נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חופשה שנתית (קרנות חופשה), תשי"א-1951

עבודה – עובדים – זכויות – חופשה

תוכן ענינים

סעיף 1

בקשה להסמכה

Go

2

סעיף 2

הסמכה

Go

2

סעיף 3

ההנהלה, הרכבה וסמכותה

Go

2

סעיף 4

תקופת כהונה

Go

2

סעיף 5

מינוי חבר ההנהלה

Go

2

סעיף 6

פסלות

Go

2

סעיף 7

כשרות ההנהלה

Go

2

סעיף 8

העברת סמכויות

Go

2

סעיף 9

אחריות חברי ההנהלה ועובדי הקרן

Go

2

סעיף 10

ההנהלה הראשונה

Go

2

סעיף 11

בקורת מבקר המדינה

Go

2

סעיף 12

רואה חשבונות מוסמך

Go

2

סעיף 13

מאזן וחשבון הכנסות והוצאות

Go

3

סעיף 14

פרסום המאזן

Go

3

סעיף 15

דרכי תשלום תמורת חופשה

Go

3

סעיף 16

העתק הצהרה לעובד

Go

3

סעיף 17

תשלום על פי הסכם

Go

3

סעיף 18

הוראות מעבר

Go

3

סעיף 19

השם

Go

3


תקנות חופשה שנתית (קרנות חופשה), תשי"א-1951*

          בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 22 ו-36 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, אני מתקינה תקנות אלה:

בקשה להסמכה

1.    (א)  בקשה להסמכת קרן חופשה רשאים להגיש ארגוני עובדים שיש בהם עובדים שבעדם תשתלם לאותה קרן תמורת חופשה.

          (ב)  בקשה להסמכת קרן חופשה תוגש בכתב ויצורפו אליה –

(1)   שלושה העתקים של תקנון קרן החופשה, כמוצע על ידי המבקש;

(2)   הצעה בדבר הרכב ההנהלה הראשונה של קרן החופשה;

(3)   הודעה הקוראת בשם האדם שיהא מוסמך לישא וליתן בשם המבקש בדבר התקנון ואישור הרכב ההנהלה הראשונה והסמכת קרן החופשה.

הסמכה

2.    החליט שר העבודה להסמיך קרן חופשה יתן לה תעודת הסמכה ויצרף אליה את התקנון שאושר ואת רשימת ארגוני העובדים שימנו חברים להנהלה הראשונה בנקיבת מספר החברים שקבע לכל אחד; תעודת ההסמכה תשמש ראיה לכל דבר כי קרן החופשה הוסמכה כחוק, וכי התקנון אושר על ידיו.

ההנהלה, הרכבה וסמכותה

3.    (א)  ניהולה של קרן חופשה תהיה בידי הנהלה שחבריה – פרט לחברי ההנהלה הראשונה – נתמנו על ידי ארגוני העובדים שיש בהם חברי הקרן וככל האפשר באופן יחסי למספרם של חברי הקרן בכל אחד מהם.

          (ב)  ההנהלה תהא מוסמכת לעשות כל פעולה שהקרן מוסמכת לעשותה.

תקופת כהונה תק' תשכ"ז-1967

4.    (א)  תקופת כהונתה של ההנהלה היא עד תום מועד הישיבה השנתית כאמור בסעיף 9(א)(1) לתקנון לדוגמה לקרנות חופשה, שנתקיימה בשנה הרביעית לכהונתה, ובלבד שכהונתה תסתיים לא יאוחר מתום השנה הרביעית כאמור. לענין תקנת משנה זו, שנת כהונה של ההנהלה – שנת כספים של הקרן; התקופה שמיום תחילת כהונת ההנהלה ועד תום אותה שנת כספים תיחשב כשנת כהונה מלאה.

          (ב)  שלושה חדשים לפני תום תקופת כהונתה של ההנהלה יבוא רושם קרנות החופשה בדברים עם ארגוני העובדים הנוגעים בדבר בענין הרכבת ההנהלה החדשה.

          (ג)   התעוררו חילוקי דעות בין ארגוני עובדים בדבר הרכב ההנהלה, יכריע רושם קרנות החופשה, בשים לב לעקרון היחסיות שבתקנה 3.

מיום 5.12.1957

תק' תשי"ח-1957

ק"ת תשי"ח מס' 752 מיום 5.12.1957 עמ' 404

החלפת תקנת משנה 4(א)

הנוסח הקודם:

(א) תקופת כהונתה של ההנהלה היא שלוש שנים; חבר ההנהלה היוצאת אפשר לחזור ולמנותו להנהלה החדשה;

מינוי חבר ההנהלה

5.    (א)  אירגון עובדים שמינה חברים להנהלה, יודיע בכתב לרושם קרנות החופשה, תוך זמן המתקבל על הדעת, את שמותיהם וכתובותיהם.

          (ב)  ארגון עובדים רשאי להחליף מזמן לזמן את באי כוחו בהנהלה, ובלבד שיודיע על כך מראש בכתב ליושב ראש ההנהלה; יושב ראש ההנהלה ישלח, תוך זמן המתקבל על הדעת, העתק ההודעה לרושם קרנות החופשה.

פסלות

6.    מי שנידון בפסק דין סופי למאסר על עבירה שיש בה קלון – פסול להתמנות כחבר ההנהלה או לכהן בה כחבר.

כשרות ההנהלה

7.    ליקוי או פגם במינוי חברי ההנהלה או חסר בהרכבה – לא יפגע בכשרות פעולותיה ובמעמדה אלא אם רושם הקרנות פרסם הודעה אחרת.

העברת סמכויות

8.    ההנהלה רשאית להעביר מסמכויותיה למוסדות הקרן שיוקמו על פי תקנונה, או לנושאי תפקידים שיתמנו על פיו, חוץ מסמכויות השמורות בתקנון לה בלבד.

אחריות חברי ההנהלה ועובדי הקרן

9.    כל חבר להנהלה או למוסד של הקרן וכל אחד מעובדיה חייב למלא את החובות המוטלות עליו בתקנון הקרן.

ההנהלה הראשונה

10.  (א)  חברי ההנהלה הראשונה יתמנו על ידי ארגוני העובדים הנקובים ברשימה שתצורף לתעודת ההסמכה, כל ארגון כמספר הנקוב לצד שמו ברשימה.

          (ב)  תוך חודש ימים מתאריך הסמכת הקרן תקיים ההנהלה את ישיבתה הראשונה במקום, בתאריך ובשעה שיקבע רושם קרנות החופשה, ובה –

(1)   ייבחרו יושב ראש ההנהלה וסגניו;

(2)   ייבחר רואה חשבונות של הקרן וייקבע שכרו;

(3)   ייבחרו מוסדות הקרן שבחירתם מסורה לפי התקנון להנהלה;

(4)   יתמנו נושאי התפקידים שמינויים מסור לפי התקנון להנהלה.

          (ג)   רושם קרנות החופשה ישב ראש בישיבה הראשונה של ההנהלה עד שייבחר יושב ראש ההנהלה.

בקורת מבקר המדינה

11.  קרן חופשה תעמוד לבקורת מבקר המדינה לפי סעיף 7 לחוק מבקר המדינה, תש"ט-1949.

רואה חשבונות מוסמך

12.  (א)  פנקסיה של קרן חופשה יבוקרו על ידי רואה חשבונות מוסמך שנבחר על ידי הנהלת הקרן (להלן – רואה החשבונות).

          (ב)  רואה החשבונות או מי שהוסמך לכך על ידיו, רשאים לעיין בפנקסים, בחשבונות ובכל שאר המסמכים של קרן החופשה.

          (ג)   חברי ההנהלה של קרן חופשה וכל אחד מעובדיה חייבים להמציא לרואה החשבונות או למי שהוסמך על ידיו, לפי דרישתם, את כל הידיעות וההסברים בנוגע לפעולות הקרן וכן להראות את כל הפנקסים, החשבונות ויתר המסמכים הנוגעים לפעולות הקרן.

מאזן וחשבון הכנסות והוצאות

13.  (א)  תוך ארבעה חדשים מתום שנת הכספים של קרן החופשה תגיש קרן החופשה לרואה החשבונות את המאזן השנתי ואת חשבון ההכנסות וההוצאות לשם בקורת שנתית; ההנהלה תחליט מי מעובדי הקרן יהיה אחראי לביצוע חובות הקרן לפי תקנה זו ותודיע על כך בכתב לרושם קרנות החופשה.

          (ב)  רואה החשבונות יסיים את בקורת החשבונות תוך ששה שבועות מהיום שבו הוגש לו המאזן וחשבון ההכנסות וההוצאות בהתאם לתקנת משנה (א).

          (ג)   רואה החשבונות –

(1)   יאשר על גבי המאזן שהמאזן וחשבון ההכנסות וההוצאות הם נכונים; או

(2)   ירשום על גבי המאזן הערה שבה יציין אילו פרטים במאזן או בחשבון ההכנסות וההוצאות אינם נכונים ואילו פרטים אין ביכלתו לאשר את נכונותם.

פרסום המאזן

14.  המאזן השנתי של קרן החופשה יחד עם האישור או ההערה של רואה החשבונות יפורסמו על ידי הנהלת קרן החופשה לפחות בשני עתונים יומיים והעתק מהם יימצא במשרד הראשי של קרן החופשה לעיונו של כל אדם בשעות העבודה הרגילות.

דרכי תשלום תמורת חופשה תק' תשי"ח-1957

15.  מעביד החייב בתשלום תמורת חופשה ישלמה במזומנים או בהמחאה בצירוף הצהרה חתומה בידו, לגבי כל עובד ועובד שבעדו משתלמת תמורת החופשה, לפי טופס שאפשר להשיגו בקרן החופשה; אולם מותר לשלם את תמורת החופשה בכל דרך אחרת שעליה הוסכם בכתב בין המעביד ובין הקרן ושאושרה על ידי רושם קרנות החופשה.

מיום 5.12.1957

תק' תשי"ח-1957

ק"ת תשי"ח מס' 752 מיום 5.12.1957 עמ' 404

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

דרכי תשלום תמורת חופשה

15. מעביד החייב בתשלום תמורת חופשה ישלם את התמורה על ידי הדבקת בולי חופשה, שהערך הנקוב עליהם הוא כסכום תמורת החופשה המגיעה, בהתאם לתקנה 16, ועל ידי רישום בהתאם לתקנה 17; אולם מותר לשלם את התמורה בכל דרך אחרת שאושרה על ידי רושם קרנות החופשה והוסכם עליה בכתב בין המעביד ובין הקרן.

העתק הצהרה לעובד תק' תשי"ח-1957

16.  המעביד חייב למסור לידי העובד העתק ההצהרה האמורה בתקנה 15 כשהיא חתומה על ידי המעביד על מנת שידביקוה בפנקס החבר שנמסר לו בהתאם לתקנון קרן החופשה.

מיום 5.12.1957

תק' תשי"ח-1957

ק"ת תשי"ח מס' 752 מיום 5.12.1957 עמ' 404

החלפת תקנה 16

הנוסח הקודם:

בולי חופשה

16. (א) קרן חופשה תוציא בולים למכירה למעבידים תמורת הערך הנקוב עליהם, לצורך תשלום חופשה (בתקנות אלה – בולי חופשה);

(ב) בולי החופשה יודבקו במדור מיוחד שבפנקס קרן החופשה שהוצא לעובד שבעדו משתלמת תמורת החופשה ונמסר לידיו בהתאם לתקנון הקרן (להלן – פנקס חבר); המדביק בולי חופשה יבטלם בשני קווים החוצים זה את זה לאורך ולרוחב הבול ובציון תאריך ההדבקה ושם המעביד – והכל בדיו.

תשלום על פי הסכם תק' תשי"ח-1957

17.  בתמורת חופשה המשתלמת על פי הסכם כאמור בתקנה 15, יצא המעביד ידי חובתו החוקית לשלם תמורת חופשה, אם מילא בזמן את כל החובות המוטלות עליו באותו הסכם.

מיום 5.12.1957

תק' תשי"ח-1957

ק"ת תשי"ח מס' 752 מיום 5.12.1957 עמ' 404

רישום

17. המדביק בולי חופשה בפנקס חבר ירשום במדור מיוחד שבו את הפרטים כנדרש באותו מדור ויאשר את הרישום בחתימת ידו או בחותמתו.

תשלום שלא על ידי בולי חופשה

20. נקבעה דרך לתשלום תמורת החופשה בהסכם לפי תקנה 15, יצא המעביד ידי חובתו החוקית של תשלום תמורת חופשה, אם מילא במועדו את כל החובות המוטלות עליו באותו הסכם.

תשלום על פי הסכם

17. בתמורת חופשה המשתלמת על פי הסכם כאמור בתקנה 15, יצא המעביד ידי חובתו החוקית לשלם תמורת חופשה, אם מילא בזמן את כל החובות המוטלות עליו באותו הסכם.

הוראות מעבר תק' תשי"ח-1957

18.  תמורת חופשה שיש לשלמה לפני א' בכסלו תשי"ב (30 בנובמבר 1951) תשולם לקרן החופשה במזומנים או בהמחאה בצירוף רשימה חתומה על ידי המעביד ובה יצויינו: שם המעביד, שם העובד, התקופה שבעדה משתלמת התמורה, הסכום הכולל של שכר העבודה לאותו עובד בעד אותה תקופה וסכום התמורה המשתלמת.

מיום 5.12.1957

תק' תשי"ח-1957

ק"ת תשי"ח מס' 752 מיום 5.12.1957 עמ' 404

ראיה על התשלום

18. (א) בולי חופשה המודבקים בהתאם לתקנות 15 ו-16 והרישום בהתאם לתקנה 17 יראו כתשלום תמורת החופשה בתאריך המצויין על בול החופשה;

(ב) לענין קביעת זכויותיו של עובד בקרן חופשה יראו את הערך הנקוב הכולל של בולי חופשה שבפנקס החבר שלו כסכום תמורת החופשה ששולם בעדו. עולה הערך הנקוב של בולי החופשה על הסכומים שברישום על פי תקנה 17, יראו את הסכום הרשום כסכום תמורת החופשה ששולם, אם לא החליטה הקרן לראות את הערך הנקוב הכולל של בולי החופשה כסכום תמורת החופשה ששולם.

21 18. תמורת חופשה שיש לשלמה לפני א' בכסלו תשי"ב (30 בנובמבר 1951) תשולם לקרן החופשה במזומנים או בהמחאה בצירוף רשימה חתומה על ידי המעביד ובה יצויינו: שם המעביד, שם העובד, התקופה שבעדה משתלמת התמורה, הסכום הכולל של שכר העבודה לאותו עובד בעד אותה תקופה וסכום התמורה המשתלמת.

השם תק' תשי"ח-1957

19.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות חופשה שנתית (קרנות חופשה), תשי"א-1951".

מיום 5.12.1957

תק' תשי"ח-1957

ק"ת תשי"ח מס' 752 מיום 5.12.1957 עמ' 404

חובה להגיש פנקס חבר

19. עובד שבעדו משתלמת תמורת חופשה על ידי הדבקת בולי חופשה ורישום בפנקס החופשה, חייב להגיש למעביד את פנקס החבר, על מנת שיוכל להדביק את בולי החופשה ולקיים את חובת הרישום בהתאם לתקנה 17.

22 19. לתקנות אלה ייקרא "תקנות חופשה שנתית (קרנות חופשה), תשי"א-1951".

י"ג באלול תשי"א (14 בספטמבר 1951)                             גולדה מאירסון

                                                                                                             שרת העבודה* פורסמו ק"ת תשי"א מס' 204 מיום 19.9.1951 עמ' 1610.

תוקנו ק"ת תשי"ח מס' 752 מיום 5.12.1957 עמ' 404 – תק' תשי"ח-1957.

ק"ת תשכ"ז מס' 2116 מיום 3.10.1967 עמ' 3436 – תק' תשכ"ז-1967.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות