בניסן תשס"ב (14 במרס 2002), אם לא בוטלו קודם לכן, ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק-יסוד זה.

תיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

11.   בחוקי-יסוד: כבוד האדם וחירותו:

           (1)  סעיף 1 יסומן 1א ולפניו יבוא:

"עקרונות יסוד

1.     זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל."

(2)  בסעיף 8, בסופו יבוא: "או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".

                                        יצחק רבין

                                                    ראש הממשלה

       עזר וייצמן                                                     שבח וייס

         נשיא המדינה                                                                יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1454 מיום 10.3.1994 עמ' 90 (ה"ח תשנ"ד מס' 2250 עמ' 289).

תוקן ס"ח תשנ"ז מס' 1602 מיום 7.11.1996 עמ' 4 (ה"ח תשנ"ו מס' 2549 עמ' 841) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ח מס' 1662 מיום 19.3.1998 עמ' 178 (ה"ח תשנ"ח מס' 2692 עמ' 263) – תיקון מס' 2.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות