נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות החינוך

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

3

סעיף 2

פירוש

Go

3

חלק א'

Go

3

רישום בתי ספר

Go

3

סעיף 3

בקשה לרשום

Go

3

סעיף 4

תקפו של רישום

Go

3

סעיף 4א

פרסומים

Go

3

סעיף 5

שינויים בבנין  בית הספר

Go

3

סעיף 6

גמר הרישום

Go

3

חלק ב'

Go

4

רישום בתי ספר ציבוריים

Go

4

סעיף 7

בי"ס שבעליו הוא רשות מקומית יהא בי"ס ציבורי

Go

4

סעיף 8

בתי ספר אחרים שיוכלו להיות בתי ספר ציבוריים

Go

4

סעיף 9

תנאי רישום בי"ס ציבורי

Go

4

חלק ג'

Go

4

רישום מורים ומתן רשיונות למורים

Go

4

סעיף 10

אופן הבקשה לרישום בתור מורה או לרשיון הוראה

Go

4

סעיף 11

סוגי הרשיונות

Go

4

סעיף 12

הגבלות ברשיונות

Go

4

סעיף 13

אפשר לתת רשיונות לגבי כיתות מסויימות בלבד

Go

4

סעיף 14

תנאי רשיון מיוחד

Go

5

סעיף 15

סמכות להגביל רשיון לבתי ספר מסויימים

Go

5

סעיף 16

ביטול רישום ורשיונות מחמת התנהגות רעה

Go

5

סעיף 17

ביטול וכו' מחמת מסירת פרטים לא נכונים בבקשה

Go

5

סעיף 18

ביטול וכו' מחמת גיל

Go

5

סעיף 19

שיטת הביטול

Go

5

סעיף 20

מי ראוי לרשיון של מורה מוסמך?

Go

5

סעיף 21

זמן תקפו של רשיון למורה מוסמך

Go

5

סעיף 22

זמן תקפו של רשיון למורה שאינו מוסמך

Go

5

סעיף 23

זמן תקפו של רשיון זמני

Go

5

סעיף 24

רשיונות לשעת דחק

Go

5

סעיף 25

בקשה לרשיון לשעת הדחק

Go

5

סעיף 26

ביטולם או גמר מועדם של רשיונות לשעת דחק

Go

5

סעיף 27

חידושם של רשיונות לשעת דחק

Go

5

סעיף 28

רישום מורים מוסמכים ומתן רשיונות להם

Go

5

סעיף 29

הסמכות לפטור מהוראות תקנה 28

Go

5

סעיף 30

רישום בתור מורה מוסמך למקצוע מיוחד

Go

5

סעיף 31

רשיונות זמניים ומיוחדים למורים מוסמכים

Go

5

חלק ד'

Go

5

רשות חינוך מקומית

Go

5

סעיף 32

הרכבתה באזורי עיריות ומועצות מקומיות ובאזורי כפרים

Go

5

סעיף 33

חברים נבחרים

Go

5

סעיף 34

חברים ממשלתיים

Go

5

סעיף 35

חברים נספחים

Go

5

סעיף 36

אזורים דו לשוניים

Go

5

סעיף 37

ועד יהודי וועד ערבי

Go

5

סעיף 38

חברים נבחרים

Go

5

סעיף 39

חברים ממשלתיים בועד היהודי

Go

5

סעיף 40

חברים ממשלתיים בועד הערבי

Go

5

סעיף 41

חברים נספחים

Go

5

סעיף 42

חבר נוסף

Go

5

סעיף 43

ועדים משותפים

Go

5

סעיף 44

ועדות משנה

Go

5

סעיף 45

ייסוד ועדות משנה

Go

5

סעיף 46

חברים נספחים לועדות משנה

Go

5

סעיף 47

מנהלי בתי ספר וחברים ממשלתיים ביחסם לועדות משנה

Go

5

סעיף 48

ממלאי מקום של חברים ממשלתיים

Go

5

סעיף 49

אין סגן חבר מצביע כשהחבר משתתף

Go

5

סעיף 50

חברים ממשלתיים בלי זכות הצבעה

Go

5

סעיף 51

כמה זמן יכהנו החברים במשרתם

Go

5

סעיף 52

יו"ר של ועד או ועדת משנה

Go

5

סעיף 53

סגן היו"ר מ"מ היו"ר

Go

5

סעיף 54

סמכות ההצבעה של היו"ר

Go

5

סעיף 55

מנין חוקי

Go

5

סעיף 56

בוחרים או ממנים  בא כוח כשנעדר חבר לזמן ארוך

Go

5

סעיף 57

מורה לא יוכל להיות חבר

Go

5

סעיף 58

הודעה על האסיפות

Go

5

חלק ה'

Go

5

תפקידה של רשות חינוך מקומית

Go

5

סעיף 59

תפקידיה של רשות חינוך מקומית

Go

5

סעיף 63

החזקת בתי ספר של עדה

Go

5

סעיף 64

עונשין

Go

5

תוספת ראשונה

Go

5

תוספת שלישית

Go

5

תוספת רביעית

Go

5


תקנות החינוך*

(עפ"י סעיף 14)

מיום 10.4.1933

השם הקצר

1.    תקנות אלה תיקראנה תקנות החינוך.

פירוש

2.    בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –

           "אושר" פירושו אושר מטעם המנהל;

           "בית ספר עברי" פירושו בית ספר שהשפה העברית היא לשון ההוראה היחידה או העיקרית בו;

           "בית ספר ערבי" פירושו בית ספר שהשפה הערבית היא לשון ההוראה היחידה או העיקרית בו;

           "פקודה" פירושה פקודת החינוך;

           "שנת לימודים" פירושה התקופה המתחילה עם גמר פגרת הקיץ שבשנת חמה אחת ומסתיימת עם גמר פגרת הקיץ בשנת החמה שלאחריה;

תק' תשי"ב-1952

           "גן ילדים" פירושו בית ספר הנועד לילדים בגיל שלמטה משש.

מיום 7.8.1952

תק' תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1262

הוספת הגדרת "גן ילדים"

חלק א'

רישום בתי ספר

בקשה לרשום תק' 1938 תק' תשי"ב-1952 תק' תשכ"ז-1967

3.    (א)  בקשה לרשום בית ספר, למעט גן ילדים ולמעט בית ספר על יסודי, תיערך בטופס שבתוספת הראשונה לתקנות אלה. עפ"י דרישה מאת המנהל או מרופא משרד הבריאות, על המבקש להגיש תרשים או תרשימים מבנין בית הספר או מאותו בנין, ככל אשר יפרט המנהל או רופא משרד הבריאות, המציינים את הפרטים הנדרשים.

תק' (מס' 2) תשכ"א-1961

           (ב)  בקשה לרישום גן ילדים תהא בטופס שייקבע על ידי שר החינוך והתרבות ושאפשר להשיגו בלשכות מחוזיות של משרד החינוך והתרבות. הבקשה תוגש למפקח המחוז של משרד החינוך והתרבות בשני העתקים בצירוף המסמכים המפורטים בטופס.

תק' תשכ"ז-1967

           (ג)   בקשה לרישום בית ספר על יסודי תהא בטופס שבתוספת הרביעית. אחרי התוספת השלישית לתקנות העיקריות יבוא הנאמר בתוספת לתקנות אלה.

מיום 7.8.1952

תק' תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1262

3. (א) בקשה לרשום בית ספר, למעט גן ילדים, תיערך בטופס שבתוספת הראשונה לתקנות אלה. עפ"י דרישה מאת המנהל או מרופא משרד הבריאות, על המבקש להגיש תרשים או תרשימים מבנין בית הספר או מאותו בנין, ככל אשר יפרט המנהל או רופא משרד הבריאות, המציינים את הפרטים הנדרשים.

(ב) בקשה לרישום גן ילדים תהא בטופס שבתוספת הרביעית.

מיום 9.3.1961

תק' (מס' 2) תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1091 מיום 19.1.1961 עמ' 748

החלפת תקנת משנה 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בקשה לרישום גן ילדים תהא בטופס שבתוספת הרביעית.

מיום 11.5.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2038 מיום 11.5.1967 עמ' 2340

3. (א) בקשה לרשום בית ספר, למעט גן ילדים למעט גן ילדים ולמעט בית ספר על יסודי, תיערך בטופס שבתוספת הראשונה לתקנות אלה. עפ"י דרישה מאת המנהל או מרופא משרד הבריאות, על המבקש להגיש תרשים או תרשימים מבנין בית הספר או מאותו בנין, ככל אשר יפרט המנהל או רופא משרד הבריאות, המציינים את הפרטים הנדרשים.

(ב) בקשה לרישום גן ילדים תהא בטופס שייקבע על ידי שר החינוך והתרבות ושאפשר להשיגו בלשכות מחוזיות של משרד החינוך והתרבות. הבקשה תוגש למפקח המחוז של משרד החינוך והתרבות בשני העתקים בצירוף המסמכים המפורטים בטופס.

(ג) בקשה לרישום בית ספר על יסודי תהא בטופס שבתוספת הרביעית. אחרי התוספת השלישית לתקנות העיקריות יבוא הנאמר בתוספת לתקנות אלה.

תקפו של רישום

4.    לכשייגמר רישום בית ספר יהא הרישום בר-תוקף לגבי הבנין הנקוב בטופס הבקשה, ותקפו ייפסק אם נעשו בבנין שינויים יסודיים המשנים את שעור גדלו והתאמתו של המקום המיועד לתלמידים ולמורים או המשנים את תנאי הבריאות של המקום.

פרסומים תק' (מס' 2)  תשכ"ח-1967

4א.     (א)  כל עוד לא נרשם בית ספר לא יפרסם בעליו או מנהלו, בין במישרין ובין בעקיפין –

(1)   כי בית הספר או כל חלק ממנו רשום, מוכר או בפיקוח משרד החינוך והתרבות;

(2)   את שם בית הספר אם הוא כולל אחת מהמלים:

לאומי, עירוני, ממלכתי, עדתי, או לניסוי;

(3)   שבבית הספר ניתן שכר לימוד מדורג;

(4)   שבבית הספר נערכות בחינות או ניתנים מענקים, מילגות או הטבות כלשהן בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והתרבות, בתמיכתו, בידיעתו, בחסותו או בהסכמתו.

           (ב)  נרשם בית ספר בהתאם לתקנה 4, יהיו בעליו או מנהלו רשאים לפרסם כל אחד מהפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א), רק לאחר קבלת אישורו בכתב של המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או מי שהוסמך לכך על ידיו, ולפי תנאי אותו אישור.

מיום 9.11.1967

תק' (מס' 2) תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 186

הוספת תקנה 4א

שינויים בבנין  בית הספר תק' 1938

5.    אם חפץ בעליו של בית ספר רשום –

(א)  להעביר את בית הספר או חלק הימנו לבנין אחר, או

(ב)  לעשות בבנין שינויי מבנה שישנו שינוי ניכר את גודל המקום או מצבו, או את תנאי הבריאות של המקום,

תק' תשכ"ח-1967

עליו להגיש בקשת רישום חדשה בשביל הבנין הזה בטופס שבתוספת הראשונה ואם היה מדובר בבית ספר על-יסודי בטופס שבתוספת הרביעית לתקנות אלה, ועליו להגיש תרשימים ככל אשר ידרוש המנהל או רופא משרד הבריאות.

מיום 2.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2127 מיום 2.11.1967 עמ' 116

עליו להגיש בקשת רישום חדשה בשביל הבנין הזה בטופס שבתוספת הראשונה ואם היה מדובר בבית ספר על-יסודי בטופס שבתוספת הרביעית לתקנות אלה, ועליו להגיש תרשימים ככל אשר ידרוש המנהל או רופא משרד הבריאות.

גמר הרישום

6.    רישום בית ספר יהא נחשב לגמור עם מסירת הודעה מאת המנהל אל המבקש.

חלק ב'

רישום בתי ספר ציבוריים

בי"ס שבעליו הוא רשות מקומית יהא בי"ס ציבורי

7.    בכפוף להוראות תקנה 9, ירשום המנהל בתור בית ספר ציבורי כל בית ספר שבעליו הוא רשות חינוך מקומית.

בתי ספר אחרים שיוכלו להיות בתי ספר ציבוריים

8.    עפ"י בקשת בעל בית ספר ובכפוף להוראות תקנה 9, רשאי המנהל לרשום בתור בית ספר ציבורי –

(א)  כל בית ספר של עדה;

(ב)  כל בית ספר שבעליו הוא אגודה רשומה או מוסד ציבורי המוכר מטעם הממשלה, פרט לרשות-חינוך מקומית.

תנאי רישום בי"ס ציבורי

9.    שום בית ספר לא יירשם ולא יוסיף להיות רשום בתור בית ספר ציבורי אלא אם כן –

(א)  סבור המנהל שמספר המקומות לתלמידים בבתי ספר ציבוריים אחרים אינו מספיק לצרכי האזור;

(ב)  לשון ההוראה היא אחת או יותר מאחת השפות הרשמיות, או שלשון ההוראה היא יוונית או ארמנית;

(ג)   אם נמצא בית הספר בתוך אזור עיריה או אזור מועצה מקומית, יעשו בו סידורים המניחים את הדעת ללמוד שפה רשמית, לבד מלשון ההוראה העיקרית;

תק' תשכ"א-1961

(ד)  תכנית הלימודים הכללית, ספרי הלימוד וספרי העזר המיועדים לתלמידים ולמורים, אושרו על ידי המנהל בתור תכנית, ספרי לימוד וספרי עזר המתאימים לדרגת בית הספר וסוגו, ובלבד שטיבם של שיעורי הדת בבית ספר של עדה הניתנים לתלמידים מבני אותה עדה יהא תמיד טעון אישורו של בעל בית הספר;

(ה)  אם נמצא בית הספר באזור עיריה, או באזור מועצה מקומית, יינתן בו חינוך גופני במידה מספקת;

(ו)   משכורותיהם של המורים הן בדרגה לא נמוכה מהדרגה המינימלית שנתאשרה ע"י המנהל לבתי ספר ציבוריים;

(ז)   בנוגע לכל מורה שאיננו משמש במשרה ממשלתית בעלת-פנסיה - משלם בעל בית הספר - כשנדרש לכך ע"י המנהל, ולאחר שהתחשב באמצעים הכספיים שלו - מדי חודש בחדשו לאוצר המדינה לזכות המורה אותה תרומת פנסיה שתיקבע ע"י המנהל;

(ח)  שום אדם לא יתמנה למורה אם אינו רצוי למנהל, ואם נדרש לכך הבעל מאת המנהל, עליו למנות כמורה אדם שיוצע ע"י המנהל;

בתנאי שאין להציע יהודי כמורה בבית ספר ערבי וערבי כמורה בבית ספר יהודי בלי הסכמה לכך בכתב מאת הבעלים;

ובתנאי שבית ספר הרשום עפ"י תקנה 8, די יהיה אם הבעלים יודיעו למנהל את שמו של האדם שנתמנה כמורה ואת יתר הפרטים שהמנהל ידרוש מהם, ויתחייבו לבטל את המינוי על פי דרישת המנהל; ובבית ספר כזה לא ימנה המנהל מורה שאינו רצוי לבעלים;

(ט)  שום מורה לא יפוטר ושום מורה לא ייענש מלבד בנזיפה, בלי אישור תחילה מאת המנהל;

(י)   אם קיימת דרגת שכר הלימוד, הריהי טעונה אישור מטעם המנהל;

(יא) אם הוטל שכר לימוד, יקבעו ויפרישו מקומות לתלמידים בלי תשלום כנדרש ע"י המנהל, אלא שבבית ספר של עדה יהא נתון הדבר להסכם שייחתם בין המנהל והבעלים כדי לשמור על צביונו הדתי של בית הספר.

מיום 19.1.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1091 מיום 19.1.1961 עמ' 748

החלפת תקנת משנה 9(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) תכנית הלימודים הכללית אושרה ע"י המנהל בתור תכנית המתאימה למדרגת בית הספר ולסוגו; בתנאי שטיבם של שיעורי הדת בבית ספר של עדה הניתנים לתלמידים מבני העדה יהא תמיד טעון אישור ע"י בעל בית הספר;

חלק ג'

רישום מורים ומתן רשיונות למורים

אופן הבקשה לרישום בתור מורה או לרשיון הוראה

10.   (1)  פרט לאמור בתקנות 24 ו-25, תוגש בקשה להירשם כמורה או לרשיון הוראה בבתי ספר ציבוריים ונתמכים על גבי הטופס שבתוספת השניה לתקנות אלה, והיא תכיל את כל הפרטים בנידון המבקש שידרוש המנהל.

           (2)  מכלל מתן הרשיון להוראה יסתבר שהמורה רשום.

סוגי הרשיונות

11.   רשיון להוראה בבית ספר ציבורי או בבית ספר נתמך יפורש בו –

(א)  אם הוא רשיון למורה מוסמך; או

(ב)  אם הוא רשיון למורה בלתי-מוסמך.

הגבלות ברשיונות

12.   הרשיונות הניתנים לפי תקנה 11 יפורש בהם עוד אם כוחם יפה:-

(א)  להוראת כל מקצוע; או

(ב)  להוראת מקצועות מיוחדים כמותנה בתקנות 14, 30 ו-31 ובתוספת השלישית לתקנות אלה.

אפשר לתת רשיונות לגבי כיתות מסויימות בלבד

13.   רשיון הניתן לפי תקנה 11 אפשר לפרש בו שכוחו יפה להוראה –

(א)  בבתי ספר גבוהים; או

(ב)  בבתי ספר תיכוניים; או

(ג)   בבתי ספר עממיים; או

(ד)  בגני ילדים,

או במחלקות מסויימות מהמוסדות הנ"ל,

ואותם רשיונות יהא כוחם יפה להוראה בכל בתי הספר או בכיתות שמדרגתם נמוכה מזו שלשמם ניתן הרשיון, חוץ אם פורש ברשיון יוצא מן הכלל מסויים.

תנאי רשיון מיוחד

14.   רשיון מיוחד לא יהא כוחו יפה אלא להוראת אותם מקצועות המפורטים ברשיון, ורשיון מיוחד להוראת לימודי דת בבית-ספר של עדה לפי כל תכנית שאינה תכנית הממשלה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נתקיים בחתימת ראש העדה שבישראל או בחתימת בא כוחו המורשה על ידו בכתב אשר יוגש למנהל.

סמכות להגביל רשיון לבתי ספר מסויימים

15.   המנהל רשאי להגביל את תקפו של רשיון רק לאותם בתי הספר שבהם משתמשים בלשון הוראה מסויימת.

ביטול רישום ורשיונות מחמת התנהגות רעה

16.   אם פוטר מורה עפ"י סעיף 8(3) מהפקודה, יבוטל הרישום או הרשיון שלו החל מהתאריך שיפורש ע"י המנהל.

ביטול וכו' מחמת מסירת פרטים לא נכונים בבקשה

17.   אם נתברר למנהל בכל עת שהיא שהיה סירוס ניכר בפרטים שנרשמו בטופס הבקשה לרישום או לרשיון, יוכל המנהל לבטל אותו רישום או רשיון החל מתאריך שפורש על ידו.

ביטול וכו' מחמת גיל

18.   המנהל רשאי לבטל כל רשיון החל מסוף עונת הקיץ של שנת הלימודים שבה מגיע המורה הנוגע בדבר לשנתו הששים.

שיטת הביטול

19.   הרישום או הרשיון יבוטלו ע"י מסירת מודעה בכתב מאת המנהל למורה הנוגע בדבר, והודעה זו תפורסם ברשומות.

מי ראוי לרשיון של מורה מוסמך?

20.   רשיון למורה מוסמך ינתן ע"י המנהל רק לאדם שנרשם בהתאם לתקנה 28, 29 או 30.

זמן תקפו של רשיון למורה מוסמך

21.   רשיון של מורה מוסמך יהא לו תוקף תמיד אלא אם כן בוטל ע"י המנהל בהתאם לפקודה והתקנות האלה.

זמן תקפו של רשיון למורה שאינו מוסמך

22.   רשיונו של מורה בלתי מוסמך שניתן עפ"י תקנה 11 יהא זמני, ויפורש בו שהוא ניתן לאותה תקופה שצויינה ברשיון, ובלבד שלא תהא התקופה יתרה משלוש שנים.

זמן תקפו של רשיון זמני

23.   רשיון זמני, כל עוד לא בוטל עפ"י תקנה 16, 17 או 18, יישאר בר תוקף לתקופה שאינה פחותה מהתקופה המפורשת ברשיון, ואז או לאחר מכן לא יסתיים הרשיון אלא בתאריך שמסר עליו המנהל מודעה בכתב לפחות שלושה חדשים מראש לבעל הרשיון, למרות כל הוראה שבתקנה 22 הקובעת את ההיפך. ואם ניתן הרשיון עפ"י תקנה 14 תמסר המודעה לאיש המקיים את הרשיון בחתימתו.

רשיונות לשעת דחק

24.   רשיון לשעת הדחק שכוחו אינו יפה אלא לבית ספר ציבורי או נתמך מסויים יוכל להינתן למנהל בית הספר וירשהו להעסיק אדם מסויים ללא יותר משלושה חדשים.

בקשה לרשיון לשעת הדחק

25.   בקשה לרשיון כזה יכולה להישלח בכתב לכל פקיד גבוה במשרד החינוך והתרבות או במינהל המחוז, והפקיד רשאי ליתן את הרשיון בשמו של המנהל.

ביטולם או גמר מועדם של רשיונות לשעת דחק

26.   רשיון לשעת הדחק ייתם מועדו ויחדל תקפו, בלא הודעה נוספת על כך, בתאריך המפורט בו, בלתי אם בוטל קודם לכן עפ"י תקנה 16.

חידושם של רשיונות לשעת דחק

27.   רשיון לשעת הדחק אין לחדשו בלי רשות בכתב מאת המנהל לפקיד מוציא הרשיון עד אם עברו שנים עשר חודש מתאריך גמר הרשיון.

רישום מורים מוסמכים ומתן רשיונות להם

28.   המנהל רשאי לרשום וליתן רשיון בתור מורה מוסמך למדרגה מיוחדה של בית ספר או כתה לכל אדם אשר –

(I)   או יש לו תעודת הוראה מאושרת ולימוד בבית ספר או בכתה מן המדרגה המפורשת לא פחות משנת לימודים אחת, או עמד בבחינה עיונית ומעשית במקצוע החינוך שנתאשרה ע"י המנהל, ולימד כדי הנחת דעתו של המנהל בבית ספר או בכתה מן המדרגה המפורטת לא פחות משלוש שנות לימוד; וגם

(II)  או הראה הוכחות מספיקות שהוא השלים קורס מאושר מינימלי של חינוך כללי כדלקמן:-

(א)   כמורה בגן ילדים – קורס עממי בן שש שנים (לבד מכיתות התינוקות או גן הילדים);

(ב)   כמורה עממי – קורס תיכוני בן ארבע שנים;

(ג)    כמורה בבית ספר גבוה או בבית ספר תיכוני – הקורס לקבלת תואר M. A. של אוניברסיטה מאושרת, או תואר שווה לו או גבוה ממנו;

או עמד בבחינה שנתאשרה ע"י המנהל במקצועות הנלמדים בבית ספר ולימד כדי הנחת דעתו של המנהל בבית ספר או בכיתה מן המדרגה המסויימת לא פחות משלוש שנות לימוד.

הסמכות לפטור מהוראות תקנה 28

29.   למרות כל דבר האמור בתקנה 28 והקובע את ההיפך, רשאי המנהל במקרים יוצאים מן הכלל לרשום, בלי בחינה, בתור מורה מוסמך לבי"ס גבוה או תיכוני כל אדם אשר לפני ה-31 באוגוסט, 1932, הורה בכתות תיכוניות בלבד או בעיקר באותן כיתות לא פחות משלוש שנות לימוד, או שקיבל תואר אקדימאי גבוה מאוניברסיטה בעלת רמה גבוהה.

רישום בתור מורה מוסמך למקצוע מיוחד

30.   רשאי המנהל לרשום כל אדם בתור מורה מוסמך למקצוע מיוחד עפ"י תקנה 12(ב) לאחרי שיבחן את הכשרותיו.

רשיונות זמניים ומיוחדים למורים מוסמכים

31.   רשיון זמני ומיוחד שניתן או שחודש לבעל רשיון תמידי יירשם על גבי רשיונו.

חלק ד'

רשות חינוך מקומית[1]

הרכבתה באזורי עיריות ומועצות מקומיות ובאזורי כפרים

32.   פרט למותנה בתקנות 42 ו-50 יהא ועד חינוך של רשות חינוך מקומית מורכב מלא יותר משלושה עשר חבר באזור עיריה או באזור של מועצה מקומית ולא יותר משבעה חברים באזור כפר.

חברים נבחרים

33.   לא יותר מחמשה חברי עיריה או מועצה מקומית ולא יותר משלושה חברים מבין חברי רשות הכפר יהיו חברי הועד, ויבחרו ע"י רשות החינוך המקומית.

חברים ממשלתיים

34.   הממונה על המחוז ימנה לא יותר מחמשה מתוך האנשים דלקמן בתור חברים ממשלתיים של ועד החינוך של העיריה או של המועצה המקומית ולא יותר משלושה אנשים כאלה בתור חברים לועד החינוך של רשות הכפר:-

(א)  פקיד גבוה מההנהלה הכללית;

(ב)  מפקח החינוך היהודי של המחוז;

(ג)   מפקח החינוך הערבי של המחוז;

(ד)  המנהל של בית ספר ציבורי יהודי באזור, שיתמנה מטעם המנהל;

(ה)  המנהל של בית ספר ציבורי ערבי באיזור, שיתמנה מטעם המנהל.

חברים נספחים

35.   באישורו של הממונה על המחוז ובאישור רשות החינוך המקומית רשאי ועד חינוך לספח אליו לא יותר משלושה אנשים נוספים שאינם חברים לרשות המקומית.

אזורים דו-לשוניים

36.   באותם האזורים שיקבע שר החינוך והתרבות יהיו שני ועדי חינוך ליד רשות החינוך המקומית; האחד יהא הועד היהודי שע"י רשות החינוך המקומית והוא ינהל בתי ספר עבריים בלבד, והשני יהא הועד הערבי שע"י רשות החינוך המקומית והוא ינהל בתי ספר ערבים בלבד.

ועד יהודי וועד ערבי

37.   ועד יהודי או ערבי שיורכב עפ"י תקנה 36 יהיו בו לא יותר מתשעה חברים.

חברים נבחרים

38.   לא יותר מארבעה חברים של רשות החינוך המקומית יהיו חברי הועד. אלה יהיו יהודים – בועד החינוך היהודי, או ערבים – בועד החינוך הערבי, והם ייבחרו על ידי רשות החינוך המקומית.

חברים ממשלתיים בועד היהודי

39.   הממונה על המחוז רשאי למנות את הפקידים דלקמן כחברים לועד יהודי שנתכונן עפ"י תקנה 36 –

(א)  פקיד גבוה במינהל הכללי;

(ב)  מפקח החינוך היהודי במחוז;

(ג)   מנהל בית ספר ציבורי יהודי באזור, שיתמנה מטעם המנהל.

חברים ממשלתיים בועד הערבי

40.   הממונה על המחוז רשאי למנות את הפקידים דלקמן כחברים לועד הערבי שנתכונן עפ"י תקנה 36 –

(א)  פקיד גבוה במינהל הכללי;

(ב)  מפקח החינוך הערבי במחוז;

(ג)   מנהל בית ספר ציבורי ערבי באזור, שיתמנה מטעם המנהל.

חברים נספחים

41.   באישור הממונה על המחוז ובאישור הרשות המקומית רשאי הועד היהודי או הועד הערבי לספח אליו לא יותר משני חברים נוספים שלא מבין חברי הרשות המקומית.

חבר נוסף

42.   אם באזור של רשות חינוך מקומית יש בית ספר ציבורי או קבוצת בתי ספר ציבוריים שביסודם או בהחזקתם משתתפת אגודה המנהלת רשת פיקוח על בתי הספר שלה מאושרת מטעם המנהל, רשאית האגודה באישור המנהל ובאישור הממונה על המחוז למנות מפקח או פקיד אחר כחבר לועד המתאים שע"י רשות החינוך המקומית; החבר שנתמנה כך יהא נוסף על החברים שנבחרו, נתמנו ונספחו בהתאם לתקנות 32 עד 41.

ועדים משותפים

43.   לשם הדיון בענינים הנוגעים גם לבתי ספר יהודיים וגם לבתי ספר ערביים והנהלתם באזור שיש בו שני ועדים, על רשות החינוך המקומית ועל הממונה על המחוז למנות מבין חברי הועדים ועד משותף שיורכב כמותנה בתקנות 32, 33 ו-34, ובאישורם של הממונה על המחוז ורשות החינוך המקומית רשאי הועד המשותף לספח אליו שלושה חברים נוספים מבין החברים הנספחים של הועד הערבי, אם יש לועדים אלה חברים נספחים.

ועדות-משנה

44.   בכפוף לתקנה 45 ובאישורו של הממונה על המחוז רשאית רשות חינוך מקומית לבחור ועדת משנה מבין חברי ועד החינוך או מבין חברי הועד היהודי או הועד הערבי, כפי שיהיה מתאים, אשר תפקח על בית ספר ציבורי או קבוצת בתי ספר ציבוריים הנתמכים ע"י קרן דתית או על ידי מס שהוטל עפ"י פקודת העדות הדתיות (ארגונן).

ייסוד ועדות משנה

45.   חברים שנתמנו לועדת משנה שנוסדה על מנת לפקח על בתי ספר ציבוריים עבריים יהיו יהודים, וחברים שנתמנו לועדת משנה שנוסדה על מנת לפקח על בתי ספר ציבוריים ערבים יהיו ערבים.

חברים נספחים לועדות משנה

46.   ועדת משנה רשאית לספח אליה לא יותר משני חברים נוספים, אך סיפוח זה לא יעשה אותם חברים לרשות חינוך מקומית.

מנהלי בתי ספר וחברים ממשלתיים ביחסם לועדות משנה

47.   מנהל בית ספר עברי או מנהל בית ספר ערבי שהוא חבר לועד חינוך מקומי רשאי להיות חבר לועדת המשנה המתאימה ואם נתמנה כך – יהא זכאי בהצבעה; יתר חברי ועד החינוך המקומי הממשלתיים, או סגניהם, רשאים להשתתף בכל אסיפה של ועדת המשנה אך לא יהיו זכאים להצביע, אם אינם חברים בה.

ממלאי מקום של חברים ממשלתיים

48.   בכפוף להוראות תקנה 57, רשאי כל חבר ממשלתי של ועד חינוך מקומי ליפות את כוחו של פקיד מפקידי משרדו למלא את מקומו למשך אותה התקופה שהוא יקבענה;

           בתנאי שגם אז החבר הממשלתי יהיה רשאי להשתתף בכל אסיפות הועד או ועדת המשנה.

אין סגן חבר מצביע כשהחבר משתתף

49.   אם משתתף חבר ממשלתי באסיפת הועד אינו רשאי בא כוחו להצביע באותה אסיפה.

חברים ממשלתיים בלי זכות הצבעה

50.   הממונה על המחוז, סגן הממונה על המחוז, מנהל משרד החינוך והתרבות, סגן מנהל משרד החינוך והתרבות, הרופא הממשלתי הראשי ומהנדס המחוז או סגניהם רשאים להשתתף בכל אסיפה של ועד או ועדת משנה אך הצבע לא יצביעו, בלתי אם כפי המותנה בתקנה 54.

כמה זמן יכהנו החברים במשרתם

51.   החברים הנבחרים של ועד או ועדת משנה יכהנו במשרתם כל זמן שהרשות הבוחרת בהם מכהנת במשרה; חברים ממשלתיים יכהנו כל זמן שהם משמשים במשרותיהם הממשלתיות, ובכפוף לאישורם של הממונה על המחוז ושל רשות החינוך המקומית; וחברים נספחים - כל זמן שהרשות המספחת תרצה בכך.

יו"ר של ועד או ועדת משנה

52.   (1)  אם נתמנה פקיד גבוה מההנהלה הכללית להיות חבר בועד או בועדת משנה, יהיה הוא היו"ר בתוקף משרתו.

           (2)  אם אין שם פקיד גבוה מההנהלה הכללית, הרי ראש העיריה או נשיא אחר של רשות חינוך המקומית, אם הוא חבר בועד או בועדת משנה, יהא יו"ר בתוקף משרתו.

           (3)  אם אין יו"ר בתוקף משרתו, הרי על הועד או על ועדת המשנה לבחור מבין חבריהם יו"ר שבדרך כלל ישב ראש בכל האסיפות; מנהל בית ספר לא יהיה זכאי להיבחר כיו"ר.

           (4)  למרות ההוראות שנקבעו בסעיפים-קטנים (1), (2) ו-(3), הרי הפקיד הממשלתי הגבוה ביותר מההנהלה הכללית המשתתף באיזו אסיפה הוא שישמש יו"ר לאותה אסיפה.

סגן היו"ר מ"מ היו"ר

53.   סגן היו"ר ייבחר ע"י הועד או ע"י ועדת המשנה מבין חבריהם, בתנאי שמנהל בית ספר לא יהיה כשיר לכך; בהעדר היו"ר או פקיד גבוה מההנהלה הכללית ישב סגן היו"ר כיו"ר באסיפת הועד; אם נעדרו היו"ר וסגן היו"ר, יבחר ממלא מקום ליו"ר באסיפה.

סמכות ההצבעה של היו"ר

54.   בכל אסיפה של ועד או ועדת משנה תהיה ליו"ר האסיפה ההיא, אם הוא חבר בעל זכות הצבעה, גם זכות הצבעה רגילה וגם זכות הצבעה מכרעת, אבל אם איננו חבר בעל זכות הצבעה תהיה לו רק זכות הצבעה מכרעת.

מנין חוקי

55.   בועד שנוצר עפ"י תקנה 32 או 43 יהוו חמשה חברים הזכאים להצביע מנין חוקי באזור עיריה או באזור מועצה מקומית, ושלושה חברים יהוו מנין חוקי באזור של כפר; בועד שנוצר עפ"י תקנה 36 יהוו מנין חוקי ארבעה חברים הזכאים להצביע.

בוחרים או ממנים  בא-כוח כשנעדר חבר לזמן ארוך

56.   אם נראה לרשות החינוך המקומית שאיזה חבר של ועד או ועדת משנה לא יוכל מסיבה מספקת, כגון מחלה או העדר מישראל, להשתתף באסיפות במשך תקופה ארוכה, יש לבחור, למנות או לספח בא כוח לתקופת העדרו של החבר באותו האופן שבו נבחר, נתמנה, או סופח החבר הנעדר שבמקומו הוא בא.

מורה לא יוכל להיות חבר

57.   שום מורה בכל בית ספר שהוא בתוך אזור רשות החינוך המקומית לא ייבחר, לא יתמנה ולא ייספח כחבר, או כסגן-חבר של ועד או כל ועדת משנה:

           בתנאי שהמנהל של בית ספר ציבורי שהנהו חבר ממשלתי רשאי, אם יעדר מסיבה שלא תהיה לו שליטה עליה, למנות מורה באותו בית ספר בתור ממלא מקומו עפ"י תקנה 48.

הודעה על האסיפות

58.   ליו"ר ועד או ועדת משנה תהיה הסמכות לקרוא לאסיפה בכל עת, בתנאי שישלח לכל חבר בעל זכות הצבעה הודעה בכתב על דבר אסיפה כזאת לא יאוחר מעשרים וארבע שעה לפני האסיפה.

חלק ה'

תפקידה של רשות חינוך מקומית

תפקידיה של רשות חינוך מקומית

59.   לבקשת המנהל ובכפוף להוראות תקנה 63, תמלא רשות החינוך המקומית את התפקידים דלקמן ביחס לכל בית ספר ציבורי באזורה:-

(א)  תספק ע"י קנייה, שכירות או באופן אחר אדמה לבניני בתי ספר ולמגרשי משחקים;

(ב)  תשכור, תבנה, תתקן ותשנה בניני בתי ספר;

(ג)   תסדר מגרשי משחקים;

תק' 1943

(ד)  תסדר הספקת מים מספקת ללא תשלום;

(ה)  תסדר נוחיות ומכשירים סניטריים והיגייניים;

(ו)   תקצה לתלמידים עניים מספר מקומות שיהא מספיק, לדעת המנהל, בלי תשלום שכר לימוד;

(ז)   תיתן חינם לתלמידים עניים את הספרים, החמרים והמכשירים שיקבעו ע"י המנהל;

(ח)  תספק לכל מקום מכשירים ורהיטים של בתי-ספר ע"י הפירוטים המאושרים ע"י המנהל;

(ט)  תספק חבר-מורים שמספרם והכשרותיהם יהיו מספיקים לדעת המנהל;

(י)   תשלם את משכורת כל המורים שאינם פקידים ממשלתיים בעלי פנסיה;

(יא) תשלם לאוצר המדינה לזכות כל מורה שאינו פקיד ממשלתי בעל זכות פנסיה תרומת פנסיה שתקבע ע"י המנהל.

60. עד 62. (בוטלו מכללא לאור הפרק השלישי לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949).

מיום 18.9.1949

חוק לימוד חובה, תש"ט-1949

ס"ח תש"ט מס' 26 מיום 18.9.1949 עמ' 292 (ה"ח 16)

מסי חינוך יוטלו על ידי רשויות מקומיות

60. רשות חינוך מקומית תוכל להטיל באישורו של מושל המחוז מס חנוך שיועמס נוספות על כל מס או מעשר שהוטל ונגבה ע"י הממשלה או הרשות המקומית עפ"י הוראות כל חוק הנוהג מזמן לזמן.

הטלתם וכו' של מסי חינוך

61. כל מסי החינוך יוטלו ע"י הרשות המקומית ויגבו בשמה ע"י הפקידות הגובה את כל המסים והמעשרות שמס החנוך הנ"ל הועמס נוספות עליהם.

מה יעשה בשכר הלימוד

62. שכר הלימוד הנגבה ע"י כל ועדת משנה ישולם לבנק שנתאשר ע"י רשות החינוך המקומית ויוצא לצרך בתי הספר הנתונים להנהלת אותה ועדת המשנה בלבד.

החזקת בתי ספר של עדה

63.   בהתאם לסעיף 11(3) מן הפקודה תוכל רשות חינוך מקומית לחתום על הסכם להחזקת בית ספר של עדה בתנאים אלה:-

(א)  ועד להנהלת עסקי בית הספר יתמנה ויורכב מחמישה חברים אשר שלושה מהם יוצעו ע"י בעל בית הספר וחבר אחד יוצע ע"י רשות החינוך המקומית; מי שהוצע ע"י רשות החינוך המקומית צריך להיות חבר העדה המשתתף בועד החינוך המתאים, אם יש בועד החינוך חבר כזה;

(ב)  ועד ההנהלה יבחר מתוכו יו"ר שיהא הממונה על בית הספר;

(ג)   בית הספר יירשם ע"י המנהל כבית ספר ציבורי;

(ד)  בנין בית הספר והמגרשים יוחזקו על חשבון הבעלים והספקת שאר הוצאות בית הספר תהיה כפי שיסודר בין רשות החינוך המקומית ובין המנהל, בכפיפות להוראות פסקה (ח);

(ה)  אם ישנם בבית הספר מקומות פנויים שלא נתמלאו ע"י בני העדה, יקובלו ילדים מיתר העדות האחרות עד למספר שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מהמספר הכולל של התלמידים, מלבד אם הוסכם אחרת ע"י ועד ההנהלה;

(ו)   שום תלמיד לא יהא נדרש להשתתף בלימוד מקצוע הדת אם אביו או אפוטרופסו דרשו בפירוש שלא ישתתף בכך;

(ז)   לתלמידים מעדות אחרות תהא הרשות לשמוע לקח בדתם הם במשך השעות שהוקצו להוראות הדת;

(ח)  משכורות המורים המלמדים דת בלבד תשולמנה ע"י עדותיהם;

(ט)  אם רוצים לא פחות מחמשה עשר תלמיד מבני עדה אחרת או עדות אחרות להשתתף בשיעורי הדת עפ"י תכנית הלימודים הממשלתית, או עפ"י תכנית מאושרת אחרת, ואם יש מורה מתאים לכך מבין מורי בית הספר, יורה אותו מורה את הדת בבית-הספר.

עונשין תק' (מס' 2)  תשכ"ח-1967 ת"ט תשכ"ח-1967

64.   בעליו או מנהלו של בית ספר שפרסם או הרשה פרסום כנזכר בתקנה 4א בניגוד להוראות אותה תקנה, דינו – מאסר חודש או קנס 500 לירות, בעבור כל פרסום כאמור.

מיום 9.11.1967

תק' (מס' 2) תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 186

הוספת תקנה 64

מיום 23.11.1967

ת"ט תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2138 מיום 23.11.1967 עמ' 305

64. בעליו או מנהלו של בית ספר שפרסם או הרשה פרסום כנזכר בתקנה 4א בניגוד להוראות אותה תקנה, דינו – מאסר חודש או קנס 2,500 500 לירות, בעבור כל פרסום כאמור.

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

ממשלת ישראל

משרד החינוך והתרבות

פקודת החינוך

טופס בקשה

(א)      לרישום בית ספר; או

(ב)      לרשיון להעביר בית ספר; או

(ג)       לרשיון להתקין הוספות או שינויים בבית הספר.

(מתח קו מתחת לבקשה המתאימה).

הערה:בטרם ימלאו מבקשי הרשיון את הטופס הזה, עליהם לקרוא בעיון את התקנות הדנות ברישום בתי ספר.

 

חלק א. – ימולא ע"י המבקש.

1.        שם המבקש וכתבתו המלאה.

2.        שם הבעלים וכתבתם המלאה (1).

3.        שם הממונה וכתבתו המלאה (2).

4.        שם בית הספר.

5.        מקום בית הספר (3).

6.        מדרגת בית הספר (4)בי"ס עממי, תיכון, גבוה

           (מתח קו מתחת למדרגה המתאמת)

7.        סוג בית הספר (4)(א)מכינה, כתאב, עלמייה,

           (מתח קו מתחת לסוג המתאים)

(א)      תלמוד תורה, ישיבה, סמינר, בי"ס טכני, בי"ס לעבודות מחט, בי"ס חקלאי, בי"ס למסחר, בי"ס של לילה, שעורי השתלמות, בית מדרש למורים (להוראה בגן ילדים, בבי"ס עממי או תיכוני), בי"ס מקצועי (לנגינה וכו').

(ב)      בי"ס לבנים, לבנות, מעורב.

(ג)       בי"ס בלי פנימיה, בי"ס ופנימיה בו, שעורי ערב.

                                           

           (1)  "בעלים", ביחס לבית ספר, פירושו אדם, אגודה, עדה או חברה המיסדים בי"ס ומנהלים אותו.

           (2)  "ממונה", אם בית ספר מתנהל ע"י בעליו, פירושו הבעלים; ובנוגע לכל בי"ס אחר, פירושו האיש שנתמנה לאותו הזמן לשמש כבא כוחם האחראי של הבעלים.

           (3)  צריך לציין את הנפה, העיר או הכפר, השכונה ומספר הבית של בית הספר.

           (4)  בנוגע להגדרת המדרגות והסוגים השונים, ראה טופס 20 ED (הוראות, באורים והגדרות), שאפשר לקבלו ממשרד החינוך והתרבות.

 

8.         האם שייך הבנין לבעל בית-הספר?אם לא, ציין (א) את שם בעל הבית, (ב) את שכר הדירה שנתי, ו-(ג) תאריך גמר מועד השכירות.

(א)

(ב)

(ג)

9.         שכר-לימוד לתלמיד (ציין אם בי"ס עממי בי"ס תיכוני

השכר הוא חדשי, שנתי, או  תלמידים

לכל זמן מזמני הלימוד).      בפנימיה

   

תלמידי יום

   

תלמידי ערב

           

10.   מספר התלמידים הלומדים בחינם.בי"ס עממיבי"ס תיכוני

תלמידים

בפנימיה

   

תלמידי יום

   

תלמידי ערב

           

11.   לשון (לשונות) ההוראה.

12.   לשונות אחרות והמקצועות

העקריים הנלמדים בית-הספר.

13.   מספר המורים המלמדים או

העתידים ללמד, לרבות מנהל

בית-הספר.

        ............................................................                            

 

14.        (א)חדר כיתות (6).מספר החדר (5)

   

מס' מס' מס' מס'

   

מספר התלמידים המקסימלי

שאומרים להכניס לכל כיתה.           

           (ב) חדרי שינה (6).מס' חדר השינה

   

מס' מס' מס' מס'

   

המספר המקסימלי של מטות

שאומרים לשים בכל חדר.           

           (ג) חדרים אחרים (7) [ציין

למה הם משמשים].

                                           

           (5)  צריך לייחד לכל חדר בבית הספר מספר סידורי במערכה יחידה, ממספר 1 ומעלה, והמספר הזה ישמש כסימן-זהות תמידי של החדר בחליפת המכתבים שתחול אח"כ.

           (6)  ציין אם נועדו לעממיים או תיכוניים.

           (7)  המשמשים לצורך בית הספר, כגון ספריה, חדר המורים.

 

חלק ב'. – הערות מאת הרופא הממשלתי הראשי.

15.        (א)חדר כיתות.מספר החדר

   

מס' מס' מס' מס'

              

מספר התלמידים המקסימלי שהותר

איוורור, הארה ושאר דרישות היגייניות.

           (ב) חדרי שינה.מספר חדר השינה

   

מס' מס' מס' מס'

   

מספר המיטות המקסימלי שהותר.

איוורור, הארה ושאר דרישות היגייניות.

           (ג) חדרים אחרים.

                                                      

חלק ג'. – הערות מאת מהנדס המחוז.

16.      (א)חדרי כיתות.מספר החדר

   

מס' מס' מס' מס'

           

           (ב) חדרי שינה.מספר חדר השינה

   

מס' מס' מס' מס'

           

           (ג) חדרים אחרים.           

                                           

 

           (א) בתי כסא                  מספר בתי כסאבתי כסא

                            

את התנאים צריך למלא לפני הרישום.

           לבנים

           לבנות

           למורים

           (ב) משתנות.

           אורך המקום

           במטרים.

           מספר התאים.

17.      מגרש משחקים.

השטח במטרים מרובעים.

                                         

(המקום והתאריך)(חתימת המבקש)

(חתימת הרופא הממשלתי הראשי)

(המקום והתאריך)(מספר האסמכתא)

(חתימת פקיד מחלקת העבודות הציבוריות)

(המקום והתאריך)(מספר האסמכתא)

ד.הערות מאת מפקח החינוך המחוזי.

    (המקום והתאריך)(חתימה)    

ה.הערות מאת הממונה על המחוז או פקיד המחוז.

    (המקום והתאריך)(חתימה)    

תוספת שניה

 (תקנה 10)

]טופס בקשה להרשם כמורה ולקבלת רשיון להורות בבתי ספר ציבוריים ונתמכים [

תוספת שלישית

(תקנה 12)

מקצועות מיוחדים שאפשר ליתן רשיונות עבורם:-

(א)  הוראה דתית בעקריה של איזו כת דתית.

(ב)  כל שפה שהיא.

(ג)   כל אמנות, מלאכה או מקצוע של מלאכה.

(ד)  עבודת מחט.

(ה)  תורת משק הבית.

(ו)   התעמלות.

(ז)   חקלאות.

תוספת רביעית

(תקנה 3(ג))

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות

מינהל החינוך העל-יסודי

טופס בקשה לרישום בית ספר על-יסודי

א.        פרטים על המוסד

שם המוסדמענו

מספר הטלפוןשנת היווסדו

שם המנהלמענומספר טלפון

הבעלות (ציין את השם הרשמי)

אם מדובר בתאגיד, ציין פרטי רישומו

הבעלות על המקרקעין, כפי שרשום בספרי האחוזה

מסמכים מצורפים (העתקים מאושרים)*

חחוזה שכירות (אם קיים)

חנסח רישום (בספרי האחוזה)

חאחר (פרט תוכן המסמך)

תלמידים וכיתות (סיכום כולל)

           הכיתות                           ט'    י'י"אי"בסך-הכל

מספר הכיתות המקבילות

מספר התלמידים בכיתות

שכר-הלימוד הנהוג בכיתות

                                              

------------

*ציין X במקום המתאים.

 

ב.        תיאור המבנים

מספר המבנים מספר הקומות בכל מבנה שטח הבנין נטו

במ"ר                

חומר הקירות החיצוניים (ציין את החומר העיקרי)

שנת סיום הבניה של המבנה (או רובו)

מספר חדרי לימוד לכיתות (ללימודים עיוניים)שטחי כיתות במ"ר                

האם תוכנן המבנה מראש כבית-ספר?* חכן / חלא

האם שימש בעבר למטרה אחרת?* חכן / חלא; אם כן, לאיזו

האם קיימות במוסד כיתות שאין להן חדר-לימוד קבוע (כיתות נודדות)?*

חכן / חלא ציין מספר הכיתות    

האם קיימים במבנה חדרים שאינם בשימוש המוסד (כגון למגורים, עסקים, בית-ספר יסודי וכו')?      

ג.        תיאור החדרים

1.        חדרי ספח*

אולם התעמלות/ספורט               ............................................................ חכן / חלא; מידות במ': אורךרוחב

חדר מורים                         חכן / חלא; מידות במ': אורךרוחב

חדר מנהל                          חכן / חלא; מידות במ': אורךרוחב

חדר מזכירות                             חכן / חלא; מידות במ': אורךרוחב

חדר רופא/אחות                         חכן / חלא; מידות במ': אורךרוחב

חדר אוכל                          חכן / חלא; מידות במ': אורךרוחב

בית-כנסת/חדר תפילה                 ........ חכן / חלא; מידות במ': אורךרוחב

אולם בית-הספר                         חכן / חלא; מידות במ': אורךרוחב

חדרי אמנות                       חכן / חלא; מידות במ': אורךרוחב

אחרים                       חכן / חלא; אם כן, פרט:         

------------

*ציין X במקום המתאים.

 

2.        חדרים ללימודים מעשיים

(חדר ללימוד מעשי הוא חדר (או מבנה) המשמש בקביעות וברוב הזמן ללימודים מעשיים, כגון: סדנאות למיניהן - למסגרות, לאלקטרוניקה, לנגרות וכו'; חדרים ללימודי כלכלת-בית, פקידות, שרטוט וכו'; מעבדות למיניהן - לפיזיקה, לכימיה, לביולוגיה וכו'; מבנים או מיתקנים ללימודי מקצועות החקלאות - רפתות, לולים, חממות, מתבנים וכו').

                         מידות החדר/    .............................................. ציוד...   מספר  הכיתות הלומדות בקביעות

מס.     השימוש          המבנה ב-מ'.......................................................... הקבע              מקומות  בחדר-הלימוד

סד.      העיקרי            אורך | רוחב.......................................................... המצוי             העבודההמגמה | דרגת הכיתה

                                     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

פירוט הציוד הלימודי המצוי במוסד (ציוד אור-קולי, ציוד ומיתקנים לחינוך גופני וכו')

3.        שירותים ומקלטים

מספר התאים בבתי השימוש הקיימים במוסד

מספר התאים למורים

מספר התאים לתלמידים מספר התאים לתלמידות

 

מספר התאים המשותפים לתלמידים ולמורים מספר הברזים לרחיצה, שטיפה או שתיה הקיימים בבית הספר

האם קיים בבית הספר מקלט/ים שאושר/ו על-ידי הג"א?* חכן חלא; אם כן, ציין את השטח הכללי של המקלטים במ"ר

האם קיימת ליד בית-הספר פנימיה?* חכן / חלא

4.        חצר המוסד

           א)   סך-כל שטח המגרש בשימוש המוסד (במ"ר) (הכוונה לשטח המגרש הבנוי והפנוי, כולל חצר, מגרש ספורט, שטח חקלאי ושטח לא מנוצל).

           ב)   מזה: סך-הכל השטח הבנוי (במ"ר)

           ג)    השטח הלא-בנוי המשמש (במ"ר) למטרות הבאות:

חצר בית-הספר       מ"ר

מגרש ספורט       מ"ר

שטח חקלאי       מ"ר

שטח לא מנוצל       מ"ר

5.        חדרים בבניה

מספר חדרי הלימוד בתיכנון ובבניה מועד משוער לסיום הבניה            

סדנאות, מעבדות וחדרי-ספח בתכנון ובבניה (פרט):

מס'                                     מידות ב-מ'  מועד משוער

סיד'                   יעוד           אורךרוחב  לסיום הבניה

                            

1

2

3

4

5

------------

*ציין X במקום המתאים.

 

מהסט עמ' 5553

 

מהסט עמ' 5554

 

ז.        מצורף בזה*:

1.חתקציב בית-הספר ומאזן מאושר לשנת התקציב האחרונה.

2.חתכנית הבנין (תשריט), כולל שטחים, מבנים ומיתקנים הצמודים אליו.

3.חרשימה שמית של התלמידים והמסמכים לפיהם נתקבלו לבית-הספר.

4.חהתקנות לפיהן עולים התלמידים מכיתה לכיתה.

5.חרשימת ספרי-הלימוד וספרי-העזר לפי הכיתות ולפי המקצועות.

ח.       מגמת הפיקוח

ברצוני שהמוסד יימצא בפיקוח כללי/דתי/אחר (פרט)

                                                                                                          

             תאריך                                                         חתימה

   

   חותמת המוסד  שם ממלא השאלות ותפקידו במוסד

------------

* ציין X במקום המתאים.

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו חא"י, כרך ג', עמ' (ע) 1713, (א) 1710.

תוקנו ע"ר מס' 784 מיום 19.5.1938, תוס' 2, עמ' (ע) 481, (א) 571.

ע"ר מס' 1248 מיום 4.2.1943, תוס' 2, עמ' (ע) 97, (א) 114.

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1262 – תק' תשי"ב-1952.

ק"ת תשט"ו מס' 484 מיום 11.11.1954 עמ' 151 – תק' תשט"ו-1954.

ק"ת תשכ"א: מס' 1091 מיום 19.1.1961 עמ' 748 – תק' תשכ"א-1961. מס' 1115 מיום 9.3.1961 עמ' 1168 –  תק' (מס' 2) תשכ"א-1961.

ק"ת תשכ"ז מס' 2038 מיום 11.5.1967 עמ' 2340 – תק' תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ח: מס' 2127 מיום 2.11.1967 עמ' 116 – תק' תשכ"ח-1967. מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 186 – תק' (מס' 2) תשכ"ח-1967 (ת"ט מס' 2138 מיום 23.11.1967 עמ' 305).

[1] ר' הגדרת "רשות חינוך מקומית" בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות