נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963

עבודה – עובדים – זכויות – חופשה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

זכות חופשה של 21 יום בשנה

Go

2

סעיף 3

זכות חופשה של 42 יום בשנה

Go

2

סעיף 4

חופשה לעובדים במקום עבודה מבוקר

Go

2

סעיף 5

איסור צבירה

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2

סעיף 7

ביטולים

Go

2

סעיף 8

השם

Go

2


תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963*

          בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3(א) ו-7(ב) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות תק' תשכ"ח-1968

1.    בתקנות אלה –

תק' תשמ"ד-1984

          "מקום עבודה מבוקר" – מקום עבודה שעליו חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עוסקים בקרינה מיננת), תשמ"א-1981;

מיום 1.4.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2178 מיום 19.1.1968 עמ' 700

החלפת הגדרת "מקום עבודה מבוקר"

הנוסח הקודם:

"מקום עבודה מבוקר" – מקום עבודה שאושר על ידי מפקח עבודה אזורי במקום בו מקיימים שירות בקרה כאמור בתוספת;

מיום 19.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4580 מיום 19.1.1984 עמ' 771

החלפת הגדרת "מקום עבודה מבוקר"

הנוסח הקודם:

"מקום עבודה מבוקר" – מקום עבודה שלגביו אישר מפקח העבודה האזורי שהוא מקום עבודה בו מקיימים שירות בקרה והשגחה רפואית כאמור בתוספת;

תק' תשמ"ד-1984

          "קרינה מיננת" – קרינה אלקטרומגנטית או חלקיקית המסוגלת לייצר יונים, באופן ישיר או בעקיפין, בעברה דרך חומר.

מיום 19.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4580 מיום 19.1.1984 עמ' 771

החלפת הגדרת "קירנה מיוננת"

הנוסח הקודם:

"קרינה מיוננת" – קרינה אלקטרומגנטית או קרינת גופיפים, לרבות קרינת שפופרות רנטגן, מאיצי חלקיקים, חמרים רדיואקטיביים ונויטרוינים, שיש בה, בעברה דרך חומר, כדי לגרום, במישרין או בעקיפין, להתהוות יונים;

זכות חופשה של 21 יום בשנה

2.    אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא 21 יום –

(1)  לעובדים שעבדו 150 יום לפחות בשנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות באחת מן העבודות או התהליכים הבאים:

(א)   עבודה במפעל לייצור מצברי עופרת חומצה, הקשורה בטיפול בעופרת או במגע בה, או בטיפול בתחמוצת העופרת או בציד או בכלים המשמשים לייצור מצברים אלה, לרבות התכה ויציקת עופרת, הכנת משחת תחמוצת העופרת ומריחתה, ניסור וגיוץ חלקי עופרת והלחמתם, הרכבת מצברים, הכנתם לפעולה ופירוקם;

(ב)   התזת צבע בתא התזה;

(ג)    התזת חול על חפצים בתא התזה;

(ד)   יציקה של פלדה, ברזל או עופרת, פירוק תבניות היציקה, הוצאת חפצים יצוקים מן התבניות או ניקוי החפצים מחול התבניות;

(ה)   עבודה במפעל לייצור זכוכית שהיא: הכנת החומר הגלמי, הכנסתו לתנור, הוצאת התוצרת מן התנור או ניפוח זכוכית בפה;

(ו)    עבודה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגור (enclosed) משלושה צדדים לפחות;

(ז)    עבודה שבאים בה במגע מתמיד עם ט.נ.ט.;

(2)  לעובדים אלה:

(א)   אמודאים או צוללים המועבדים בעבודות אלה בלבד;

(ב)   עובדי חדר דוודים באניות המועבדים בעבודה זו בלבד;

(ג)    מקשרים העובדים דרך קבע ארבע שעות ביום לפחות, במרכזיית טלפון בת 4 קווי חוץ ו-40 סניפים פנימיים לפחות.

זכות חופשה של 42 יום בשנה

3.    אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא 42 יום לעובדים שעבדו 200 יום לפחות בשנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות כרופאים, אחיות, לבורנטים, עובדים בריפוי בעיסוק, עובדים סוציאליים או עובדי נקיון בבית חולים, מוסד, מרפאה או מעבדה, המיוחדים לחולי שחפת, וכן, לעובדי נקיון במוסדות כאמור, הבאים במגע עם חולים או עם חמרי הפרשה של חולים.

חופשה לעובדים במקום עבודה מבוקר תק' תשמ"ד-1984

4.    אורך החופשה לכל שנת עבודה, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, לעובדים המועסקים במקום עבודה מבוקר, הוא 21 ימים.

מיום 19.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4580 מיום 19.1.1984 עמ' 771

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

חופשה לעובדים בתחומי קרינה

4. אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד לעובדים הנמצאים לרגל עבודתם בתחום השפעת קרינה מיוננת הוא:

(1) במקום עבודה מבוקר – 21 יום;

(2) במקום עבודה שאינו מבוקר – 42 יום.

איסור צבירה

5.    החופשה לפי תקנות 1 עד 4 אינה ניתנת לצבירה.

תחילה

6.    חופשה בהתאם לתקנות אלה תינתן בעד שנת העבודה 1963/64 ואילך.

ביטולים

7.    תקנות חופשה שנתית (אורך החופשה), תשי"ג-1953 – בטלות.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963".

תק' תשמ"ד-1984

תוספת

(נמחקה)

מיום 19.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4580 מיום 19.1.1984 עמ' 771

מחיקת התוספת

לנוסח התוספת לפני מחיקתה

ל' בתשרי תשכ"ד (18 באוקטובר 1963)                                 יגאל אלון

                                                                                                              שר העבודה* פורסמו ק"ת תשכ"ד  מס' 1504 מיום 31.10.1963 עמ' 145.

תוקנו ק"ת תשכ"ח מס' 2173 מיום 19.1.1968 עמ' 700 – תק' תשכ"ח-1968; תחילתן ביום 1.4.1968.

ק"ת תשמ"ד מס' 4580 מיום 19.1.1984 עמ' 771 – תק' תשמ"ד-1984.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות