נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958

עבודה – עובדים – זכויות – חופשה

תוכן ענינים

סעיף 1

הצגת תמצית החוק

Go

2

סעיף 2

השם

Go

2


תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:

הצגת תמצית החוק

1.    מקום המשמש לעסק, למשלח יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד, הצגה נראית לעין, תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה, "עבודה וביטוח לאומי".

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958".

ט"ז בחשון תשי"ט (30 באוקטובר 1958)                 מרדכי נמיר

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ט מס' 843 מיום 13.11.1958 עמ' 284.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות