נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים), תשי"א-1950

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

תוכן ענינים

2

Go

שירותים מקובלים

סעיף 1

2

Go

תחילת תוקף

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים), תשי"א-1950*

          בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6(ב) ו-15 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, אני מתקין תקנות אלה:

שירותים מקובלים

1.    השירותים המנויים להלן יהיו שירותים מקובלים לצרכי סעיף 6(ב) לחוק:

          (א)  שיעורי השלמה לעולים חדשים;

          (ב)  חדרי קריאה;

          (ג)   שירות היגיינה כלהלן:

תק' תשל"ז-1977

(1)   (נמחקה);

תק' תשל"ז-1977

(2)   (נמחקה);

תק' תשל"ז-1977

(3)   (נמחקה);

(4)   חינוך להרגלי בריאות;

(5)   עזרה ראשונה במוסד החינוך;

(6)   הנהלת כרטיסי בריאות;

(7)   ביקורי בית בקשר לעניני הגיינה ובריאות ויעוץ להורים בעניני הגיינה של ילדיהם;

(8)   פיקוח סניטרי על מוסד החינוך;

(9)   יעוץ פסיכוהיגייני.

          (ד)  טיפול מונע – עבודת עובדים סוציאליים למניעת חיסורים ונשירה במוסד החינוך ולעידוד הביקור.

          (ה)  יעוץ מקצועי.

משנת הלימודים תשל"ח

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3757 מיום 1.9.1977 עמ' 2534

מחיקת פסקאות 1(ג)(1), 1(ג)(2), 1(ג)(3)

הנוסח הקודם:

(1) בדיקות – מוקדמות, שיגרתיות ומיוחדות;

בדיקות למניעת מחלות מדבקות;

בדיקות שיניים;

(2) טיפול במחלות מדבקות של העיניים והעור;

(3) זריקות מונעות והרכבות;

תחילת תוקף

2.    תקפן של תקנות אלה הוא מיום י"ח באלול תש"י (31 באוגוסט 1950).

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים), תשי"א-1950".

ו' בחשון תשי"א (17 באוקטובר 1950)                                   זלמן שזר

                                                                                                        שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תשי"א מס' 125 מיום 3.11.1950 עמ' 160.

תוקנו ק"ת תשל"ז מס' 3757 מיום 1.9.1977 עמ' 2534 – תק' תשל"ז-1977; תחילתן משנת הלימודים תשל"ח.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות