נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך ולקיומם), תשי"ג-1952

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מוסדות חינוך

תוכן ענינים

2

Go

הודעת השר

סעיף 1

2

Go

ידיעות מאת רשות חינוך מקומית

סעיף 2

2

Go

הסבר מאת רשות חינוך מקומית

סעיף 3

2

Go

חוסר ידיעות  והסבר

סעיף 4

2

Go

תוכן הצו

סעיף 5

2

Go

הפעלת צו

סעיף 6

2

Go

ערר

סעיף 7

2

Go

החלטת השר

סעיף 8

2

Go

השם

סעיף 9


תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך ולקיומם), תשי"ג-1952*

          בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10(ב) ו-15 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת השר תק' תשי"ד-1954

1.    (א)  רצה השר לחייב, בצו, רשות חינוך מקומית (להלן – רשות) לפתוח ולקיים – לפי רצון הורי הילדים או הנערים הגרים בתחום שיפוטה של אותה רשות – מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי (להלן – מוסד), ימסור לאותה רשות הודעה בכתב על כך (להלן – הודעה).

תק' תשי"ד-1954

          (ב)  בהודעה רשאי השר לדרוש פרטים המראים, לדעתו, על רצון הורי הילדים או הנערים בחינוך ממלכתי או בחינוך ממלכתי דתי (להלן – רצון ההורים).

מיום 29.4.1954

תק' תשי"ד-1954

ק"ת תשי"ד מס' 444 מיום 29.4.1954 עמ' 682

1. (א) רצה השר לחייב, בצו, רשות חינוך מקומית (להלן - רשות) לפתוח ולקיים – לפי רצון הורי הילדים או הנערים הגרים בתחום שיפוטה של אותה רשות – מוסד חינוך רשמי לחינוך יסודי מזרם מוכר מסויים או מוסד חינוך רשמי אחר לחינוך יסודי מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי (להלן – מוסד), ימסור לאותה רשות הודעה בכתב על כך (להלן – הודעה).

(ב) בהודעה רשאי השר לדרוש פרטים המראים, לדעתו, על רצון הורי הילדים או הנערים בזרם חינוך מוכר מסויים או בחינוך אחר בחינוך ממלכתי או בחינוך ממלכתי דתי (להלן – רצון ההורים).

ידיעות מאת רשות חינוך מקומית תק' תשי"ד-1954

2.    תוך 48 שעות מזמן מסירת ההודעה תמציא הרשות לשר דין וחשבון הכולל:

תק' תשכ"ג-1963

(1)  תוצאות הרישום האחרונות בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 (להלן – תקנות הרישום);

(2)  הודעות בדבר העברות ממוסד חינוך ממלכתי למוסד חינוך ממלכתי דתי ולהיפך שנמסרו לפני תחילת שנת הלימודים האחרונה;

תק' תשכ"ג-1963

(3)  החלטות הרשות בדבר העברות לפי תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959;

(4)  פרטים המראים לדעת הרשות על רצון ההורים;

(5)  פרטים שהשר דרשם לפי תקנה 1(ב).

מיום 29.4.1954

תק' תשי"ד-1954

ק"ת תשי"ד מס' 444 מיום 29.4.1954 עמ' 682

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. תוך 48 שעות מזמן מסירת ההודעה תמציא הרשות לשר ידיעות שיכללו:

(1) תוצאות הרישום האחרונות בהתאם לתקנה 11 לתקנות לימוד חובה (רישום), תש"י-1950;

(2) הודעות בדבר העברות עקרוניות שנמסרו לרשות לאחרונה בהתאם לתקנה 2 לתקנות לימוד חובה (העברה), תש"י-1950;

(3) החלטות הרשות בדבר העברות לפי תקנה 5 לתקנות לימוד חובה (העברה), תש"י-1950;

(4) פרטים המראים, לדעת הרשות, על רצון ההורים;

(5) פרטים שהשר דרשם לפי תקנה 1(ב).

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1968

(1) תוצאות הרישום האחרונות בהתאם לתקנה 11(ב) לתקנות לימוד חובה (רישום), תשי"ג-1953, או בהתאם לתקנות חינוך ממלכתי (רישום), תשי"ג-1953;

(1) תוצאות הרישום האחרונות בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 (להלן - תקנות הרישום);

(2) הודעות בדבר העברות ממוסד חינוך ממלכתי למוסד חינוך ממלכתי דתי ולהיפך שנמסרו לפני תחילת שנת הלימודים האחרונה;

(3) החלטות הרשות בדבר העברות לפי תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ד-1953;

(3) החלטות הרשות בדבר העברות לפי תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959;

הסבר מאת רשות חינוך מקומית

3.    היה קיים לפני מסירת ההודעה סכסוך בדבר פתיחת מוסד, קיומו או תנאי קיומו, תמסור הרשות, שבתחום שיפוטה נמצא המוסד, לשר יחד עם הידיעות לפי תקנה 2, דברי הסבר על עמדתה לגבי הסכסוך האמור.

חוסר ידיעות והסבר

4.    לא מסרה רשות ידיעות או דברי הסבר כאמור בתקנות 2 ו-3 או היה לשר יסוד להניח שהידיעות שנמסרו אינן מדוייקות או אינן משקפות את רצון ההורים, רשאי השר, בצו המחייב את הרשות לפתוח ולקיים מוסד (להלן - צו), לפרש בו את רצון ההורים.

תוכן הצו

5.    (א)  בצו יפורטו פרטים אלה, כולם או מקצתם –

(1)   המקום בו ייפתח המוסד;

(2)   מספר הכיתות במוסד;

(3)   מספר התלמידים בכל כיתה;

(4)   המשמרת שבה יקוימו הלימודים;

(5)   הבנין בו יתקיים המוסד או הבנין שיימסר לרשות לשם קיום המוסד – ואם אין בנין כזה – הסכום שעל הרשות להקציב מתוך תקציב החינוך שלה לבניית בנין מתאים;

(6)   מספר המוסדות שיש לפתוח ולקיים;

(7)   כל פרט, שלדעת השר, יש בו חשיבות לקיום המוסד.

          (ב)  הצו יקבע – אם יש צורך בכך – שהמוסד יוקם בסניפים שונים בתחום שיפוטה של הרשות ויפרט את מספר הכיתות שבכל סניף וסניף.

הפעלת צו

6.    הרשות שנמסר לה צו תבצע אותו תוך 48 שעות מזמן מסירתו.

ערר

7.    (א)  ניתן צו, רשאית הרשות להגיש לשר ערר על החלטתו תוך ארבעה ימים מיום מסירת הצו.

          (ב)  הגשת הערר אינה מעכבת את ביצוע הצו.

          (ג)   הרשות תמסור לשר יחד עם הערר את כל הידיעות שהיה עליה למסור לפי התקנות 2 ו-3 וכן דברי הסבר בדבר אי מסירת הידיעות בזמן או בדיוק הדרוש.

החלטת השר

8.    (א)  הוגש ערר כאמור בתקנה 7, רשאי השר לאשר את הצו שניתן על ידיו, לבטלו או לשנותו.

          (ב)  החלטת השר בדבר הערר שהוגש כאמור בתקנה 7 – היא סופית.

השם

9.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך ולקיומם), תשי"ג-1952".

ל' בתשרי תשי"ג (19 באוקטובר 1952)                               בן-ציון דינור

                                                                                                        שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תשי"ג מס' 308 מיום 30.10.1952 עמ' 156.

תוקנו ק"ת תשי"ד מס' 444 מיום 29.4.1954 עמ' 682 – תק' תשי"ד-1954.

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1968 – תק' תשכ"ג-1963.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות